فهرست مطالب

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - پیاپی 50 (زمستان 1401)
 • پیاپی 50 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاجر سادات آل داود، محمدجواد قانعی بافقی*، اکرم نشاط، مهدی تازه صفحات 1-16

  با توجه به فراوانی مناطق کویری و بیابانی در ایران لزوم شناخت قابلیت های اساسی این مناطق برای از بین بردن محدودیت ها، جلوگیری از مهاجرت مردم و دستیابی به توسعه پایدار آن ها امری ضروری است. منطقه خور و بیابانک قطب گردش گری کویر مرکزی ایران محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین مکان برای بوم گردی در شهرستان خوروبیابانک و پتانسیل یابی قابلیت های منطقه در زمینه ی انجام فعالیت های مختلف بوم گردی انجام شده است. تعداد 30 پرسش نامه توسط صاحب نظران و خبرگان این حوزه تکمیل شد و از نتایج آن و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice جهت رسیدن به اهداف تعیین شده استفاده گردید. نتایج نشان داد شش معیار مورد بررسی به ترتیب اهمیت عبارتند از 1- محیط بیولوژیک، 2- ارزش های ویژه، 3- محیط فیزیکی (زمین شناسی و ژیومورفولوژی)، 4- محیط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی، 5- محیط فیزیکی (آب و هوا و اقلیم) و 6- معیار محیط فرهنگی که گزینه های هر معیار به ترتیب عبارت است از روستای ایراج برای معیار اول، روستای مصر برای معیارهای دوم و سوم، شهر خور برای معیار چهارم، روستای ایراج برای معیار پنجم و مجددا شهر خور برای معیار ششم.

  کلیدواژگان: بوم گردی، خوروبیابانک، توسعه پایدار، روش تحلیل سلسله مراتبی، expert choice
 • محمود مرادی*، بتول بهادرانی، محمود ضیایی، فرحناز اکبراقلی صفحات 17-39
  خوشه های گردشگری به مجموعه ای از واحدهای کسب و کار گردشگری اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده و دارای روابط همکاری تخصصی هستند. بسیاری از کشورها با به کارگیری راهبرد خوشه بندی سعی در غلبه بر مسایل و مشکلات موجود کسب و کارهای گردشگری دارند. هدف از انجام پژوهش، تبیین فضایی خوشه های گردشگری در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری در شهرستان طبس است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و رویکرد غالب آن پیمایشی است و برای گردآوردی داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 36 روستای دارای پتانسیل گردشگری شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی است برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول اصلاح شده کوکران استفاده شده است. بر این اساس از 3675 خانوار روستایی در شهرستان طبس 348 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت خوشه بندی روستاها نظرات 30 نفر از متخصصان (کارکنان میراث فرهنگی، بخشداری و فرمانداری و...) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از مدل آراس و برای نمایش نتایج و خوشه بندی روستاها از نرم افزار GIS استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین ورود گردشگران و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. نتایج حاصل از آزمون t با سطح اطمینان 95 درصد، سطح اکثر شاخص ها در میان روستاییان از سطح متوسط بالاتر است. همچنین با نتایج حاصل از تکنیک آراس و گاتمن نشان می دهد که روستاهای هودر، جوخواه، ازمیغان، کریت، دستگران، نای بند، اسفندیار، زنوغان، رباط خان، حلوان، دهنو و عرب آباد دارای پتانسیل قوی برای جذب گردشگری و ایجاد خوشه های گردشگری هستند و روستاهای خروعلیا، مرغوب، پیکوه، ملوند،حسن آباد، کردآباد، نصرت آباد، پیرحاجات، چیروک، سرند، ماودر دارای پتانسیل کمتری برای جذب گردشگر هستند.
  کلیدواژگان: روستایی، شهرستان طبس، گردشگری
 • محمد شریفی پیچون*، زهرا بهزادی، فروغ محمدی صفحات 40-57
  هدف از این مقاله ارزیابی وضعیت خشکسالی استان فارس طی سه دهه اخیر است. استان فارس به دلیل وسعت زیاد، تفاوت در موقعیت جغرافیایی و ویژگی های توپوگرافیکی نواحی مختلف آن از یک سو و موقعیت قرارگیری این نواحی در برابر توده های آب و هوایی مختلف، منطقه ای بسیار مناسب جهت ارزیابی تغییرات اقلیمی، به ویژه خشکسالی است. به همین دلیل، در این پژوهش استان مذکور جهت بررسی خشکسالی از نظر فراوانی، شدت و گستره مناطق مختلف آن در طول یک دوره ی آماری 28ساله (1994-2021) انتخاب شده است. برای انجام این امر از دو شاخص SPI و PNPI و جهت صحت سنجی این شاخص ها و پیامدهای خشکسالی در این استان از شاخص NDVI استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله از هر دو شاخص فوق، خشکسالی های اقلیمی در طول سه دهه گذشته تداوم داشته و شدت و فراوانی آن ها نیز افزایش پیدا کرده است. با این تفاوت که شاخص (SPI) شدت خشکسالی را بهتر نمایش می دهد و بر روی گستره های حداقلی تاکید دارد، اما شاخص PNPI ضمن ارایه طبقه بندی بهتر از شدت خشکسالی، گستره های سرزمینی حداکثری را برای نمایش خشکسالی در یک منطقه ارایه می کند. به علاوه، بر اساس نتایج حاصله از این دو شاخص نه تنها گستره، شدت و فراوانی خشکسالی ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، بلکه جابه جایی مکانی در شدت و فراوانی خشکسالی ها نیز در محدوده استان فارس روی داده است. دلیل آن به نظر در ارتباط با تغییر در ویژگی توده های هوای مرطوب وارده به ایران است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، استان فارس، شاخص PNPI، شاخص SPI، شاخص NDVI
 • لیلا گلی مختاری*، ابوالقاسم امیر احمدی، مرضیه فکور صفحات 58-77
  سیل یکی از مخاطرات طبیعی در جهان بشمار می آید که تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسانی ایجاد می شود. کشور ایران نیز هر ساله شاهد وقوع سیلاب های کوچک و بزرگ در فصول مختلف سال است. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت سیل گیری شهرستان جاجرم با استفاده از منطق فازی و تحلیل عوامل موثر بر سیل گیری در این شهرستان است. براین اساس در منطقه مورد مطالعه ابتدا عوامل موثر بر وقوع سیلاب شناسایی گردید که این عوامل عبارتند از ارتفاع، شیب، جهت شیب، بارش، پو شش گیاهی، لیتولوژی، ژیومورفولوژی، کاربری اراضی، نفوذپذیری، تراکم آبراهه و فاصله از رودخانه. سپس فازی سازی معیار ها با توجه به توابع مورد نیاز صورت گرفت و در مرحله بعد با استفاده از عملگرهای مختلف اقدام به پهنه بندی سیل گیری در منطقه مورد نظر گردید. نتایج تحقیق نشان داد 1127/1 کیلومتر مربع از مساحت شهرستان در خطر کم 573/7 کیلومتر مربع در خطر متوسط، 593 کیلومتر مربع در معرض خطر سیل گیری زیاد و 654/2 کیلومترمربع در معرض خطر بسیار زیاد سیل گیری قرار دارد. همچنین مشخص گردید تمامی شهرهای این شهرستان در محدوده خطر متوسط تا بسیار زیاد قرار دارند و حدود نیمی از روستاها در محدوده خطر متوسط تا بسیار زیاد هستند. علاوه بر این، حدود 77 درصد از جاده های اصلی شهرستان در محدوده خطر متوسط تا بسیار زیاد قرار دارند. این نتایج نشان می دهد که بسیاری از مناطق شهرستان جاجرم به ویژه مناطق مسکونی بسیار مستعد سیلاب است که در این زمینه به کارگیری راهکارهایی از جمله تلاش برای اصلاح کاربری های نامناسب، ترمیم پوشش گیاهی طبیعی، پایش علمی و به کارگیری سیستم های هشداردهنده سیل به صورت محلی گام مهمی در کاهش خسارات خواهد بود.
  کلیدواژگان: سیل گیری، شهرستان جاجرم، منطق فازی
 • علی اکبر عنابستانی*، جمیله توکلی نیا، زهرا ارژنگ صفحات 78-97

  شهرها از پیدایش تاکنون، با افزایش شهرنشینی و پیچیدگی نظام شهری در حال رقابت با یکدیگر هستند. عصری که آن را عصر دانایی و اقتصاد را اقتصاد دانش بنیان و رقابت را جهانی می دانیم، شاهد رقابت شدیدی بین کشورها در سطح بین الملل و شهرها در سطح ملی هستیم؛ جریان رقابت ماهیتی پویا دارد که برای موفقیت در آینده باید از روش های رقابتی جدید و تحول گرا استفاده کنیم. بنابراین، هدف تحقیق بررسی تاثیر مولفه های رقابت پذیری بر ارتقای اقتصاد دانش بنیان شهری در کرمان است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و تنظیم پرسش نامه از 30 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه ی برنامه ریزی شهری در سطح منطقه جمع آوری شده است. یافته های مطالعه بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که بین شاخص های مربوط به عوامل اقتصادی و شاخص های مرتبط با عوامل اجتماعی ضریب عوامل اقتصادی شامل: "عملکرد اقتصادی"، "ساختار و ظرفیت اقتصادی"، "دگرگونی فن آوری اطلاعات"، "دگرگونی اقتصاد"، "دگرگونی فضا" و "بازاریابی" با میزان 59/5 درصد بیشترین تاثیرگذاری را نسبت به عوامل اجتماعی شامل: "منابع انسانی"، "کیفیت زندگی"، "سطح پیشرفت شهری"، "عملکرد دولتی" و "عملکرد محیطی" با میزان 40/5 درصد از کل وزن نهایی را به خود اختصاص داده است. و از بین مولفه های 11 گانه اقتصادی و اجتماعی رقابت پذیری موثر بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان شهری، ساختار و ظرفیت اقتصادی و عملکرد اقتصادی به ترتیب با 12 و 10/5 بیشترین ضریب تاثیر را شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به خود اختصاص داده اند. بنابراین شهر کرمان به منظور رسیدن به پیشرفت همه جانبه نیازمند توجه کارآ به عوامل اقتصادی است چراکه بیشترین اثرگذاری را نسبت به عوامل اجتماعی موثرترین عوامل در شکل گیری و ارتقا اقتصاد دانش بنیان شهر کرمان هستند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، اقتصاد دانش بنیان، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، شهر کرمان
 • سعید زنگنه* صفحات 98-116

  در این پژوهش، داده های مورد نیاز بارش ایستگاه های همدید منطقه مورد مطالعه طی دوره آماری 1981-2015 از مرکز آمار سازمان هواشناسی اخذ گردید. جهت پیش بینی و تولید داده های آماری دوره 2026 تا 2065 از مدل LARS-WG و CLIMGEN استفاده شد. در این مطالعه از روش بوت استراپ جهت ارزیابی عدم قطعیت بارش استفاده شد. همبستگی بین داده های بارش ماهانه مشاهداتی و شبیه سازی شده نشان دهنده این است که مدل CLIMGEN داده های مصنوعی بارش را با دقت بیشتری شبیه سازی می کند. کم ترین خطای RMSE و MAE در هر دو مدل مربوطه به ایستگاه جلفا است و بیشترین خطا در هر دو مدل در ایستگاه سردشت اندازه گیری شده است. برآورد مقادیر خروجی بارش (میانگین بارش) توسط مدل LARS-WG با روش بوت استراپ نشان دهنده عدم قطعیت بالاتر مدل LARS-WG نسبت به مدل CLIMGEN است. واریانس بارش مشاهداتی نیز نشان دهنده تغییرات زیاد فاصله اطمینان در ماه های فصل بهار و پاییز است. بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که در رابطه با بارش، مدل LARS-WG عدم قطعیت بیشتری را نسبت به مدل CLIMGEN در اکثر ایستگاه های مطالعاتی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. قدر مطلق خطای بارش سالانه با خروجی مدل CLIMGEN مقدار کمتری را نسبت به قدر مطلق خطا با خروجی مدل LARS-WG نشان می دهد. که این امر نشان دهنده مقدار خطای کمتر مدل CLIMGEN در عدم قطعیت مکانی بارش شبیه سازی شده نسبت به مدل LARS-WG در منطقه شمال غرب ایران است.

  کلیدواژگان: عدم قطعیت بارش، LARS-WG، CLIMGEN، بوت استراپ، شمال غرب ایران
 • احمد حجاریان* صفحات 117-135

  هدف از این مقاله بررسی موانع و چالش های اقامتگاه های بوم گردی  از دیدگاه کارشناسان و ذی نفعان با استفاده از روش دلفی و تحلیل عاملی تاییدی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و رویکردی کیفی کمی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول شامل  صاحب نظران و کارشناسان و گروه دوم ذی نفعان بودند. حجم نمونه برای گروه اول  با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای 28 نفر انتخاب شدند و گروه دوم جامعه آماری مشتمل بر دو گروه مالکین اقامتگاه های بوم گردی و ساکنین محلی است. نمونه تحقیق، 5 روستا مصر، گرمه، مهرجان، بیاض و ایراج  انتخاب شده ند. این روستا ها دارای 1384 نفر جمعیت و 476 خانوار هستند. برای تعمیم اطلاعات به دست آمده به کل جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران از کل 476 خانوار، حجم نمونه برابر با 330 خانوار به صورت تصادفی است.تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گردید. به منظور شناسایی چالش های موجود اقامتگاه های بوم گردی  از فن دلفی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی تحقیق بیانگر آن بود که مهم ترین چالش های موجود فرا روی اقامتگاه های بوم گردی  عوامل ساختاری و مدیریتی، سیاست گذاری، عوامل مالی و اقتصادی، فردی-شخصیتی، پژوهش و اطلاع رسانی است. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در قالب 5 عامل وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: عوامل مالی و اقتصادی، عوامل مدیریتی و ساختاری، ضعف قوانین و سیاست گذاری جامع، پژوهش و اطلاع رسانی و عوامل فردی و شخصیتی که 78/73 درصد از واریانس کل را تبیین می نماید.

  کلیدواژگان: اقامتگاه های بوم گردی، چالش ها و موانع، کارشناسان، ذینفعان، نواحی روستایی، شهرستان خور و بیابانک
|
 • Hajarsadat Aal-E-Davoud, MohammadJavad Ghanei-Bafghi *, Akram Neshat, Mahdi Tazeh Pages 1-16

  Given the abundance of desert and desert areas in Iran, it is necessary to recognize the basic capabilities of these areas to eliminate restrictions, prevent migration of people and achieve their sustainable development. KhoroBiyabank region is the tourism hub of the central desert of Iran. The aim of this study was to identify the most suitable place for ecotourism in Khorobiabank city and to identify the potential of the region in the field of various ecotourism activities. 30 questionnaires were completed by experts in this field and its results were used using hierarchical analysis in Expert Choice software to achieve the set goals. The results showed that the six criteria studied in order of importance are: 1- biological environment, 2- special values, 3- physical environment (geology and geomorphology), 4- socio-economic and political environment, 5- physical environment ( Climate and climate) and 6- Cultural environment criteria, the options of each criterion are Iraj village for the first criterion, Egypt village for the second and third criteria, Khor city for the fourth criterion, Iraj village for the fifth criterion and again Khor city for the sixth criterion.

  Keywords: Ecotourism, Khorobiabank, sustainable development, hierarchical analysis method, expert choice
 • Mahmoud Moradi *, Batool Bahadorani, Mahmoud Ziaei, Farahnaz Akbaragheli Pages 17-39
  Tourism clusters refer to a set of tourism business units which are concentrated in a geographical area and have specialized cooperation relations. Many countries are trying to overcome the existing issues and challenges in tourism businesses by using the clustering strategy. The purpose of the research is to explain the spatiality of tourism clusters in villages with tourism potential in Tabas region. The descriptive-analytical research method is used and its dominant approach is based on survey; meanwhile, literature review and field study methodologies have been used to collect data. The statistical population includes 36 villages with tourism potential in Tabas region in South Khorasan province. The modified Cochran formula was used to determine the sample size in this study. Based on this, out of 3675 rural households in Tabas city, 348 households were selected as samples. In order to cluster the villages, the opinions of 30 experts (employees of cultural heritage, prefectural and governorate, etc.) were included. Also, Aras model was used to rank the studied villages and ARc GIS software was used to calculate the records and cluster the villages. The results of the research indicate a positive and significant relationship between the arrival of tourists and the economic, social and environmental dimensions. The results of the t-test with a confidence level of 95%, the level of most of the indicators among the villagers is higher than the average level. Furthermore, by considering the results of Aras and Gutman's technique, it can be seen that the villages of Hoder, Jokhah, Azmeighan, Kirit, Dastgaran, Naiband, Esfandiar, Zenughan, Rabat Khan, Helwan, Dehnu and Arababad have a strong potential to attract tourism. By contrast, the creation of tourism clusters, and the villages of Khorualiya, Marghoub, Pikoh, Melvand, Hasan Abad, Kordabad, Nusrat Abad, Pirhajat, Chirok, Serand, Mawder have less potential to attract tourists.
  Keywords: Clustering, Rural, Tourism, Tabas City
 • Mohammad Sharifi Paichoon *, Zahra Behzadi, Forough Mohamadi Pages 40-57
  Drought is a mysterious phenomenon whose effects, unlike earthquakes and floods, are not sudden and cover wide areas. Understanding this phenomenon can increase the resilience of human societies and reduce its consequences. Otherwise, drought leads to imbalance and anomaly in social and ecological systems. In this research, Fars province (9 selected stations) has been selected to investigate the drought during a statistical period of 28 years (1994-2021), and the SPI and PNPI indices and the NDVI index have been used to verify the validity of these indices and the consequences of drought. The results showed that climatic droughts continued during this period with the difference that the index (SPI) shows the severity of drought better and emphasizes minimum ranges, and the PNPI index displays the maximum ranges while providing a better classification of drought severity. According to the results, the severity of droughts is inclined from the south to the northern parts of the region. The results of the vegetation cover index showed that there are many changes in the density and extent of vegetation cover during the period of about 30 years, which confirms the evaluation of the drought indicators in this research.
  Keywords: Drought, Fars province, PNPI index, SPI Index, NDVI index
 • Leila Goli Mokhtari *, Abolqasem Amirahmadi, Marzieh Fakoor Pages 58-77
  Flood is one of the natural hazards in the world that is caused by natural and human factors. Every year, the country of Iran is suffered from the occurrence of small and large floods in different seasons of the year. The purpose of this research is to investigate the flooding situation in Jajarom city by using fuzzy logic and analyzing the factors affecting flooding in this county. Therefore, in the study area, the factors affecting the occurrence of floods were first identified, which include height, slope, slope direction, rainfall, vegetation cover, lithology, geomorphology, land use, permeability, density of waterways and distance from the river. Then the criteria were fuzzified according to the required functions, and in the next step, flood zoning was done in the target area using different operators. The results of the research showed that 1,127.1 square kilometers of the study area is at low risk, 573.573 square kilometers are at medium risk, 593 square kilometers are at high risk of flooding, and 654.2 square kilometers are at very high risk of flooding. It was also found that all the cities of this county are in the range of medium to very high risk and about half of the villages are in the range of medium to very high risk. In addition, about 77% of the main roads of the county are in the range of medium to very high risk. These results show that many areas of Jajarm county, especially the residential areas, are very prone to flooding, and in this context, applying solutions such as trying to correct inappropriate land uses, restoring natural vegetation, scientific monitoring, and using flood warning systems locally is an important step in reducing damages.
  Keywords: Flooding, Jajarm county, Fuzzy logic
 • Aliakbar Anabestani *, Jamileh Tavakolinia, Zahra Arzhang Pages 78-97

  Cities have been competing with each other since its inception, with increasing urbanization and the complexity of the urban system. In an age that we call the age of knowledge and economics as a knowledge-based economy and global competition, we see intense competition between countries at the international level and cities at the national level. Therefore, the purpose of the research is to investigate the impact of competitiveness components on the promotion of urban knowledge-based economy in Kerman.The research method in this study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Most of the data are based on field studies and questionnaires from 30 experts in the field of urban planning in the region. Findings of the study based on the method of Analysis Hierarchi Procces(AHP) show that between the indicators related to economic factors and indicators related to social factors, the coefficient of economic factors including: "economic performance", "economic structure and capacity", "technology transformation" "Information gathering", "Economic transformation", "Space transformation" and "Marketing" with a rate of 59.5% have the greatest impact on social factors including: "human resources", "quality of life", "level of urban development", "performance "Government" and "Environmental Performance" account for 40.5% of the total final weight. And among the 11 economic and social components of competitiveness affecting the formation of urban knowledge-based economy, economic structure and capacity and economic performance with 12 and 10.5, respectively, the formation of knowledge-based economy have the highest impact factor. Therefore, in order to achieve comprehensive development, the city of Kerman needs effective attention to economic factors, because the most effective drivers of social factors are the most effective drivers in the formation and promotion of knowledge-based economy in the city of Kerman.

  Keywords: Competitiveness, Knowledge-Based Economics, Economy factores, Social factores, Kerman City
 • Saeed Zangeneh * Pages 98-116

  In this research, the precipitation data needed for the stations of the study area during the statistical period of 1981-2015 was obtained from the Meteorological Statistics Center. To predict and produce statistical data from 2026 to 2065, the LARS-WG and CLIMGEN models were used. In this study, bootstrap method was used to assess precipitation uncertainty. The correlation between the observed and simulated monthly rainfall data shows that the CLIMGEN model simulates the synthetic rainfall data more accurately. The lowest error of the RMSE and MAE in both of these models is at Jolfa Station And the highest error in both models was measured at Sardasht station. Estimation of precipitation output (mean precipitation) by LARS-WG model with bootstrap method indicates higher uncertainty of LARS-WG model than CLIMGEN model. The variance of precipitation observations also indicates a significant change in confidence intervals in the spring and autumn months. Therefore, with regard to the above, it can be said that in the case of rainfall, the LARS-WG model shows more uncertainty than the CLIMGEN model in most of the studied stations in the study area. The absolute magnitude of annual precipitation error with the output of the CLIMGEN model is less than the magnitude of the error with the output of the LARS-WG model. This indicates a lower error value of the CLIMGEN model in the simulated precipitation spatial uncertainty than the LARS-WG model in the northwestern region of Iran.

  Keywords: Uncertainty of precipitation, LARS-WG, CLIMGEN, Boot Strap, Northwest Iran
 • Ahmad Hajarian * Pages 117-135

  In this article, we want to investigate the barriers and challenges of ecotourism resorts from the perspective of experts and stakeholders using the Delphi method and confirmatory factor analysis. The study is an applied work in terms of the purpose and methodology of the paper descriptive-analytical. The statistical population consists of two groups including experts and stakeholders. The sample size for the first group was selected using snowball or chain sampling of 28 people. The second group consists of owners of ecotourism resorts and residents. The case study was five villages in Egypt, Garmeh, Mehrjan, Bayaz, and Iraj. These villages have a population of 1384 people and 476 families. To generalize the information of the whole statistical population using the Cochran sampling method from a total of 476 households, the sample size is equal to 330 at random.Data analysis was carried out using SPSS software version 23. The Delphi technique was used to identify the challenges of eco-lodges. The results in the qualitative part indicated that the most important challenges facing ecotourism resorts are structural and managerial factors, policy, financial and economic factors, individual personality, research, and information. In the quantitative part, using confirmatory factor analysis, there are five factors: financial and economic factors, managerial and structural factors, weakness of laws and comprehensive policy-making, research and information, and individual and personality factors that 73 Explain 78% of the total variance.

  Keywords: Ecotourism resorts, Challenges, Obstacles, experts, Stakeholders, Rural Areas, Khor, Biabank