فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/07
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مرضیه ملکیها، سید ضیاءالدین علیانسب* صفحات 1-10
  هدف

  نشاط یکی از انواع هیجان های مثبت است که دارای کارکردهای متعددی در زندگی انسان در ابعاد مختلف است. نشاط معنوی یکی از انواع نشاط است که در دهه های اخیر و با توجه به افزایش توجه به بعد معنویت در زندگی مورد توجه محققان قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نشاط معنوی بر مبنای سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از کلیه ی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 بود. از این جامعه تعداد 360 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای    انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، مقیاس نشاط معنوی (چیریان و افروز، 1395)، پرسشنامه سلامت معنوی (دلمن و فری، 2004)، پرسشنامه تامل بر پروژه ی زندگی (دای فابیو و همکاران، 2019) و پرسشنامه رشد مسیرشغلی (کرید و پتون، 2004) بود. داده ها با استفاده از محاسبه شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام) تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که بین نشاط معنوی، سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیر شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی در مجموع 40 درصد از واریانس نشاط معنوی را تبیین می کنند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی پیش بینی کننده ی نشاط معنوی می باشند.

  کلیدواژگان: نشاط معنوی، سلامت معنوی، تامل پذیری، تامل بر پروژه ی زندگی، رشد مسیرشغلی
 • محدثه رضایی فرح آبادی*، ابراهیم نعیمی، آتوسا کلانتر هرمزی صفحات 11-21
  هدف

  سرطان، بیماری صعب العلاجی است که آگاهی از آن اضطرابی عمیق در بیماران مبتلا ایجاد می کند و امید به زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه فرهنگ غالب در جامعه ایران از اسلام نشات می گیرد از این رو هدف پژوهش مطالعه عواملی است که در سایه سبک زندگی اسلامی موجب امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان می شود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 18 نفر از بیماران مبتلا به سرطان شهر تهران با روش نمونه گیری هدفمند، جمع آوری گردید و سپس از طریق روش تحلیل مضمون نسبت به تحلیل داده ها اقدامات لازم به عمل آمد.

  یافته ها

  نگرش مثبت، ایمان به خداوند، خانواده و ارتباطات اجتماعی، مضامین مشترک دو گروه در باب متغیر امید به زندگی هستند که این اشتراکات را می توان به دلیل حضور در جامعه یکسان و تحت تاثیر آموزش های یکسان بودن دانست.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق خبر از نقش اساسی و تاثیرگذار باورهای اعتقادی، خانواده و مثبت اندیشی در افزایش امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان می دهند.

  کلیدواژگان: امید به زندگی، سبک زندگی اسلامی، سرطان
 • عاصم اسماعیلی*، معصومه اسمعیلی، نفیسه حسینی بیوکی صفحات 22-32
  هدف

  گسترش فناوری در عصر حاضر موجب مسایل و مشکلات جدیدی شده است که یکی از آن  ها دسترسی هر چه بیشتر و راحت  تر افراد  جامعه به محتواهای جنسی از جمله پورنوگرافی است. هدف پژوهش حاضر، پیش  بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی بر اساس متغیرهای دینداری و ناهمخوانی اخلاقی مردان شهر تهران بود.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل مردان 18 سال به بالای شهر تهران در سال 1400-1399 بود. تعداد 200 نفر به روش نمونه  گیری داوطلبانه به  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به  منظور گردآوری داده ها از مقیاس های استفاده مشکل  ساز از پورنوگرافی، دینداری تجربی مسلمانان و ناهمخوانی اخلاقی با پورنوگرافی استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده  ها از روش تحلیل تمیز و نرم  افزار SPSS استفاده شده است.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش نشان داد که دینداری و ناهمخوانی اخلاقی قادر به پیش  بینی عضویت گروهی پسران و مردان دارای اعتیاد به پورنوگرافی و بدون اعتیاد به پورنوگرافی هستند (01/0>P).

  نتیجه گیری:

   با کاهش پیدا کردن دینداری و ناهمخوانی اخلاقی افراد، میزان استفاده آن  ها از  محتواهای شهوانی از جمله پورنوگرافی افزایش پیدا خواهد کرد که در نتیجه این دو متغیر از قابلیت خوبی برای پیش  بینی اعتیاد به پورنوگرافی برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: اعتیاد، پورنوگرافی، دینداری، ناهمخوانی اخلاقی، پیش بینی تمایز
 • مهیار خانی مقدم* صفحات 33-44
  هدف

  از مهمترین چالش های اجتماعی، حفظ قوام خانواده بوده و در این میان، نقش روابط جنسی میان همسران، مبنایی است. با توجه به آسیب های متعددی که با تغییر سبک زندگی در حوزه مذکور پدیدار شده، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که برجسته ترین ارکان نظام اخلاق جنسی در اسلام چیست؟ برمبنای آن، برجسته ترین راهکارهای افزایش رضامندی جنسی همسران چیست؟

  مواد و روش ها

  پژوهش به روش کتابخانه ای-استنادی و تحلیل بصورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفت.

  یافته ها

  می توان از سه رکن «حکمت»، «هدایت» و «رضایت» به عنوان ارکان نظام اخلاق جنسی اسلام نام برد که دارای اصولی مانند «رعایت حریم ها»، «گرایش به جنس مکمل» و «تداوم نسل انسان» هستند. با رصد فراوانی تاکید آموزه های دینی بر بایسته های رضامندی جنسی همسران و عنایت بر چالش های جامعه، چهار راهکار «حفظ حجاب»، «حفظ نگاه»، «غیرتمندی» و «توجه متقابل بر غرایز همسر» برجسته تر است.

  نتیجه گیری

  سه راهکار «حفظ حجاب»، «حفظ نگاه» و «غیرتمندی» به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر و برآمده از رکن «رضایت الهی»، می تواند همسران را از مخاطرات روحی و جسمی و گرایش های نامشروع، مصون  دارد. راهکار «توجه متقابل همسران به نیازهای عاطفی و جسمی یکدیگر» نیز از رکن«هدایت الهی» منشاء می گیرد؛ با توجه به تفاوت مرد و زن در تحریک و ارضای غریزه جنسی، باید هر یک از آن دو،  تمایلات جنسی فرد مقابل را در نظر گیرند تا رضامندی جنسی افزایش یابد. در ترویج بیش از پیش این راهکارها در سطح جامعه و پیشگیری از آسیب های مرتبط، سه عامل«معرفت»، «رعایت»و «نظارت» و مشارکت نهادها و ابزارهای مرتبط، قابل اعتنایند.

  کلیدواژگان: اخلاق جنسی، رضامندی جنسی، همسران، قرآن، روایات
 • غلامرضا تاج بخش*، برزین احمدی صفحات 45-57
  هدف

  سبک زندگی الگویی چندجانبه است و سلامت در آن نقش محوری دارد. نوعی از وجوه سبک زندگی سلامت محور وجود دارد که به الگوی ورزشی اشاره می کندکه جنبه تاکید بر بعد سلامت محور در آن بیشتر است. سبک زندگی سلامت محور شامل ابعاد مختلفی از زندگی اشخاص می باشد و نه تنها سلامت فردی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بر سلامت عمومی نیز تاثیرگذار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی جامعه شناختی عوامل تعیین کننده سبک زندگی سلامت محور  در بین جوانان 35-18  سال شهر همدان می باشد.  اهداف  فرعی عبارتند از: 1- بررسی وضعیت سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر همدان 2- بررسی عوامل تعیین کننده سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر همدان. در این پژوهش نظریه-های مختلف ازدیدگاه نظریه پردازان در رابطه با تبیین موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش نامه انجام گرفت. بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که حدود نیمی از پاسخگویان وضعیت سبک زندگی سلامت محورشان در سطح متوسط است. یافته های نتایج تبیینی نشان می دهد میزان همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته 54/0 است و متغیر الگوی ورزشی با 67/0 تاثیر بیشتری بر روی سبک زندگی سلامت محور دارد. بر حسب یافته های تحلیلی حاصل از رگرسیون چند متغیره، به ترتیب متغیر مستقل سرمایه اجتماعی 44/0، مصرف فرهنگی 41/0 ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی 32/0 بر سبک زندگی سلامت محور تاثیر می گذارند.

  نتیجه گیری

  سبک زندگی سلامت محور با تاکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و روانی افراد اهمیت شایانی دارد. چراکه اهمیت به سلامت جسمانی و روانی، اهداف سبک زندگی و مناسبات اجتماعی را تحت شعاع خود قرار می دهد و این عوامل بر فضای رفتارهای مبتنی بر زندگی سالم تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: الگوی ورزشی، جوانان، سبک زندگی، سلامت محور، سرمایه اجتماعی
 • موسی جاودان*، نسیبه پوردادخدایی، عبدالله فروزانفر صفحات 58-67
  هدف

  تجارب، آینده نگری، سبک زندگی و خودمهارگری نوجوانان در چگونگی مواجهه ی وی با چالش های زندگی نقش بسزایی دارد. لذا، این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آینده نگری، سبک زندگی اسلامی و خودمهارگری با هویت دینی نوجوانان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه  شهرستان رودان درسال تحصیلی99-98  تشکی می دادند. جامعه آماری 200 نفر از دانش آموزان (100نفر دختر و 100 نفر پسر) بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های آینده نگری، سبک زندگی اسلامی، خودمهارگری و هویت دینی استفاده شد. بعد از جمع آوری داده ها، نمرات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین آینده نگری، سبک زندگی اسلامی و خودمهارگری با هویت دینی نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد .(R = 0/62) نتایج نشان داد که آینده نگری، سبک زندگی اسلامی و خودمهارگری پیش بینی کننده مناسبی برای هویت دینی را در نوجوانان هستند. (p ≤ 0.01) خودمهارگری, (β =0/56) سبک زندگی اسلامی (β =0/15) و آینده نگری (β =0/54) توانستند هویت دینی را در نوجوانان پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد آینده نگری، خودمهارگری و سبک زندگی اسلامی نقش سازنده و موثری در تعیین هویت دینی نوجوانان، مواجهه مثبت با چالش ها، تصویر مثبتی از خویشتن و بهبود کیفیت زندگی در دوره نوجوانی دارند.

  کلیدواژگان: آینده نگری، خودمهارگری، سبک زندگی اسلامی، هویت دینی
 • رمضان صولتی اناقیزی، شهنام ابوالقاسمی*، عبدالحسن فرهنگی صفحات 68-78
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر خودکنترلی و شفقت بر خود است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر رشت در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس نمره پرسشنامه ، پرسشنامه خودکنترلی (تانجی و همکاران، 2004)، و پرسشنامه شفقت خود (نف، 2003) در پیش آزمون، 45 دانش آموز که دارای ملاک های ورود و خروج بودند نمونه آماری را تشکیل دادند. این 45 نفر به طور تصادفی در 3 گروه 15 نفره (2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل) گزینش شدند که برای گروه آزمایشی (A)، آموزش شفقت به خود و برای گروه دوم (گروه آزمایشی B)، آموزش خودتنظیمی هیجانی را دریافت کردند و گروه کنترل (C) در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار spss-22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش خود تنظیمی هیجانی به طور معناداری برخودکنترلی و شفقت بر خود تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  بنابرین یادگیری و به کارگیری فنون به کار برده شده در این پروتکل درمانی موجب میشود که افراد به طور بالقوه بتوانند با زمان حال حاضر ارتباط برقرار کنند و رفتار خود را طوری تغییر دهند که یک زندگی ارزشمند را برای خود حفظ کنند.

  کلیدواژگان: خودکنترلی، شفقت بر خود، خود تنظیمی، کیفیت زندگی، سلامت روان
 • ندا خداشناس فیروزآبادی*، رضا دنیوی، حسین باقری صفحات 79-91
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تغییر سازه های شخصی بر کمال گرایی و ناگویی هیجانی در دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پس آزمون با گروه کنترل و از نظر موقعیت، میدانی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بوده است که تعداد آن ها برابر 20145 نفر بوده که از این تعداد،30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد کمال گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، بوده است. جلسات فراشناخت درمانی براساس پروتکل تغییر سازه های شناختی مبتنی بر نظریه تعادل در اسلام در هشت جلسه انجام شده است.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تغییر سازه های شخصی بر کمال گرایی و ناگویی هیجانی در دانشجویان تاثیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که آموزش تغییر سازه های شخصی بر مولفه های کمال گرایی در دانشجویان تاثیر داشته است.

  نتیجه گیری:

   علاوه بر این، نتایج نشان داد که آموزش تغییر سازه های شخصی بر مولفه های ناگویی هیجانی در دانشجویان نیز تاثیر داشته است. از این رو مراکز آموزشی، مشاوره و تربیتی میتوانند از این روش استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: سازه های شخصی، کمال گرایی، ناگوییهیجانی، تعادل
 • زهرا فروزنده شهرکی*، بهزاد صابری، مریم امیدی، ابوالقاسم شریفی صفحات 92-98
  هدف

  در آموزه های اسلام، نماز از واجبات بسیار بااهمیت بوده و جایگزینی ندارد واز آنجایی که رشد سریع مفهوم معنویت در محیط دانشگاهی ضروری است، پژوهش حاضر با هدف بررسی حضور و عوامل موثر بر شرکت دانشجویان در نماز جماعت انجام شد تا ضمن تبیین وضعیت موجود و عوامل تاثیرگذار بر آن، نسبت به رفع موانع و رونق بخشیدن بیشتر به این فریضه الهی برنامه ریزی صورت پذیرد.

  مواد و روش ها

  پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضربر روی 168 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسال 1400 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  28 سوالی شامل: ویژگی های دموگرافیک و عوامل اثرگذار بر شرکت در نماز جماعت جمع آوری گردید پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر از بین مولفه های انگیزشی حضور در نماز جماعت مولفه امام جماعت و رفتار او در دانشگاه بیشترین و کلاس معارف اسلامی و تاکید استادان معارف کمترین میانگین نمره را به خود اختصاص دادند. همچنین در بین مولفه های بازدارنده طولانی شدن نماز جماعت بیشترین و قصور خانواده کمترین میانگین نمره را به خود اختصاص دادند. بین عوامل انگیزشی و حضور در نماز جماعت ارتباط آماری معناداری مشاهده نگردید درحالیکه در بین عوامل بازدارنده حضور در نماز جماعت طولانی شدن نماز جماعت، تصور اینکه شرکت در نماز جماعت نوعی ریاکاری است، عدم وجود جاذبه لازم در فضای اقامه نماز جماعت و گرایش به خواندن نماز به صورت فرادی با میزان حضور در نماز جماعت ارتباط آماری معناداری داشت (P<0.05).   

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج مطالعه حاضر تدریس و اختصاص واحد درسی احکام نماز و بیان فضیلت و آثار و برکات نماز جماعت در قالب درس معارف اسلامی، پرهیز از طولانی شدن نماز جماعت و ایجاد فضای بانشاط و جذاب در مکان برگزاری نماز در ترغیب دانشجویان به انجام این فریضه الهی اثرگذار بوده و مسیولان فرهنگی دانشگاه می توانند با برنامه ریزی بهتر، زمینه حضورحداکثری دانشجویان در نماز جماعت را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: دانشجویان، نماز جماعت، میزان حضور
 • هوشنگ گراوند*، سعیده سبزیان صفحات 99-109
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه ای سلامت معنوی در رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و پریشانی روان شناختی در دوره شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 400-1399 بود. حجم نمونه آماری بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 230 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP)، مقیاس پریشانی روان شناختی کسلر (KPDS-10) و مقیاس سلامت معنوی (SWBS) بود. تحلیل داده ها به روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-22 و AMOS-24 انجام شد و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از آزمون بوت استراپ استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و سلامت معنوی اثر منفی مستقیم بر پریشانی روان شناختی دانشجویان دارند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که سلامت معنوی در رابطه ی بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و پریشانی روان شناختی نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری:

   نتایج این پژوهش گویای آنست که سلامت معنوی می تواند به عنوان یک عامل میانجی در رابطه ی بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و پریشانی روان شناختی عمل کند، لذا باید به عنوان سنگ بنایی جهت حفظ تندرستی افراد مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، سلامت معنوی، پریشانی روان شناختی
 • سعیده بابازاده، سید محمدجعفر حایری، اردلان شریعت* صفحات 110-116
  هدف

  توانبخشی از راه دور یکی از کاربردهای جدید فناوری در خدمات توانبخشی است. این روش با کاهش نیاز به مراجعه حضوری منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعه کنندگان می شود. آشنایی و رعایت اصول اخلاقی در این نوع توانبخشی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اصول مهم اخلاقی در حوزه توانبخشی از راه دور می باشد.

  مواد و روش ها

  جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی Science Direct, PubMed, Cochrane Library, SID انجام شد. کلید واژه ها شامل اخلاق، توانبخشی از راه دور، پزشکی از راه دور، تله مدیسین، سلامت از راه دور، Telerehabilitation, Telemedicine, Telehealth, eHealth, Ethics  بودند.

  یافته ها

  از جمله مهمترین موضوعات اخلاقی که باید در حوزه ی توانبخشی از راه دور مورد توجه قرار گیرد شامل رازداری وعدم فاش شدن اسرار مراجعه کننده، حفظ حریم خصوصی وی ،تعهد حرفه ای و مسیولیت جبران ضرر احتمالی از سوی درمانگر/ مرکز درمانی می باشد.

  نتیجه گیری

  ارایه خدمات توانبخشی از راه دور باید به گونه ای باشد که تمام انتظارات توانبخشی چهره به چهره را برآورده نماید. فقدان استانداردهای بین المللی در زمینه اخلاق در توانبخشی از راه دور یکی از موانع اصلی استفاده گسترده از این روش می باشد. به منظور استفاده موثر و صحیح از این روش، اصول اخلاقی در این حوزه باید به وضوح تعریف شده و سیستم های توانبخشی از راه دور باید دارای ویژگی های خاص مطابق با اصول اخلاقی باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق، توانبخشی از راه دور، تله مدیسین
 • فاطمه زارعی، عباس قلتاش*، علی اصغر ماشین چی صفحات 117-129
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی سبک زندگی ایرانی اسلامی دوره متوسطه نظام آموزشی کشور بود.

  مواد و روش ها

  نوع روش تحقیق، ترکیبی بود؛ که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه و بررسی مستندات و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. در بخش کیفی مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 12 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاه بود و در بخش کمی تعداد 140 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شرکت داشتند. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی براساس تحلیل مضامین در نرم افزار «مکس کیودا» و در بخش کمی براساس الگوی معادلات ساختاری نرم افزار اسمارت پی ال اس و همچنین نرم افزار اس.پی.اس.اس بود.

  یافته ها

  در ارتباط با تحلیل مولفه های سبک زندگی ایرانی اسلامی 110 مضمون در قالب 10 مولفه شامل شامل تفکر و خلاقیت (4 مفهوم)، مسانل سلامت و بهداشت (5 مفهوم)، مسانل اقتصادی (4 مفهوم)، مسایل دفاعی و امنیتی (4 مفهوم)، مسایل اجتماعی و جامعه شناختی(7 مفهوم)، مسایل اعتقادی و دینی (10 مفهوم)، مسایل فرهنگی و هنری (6 مفهوم)، مسایل علمی و آموزشی (7 مفهوم)، مسایل روانشناختی (4مفهوم) معرفی شد. در نهایت در جهت اعتبار سنجی این الگو نتایج شاخص استون-گیسر  نشان داد که شاخص برای مولفه های مالی و اقتصادی، اخلاق، خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی از تخمین قوی تری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار می باشد که مقادیر مثبت این شاخص نشان دهنده کیفیت مناسب مدل اندازه گیری انعکاسی است.

  نتیجه کیری:

   با تطبیق نتایج با شاخصهای برازش مدل به این نتیجه می رسیم که تمامی مدل هایی که از مولفه های متغیرهای سبک زندگی ایرانی اسلامی بدست آمده است، قابل قبول می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، سبک زندگی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، آموزش متوسطه، نظام آموزشی کشور
 • فاطمه حاجی اکبری*، سید مهدی رحمتی صفحات 130-137
  هدف

  خانواده، از منظر اسلام، دارای جایگاه و قداست ویژه‏ای است که قابل مقایسه با هیچ نهاد دیگری نیست. اهمیت تامین و ارتقای سلامت روان و جسم اعضای خانواده، ارزش‏گذاری معنوی بر پیوند خانوادگی، زمینه‏سازی برای تقویت و تحکیم این پیوند و پیشگیری از آسیب پذیری و فروپاشی آن، از راه وضع گزاره های توصیه محور و بازدارنده، اساس حکمت قداستی است که در جهان بینی توحیدی اسلام به خانواده بخشیده شده و حوزه مطالعاتی گسترده ای را شامل می شود.

  مواد و روش ها

  پژوهه ی کتابخانه ای حاضر را بر آن است تا با دسته بندی آیات و روایاتی که درخصوص تعریف و آثار حسن ظن بیان شده اند، به شیوه ی توصیفی-تحلیلی، مسیله همبستگی مثبت میان حسن ظن و بهبود سلامت در آموزه های ثقلین را دنبال نماید. روش جمع آوری اطلاعات بر اساس ابراز کتابخانه ای و در منابع تفسیری و روایی موجود است.

  یافته ها:

   یافته های تحقیق نشان از همبستگی و تاثیر مثبت حسن ظن بر بهبود سلامت نهاد خانواده از منظر اسلام دارد.

  نتیجه گیری: 

  ظن مفهومی گسترده در ادبیات دین اسلام است و تنها نوعی از آن که زمینه تعامل اجتماعی صحیح و پایدار را بر هم می زند و با عنوان «سوء ظن» شناخته می شود، نکوهیده است. سوی دیگر این مفهوم، «حسن ظن» است. همان پاک ذهنی و نیک اندیشی، که عامل شکوفایی روابط انسانی بوده و سرمایه ای اجتماعی تلقی می شود. آن طور که پایندی بدان در تمامی نهادهای اجتماعی و به صورت ویژه در نهاد خانواده، زمینه ساز بهبود سلامتی اعضا و رشد ایشان می شود.

  کلیدواژگان: سلامت، حسن ظن، همبستگی، اسلام، خانواده
 • رویا موسایی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، فریبرز باقری صفحات 138-148
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی رشد محور ویژه بزرگسالان 35 تا 45 سال انجام شد. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع تحلیل کیفی متن به روش قراردادی صورت گرفت جامعه پژوهشی شامل کتب و مقالات تخصصی فارسی و انگلیسی در دسترس در حوزه رشد و آموزش بزرگسالان در 20 سال اخیر می باشد. جهت گردآوری اطلاعات در مرحله اول پژوهش جستجوی مقالات در پایگاه های magiran, Noormags Eric,  scopos, Elsevier، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایران داک، علم نت صورت گرفت.  واحد نمونه گیری در پژوهش حاضر شامل تمامی لغات و مضامینی است که در حوزه آموزش بزرگسالان، آموزش های شناختی - عاطفی و اجتماعی، آموزش رشد محور، نیازهای آموزشی بزرگسالان، و... بود. متون جمع آوری شده با روش تحلیل مضمون، کدگذاری شدند. مضامین اصلی به دست آمده شامل: کشف خود و تحقق آن در زندگی، اتخاذ جهان بینی جدید، بازسازی زندگی، معنابخشی به زندگی، مدیریت مساله ها، نقش گروه دریادگیری بزرگسال و حفظ عاملیت بزرگسال در یادگیری است. 

  یافته ها

  مضمامین به دست آمده آمده از تحلیل متون نشان می دهد که دو دسته کلی قابل توجه است: 1. مضامینی که می توانند تعیین کننده محتوای بسته آموزشی باشند، مثل: کشف خود و تحقق آن در زندگی، اتخاذ جهان بینی جدید، بازسازی زندگی، معنابخشی به زندگی، مدیریت مساله ها. و دسته دوم مضمامینی که شامل روش اجرای بسته است که شامل نقش گروه دریادگیری بزرگسال و حفظ عاملیت بزرگسال در یادگیری است. 

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها آموزش در دوره بزرگسالی مستلزم در نظر گرفتن ویژگیهای رشدی بزرگسالان است و نقش خودتعیین گر بزرگسالان می بایست در نظر گرفته شود:

  کلیدواژگان: رشدمحور، تکالیف رشدی، آموزش بزرگسالان
 • مهشید اله وردی، حسن احدی*، جواد خلعتبری صفحات 149-161
  هدف

  این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس نگرش به بیماری و احساس تنهایی با واسطه گری تعادل عاطفی و استفامت ذهنی در سالمندان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش همبستگی بوده، جامعه آماری را سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندان در سال 1401 تشکیل داد. حجم نمونه به موجب روش مدل یابی تعداد 340 نفر بوده است که به روش سهمیه ای تصادفی برگزیده شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها عبارتند از : مقیاس رضایت از زندگی والی و شیفور (1969)، نگرش به بیماری کلنر (1985)، احساس تنهایی راسل (1978)، تعادل عاطفی برادبورن (1969)، استقامت ذهنی پیترکلاگ (1982). در روش تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بهره برداری گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین رضایت از زندگی و نگرش به بیماری رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است. بین رضایت از زندگی و احساس تنهایی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است. بین رضایت از زندگی و استقامت ذهنی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است. بیین رضایت از زندگی و هر یک از متغیرهای تعادل عاطفی و استقامت ذهنی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است.

  نتیجه گیری

  بنابراین نگرش به بیماری و احساس تنهایی با واسطه گری تعادل عاطفی و استقامت ذهنی پیش بینی کننده رضایت از زندگی بوده است.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، نگرش به بیماری، احساس تنهایی، تعادل عاطفی، استقامت ذهنی
 • فریده اسمعیلی، شکوه نوابی نژاد*، علیرضا کیامنش صفحات 162-175
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هیجان مدار بر طرح واره های ناسازگار اولیه در دوران عقد و رضایت زناشویی در زندگی مشترک می باشد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران از  سال 1397 می باشد که جمع اوری داده ها تا بهار 1400 به طول انجامید(شروع تحقیق پس از گذشت حداقل ماه از تاریخ عقد آنان تا شروع زندگی مشترک و اجرای پس آزمون تا  6 ماه بعد). جامعه آماری پژوهش و از طریق روش نمونه-گیری در دسترس تعداد 40 زوج (80 نفر) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر دو گروه در مرحله پیش-آزمون پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه را تکمیل نمودند. سپس شرکت کننده های  گروه آزمایش مورد مداخله (آموزش هیجان مدار) قرار گرفتند، اما شرکت کننده های  گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. در نهایت هر دو گروه بعد از 6 ماه از تشکیل زندگی مشترک مورد پس آزمون قرار گرفتند و پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی را تکمیل نمودند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کووراریانس دو عاملی و تحلیل واریانس دو عاملی مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

    نتایج نشان داد که آموزش هیجان مدار بر طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش هیجان مدار بر طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: آموزش هیجان مدار، طرح واره های ناسازگار اولیه، رضایت زناشویی، دوران عقد.زنام، مردان
 • زهرا دستمردی، لیلا مقتدر*، بهمن اکبری صفحات 176-187
  هدف

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل و شفقت به خود بر حرمت خود و تمایز یافتگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی بود.

  مواد و  روش ها

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری این مطالعه دانشجوبان با تجربه شکست عاطفی در دانشگاه آزاد رشت در سال 1399 بود که 45 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه شفقت به خود (15 نفر)، تحلیل رفتار متقابل (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه فرم کوتاه تمایزیافتگی (دریک، 2011) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) بود؛ دانشجویان گروه درمانی شفقت به خود بسته گیلبرت (2010) و گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بسته درمانی کونر و همکاران (2016) هشت جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل واریانس و هم تحلیل کواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر شفقت به خود و تحلیل رفتار بر خود بر حرمت خود و تمایز یافتگی دانشجوبان با تجربه شکست عاطفی موثر بود؛ بین اثربخشی شفقت به خود نسبت به درمان تحلیل رفتار متقابل در حرمت خود و تمایز یافتگی تفاوت به دست نیامد.

  نتیجه گیری

    با توجه به نتایج به دست آمده بین دو روش شفقت به خود و تحلیل رفتار متقابل تفاوتی از نظر میزان تاثیر گذاری وجود نداشت و هر دو روش در جهت ارتقاء سطح حرمت خود و تمایز یافتگی دانشجویان با تجربه شکست عاطفی روش مناسبی به شمار می روند.

  کلیدواژگان: درمان تحلیل رفتار متقابل، شفقت به خود بر حرمت خود، تمایز یافتگی، شکست عاطفی
 • علی حسینی، عباس قلتاش*، مختار رنجبر، صدیقه محمدجانی صفحات 188-198
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی برنامه درسی اقتصاد خانواده برای دوره متوسطه دوم ایران انجام شد. رویکرد این پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش در بخش کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد و در بخش کمی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان این حوزه (اساتید، متخصصان و کارشناسان حوزه برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، اقتصاد) می باشند. انتخاب شرکت کنندگان در بخش کیفی به روش نمونه گیری غیرتصادفی و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته تا سطح اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 30 نفر مصاحبه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش اشتراوس و کوربین و کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی وضعیت موجود و مطلوب الگوی برنامه درسی اقتصاد خانواده مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیری در بخش کمی به روش تصادفی ساده از میان متخصصان و کارشناسان (حوزه برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و حسابداری) صورت گرفت و تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها

  بر اساس الگوی به دست آمده، مولفه های آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان شامل: آموزش خانواده، تبیین عوامل فردی، رویکرد اقتصادی جامعه، تبیین عوامل اجتماعی، محتوای آموزشی مناسب برای درک بهتر مفاهیم اقتصادی، محیط آموزشی مناسب، مهارت زندگی و آموزش مفاهیم اقتصادی می باشند. یافته های بخش کمی پژوهش با استفاده از آزمون خی دو نیز نشان داد که مولفه ها و گویه های استخراج شده در بخش کیفی از اهمیت متوسط به بالایی برخوردار بوده و کلیه افراد نمونه در مجموع دارای نظر مثبت نسبت به الگو بودند.

  نتیجه گیری

  بر انسجام و استحکام آن صحه گذاشته و آن را کاملا همخوان با ادبیات فعالیت در محیط آموزش و پرورش ارزیابی نمودند.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، الگو، برنامه درسی اقتصاد خانواده، دوره متوسطه دوم
 • لطیف عباسی، علی اصغر تجری*، احمد مرادخانی صفحات 199-207

  برای تاسیس یک جامعه ‏ی پیشرفته، نخست باید اهمیتپیشرفت و نقش اساسی آن در تمامی ابعاد سیاسی،اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و... شناخته شود و الگویی کاملکه بتواند ابعاد مذکور را تحت پوشش قرار دهد طراحی شود واین الگو چنان باشد که بتواند زمینه‏ی شکوفایی استعدادهایگوناگون اعضای جامعه را فراهم نماید. برای رسیدن بهپیشرفت جامعه اسلامی شاخص‏های زیادی وجود دارد کهمهمترین شاخص برای پیشرفت جامعه اسلامی، حاکمان وکارگزاران آن جامعه می‏باشد. اگر در جامعه حاکمان وکارگزاران رفتاری همچون عدالت، دوری از استبداد، احسان،اقامه نماز، امانتداری، پرداخت زکات، توانایی جسمی، عملصالح و... مبتنی بر نظرات قرآن و روایات معصومین داشتهباشند ، در انجام مسوولیت و درست انجام دادن کارهاپیشرفت قابل توجهی خواهند داشت و سپس افراد تحت نظارت و مردم آنجامعه با الگو گرفتن از آنها رفتار درست را انتخاب و به راهدرست هدایت خواهند شد و این رفتارهای درست تاثیرزیادی در پیشرفت جامعه دارد. نگارندگان در پژوهش حاضربا روش تحلیلی - توصیفی و با بررسی آیات قرآن، نهجالبلاغه و روایات معصومین، کوشیده‏اند تا به تبیین مفهومپیشرفت و تاثیر ویژگیهای رفتاری حاکمان و کارگزاران درپیشرفت جامعه بپردازند، چرا که با بررسی این ویژگی‏ها در می‏یابیم چنانچه کارگزاران جامعه مزین به ویژگی‏هایرفتاری مورد نظر قرآن و روایات معصومین باشند تاثیرزیادی در پیشرفت جامعه دارند.

  کلیدواژگان: پیشرفت، توسعه، حکام، کارگزاران، ویژگی های رفتاری
 • محمدحسن صانعی پور* صفحات 208-215
  هدف

  این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی به بررسی جایگاه خانواده در گزاره های دینی و آموزه های قرآنی - روایی به منظور کشف و استخراج ابعاد معنوی حاکم بر گروه بندیهای اجتماعی با تمرکز بر واحد خانواده می پردازد.

  مواد و روش ها

  برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مواد و داده های کتابخانه و از منابع و کتابهای معتبر و دست اول دین مبین اسلام با تاکید بر آیات و روایات بهره گیری گرفته شده است. مقاله حاضر در پی آن است تا با رویکردی معناشناختی و متن کاوی به تحلیل متون دینی (گزاره های قرآنی و روایی) بپردازد و مفهوم خانواده را در سب زندگی اسلامی و جامعه شناسی دین اسلام مطالعه کند.

  یافته ها

  خانواده در علم جامعه شناسی تعریف، کارکرد و کاربرد مشخص دارد که اسلام در یک رویکرد دینی بدین مفهوم، کاربری معنوی-غیبی مطابق با رسالت پیامبر می یابد و هویتی جدید و متفاوت برای خانواده شکل می گیرد. در این بین کلیدواژه قرآنی «امت»، بازنمود جامعه شناختی می یابد و مفهوم «خانواده ایمانی» بر دیگر روابط جامعه دینی سیطره می یابد؛ سیطره ای که پیش از آن در جامعه جاهلی در اختیار خون، نسب، خویشاوند و قبیله بود و در جامعه نوظهور نبوی (مدینه النبی) روابط ایمانی- اخروی محور شکلگیری مفهوم خانواده و دیگر تعاملات اجتماعی اسلام می شود. لذا در خانواده هویت یافته در گزاره های اسلامی، در سطوح مختلف جامعه، پیوند بین افراد جامعه در قالب برادری دینی و روابط بین خانوادگی ایمانی شکل می گیرد؛ روابطی که از بعد دنیایی می گذرد و بازتاب معنوی و آخرتی می یابد.

  نتیجه گیری

  براین اساس خانواده در آموزه های قرآنی و سبک زندگی اسلامی کارکرد معنوی- غیبی می یابد؛ کارکردی که کمتر در مطالعات امروزین خانواده قابل مشاهده است

  کلیدواژگان: خانواده، سبک زندگی اسلامی، معنویت، امت، پدری، برادری
 • فاطمه حیدری مشهور، سعیده سادات حسینی*، کریم افشاری نیا، مختار عارفی صفحات 216-227
  هدف

  بهزیستی روانشناختی از جمله مفاهیم مورد توجه در روانشناسی مثبت گرا بوده که به معنی عملکرد بهینه انسان است. همین مسیله باعث شده که توجهات به سمت عوامل زمینه ساز بهزیستی به ویژه در دوران کودکی مورد توجه محققان سراسر دنیا قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه عوامل زمینه ساز بهزیستی روانشناختی در کودکان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این تحقیق به لحاظ هدف از نوع توصیفی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات جزء مطالعات پیمایشی بحساب می آید. برای انجام تحقیق، در ادبیات کلیه عوامل مرتبط با موضوع بهزیستی روانشناختی در کودکان با تکیه بر مبانی نظری و ادبیات شناسایی شده و در ادامه، اعتبارسنجی عوامل بر اساس آزمون های CVR و CVI انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق خبرگان و کارشناسان حوزه روان شناسی بودند که به طور ویژه مطالعاتی در حوزه کودکان داشتند. برای انتخاب افراد شرکت کننده از روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شده و در نهایت 20 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش دلفی فازی (AHP) و مدل ساختاری تفسیری انجام گرفت.

  یافته ها: 

  یافته های تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ساز بهزیستی در سه بعد فردی، آموزشی و خارجی تقسیم می شوند که به ترتیب، عواملی نظیر هوش هیجانی، ویژگی های شخصیت، خودتنظیمی، مسیولیت پذیری، خودکارآمدی، تنظیم هیجان، حمایت اجتماعی ادراک شده، ذهن آگاهی، الگوهای ارتباطی، استرس و اضطراب اجتماعی برای بعد فردی، آموزش مدیریت والدین، عملکرد تحصیلی، آموزش هوش مثبت، آموزش مهارت های زندگی و عملکرد خانواده برای بعد آموزشی و در نهایت، ارتباط والد-فرزند، انسجام و انعطاف پذیری خانواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، شبکه های اجتماعی، اشتغال والدین، اعتیاد اینترنتی و بازی های رایانه ای به عنوان عوامل خارجی موثر بر بهزیستی روانشناختی کودکان قابل طرح هستند.

  نتیجه گیری

  بدون تردید، توجه به جنبه های تقویت کننده برخی از عوامل در کنار وجوه بازدارنده سایر عوامل می تواند در ارتقاء بهزیستی روانشناختی کودکان موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، روش دلفی، کودکان، عوامل زمینه ساز
 • امه سلمه عظیمی قادیکلایی، مجتبی طبری*، محمدرضا باقرزاده، سید جعفر موسوی صفحات 228-236
  هدف

  هدف این مطالعه ارایه مدل جذب و نگهداشت منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران در شرایط اپیدمی بیماری کووید-19 بود.

  مواد و روش ها:

   پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران بود که از روش تصادفی هدفمند و با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه اماری بخش کمی نیز شامل مدیران ارشد خبره در حوزه منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 600 نفر بودند که از نمونه گیری تصادفی تعداد 148 نفر به عنوان نمونه آماری بخش کمی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطللاعات از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه حاصل از مصاحبه استفاده شد.

  یافته ها:

   مطابق با نتایج پژوهش، 2 بعد کلی جذب و نگهداشت منابع انسانی شناسایی شد. همچنین 11 مولفه شناسایی گردید که از مجموع 62 شاخص شناسایی شده 17شاخص به جذب و 45 شاخص به نگهداشت منابع انسانی اختصاص یافت که مقدار شاخص GOF برابر با 669/0 بدست آمده که مناسب می باشد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان بیان کرد که نیاز است مدیرات ارشد دانشگاه های علوم پزشکی جهت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی به مقوله های موثر بر حفظ نیروی انسانی توجه داشته باشند تا با کمبود نیروی انسانی مواجه نشوند.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، جذب، نگهداشت، کووید 19، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • فاطمه امین الدوله، مریم حاجی عبدالباقی*، عزت السادات میرخانی، محمدرضا متینی صدر صفحات 237-251

  خانواده، نخستین و مهم ترین سازه اجتماع است که اگر سالم و سامان یافته باشد جامعه به سامان و استوار خواهد بود و اگر آسیب ها و آلودگی ها آن را تهدید کند نابسامانی های اجتماعی پدیدار و در صورت عدم درمان خانواده، نابسامانی های جمعی پایدار خواهد ماند. قرآن کریم چنانکه داستان خلقت آدم را با تشکیل کانون خانواده پیوند می دهد، طرحی نو جهت بختیاری و استواری حیات خانواده در انداخته و برای سلامت و سعادت این کانون پر پیشینه و پویا، با عطف توجه به آسیب هایی که ممکن است این نهاد را دچار ویرانی و وارونی سازد، ضمن احترام و اهتمام به سازوکارهای عرفی و عقلانی برای دارو و درمان آسیب ها، نقش پاکی و پارسایی را در اجتناب و احتراز از چالش های بنیاد برافکن خانواده برجسته ساخته و می خواهد که مسلمانان در کنار سایر سازوکارها، از تقوا و پرهیزکاری به مثابه یک اهرم کنترل کننده برای پیشگیری از آسیب های خانواده بهره گیرند. با آنکه آیات ناظر بر خانواده فراوان است در آیاتی چند با قید شرطی "ان خفتم" پاره ای از آسیب ها خانواده را پیش رو نهاده که با بهره وری از زینت پارسایی می توان از آسیب های خانواده پیشگیری نمود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به داده های کتابخانه ای تدوین یافته به هدف رهیافت درمان آسیب های خانواده و رفع بحران های اجتماعی ناشی از آن در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که تقوا چه نقشی در پیشگیری از بروز آسیب های خانواده با تکیه بر آیات ان خفتم در قرآن دارد و مهم ترین نتیجه پژوهش آن است که ارجاع به ساخت درونی و پارسا و پیراستگی جان، از دامنه افزایی آسیب های خانواده می کاهد و آسیب های آن را تقلیل و ترمیم می بخشد.

  کلیدواژگان: خانواده، تقوا، آیات ان خفتم، پیشگیری از آسیب ها
 • فرهاد حبیبی، سیروس اسدیان*، صادق ملکی آورسین صفحات 252-262
  هدف

  انسان ها به مهارت هایی نیاز دارند. معارف بشری به تنهایی جوابگوی نیازهای واقعی نبوده، ولی اسلام توامان به نیازهای مادی و معنوی پرداخته است. هدف مطالعه، بازاندیشی در اهداف آموزش برنامه درسی مهارت های زندگی اسلامی دانش آموزان ششم ابتدایی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش بدلیل استفاده از رویکرد کیفی و رویکرد کمی، از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری اول، متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی بوده، حجم نمونه به شیوه گلوله برفی با شرکت 17 نفر با اشباع نظری اطلاعات و جامعه آماری دوم، 33 نفر از متخصصان برنامه درسی از دانشگاه های مختلف استان های غرب کشور، به تعداد30 نفر از طریق کوکران انتخاب گردیدند. نظر گروه اول به شیوه مصاحبه عمیق، نیمه ساختارمند، درگروه دوم اطلاعات با پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و مورد اعتباریابی قرارگرفت. روایی کمی به صورت روایی صوری و ضریب پایایی هم به روش کرونباخ، به مقدار 702/ . می باشد. روایی کیفی از روش تثلیث و پایایی با تکنیک های قابلیت تاییدپذیری، اطمینان پذیری و خودبازبینی انجام گرفت. در قسمت اول، داده ها طی سه مرحله کدگذاری تلخیص و تحلیل، در قسمت دوم اعتباربخشی اطلاعات با روش t تک نمونه ای انجام گرفت.

  یافته ها: 

  الگویی مطلوب از اهداف برنامه درسی مهارت های زندگی‎اسلامی با20مقوله اصلی و محوری بدست آمد.

  نتیجه گیری: 

  با کسب مهارت های؛ خودشناسی، همدلی با دیگران، شناخت طبیعت می توان به مهارت خداشناسی، در نهایت به قرب الهی و سعادتی جاودانه نایل آمد.

  کلیدواژگان: آموزش، اهداف، بازاندیشی، رویکرد اسلامی، مهارت های زندگی
 • معصومه محمدبیگی، افسانه طاهری*، خدیجه ابولمعالی، کوروش قررگوزلی صفحات 275-287
  هدف

  صرع یک اختلال عصبی شایع است که با حملات صرعی مکرر و خود به خود مشخص می شود و با داروهای فعلی به خوبی کنترل نمی شود. از آنجا که در علم روانشناسی بروز هر پدیده را وابسته به شکل گیری و تاثیرگذاری چندین عامل می دانند، لذا شاید از جمله عواملی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم می توانند بر رابطه افسردگی، اضطراب و استرس با ناگویی هیجانی، ترومای کودکی و حمایت اجتماعی ادراک شده تاثیرگذار باشند،  هدف پژوهش حاضر بررسی ارایه الگوی ساختاری افسردگی، اضطراب و استرس بر اساس  ترومای کودکی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگری ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها روش همبستگی، از نوع توصیفی می باشد.  جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران مبتلا به صرع کشور ایران در سال 1400-1399 می باشد. با توجه به تعداد متغیرها و مسیرها برای انجام آزمون معادلات ساختاری در مجموع  260 آزمودنی مورد نیاز برآورد می شود. از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات ناگویی هیجانی تورنتو 20،پرسشنامه ترومای دوران کودکی، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده جمع شده است.  داده ها در نرم افزار آماری Amus24 وSPSS24و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  ضریب مسیر بین ناگویی هیجانی و پریشانی روان شناختی (001/0= P ،488/0=β) مثبت و معنادار است. ضریب مسیرکل بین ترومای کودکی (001/0= P ،454/0=β) با پریشانی روان شناختی مثبت و ضریب مسیرکل بین حمایت اجتماعی ادراک شده با پریشانی روان شناختی (001/0= P ،412/0-=β) منفی و معنادار بود. ضریب مسیر غیر مستقیم بین ترومای کودکی (001/0=  P ،160/0=β) با پریشانی روان شناختی مثبت و ضریب مسیر غیر مستقیم بین حمایت اجتماعی ادراک شده با پریشانی روان شناختی (001/0= P ،217/0-=β) منفی و معنادار بود.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج این پژوهش نتیجه گرفته می شود، ناگویی هیجانی، ترومای کودکی و حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معناداری دارند؛ ازطرفی نقش میانجی ناگویی هیجانی در ارتباط بین ناگویی هیجانی، ترومای کودکی و حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی، اضطراب و استرس تایید شده است.

  کلیدواژگان: ترومای کودکی، پریشانی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، صرع، ناگویی هیجانی
|
 • Marzieh Malekiha, Seyyed Ziaoddin Olyanasab* Pages 1-10
  Purpose

  Happiness is one of the types of positive emotions that have many functions in human life in different dimensions. Spiritual happiness is one of the types of happiness that has been the focus of researchers in recent decades due to the increasing attention to the dimension of spirituality in life.

  Materials and Methods

  The current research was conducted with the aim of predicting spiritual happiness based on spiritual health, life project reflexivity and career development in students. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the research consisted of all male and female undergraduate students in the University of Isfahan at 2022 year. From this community, 360 students were selected using the cluster sampling method. Data collection tools include demographic characteristics questionnaire, spiritual happiness scale (Chirian & Afroz, 2015), spiritual health questionnaire (Delman & Frey, 2004), life project reflexivity questionnaire (Di Fabio & et al., 2019) and career development questionnaire (Patton & Creed, 2004). The data were analyzed by calculating descriptive and inferential statistics indices (Pearson correlation coefficient and step-by-step regression analysis).

  Findings

  The results of this research showed that there is a positive and significant correlation between spiritual happiness, spiritual health, life project reflexivity and career development. Also, the results of regression analysis in a step-by-step showed that spiritual health, life project reflexivity and career development explain a total of 40% of the variance of spiritual vitality (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this research showed that spiritual health, life project reflexivity and career development are predictors of spiritual happiness.

  Keywords: Spiritual Happiness, Spiritual Health, Reflection, Life Project Reflexivity, Career Development
 • Mohadeseh Rezaee Farahabadi*, Ebrahim Naeimi, Atoosa Kalantar Hormozi Pages 11-21
  Purpose

  Cancer is an incurable disease that causes deep anxiety in patients and affects their life expectancy. Given that the dominant culture in Iran originate from Islam, the purpose of this research is study of life expectancy in the shadow of Islamic lifestyle.

  Materials and Methods

  This is a qualitative study and was done by Phenomenology method. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews with 18 cancer patients in Tehran. This study was conducted by using the targeted sampling and then data analysis was performed by content analysis method.

  Findings

  The data show the common themes such as positive attitude, faith in God, family and social relationships are common themes for life expectancy in two groups, that these commonalities can be considered due to their presence in the same community and under the influence of the same teachings.

  Conclusion

  The results indicate the fundamental and effective role of beliefs, family and positive thinking in increasing life expectancy of cancer patients.

  Keywords: Cancer, Islamic Lifestyle, Life Expectancy
 • Asem Esmaeili*, Masumeh Esmaeili, Nafiseh Hosseini Buiki Pages 22-32
  Purpose

  The spread of technology has caused new issues and problems in the current time, one of which is the increasing access of sexual content to people in society, including pornography. The aim of this study was to obtain a differential prediction of pornography addiction based on the variables of religiousness and moral incompatibility of men in Tehran.

  Materials and Methods

  The study was descriptive and correlational, and the study population included 18 years or older men in Tehran in 2020-2021. The samples were 200 individuals selected by voluntary sampling method. In order to collect data, the scales of problematic consumption of pornography, empirical religiousness of Muslims, and moral inconsistency with pornography were used. For data analysis, discriminant analysis method and SPSS were used.

  Finding

  The results showed that religiousness and moral incompatibility can predict group membership of boys and men with pornography addiction and without pornography addiction (P <0.01).

  Conclusion

  The less religiousness and moral incompatibility become, the more use of erotic content, including pornography, will increase. As a result, these two variables have an excellent ability to predict pornography addiction.

  Keywords: Addiction, Pornography, Religiousness, Moral Incongruence, Differential Prediction
 • Mahyar Khani Moghadam* Pages 33-44
  Purpose

  One of the most important social challenges is to maintain family cohesion and in this, the role of sexual relations between spouses is fundamental. Given the many harms that have arisen with the change of lifestyle in this area, the present study seeks to answer the questions that what are the most prominent pillars of the sexual morality system in Islam? Based on that, what are the most prominent ways to increase spouses' sexual satisfaction?

  Materials and Methods

  The research was conducted by library-citation method and descriptive-analytical analysis.

  Findings

  The three pillars of "wisdom", "guidance" and "satisfaction" can be mentioned as the pillars of the Islamic sexual ethics system, which have principles such as "observance of privacy", "tendency to complementary sex" and "continuity" The human race. By observing the frequency of religious teachings emphasizing the needs of spouses' sexual satisfaction and taking into account the challenges of society, the four strategies of "keeping the hijab", "keeping the look", "impudence" and "reciprocal attention to the spouse's instincts" are more prominent.

  Conclusion

  The three strategies of "keeping the hijab", "keeping the look" and "ungratefulness" as necessary and obligatory for each other and arising from the pillar of "divine satisfaction", can protect spouses from mental and physical dangers and illegitimate tendencies. It is safe. The strategy of "spouses' mutual attention to each other's emotional and physical needs" also originates from the pillar of "divine guidance"; Given the difference between men and women in arousing and satisfying sexual instinct, each of them must consider the sexual desires of the other person to increase sexual satisfaction. In further promoting these strategies at the community level and preventing related harms, the three factors of "knowledge", "observance" and "supervision" and the participation of related institutions and tools are noteworthy.

  Keywords: Sexual Ethics, Sexual Satisfaction, Spouses, Quran, Narrations
 • Gholamreza Tajbakhsh*, Barzin Ahmadi Pages 45-57
  Purpose

  Lifestyle is a multifaceted model and health plays a central role in it. There is a kind of aspect of health-oriented lifestyle that refers to the sports model, which emphasizes the aspect of health-oriented aspect more. A health-oriented lifestyle includes various aspects of people's lives and not only affects individual health, but also affects public health. The main goal of this research is to investigate the sociological factors that determine the health-oriented lifestyle among young people aged 18-35 in Hamadan city. The sub-goals are: 1- Investigating the status of the health-oriented lifestyle of the youth of Hamedan city 2- Investigating the determining factors of the health-oriented lifestyle of the youth of Hamedan city. In this research, various theories were examined from the point of view of theorists in relation to the explanation of the subject.

  Material and Method

  This research was done by survey method and using questionnaire technique. Based on Cochran's formula, 384 people were selected as the sample size. A multi-stage cluster sampling method was used. After data collection, the obtained information was analyzed by spss software. Correlation coefficient, regression and path analysis were used to analyze the data.

  Finding

  The descriptive findings of the research show that about half of the respondents' health-oriented lifestyle status is at an average level. The findings of explanatory results show that the correlation between independent and dependent variables is 0.54 and the exercise pattern variable has a greater effect on health-oriented lifestyle with 0.67. According to the analytical findings of multivariable regression, the independent variables of social capital 0.44, cultural consumption 0.41, social and economic base 0.32 influence the health-oriented lifestyle, respectively.

  Conclusion

  A health-oriented lifestyle with an emphasis on the role of exercise in the physical and mental health of people is very important. Because the importance of physical and mental health puts lifestyle goals and social relations under its radius and these factors affect the environment of behaviors based on a healthy life.

  Keywords: Sports Model, Youth, Lifestyle, Health-Oriented, Social Capital
 • Moosa Javdan*, Nasibeh Poordadkhodaei, Abdollah Forozanfar Pages 58-67
  Purpose

  Adolescents' experiences, foresight, life style and self-control play an important role in how they face with life challenges. So, the aim of this study was to determine the relationship between Foresight, Islamic lifestyle and self-control with adolescents' religious identity.

  Materials and Methods

  The design of the present study was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all secondary high school students (females and males) in Rudan City, who were studying in the academic year of 2019-2020. From the statistical population, 200 students (100 females and 100 males) were selected by multi-stage cluster random sampling and studied. Questionnaires of Foresight, Islamic life Style, Self-control and Religious Identity were used to collect data. After collecting and extracting data, participants' scores were analyzed used Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Findings

  Data analysis showed that there is a significant relationship between, foresight, islamic lifestyle and self-control with adolescents' religious identity (R = 0/62). The results also showed that futurism, Islamic lifestyle and self-control, significantly have the power to predict religious identity in adolescents (p ≤ 0.01). Based on the results, self-control (β =0/56), Islamic lifestyle (β =0/15) and Foresight (β =0/54) could predict religious identity in adolescents.

  Conclusion

  According to the result, Foresight, self-control and islamic life style have a constructive and effective role in determining religious identity, positive confrontation with challenges, positive self-image and improving the quality of life in adolescence.

  Keywords: Foresight, Self-Control, Islamic Life Style, Religious Identity
 • Ramezan Solati Anaghizi, Shahnam Abolghasemi*, Abdolhasan Farhangi Pages 68-78
  Purpose

  The purpose of this study is to investigate the effect of emotional self-regulation training on self-control and self-compassion.

  Materials and Methods

  The statistical population of this research included all the students of the first secondary level of Rasht city in the academic year of 2001-2001. Among the statistical population using the purposeful sampling method and based on the score of the questionnaire, the self-control questionnaire (Tanji et al., 2004), and the self-compassion questionnaire (Naf, 2003) in the pre-test, 45 students who met the entry and exit criteria were the statistical sample. formed These 45 people were randomly selected into 3 groups of 15 people (2 experimental groups and one control group) who received self-compassion training for the experimental group (A) and emotional self-regulation training for the second group (experimental group B). and the control group (C) was placed on the waiting list. In order to analyze the research data, multivariate covariance analysis was used. The data were analyzed using spss-22 software.

  Findings

  The results showed that emotional self-regulation training has a significant positive effect on self-control and self-compassion.

  Conclusion

  Therefore, learning and applying the techniques used in this treatment protocol will make people potentially able to communicate with the present time and change their behavior in such a way as to maintain a valuable life for themselves.

  Keywords: Self-Control, Self-Compassion, Self-Regulation, Quality of Life, Mental Health
 • Neda Khodashenas Firouzabadi*, Reza Donyavi, Hossein Bagheri Pages 79-91
  Purpose

  the aim of this study was to investigate the effectiveness of personal structure change training on perfectionism and Alexithymia with Flip-Flop of Triple Words approach in students of the Faculty of Engineering, Azad University South Tehran Branch.

  Materials and Methods

  This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection and analysis method, semi-experimental with pre-test-post-test design with control group and in terms of location, field. The statistical population of this study included all students of the Faculty of Technical Azad University, South Tehran Branch. The number of whom was equal to 20145, of which 30 were selected as the sample available as a sample. Data collection tools in this study included two standard questionnaires: Identity Perfection and Felt (1991) and the Toronto Emotional Questionnaire (1994). Metacognitive therapy sessions are based on the protocol of changing cognitive structures with a three-word slang approach in eight sessions.

  Findings

  The results showed that teaching the change of personal structures has had an effect on perfectionism and emotional distraction in students. The results also showed that teaching the change of personal structures had an effect on the components of perfectionism in students.

  Conclusion

  In addition, the results showed that teaching the change of personal structures has also affected the components of emotional inadequacy in students. Accordingly, educational, counseling and training centers can use this method.

  Keywords: Flip-Flop of Triple Words, Personal constructs, Perfectionism, Alexithymia, Balance
 • Zahra Forouzandeh*, Behzad Saberi, Maryam Omidi, Abolghasem Sharefi Pages 92-98
  Purpose

  In the teachings of Islam, prayer is one of the most important obligations and there is no alternative. since the rapid development of the concept of spirituality in the university environment is necessary, the present study was conducted with the aim of investigating the attendance and factors affecting the participation of students in congregational prayer to explain the current situation and the factors affecting it, to remove the obstacles and to plan to this   divine  duty for  more prosperity .

  Materials and Methods

  This research was a  descriptive-analytical study that was performed on 168 students in Shahrekord University of Medical Sciences in 2021. Data were collected using a 28-item researcher-made questionnaire, including: demographic characteristics and factors affecting participation in congregational prayers. After completing the questionnaires, the data were analyzed using SPSS software.

  Findings

  According to the findings of the present study, among the motivational components of attending congregational prayers, the component of Imam Jamaat and his behavior in the university have the highest and the class of Islamic education and the emphasis of professors of education have the lowest mean and their relationship was significant (P<0.05). Moreover, among the components that prevent “the prolongation of congregational prayers”, the highest mean score and “the space for congregational prayers do not have the having no necessary attractive space” had the lowest average score and their relationship were significant (P<0.05). In addition, based on the findings of the present study, no statistically significant relationship was observed between demographic variables and attending congregational prayers (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of the present study, teaching and assigning the education curculum for prayer rules and expressing the virtues, advantages and blessings of congregational prayer in the form of Islamic education course, avoiding prolonged congregational prayers and creating a lively and as well attractive atmosphere in the place of prayer is effective in encouraging to participate and perform this divine duty, and the cultural officials of the university can provide the ground for the maximum presence of students in congregational prayers with better planning.

  Keywords: Students, Congregational Prayers, Attendance Rate
 • Houshang Garavand*, Saeideh Sabzian Pages 99-109
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of spiritual well-being in the relationship between health-promoting lifestyle and psychological distress in during the COVID-19 prevalence.

  Materials and Methods

  The research method was correlation of the type structural equation modeling. The population of this study included all Undergraduate students Poldokhtar Higher Education Center who were studying in the academic year 2020-2021. The statistical sample size was determined based on the rules of thumb Kline equal to 230 people, which was done by available sampling method and online questionnaire. The instruments used in this study were Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP), Kessler Psychological Distress Scale (KPDS-10), and Spiritual Well-Being Scale (SWBS). Data analysis was performed using Path analysis statistical method and by the SPSS-22, and AMOS-24 software. Bootstrapping method was used to examine the mediating role of the variables in Amos software.

  Findings

  The results showed that health-promoting lifestyle and spiritual health have a direct negative effect on students' psychological distress. The results of structural equation modeling also showed that spiritual health has a mediating role in the relationship between health-promoting lifestyle and psychological distress.

  Conclusion

  The results of this study indicate that spiritual health can act as a mediating factor in the relationship between health-promoting lifestyle and psychological distress, so it should be used as a cornerstone to maintain good health

  Keywords: Health Promoting Lifestyle, Spiritual Well-Being, Psychological Distress
 • Seyedeh Saeideh Babazadeh Zavieh, Seyed MohammadJafar Haeri, Ardalan Shariat* Pages 110-116
  Purpose

  Telerehabilitation is one of the new applications of technology in rehabilitation services. This method reduces the need to visit in person and saves the time and money of the clients. Knowing the ethical principles is very important in this type of rehabilitation. The aim of this study was to examine the essential ethical principles in Telerehabilitation.

  Materials and Methods

  We searched through Science Direct, PubMed, Cochrane Library, and SID databases. Keywords included Telerehabilitation, Telemedicine, Telehealth, eHealth, and Ethics.

  Findings

  The most essential ethical principles that should be considered in Telerehabilitation include privacy and security, professional commitment, and responsibility for compensation of possible losses from the therapist/treatment center.

  Conclusion

  Providing Telerehabilitation services should meet all the expectations of face-to-face rehabilitation. The lack of international standards of ethics in Telerehabilitation is one of the main obstacles to the widespread use of this method. To use this method effectively and correctly, the ethical principles in this field must be clearly defined, and Telerehabilitation systems must have specific characteristics under the ethical principles.

  Keywords: Ethics, Telemedicine, Telerehabilitation
 • Fatemeh Zarei, Abbas Gholtash*, Aliasghar Mashinchi Pages 117-129
  Purpose

  The purpose of the current research was to design and validate the Iranian Islamic lifestyle curriculum model of the secondary education system of the country.

  Materials and Methods

  The type of research method was hybrid; In the qualitative part, interviews and document review were used, and in the quantitative part, a descriptive survey method was used. In the qualitative part, the participants in the research included 12 experts and experts in the field of education and university professors, and in the quantitative part, 140 secondary school students participated. The method of data analysis in the qualitative part was based on the analysis of themes in "Max Kyoda" software and in the quantitative part based on the model of structural equations of SmartPLS software and SPSS software.

  Findings

  In connection with the analysis of Iranian Islamic lifestyle components, 110 themes in the form of 10 components including thinking and creativity (4 concepts), health and hygiene issues (5 concepts), economic issues (4 concepts), defense and security issues (4 concepts) ), social and sociological issues (7 concepts), belief and religious issues (10 concepts), cultural and artistic issues (6 concepts), scientific and educational issues (7 concepts), psychological issues (4 concepts) were introduced. Finally, in order to validate this model, the results of the Stone-Geisser index showed that the index for financial and economic components, morals, family and Iranian Islamic lifestyle has a stronger estimate than other components, which have positive values. This index shows the appropriate quality of the reflective measurement model.

  Conclusion

  By comparing the results with the fit indices of the model, we come to the conclusion that all the models obtained from the components of the Iranian Islamic lifestyle variables are acceptable.

  Keywords: Curriculum, Lifestyle, Iranian-Islamic Lifestyle, Secondary Education, Educational System
 • Fatemeh Hajiakbari*, Sayed mahdi Rahmati Pages 130-137
  Purpose

  From the point of view of Islam, the family has a special position and sanctity that cannot be compared with any other institution. The importance of providing and improving the mental and physical health of family members, spiritual valuing of the family bond, laying the groundwork for strengthening and strengthening this bond and preventing its vulnerability and collapse, through the establishment of recommendations-based and restraining propositions. The basis of wisdom is the sanctity that is given to the family in the monotheistic worldview of Islam and includes a wide field of study.

  Materials and methods

  The present library research aims to analyze the problem of positive correlation between good faith and Follow the teachings of Quran and Hadith to improve health. The method of collecting information is based on library expression and available interpretive and narrative sources.

  Findings

  The findings of the research show the correlation and positive effect of good faith on improving the health of the family institution from the perspective of Islam.

  Conclusion

  Suspicion is a wide concept in the literature of Islamic religion, and the only type of it that disrupts the proper and stable social interaction and is known as "suspicion" is condemned. The other side of this concept is "good faith". The same purity of mind and good thinking, which is the factor of flourishing human relationships and is considered a social capital. As mentioned, in all social institutions and especially in the family institution, it becomes the basis for improving the health of the members and their growth.

  Keywords: health, goodwill, solidarity, Islam, family
 • Roya Mosaei, Khadije Abolmaali Alhoseini*, Fariborz Bagheri Pages 138-148
  Purpose

  The current research was conducted with the aim of developing a growth-oriented educational package for adults aged 35 to 45 years.

  Materials and Methods

  The present research was conducted using a qualitative method of qualitative analysis of the text using a conventional method. The research community includes Persian and English specialized books and articles available in the field of adult development and education in the last 20 years. In order to collect information in the first stage of the research, articles were searched in the databases of Magiran, Noormags Eric, Scopos, Elsevier, Jihad Academic Information Database, Iran Doc, Alam Net. The sampling unit in the current research includes all words and themes that were in the field of adult education, cognitive-emotional and social education, growth-oriented education, adult educational needs, etc. The collected texts were coded by thematic analysis method. The main themes obtained include: self-discovery and its realization in life, adopting a new worldview, rebuilding life, giving meaning to life, managing problems, the role of the group in adult learning, and maintaining adult agency in learning.

  Findings

  The themes obtained from the analysis of the texts show that two general categories are significant: 1. Themes that can determine the content of the educational package, such as: self-discovery and its realization in life, adoption of a new worldview, Rebuilding life, giving meaning to life, managing problems. And the second category of articles that includes the method of implementing the package, which includes the role of the group in adult learning and maintaining adult agency in learning.

  Conclusion

  According to the findings, education in adulthood requires considering the developmental characteristics of adults and the self-determining role of adults should be considered.

  Keywords: Developmental, Developmental Tasks, Adult Education
 • Mahshid Alahverdi, Hassan Ahadi*, Javad Khalatbari Pages 149-161
  Purpose

  This research was conducted with the aim of predicting life satisfaction based on attitude towards illness and feeling lonely with the mediation of emotional balance and mental satisfaction in the elderly.

  Materials and methods

  The research method was correlational, and the statistical population was made up of elderly people living in nursing homes in 1401. According to the modeling method, the sample size was 340 people who were selected by random quota method. Data collection tools include: Wally and Shifur's Life Satisfaction Scale (1969), Kellner's Disease Attitude (1985), Russell's Feeling of Loneliness (1978), Bradburn's Emotional Balance (1969), Peter Klug's Mental Endurance (1982). In the data analysis method, descriptive statistics indicators as well as structural equation test and path analysis were used.

  Findings

  The research findings indicated that there was a positive and significant relationship between life satisfaction and attitude towards illness. There has been a positive and significant relationship between life satisfaction and loneliness. There has been a positive and significant relationship between life satisfaction and mental endurance. There has been a positive and significant relationship between life satisfaction and each of the variables of emotional balance and mental endurance.

  Conclusion

  Therefore, the attitude towards illness and the feeling of loneliness with the mediation of emotional balance and mental endurance have been predictors of life satisfaction.

  Keywords: Life Satisfaction, Attitude to Illness, Loneliness, Emotional Balance, Mental Endurance
 • Farideh Esmaili, Shokoh Navabinezhad*, Alireza Kiamanesh Pages 162-175
  Purpose

  The purpose of the present research is to investigate the effectiveness of emotion-oriented training on early maladaptive schemas during marriage and marital satisfaction in joint life. The research design is semi-experimental and of pre-test-post-test type with a control group

  Materials and Methods

  . The statistical population of the research includes all couples with problems referring to counseling centers in Tehran since 2017, at least 6 months have passed since the date of their marriage to the beginning of their cohabitation under one roof and the implementation of a post-test 6 months after the beginning, data collection It lasted until the spring of. 2021 couples (80 people) were selected from the statistical population of the study and randomly assigned to two experimental and control groups. Both groups completed the early maladaptive schemas questionnaire in the pre-test phase. Then the subjects of the experimental group were subjected to intervention (emotional training), but the subjects of the control group did not receive any intervention.

  Findings

  Finally, both groups were subjected to a post-test after 6 months of cohabitation and completed the questionnaires of early maladaptive schemas and marital satisfaction.

  Cocnclusion:

   The results showed that emotion-oriented training has an effect on early maladaptive schemas and marital satisfaction. Also, the results showed that there is no significant difference between the effectiveness of emotion-oriented training on the early maladaptive schemas and marital satisfaction of men and women.

  Keywords: Emotion-Oriented Training, Early Maladaptive Schemas, Marital Satisfaction, Engagement Period, Men, Women
 • Zahra Dastmardi, Leila Moghtader*, Bahman Akbari Pages 176-187
  Purpose

  The purpose of this research was to compare the effectiveness of mutual behavior analysis and self-compassion therapy on self-respect and differentiation in students with emotional failure.

  Materials and methods

  The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design. The statistical population of this study was the students who experienced emotional failure in Azad University of Rasht in 2019, 45 students were randomly selected in three groups: self-compassion (15 people), mutual behavior analysis (15 people) and the control group (15 people) was replaced. The research tools were the short-form differentiation questionnaire (Drake, 2011) and the Rosenberg self-esteem scale (1965); Students of Gilbert's (2010) self-compassion therapy group and Conner et al.'s (2016) interactional behavior analysis therapy group received eight 90-minute sessions. The data were analyzed by variance analysis and covariance analysis.

  Findings

  The results showed that the intervention based on self-compassion and self-behavior analysis was effective on self-respect and differentiation of students with emotional failure; No difference was found between the effectiveness of self-compassion over the treatment of mutual behavior analysis in self-esteem and differentiation.

  Conclusion

  According to the results obtained between the two methods of self-compassion and mutual behavior analysis, there was no difference in terms of the level of influence, and both methods are suitable methods for improving the level of self-esteem and distinguishing students who have experienced emotional failure. They are going.

  Keywords: Interactional Behavior Analysis Therapy, Self-Compassion over Self-Respect, Differentiation, Emotional Failure
 • Seyyed Ali Hosseini, Abbas Gholtash*, Mokhtar Rranjbar, Seddigheh Mohammadjani Pages 188-198
  Purpose

  The present research was conducted in order to design a family economics curriculum model for Iran's second secondary school.

  Materials and Methods

  The approach of this research is mixed exploratory (qualitative-quantitative). The research method in the qualitative part is based on the foundational data theory and in the quantitative part, it is a descriptive survey type. The participants of this research include all experts in this field (professors, specialists and experts in the field of educational planning, educational management, educational research, economics). The selection of participants in the qualitative section was done by non-random sampling method and using the snowball technique. The semi-structured interview continued until the theoretical data saturation level and 30 people were interviewed. Strauss and Corbin method and three-stage coding (open, central and selective) were used to analyze the data in the qualitative part. In the quantitative part of the research, a researcher-made questionnaire was used to examine the current and desirable state of the family economics curriculum model. Sampling was done in the quantitative part by a simple random method among specialists and experts (field of educational planning, educational management, educational research, economics, psychology, sociology and accounting) and 118 people were selected as a sample.

  Findings

  Based on the model obtained, the components of family economics education for students include: family education, explanation of individual factors, economic approach of society, explanation of social factors, suitable educational content for better understanding of economic concepts, suitable educational environment, life skills and teaching concepts. They are economical. The findings of the quantitative part of the research using the chi-square test also showed that the components and items extracted in the qualitative part were of medium to high importance and all the sample people had a positive opinion about the model.

  Conclusion

  They confirmed its coherence and strength and evaluated it as completely consistent with the literature of activities in the education environment.

  Keywords: Accreditation, Model, Family Economics Curriculum, Second Secondary Course
 • Latif Abbasi, Aliasghar Tajari *, Ahmad Moradkhani Pages 199-207

  In order to establish an advanced society, first the importance of progress and its essential role in all political, moral, social, cultural, etc. dimensions must be recognized and a complete model that can cover the aforementioned dimensions must be designed and this model is May it be able to provide the background for the flourishing of various talents of the members of the society. There are many indicators to achieve the progress of the Islamic society, the most important indicator for the progress of the Islamic society is the rulers and agents of that society. If the rulers and officials in the society behave like justice, avoiding tyranny, beneficence, praying, trustworthiness, paying zakat, physical ability, righteous deeds, etc., based on the opinions of the Qur'an and the traditions of the infallible, then they are doing the right thing. The works will make significant progress and then the people under supervision and the people of that society will choose the right behavior and be guided to the right path by following their example, and these right behaviors have a great impact on the progress of the society. In this study, the authors have tried to explain the concept of progress and the influence of the behavioral characteristics of rulers and officials on the progress of the society by analyzing the verses of the Qur'an, Nahj al-Balaghe and the traditions of the innocents, using the analytical-descriptive method, because by examining these characteristics in We find that if the agents of the society are decorated with the behavioral characteristics desired by the Qur'an and the traditions of the innocents, they have a great impact on the progress of the society.

  Keywords: Progress, Development, Governors, Agents, Behavioral Characteristics
 • MohammadHassan Saneipour* Pages 208-215
  Purpose

  This research, with an analytical-descriptive approach, examines the position of the family in religious propositions and Quranic-narrative teachings in order to discover and extract the spiritual dimensions governing social groupings, focusing on the family unit.

  Materials and methods

  To collect the required information, the materials and data of the library and the reliable and first-hand sources and books of the religion of Islam with emphasis on the verses and traditions have been used. The present article seeks to analyze religious texts (Qur'anic and narrative statements) with a semantic approach and text mining, and to study the concept of family in the context of Islamic life and sociology of Islam.

  Findings

  The family has a specific definition, function and application in sociology. In a religious approach to this concept, Islam finds a spiritual- unseen use in accordance with the mission of the Prophet and a new and different identity is formed for the family. So, the Quranic keyword "ummah" finds a sociological representation and the concept of "faithful family" dominates other relations of religious society; The rule that before in the Jahili society was in the hands of blood, lineage, relatives and tribe, and in the emerging prophetic society (Madinah al-Nabi) faith-hereafter relations become the focus of the formation of the concept of family and other social interactions of Islam. Therefore, in the family identified in Islamic propositions, at different levels of society, the bond between members of the society is formed in the form of religious brotherhood and inter-family faith relations; Relationships that go beyond this world and find spiritual and afterlife reflection.

  Conclusion

  Therefore, family finds a spiritual- unseen function in Quranic teachings and Islamic lifestyle; a function that is less visible in today's family studies.

  Keywords: Family, Style of Islamic Life, Spirituality, metaphysics Faithful Society (Umma), Fatherhood, Brotherhood
 • Fatemeh Heydari Mashhour, Saeedeh Sadat Hosseini*, Karim Afsharinia, Mokhtar Arefi Pages 216-227
  Purpose

  Psychological well-being is one of the important concepts in positive psychology, which means optimal human performance. This issue has caused researchers around the world to pay attention to the underlying factors of well-being, especially in childhood. The present research was conducted with the aim of designing an integrated model of the underlying factors of psychological well-being in children.

  Materials and methods

  This research is descriptive in terms of its purpose and is considered a survey study in terms of data collection. To conduct the research, all the factors related to the issue of psychological well-being in children were identified in the literature by relying on the theoretical foundations and the literature, and further, the validation of the factors was done based on the CVR and CVI tests. The statistical population of the research was the experts in the field of psychology, who especially had studies in the field of children. Purposeful sampling and snowball method were used to select the participants and finally 20 people were considered as a statistical sample. Data analysis was done using fuzzy Delphi method (AHP) and interpretive structural model.

  Findings

  The findings of the research showed that the factors underlying well-being are divided into three dimensions: personal, educational and external, which respectively include factors such as emotional intelligence, personality traits, self-regulation, responsibility, self-efficacy, emotion regulation, perceived social support, mindfulness, and communication patterns. , social stress and anxiety for the individual dimension, parent management training, academic performance, positive intelligence training, life skills training and family performance for the educational dimension and finally, parent-child relationship, family cohesion and flexibility, socio-economic status, social networks , parental employment, internet addiction and computer games can be considered as external factors affecting children's psychological well-being.

  Conclusion

  Without a doubt, paying attention to the strengthening aspects of some factors along with the inhibiting aspects of other factors can be effective in improving the psychological well-being of children.

  Keywords: Psychological Well-Being, Delphi Method, Children, Underlying Factors
 • Omsalme Azimi Ghadikolaei, Mojtaba Tabari*, MohammadReza Bagherzadeh, Seyyed Jafar Moosavi Pages 228-236
  Purpose

  The purpose of this study was to provide a model for recruiting and retaining human resources of medical sciences universities in Mazandaran province under the conditions of the epidemic of the disease of covid-19.

  Materials and methods

  The current research was a mixed type of research. The statistical population of the qualitative section included 25 human resources experts from Mazandaran University of Medical Sciences, who were selected by a purposeful random method using a snowball sampling method. The statistical community of the quantitative department included 600 senior expert managers in the field of human resources at Mazandaran University of Medical Sciences, 148 of whom were selected as the statistical sample of the quantitative department from a random sampling. To collect information, a semi-structured interview tool and a questionnaire obtained from the interview were used.

  Findings

  According to the research results, 2 general dimensions of attracting and maintaining human resources were identified. Also, 11 components were identified, out of a total of 62 identified indicators, 17 indicators were assigned to recruitment and 45 indicators were assigned to human resources maintenance, and the value of the GOF index equal to 0.669 was obtained, which is suitable.

  Conclusion

  In general, it can be stated that the senior management of medical sciences universities must pay attention to the categories that are effective in maintaining human resources so as not to face a shortage of human resources.

  Keywords: Human Resources, Recruitment, Retention, Covid-19, Mazandaran University Of Medical Sciences
 • Fatemeh, Maryam Haji Abdolbaghi*, Ezzat Sadat Mirkhani, MohammadReza Matini Sadr Pages 237-251

  The family is the first and most important structure of society, if it is healthy and organized, the society will be orderly and stable, and if it is threatened by damage and pollution, social disorder will appear, and if the family is not treated, disorder will arise. Collective values will remain stable. As the Holy Quran connects the story of the creation of man with the formation of the family center, it has created a new plan for the happiness and stability of the family life, and for the health and happiness of this long-standing and dynamic center, paying attention to the possible harm to this institution. cause destruction and inversion, while respecting and paying attention to traditional and rational mechanisms for medicine and treatment of injuries, he emphasized the role of purity and piety in avoiding and avoiding the challenges of the family's foundation and wants that Muslims along with other Mechanisms use piety and piety as a controlling lever to prevent family harm. Even though there are many verses regarding the family, in some of the verses, with the conditional clause "I am sorry", some of the family's harms are predicted, which can be prevented from the harms of the family by using the adornment of piety. . The current research, which was compiled by descriptive-analytical method and relying on library data, aims to treat family traumas and solve social crises caused by it, in search of an answer to the main question, what is the role of piety in The prevention of family damage is based on the verses of An Khaftam in the Qur'an, and the most important result of the research is that referring to the inner and pious structure and grooming of the soul, reduces the scope of family damage and its damage. reduces and restores

  Keywords: family, piety, Ayat An Khaftam, prevention of injuries
 • Farhad Habibi, Sirous Asadian*, Sadegh Maleki Aversin Pages 252-262
  Purpose

  Humans need essential skills to carry out their affairs in life. Human education alone is not the answer to real needs, but Islam has addressed both material and spiritual needs so that people can achieve mental, physical, social and moral health. This study was conducted with the aim of rethinking the objectives of teaching the Islamic life skills curriculum for sixth grade students.

  Materials and Methods

  This research is of a mixed type due to the use of a qualitative approach as well as a quantitative approach. The first statistical population was all specialists in Islamic education, the sample size was reached by snowball method with the participation of 17 people with the theoretical saturation of information. The second statistical population was 33 curriculum specialists from various universities in the western provinces of the country, 30 of whom were selected through Cochran. The opinion of the first group was collected through a deep, semi-structured interview, in the second group, the information was collected and validated with a researcher-made questionnaire. The quantitative validity of this research in the form of face validity and reliability coefficient using Cronbach's method is .702 is. Qualitative validity of the trinity method and reliability was done with the techniques of verifiability, reliability and self-review. In the first part, after the interview, the data were summarized and analyzed in three stages of coding, and in the second part, the validation of the information was done with the single-sample t method.

  Findings

  A desirable model of Islamic life skills curriculum objectives was obtained with 3 main categories and 17 core categories.

  Conclusion

  By acquiring skills; Self-knowledge, empathy with others, knowledge of nature can achieve the skill of knowing God, and with the Islamic religious style, one can finally reach divine nearness and eternal happiness.

  Keywords: Education, Goals, Rethinking, Islamic Approach, Life Skills
 • Masoumeh Mohammadbeigi, Afsaneh Taheri*, Khadijeh Abolmaali, Koroush Gharergozli Pages 275-287
  Purpose

  Epilepsy is a common neurological disorder characterized by frequent and spontaneous seizures that are not well controlled with current medications. The aim of the present study is to investigate the mediator role of alexithymia in explaining the effect of perceived social support and childhood trauma on the psychological distress of patients with epilepsy.

  Materials and Methods

  This study is descriptive in terms of its practical purpose and data collection method, correlation method. The statistical population of the current research is Iranian epilepsy patients in Iran in 2019-2021. According to the number of variables and paths, a total of 260 subjects are required to perform the structural equations test. A simple random sampling method was used. Data collection tools were Toronto TAS-20, Childhood Trauma Questionnaire, Perceived Social Support Scale, Perceived Social Support Scale. The data were analyzed in Amus24 and SPSS24 statistical software and structural equation modeling (SEM).

  Findings

  Alexithymia mediates the effect of childhood trauma on psychological distress in a positive way and the effect of perceived social support on psychological distress in patients with epilepsy in a negative and significant manner.

  Conclusion

  Researchers and therapists in the field of clinical and health psychology, doctors, nurses, neuropsychologists, psychiatrists, psychiatric nurses, social workers and counselors should consider these components in their epilepsy patients based on the results of this research.

  Keywords: Childhood Trauma, Psychological distress, Perceived Social Support, Epilepsy, Alexithymia