فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 60 (زمستان 1401)
 • پیاپی 60 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی تدین راد، سارا نجف پور*، امیرمسعود شهرام نیا، رحمان شریف زاده صفحات 7-26

  هدف:

   بررسی رابطه انسان و فناوری در آموزش الکترونیک و پاسخ به این پرسش که «فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیک چه تغییراتی در امر آموزش و نیز کنشگران آن ایجاد می کند»؟ پاسخ به این سوال های فرعی که آیا فناوری ارتباطی در آموزش الکترونیک، نقش کنشگر انسانی را کمرنگ و بدل به تسهیلگر می کند؟ فناوری در آموزش مجازی چه اثراتی بر آموزگار، دانش آموزش، کلاس، محتوای درسی، نظام ارزیابی و تصور همگانی از آموزش دارد و چگونه شبکه آموزش را بازتعریف می کند؟

  روش پژوهش:

    برای بررسی اثر فناوری آموزش الکترونیک بر معلم، فراگیر، محتوای آموزشی و دیگر کنشگران و عناصر این عرصه از  روشی اسنادی و توصیفی- تحلیلی استفاده می کنیم و با به خدمت گرفتن چهارچوب مفهومی نظریه کنشگرشبکه و به طور خاص مفاهیم وساطت های چهارگانه آن به عنوان یک ابزار تحلیلی در فهم ارتباط انسان و فناوری در حوزه آموزش الکترونیک، تحلیل و تفسیری از آموزش الکترونیک و عاملیت کنشگران آن ارایه می دهیم.

  یافته ها

  فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیک 1- هدف را تغییر می دهد (وساطت ترجمه)؛ 2- کنش را تغییر می دهد (وساطت تشکیل)، 3- زمان و مکان را در خود جمع می کند (وساطت جعبه سیاه سازی)، 4- دیگر کنشگران را نمایندگی می کند (وساطت نمایندگی).

  نتیجه گیری

  فناوری اطلاعات در آموزش مجازی ابزاری صرف در دست آموزگار و در خدمت آموزش نیست. این فناوری هم کنشگران این حوزه و هم امر آموزش را از جهات متعدد تغییر داده است که تحلیل این شیوه آموزش در قالب وساطت های چهارگانه فهمی روشن تر از این تغییرات ارایه می دهد. «آموزش تغییر یافته» با وساطت فناوری را باید از  نو شناخت

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، فناوری اطلاعات، هویت، فضای مجازی، لاتور، کنشگر-شبکه
 • عبدالله ولی نژاد، محمدعلی خلیلی اردکانی* صفحات 27-41
  هدف

  این پژوهش با مباحثی در حوزه «روش شناسی علم» آغاز؛ و سپس با طرح موضوعاتی در حیطه «معرفت شناسی علم» پی گرفته می شود و در نهایت نیز سعی دارد با تکیه بر آنها تقسیم کاری پژوهشی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف ارایه دهد. مخاطب این تحقیق اگرچه دانشجویان رشته علوم اجتماعی اند؛ ولی برای سایر رشته های علوم انسانی نیز موضوعیت دارد. ما با اذعان به اینکه قسمی از پژوهش های دانشجویان داخلی از نوع بکر آن به حساب می آید؛ در عین حال بر این نظر نیز هستیم که بخش اعظمی از آنها در چارچوب یک کار علمی -در معنایی که مد نظر این مقاله است- قرار ندارد. دلیل این انحراف از معیارهای علمی بودن را نیز به عدم توانایی آنها در رسیدن به «مسیله مورد انتظار» می دانیم.مبنای نظری: تحقیق حاضر از نوع داده بنیاد بوده و به همین سبب نیز فاقد چارچوب نظری مشخصی است؛ با این حال ایده اصلی آن که تقسیم کار پیشنهادی مان بر آن بنا شده، از آرای رندل کالینز در باب «اجتماع علمی» (تعامل نیابتی) نشیت گرفته است.

  روش

  تقسیم کار پیشنهادی این مقاله، حاصلی از «مرور نظام مند» 51 مقاله علمی پژوهشی بوده که مشخصا توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و در بین سال های 1395 تا 1400 نگاشته شده اند. بخش «طرح مسیله حجاب» نیز در چارچوب تقسیم کار پیشنهادی مذکور؛ و در خلال مرور نظام مند پژوهش های پیشینی که در خصوص حجاب صورت پذیرفته اند؛ فرموله شده است.  

  نتایج

  با طرح هفت نوع فرایند رسیدن به مسیله؛  نشان داده ایم که هر یک برای دانشجویان کدامیک از مقاطع تحصیلی سه گانه مناسب است.

  کلیدواژگان: تولید علم، مسئله، تز، روش، دانشجو
 • افسانه عزیزی علویجه*، حسین بهاری بیگ باغلو صفحات 42-66

  هدف :

  واکاوی شناخت دانشجویان از شبکه های اجتماعی خارجی و داخلی موبایلی  با تبیین آن به عنوان محیط یادگیری سازنده گرا .

  روش پژوهش:

   این پژوهش به شکل توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی مقطعی است که بر روی 175 نفر ازنشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی و مهندسی برق از مجموع دانشجویان این رشته در دانشگاه خوارزمی که به صورت تصادفی  ساده و در دسترس  و با کمک نرم افزار stata انتخاب شده بودند، به اجرا در آمد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که با رویکرد یادگیری سازنده گرا و با الهام از مولفه های تیلور طراحی شده و مورد تایید متخصصین رشته تکنولوژی آموزشی و برنامه درسی قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss، آزمون های کرامر و خی دو استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که وات ساپ، تلگرام ، اینستاگرام  از شبکه اجتماعی خارجی و سروش از شبکه داخلی بیشترین مخاطب را دارد. محیط شبکه پیام رسان با تاکید بر کمک به توسعه علم، فرصت کسب دانش نسبی و خود مدیریتی اهداف یادگیری به عنوان سه معیار برتر محیط یادگیری سازنده گرا مشخص شدند. همچنین بین انتخاب شبکه پیام رسان با جنسیت و سن دانشجویان رابطه معناداری یافت نشد

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود؛ ظرفیت ها و عناصر پیدا و پنهان نظام آموزش عالی در بستر سازی و بکار گیری شبکه های اجتماعی شناسایی شود. موانع ساختاری توسعه سواد دیجیتالی ارزیابی شود. با تلفیق رویکردهای آموزشی مبتنی بر سازنده گرا با عناصر پیام رسان های داخلی، رویکردهای جدیدی در برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایجاد شود.

  کلیدواژگان: دانشجو، شبکه های اجتماعی، سازنده گرایی، آموزش عالی، محیط یادگیری
 • مهدی محمدی*، رضا ناصری جهرمی، سولماز خادمی، صدیقه شادی، مرضیه مسگرپور، فائزه روستا صفحات 67-82

  هدف:

   هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ویژگی های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی به صورت مطالعه چند روشی کیفی بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی، در زمره پژوهش های کیفی و از نوع چندروشی بوده که برای طراحی الگوی استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی با یک فراترکیب، یافته های مطالعات جهانی و در ادامه به پشتوانه بهره گیری از پدیدارشناسی، تجارب زیسته دانشجویان در رابطه با استاد حمایتگر را مورد کاوش قرار داده است. طرح فراترکیب با استفاده از روش ساندلوسکی و باروسو و طرح پدیدارشناسی با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختمند و مشارکت کنندگان در این بخش 15 دانشجو در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند که برای انتخاب از رویکرد هدفمند ملاکی، تکنیک گلوله برفی و معیار اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های این بخش نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج دو طرح الگوی استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی در قالب چهار مضمون اصلی مهارت های روان شناختی، ویژگی های شخصیتی، مهارت های تدریس و ارزشیابی و مهارت های تعاملی و اجتماعی طراحی گردید.

  نتیجه گیری

  اساتید حمایتگر با استفاده از مهارت های یادشده می توانند نیازهای دانشجویان را در زمینه های علمی، تخصصی و روانی مرتفع و محیط دانشگاه را به عنوان محملی برای توسعه فردی خود و دانشجویان تبدیل نمایند.

  کلیدواژگان: نظام آموزش عالی، استاد حمایتگر، شایستگی، حمایت گری
 • محمد علی پور*، مهدی علیپور، سید علیرضا قاسمی صفحات 83-99

  هدف :

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از به کارگیری آموزشی تلفن همراه در دوران همه گیری کووید-19 بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. براین اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، استادان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1400-1401 که در حوزه آموزش از تلفن همراه استفاده کرده بودند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با 8 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی با کمک نرم افزار مکس کیودا 12 به عنوان ابزار تحلیل داده ها انجام گرفت.

  یافته ها

  پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، هفت مضمون اصلی و 49 مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین اصلی شامل به کارگیری از نرم افزار و محتوای آموزشی، تولید محتوا، استفاده از سامانه های آموزشی، مدیریت و انتقال داده ها، ارتباطات آموزشی، مدیریت تجهیزات، مدیریت زمان طبقه بندی شد.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفن همراه می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی در حوزه آموزش و تدریس در دانشگاه مورداستفاده قرارگیرد و اساتید برای پیشبرد اهداف آموزشی خود از تلفن همراه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: موبایل، تلفن همراه، دانشگاه فرهنگیان، آموزش، کووید-19
 • سید محمدرضا سیدی*، حسن دانایی فرد، اسدالله گنجعلی صفحات 100-121
  هدف

  ارزیابی عملکرد -در هر سطحی از سازمان- تحت تاثیر برخی عوامل موثر محیطی است که به آن ها معمولا کمتر توجه می شود. پس شناخت این شرایط، توجه به آن ها و تلاش برای خنثی سازی آن ها باعث افزایش صحت و دقت نتایج ارزیابی می شود. بنابراین، نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد در مراتب بالای مدیریت دولتی، این پژوهش با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منزله مورد مطالعه، شناخت شرایط موثر محیطی در ارزیابی عملکرد وی را هدف خود قرار داد.

  روش پژوهش: 

  تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. تحلیل مضمونی، اساسا راهبردی توصیفی است که جست وجوی الگوها را از درون مجموعه داده های کیفی، تسهیل می کند.

  یافته ها:

   مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش بدین شرح است: الف- شرایط سیاسی شامل سیاست زدگی، اعمال نفوذ مقامات و نهادها و ثبات جایگاه، ب- ساختار شامل ساختار وزارتخانه، ساختار دولت و ساختار نظام، ج- انتصابات شامل تیم مدیریتی و هماهنگی میان آنها، د- شرایط حقوقی/ اداری شامل فقدان اختیارات و فقدان نظام پرورش وزیران، ه وجهه عمومی شامل مقبولیت و شهرت، و- جامعه شامل مطالبات نابه جا و شرایط فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، و ز- شرایط بین الملل شامل تحریم و سیاست های بین الملل.

  نتیجه گیری:

   با عنایت به اهمیت ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و لزوم افزایش روایی و پایایی نتایج آن، پیشنهاد می شود هنگام ارزیابی عملکرد وی، تلاش شود آثار شرایط محیطی به دست آمده در پژوهش حاضر، خنثی شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شرایط محیطی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تحلیل مضمون
|
 • Ali Tadayyonrad, Sara Najafpour *, AmirMasoud Shahramnia, Rahman Sharifzadeh Pages 7-26
  Objective

  We examine the relationship between human and technology in electronic education and answer the question ‘what changes does electronic education as information technology bring about in education and its actors?’ We also address whether e-learning technology diminishes the role of the human actor and turns it into a facilitator, and what are the effects of technology in virtual education on the teacher, students and public perception of education.

  Methods

  Using the conceptual framework of actor-network theory and specifically the concepts of mediations as an analytical tool in understanding the relationship between humans and technology, we present an analysis and interpretation of electronic education and the agency of its actors.

  Results

  Technology of e-learning (1) changes the aims of the involved actors (translation); (2) changes the action of learning (composition), (3) aggregates times and places in one place and acts as one actor (black-boxing), and (4) we delegate things to it while it changes them at the same time (delegation).

  Conclusion

  Information technology in electronic education is not just a tool in the hands of the teacher, but it has changed the involved actors, including teacher, in many ways. An analysis of this kind of education in the form of ANT’s four mediations provides a clearer understanding of these changes. Technology-mediated education should be recognized as a new kind of education that needs new norms and policies.

  Keywords: Actor-Network Theoty, Cyberspace, e-learning, Mediation, Information Technology, Latour
 • Abdollah Valinejad, MohammadAli Khalili Ardakani * Pages 27-41
  Objective

  This research begins with discussions in the field of “Methodology of Science”; and then it is followed up by proposing topics in the field of “epistemology of science” and finally, it tries to provide a research division for students of different educational levels based on them. Although the audience of this research is social science students; But it is also relevant for other fields of humanities. Acknowledging that some of the researches of Iranian students are considered to be of its top type; at the same time, we are of the opinion that most of them are not within the framework of a scientific work - in the sense that is intended by this article. We consider the reason for this deviation from scientific criteria to be their inability to reach the “expected problem”.Theoretical framework: the current research is data-based and therefore lacks a specific theoretical framework; however, its main idea, on which our proposed division of labor is based, originates from Randall Collins' views on “scientific society”.

  Methods

  The proposed work division of this article is the result of a “systematic review” of 51 scientific research articles written by masters and doctoral students. In the framework of the aforementioned proposed division of labor, the “Hijab issue” section; And during the systematic review of the previous researches that have been done regarding hijab; Formulated.

  Results

  By planning seven types of process to reach the problem; we have shown which triple education level is suitable for each student.

  Keywords: Science production, problem, thesis, Method, Student
 • Afsaneh Azizi Alavijeh *, Hossien Bahari Pages 42-66
  Objective

   The aim of the present researcher was to explain students from foreign and domestic mobile social networks by explaining it as a constructive learning environment.

  Methods

   This research is a descriptive-analytical and cross-sectional study that was performed on 175 students of the University of Medical Sciences and Electrical Engineering at Kharazmi University of Tehran، which is available with the help of simple software. stata selected، executed. The data collection tool is a researcher-made questionnaire that is designed with a constructive learning approach and inspired by Taylor's components and is required by experts in the field of educational technology and curriculum. SPSS software، Kramer test and Chi-square were used for data analysis.

  Results

   The results showed that WhatsApp، Telegram، Instagram have the most audience from external social network and services from internal network. The message network environment through the development of science، the opportunity to acquire relative knowledge and self-management for learning are recognized as the top three criteria of a constructive learning environment. Also، there was no significant relationship between the choice of messenger network and the gender and age of students.

  Conclusion

   it is suggested; To identify the hidden and visible capacities and elements of the higher education system in the creation and use of social networks. To evaluate the structural barriers to the development of digital literacy. By combining constructivist-based educational approaches with elements of internal messengers, create new approaches in higher education curriculum planning.

  Keywords: Student, Social networks, Constructivism, Higher Education, Learning Environment
 • Mehdi Mohammadi *, Reza Naseri Jahromi, Solmaz Khademi, Sedigheh Shadi, Marzieh Mesgarpoor, Faezeh Roosta Pages 67-82
  Objective

  The aim of the current research was to design a model of the characteristics of supporting professor in the higher education system in the form of a multi-method qualitative study.

  Methods

  In terms of its practical purpose, this research is among qualitative and multi-method research which has examined the findings of global studies in order to design the model of the supporting professor in the higher education system with a met combination. And further, based on the use of phenomenology, the lived experiences of the students in relation to the supportive professor have been explored. The met combination design was done using the Sandelowski and Barroso method, and the phenomenology design was done using the Claizian model. The tool used was semi-structured interview and the participants in this section were 15 students in the academic year of 1401-1400, which was selected using the objective criterion approach, snowball technique and theoretical saturation criterion. Data analysis of this section was also done using thematic analysis method.

  Results

     Based on the results of two projects, the supporting professor model in the higher education system was designed in the form of four main themes of psychological skills, personality traits, teaching and evaluation skills, and interactive and social skills.

  Conclusion

  By using the mentioned skills, supporting professors can meet the needs of students in scientific, specialized and psychological fields and turn the university environment into a platform for their and students' individual development

  Keywords: Higher education system, supportive Professor, competence, Protectionism
 • Mohammad Alipour *, Mahdi Alipour, Seyed AliReza Ghasemi Pages 83-99
  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the lived experiences of Farhangian University professors on the educational use of mobile phones during the Covid-19 pandemic.

  Methods

  This qualitative research was conducted using the phenomenological method. The data collection method was semi-structured interview. Therefore, with the purposeful sampling approach and standard method, the professors of Farhangian University in the Academic year of 2021-2022, who had used mobile phones in the field of education were selected, and finally, theoretical saturation was achieved with an in-depth interview with 8 people. The analysis of the interviews was done using the seven-step Colizzi model with the help of MAXQDA12 software as a data analysis tool.

  Results

  After extracting and subject classification, seven main themes and 49 sub-themes were identified. The main themes included the use of software and educational content, content production, use of educational systems, data management and transfer, educational communication, equipment management and time management.

  Conclusion

  The research findings show that mobile phone can be used as an educational tool in the field of education and teaching in the university and professors should use mobile phone to advance their educational goals.

  Keywords: mobile, Cell phone, Farhangian University, education, COVID-19
 • Seyed MohammadReza Seyedi *, Hassan Danaeefard, Asadollah Ganjali Pages 100-121
  Objective

  Performance evaluation -at any level of organization- is influenced by some environmental factors that are usually less considered. Therefore, recognizing these conditions, paying attention to them and trying to neutralize them will increase the accuracy and precision of the evaluation results. Therefore, considering the importance of performance evaluation in high levels of public administration, this study selected Iranian Minister of Science, Research and Technology as a case study to identify the effective environmental conditions in evaluating his performance.

  Methods

  Thematic analysis is a method for identifying and analyzing patterns in qualitative data, by which qualitative data is divided, classified, summarized and reconstructed. Thematic analysis is essentially a descriptive strategy that facilitates the search for patterns within qualitative data sets.

  Results

  The global and organizing themes of the research are as follows: a. Political conditions including politicization, influence of officials and institutions, and stability of position, b. Structure including ministry structure, government structure and system structure, c. Appointments, d. Legal / administrative conditions including lack of authority, and lack of a system for training ministers, e. Public image including acceptance, and reputation, f. society including inappropriate demands, and cultural-social-economic conditions, and g. international conditions including sanctions and international policies.

  Conclusion

  Considering the importance of performance evaluation of Minister of Science, Research and Technology and the need to increase the validity and reliability of its results, it is suggested that during evaluation, efforts be made to neutralize the effects of environmental conditions obtained in the present study.

  Keywords: Performance Evaluation, Environmental Conditions, Minister of Science, Research, Technology, thematic analysis