فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • افشین باغفلکی*، علی فلاحتی صفحات 1-17
  فساد یکی از واقعیت های اصلی برای کشورهای نفتی و به ویژه اقتصاد ایران است. اهمیت بررسی و مطالعه فساد در اقتصادها به دلیل اثرات منفی است که بر بخش های واقعی اقتصاد دارد. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1399-1375 و به کارگیری رهیافت اقتصاد سنجی ARDL به بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی بر فساد می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به دلیل ایجاد رانت در اقتصاد باعث افزایش فساد شده است، اما کیفیت مطلوب نهادها می تواند با بهبود در هدایت موثر نقدینگی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر، باعث اثرگذاری مثبت نقدینگی بر کاهش فساد باشد. در واقع آنچکه در رابطه نقدینگی و فساد قابل بیان است، هدایت ناصحیح تقدینگی به سمت فعالیت های بدون ارزش افزوده و رانت است که باعث افزایش فساد در اقتصاد شده است. همچنین برآوردها نشان می دهد که افزایش اندازه دولت به دلیل ماهیت آن باعث افزایش در فساد شده است، کیفیت نهادها به دلیل کاهش هزینه مبادلات و سرمایه گذاری در کشور باعث کاهش فساد می شود و در نهایت سرمایه انسانی به دلیل افزایش بازدهی نیروی کار و همچنین افزایش سطح طبقه اجتماعی افراد موجب کاهش فساد شده است. بنابراین یکی از مسایل اصلی برای اقتصاد ایران، نهادینه شدن فساد در اقتصاد است و نیازمند برنامه ای بلندمدت برای مبارزه با فساد است و سیاست های کوتاه مدت، نمی تواند به عنوان راه حلی مطلوب تلقی شود.
  کلیدواژگان: فساد، سیاست پولی انبساطی، ARDL، ایران
 • سجاد رحمتی ترکاشوند، جمال بیگی*، بابک پورقهرمانی صفحات 18-31

  لازمه ی امنیت اقتصادی امنیت ملی است و پیشرفت اقتصادی نیز باعث پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و نظامی می شود با عدم آن تمامی فعالیت های مذکور دچار اختلال می شود ،یکی از مواردی که امنیت اقتصادی کشورها به خطر می انداز جنایات ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایات نسل کشی، علیه بشریت و جنگی بوده این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر بی ثباتی اقتصادی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که به تبع جنایات ارتکابی در میانمار بی ثباتی اقتصادی کشورها نیز افزایش می یابد و همچنین جنایات رخ داده و به تبع آن افزایش مهاجرت، کاهش تولید ناخالص ملی، کشتار مسلمانان، تخریب و قتل و غارت در کشور میانمار باعث بی ثباتی اقتصادی کشورها خواهد شد.

  کلیدواژگان: جنایات، میانمار، بی ثباتی، اقتصادی
 • محمدصادق تیموری صفحات 32-47

  حقوق بین الملل عرفی ظاهرا ارایه دهنده ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونی سلب مالکیت سرمایه گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می تواند منجر به ایجاد مسیولیت بین المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط خاص یعنی منفعت عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز و نیز در ازای پرداخت غرامت انجام گرفته شده باشد. این غرامت باید منصفانه، فوری و کامل باشد. نظر به ابهام هر یک از سه عبارت فوق الاشعار و فقد تعریفی واضح از آن ها از یک سو و نیز ارایه چارچوبی دقیق از سوی دیگر، رویه جاری مراجع داوری بین المللی، مطالعه موردی را بهترین ابزار در حل مناقشات ناشی از دعاوی سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی می داند. سعی ما در این پژوهش بررسی هر یک از این شروط در نظام حقوق داخلی، اسناد بین المللی و به ویژه طرز تلقی مراجع داوری از هر یک از آن ها خواهد بود.

  کلیدواژگان: مشروعیت سلب مالکیت، سرمایه گذار خارجی، هدف عمومی، غیرتبعیض آمیز، پرداخت خسارت
 • محمدرضا عسگریان، سعید دائی کریم زاده*، حسین شریفی رنانی صفحات 48-70

  در این مقاله با هدف مقابله با بحران های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش های مختلف اقتصادی می شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران های بانکی در 27 کشور منتخب توسعه یافته طی دوره 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی می باشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتی که از منابع داخلی تامین مالی شود و یا حاصل سرمایه گذاری پورتفولیو و سرمایه گذاری های خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: هجوم بانکی، بحران بانکی، بحران نظام مند، سیستم هشدار زودهنگام، مدل لاجیت چندگانه
 • مصطفی رجبی*، پرنیان زربخش صفحات 71-94

  رشد با ثبات و پایدار از اهداف اصلی در هر اقتصاد می باشد. بنابراین کشورها در مسیر رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهای مختلف منجمله ارتباط با تحاری با کشورها و ایجاد نهادهای متناسب با رشد، بدنبال مسیر رشد با ثبات می باشند. اثر باز بودن تجارت خارجی بر بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف بدلیل تفاوت در نهادهای کشورها، متفاوت می باشد. لذا این مقاله بدنبال تحلیل تاثیر بازبودن تجاری با در نظر گرفتن وضعیت نهادهای حکمرانی دولت بر بی ثباتی رشد اقتصادی در ایران می باشد. بدین منظور انحراف معیار رشد اقتصادی به عنوان متغیر بی ثباتی رشد، نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان درجه باز بودن تجاری و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب شامل: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی سیاسی دولت و نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان حکمرانی اقتصادی دولت در نظر گرفته شد. نتایج برآورد الگو به روش ARDL برای ایران طی دوره زمانی 1398-1375 حاکی از آن بود که شاخص باز بودن تجاری و بهبود شرایط حکمرانی خوب اثر مثبت و معنی داری برکاهش بی ثباتی رشد اقتصادی ایران دارد.

  کلیدواژگان: بی ثباتی رشد اقتصادی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی خوب، باز بودن تجاری
 • نغمه هنرور، همایون رنجبر*، سارا قبادی صفحات 95-116

  ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. کارایی تبیین کننده میزان موفقیت یک واحد اقتصادی و یا یک کشور در استفاده بهینه از نهاده، برای تولید ستاده در قیاس با سایر واحدهای اقتصادی و سایر کشورها می باشد از این رو بررسی اثرات کارایی بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات رکن کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر رشد اقتصادی با تاکید بر متعیرهای موثر بر این کارایی (تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری) در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2018- 2008 می باشد بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: رشد اقتصادی و بیکاری بعنوان متغیرهای هدف، کارایی بازار کالا بعنوان متغیر کنترل و تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری بعنوان متغیرهای موثر بر کارایی بازار کالا. به طور کلی نتایج حاکی از این است که شوک مثبت این نوع کارایی (بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین نتایج نشان دادند که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که این متغیر بیشترین تاثیر خود را بر کارایی بازار کالا در بلند مدت بر جای می گذارد.

  کلیدواژگان: کارایی بازار کالا، رشد اقتصادی، بیکاری، الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی
 • هاجر مصطفایی، مرتضی سامتی*، مصطفی رجبی صفحات 117-141

   مهم ترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم شناختن یا معتبر ندانستن عملکرد نظام بازار است، که درپایان می تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای نفتی رانت درآمدی وافری که در دست دولت قرار می گیرد، انگیزه های اقتصادی نهادسیاسی را به گونه ای شکل می دهد که ازطریق منابع عام به تامین منافع خاص بپردازد. درحالی که در بازار آزاد تعقیب منافع خصوصی به تامین خیرعام خواهد انجامید. چنین رویکرد متفاوتی دربرخی کشورهای نفتی، زمینه محدودیت مکانیسم بازار و مداخله مداوم در آن را فراهم می سازد به طوری که به کاهش رشداقتصادی می انجامد. باتوجه به اهمیت تعیین نرخ ارز واقعی دردستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، دراین مقاله تلاش شده تاثیرپذیری رشداقتصادی از ساختار نهادهای سیاسی در یک کشورهای نفتی بررسی شود و از روش نظریه بازی برای مستدل کردن مفاهیم ارایه شده، استفاده شده است. دراین راستا انگیزه های متفاوت سیاستگذاران (به عنوان نهادسیاسی) کشورهای نفتی در تعیین نرخ ارز بررسی می شود. عکس العمل کارآفرینان به این سیاست در انتخاب سطح سرمایه گذاری، نشان دهنده رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایح ابتدا دولتمردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد دولت، به دنبال تعیین نرخ ارز بهینه هستند. با فرض رقابت اقتصادی، آن ها تمایل دارند به منظور تضعیف رقبا انحراف نرخ ارز ایجاد کنند. افزودن فرض رقابت سیاسی، موجب انحراف بیشتر نرخ ارز شده به طوری که رشداقتصادی را بیشتر از پیش تضعیف خواهد کرد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، انحرافات نرخ ارز، نظریه بازی
 • مهدی عمانی*، جمال بیگی صفحات 142-153
  یکی از مهمترین مسایلی که ارتباط مستقیمی با امنیت داخلی و در نتیجه بی نظمی و ایجاد آشوب در دولتها دارد، مسیله اقتصاد آن در کشورها است. در واقع اقتصاد یکی از پایه ها و اساس محکم هر دولتی بوده و بی ثباتی اقتصادی باعث از بین رفتن این اساس و پایه شده و در نتیجه تزلزل دولت ها را ناشی خواهد شد. دولت های غربی و در صدر آنها استکبار جهانی، بوسیله فناوری هارپ توانسته اند بر اقتصاد دولت ها تاثیر گذاشته و با بی ثبات کردن آن بی نظمی و هرج و مرج را در جوامع گسترش دهند. فناوری هارپ یکی از جنگ افزارهای نامتعارف در دست استکبار جهانی بوده که کاربردهای مجرمانه آن یاری گر آنها بوده است. با توجه به اینکه این سلاح سری و نو ظهور بوده و نه تنها دولت ها بلکه سازمان های بین المللی نیز در اثبات کاربردهای آن ناتوان مانده اند، به همین منظور صاحبان این فناوری بدون هیچ ترس و واهمه ای از اعمال مجازات، برای بر هم زدن اقتصاد دولت ها از هیچ کاری فروگذاری نکرده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی بی ثباتی دولتها به وسیله فناوری هارپ می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که فناوری هارپ با تخریب محیط زیست، کاهش جمعیت، ایجاد زلزله، سیل توانسته است در بی ثبات کردن اقتصاد دولت ها نقشی اساسی داشته باشد.
  کلیدواژگان: فناوری هارپ، اقتصاد، امنیت داخلی
 • ظریفه رضازاده حمیدیه*، فاطمه احدی صفحات 154-165
  بانکداری الکترونیکی نوعی خاص از نظام بانکداری می باشد که جهت ارایه خدمات به مشتریان خود، از محیط الکترونیکی استفاده کرده و علاوه بر آن، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تایید امضا، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود. بدیهی است که با افزایش دسترسی افراد به اینترنت و ویژگی های منحصر به آن، و چون در این نوع از بانکداری، از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی استفاده می شود، به همین خاطر امکان ارتکاب جرایم در نظام بانکداری الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی ارتکاب جرایم بانکی در نظام بانکداری الکترونیکی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های بانکی، جعل امضای الکترونیکی و کلاهبرداری اینترنتی به عنوان مهمترین و شایع ترین جرایمی است که در نظام بانکداری الکترونیکی به وقوع می پیوندد.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، جرایم بانکی، بانکداری الکترونیکی
 • فاطمه نعمتی* صفحات 166-179
  واردات محصولات غذایی ، معضل اقتصادی است که در سال های اخیر، آثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است. این واردات، امنیت غذایی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذایی و تاثیرات ان بر بی ثباتی اقتصادی به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به ارزش های اسلامی و فقهی می تواند ما را در حل این معضل اجتماعی کمک کند. احکام فقهی زیر بنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است و در ایجاد ثبات اقتصادی، موثر است. بدین منظور حکم تکلیفی واردات مواد غذایی به لحاظ واردات خلاف قانون کشور و واردات مواد غذایی حرام و مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و حکم به حرمت واردات غیر قانونی و حرام داده شد و در واردات مشکوک با استناد به عموم و اطلاق ادله ، حکم به حلیت داده شد و در خصوص حکم وضعی مترتب بر وادرات محصولات غذایی، صحت ، بطلان و ضمان این واردات، مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد با استناد به قواعد فقهی، حکم به صحت و در برخی مواد حکم به بطلان داده شد و با توجه به قاعده «کل یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»، تمام معاملات واردات مواد غذایی ضمان آور می باشند.
  کلیدواژگان: احکام فقهی، واردات مواد غذائی، بی ثباتی اقتصادی، حکم تکلیفی، حکم وضعی
 • فرزام سجادیه*، مولود جعفری صفحات 180-196
  در این مقاله به تحلیل و محاسبه شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک در ایران طی سال های 1400-1379 پرداخته شد. بدین منظور به پیروی از فوآ (2014) چهار مولفه اصلی تشکیل دهنده شاخص مذکور، شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت در نظر گرفته شد. با توجه به شرایط ایران و داده های در دسترس، اعتبارات داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی و شاخص استحکام حقوق قانونی به عنوان مولفه های دسترسی خانوار به منابع مالی، تعداد کارگران برخوردار از مزد و حقوق و میزان پرداخت های جبرانی به کارمندان به عنوان مولفه های حمایت اجتماعی، متوسط سال های تحصیل و نرخ واکسیناسیون سرخک به عنوان مولفه های سرمایه انسانی، بدهی های دولتی و تضمین شده توسط دولت و میزان دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته به عنوان مولفه های ظرفیت اقتصادی دولت در نظر گرفته شدند. برای وزن دهی به مولفه های تشکیل دهنده شاخص از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که پرداخت های جبرانی به کارمندان بیشترین و کارگران برخوردار از مزد و حقوق کمترین وزن را در شکل دهی شاخص داشته اند. سایر متغیرهای موثر بر شاخص به ترتیب وزن برآوردی عبارت از اعتبارات داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی، نرخ واکسیناسیون سرخک، میزان دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته، بدهی های دولتی و تضمین شده توسط دولت و استحکام حقوق قانونی هستند.
  کلیدواژگان: خانوار، ریسک، تحلیل مولفه اصلی
 • مرتضی شکرزاده*، مجتبی شکرزاده صفحات 197-223

  هدف اصلی از این پژوهش این است که الگویی را برای پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس ارایه دهد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهای expert choice، MATLAB و SPSS و PLS استفاده شده است و با استفاده از مبانی نظری و بصورت کتابخانه ای شش عامل موثر و متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شناسایی و بعد از توصیف متغیرها و آزمون نرمال بودن، با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار هستند.سپس با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون آنالیز واریانس تاثیر هر یک از عوامل بر موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی گردید که نتایج این آزمون نشان دهنده تایید تاثیر هر یک از عوامل بوده است و با استفاده از تحلیل سلسله این عوامل رتبه بندی شدند، که با توجه به این اولویت بندی،شبکه عصبی مورد استفاده شده در این تحقیق نیز شامل داده های 6متغیر به عنوان متغیر ورودی می باشد، با دو لایه میانی با تعداد30 گره در لایه اول و سه گره در لایه دوم می باشد. که دارای یه خروجی است. که نتایج نشان دهنده این بود که مدل شبکه عصبی طراحی شده قدرت پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری را تا 1.2 درصد خطا دارد،که نشان دهنده ی قدرت پیش بینی بالای مدل است

  کلیدواژگان: پیش بینی موفقیت، طرح های سرمایه گذاری، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شبکه عصبی چند لایه
|
 • Afshin Baghfalaki *, Ali Falahati Pages 1-17
  Corruption is one of the main realities for oil countries and especially for Iran's economy.. Based on this, many studies and researches have been conducted in relation to investigating factors affecting corruption in different countries. The present study investigates the long-term and short-term effects of expansionary monetary policy on corruption by using the statistical evidence of Iran's economy for the period of 2015-2018 and applying the ARDL econometric approach. The results of the estimates show that the ratio of liquidity to GDP has increased corruption due to the creation of rent in the economy, but the favorable quality of institutions can improve the effective direction of liquidity towards activities with higher added value, causing a positive effect of liquidity on the reduction be corruption In fact, what can be said about the relationship between liquidity and corruption is the incorrect direction of money towards activities without added value and rent, which has caused an increase in corruption in the economy. Also, the estimates show that the increase in the size of the government has caused an increase in corruption due to its nature, inflation has caused an increase in corruption due to economic instability, And finally, human capital has reduced corruption due to the increase in labor productivity and the increase in the level of social class of people., and it requires a long-term plan to fight corruption, and short-term policies cannot be considered as a desirable solution.
  Keywords: Corruption, Expansionary monetary policy, ARDL, Iran
 • Sajjad Rahmati, Jamal Beigi *, Babak Poorgahremani Pages 18-31

  Economic security is necessary for national security, and economic progress also leads to social, cultural, and military progress. Without it, all the aforementioned activities will be disrupted. One of the things that endangers the economic security of countries is the crimes committed in Myanmar. Which includes crimes of genocide, crimes against humanity and war, and this article seeks to investigate how the crimes committed in Myanmar affect economic instability. The research method is descriptive and analytical, and data collection is also in the form of data collection. The method of carrying out the research is qualitative and the findings of the research indicate that as a result of the crimes committed in Myanmar, the economic instability of the countries also increases, and also the crimes have occurred, and as a result, the increase in immigration, the decrease in the gross national product, the killing of Muslims, destruction And killing and looting in Myanmar will cause economic instability in countries.

  Keywords: crimes, Myanmar, Instability, Economic
 • MohammadSadegh Teimoori Pages 32-47

  Customary international law apparently provides a set of specific, known and established principles to control the legal actions of expropriation of foreign investors. Expropriation of property from foreigners can also lead to the creation of international responsibility for the expropriating government; Unless this work is done based on special conditions, i.e. public interest and in a non-discriminatory manner, and in exchange for compensation. This compensation must be fair, immediate and complete. Considering the vagueness of each of the above three terms and the lack of a clear definition of them on the one hand, as well as providing a precise framework on the other hand, the current practice of international arbitration authorities considers case study to be the best tool in resolving disputes arising from foreign investment expropriation claims. Our attempt in this research will be to examine each of these conditions in the domestic legal system, international documents, and especially the perception of each of them by arbitration authorities

  Keywords: legitimacy of the expropriation, Foreign Investment, public purpose, non-discriminatory, payment of compensation
 • MohammadReza Asgarian, Saeed Daei Karimzadeh *, Hossein Sharifi Renani Pages 48-70

  In this paper, in order to deal with systematic banking crises that lead to turmoil in various economic sectors, using the multiple logit method, the factors affecting the probability of banking crises in 27 selected developed countries during the period 1994-2018 were predicted. The results indicate the positive effect of inflation rate variables in the pre- and post-crisis period and the positive effect of the percentage of real interest rate changes in the post-crisis period on the probability of banking crisis. Economic growth rate and per capita production had a positive effect on the likelihood of a banking crisis in the pre-crisis period, but given the negative effect of these two variables in the post-crisis period, Granting bank loans to the private sector in the pre-crisis period had a negative effect on the likelihood of a banking crisis and doing it in the post-crisis period had a positive effect on it.

  Keywords: Bank Attack, Banking Crisis, Systematic Crisis, Early Warning System, Multiple Logit Model
 • Mostafa Rajabi *, Parnian Zarbakhsh Pages 71-94

  The first goal of any economy to move on the path of growth and development is to achieve sustainable growth. Hence, countries are working to reduce volatility in economic growth. One of the factors affecting the volatility of economic growth is foreign trade. The effect of this variable on the volatility of economic growth is different in different countries and one of the reasons is the difference in the institutions of countries. The present study seeks to answer the question of how trade openness considering the situation of government institutions has an effect on the volatility of Iran's economic growth. For this purpose, the volatility of economic growth was obtained by calculating the standard deviation of economic growth. The ratio of exports plus imports to GDP as a degree of trade openness, an average of six indicators of good governance including the Voice and Accountability, Political stability, Government Effectiveness , Regulatory Quality , Rule of Law and Control of Corruption as indicators of political governance and the ratio of government debt to GDP were also used as alternative to government economic governance. In order to achieve the research goal for the Iranian economy during the period 1996-2019, the model was estimated by ARDL method. The results showed that during the study period, increasing trade openness and improving good governance has led to a decrease in the volatility of Iran's economic growth. On the other hand, the increase in the government's economic governance has increased the instability of Iran's economic growth.

  Keywords: Economic Growth Volatility, trade openness, Economic Governance, institution, Good governance
 • Naghmeh Honarvar, Homayoun Ranjbar *, Sara Ghobadi Pages 95-116

  Improving efficiency and productivity has an impact on the main economic, social and political phenomena of societies, such as reducing the level of inflation, increasing the level of public welfare, increasing the level of employment and increasing competitiveness. Efficiency explains the degree of success of an economic unit or a country in the optimal use of inputs to produce output in comparison with other economic units and other countries, therefore, examining the effects of efficiency on macroeconomic variables is very important. Therefore, the aim of this study is to analyze the effects of the goods market efficiency pillar in the global competitiveness index on economic growth with an emphasis on the factors affecting this efficiency (technology, trade and investment) in Asian countries with a moderately high competitiveness index during the period of 2008-2018. For this purpose, the effects of goods market efficiency on the economic growth of these countries were investigated using the panel vector error correction model (PVECM). In general, the results indicate that the positive shock of this type of efficiency (improving the efficiency of the goods market) in the medium and long run leads to an increase in the economic growth rate and a decrease in the unemployment rate. Also, the results showed that the most effective variable on the efficiency of the goods market is investment, which has the greatest impact on the efficiency of the goods market in the long run.

  Keywords: goods market efficiency, Economic Growth, Unemployment, panel vector error correction model
 • Hajar Mostafaee, Morteza Sameti *, Mostafa Rajabi Pages 117-141

  The most important effect of the political institution on the economic institution is in respecting or not the market system, which can ultimately strengthen or weaken the economic growth. In oil countries, abundant rent of oil income for government shapes the economic incentives of the political institution in such a way that provides special interests through public resources. While in the free market, the pursuit of private interests will lead to public welfare. Such a different approach in some oil countries provides the context of limiting and continuous interfering in the market mechanism, so it leads to a decrease in economic growth. Due to the importance of determining the real exchange rate in achieving the desired economic growth, in this article attempt to investigate the impact of political institutions on economic growth in an oil country. The game theory method used to substantiate the presented concepts. In this regard, the different motivations of the policy makers (as political institutions) of the oil countries in determining the exchange rate investigated. The reaction of entrepreneurs to this policy in choosing the level of investment considered as an indicator of economic growth. Based on the results, ellits in motivation of maximizing government revenue determine the optimal exchange rate. Assuming economic competition, they tend to misalign exchange rate in order to weaken competitors. Adding the assumption of political competition will lead to higher exchange rate misalignment and further weaken economic growth.

  Keywords: Economic Growth, Political Institutions, Economic Institutions, exchange rate misalignment, Game Theory
 • Mehdi Omani *, Jamal Beigi Pages 142-153
  One of the most important issues that has a direct connection with internal security and as a result disorder and chaos in governments is the issue of economy in countries. In fact, the economy is one of the strong foundations of any government, and economic instability causes the destruction of this foundation, and as a result, the governments will be weakened. Western governments, and global arrogance at the top of them, have been able to influence the economy of governments through the use of Harp technology and by destabilizing it, spread disorder and chaos in societies. Harp technology is one of the unconventional weapons in the hands of global arrogance, whose criminal applications have helped them. Due to the fact that this weapon is secret and newly emerging, and not only governments but also international organizations have been unable to prove its uses, for this reason, the owners of this technology, without any fear of punishment, to disturb the economies of the governments have not stopped doing anything. The purpose of the current research is to investigate the instability of governments by means of HARP technology. The research method in this article is descriptive, analytical, and data collection is also in the form of phishing. The method of conducting the research is qualitative and the findings of the research indicate that Harp technology has been able to play a major role in destabilizing the economy of governments by destroying the environment, reducing the population, causing earthquakes, floods.
  Keywords: Haarp Technology, Economy, internal security
 • Zarifeh Rezazadeh Hamidie *, Fatemeh Ahadi Pages 154-165
  Electronic banking is a special type of banking system that uses the electronic environment to provide services to its customers, and in addition, all banking operations such as receiving or depositing money, verifying signatures, checking the balance and other banking operations are also done electronically. will be It is obvious that with the increase of people's access to the Internet and its unique features, and because in this type of banking, advanced software and hardware technologies based on network and telecommunications are used to exchange resources and financial information, therefore the possibility of committing Crimes in the electronic banking system will also increase. The purpose of this research is to investigate the feasibility of committing banking crimes in the electronic banking system. The research method is descriptive and analytical, and the research findings indicate that unauthorized access to banking data and systems, electronic signature forgery, and internet fraud are the most important and common crimes that occur in the electronic banking system.
  Keywords: Feasibility Study, banking crimes, Electronic banking
 • Fatemeh Nemati * Pages 166-179
  The import of food products is an economic problem that has created harmful effects for various parts of the country's system in recent years. This import threatens food security and national security and ultimately national identity. In the present research, the issue of jurisprudence rulings on the import of foodstuffs and its effects on economic instability has been investigated in a descriptive-analytical way. Paying attention to Islamic and jurisprudential values can help us in solving this social problem. Jurisprudence is the basic foundation of the laws of every Islamic society and is effective in creating economic stability. For this purpose, the mandatory ruling on the import of foodstuffs was examined in terms of importation against the law of the country and the importation of forbidden and suspicious foodstuff, and the ruling was given regarding the sanctity of illegal and forbidden importation, and in the case of questionable importation, based on the public and the application of evidence, the ruling was in favor of Halit. was given and regarding the status ruling related to the importation of food products, validity, invalidity and guarantee of this import, it was examined and in some cases, referring to jurisprudence rules, the ruling was given as valid and in some cases, the ruling was given as invalid, and considering All food import transactions are guaranteed according to the rule of "the whole guarantee is correct, and the guarantee is corrupt".
  Keywords: jurisprudential rulings, import of food, economic instability, compulsory ruling, status ruling
 • Farzam Sajjadieh *, Moloud Jafari Pages 180-196
  In this article, the analysis and calculation of the Household Risk Preparation in Iran during 2000-2021 was discussed. For this purpose, following Foa (2014), four main components of the said index, including the household's access to financial resources, social support, human capital, and the economic capacity of the government, were considered. According to the conditions of Iran and the available data, Domestic credit to private sector (% of GDP) and the index of Strength of Legal Rights as components of household access to financial resources, the number of workers with wages and salaries and the amount of compensation payments to employees as components of social protection, average year Education and measles vaccination rate were considered as components of human capital, government debts and access to advanced health facilities as components of economic capacity of the government.The principal component analysis (PCA) method was used to weight the constituent components of the index. The results indicated that compensation payments to employees had the most weight and the number of workers with wages and salaries had the least weight in forming the index. Other variables affecting the index, in order of estimated weight, are Domestic credit to private sector, measles vaccination rate, the level of access to advanced health facilities, government debts, and the strength of legal rights.
  Keywords: Household, Risk, principal component analysis
 • Morteza Shokrzadeh *, Mojtaba Shokrzadeh Pages 197-223

  To analyze the data of this research descriptive statistics and inferential statistics were used and experts selection software, MATLAB SPSS and PLS software were employed.Using theoretical foundations and libraries, six effective factors and variables predicting the success or failure of Investment projects in the free and special economic zones of the country were identified. After describing the variables and testing the normality,using the PLS software, a confirmatory factor analysis of the variables was carried out, in which all of the factors had a good confirmatory factor analysis and all the questions were approvedThen, using linear regression and ANOVA, the effect of each of the factors on the success or failure of investment projects was investigated, and the results of this test showed confirmation of the impact of each of the factors, and then the results of the hierarchical analysis indicated this was the first rank of product and service, followed by the second-rank ,that is geographical considerations, and the characteristics of the investor's psychology, the third rank, the product market characteristics, the fourth rank, the investor's ability to rank fifth, and financial considerations ,also, earned the last rank. Considering this prioritization, the neural network used in this research contained data from 6 variables as an input variable, with two intermediate layers with 30 nodes in the first layer, and three nodes in the second layer,which had one outlet. The results indicated that the neural network model had the power to predict the success of the investment projects to1.2%of the error

  Keywords: Success Prediction, investment projects, Free Trade-Industrial, Special Economic Zones, Perceptron Multi-layer Neural Network