فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 31، شهریور 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه هوشیاری، شیما رحمانی*، پریسا لطف الهی صفحات 1-9
  کنه گال جوانه آلو و بادام، Acalitus phloeocoptes Nalepa, 1890 (Eriophydoidea: Eryophidae)یکی از آفات نو ظهور و بسیار خسارت زا روی درختان آلوی استان آذربایجان غربی می باشد. به منظور بررسی فنولوژی ظهور کنه های زمستان گذران در باغات آلو، رقم شابلون کالیفرنیا، هر هفت روز یک بار با استفاده از نوار های چسبنده کنه ها به دام انداخته و شمارش شد و هم زمان نیز فنولوژی درختان آلو عکسبرداری و ثبت گردید. همچنین تاثیر پنج آفت کش رایج شامل پروپارژیت 57 % (اومایت EC)، آبامکتین 8/1% (ورتیمک EC)، فن پیروکسی میت 5% (اورتوس SC)، دی فلوویدازین %20 (فلومایت SC) و سولفور 80% (سولفور WP) بر تغییرات جمعیت این آفت در باغات آلوی منطقه میاندوآب ارزیابی شد. این ترکیبات در مقدار توصیه شده روی درختان پاشش شدند. نتایج فنولوژی حاکی از ظهور بخش عمده جمعیت در میانه اردیبهشت ماه در زمان ریزش گلبرگ ها بود. بعلاوه، بر اساس نمونه برداری های صورت گرفته، 7 و 14 روز پس از پاشش، تمامی آفت کش های مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد، بر کنه ها اثر معنی داری در سطح کمتر از 01/0 نشان دادند. بدین ترتیب، بر اساس نتایج این تحقیق می توان تمامی این پنج آفت کش را در شرایط منطقه میاندوآب برای کنترل کنه گال جوانه آلو به کار برد. به منظور توصیه بهترین آفت کش برای مدیریت این کنه لازم است بررسی های بیشتری در مدت زمان طولانی تر و تحت شرایط آب و هوایی مختلف صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کنه گال زا، کنه کش، باغات آلو
 • فریبا اردشیر*، پیمان نامور، محمدرضا باقری، وحیده مهدوی، احمد حیدری صفحات 11-18

  کنه تارتن دو لکه ای Koch Tetranychus urticae به بسیاری از محصولات از جمله خیار در گلخانه ها خسارت می زند. اثر کنه کش جدید اوبرون اسپید® (abamectin, EC 1.8%+spiromesifen, SC 24%) با دو غلظت 4/0 و 5/0 در هزار با کنه مایت® (acequinocyl) 25/1 در هزار، دانی سارابا® (cyflumetofen) 1 در هزار و شاهد (آب پاشی) در استان های کرمان (شهر جیرفت) و اصفهان (شهر اصفهان) برای کنترل کنه تارتن خیار گلخانه ای مقایسه شد. نمونه برداری از کنه ها در فواصل یک روز قبل از سم پاشی و به ترتیب 3، 7 و 14 روز بعد از سمپاشی صورت گرفت. درصد تلفات کنه های تارتن با استفاده از فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه شد و تجزیه آماری توسط نرم افزار SAS در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. در هر دو استان تفاوت بین تیمار ها معنی دار بود. در جیرفت تاثیر ابرون اسپید® با غلظت 5/0 در هزار در 3 و 7 روز بعد از سم پاشی به ترتیب 57/89% و 57/91% بود و در روز 14 کاهش یافت (73/%74). کنه مایت® و ابرون اسپید® 4/0 در هزار به ترتیب 30/76-04/89% و 89/56-63/75% در کنه ها تلفات ایجاد کردند. در اصفهان ابرون اسپید® 4/0و 5/0 در هزار به ترتیب بین 99/63-08/74% و 61/79-90/91% تاثیر داشتند. اثر دانی سآرابا® بین 98/71-38/87% بود. نتایج نشان داد که ابرون اسپید 5/0 در هزار در هر دو استان بالای 73/74% تاثیر داشته و برای کنترل کنه دو لکه ای گلخانه خیار قابل توصیه است و در 7 روز بعد از سم پاشی با غلظت های 4/0 و 5/0 در هزار در نمونه های خیار باقیمانده ای وجود نداشت.

  کلیدواژگان: ابرون اسپید®، کنه تارتن، باقی مانده، کنترل شیمیایی
 • مریم شیرمحمدی، عزت الله صداقت فر*، رضا حجازی، هادی رهاننده صفحات 19-27

  فلفل دلمه ای با نام علمی  Capsicum annuum L.از خانواده Solanaceae است. در بین بیماری های فلفل، پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ Rhizoctonia solani اهمیت اقتصادی زیادی دارد. روش رایج کنترل این بیماری، استفاده از قارچ کش های شیمیایی است. در این مطالعه، به منظور کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه فلفل دلمه ای، تعدادی از عوامل زیستی تجاری بر پایه قارچ Trichoderma harzianum، قارچ مایکوریز Glomus sp.، باکتری های Bacillus  وPseudomonas  و سه قارچ کش شیمیایی تبوکونازول، اکسی کلرور مس و مانکوزب در شرایط گلخانه ای بررسی گردید. مقایسه تیمار ها بر مبنای میزان کنترل بیماری شامل صفات طول بافت نکروزه، بزرگترین زخم و شاخص بیماری و بر مبنای تحریک رشد گیاه شامل صفات وزن تر بوته، ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمار ها در تمامی صفات مورد بررسی در سطح 1% اختلاف معنی داری داشتند. تیمار های شاهد منفی (فاقد بیمارگر) و قارچ کش تبوکونازول از نظر صفات مورد بررسی بیشترین و تیمار های پتابارور و مایکوروت و شاهد مثبت (دارای بیمارگر) کمترین تاثیر را داشتند. در میان تیمار های زیستی بر اساس کمترین شاخص بیماری و کمترین طول زخم، به ترتیب ترکیب عوامل زیستی، پارس باسیل، پروبیو 96، آلکاگرین، تریکوران پی و تریکو قرار گرفتند. در بررسی صفات زراعی تیمار های زیستی، ترکیب عوامل زیستی، پارس باسیل و پروبیو 96 بالا ترین نتایج را داشتند. در مدیریت این بیماری به غیر از روش کنترل شیمیایی (تبوکونازول)، با سطح آماری نسبتا مشابه، ترکیب پارس باسیل (SC) حاوی باکتری Bacillus velezensis strain M11-RTS و پروبیو 96 حاوی باکتری Bacillus subtilis قرار گرفتند (P≤ 0.01).

  کلیدواژگان: فلفل، پوسیدگی ریشه، Rhizoctonia solani، Bacillus، کنترل زیستی، کنترل شیمیایی
 • هادی رهاننده*، عزت الله صداقت فر صفحات 29-34

  قارچ عامل سرخشکیدگی Sclerotinia sclerotiorum می باشد که اولین بار در سال 1932 میلادی از بلغارستان و در ایران در سال 1364 برای اولین بار از توتستان های دیسام سیاهکل و پسیخان فومن گزارش گردید. بیماری سرخشکیدگی درخت توت با عامل S. sclerotiorum، از بیماری های مهم درخت توت در ایران و جهان می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی تاثیر پنج عصاره گیاهی بر کنترل قارچ عامل بیماری بود. تاثیر عصاره پنج گیاه سیر، آویشن، نعناع فلفلی، چای، و چریش در سه حلال آبی، اتانولی، متانولی با روش اختلاط در محیط کشت طی سال های 99-1397 مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره ها در سه غلظت ppm10، ppm100 و ppm1000 به صورت تلقیح در محیط کشت مورد بررسی قرار گرفتند. در عصاره آبی بیشترین مهار کنندگی را عصاره سیر (بیش از 80%) روی قارچ عامل بیماری نشان داد. در گروه اتانولی، چای و نعناع فلفلی به ترتیب با 16/54% و 66/66% بیشترین باز دارندگی را نشان دادند. در عصاره های متانولی و اتانولی چای و چریش به ترتیب با (91/%48 و 5/61%) و (32/%56 و 5/51%) بیشترین مهار کنندگی را نشان دادند. با کاهش میزان غلظت عصاره های حاصل از گیاهان در حلال های مختلف، قدرت بازدارندگی از رشد رویشی قارچ در سطح ظرف پتری کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان مهار کنندگی قارچ بیماری زای S. sclerotiorum به واسطه عصاره های گیاهی به عوامل مختلف همانند حلال، غلظت و نوع قارچ بستگی دارد.

  کلیدواژگان: سیر، توت، چای، نعناع فلفلی، چریش، Sclorotinia sclerotiorum
 • سجاد فولادی آذر، منیژه جمشیدی*، مسعود تقی زاده صفحات 35-43

  مدیریت شیمیایی و بیولوژیک دو جزء اصلی مدیریت تلفیقی آفات هستند. مدیریت شیمیایی دارای اثرات سوء روی رفتار و فیزیولوژی حشرات بوده و اغلب روی موجودات غیر هدف تاثیر نامطلوب دارند. بالتوری سبز بهترین دشمن طبیعی آفات می باشد که در مزارع، باغات و جنگل های کشورمان به صورت گسترده مشاهده می شود و در عرصه طبیعت نقش مهمی در جلوگیری از تکثیر سریع آفات و برقراری تعادل حیاتی دارد. این بالتوری بیشترین توجه را به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک امید بخش در رهاسازی علیه آفات در گلخانه، مزارع و باغات به خود جلب نموده است. در این مطالعه، اثرات زیرکشندگی سه آفت کش پریمیکارب، ایمیداکلوپراید و اکسی دی متون متیل روی بالتوری سبز Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae)  مطالعه شد .نتایج نشان داد که هر سه آفت کش در غلظت LC30 به طور معنی داری فراسنجه های زیستی را در مقایسه با شاهد تغییر دادند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در شاهد 0/142 و در تیمار های پریمیکارب، ایمیداکلوپراید و اکسی دی متون متیل به ترتیب 0/141، 0/140 و 0/134 روز1- به دست آمد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که از لحاظ این فراسنجه، بین شاهد و تیمار پریمیکارب اختلاف معنی داری نبود. ولی بین شاهد و تیمار های ایمیداکلوپراید و اکسی دی متون متیل اختلاف معنی دار بود که نشان دهنده تاثیر منفی این حشره کش ها روی نرخ ذاتی افزایش جمعیت بالتوری می باشد. همچنین آفت کش های مورد استفاده بر روی نرخ بقا و امید به زندگی اثر منفی و معنی داری در سطح احتمال پنج درصد داشتند. با توجه به نتایج ذکر شده، آفت کش پریمیکارب دارای سمیت کمتری نسبت به بالتوری C. carnea بود. در حالی که استفاده دوره ای از دو آفت کش ایمیداکلوپراید و اکسی دی متون متیل در برنامه های مدیریتی با استفاده از بالتوری C. carnea ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: حشره کش˓ جدول زندگی˓ زیرکشندگی˓ فراسنجه˓ Chrysoperla carnea
 • فاطمه سمیعی* صفحات 45-55
  اصطلاح باکتریوفاژ به ویروس هایی اطلاق می شود که به طور اختصاصی باکتری ها را آلوده می کنند. باکتریوفاژ ها عمدتا دارای کاربرد های پزشکی و دامپزشکی بوده و اخیرا برای کنترل بیماری های گیاهی مورد توجه قرار گرفته اند. استفاده از فاژ ها در کنترل زیستی بیمارگرهای گیاهی، ناشی از توانایی آنها در کشتن باکتری ها و همچنین مشاهده فاژ ها در همان محیط های میزبان باکتریایی است؛ همین امر نشان دهنده توانایی زنده مانی آنها در محیط زیست میزبان می باشد. فاژ ها به دلیل کاربرد آسان و راحت، امکان ترکیب شدن با باکتری کش های دیگر و یا استفاده متناوب با آفت کش ها و داشتن قیمت نسبتا پایین به عنوان بخشی از برنامه مدیریت تلفیقی بیماری ها استفاده شده اند؛ علیرغم تردید های فراوان درمورد کاربرد باکتریوفاژ ها به عنوان عوامل کنترل زیستی موثر، ظهور باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و نگرانی از امکان انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی از بیمارگر های گیاهی به بیمارگر های انسانی و ظهور نژاد های متحمل به مس در میان باکتری های گیاهی منجر به تمایل بیشتر برای کنترل بیماری ها با تکیه بر باکتریوفاژ ها در کشاورزی مدرن شده است. تاکنون فاژ درمانی به طور موفقیت آمیزی علیه عواملی از قبیل لکه باکتریایی قارچ های خوراکی Pseudomonas tolasi، لکه برگی باکتریایی لوبیا، پوسیدگی های نرم ایجاد شده توسط گونه های پکتوباکتریوم، آتشک سیب و گلابی Erwinia amylovora، اسکب سیب زمینی Streptomyces scabies، بلایت باکتریایی شمعدانی Xantomonas hortorum pv. Pelargonii، لکه باکتریایی گوجه فرنگی Xantomonas campestris pv. Vesicatoria استفاده شده ا ست. این حقیقت وجود دارد که باکتری ها می توانند با روش مشابه به آنچه که در آنتی بیوتیک ها مشاهده شده، نسبت به فاژ ها مقاوم شوند، اما مزیت فاژ ها نسبت به آنتی بیوتیک ها برای درمان بیمارگر ها، توانایی آن ها در ایجاد جهش ژنتیکی و آلوده کردن میزبان های جدید است. مشکل عمده کنترل زیستی وابسته به فاژ ها، تبدیل آزمایشات موفق آزمایشگاهی به روش های کنترل موثر علیه بیمارگر در سطح مزرعه است. بدین منظور لازم است درک کاملی از اکولوژی و تعامل پیچیده میزبان- فاژ در محیط های مختلف گیاهی به دست آوریم تا بهره وری مطلوبی از فاژ ها به عنوان یک روش کنترل زیستی به عمل آید. در مقاله حاضر تلاش شده است تا مروری کلی بر پتانسیل باکتریوفاژ ها در کنترل زیستی بیمارگر های گیاهی انجام شود و مزایا و چالش های آن معرفی گردد.
  کلیدواژگان: باکتریوفاژ، فاژ درمانی، کنترل زیستی، بیمارگر های گیاهی
|
 • Fatemeh Houshyari, Shima Rahmani *, Parisa Lotfollahi Pages 1-9
  The plum bud gall mite, Acalitus phloeocoptes (Nalepa, 1890) (Eriophyoidea: Eriophyidae) is one of the new and destructive pests on plum trees of West Azerbaijan province. In this study, with the aim of assessing the phenology of the hibernating mites’ emergence in the plum orchards, Shablon cultivar, the mites were trapped with the sticky bands and counted every seven days. At the same time, the phenology of the plum trees was considered and photographed. Also, the effects of five useful pesticides including Propargite 57% (Omite® EC), Abamectin 1.8% (Vertimec® EC), Fenpyroximate 5% (Ortus® SC), Diflovidazin 20% (Flumite® SC), and Sulfur 80% (Sulfur® WP) were evaluated against population dynamics of this pest in the plum orchards of Miandoab region. These chemicals were sprayed on the aerial parts of the trees at the recommended rate and the live mites were captured using the sticky bands. The phenological results showed that most individuals emerged on 4th May, during the falling petals. In addition, the sampling after seven and fourteen days post-spraying illustrated that all of the pesticides had a significant effect on the mite (P<0.01). Thus, all of the five chemicals could be useful for control of the bud gall mite in the condition of the Miandoab region. Also, additional studies are necessary for the management of this pest during longer intervals in different climatic conditions.
  Keywords: Bud gall mite, Acaricide, Plum orchards
 • Fariba Ardeshir *, Payman Namvar, MohammadReza Bagheri, Vahideh Mahdavi, Ahmad Heidari Pages 11-18

  Two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch is one of the most important pests of agricultural products that damages many plants, including cucumber in greenhouses. A new acaricide Oberon Speed®) abamectin, EC 8.1% + spiromesifen, SC 24% (0.4 ml/l and 0.5ml/l was compared to Kanemite® (acequinocyl, SC 15%) 1.25 ml/l, Danisaraba® (Cyflumetofen, SC 20%), 1 ml/l and control treatment (Water spraying) for efficacy against spider mite under greenhouses condition in Kerman (Jiroft city) and Isfahan (Isfahan city) provinces. Sampling of each treatment was done at one day before spraying then 3, 7 and 14 days after spraying respectively. The percentage of efficiency was calculated using Henderson-Tilton formula and statistical analysis was conducted using SAS software with randomized complete block design. In two provinces, the mean mortality of treatments was significant. In Jiroft, the mean mite mortality of Oberon Speed® 0.5 ml/l at 3 and 7 was 89.57% and 91.57% and the efficacy declined on 14th day (63.90%). During the test, Kanemite® and Oberon Speed® 0.4 ml/l caused mortality in the range of 76.30-89.04% and 56.89-75.63%. In Isfahan, the efficacy of Oberon Speed® 0.4 ml/l and 0.5 ml/l was 74.08-63.99% and 91.9.-79.61% respectively and Danisaraba® effected 71.98-87.38%. Result showed that mite mortality of Oberon Speed® 0.5 ml/l recorded more than 74.73% in both provinces and it can be recommended for control of spider mite in greenhouse cucumbers; there were no residues of Oberon Speed® 0.4 ml/l and 0.5 ml/l, after 7 days spraying.

  Keywords: Oberon Speed®, Spider mite, greenhouses cucumber, chemical control
 • Maryam Shirmohammadi, Ezatollah Sedaghatfar *, Reza Hejazi, Hadi Rahanandeh Pages 19-27

  Bell pepper with the scientific name Capsicum annuum L. belongs to the Solanaceae family. Among the major pepper diseases, root rot caused by the fungus Rhizoctonia solani has the economic importance. The common method to control this disease is to use the chemical fungicides. In order to control Rhizoctonia root rot disease of bell pepper, a number of commercial biological agents based on Trichoderma harzianum, Glomus sp. mycorrhizal fungus, Bacillus sp. and Pseudomonas sp. bacteria and three chemical fungicides Tebuconazole, Copper oxychloride and Mancozeb were investigated in greenhouse conditions. The analysis of variance showed that the treatments had significant difference (P≤ 0.01) in all the examined traits. The mean comparisons of the treatments were evaluated based on disease inhibition traits including the length of the necrotic tissue with the largest wound and the disease index and plant growth promotion traits, including plant fresh weight, plant height, root dry weight and shoot dry weight. The treatments of negative control (no pathogen) and fungicide tebuconazole had the greatest effect on most of the traits, and the treatments of Potabarvar and Mycoroot and positive control (with pathogen) had the least effect. Among the biological control treatments, based on the lowest disease index and the lowest wound length, the combination of biological agents, Parsbacil, Probio96, Alkagreen, Trichoran-P and Tricho were ranked respectively. In the study of agricultural traits, biological treatments, combination of biological agents, Parsbacil and Probio-96 showed the highest values. In the management of this disease, apart from the chemical control method (Tebuconazole), the best option with a relatively similar statistical level was Parsbacill combination (SC) containing Bacillus velezensis strain M11-RTS, and Probio-96 containing Bacillus subtilis bacteria (P≤ 0.01).

  Keywords: Pepper, root rot, Rhizoctonia solani, Bacillus, Biological control, chemical control
 • Hadi Rahanandeh *, Ezatollah Sedaghatfar Pages 29-34

  The dieback disease of mulberry tree caused by Sclerotinia sclerotiorum is one of the important diseases of mulberry trees in the world and Iran. The aim of this research was to prepare a suitable extract to combat the disease-causing fungus with the least side effects for silkworms. The effect of the extract of five plants (garlic, thymus, peppermint, tea and neem) in three solvents (water, ethanol and methanol) was studied by mixing method in culture medium during 2018-20. The extracts were tested in three concentrations: 1000ppm, 100ppm, and 10ppm. Among the aqueous extract, garlic extract showed the highest inhibitory effect with more than 80% on the disease-causing fungus. In the second group, tea and peppermint showed the highest retention with 54.16% and 66.66%, respectively. Among the methanolic and ethanolic extracts, tea and neem showed the highest inhibition rates, (48.91% and 61.5%) and (56.32% and 51.5%) respectively. As the concentration of the extract decreased, the inhibitory rate decreased. The inhibitory rate of extracts depends on various factors such as solvent, concentration and mushroom type.

  Keywords: Extract, berries, tea, Peppermint, Sclorotinia sclerotiorum
 • Sajad Fouladi Azar, Manizheh Jamshidi*, Masoud Taghizadeh Pages 35-43

  Chemical control and biological control are an important part of integrated pest management (IPM). Insecticides affect the physiology or behavior of insects, posing risks to non-target organisms. The green lacewing, Chrysoperla carnea which is the best predator natural enemies to control pests on farms, orchards and forests of the country widely perceived to be in nature and play an important role in preventing the rapid proliferation of pests and shall have the vital balance The green lacewing most attention as a promising biological control agent released against pests in greenhouses, farms and gardens has attracted. In this study, the effects of sublethal doses of Primicarb, Imidacloprid and Oxydemetonmethyl against Chrysopa carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) were determined and compared. The results showed that these insecticides at LC30 had significant effect on the stable population parameters. Intrinsic rate of population increase (r) values for control‚ Primicarb, Imidacloprid and Oxydemetonmethyl were 0.142‚ 0.141‚ 0.140 and 0.134 (day-1), respectively. According to our results, there was significant differences in Imidacloprid and Oxydemetonmethyl rate of population increase (P≤0.5) compared to the control; also, three insecticides had significant effect on survival rate and life expectancy compared to control. These results provided that Primicarb had lower toxicity on C. carnea but theoretical basis for the rational use of Imidacloprid and Oxydemetonmethyl insecticides and the utilization and protection of C. carnea.

  Keywords: Biological parameters, Chrysopa carnea, Life table, Insecticides, natural enemy, sub-lethal effects
 • Fatemeh Samiei * Pages 45-55
  Bacteriophage refers to viruses that specifically infect bacteria. Bacteriophages are mainly used in medicine and veterinary medicine and have recently been considered for the control of plant diseases. The use of phages in the biocontrol strategy of plant pathogens is due to their ability to kill bacteria, as well as the observation of phages in the same bacterial host environment, which indicates their ability to survive in the same host environment. Phages have been used as a part of the integrated management of diseases due to their easy and convenient use, the possibility of being combined with other bactericides or alternating use with pesticides, and having a relatively low price. Although there are considerable doubts about the use of bacteriophages as effective biological control agents, the emergence of antibiotic-resistant bacteria and the concern about the possibility of transferring antibiotic resistance from plant pathogens to human pathogens and the emergence of copper-tolerant strains among plant bacteria have led to a renewed desire to control disease based on bacteriophages in modern agriculture. So far, phage therapy has been successfully used against agents such as bacterial spot of edible mushrooms (Pseudomonas tolasi), bacterial leaf spot of mango beans, soft rot caused by Pectobacterium species, apple and pear blight (Erwinia amylovora), potato scab (Streptomyces scabies), geranium bacterial blight (Xantomonas hortorum pv. Pelargonii), tomato bacterial spot (Xantomonas campestris pv. vesicatoria) have been used. It is true that bacteria can become resistant to phages in a manner similar to that seen in antibiotics, but the advantage of phages over antibiotics for treating pathogens is their ability to mutate and infect new hosts. The major problem of phage-based biological control is the conversion of successful laboratory experiments into effective control methods against the pathogen at the field level. For this purpose, it is necessary to gain a complete understanding of the ecology and the complex host-phage interaction in different plant environments in order to maximize the use of phages as a biocontrol method. In this article, an attempt has been made to review the potential of bacteriophages in the biological control of plant pathogens and introduce its advantages and challenges
  Keywords: Bacteriophage, Biological control, Phage therapy, plant pathogens