فهرست مطالب

سیاست متعالیه - پیاپی 38 (پاییز 1401)
 • پیاپی 38 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رضا مهدیان فر* صفحات 7-24
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه های مقابله با استکبار سیاسی از نگاه قرآن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بر پایه آیات قرآن، شیوه های مقابله با استکبار در دو سطح گفتاری و رفتاری قابل پیگیری است. نخستین برخورد با استکبار در قالب مذاکره و گفتگو ظهور می یابد. ویژگی های مستکبران و هدف از برخورد با آنان که به منظور دعوت به صراط مستقیم الهی است کارآمدی این شیوه و ضرورت آن را در مرتبه نخست روشن می سازد. مدارا و هم زیستی با دشمن، دومین شیوه ای است که قرآن و روایات در مقابله با استکبار سفارش می کنند. مدارا به مفهوم برگرفتن شیوه ای عاقلانه به منظور دفع خطر دشمن استکباری از جامعه اسلامی است. هوشیاری در برابر دشمن، سومین شیوه مقابله است که قرآن توصیه می کند. ارعاب و ترساندن دشمنان به منظور بازدارندگی، شیوه دیگری از مقابله با استکبار است که جامعه اسلامی باید در همه ابعاد در برابر دشمن از آمادگی برخوردار باشد. در صورت پاسخ نگرفتن از این شیوه ها، برخورد شدید از جمله گزینه های مقابله با استکبار به روایت قرآن است، که مفسران از جمع بین آیات نتیجه می گیرند.
  کلیدواژگان: استکبار سیاسی، قرآن، استکبارستیزی، مستکبران
 • نجمه کیخا* صفحات 25-40
  هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی و چگونگی تاثیر عرفان بر سیاست است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی به این سوالات پاسخ داده شده است که چرا علم و آگاهی شهروندان در اغلب موارد به عمل نمی انجامد؟ چرا شعارها و اهداف مطلوب بزرگان و سیاستمداران برای رساندن جامعه به سعادت و نیکبختی، جامه عمل نمی پوشاند؟ در این پژوهش تلاش شده است تا نشان داده شود که عرفان چگونه می تواند راه حل های موثری ارایه کند. عرفان مدنظر در این پژوهش، عرفان خانقاهی و عزلت گزینی نیست، بلکه عبارت از شناخت گسترده و عمیق دینی است که از ظاهرگرایی و مناسک گرایی فاصله گرفته، و به هسته و عمق دین توجه می کند. آگاهی، تفکر و تامل، ایمان و دوری از افراط و تفریط از جمله عواملی هستند که رسیدن به عرفان را میسر می سازند. بنابراین، فراهم کردن آزادی، فراغت و زمینه های اخلاقی زیستن، از مهم ترین وظایف سیاست برای نزدیک شدن عرفان و سیاست و حل مشکل شکاف عمل و نظر است. براساس دیدگاه اندیشمندان مختلف علل شکاف میان نظر و عمل عواملی مانند اولویت منافع فردی بر جمعی، جدایی حکمت نظری از عملی، عدم رسوخ علم در جان انسان و جدایی علم حصولی از حضوری، مناسکی و ظاهری شدن دین در فقدان عرفان، عدم حاکمیت انسان بر قوای مختلف خود و مواردی از این قبیل است.
  کلیدواژگان: عرفان، حکمت عملی، حکمت نظری، علم حضوری، علم حصولی، جامعه، سیاست
 • غلامرضا بهروزی لک، رضا کفیلی* صفحات 41-58
  هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مواجهه با مخالفان سیاسی در حکومت اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هنگام مواجهه با مخالفان سیاسی لازم است در مرحله اول از نوع مخالفت مخالفان سیاسی شناخت حاصل نمود که احتمال دارد محارب و یا غیرمحارب باشد. در مرحله دوم برای برخورد با آنان در حکومت اسلامی، باید راهکارهای ارایه شده توسط قرآن کریم و روایات بررسی گردیده و راهکار مناسب با نوع مخالفت آن ها انتخاب شود. آن دو منبع پرفیض الهی راهکارهای منحصر به فردی برای برخورد با مخالفان سیاسی بیان کرده اند، ازجمله تاکید بر مشترکات، عدالت محوری، برخورد مودبانه و شجاعت. برخی دیگر نیز به عنوان راهکار برای برخورد با مخالفان سیاسی غیرمحارب ذکر شده اند، مانند صعه صدر و صبر و تحمل، جدال احسن، بخشش، امربه معروف و نهی از منکر، محبت و مهربانی، انذار، نصیحت و اعراض. همچنین بعضی دیگر به عنوان راهکار برای برخورد با مخالفان سیاسی محارب معرفی شده اند، مانند: تبعید و مبارزه مسلحانه.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، سیاست، مخالفان سیاسی محارب، حکومت اسلامی، مخالفان سیاسی غیرمحارب
 • پوریا غرایاق زندی، حسین احمدی سفیدان*، محمد یوسفی جویباری صفحات 59-78
  پژوهش حاضر تلاش دارد در پرتو آموزه‎های معنویت مدرن، نقد‎های وارد بر اصالت فایده از سوی اجتماع‎گرایان را به روش انتقادی مورد بحث قرار دهد. لذا، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که: رویکرد انتقادی اجتماع‎گرایان بر اصالت فایده بر چه مبنایی صورت می‎گیرد و چه بدیلی را در برابر آن عرضه می‎کند؟ فرضیه‎ای که در پاسخ به این پرسش مورد آزمون و سنجش قرار می‎گیرد آن است که: اجتماع‎گرایان معرفت‎شناسی دکارتی را باعث غلبه اندیشه‎های لذت گرایانه و اصالت سود دانسته و اخلاق فضیلت‎مدار ارسطویی (وظیفه‎گرا) را بدیلی برای پایان دادن به بحران اخلاقی عاطفه‎گرای دوران مدرن و اخلاق سودمند‎گرای اصالت فایده می‎دانند.؟ معنویت مدرن اگرچه خود حاصل دوران مدرنیته است، اما اساسا خصلتی واکنشی و انتقادی دارد و درصدد روشنگری و معنویت جدیدی است که هدف آن رهایی از سلطه و سرکوب عقل ابزاری است. انتقاد اجتماع‎گرایان بر مکتب اصالت فایده، در شمار جدی‎ترین مناظرات علمی است. اجتماع‎گرایان بر این باورند که پایان دادن بر بحران عاطفه‎گرای دوران مدرن مبتنی بر اخلاق نتیجه‎گرا و سودمند‎گرای مکتب اصالت فایده و لیبرالیسم، جز با توسل به آموزه‎های اندیشمندانی چون مک اینتایر، مایکل سندل، چارلز تیلور و مایکل والزر میسر نیست.
  کلیدواژگان: مدرنیته، معنویت مدرن، مکتب اصالت فایده، اجتماع‎گرایان، اخلاق
 • علیرضا صدرا* صفحات 79-96
  هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (بایسته های اجرایی الگو و تدابیر سیاسی) است. روش پژوهش حاضر تحلیل متن و محتوایی منابع، آثار و آراء متفکرین مدنی اسلامی و ایرانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و راهبردهای راهبردی امام خمینی تا رهنمودهای رهبری معظم به منظور تجویز راهبرد گفتمان سازی و پایش است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که بایسته های اجرای الگو و تدابیر سیاسی شامل پایش تحقق سازی علمی عینی؛ مهندسی، مدیریت و آسیب زدایی اوضاع یا سند الگوی پیشرفت کشور می باشند. نتایج حاکی از آن است که ترویج الگوی پیشرفت به منظور اجماع سازی همگانی بایسته و عزم سازی عمومی ملی شایسته است که با گفتمان سازی نخبگانی، مردمی و مدیریتی، به ترتیب و با شیوه هایی که در این پژوهش آمد، ایجاد می گردد. تحقق الگوی پیشرفت با راهبردی سازی مجمع تشخیص، کاربردی سازی مجلس شورای اسلامی، اجرایی سازی قوه مجریه، جریان سازی بخش عمومی تا جاری سازی بخش خصوصی تدابیر و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الگوهای سیاسی، اقتصاد، توسعه
 • نسترن ریاسوند، منیره کاظمی راشد*، محمدباقر آرام صفحات 97-114
  هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مشروعیت حکومت صفویان در منابع تاریخ نگاری سده پایانی این سلسله است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که مورخان سلسله صفویان سعی داشتند در کنار انعکاس رخدادهای سیاسی و فکری آن دوره و امتناع از ارایه یک نظریه صرفا سیاسی و منحصر در محدوده ساختار دینی، توجیه گر مشروعیت صفویان بوده و ساختار سیاسی حکومت را با شرع اسلام منطبق جلوه دهند. تلفیق مضامین مذهبی و نمادهای ملی برای مشروعیت بخشی به سلطنت و توجه مولفان آثار تاریخی و تاریخ نگاری به مضامین اصیل شیعی و ارتباط آنها با ساختار سیاسی زمانه در آثار این دوره بسیار متداول و رایج بوده و مقوله مشروعیت بخشی به حکومت و سعی در انطباق آن با اصول شیعی از جمله موضوعاتی بود که تقریبا توجه اکثریت قریب به اتفاق مورخان را به خود جلب کرده بود.
  کلیدواژگان: مشروعیت، حکومت، تاریخ نگاری، سلسله صفویان، تشیع، مورخان، نهاد دینی، نهاد سیاسی
 • رضا تاران*، سید علی میرموسوی صفحات 115-130

  هدف پژوهش حاضر بررسی شکل گیری مفهوم خیر عمومی در اندیشه علمای دوره مشروطه است. در این راستا، و با بهره گیری از روش هرمنوتیک کوینتن اسکینر، نشان داده شد که مفهوم «خیر شریعت» هنجار مرسوم نزد علمای پیشامشروطه بود. علمای طرفدار مشروطه با اجتهاد و بازنگری در مفهوم خیر تلاش کردند مفهوم خیر عمومی برخاسته از جهان جدید را براساس سنت های فکری اسلامی مفهوم بندی کنند. سیدجمال اسدآبادی با طرح مفهوم «منافع عمومی»، آخوند خراسانی و محمدحسین نایینی با طرح مفهوم «امور نوعیه» یا «امور مشترکه» و اسماعیل محلاتی با طرح مفهوم «فواید عامه»، تفسیری دینی از خیر عمومی عرضه کردند. مفهوم جدید از خیر، تحولات حوزه عمومی را در چارچوب شریعت به ملت واگذار کرد.

  کلیدواژگان: خیر عمومی، مصلحت عمومی، خیر ملت، امور نوعیه، فواید عامه، عصر مشروطه، علما
 • مجتبی آخوندی*، داوود رحیمی صفحات 131-150
  هدف پژوهش حاضر بررسی امتداد سنت گرایی در سیاست و نحوه مواجهه آن با انقلاب اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این سوال است که آیا سنت گرایان در سیاست حضور دارند؟ اگر حضور دارند، مبانی و جهت گیری آن ها به چه نحو است؟ نتایج نشان داد که سنت گرایان برخلاف مبانی نظری خود که نوعی انزواطلبی را ترویج می کنند، نه تنها در سیاست ورود پیدا کرده اند، بلکه تنها مدل قابل قبول در حکومت داری را نیز مدل سطلنت می دانند. عمده مبانی سیاسی آن ها متمرکز بر قدرت، قدرت پرستی، مخالفت با جهانی شدن، مخالفت با دموکراسی و مردم سالاری، مخالفت با مهاجرت، تمرکز بر ملی گرایی و ناسیونالیستی و اعتقاد به هرم قدرت از بالا است. این مبانی منجر باعث شده است که عمده جهت گیری آن ها حمایت از احزاب راست گرا و افراطی و حمایت از فاشیسم و نیوفاشیسم باشد. افرادی مانند دومایستر در فرانسه، استیو بانون (مشاور اسبق ترامپ) در آمریکا، کاروالیو در برزیل، ایوولا در ایتالیا، از جمله سنت گرایانی هستند که ضمن حضور فعال در سیاست، تاثیرات مهمی را نیز در کشور خود و در سپهر سیاسی برجای گذاشته اند. در مواجهه سنت گرایان و بخصوص نصر با انقلاب اسلامی، ضمن تاکید بر اسلام سلطنتی، هرگونه انقلاب و بخصوص انقلاب اسلامی را بدلیل مخالفت مبانی انقلاب با مبانی سلطنت، مردود می شمارند.
  کلیدواژگان: سنت گرایی، سیاست، سلطنت طلبی، انقلاب اسلامی ایران
 • رضا محمدی، علی غفرانی* صفحات 151-170
  هدف پژوهش حاضر بررسی کنش های گفتاری استنادات قرآنی امام خمینی در بیانات سال های 1348-1357 براساس نظریه کنش گفتاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بیشترین کنش های گفتاری مستقیم در استنادات امام خمینی 63 مورد از 130 مورد (48.46 درصد) مربوط به کنش ترغیبی، کنش های گفتاری اظهاری به تعداد 55 مورد (42.30 درصد) و کنش گفتاری تعهدی 11 مورد (8.46 درصد) بود. کنش های عاطفی تنها یک مورد مشاهده شد (0.76درصد) و کنش اعلامی هیچ موردی از کنش گفتارها را به خود اختصاص نداده بود. همچنین کنش های گفتاری غیرمستقیم در استنادات امام خمینی با بیشترین بسامد، مربوط به کنش گفتاری تشویقی و ترغیبی است؛ این امر نشان دهنده آن است که امام خمینی از اواخر دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی سعی داشتند عوام و خواص را به قیام و انقلاب ترغیب نمایند.
  کلیدواژگان: نظریه کنش گفتاری، جان سرل، استنادات قرآنی، امام خمینی
 • مهین محمدی، محمدعلی راغبی*، سید علیرضا حسینی صفحات 171-190

  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم عدالت در انتخابات، از منظر فقه سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که به استناد احکام فقهی و قانونی، لزوم شرط عدالت برای انتخابات، بر دو رکن اصلی مطرح است: الف. کاندیداها و داوطلبان؛ ب. ناظران و مجریان (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و قوای مجریه و مقننه). مفهوم عدالت، در امین و امانت دار بودن ناظران و مجریان در حفظ آرای مردم است؛ که بیانگر عدالت فعلی آنان در امانت داری است. کاربرد و تاثیر عدالت در احکام فقه سیاسی انتخابات موجب خواهد شد، چالش ها و تنش هایی انتخاباتی را که قبل و پس از برگزاری انتخابات رخ می دهد، پیشگیری و رفع نمود. افزون بر آن، با انتخاب اصلح از نخبگان و کارشناسان در امور مختلف جامعه، منجر می شود، تاثیر آن- به معنای واقعی کلمه- در عدالت اقتصادی، حقوقی، سیاسی و به طور کلی در همه زمینه ها بروز و ظهور داشته باشد و جامعه اسلامی را به سوی رشد و تعالی پیش برد. از سوی دیگر، با حضور حداکثری مردم، مهر تاییدی بر نظام جمهوری اسلامی باشد و به دنبال آن، امنیت و آرامش را به ارمغان آورد.

  کلیدواژگان: فقه سیاسی، عدالت، انتخابات، رای دادن، کاندیداها
 • اسدالله کردفیروزجئی*، محمد تقی رکنی لموکی صفحات 191-210
  هدف پژوهش حاضر بازیابی مبانی دینی تزاید قدرت دفاعی در نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خامنه ای است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر نظام و حکومتی که بخواهد به استقلال و تمامیت ارضی خود پایبند باشد و تحت سلطه هیچ قدرت بیگانه ای نباشد، به ناچار باید بر قوی شدن خود اصرار ورزد و به تزاید قدرت دفاعی خود در همه عرصه ها بکوشد و نظام جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا قطعا مستثنی نیست و عقل سلیم همواره بر آن حکم می کند و جای هیچ تردیدی نیست. آنگاه که در منابع دین بحث از تزاید قدرت دفاعی به میان کشیده می شود؛ منظور انحصار تزاید قدرت در عرصه دفاع سخت و نظامی نیست؛ بلکه شامل تزاید قدرت در عرصه نرم نیز می باشد. قوی شدن و تجدیدقوا در عرصه دفاع همه جانبه در نظام اسلامی، لازم است و به حسب نیاز باید به ابزار دفاعی روز مجهز شد تا باعث بازدارندگی دشمن شود و هرگز نباید دشمن را کوچک و ضعیف شمرد؛ اگرچه دشمن کوچک باشد.
  کلیدواژگان: سیاست دفاعی، جنگ سخت، جنگ نرم، نظام اسلامی، آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی ایران، قدرت دفاعی
 • رضا الله دادی*، هادی بیاتی، سید محسن حسینی دهنوی صفحات 211-230
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل برهم زننده اقتصادی و اجتماعی تحقق صلح در خاورمیانه از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در مورد عوامل برهم زننده صلح در خاورمیانه از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری، می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف) عوامل برهم زننده اقتصادی: حمایت های اقتصادی آمریکا و اروپا از اسراییل؛ توطیه های اقتصادی آمریکا علیه ایران، طمع ورزی به منابع مسلمین؛ استفاده ابزاری آمریکا از دولت های منطقه؛ سیاست توسعه ارضی اسراییل. ب) عوامل برهم زننده اجتماعی: ایجاد تفرقه میان مسلمانان؛ غفلت سران دولت های اسلامی؛ تحقیر ملت ها توسط سران کشورها؛ سازش دولت های عربی با اسراییل؛ دین ستیزی و وابستگی حاکمان کشورهای عربی؛ تلاش برای بازسازی رژیم های قدیمی به وسیله غرب؛ نشر مفاهیم غربی در جوامع اسلامی.
  کلیدواژگان: صلح، خاورمیانه، امام خمینی، آیت الله خامنه ای، فلسطین، اقتصاد، آمریکا، مسلمانان، اسرائیل
 • حسین سلیمی، همت ایمانی* صفحات 231-250
  هدف پژوهش حاضر بررسی بایسته های سیاست خارجی ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد توسعه ICT و فضای مجازی در ایران صرفا با تکیه بر توان داخلی مقدور نخواهد بود. ماهیت و ذات حوزه ICT به گونه ای است که بدون همکاری بین المللی و مشارکت با دولت ها و شرکت های چندملیتی پیشرو، توسعه این بخش تقریبا غیرممکن است. به زعم نهادگرایان نیولیبرال، مشارکت در نهادسازی های بین المللی به منظور تعیین استانداردهای حوزه ICT، امری بسیار مهم است؛ چرا که در عصر جهانی شدن، دولت هایی که استانداردها را تعیین می کنند، برای دیگر دولت ها دستورکار تعیین خواهند کرد و از این طریق به تدریج بر آنها مسلط خواهند شد. همچنین درک تصمیم گیران از این مسیله که در محیط بین المللی، منابع و مفهوم قدرت بسیار متکثر شده، تعیین کننده خواهد بود؛ به این معنا که از منابع سخت نظامی گرفته تا منابع اقتصادی، سیاسی، ساختاری، نرم، اجماع سازی، دیپلماتیک، علمی، فناوری و نوآوری در میزان قدرتمندی و ارتقاء جایگاه یک کشور در عرصه جهانی تاثیرگذار است. حکومت در راستای توسعه حوزه ICT باید اولویت های خود را به اولویت های مردم و بخش خصوصی نزدیک کند. در حال حاضر، شکافی بین این اولویت ها وجود دارد، که خود را در مسیله فیلترینگ بروز می دهد. دولت باید فضای مجازی کشور را در فضای رقابت بین المللی توسعه دهد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، سیاست خارجی، همکاری های بین المللی، ICT، دیپلماسی فناورانه، دیپلماسی اقتصادی
 • محمدرضا صارمی، علیرضا رضایی*، قاسم ترابی صفحات 251-268
  هدف پژوهش حاضر بازخوانی دو رویکرد عدالت‎محور و اعتدالی در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که سیاست هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد و دولت حسن روحانی بیشتر از سیاست‎های هسته‎ای دولت‎های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای اهمیت است، لذا در این پژوهش سیاست هسته‎ای دو دولت مذکور، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‎های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد سیاسی هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد با بهره‎گیری از الگوی نظری واقع‎گرایی مبتنی بر دیپلماسی هسته‎ای تهاجمی بوده که نتیجه آن صدور قطعنامه، اجماع جهانی و در نتیجه قرار گرفتن کشور ایران در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد بود. در مقابل سیاست هسته‎ای تهاجمی دولت احمدی نژاد، سیاست هسته‎ای تعامل‎گرا قرار دارد که دولت روحانی با بهره‎گیری از گفتمان اعتدال، از آن به مثابه مکانیزمی برای پیشرفت کشور و کسب جایگاه کشور در معادلات بین‎المللی و در نتیجه ابزاری برای تعامل با جهان استفاده کرد. نتیجه چنین سیاستی عقد برنامه جامع اقدام مشترک، خارج شدن کشور از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد و رفع تحریم‎ها به صورت نسبی بود.
  کلیدواژگان: سیاست هسته‎ای، محمود احمدی‎نژاد، حسن روحانی، واقع‎گرایی، اعتدال، رئیس جمهور، انرژی هسته ای، سیاست خارجی
 • محمد عالی دوست*، مسعود راعی، علیرضا آرش پور صفحات 258-269
  هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که سلب مصونیت اموال بانک مرکزی ایران، موجب نقض ارایه خدمات به مردم شده است. در نتیجه، دولت نمیتواند حقوق اقتصادی مردم را بهطور کامل ایفا نماید. بازداشت اموال دولتی بهطور مشخص مانع تحقق این اهداف میگردد؛ زیرا افزایش تورم، رکود و تضعیف امنیت اقتصادی، موجب فشار زیادی بر طبقه متوسط شده که می توانند مطالبهگر اصلی حقوقبشر باشند. همچنین، نقض مصونیت بانک مرکزی و اموال دولتی، مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورها و ناقض بند 7 ماده 2 منشور است. در نتیجه این نقض، دولت از انجام وظایف و تکالیف خود ناتوان میگردد. از موضوعات مهم تلاش برای آسیب ندیدن شهروندان و عدم نقض امنیت اقتصادی، جلوگیری از ناهنجاریهای حقوقی است. بنابراین، سلب مصونیت اموال دولتی در ناتوانی و ناکارآمدی دولت در تحقق امنیت اقتصادی موثر است. همه این موارد را می توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می باشد که می تواند عاملی برای تشدید فشارهای بین المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی جامعه بین المللی معاصر می باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مولفه های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.
  کلیدواژگان: تروریسم اقتصادی، بانک مرکزی ایران، توقیف اموال، حاکمیت اقتصادی، تحریم
|
 • Reza Mahdyan * Pages 7-24
  The purpose of the present study is to review methods of opposition to political arrogance from the view of the Qur'an. The research method is descriptive-analytic and the results showed that based on the Qur'an, fighting against arrogance can be followed in two levels: verbal and behavioral. The first stage of opposition to arrogance emerges through conversation and dialogue. The features of arrogant people and the purpose of opposition to them, that is inviting them to the divine right path, clarify the efficiency of this method and its necessity in the first stage. Tolerance of and coexistence with the enemy, is the second method advised in the Qur'an and Rawāyāt to oppose the arrogance. Tolerance means adopting a wise method in order to remove the danger of an arrogant enemy from Islamic society. Awareness in front of the enemy is the third method of opposition advised by the Qur'an. The intimidation of the enemy for the sake of prevention is another method to fight against the arrogance which denotes that Islamic community should be fully prepared in all aspects against the enemy. If the above methods were not effective, intense opposition is another option to fight against the arrogance as mentioned in the Qur'an and concluded from the whole verses by the interpreters.
  Keywords: Political Arrogance, Qur'an, Anti-arrogance, Arrogant
 • Najmeh Keikha * Pages 25-40
  The purpose of the present study is to review why and in which ways mysticism affects politics. To this aim, a descriptive-analytic method was used to answer why knowledge and awareness of citizens do not often lead to practice and why the slogans and objectives intended by the leaders and politicians to guide the society toward prosperity and felicity are not actualized. In this research, it is attempted to show how mysticism can offer effective solutions in this regard. The mysticism referred to in this research is not monastic and in seclusion, but rather it is an extensive, deep, and religious cognition which distances from superficiality and ritualism and instead, pays attention to the core and base of religion. Awareness, thinking and contemplation, faith and avoidance of extremism are among factors which pave the way to mysticism. Therefore, providing freedom, leisure, and moral backgrounds of living are among some of the most important duties of politicians to reconcile mysticism and politics and remove the gap between theory and reality. According to different scholars’ views, some causes of the gap between theory and practice are attributed to factors such as prioritizing individual interests to public interests, separation of theoretical wisdom from practical wisdom, not letting knowledge penetrate into human soul, separation of knowledge by acquisition from knowledge by presence, ritual and superficial religion in the absence of mysticism, and lack of human dominance over his different faculties.
  Keywords: Mysticism, practical wisdom, Theoretical wisdom, knowledge by presence, knowledge by acquisition, society, Politics
 • Gholamreza Behroozlak, Reza Kafili * Pages 41-58
  The purpose of the present study is to review strategies of confrontation with political opponents in the Islamic Government. The method of study is descriptive-analytic and the results showed that in confrontation with political opponents, first it should be recognized if their opposition is belligerent or non-belligerent. In the second stage, in order to oppose them in the Islamic government, the guidelines presented in the Noble Qur’an and Rawāyāt should be reviewed to choose suitable strategies appropriate to their type of opposition. These two divine and sacred resources have offered unique guidelines such as emphasis on the commonalities, justice-centeredness, polite opposition and bravery to confront political opponents. Some other strategies such as tolerance, patience, endurance, best war, forgiveness, enjoining good and forbidding evil, kindness and affection, warning, giving advice, and rejection are mentioned to confront non-belligerent political opponents. Moreover, other strategies like exile and armed struggle are introduced to fight against belligerent political enemies.
  Keywords: Noble Qur’an, Politics, Belligerent Political Opponents, Islamic Government, Non-belligerent Political Opponents
 • Porya Gharayag Zandi, Hosein Ahmadi Sefidan *, Mohammad Yousefi Jouybari Pages 59-78
  The present study attempts to discuss criticisms of utilitarianism raised by the communitarians in the light of modern spirituality instructions. In this regard, it is aimed to answer the following main research question: What is the foundation of communitarians' critical approach to utilitarianism and what alternative do they offer instead of that? The hypothesis tested in answering to the above question is that the communitarians believe Cartesian epistemology makes hedonist and utilitarian ideas dominant in society and that they present Aristotelian virtue ethics (deontological) as an alternative to resolve the sentimentalist ethical crisis in the modern age and the utilitarian ethics. Although modern spirituality per se is the result of modernity, it basically has a critical and reactive feature and seeks a new enlightenment and spirituality to relieve from the domination and repression of instrumental reason. The communitarians' criticism of utilitarianism is one of the most serious scientific arguments. They believe that putting an end to the sentimentalist crisis in the modern age relying on the outcome-oriented ethics, utilitarianism, and liberalism is not feasible unless by resorting to the ideas of some scholars such as McIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor, and Michael Walzer.
  Keywords: Modernity, Modern Spirituality, Utilitarianism, Communitarians, Ethics
 • Alireza Sadra * Pages 79-96
  The purpose of the present research is to study discourse creation and monitoring realization of the Islamic-Iranian model of development (executive requirements of the model and political strategies). The research method is textual and conceptual analysis of the references, books, and ideas of the Islamic and Iranian civilized thinkers, the constitution of the Islamic republic of Iran, practical guidelines of Imām Khomeini as well as advices of the supreme leader to prescribe a model for discourse creation and monitoring. The research relies on the hypothesis that requirements of performing the model and its political strategies include monitoring objective scientific actualization, engineering, management and damage removal of the situation or the document of the country’s development model. The results indicate that propagation of the development model to create proper public consensus and determination is required and that it is achieved through discourse creation among elites, common people, and managers respectively by the methods presented in this study. Actualization of the Islamic-Iranian model of development is conducted through practicality of the expediency discernment council and the Islamic consultative assembly as well as the enforcement of the executive force, public and private section.
  Keywords: Islamic-Iranian Model of Development, Political Model, Economy, Expansion
 • Nastaran Riyasvand, Monireh Kazemi Rashed *, Mohammad Baqir Aram Pages 97-114
  The purpose of the present study is to review the legitimacy foundations of the Safavid dynasty in the historiographical references of this dynasty’s final century. The research method is descriptive-analytic and the results indicate that the historians in the Safavid dynasty, in addition to reflecting political and intellectual events in that period and avoiding to present a merely political theory restricted to religious structure back then, were also attempting to justify the legitimacy of the Safavids and show that the government’s political framework was compatible with the religion of Islam. Combining religious themes with national symbols to legitimize the kingdom, the historian’s attention to Shi’ite genuine themes, and their relation to the political structure back then are quite common and evident in the works of this period. Therefore, giving legitimacy to the government and attempting to make it compatible with Shi’ite principles are among subjects which have attracted the attention of most of the historians.
  Keywords: Legitimacy, Government, historiography, Safavid Dynasty, Shi’ite, historians, Religious Institute, Political Institute
 • Reza Taran, Seyed Ali Mirmousavi Pages 115-130

  The purpose of the present research is to study formation of the concept of public good in the idea of clergymen of the constitutional era. In this regard, Quentin Skinner’s hermeneutic method was used and the results showed that the concept of “religion’s goodness” was a common norm among the clergymen before the constitutional era. By their Ijtehād (independent reasoning) and revaluation of the concept of goodness, the Islamic scholars supporting the Persian constitution attempted to reconceptualize the interpretation of public interest arising from the new world based on the Islamic intellectual traditions. Seyyed Jamāl Asad Ābādi by proposing the concept of “public interests”, Ākhound Khorāsāni and Mohammad Hossein Nā’ini by the concept of “typical Issues” or “common issues”, and Ismā’il Mahallāti by the concept of “public benefits” presented a religious interpretation of public good. This new concept within the framework of religion assigned the nation in charge of transformations in the public filed.

  Keywords: Public Good, public interest, Nation’s Good, Typical Issues, public benefits, Constitutional Era, Clergymen
 • Mojtaba Akhoondi *, Dawood Rahimi Pages 131-150
  The purpose of the present study is to review the extension of traditionalism in politics and its approach to the Islamic evolution. The research method is descriptive-analytic and it aims to answer this research question: Are the traditionalists present in politics? If so, what are their principles and orientations? The results showed that traditionalists, contrary to their theoretical principles which propagate a sort of seclusion, not only have entered politics but also regard monarchy as the only acceptable model in governance. Their major political principles concentrate on power and worshipping that, opposition to globalization, democracy, and immigration as well as focus on nationalism and the power pyramid from above. These principles have caused that their major orientation focuses on backing rightist and extremist parties as well fascism and neofascism. Some traditionalists like de Maistre from France, Steve Bannon (Tramp’s former advisor) from the U.S, Carvalho from Brazil, and Evola from Italy are among traditionalists who had active presence in politics and left significant effects in their country and the political realm. In their approach to the Islamic revolution, Traditionalist especially Nasr just emphasize on royal Islam and reject any sort of revolution particularly the Islamic revolution due to its opposition to the principles of monarchy.
  Keywords: traditionalism, Politics, monarchy, Islamic Revolution of Iran
 • Reza Mohamadi, Ali Ghofrani * Pages 151-170
  The purpose of the present study is to review the speech acts of the Qur’anic citations in Imām Khomeini’s statements during 1969 to 1978 based on the speech act theory. The research method is descriptive-analytic and the results showed that the highest direct speech acts in Imām Khomeini’s citations are 63 out of 130 cases (48.46%) which relate to encouraging acts. There were also 55 cases of assertive speech acts (42.46%) and 11 cases of commitment speech acts (8.46%). There was just one case of emotional act (0.76%) and no announcement act in his statements. Furthermore, indirect speech acts in Imām Khomeini’s citations with the highest frequency are related to encouraging and persuasive speech acts. It shows that Imām Khomeini since late 1960s to the victory of the Islamic Revolution has attempted to persuade the public and elites to launch an uprising and revolution
  Keywords: Speech act theory, John Searle, Qur’anic Citations, Imām Khomeini
 • Mahin Mohammadi, Mohammadali Raghebi *, Seyyed Alireza Hosseini Pages 171-190

  The purpose of the present research is to study the concept of justice in elections from the view of political jurisprudence. The research method is descriptive-analytic and the results showed that with reference to jurisprudential and legal rules, the perquisite of justice condition for elections relies on two main foundations: A. candidates and volunteers; B. supervisors and executers (assembly of experts for leadership, guardian council, executive and legislative forces). The concept of justice denotes the trusteeship of supervisors and executives to maintain people's votes which conveys their current justice bailment. The application and effectiveness of justice in political jurisprudential rules of elections can prevent and remove challenges and tensions that would occur before or after election. Moreover, by choosing the best elites and experts in different social issues, it would truly effect on economic, legal, political, and other aspects of justice to lead the society toward development and betterment. On the other hand, people's maximum participation in elections would confirm the legitimacy of the Islamic republic government and as a result, bring security and peace for the country.

  Keywords: Political Jurisprudence, Justice, Elections, Voting, Candidates
 • Asadollah Kordfiroozjaee *, Mohammad Taqi Rokni Lamouki Pages 191-210
  The purpose of the present study is to review religious foundations for defense power augmentation in the Islamic republic government emphasizing on the ideas of Imām Khāmene'i. The research method is descriptive-analytic and the results showed that every government that aims to maintain its independence and territorial integrity and not remain under the dominance of any foreign power, it should inevitably persist on its empowerment and attempt to increase its defensive power in all fields. There is no doubt that the Islamic Republic of Iran is not excluded from this issue which is confirmed by the right mind. When the discussion of defensive power augmentation is raised in in religious resources, it is not just in the field of hard and military war, but rather it includes power augmentation in the realm of soft war. Empowerment and inclusive defense in Islamic government is essential so it should be equipped with
  Keywords: defense policy, Hard War, Soft War, Islamic System, Āyatollāh Khāmene'i, Islamic Republic of Iran, Defensive power
 • Reza Allahdadi *, Hadi Bayati, Seyed Mohsen Hoseyni Dehnavi Pages 211-230
  The purpose of the present study is to review economic and social causes disturbing the realization of peace in the Middle East from the view of the two Imāms of the Islamic revolution. The research method is descriptive-analytic and the results showed that with respect to the causes disturbing peace in the Middle East from the view of Imām Khomeini and the Supreme Leader, the following factors can be mentioned: A) Economic causes: the U.S and Europe's economic support from Israel as well as its land improvement policies; B) Social causes: creating conflict among Muslims, negligence of the Islamic government leaders, humiliation of nations by the leaders of other countries, conciliation between Arabic governments and Israel, anti-religious attitude of the Arabic leaders and their dependence on super powers, western attempts to rebuild old regimes in the region, and propagation of western concepts in Islamic societies.
  Keywords: peace, middle east, Imām Khomeini, Āyatollāh Khāmene'i, Palestine, Israel, Economy, United States, Muslims
 • Hossein Salimi, Hemmat Imani * Pages 231-250
  The purpose of the present study is to review requirements of Iran’s foreign policy in ICT (Information Communication Technology) development. The research method is descriptive-analytic and the results show that ICT and cyber space development in Iran is not feasible merely relying on internal power. The nature and essence of ICT is in such a way that development in this field is almost impossible without international cooperation and collaboration with different countries and pioneer multinational corporations. In neoliberal institutionalists’ view, collaboration in international institutionalization in order to determine the standards of ICT is a very important issue because in the age of globalization, the governments which set the standards will also determine the agenda for other governments and in this way, they gradually dominate them. Moreover, the decision makers’ understanding of the issue that resources and power are immensely pluralistic in the international level is very vital. It means that it is globally effective on a country’s power and status in terms of military hard sources as well as economic, political, structural, consensual, diplomatic, scientific, technological, and innovative sources. Governments should reach their priorities to those of people and private sector in the development of ICT. Currently, there is a gap between these two aspects which is evident in the issue of filtering. The government should expand the country’s cyber space in the atmosphere of international competition.
  Keywords: Globalization, foreign policy, International Cooperation, ICT, Technological Diplomacy, Economic Diplomacy
 • Mohammad Reza Saremi, Alireza Rezaei *, Ghasem Torabi Pages 251-268
  The purpose of the present study is to review justice-centered and moderate approaches in the nuclear policy of the Islamic Republic of Iran. Since the nuclear policy of Ahmadi Nezhād’s and Rowhāni’s government had more significance than those of other governments in Iran from the victory of the Islamic revolution, the present research aims to deal with the comparative analysis of the nuclear policy of the two aforementioned cabinets. The research method is descriptive-analytic and the results indicate that Ahmadi Nezhād’s nuclear political approach based on the theoretical model of realism, relied on an aggressive nuclear diplomacy which led to the resolution and global consensus against Iran, and as result, Iran was put under chapter VII of the United Nations charter. Contrary to the aggressive nuclear policy of Ahmadi Nezhād’s government, there was Rowhani’s interactive nuclear policy which used a moderate discourse and attempted to apply it as a means of negotiation with the world and a mechanism to develop the country and improve its status in international equations. The result of such a policy was Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA), excluding Iran from chapter VII of the United Nations charter, and the relative lifting of sanctions.
  Keywords: Nuclear Policy, Mahmoud Ahmadi Nezhād, Hasan Rowhāni, Realism Moderation, President, Nuclear Energy, foreign policy
 • Mohammad Aalidost *, Masoud Raei, Alireza Arashpoor Pages 258-269
  The purpose of the present research is to study sanction against Iran’s Central Bank as an act of economic terrorism. In this regard, the main research question is whether immunity deprivation of the Central Bank can be considered as evidence of economic terrorism. The research method is descriptive-analytic and the results indicate that deprivation of the funds immunity of Iran’s Central Bank has led to lack of services to people. As a result, the government can not perform their economic rights completely. Blocking governmental funds definitely impedes economic purposes because increasing inflation as well as recession and weakness of economic security have caused high pressure on the middle class who can be the main seekers of human rights. Furthermore, immunity deprivation of Iran’s Central Bank and governmental funds is considered as an evident interference in the countries’ internal and external affairs and violation of chapter 7 of article 2 that makes the government incapable to accomplish its duties and responsibilities. One of the important subjects to avoid harm to the citizens and violation of economic security is to prevent legislative anomalies. Therefore, deprivation of governmental funds immunity is effective on the state’s incapability and inefficiency and prevents the fulfilment of economic security. All these instances can be approved as cases of economic terrorism in the international system and violate the commitments mentioned in chapter 3 of article 2 in the charter of the United Nations. It can intensify international pressure against the country due to threatening peace and global security which are the main objectives of the international contemporary community to preserve. Immunity deprivation of the Central Bank can be considered as a component of violation of economic governance.
  Keywords: Economic Terrorism, Iran’s Central Bank, Distraint, Economic Governance, sanction