فهرست مطالب

نشریه مهندسی سازه و ساخت
سال نهم شماره 12 (پیاپی 65، اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید عبدالنبی رضوی، نوید سیاه پلو*، مهدی مهدوی عادلی صفحات 5-23

  پیچیدگی محاسباتی روش های طراحی لرزه ای عملکردی باعث می شود اغلب مهندسین استفاده از روش های ساده تر نیرویی را در اولویت قرار دهند. وجود یک ارتباط کاربردی بین روش های نیرویی و عملکردی می تواند رافع این چالش باشد. روش ترکیبی از نقاط قوت روش طراحی بر مبنای عملکرد و سهولت محاسباتی روش های طراحی نیرویی برخوردار است. در این مقاله، قاب هایی با تعداد 3، 6، 9، 12، 15 و 20 طبقه با تعداد 3 دهانه به عرض 5متر در نظر گرفته شده است. طول تیرپیوند به عنوان یکی دیگر از پارامترهای موثر بر پاسخ، به میزان 1، 75/1 و 50/2 متر تعریف شده است. مدل های مورد بررسی پس از طراحی به روش کاهش بار و افزایش مقاومت، برای 3 سطح عملکردی استفاده بی وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش و نیز اولین رخداد مفصل خمیری، توسعه داده شده اند. مدل های نهایی تحت 20 رکورد نزدیک گسل دارای خصوصیات پالس گونه پیشرونده بکمک تحلیل تاریخچه زمانی تحلیل شده اند. در نهایت با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک، رابطه های تجربی متناظر برای تعیین ضرایب رفتار، شکل پذیری تیر پیوند و شکل پذیری کلی ارایه شده است. بعلاوه یک فلوچارت جهت طراحی لرزه ای قاب های واگرا به کمک روابط تجربی استحصال شده، ارایه شده است. نهایتا جزییات روش طراحی معرفی شده، با حل یک مثال کاربردی ارایه شده است. نتایج حاصل از طراحی لرزه ای ترکیبی سازه های خارج از محدوده بانک داده ی تعریف شده، در مقایسه با روش های نیرویی، نشان از دقت این روش در تخمین نیازهای لرزه ای قاب های مهاربندی واگرا دارد.

  کلیدواژگان: روش طراحی لرزه ای ترکیبی، تحلیل تاریخچه زمانی، نیاز لرزه ای، زلزله نزدیک گسل، الگوریتم ژنتیک
 • آرش گرگین کرجی، توحید پوررستم*، حمیدرضا عباسیان جهرمی، سهیل منجمی نژاد صفحات 23-42
  اخلاق مهندسی مطالعه تصمیم ها، خط مشی ها و ارزش هایی است که از نظر اخلاقی در فعالیت مهندسی مطلوب هستند. حفظ و ارتقای اعتماد به شغل مهندسی در جامعه تنها با رویکردهای اخلاقی رفتار افراد متعهد، در فرهنگ سازمانی این حرفه نهادینه می شود. استراتژی رفتار سازمانی، روابط کلی و شیوه رفتار کارکنان در انجام خدمات را در بر می گیرد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، نوع روش تحقیق؛ توصیفی - تحلیلی است. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه پیمایشی بوده، پس از تایید روایی صوری، محتوایی و سازه و تایید پایایی آن با روش آلفای کرونباخ انجام شده است. ضرورت انجام این پژوهش به دلیل ماهیت مهم این موضوع با هدف، ارزیابی عملکرد مهندسان در رفتاراخلاقی حرفه ای با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه اخلاق حرفه ای مهندسی مصوب، همچنین پیش بینی اثر مولفه ها در رفتار با کارفرمایان و همکاران با استفاده از مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری، مهندسان کرمانشاه بوده، که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، اطلاعات گردآوری شده با روش های خاص آماری با نرم افزار SPSS & AMOS تجزیه و تحلیل و نتایج حاصله آمار توصیفی و استنباطی رابطه مثبت معناداری فرضیات و عملکرد مناسب مهندسان را نشان داد. شاخص های ارزیابی کلیت مدل، مطلوب و استاندارد بوده، از استحکام بالایی برای سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران برخوردار است.
  کلیدواژگان: رفتار، اخلاق حرفه ای، مهندسی، عملکرد، کارفرما، همکار
 • محمود نادری*، ابوالفضل رشوند آوه، علی صابری ورزنه صفحات 43-60
  علی رغم اینکه در بیشتر شرایط بهره برداری، اجزای تشکیل دهنده بتن، فشردگی و عمل آوری آن در عملکرد بتن تاثیر گذار می باشند، ولی شکست زودرس بتن به دلیل مشکلات دوام سازه های بتنی نیز بسیار اتفاق می افتد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تاثیر نوع و مقاومت انواع سنگ ها بر دوام بتن خودمتراکم، در این مقاله با بکارگیری آزمون نوین و درجای "انتقال اصطکاک" و مقایسه با نتایج آزمون استاندارد "مغزه گیری" اقدام به بررسی تاثیر مقاومت سنگدانه های مختلف بر پایایی بتن های خودمتراکم در معرض سولفات سدیم گردیده است. از 9 نوع سنگ با نام های تراورتن، گرانیت، بازالت، اندزیت، مرمریت، توف سبز سنگی، توف سبز بلورین، ریولیت و آهک بری ساخت بتن های خودمتراکم استفاده شده است. آزمایشات مقاومت فشاری بتن های خود متراکم عمل آوری شده در آب و محلول سولفات سدیم در سنین 7، 14 و 28 انجام پذیرفت. از نتایج بدست آمده مشاهده شد که تغییر حجم سنگ های با درصد جذب آب بالاتر، کمتر بوده و رابطه مستقیم بین مقاومت فشاری بتن های خود متراکم عمل آوری شده در آب و محلول سولفات سدیم با مقاومت سنگ مادر وجود دارد. همچنین شاهد افزایش مقاومت فشاری بتن های خودمتراکم قرار گرفته در محلول سولفات سدیم در سنین پایین در مقایسه با نمونه های قرار گرفته در آب می باشیم. در ضمن رابطه خطی با ضریب همبستگی بالا بین نتایج آزمون انتقال اصطکاک با آزمون مغزه گیری وجود دارد. مقاومت فشاری سنگ های توف سبز بلورین، توف سبز، اندزیت، ریولیت، تراورتن، آهک، مرمریت، گرانیت و بازالت به ترتیب برابر 76/31، 12/33، 92/39، 14/43، 41/48، 97/51، 66/59، 17/62 و 41/75 مگپاسکال می باشد. با افزایش مقاومت فشاری، نتایج آزمون انتقال اصطکاک نیز افزایش داشته بطوریکه برای سنگ های مذکور به ترتیب برابر 4/132، 9/146، 9/155، 1/168، 3/176، 3/185، 8/189، 5/198 و 9/207 نیوتن متر می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال اصطکاک، سنگ های مختلف، مقاومت، بتن خود متراکم، سولفات
 • کیانوش صمیمی*، مهیار پاکان صفحات 61-80
  اخیرا عملکرد عالی مواد مبتنی بر گرافن توجه محققان مهندسی عمران را به استفاده از آن در مخلوط های سیمانی جلب کرده است. با این حال، استفاده از گرافن به دلیل هزینه بالای آن و پدیده انباشتگی در ترکیبات سیمانی با موانعی روبرو است. در این راستا، انتخاب یک عامل پخش کننده با قابلیت جداسازی موثر لایه های گرافن و همچنین بهبود خواص مکانیکی و نفوذناپذیری ترکیبات سیمانی ضروری است. در این مطالعه، تاثیر سورفکتانت به عنوان عامل جدا کننده گرافن از گرافیت بر خواص مکانیکی و ریزساختار خمیر سیمان حاوی محلول گرافن تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ریزساختار گرافن تولید شده نشان می دهد که تولید گرافن از طریق لایه برداری سورفکتانت منجر به تکه تکه شدن و پاره شدن دانه های گرافیت می گردد. پس از 7روز نگهداری مقاومت فشاری خمیر سیمان حاوی گرافن تولید شده بر مبنای اختلاط 5 گرم در لیتر گرافیت و 56/0 گرم در لیتر سورفکتانت به میزان 66/28٪ نسبت به نمونه شاهد افزایش داشته است. نتایج کریستوگرافی و ترموگراویمتری نشان داد که گرافن به دلیل اثر هسته زایی در ماتریس سیمانی باعث تسریع در روند تولید CH و C-S-H می گردد. همچنین ترکیب گرافن و سورفکتانت در خمیر سیمان منجر به کاهش 6/18٪ حفرات گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گرافن پراکنده در آب تولید شده توسط 56/0 گرم در لیتر سورفکتانت این پتانسیل را دارد که به عنوان یک افزودنی نوین در مخلوط های مبتنی بر سیمان استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ریزساختار، سورفکتانت، گرافن، گرافیت، مقاومت فشاری
 • پیمان نرج آبادی فام، سمیه ملایی*، مهدی بابایی، نادر شاه محمدی صفحات 81-100
  تحت بار لرزه ای، در صورت عدم وجود فاصله ی کافی بین دو ساختمان مجاور، ضربه ی میان ساختمان ها می تواند عامل وقوع خسارت های فراوانی باشد؛ رعایت حداقل فاصله ی جانبی یکی از راه های پیشگیری از این پدیده می باشد. الزامات مختلفی برای رعایت حداقل فاصله ی جانبی لازم در آیین نامه های متفاوت پیشنهاد شده است. تفاوت های موجود میان این الزامات، نشانگر ضرورت مطالعه و بررسی مبانی و ارزیابی کفایت روابط ارایه شده در مراجع مختلف می باشند. با توجه به توضیحات فوق در این مقاله، روابط پیشنهادی در استاندارد 2800 ایران (ویرایش چهارم)، آیین نامه ی بین المللی IBC-2009، آیین نامه ی ساختمانی اروپا EC8 ، و آیین نامه ی ساختمانی کانادا NBCC-2005 برای جلوگیری از ضربه ی ساختمان های مجاور بررسی و کفایت آنها با مقادیر تحلیلی درز انقطاع ارزیابی شد. مدل های اجزای محدود برای 25 ساختمان مختلف 1 تا 13 طبقه ی فولادی و بتن مسلح با سیستم های مختلف ایجاد و تحریک های زلزله به صورت دو مجموعه ی 7 شتاب نگاشتی نزدیک به و دور از گسل مقیاس شده جهت انطباق با طیف طرح اعمال گردیدند. طبق نتایج حاصل، عدم تفکیک ساختمان های تیپ از ساختمان های غیرتیپ در استاندارد 2800 ایران و همچنین اعمال معیار SRSS برای هر دو حالت یا اعمال ضریب 7/0 بر جابجایی غیر خطی هر ساختمان غیر تیپ نیازمند اصلاح بود. همچنین، محاسبه ی درز انقطاع برای زلزله های دور از گسل و نزدیک به گسل باید متفاوت باشد. در سیستم قاب خمشی متوسط، معیار SRSS برای زلزله های دور از گسل و معیار جمع مستقیم جابجایی های غیر خطی برای زلزله های نزدیک به گسل مناسب بوده و معیار یک صدم ارتفاع در سیستم مهاربندی پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: درز انقطاع، ضربه ی ساختمان های مجاور، تحلیل تاریخچه ی زمانی، آیین نامه های ساختمان، بار زلزله
 • علیرضا معصومی، رضا فرخ زاد*، سید هومن قاسمی صفحات 101-118
  دوام بتن یکی از معیارهای اصلی در اجرا و بهره برداری از سازه های بتنی در معرض مخاطرات محیطی است. یکی از این مخاطرات خوردگی میلگرد در مجاورت کلرید است. با توجه اهمیت موضوع، در این مقاله تاثیر استفاده از زانتان گام که نوعی پلی ساکارید است بر مشخصات دوامی بتن خودتراکم ارزیابی شده است. با انتخاب مواد مکمل زانتان گام به مقدار 2/0 درصد وزن سیمان، میکرو سیلیس به مقادیر 5، 7 و 10 درصد وزنی سیمان و نانو سیلیس به مقادیر 2، 3 و 4 درصد وزنی سیمان، مشخصات مکانیکی و دوامی به صورت آزمایشگاهی ارزیابی شده است. در این مقاله ضمن رعایت خواص ریولوژی بتن خودتراکم، پارامترهای ضریب مهاجرت و میزان عمق نفوذ یون کلر، مقاومت ویژه الکتریکی و مقاومت فشاری بتن مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اهمیت بتن خودتراکم و گسترش کاربرد آن، ارزیابی چند پارامتری ضروری است لذا در این مطالعه این ارزیابی با استفاده از ماده جدید زانتان گام به عنوان اصلاح کننده ویسکوزیته به همراه دو افزودنی دیگر به صورت ترکیبی و مجزا با هدف تعیین اولویت تاثیر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که افزودنی زانتان گام باعث بهبود لزجت، کاهش افت اسلامپ و کاهش جداشدگی بتن خودتراکم شده و تاثیر آن بر بهبود مشخصات دوامی از قبیل مقاومت ویژه، ضریب مهاجرت و عمق نفوذ یون کلر در حالت ترکیبی بهتر از استفاده مجزا از آن بوده است. تصاویر ریزساختاری گویای شکل گیری ترکیب پایدار در طرح ترکیب سه افزودنی بوده و زانتان گام، میکرو سیلیس و نانو سیلیس به ترتیب برای تامین لزجت، مقاومت و دوام بتن خودتراکم مطلوب ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: بتن خودتراکم، خوردگی، ضریب مهاجرت یون کلر، نفوذپذیری، زانتان گام
 • یوسف زندی*، فرهاد قاضی، سینا فرد مرادی نیا، روزبه دبیری، رسول جانی صفحات 119-133
  در درزه های سنگی پی سدها جهت جلوگیری از نشت آب و استحکام پی، تزریق دوغاب سیمانی انجام می شود. یکی از روش های کنترل عملیات تزریق روش عدد شدت تزریق(GIN) بوده که برابر با حاصلضرب فشار و حجم تزریق بوده و بیانگر انرژی تزریق می-باشد. فشار در درزه های سنگی ایجاد نیروی بالابرنده هیدرولیکی نموده که نباید از حد مجاز خود بیشتر شود تا منجر به جکینگ و شکست هیدرولیکی نگردد. در این مقاله پلان درزه مورد تزریق که به شکل استوانه ای نازک به شعاع طول گسترش تزریق ساده سازی و مدل شده و بر این مبنا رابطه نیروی بالابرنده هیدرولیکی با فشار و عدد شدت تزریق تعیین گردیده و در این راستا ضریبی تحت عنوان ضریب بازشدگی درزه برای جریان دوغاب تعریف و مقدار آن بر اساس نفوذپذیری سنگ بدست آمده است. سپس با توجه به هندسه توده سنگی- خاکی بالای درزه استوانه ای، که به شکل مخروط ناقص با زاویه β در نظر گرفته شده است، برای اولین بار روابط ریاضی جهت تعیین نیروی بالابرنده هیدرولیکی مجاز برای مقادیر مختلف β به دو روش تقریبی و دقیق (بر اساس فرمول های تقریبی و دقیق حجم مخروط ناقص) تعیین و با هم مقایسه شده اند. سپس بر مبنای اینکه نیروی بالابرنده هیدرولیکی نباید از حد مجاز بیشتر باشد، فشار ماکزیمم و عدد شدت تزریق ماکزیمم تعیین شده اند. در انتها با تعریف دو پارامتر بدون دیمانسیون فشار نرمال و طول گسترش نرمال، حداکثر فشار نرمال برای اینکه نیروی بالابرنده هیدرولیکی در حد مجاز بوده و جکینگ و شکست هیدرولیکی اتفاق نیافتد، تعیین شده است.
  کلیدواژگان: نیروی بالابرنده هیدرولیکی مجاز، فشار تزریق، عدد شدت تزریق(GIN)، نفوذپذیری سنگ، طول گسترش تزریق نرمال
 • هدی کوه نژاد، رحمت مدندوست، سیده مهدیه میراعلمی* صفحات 134-154
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتار اتصالات ستون-دال بتن مسلح تخت تحت برش سوراخ کننده می باشد. تعداد 49 نمونه ی اتصال ستون-دال بتن مسلح تخت با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS شبیه سازی شدند. تعداد 6 نمونه اتصال ستون میانی، 5 نمونه اتصال ستون لبه و 3 نمونه اتصال ستون گوشه به دال بتن مسلح تخت از میان پژوهش های آزمایشگاهی پیشینیان انتخاب شدند و جهت بررسی توانایی نرم افزار مذکور شبیه سازی شدند. نتایج شبیه سازی از نظر انطباق حالت گسیختگی، نحوه ی شروع و گسترش تر ک ها با نمونه های آزمایشگاهی بسیار رضایت بخش بود به طوری که نسبت ظرفیت برش سوراخ کننده ی نتایج آزمایشگاهی به شبیه-سازی با نرم افزار ABAQUS برای اتصال با ستون میانی، ستون لبه و ستون گوشه به ترتیب در حدود 0.86 تا 0.92، 0.95 تا 0.95 و 0.91 تا 0.95بوده است. نسبت ظرفیت برش سوراخ کننده براساس آیین نامه های ACI 440.1R-15،CSA S806-12 ،JSCE-97 و BSI 8110-97 نیز ارایه شد. آیین نامه ی ACI 440.1R-15 بیشترین مقدار نسبت ظرفیت برش سوراخ کننده را داشت. این نسبت برای اتصالات با ستون میانی و ستون لبه به ترتیب در حدود2.91 تا 4.75 و 2.01 تا 2.99 بوده است. تعداد 23 نمونه به منظور بررسی رفتار اتصال تسلیح شده با میلگردهای CFRP به جای میلگردهای فولادی یا GFRP نیز شبیه سازی شدند. نتایج نشان داد که استفاده از میلگردهای CFRP به جای میلگردهای GFRP نقش به سزایی در افزایش ظرفیت برش سوراخ کننده ی نمونه های اتصال ستون-دال بتن مسلح تخت داشته است و علت آن ضریب ارتجاعی و مقاومت کششی بالاتر میلگردهای CFRP نسبت به میلگردهای GFRP می باشد. تعداد 6 نمونه نیز به منظور بررسی اثر افزایش ضخامت دال بتن مسلح تخت شبیه سازی شدند و نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت دال تخت، ظرفیت برش سوراخ کننده افزایش 27.05 درصدی تا 49.50 درصدی خواهد داشت. لازم به ذکر است که با افزایش ابعاد ستون در قالب شبیه سازی تعداد 6 اتصال، ظرفیت برش سوراخ کننده ی نمونه ها در حدود 11.84 درصد تا 17.89درصد افزایش داشته است.
  کلیدواژگان: ستون لبه-دال بتن مسلح تخت، ستون میانی-دال بتن مسلح تخت، ستون گوشه-دال بتن مسلح تخت، ظرفیت برش سوراخ کننده، میلگرد FRP، شبیه سازی، تغییرمکان وسط دهانه دال
 • بهرام محمد پور، علیرضا مناف پور* صفحات 155-175
  یک سازه ایمن و مقاوم در برابر زمین لرزه علاوه بر تامین ایمنی جانی برای ساکنین می بایست خسارات مالی و اقتصادی ناشی از زلزله را نیز کمینه سازد. لذا باید اطمینان پیدا کرد که سازه مورد نظر با پشت سر گذاشتن زمین لرزه هایی با شدت های مختلف در شرایط قابل قبولی باقی می ماند. گذشته نشان داده است که، خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله برای سازه های طرح شده با اهداف عملکردی آیین نامه های لرزه ای فعلی نیز، قابل توجه بوده و مشکلات بسیاری را فراهم می سازد. لذا چنین به نظر می رسد که ارتقا اهداف عملکردی برای سازه ها می تواند خسارات حاصل از زلزله را بصورت قابل توجهی کاهش دهد. ارتقا اهداف عملکردی سازه ها، با افزایش هزینه اولیه-ی طرح همراه است. اما کاستن خسارت وارد بر سازه های تاب آور و هزینه های ناشی از تعمیر اجزای آسیب دیده در آنها می تواند نسبت هزینه اولیه به هزینه کل را کاهش دهد. در تحقیق حاضر تاثیر ارتقا اهداف عملکردی در افزایش هزینه اولیه طرح و کاهش هزینه های ناشی از تعمیر اجزای آسیب دیده سازه های بتنی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع، سازه های 3، 5، 10 و 15 طبقه بتنی منظم مدلسازی شده و برای سطح خطر طرح آیین نامه های لرزه ای(DBE) و حداکثر سطح خطر متصور در آیین نامه-ها(MCE) برای اهداف عملکردی یکسان طراحی شده اند. خسارت و هزینه های تعمیر سازه ها بر اساس روش دستورالعمل FEMA-P58 توسط برنامه PACT تحت 6 رکورد حوزه نزدیک و 5 رکورد حوزه دور از گسل ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که، ارتقا سطح طراحی سازه های بتنی هزینه اولیه اسکلت(تیرها و ستون ها) و هزینه کل ساختمان را به ترتیب 23 و 5 درصد افزایش می دهد. این در حالی است که هزینه های تعمیر اسکلت سازه و کل ساختمان به ترتیب 43 و 18 درصد کاهش می یابد که در نهایت منجر به کاهش 13 درصدی هزینه چرخه عمر سازه ها می گردد.
  کلیدواژگان: هزینه چرخه عمر، تاب آوری، عملکرد ارتقاء یافته، قاب بتن آرمه، طراحی لرزه ای
 • محسن محمد کریمی، رضا مرشد* صفحات 176-191
  در این مقاله ازیک روش ترکیبی براساس روش تکرار و روش تیوری برای حل مسیله اندرکنش پل و وسیله متحرک استفاده شده است. روابط نیومارک و معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حاکم بر اندرکنش پل و وسیله متحرک نشان می دهد که هر نیروی تماسی در پل و یا وسیله های متحرک، با جابجایی های نقاط مشترک بین پل و وسیله متحرک رابطه خطی دارد. پارامتر های تشکیل دهنده این رابطه خطی با جابجا شدن وسیله متحرک بر روی پل، تغییر می کند. در روش پیشنهادی در این مقاله، در هرگام از فرآیند حل عبور وسیله متحرک بر روی پل ابتدا با استفاده از روش تکرار آغاز می شود. اگر تعداد فرآیند تکرار برابر با تعداد جابجایی های نقاط تماسی به اضافه یک شود و قبل از آن معیار همگرایی تامین نشده باشد، با استفاده از روش تیوری، رابطه خطی موجود بین نیروهای تماسی و جابجایی های تماسی در وسیله متحرک و پل در آن گام زمانی محاسبه می گردد. با استفاده از رابطه های حاصله، مقدار جابجایی های تماسی که هر دو معادله دیفراسیل پل و وسیله متحرک را در آن گام زمانی بخصوص ارضا کنند، بدست می آیند. مطابق نتایج بدست آمده در این تحقیق مشاهده شد که با استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله، تعداد تلاش برای بدست آوردن همگرایی در مقایسه با روش تکرار معمولی در هر گام کاهش می یابد. نتایج نشان می داد که سرعت همگرایی در روش پیشنهادی بخصوص برای مقدار شاخص همگرایی دقیقتر، بیشتر است. همچنین مشاهده شد در حالت روسازی انعطاف پذیر که تغییرات نیروی تماسی در گامهای متوالی زیاد است، سرعت حل روش پیشنهادی از روش تکرار معمول بسیار بیشتر است. . افزایش سرعت در مسایلی که تکرار حل انرکنش پل و وسیله متحرک لازم است مفید واقع می شود.
  کلیدواژگان: اندرکنش پل و وسیله متحرک، روش تکرار، روسازی انعطاف پذیر، رابطه نیومارک، رفتار دینامیکی پل
 • سید عبدالله اکرامی راد، محمد آزادی*، ناصر شمس کیا صفحات 192-208

  نیاز به افزایش زیرساخت های شهری و عدم دستیابی به خاک با کیفیت مناسب ، باعث افزایش تقاضا برای روش های جدید جهت بهسازی خاک گردید. اخیرا، بهسازی پارامترهای مقاومت، سختی و نفوذپذیری ماسه تحت رسوب بیولوژیکی کربنات کلسیم به عنوان روش های نوآورانه و سازگار با محیط زیست بسیار مورد توجه متخصصان ژیوتکنیک قرار گرفته است. بنابراین بررسی پارامترهای موثر بر تکنیک بهسازی بیولوژیکی و یافتن ترکیب ایده ال در جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه ها بسیار حایز اهمیت می باشد. هدف اصلی مقاله، بررسی اثر متغیرهای مولاریته محلول سیمانتاسیون، چگالی اپتیکی باکتری و زمان عمل آوری نمونه (هرکدام با سه سطح تغییرات) بر روی پارامترهای تنش های انحرافی و موثر برای ماسه بهسازی شده بیولوژیکی تحت آزمایش سه محوری زهکشی نشده بود. ماسه مورد استفاده در این پژوهش از نوع ماسه بددانه بندی شده و باکتری ها از نوع اسپروسارسینای پاستوری با فعالیت اوره آزی مثبت بود. جهت بهینه نمودن پارامترهای تنش در ماسه بهسازی شده و همچنین کاهش قابل توجه تعداد آزمایشات از روش سطح پاسخ استفاده گردید. طرح مورد استفاده در روش سطح پاسخ، طرح باکس بنکن با پنج نقطه مرکزی بود. جهت ارزیابی و مقایسه میزان تاثیر هر یک از متغیرها از نمودارهای سه بعدی و کانتورهای مدل رگرسیونی استفاده شد. در این روش مطابق آنالیز واریانس برای داده ها، تاثیر تمامی متغیر ها بر پاسخ ها معنادار بوده و مقادیر بهینه برای تنش های موثر و انحرافی به ترتیب 2/958و 4/1032 (kPa) بدست آمدند. مشاهدات نشان داد که باتوجه به شیب نمودار و کانتورها، مولاریته محلول سیمانتاسیون بیشترین تاثیر را بر پاسخ ها داشته و تاثیر چگالی اپتیکی باکتری بر تنش موثر نسبت به تنش انحرافی، کمتر بود که می تواند به دلیل تجمع باکتری های مازاد (عدم وجود مواد مغذی کافی) و تاثیر آن بر فشار آب منفذی اضافی باشد.

  کلیدواژگان: بهسازی بیولوژیکی، مولاریته محلول سیمانتاسیون، چگالی اپتیکی باکتری، زمان عمل آوری، روش سطح پاسخ
 • سید سینا کورهلی*، محمدباقر حمیدی خسرقی صفحات 209-228

  در مقاله حاضر، رفتار مخازن بزرگ فولادی روزمینی، استوانه ای شکل و با سقف ثابت مخروطی در برابر نیروهای حاصل از انفجار مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ابتدا مخازن مورد بررسی توسط نرم افزار اینترگراف تنک طراحی گردیده و سپس با مدل کردن مخازن توسط نرم افزار آباکوس تنش های ایجاد شده در اثر نیروهای حاصل از انفجار مورد مطالعه قرار گرفته است. مخازن بصورت سه بعدی مدل شده و ابعاد مخازن و درصد آب ذخیره شده در مخازن بصورت متغیر لحاظ شده است. در این مقاله مخازن با نسبت های ارتفاع به قطر 75/0 و 1 مورد مطالعه قرار گرفته و فرض شده که مخازن مورد بررسی بر روی بستر صلب قرار دارند. مخازن حاوی آب تحت بار انفجار قرار گرفته که به روش اویلرین-لاگرانژین به کمک نرم افزار آباکوس شبیه سازی گردیده است. در این مطالعه، بارگذاری انفجاری مخازن سقف ثابت گنبدی دارای تکیه گاه و خود ایستا با درنظرگرفتن بار انفجاری به مقدار 2000 کیلوگرم ماده منفجره تی ان تی در فاصله 10 متری از مخازن درنظر قرار گرفته شده است. برای نمایش میزان تنش و جابجایی در ارتفاعهای مختلف روی مخازن چهار نقطه مرجع انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده وضعیت بحرانی در نقطه مرجع سه (مربوط به بخش فضای خالی مخزن) است. در نقطه مرجع شماره سه مقدار تنش بیشتر از سایر نقاط می باشد و به همین سبب این ناحیه برای مخازنی که در معرض نیروی حاصل از موج انفجار قرار می گیرند، بحرانی می باشد.

  کلیدواژگان: مخازن ذخیره فولادی، انفجار، مخازن سقف ثابت گنبدی، آباکوس، کانوپ
|
 • Seyed Abdonnabi Razavi, Navid Siahpolo *, Mehdi Mahdavi Adeli Pages 5-23

  The computational complexity of performance based seismic design methods makes most engineers prioritize the use of simpler force-based methods. Having a practical relationship between force and performance methods can solve this challenge. The hybrid force/displacement method has the advantages of the design method based on the performance and computational ease of force design methods. In this research, frames with 3, 6, 9, 12, 15 and 20 story with 3 bays with a width of 5 meters have been considered. The length of the link beam is defined as another parameter affecting the response, 1, 1.75 and 2.50 meters. The studied models have been developed by designing the method of load and resistance factor design method, for 3 performance levels of immediate occupancy, life safety and collapse prevention, as well as the first occurrence of the plastic joint. The final models are analyzed under 20 pulse-type near-fault records using time history analysis. Finally, using the genetic algorithm, the corresponding experimental relationships are presented to determine the behavior factor, local and global ductility. The proposed relationships are influenced by geometric characteristics such as the number of stories, the stiffness ratio of the columns, the slenderness of the braces, the length of the beam and the ductility levels. The results of the hybrid force/displacement seismic design of structures outside the range of the defined database, in comparison with the force methods, show the accuracy of this method in estimating the seismic needs of divergent bracing frames.

  Keywords: Hybrid Force, Displacement Design, time history analysis, Seismic Demand, Pulse-type near-fault earthquake, Genetic Algorithm
 • Arash Gorgin Karaji, Towhid Pourrostam *, Hamidreza Abasian Jahromi, Soheil Monjemi Nejad Pages 23-42
  Engineering ethics is the study of decisions, policies, and values that are an acceptable ethical standard in engineering practices. Maintaining and promoting trust in the engineering profession in society can only be established in the organizational culture of the profession through ethical approaches to the behavior of committed individuals. Organizational behavior strategy includes general relationships and the way employees behave in performing services. The present research, in terms of applied purpose and type of research method, is descriptive-analytical. After establishing its face validity, content validity, structural validity, and reliability using Cronbach's alpha, the primary study instrument was a survey questionnaire. Due to the importance of this topic, it is necessary to conduct this research in order to assess the performance of engineers in professional ethical behavior with employers and colleagues based on the approved code of ethics for engineering professionals and to predict the effect of components in dealing with employers and colleagues using a structural equation model. The statistical population consisted of Kermanshah engineers, whose data was collected using a simple random sampling technique. The statistical analyses were performed using SPSS & AMOS software, and descriptive and inferential statistics revealed a significant positive relationship between the hypotheses and the proper performance of engineers. The evaluation criteria of the model as a whole are desirable and standard, and it has a high level of reliability for measuring the ethical behavior of engineers with employers and colleagues.
  Keywords: Behavior, Professional Ethics, engineering, performance, Employer, colleague
 • Mahmood Naderi *, Abolfazl Rashvand Aveh, Ali Saberi Vaezaneh Pages 43-60
  Despite the fact that in most operating conditions, concrete components, compaction and curing affect the performance of concrete, but premature failure of concrete structures due to problems with the durability of concrete structures also occurs a lot. Due to the lack of information on the effect of type and strength of aggregates on the durability of self-compacting concrete, in this article, using the tests of "friction transfer" and "drilled core" to investigate the effect of strength of different aggregates on the reliability of concrete Self-compacting has been exposed to sodium sulfate. 9 types of stones with the names of travertine, granite, basalt, andesite, marble, green stone tuff, crystal green tuff, rhyolite and limestone have been used to make self-compacting concretes. Compressive strength tests of self-compacting concretes cured with water and sodium sulfate solution were performed at ages 7, 14 and 28. The results showed that the volume change of rocks with higher water absorption percentage was less and there is a direct relationship between the compressive strength of self-compacting concretes treated in water and sodium sulfate solution with the strength of the parent rock. We also see an increase in compressive strength of self-compacting concrete placed in sodium sulfate solution at a young age compared to samples placed in water. There is also a linear relationship with a high correlation coefficient between the results of the friction transfer test and the core correction test. Compressive strength of crystalline green tuff, green tuff, andesite, rhyolite, travertine, lime, marble, granite and basalt are 31.76, 33.12, 39.92, 43.43, 48.41, 51/97, 59.66, 62.17 and 75.41 Mpa, respectively. With increasing compressive strength, the results of friction transfer test also increased so that for the mentioned rocks are equal to 132.4, 146.9, 155.9, 168, 176.3, 185.3, 189.8, 5 / 198 and 9/207 Nm.
  Keywords: Friction-Transfer, Various Stones, Strength, Self-Compacting Concrete, Sulfate
 • Kianoosh Samimi *, Mahyar Pakan Pages 61-80
  Recently, the excellent performance of graphene-based materials has attracted civil engineering researchers in its application in cementitious mixtures. However, the application of graphene is hindered by its high cost and the agglomeration phenomenon in cementitious mixtures. In this regard, it is necessary to choose a dispersing agent with the ability to effectively separate graphene layers as well as improve mechanical properties and impermeability of cementitious mixtures. In this study, the effect of surfactant as a graphene separating agent from graphite on the mechanical properties and microstructure of cement paste containing water-dispersed graphene was investigated. The microstructure of the produced graphene reveals that the process of manufacturing graphene by peeling the surfactant leads to fragmentation and rupture of graphite. After 7 days of curing, the compressive strength of cement paste containing a mixture of 5 g / l graphite and 0.56 g / l surfactant increased by 28.66% compared to the control mixture. The crystallography and thermogravimetric results showed that graphene accelerates the formation of CH and C-S-H due to its nucleating effect in the cement matrix. Furthermore, the incorporation of graphene and surfactant into cement paste reduced the voids by 18.6%. This study shows that graphene dispersed in water produced by 0.56 g / l surfactant has the potential to be used as a novel additive in cement-based mixtures.
  Keywords: Microstructure, Surfactant, graphene, Graphite, Compressive Resistance
 • Peyman Narjabadifam, Somayeh Mollaei *, Mehdi Babaei, Nader Shahmahammadi Pages 81-100
  Earthquake induced pounding between adjacent buildings could be the source of different architectural and structural damages. A minimum distance is required in references, including seismic design codes. These differences motivate an investigation to evaluate the accuracy of each criterion. In this research, the criteria mandated by modern seismic design codes are evaluated based on the separation distances predicted by nonlinear time history analyses. The study is carried out on steel and concrete buildings with different story numbers and lateral systems. A set of 7 far and 7 near – fault records compatible with the design spectrum provided in the seismic design code of Iran (Standard No. 2800 – 4th ed.) were used in the analyses. The separation distances are obtained based on SRSS and ABS compared to the criteria mandated by IBC-2009, Euro Code 8, Standard No. 2800, and NBCC 2005. Based on the results, since the ABS method results are larger than SRSS, the criterion in standard No.2800 should be reformed. It is also indicated that the criteria should be different for far and near – fault earthquakes. For moment frames, SRSS in far fault earthquakes and ABS in near fault earthquakes are suggested. For braced frames, however, a separation distance larger than or equal to one percent of the height is required in both the far fault and near fault earthquakes.
  Keywords: separation distance, earthquake excitation, Adjacent buildings, pounding, Building codes
 • Alireza Masoumi, Reza Farokhzad *, Seyed Hooman Ghasemi Pages 101-118
  The durability of concrete is one of the main criteria in the implementation and operation of concrete structures exposed to environmental risks. One of the most important causes of rebar corrosion is the presence of chloride ions. Therefore this paper investigated the effect of using xanthan gum, which is a type of polysaccharide, on the durability characteristics of self-compacting concrete. By selecting step xanthan additives in the amount of 0.2% by weight of cement, Silica fume in the amount of 5, 7, and 10% by weight of cement, and Nano silica in the amount of 2, 3, and 4% by weight of cement, mechanical and durability characteristics have been evaluated experimentally. In this paper, by controlling the rheological properties of self-compacting concrete, the parameters of migration coefficient; Chloride penetration refers to the depth to which chloride ions from the environment penetrate into the concrete; electrical specific strength and compressive strength of concrete were evaluated. Self-Compacting Concrete Benefits and the expansion of its application, multi-parameter evaluation is needed to be considered. The results indicate that xanthan gum additive improves viscosity, reduces slump flow, and reduces the separation of self-compacting concrete, and its effect on improving durability characteristics such as specific strength, migration coefficient, and penetration depth of chlorine ion, combined with each other is better than used separately. Microstructural images indicated the formation of a stable composition in the three-additive design and xanthan gum, Silica fume, and Nano-silica were evaluated to provide the desired viscosity, strength, and durability of self-compacting concrete, respectively.
  Keywords: Self-Compacting Concrete, corrosion, migration coefficient of chloride ions, Chloride penetration, Xanthan Gum
 • Yousef Zandi *, Farhad Gazi, Sina Fard Moradinia, Rouzbeh Dabiri, Rasoul Jani Pages 119-133
  Cement grout is grouted in rock joints of the foundations of dams to prevent water leakage and strengthen the foundation. One of the techniques used to control the grouting operation is the grouting intensity number (GIN), which is equal to the sum of the grouting pressure and volume and represents the grouting energy. Pressure in the rock joints creates a hydraulic lifting force that should not exceed its allowable limit so as not to lead hydraulic jacking and failure. The maximum pressure and grouting intensity number are determined accordingly. Simplifying the plan of the grouted joint, which is modeled as a thin cylinder with a radius of the grouting extension radius, the present study determines the relationship between hydraulic lifting force with grouting pressure and grouting intensity number. In this regard, the joint aperture coefficient was defined and determined based on the rock permeability (the amount of joint aperture). Then, following the geometry of rock-soil mass at the top of the joint, which is considered as a truncated cone with a β angle, for the first time approximate and exact mathematical equations were obtained to determine the permissible hydraulic lifting force (based on the approximate and exact formulas of truncated cone volume). Besides, its approximate and exact mathematical equations were compared. Then, following the principle that the hydraulic lifting force should not exceed the allowable limit, the maximum pressure and grouting intensity number were determined. Finally, by defining two parameters the normal pressure and the normal spreading length, the maximum normal pressure was set so that the hydraulic lifting force to be within the allowable range and prevent hydraulic jacking and failure
  Keywords: Magnetic Allowable hydraulic lifting force, Grouting pressure, Grouting Intensity Number (GIN), rock permeability, Normal grouting extension length
 • Hoda Kouhnejhad, Rahmat Madandoust, Seyedeh Mahdieh Miralami * Pages 134-154
  The present study deals with the punching shear capacity of reinforced concrete (RC) flat slabs reinforced with Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars. A total of 49 reinforced concrete (RC) column-slab connections were simulated using ABAQUS finite element software. The numbers of six interior column-slab connections, five edge column-slab connections, and three corner column-slab connections were selected from the previous test results and were simulated to evaluate the software's ability. The simulation results were so satisfactory in terms of failure mode, initial and propagation of cracks that the tested to simulated punching shear capacity of interior and edge column-slab connections were about 0.86 to 0.92, 0.85 to 0.95, and 0.91 to 0.95 respectively. The punching shear capacity was predicted by ACI 440.1R-15, CSA S806-12, JSCE-97, and BSI 8110-97. The punching shear design equation based on ACI 440.1R-15 underestimated the punching shear capacity with 2.91 to 4.75 (Interior column-slab connections) and 2.01 to 2.99 (Edge column-slab connections), respectively. The numbers of 23 specimens were simulated to investigate the punching shear capacity of reinforced concrete (RC) flat slabs with carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) reinforcing bars. The results showed that the replacement of CFRP bars instead of GFRP bars has played a significant role in increasing the punching shear capacity of reinforced concrete (RC) column-slab connections. To investigate the effect of increasing slab thickness, the numbers of six specimens were simulated. With increasing the thickness of the flat slab, the punching shear capacity will increase from 27.05% to 49.50%. It should be noted that with the increase of column dimensions in the form of simulation of six specimens, the punching shear capacity of the specimens has increased about 11.84% to 17.89%.
  Keywords: Edge column- RC flat slab, Interior column-RC flat slab, Corner column-RC flat slab, Punching Shear Capacity, FRP bar, Simulation, Slab center displacement
 • Bahram Mohammadpour, Manafpour Alireza * Pages 155-175
  A seismic-resistant structure not only should provide safety for the residents but also it should minimize the financial loss resulting from the earthquake. Therefore, it must be demonstrated that the structure will remain in acceptable situation after the earthquakes with various intensities. The past has shown that, the financial loss of earthquake for the structures that have been designed based on performance objectives of current seismic codes, is considerable and this results in additional problems. Therefore, it seems that upgrading performance objectives for structures can significantly reduce earthquake losses. Improving the performance objectives of structures is associated with increasing the initial cost of the project. But reducing the damage of resilient structures and the cost of repairing of damaged components in these structures can reduce the ratio of initial cost to total cost.In this study, the effect of enhanced performance objectives in increasing the initial cost of the project and reducing the costs of repairing the damaged components of concrete structures is discussed. To investigate this issue, 3, 5, 10 and 15 storey regular concrete frame structures are modeled and designed based on Design Basis Earthquake of current seismic codes (DBE) and also based on Maximum Considered Earthquake (MCE) for the same performance objectives. The loss and repairing cost of the structures are evaluated according to FEMA-P58 guideline and using PACT software under 6 near-field and 5 far-field records. The results of this study show that, enhancing the design objective of concrete frame structures increases initial cost of lateral resisting frames (beams and columns) and the total cost of the building by 23% and 5%, respectively. Whereas the repair costs of the structure and the whole building are reduced by 43% and 18%, respectively, which ultimately leads to reduction of the life cycle cost for the structures by 13%.
  Keywords: Life-Cycle Cost, Resilience, Enhanced performance, RC frame, Seismic Design
 • Mohsen Mohammad Karimi, Reza Morshed * Pages 176-191
  This paper presents a hybrid method for predicting the dynamic responses of bridge structures contemplating the interaction between vehicle–bridge systems. This method is a combination of the theoretical approach and iterative increments as commonly used numerical solutions. it has been shown, the contact force between the vehicle and bridge has a linear relationship with the displacement at the contact point. The parameters of mentioned linear relationship change during the movement of the vehicle on the bridge. In the proposed framework, each increment is initiated with the numerical and iterative parts. Then, according to the analytical part of the proposed framework, the linear relationship of contact force and displacement between the vehicle a bridge is extracted. Consequently, considering the numerical and analytical criteria, the contact displacements and contact forces are calculated. Results indicate that the proposed method offers a framework to predict the dynamic response of bridge and vehicle considering the vehicle-bridge interaction. It was concluded that this method takes a considerably lower computational effort compared to conventional iterative methods In the structures with high contact displacement between the vehicle and structure (for example in the flexible pavement), the suggested method can solve the interaction problems in a considerably lower time and computational effort.
  Keywords: vehicle-bridge interaction, iterative method, Flexible pavement, Newmark', s Method, Dynamic Behavior of Bridge
 • Seyed Abdollah Ekramirad, Mohammad Azadi *, Naser Shamskia Pages 192-208

  Need to increase urban infrastructure and lack of access to suitable quality soil increased demand for new methods for soil improvement. Recently, improving the parameters of strength, stiffness and permeability of sand under microbial induced calcite precipitation has received much attention from geotechnical experts as innovative and environmentally friendly methods. Therefore, it is very important to study the parameters affecting the biological improvement technique and find the ideal combination to increase efficiency and reduce costs. The main purpose of this paper is to investigate the effect of the variability of cementation solution molarity, bacterial optical density and curing time (three levels of variation for each) on the parameters of deviation and effective stresses for biologically improved sand under undrained triaxial compression test. The sand used in this study is a SP soil according to the unified soil classification system, and the adopted micro-organism is Bacillus pasteurii as the urease-positive bacterium. The response surface methodology was used to optimize the stress parameters in the improved sand and to significantly reduce the number of experiments. The experiments were designed using a Box-Behnken design with five central points. Three-dimensional schemes and regression model contours were used to evaluate and compare the effect of each variable. In this method, according to the analysis of variance for the data, the effect of all variables on the responses was significant and the optimal values for effective and deviation stresses were 958.2 and 1032.4 (kPa), respectively. Due to the slope of the curves, the molarity of the cementation solution had the greatest effect on the responses, and the effect of bacterial optical density on effective stress was less than deviation stress, that may be due to the accumulation of excess bacteria (lack of nutrients) and its impact on excess pore water pressure.

  Keywords: Biological Improvement, Cementation solution molarity, Optical Density, curing time, RSM
 • Seyed Sina Kourehli *, Mohammad Bagher Hamidi Khasraghi Pages 209-228

  Studies of blast load and its effects on tanks is of particular importance. Blast on liquid storage structures possible to large due to the water crisis and disaster risk human health and the environment due to the spread of chemical substances and a fire hazard will result. Hence, understanding the dynamic behaviors of liquid storage structures under blast loading through numerical simulations is of utmost importance. In the present study, three dimensional (3D) finite element (FE) simulations of a steel water storage tank for different tank aspect ratios, percentages of water stored in the tank, tank wall thicknesses, boundary conditions at the bottom of the tank and magnitudes of blast loading have been performed using the FE software, Abaqus. Also check the behavior of structures resistant to the destructive effects of Blast waves, because of its importance in the design of sustainable structures against blast loading, has long been of interest to researchers. In this study, the numerical simulation of blast wave combined approach coupled as Euler - Lagrangian (CEL) and the ConWep has been paid. In this study, the explosive loading of domed fixed roof tanks with support and self-standing, considering the explosive load of 2000 kg of TNT explosive at a distance of 10 meters from the tanks is considered. To show the amount of stress at different heights on the tanks, four reference points were selected. The results show the critical situation at the reference point number three (corresponding to the empty space section of the tank). At reference point number three, the amount of stress is higher than at other points, and therefore this area is critical.

  Keywords: Steel storage tanks, Blast, Domed fixed roof tanks, ABAQUS software, Conwep