فهرست مطالب

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای - سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1401)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد اکبری ریابی*، فرزانه سفلائی صفحات 1-20
  زمینه و هدف

  توسعه پایدار راهکاری است ایدیولوژیک برای برون رفت از مشکلات کنونی گریبانگیر شهرهای درحال توسعه برای حرکت به سوی آینده ای روشن که منابع محیطی جهت استفاده نسل های بعدی حفظ شده است. شهرگرایی به سرعت درحال گسترش است، بهره کشی از منابع و تولید زباله افزایش می یابد و خزش شهری بصورتی بلدوزرگونه اراضی بکر را به مصارف شهری می رساند. شهر کازرون در آینده با چالش های جدی توسعه مواجه خواهد بود؛ در چنین شرایطی سوال این است که چه راهبردهایی برای توسعه آتی شهر می توان ارایه داد و اصولا رویکرد توسعه پایدار در چه ابعادی و با چه پاسخ هایی ارایه می شود؟ به نظر می رسد توسعه پایدار بتواند با ارایه راهکارهای هوشمندانه و توسعه اندیشیده، تامین نیازهای نسل های آینده را تضمین نماید. پایگاه تیوریک این پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی- کتابخانه ای بوده و معیارهای موردنظر را مشخص می سازد.

  روش

  داده های پژوهش مرتبط با نمونه موردی از طریق مشاهدات میدانی، مصاحبه های عمیق و مراجعه به نهادهای دخیل توسعه گردآوری شده و در فرایندی از تکنیک دلفی، بصورت جدول SWOT مورد تدوین و آنالیز قرار گرفته است. راهبردهای مستخرج از جدول سوات تحت ارزیابی با منطق AHP قرار گرفته و به کمک فرایند رفت و برگشتی دلفی، امتیازات هر راهبرد در نرم افزار Expert Choice محاسبه گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد رعایت عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه همگانی، رونق اقتصادی، شیوه های حمل و نقلی پایدار و راهبری هوشمندانه انرژی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خواهند توانست موثرترین شیوه های برخورد با چالش پیش روی توسعه شهر کازرون باشند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه شهری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، استراتژی های توسعه شهری، شهر کازرون
 • محمد سلاورزی*، فرزانه عموزاده صفحات 21-32

  بشر همواره به دنبال راهی برای رفع نیازهای خود بوده است. از ابتدای تاریخ، مسکن مکانی برای نیل به این خواسته منطقی بوده است و با شکل گیری مساکن در کنار هم کیفیت راه خود را به سوی کسب آرامش طی نموده است. از طرفی شرایط محیطی و اقلیمی در شکل گیری مسکن در روستاها اثرگذار بوده و از الگوهای مناسبی در یک فرایند تاریخی در جهت توسعه پایدار پیروی نموده است. بر اساس تجربه های روستاییان برحسب نیازهای معیشتی و اقلیمی در طول تاریخ می توان الگوی مناسب مسکن روستایی را مورد تحلیل قرارداد و با کشف و معرفی این الگوها می توان آن ها را به صورت بخشی از اصول و ضوابط هویت ساز مسکن روستایی مورداستفاده قرارداد. استان ایلام، دارای چهار اقلیم در سطح خود می باشد که سبب شده الگوهای متنوعی در شکل گیری بافت های روستایی و شهری پدید آید. اقلیم در شکل گیری فرم، جهت گیری و استقرار ساختمان، بافت و دیگر خصوصیات مسکن نقش به سزایی داشته است. هدف از انجام این تحقیق رعایت الزامات لازم جهت طراحی بهینه ترین الگوی مسکن روستاییان در نواحی مختلف استان ایلام بوده که نیاز اساسی مهندسان برای طراحی های معمارانه و سازه ای این مساکن می باشند. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده که به صورت میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و غیرمستقیم به صورت کتابخانه ای انجام شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه مقایسه زوجیAHP نمودارهای لازم به دست آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در طراحی مسکن روستایی شهرستان دهلران و ایوان از میان عوامل اقلیمی، در شهرستان ایوان بارش به میزان 833/0 بیشترین تاثیر و در شهرستان دهلران تابش به میزان 875/0 بیشترین تاثیر را دارد.

  کلیدواژگان: مسکن، بافت روستایی، معماری پایدار، طراحی اقلیم
 • امیر بخشی*، مهدی محرری، سید حسن رسولی صفحات 33-48

  یکی از موضوعاتی که شهرهای امروز ایران با آن مواجه اند، موضوع تعریض خیابان های شهری است. تعریض خیابان های شهری در بافت قدیم شهرها موجب ایجاد بروز مشکلات متنوع در جنبه های مختلف شهر می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات خیابان های در حال تعریض و تعریض یافته و ارایه شیوه ای برای تعریض مطلوب تر است. همچنین این تحقیق به بیان راهکارهایی برای برنامه ریزی و طراحی مطلوب تر خیابان های در دست تعریض با تمسک بر آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی می پردازد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده، برداشت های میدانی و مطالعات اسنادی و تحلیل اطلاعات و داده ها، به کمک بهره گیری از روش های توصیفی تحلیلی، مستندسازی و تحلیل گرافیکی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق، بی توجهی به جداره های با ارزش و هویتمند خیابان ها، درختان کهنسال حاشیه خیابان های قدیمی و نیز نادیده گرفتن فرهنگ، دین و مذهب شهروندان و نیازهای آنها، مصالح و هنر بومی آنهاست. با عنایت به این نوشتار می توان گفت خیابان سنایی (به عنوان نمونه مورد مطالعه) که چندین دهه است درگیر تعریض می باشد و طی این سال ها دچار بی نظمی و آشفتگی در موضوعات ترافیکی، کالبدی، بصری و زیست محیطی گشته، انتخاب شده است. برای تعریض این خیابان پیشنهاد شد که از یک جداره عقب نشینی صورت گیرد تا هم یک جداره باقی بماند و هم درختان کهنسال قطع نشوند. توجه و تاکید بر هنر، مصالح بومی، آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی تا حد قابل توجهی می تواند آثار سوء تعریض خیابان های شهری را کاهش دهد و خیابان حاصل از تعریض می تواند از هویت، پایداری و کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: تعریض خیابان ها، آموزه های اسلامی، فرهنگ ایرانی، خیابان سنایی مشهد
 • بهناز رضا زاده* صفحات 49-64
  در شاهین شهر اقداماتی در خصوص شهر الکترونیکی توسط شهرداری انجام شده است، این شهر به عنوان پایلوت شهر هوشمند در کشور تعیین شده و در جمع شهرهای هوشمند با شعار: شهروند هوشمند، شهرهوشمند و شهرداری هوشمند، حرکت می کند. ساختار خشک مدیریت شهری در شهر شاهین شهر و شناخت ناکافی از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کندی هوشمندسازی در شاهین شهر شده است. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی مهمترین شاخص های توسعه شهر هوشمند در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر بود. از این رو روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی انتخاب شد. در گام اول از پژوهش فهرستی از عوامل اولیه که توسعه شهر هوشمنددر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر نقش دارند، به عنوان متغیر های تحقیق، با بهره گیری از منابع اسنادی و پژوهش های پیشین و پرسشنامه دلفی متخصصین شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری عوامل اولیه بر روی یکدیگر در قالب پرسشنامه کارشناسان ارزیابی شد. نتایج  مطالعات نشان می دهد که هفت عامل کلیدی در توسعه شهر هوشمند در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر نقش دارند. این هفت عامل شامل بهبود دسترسی به خدمات به کمک فناوری، میزان مشارکت سیاسی شهروندان، میزان رضایت از شفافیت بروکراسی، ایجاد پتلفرم شبکه ای برای همکاری همه ذی نفعان، مهیا بودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، استفاده از فناوری اطلاعات در جهت کاهش روند مبتنی بر کاغذ و ارایه خدمات عمومی آنلاین به شهروندان می شود.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، شهر هوشمند، شهرداری هوشمند، شهرداری شاهین شهر
 • سعید امانپور*، فرخنده هاشمی قندعلی صفحات 65-81

  یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران با آن روبه رو هستند، فرسودگی بافت های شهری است. فرسودگی معرف وجود شرایطی است که زندگی انسان را در ابعاد مختلف تهدید می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی تاب آوری مولفه های کالبدی بافت فرسوده ی شهری در شهر مسجدسلیمان است. این پژوهش به عنوان یک مطالعه نظری کاربردی بر مبنای شیوه ی توصیفی - تحلیلی انجام شد. شیوه جمع آوری اطلاعات تلفیق دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این مطالعه، از منابع علمی معتبر داخلی و خارجی و گفت وگو با افراد متخصص بهره گرفته شد. به علاوه، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و بهره گیری از روش وزن دهی سلسله مراتبی فازی (FAHP) و استفاده از تکنیک میانگین هندسی باکلی، اوزان نسبی معیارها محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده، اغلب متغیر های موثر بر تاب آوری کالبدی مانند: اسکلت ساختمان، جنس مصالح، تعداد طبقات، قدمت ساختمان، کیفیت ابنیه، تعداد واحد و عرض معابردر بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان غیر تاب آور و یا با تاب آوری کم هستند و بر اساس شاخص های 7 گانه مورد مطالعه، محدوده مورد مطالعه در شهر مسجدسلیمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در واقع می توان گفت که بیش از نیمی از بافت فرسوده در شهر مسجدسلیمان (80.2 درصد)، دارای تاب آوری نامطلوبی است. ترتیب تاثیر مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان، بر اساس اوزان آن ها، به ترتیب از کم به زیاد عبارت است از: تعداد واحد، تعداد طبقات، عرض معابر، قدمت ساختمان، کیفیت ابنیه، اسکلت ساختمان و جنس مصالح.واژگان کلیدی: ارزیابی، تاب آوری کالبدی، بافت فرسوده ، شهر مسجدسلیمان.

  کلیدواژگان: ارزیابی، تاب آوری کالبدی، بافت فرسوده، شهر مسجدسلیمان
 • سید کامران یگانگی*، المیرا امسیا، پریسا حساسی، پروانه کرمی صفحات 82-96
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل کلیدی تولید که سبب توسعه یافتگی در میان کشور ها می شود تزریق سرمایه است که می تواند تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی، درآمدسرانه و اشتغال داشته باشد. افزایش سرمایه گذاری از پس اندازهای غیر فعال سبب رشد- توسعه اقتصاد و بهبود مولفه های اقتصاد کلان نیز می شود. در پژوهش حاضر، با بررسی ها و کاوشهایی در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان زنجان با پتانسیل بالا در کشور ایران، انتخاب شده است .این استان با توجه به ظرفیتهای سرمایه گذاری، همسایگی با هفت استان دیگر، نزدیکی به پایتخت کشور و تاریخچه آن نشان میدهد، قطب مناسبی برای تحقیق حاضر می باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه گذاری های داخلی  بر سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری خارجی بر روی سرمایه گذاری داخلی در استان زنجان است.

  روش بررسی

  مدل نظری این مقاله،  دنبال کننده نظریه اسکروپووا 2015 است و داده های سالانه با رگرسیون خطی برای دوره 1390-1400 مورد آزمایش قرار گرفته است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  در نهایت نتیجه نشان میدهد که، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان زنجان رابطه معنی داری نداشته و روی هم تاثیر قابل توجهی ندارند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، استان زنجان
|
 • Mohammad Akbari Riyabi *, Farzaneh Soflae Pages 1-20
  Background and Aim

  Sustainable development (SD) is an ideological solution to the current problems of developing cities moving toward a brilliant future where environmental resources are maintained for generations to come. Urbanism is expanding rapidly, exploitation of resources and waste production increases, and urban sprawl is turning green lands into gray-lands. The city of Kazerun will face serious challenges of development, in the future; in such a situation, the question is: what kind of plans and what strategies can be presented for the future development of the city? And in what dimensions and with what answers does the sustainable development approach come? Sustainable development seems to provide assurances of future generations by providing clever strategies and thought-provoking development.

  Methods

  The theoretical basis of this research is based on documentary-library studies for specifies the criteria. Research data related to the case study has been gathered through field observations, deep interviews, and referrals to developmental entities, and has been developed and analyzed in a Delphi technique by a SWOT table. The strategies extracted from the SWOT tables were evaluated with AHP logic and, using the Delphi reciprocating process. The score of each strategy was calculated in Expert Choice software.

  Findings and Conclusion

  Findings show that observance of social justice, promotion of social welfare, economic prosperity, sustainable transportation methods, and also intelligent energy management in various social, economic and environmental dimensions due to City Development Strategic plan will be the most effective ways to deal with the challenge facing the development of the city of Kazerun.

  Keywords: sustainable development, Urban Development, Analytical Hierarchy Process, City Development Strategies, Kazerun city
 • Mohammad Salavarzi *, Farzaneh Amoozadeh Pages 21-32

  Man has always been looking for a way to meet his needs. Since the beginning of history, housing has been a place to achieve this logical desire, and with the formation of housing together with quality, it has traveled its way towards obtaining peace. On the other side, environmental and climatic conditions have been effective in the formation of housing in villages and have followed appropriate patterns in a historical process in the direction of sustainable development. Based on the experiences of the villagers according to the subsistence and climatic needs throughout history, the appropriate pattern of rural housing can be analyzed and by discovering and introducing these patterns, they can be used as part of the principles and criteria of rural housing. Ilam province has four climates on its area, which has caused various patterns in the formation of rural and urban contexture. The climate has played a significant role in the formation of the form, orientation and establishment of the building, texture and other characteristics of the housing. The purpose of this research is to comply with the necessary requirements to design the most optimal model of housing for villagers in different areas of Ilam province, which are the basic requirements of engineers for the architectural and structural designs of these houses. The descriptive research method is an analysis that was conducted in the field through the distribution of questionnaires and indirectly through the library. The necessary graphs have been obtained by using AHP pairwise comparison questionnaire tool. The results of this research show that in the design of rural housing in Dehlran and Ivan cities, among the climatic factors, rain has the most effect in Ivan city by 0.833 and radiation has the most effect in Dehlran city by 0.875.

  Keywords: Housing, rural context, Sustainable Architecture, climate design
 • Amir Bakhshi *, Mahdi Moharreri, Seyed Hassan Rasouli Pages 33-48

  One of the issues that Iran's cities are facing today is the widening of urban streets. The widening of urban streets in the old fabric of cities causes various problems in different aspects of the city. The purpose of this research is to investigate the problems of widening and widened streets and to provide a better method for widening. Also, this research deals with the solutions for better planning and design of the streets in the process of widening with reference to Islamic teachings and Iranian culture. Collecting the required information through observation, field observations and documentary studies and analysis of information and data has been done with the help of descriptive analytical methods, documentation and graphic analysis. The results of this research are the neglect of the valuable and identity walls of the streets, the old trees on the side of the old streets, as well as the neglect of the culture, religion and religion of the citizens and their needs, their native materials and art. With regard to this article, it can be said that Sanaei Street (as the studied example) which has been involved in widening for several decades and has become disorderly and chaotic in traffic, physical, visual and environmental issues, has been selected. In order to widen this street, it was suggested to retreat from one wall so that only one wall remains and the old trees are not cut. Attention and emphasis on art, local materials, Islamic teachings and Iranian culture can significantly reduce the effects of urban street widening and the resulting street can have an identity, stability and acceptable quality.

  Keywords: Street Widening, Islamic teachings, Iranian Culture, Sanai Street, Mashhad
 • Behnaz Rezazadeh * Pages 49-64
  In Shahin Shahr, measures have been taken regarding the electronic city by the municipality, this city has been designated as a smart city pilot in the country and it moves among the smart cities with the slogan: smart citizen, smart city and smart municipality. The dry structure of urban management in the city of Shahin Shahr and insufficient understanding of the capabilities of information and communication technology have caused the slowness of smart building in Shahin Shahr. The main purpose of the current research was to identify the most important indicators of smart city development in Shahinshahr Municipality's Urban Development and Architecture Vice-Chancellor. Therefore, the method of this descriptive-analytical and survey research was chosen. In the first step of the research, a list of primary factors that play a role in the development of the smart city in Shahin Shahr municipality's urban planning and architecture department, were identified as research variables, using documentary sources and previous researches and experts' Delphi questionnaire. In the following, by using the mutual effects analysis method and Micmac software, the influence of primary factors on each other was evaluated in the form of experts' questionnaire. The results of the studies show that seven key factors play a role in the development of the smart city in ShahinShahr Municipality's Urban Planning and Architecture Deputy.  These seven factors include the improvement of access to services with the help of technology, the level of political participation of citizens, the level of satisfaction with the transparency of bureaucracy, the creation of a network platform for the cooperation of all stakeholders, the availability of software and hardware infrastructures, the use of information technology in order to reduce The process is based on paper and providing online public services to citizens.
  Keywords: Future research, Smart city, Smart municipality, Shahinshahr municipality
 • Saeid Amanpour *, Farkhonde Hashemi Ghand Ali Pages 65-81

  One of the serious problems that many Iranian cities are facing is the wear and tear of urban fabrics. Exhaustion represents the existence of conditions that threaten human life in different dimensions. The main goal of the current research is to investigate and evaluate the resilience of the physical components of the worn-out urban fabric in the city of Masjid Suleiman. This research has been done as a theoretical-applied study based on descriptive-analytical method. The method of collecting information is a combination of library and field methods. In this study, reliable domestic and foreign scientific sources and conversations with experts were used. In addition, by using a researcher-made questionnaire and using the fuzzy hierarchical weighting method (FAHP) and using Buckley's geometric mean technique, the relative weights of the criteria were calculated. Based on the results obtained, most of the variables affecting physical resilience such as: building skeleton, material type, number of floors, age of the building, building quality, number of units and width of the corridors of the worn-out fabric of the city of Suleiman Mosque are non-resilient or with low resilience and based on Among the 7 studied indicators, the studied area in the city of Masjid Suleiman is not in a favorable condition. In fact, it can be said that more than half of the worn fabric in Masjid Suleiman city (80.2%) has unfavorable resilience. The order of influence of physical resilience components in the worn-out fabric of Suleiman Mosque, based on their weights, from low to high, is: number of units, number of floors, width of passages, age of building, quality of building, structure of building and type of materials. Key words: evaluation, physical resilience, worn tissue, Masjid Suleiman city

  Keywords: Evaluation, Physical resilience, Worn tissue, Masjid Suleiman city
 • Kamran Yeganegi *, Elmira Emsia, Parisa Hassasi, Parvaneh Karami Pages 82-96
  Background and Aim

  One of the key factors of production that causes development among countries is capital injection, which can have a positive effect on economic growth, per capita income and employment. The increase in investment from passive savings causes the growth and development of the economy and the improvement of macroeconomic components. In the current research, Zanjan province with high potential in Iran has been selected with investigations and explorations in the field of domestic and foreign investment. This province is selected due to its investment capacities, its neighborhood with seven other provinces, its proximity to the country's capital, and its history. It shows that it is a suitable pole for the present research. The purpose of this article is to investigate the impact of domestic investments on foreign investment and foreign investment on domestic investment in Zanjan province.

  Methods

  The theoretical model of this article follows Skropova's 2015 theory and the annual data is tested with linear regression for the period 2010-2015.

  Findings and Conclusion

  Finally, the result shows that there is no significant relationship between domestic and foreign investment in Zanjan province and they do not have a significant effect on each other.

  Keywords: Domestic, foreign investment, Economic Growth, Zanjan Province