فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ایلیا منزوی، مهدی شریفی، فرشته امین صفحات 1-22

  علوم شناختی می تواند ساز و کارهایی را ایجاد کند که روند توسعه منابع انسانی تسهیل و تسریع شود. در این بین، صنایع خلاق فرهنگی با توجه به نقش و جایگاه آن می تواند نقش بسزایی در توسعه ی اقتصادی و فرهنگی کشور داشته باشد که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار حرکت فرهنگی کشور می تواند بر اساس تقویت و توانمندسازی کارکنان نسبت به افزایش صنایع خلاق فرهنگی اقدام نماید. به همین منظور، مقاله حاضر با هدف ارایه ی الگوی شناختی توسعه ی کارکنان صنایع خلاق فرهنگی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش کیفی به طور ویژه روش تحلیل مضمون بکار برده شده است. ابتدا محقق نسبت به تهیه پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مولفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اقدام نمود و سپس محقق از طریق روش تحلیل مضمون، نسبت به مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه ی منابع انسانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نمود و با کاربرد مراحل تحلیل مضمون، الگوی مفهومی در پنج لایه ی مفهومی، مقوله ای و کدها به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مصاحبه های به عمل آمده و انجام فرآیند تحلیل مضمون ابعاد شامل 1-توسعه ی روحی – روانی کارکنان، 2-توسعه ی رفتاری کارکنان، 3-توسعه ی مهارتی کارکنان، 4-توسعه ی تحلیلی کارکنان و 5-توسعه ی حمایتی کارکنان می باشد که در قالب یک الگوی شبکه ای ارایه گردید.

  کلیدواژگان: الگو، توسعه منابع انسانی، رویکرد شناختی، صنایع خلاق
 • هادی کیخسروی، فرشاد فائزی رازی، سید عبدالله حیدریه صفحات 23-44

  توسعه ی منابع انسانی یکی از وظایف مهم و یا به عبارتی مهم ترین وظیفه مدیریت منابع انسانی در سازمان ها بوده که با تمرکز بر آموزش و کمک به پیشرفت کارمندان، نقشی حیاتی در بقای سازمان ها ایفا می کند. یکی از بهترین راه های توسعه ی کارمندان و سازمان، استفاده از نظام جانشین پروری در مسیر توسعه ی شغلی کارمندان می باشد. این پژوهش که با هدف طراحی و ارایه الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد جانشین پروری در دانشگاه ها صورت گرفته، مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و اکتشافی و جمع آوری داده ها از نوع کیفی و مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته و هدفمند می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده ازمصاحبه با 14 نفر از مدیران دانشگاه های کشور که در زمینه مدیریت منابع انسانی تجربه داشته و یا صاحب نظر بودند بدست آمده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و Atlas.tiدر سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با الهام از مدل پارادایمی سیستماتیک استراوس و کوربین ترسیم گردیده و روایی و پایایی داده ها با استفاده از روش های بازبینی مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان بدست آمده است. پدیده ی محوری پژوهش حاضر توسعه ی کارمندان بر مبنای نظام جانشین پروری" می باشد که با توجه به شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدهای آن، راهبردها تدوین و الگوی نهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، توسعه ی منابع انسانی، تئوری داده بنیاد، آموزش عالی
 • ریحانه السادات هاشمی مهابادی، احمدرضا شکرچی زاده، محمد شکرچیان خوزستانی صفحات 45-66

  نیروی انسانی توانمند یکی از مولفه‌های ورود سازمان‌ها به عرصه‌های پیچیده رقابت است. ازآنجایی‌که عوامل متعددی در توانمندسازی مدیران، نقش دارند. بررسی نقطه اشتراک این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران را شناسایی و آشکار می‌کند. توانمندسازی به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می‌گردد؛ سازمان‌های توانمند ماحصل اندیشه مدیران توانمند است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران شرکت‌های پیمانکاری شهرداری اصفهان، انجام‌شده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که برای انجام آن از روش توصیفی (پیمایشی) استفاده‌شده است. جامعه آماری آن شامل مدیران شرکت‌های پیمانکاری شهرداری اصفهان بوده و حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر برآورد شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته به روش دلفی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و شاخص‌های آمار توصیفی و نیز آزمون تی تک‌‌نمونه‌ای، بهره گرفته شد. عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی جامعه مخاطب، تاثیر دارد و در سطح بالاتر از متوسط (179/4) نقش دارند. نتایج این پژوهش نشان داد که شش عامل: انگیزش، آموزش، مهارت های مدیریتی، تمرکز بر توسعه منابع انسانی، تقویت آگاهی، تفکر تحلیلی، در موفقیت توانمندسازی مدیران نقش حیاتی دارند و نقش این عوامل، در سطح بالاتر از متوسط در توانمندسازی مدیران این شرکت‌ها، تایید شد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی مدیران، شرکت های پیمانکاری، شهرداری اصفهان، عوامل حیاتی موفقیت
 • الهام فریبرزی، محمود قربانی، عاطفه رضوی صفحات 67-97
  مقدمه

  از آنجا که مراکز آموزش عالی ودانشگاه هاازجمله سازمان های بزرگ و یچیده ای هستند که بیشتر ازسایرسازمان هابانیروی انسانی درارتباط اندوعهده دارتربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمدجامعه هستند،ازحساسیت ویژه ای برخوردارهستند. همچنین باتوجه به اینکه توسعه انسان هادرراستای هماهنگی وهمخوانی باتحولات عظیم جامعه،وظیفه اصلی نظام آموزش عالی می باشد،این امرمستلزم برخورداری دانشگاه هاازمدیران آموزشی با صلاحیتهای لازم می باشد (اسماعیلی و همکاران، 1397). هدف این مطالعه طراحی مدل شایستگی برای مدیران آموزش مراکزآموزش عالی بارویکردمهارتهای حرفه ای بود

  روش ها

  این مطالعه ازنوع کاربردی وبه روش ترکیبی ازنوع آمیخته اکتشافی (کیفی– کمی) انجام شد.در بخش کیفی از هم اندیشی خبرگان برای تعیین ابعادومولفه های شایستگی ومهارت های حرفه ای براساس مبانی نظری استفاده شدودر بخش کمی از طیف افراد بالقوه برای مشاهده،کسانی انتخاب شدندکه بتواننددرفرآیندگردآوری اطلاعات خزانه داده های مورد نیاز را غنی نمایند.برای تحلیل داده هاازنرم افزارهای آموس و SPSS استفاده شدند.

  یافته ها

  شش بعدبرای مهارت های حرفه ای که شامل:1.فنی2 .انسانی 3 .ادراکی 4.ارتباطی 5.مهارت کارتیمی 6.مهارت ابتکاری می-باشدتعیین شد که این ابعادمی توانند شایستگی مدیران آموزش که دارای هشت بعد بشرح:1.ویژگی‌های فردی 2.مهارت‌های مدیریتی 3.عوامل سازمانی 4.شایستگی کارآفرینی 5.شایستگی کسب و کار6.رهبری7.تصمیم‌گیری 8.همکاری.می باشد را تبیین و پیش بینی کنند.نتایج محاسبات نشان داد عناصر و مولفه‌ها و زیر مولفه‌های مهارت های حرفه ای 75 درصد در شایستگی مدیران آموزش موثر هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که مراکز اموزش عالی درراستای تحقق این مقولات گام به گام وبه تدریج باتوجه به یک نقشه راه وبرنامه استراتژیک درازمدت عمل نمایندوبه منظورجامه عمل پوشاندن آن تدوین یک برنامه عملیاتی ضرورت دارد.داشتن رویکردپارادایمی با نگاه بومی ومنطقه ای نیزبه تحقق آن کمک می کند.

  کلیدواژگان: شایستگی ها، شایستگی مدیران، مهارت های حرفه ای، دانشگاه های آزاد
 • نسرین اوضاعی، علیرضا عصاره، محمود مهرمحمدی، محمدرضا امام جمعه، غلامعلی احمدی صفحات 98-134

  منتورینگ همتا یکی از رویکردهای نوین در توسعه حرفه ای کارمندان به ویژه اساتید دانشگاهی به شمار می رود. هدف پژوهش بررسی عناصر برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه ، رویکرد پژوهش کیفی و روش آن سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس 2007 است. جامعه پژوهش، متشکل از 347 مقاله درباره ویژگی ها و مدل های منتورینگ همتا برای اساتید و مدرسان آموزشی است که در بازه زمانی 2005 تا 2021 میلادی در مجلات علمی معتبر ارایه شده اند. نمونه پژوهش شامل 58 مقاله علمی پژوهشی که به صورت هدفمند جمع آوری شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه های منتورینگ همتا در 5 بعد و 29عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل بعدفردی (مشتمل بر عوامل؛ مهارت های شغلی، مهارت رهبری، تعادل گرایی، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسیله، مهارت های ادراکی، دسترسی پذیری، ابعاد شخصیتی، انگیزش، بعد سازمانی مشتمل بر عوامل؛ توسعه حرفه ای، حمایت و تشویق، زیرساختی، توجه به مولفه های حرفه ای، ساختار سازمانی و مدیریتی، بعد فرهنگی مشتمل بر عوامل؛ توجه به الزامات فرهنگی و بعد الزامات و بایست ها مشتمل بر عوامل؛ حفظ کرامت، مدیریت دانش پداگوژیک، استراتژی روشن، شخصی سازی فرآیند، به صرفه بودن، امنیت، مبتنی بر اصول برنامه درسی محیط کار، مبتنی بر هیوتاگوژی، الزامات برنامه و توجه به نقش و ارتباطات (مشتمل بر مولفه هایی چون، ارتباطات مثبت، ارتباطات اجتماعی، ارتباط در روابط و سودمندی می باشد. بنابراین برای اجرای بهتر الگوهای منتورینگ همتا بهتر است به تمام این 5 بعد توجه شود.

  کلیدواژگان: منتورینگ، منتورینگ همتا، اساتید، دانشگاه
 • سعید طالبی، سید محمود شبگو منصف، کامبیز شاهرودی، فرزین فرحبد صفحات 135-162

  آموزش با کیفیت پیش نیاز اقتصاد شکوفا یک کشور است. با در نظر گرفتن رویکردهای جدید می توان کیفیت آموزش را ارتقا داد. از سوی دیگر توجه به ویژگی‌ها و شایستگی‌های متخصصان حوزه آموزش و تمرکز بر شایسته محوری نیروی انسانی این حوزه، رویکردی دیگر است که ارتباط مستقیمی با کیفیت آموزش و بهبود رقابت در این بازار خواهد داشت. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین شایستگی‌های کلیدی نیروی انسانی حوزه آموزش با رویکرد بازاریابی خدمات آموزشی است. این مطالعه، با بکارگیری از روش فراتحلیل به منظور تحلیل نتایج پژوهش‌های انجام شده مرتبط با شایستگی‌های لازم در خدمات آموزشی طی سال‌های (2005-2020) و (1385-1399) صورت گرفته است. از 91 منبع اولیه، ابتدا 67 منبع براساس چکیده انتخاب، سپس 39 منبع بر اساس محتوا گزینش و در نهایت 12 منبع به عنوان منابع مرتبط، بررسی شدند. ابتدا ناهمگنی اندازه اثر مورد تایید قرار گرفت و سپس اندازه اثر هر شاخص با بکارگیری نرم افزار CMA بررسی شد. با نتایج آزمون Q مبنی بر ناهمگن بودن مطالعات با اطمینان 99 درصد، استفاده از ترکیب نتایج مدل آثار تصادفی مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج آثار تصادفی در تحلیل نرم افزار ، 24 شایستگی کلیدی در حیطه بازاریابی خدمات آموزشی احصا شد. یافته‌ها نشان داد که شایستگی‌های "مدیریت زمان" و "خلاقیت و نوآوری" به ترتیب با اندازه اثر0.584 و 0.538 بیشترین و شایستگی‌های "مهارت شنوندگی" و "قدرت تجزیه و تحلیل" با مقدار برابر 0.285 کمترین مقدار اندازه اثر را در میان شایستگی‌های کلیدی داشتند.

  کلیدواژگان: صنعت آموزش، بازاریابی آموزشی، شایستگی شغلی، موسسات آموزشی، فرا تحلیل
 • سعید کرامتی تولایی، حبیب الله دعایی، ابوالفضل کاظمی صفحات 163-190

  این مقاله با هدف ارایه الگوی جذب منابع انسانی با رویکرد توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه سازمان‌های دولتی در استان خراسان رضوی است. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و 15 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 6000 نفر از کارشناسان منابع انسانی سازمان‌های دولتی است که با فرمول کوکران حجم نمونه 345 نفر برآورد گردید. با روش نمونه‌گیری چینه‌ای در چهار منطقه از استان خراسان رضوی حجم نمونه مورد نیاز تامین شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مقوله‌های زیربنایی توسعه منابع انسانی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده‌های کیفی با نرم‌افزار Maxqda و بخش کمی با LISREL انجام شد. نتایج نشان داده است مقوله‌های فراگیر در قالب عوامل فنی، انسانی و ارزشی دسته‌بندی شده‌اند. عوامل سازمان‌دهنده نیز شامل مهارت، دانش، نگرش، رفتار، پایبندی به ارزش‌ها، عمل‌گرا بودن، اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، انقلابی، مقتدر هستند. عوامل فنی از دانش، مهارت، عوامل اقتصادی و فناوری تشکیل شده است. عوامل انسانی شامل نگرش، رفتار، عوامل اجتماعی و فرهنگی است. در نهایت عوامل ارزشی نیز شامل پایبندی به ارزش‌ها، عمل‌گرا بودن، عوامل انقلابی و اقتداری است.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، جذب منابع انسانی، سازمان های دولتی
 • زهره عباباف صفحات 191-221

  این پژوهش با هدف کاوش و توصیف ابعاد فرهنگ سازمانی دانشگاه فرهنگیان از منظر توسعه شایستگی های معلمی انجام شد. داده های پژوهش بر اساس طرح پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی و به کمک مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند جمع آوری شد. مشارکت کنندگان در پژوهش مبتنی بر شیوه نمونه گیری هدفمند و با رعایت تنوع گروه ها به تعداد 44 نفر در چهار گروه: اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی، و دانشجویان از دانشگاه فرهنگیان، همچنین اساتید دانشگاه ها در حوزه های تعلیم و تربیت و تربیت معلم از دانشگاه های خوارزمی، تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و علامه طباطبایی تهران انتخاب شدند. داده ها به کمک مصاحبه عمیق اکتشافی جمع آوری شدند. مصاحبه با اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و همچنین اساتید دیگر دانشگاه ها به شیوه انفرادی و با دانشجویان مصاحبه به شیوه گروه های کانونی انجام شد. از تحلیل داده ها ابعاد شش گانه شایستگی های معلمی: دانش نظری، دانش عملی، نگاه توحیدی و زیبا شناختی، باورهای حرفه ای، توانمندی های فردی و فراشایستگی ها با 15 مولفه؛ و در بخش فرهنگ سازمانی دانشگاه فرهنگیان، ابعاد شش گانه فلسفه تربیت، اعتماد، تربیت معلم، تعاملات درون و برون سازمانی، ارزشهای سازمانی و فاصله قدرت با 17 مولفه استنباط شد.

  کلیدواژگان: تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، شایستگی های معلمی، فرهنگ سازمانی
 • نسیم مداحی، افسانه زمانی مقدم، پریوش جعفری صفحات 222-240

  هدف تحقیق حاضر، ارایه مدلی برای توسعه شایستگی های مربی گری مدیران آموزش مناطق 22 گانه شهرداری تهران می باشد. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع، از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار به کارگرفته شده در این پژوهش مصاحبه های باز و پرسشنامه ساختار یافته می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30نفر از خبرگان مربی گری کشوری به روش دلفی مصاحبه انجام شد. سپس مدل نهایی با استفاده از پرسشنامه بین 210نفر از مدیران و مسیولین آموزش شهرداری تهران توزیع گردید و با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار Amos24 و تحلیل عاملی تایید مورد ارزیابی گسترده تر قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای شایستگی های کنش مربی، شایستگی رفتاری مربی، شایستگی اجرایی مربی و شایستگی پایش کردن مربی به عنوان ابعاد متغیر توسعه شایستگی های مربی گری در مدیران آموزش شهرداری تهران شناسایی گردیدند. ابعاد شایستگی های کنش مربی عبارتند از : تجزیه و تحلیل فردی و راهبردی، وضع مقاصد راهبردی و توسعه طرحهای عملیاتی. رهبری تحول آفرین، اعتماد، گوش کردن فعال و پرسشگری قدرتمند به عنوان مولفه های شایستگی رفتاری مربی، توانمندسازی، توسعه و تشویق وهدایت در انجام وظیفه به عنوان مولفه های شایستگی اجرایی مربی، همچنین پایش مثبت، پایش منفی و بازخورد به عنوان مولفه های شایستگی پایش کردن مربی به شناخته شدند.

  کلیدواژگان: شایستگی های مربی گری، کوچینگ، توسعه شایستگی مدیران آموزش، توانمند سازی مدیران
 • حمید رحیمیان، مرتضی بدری، مرتضی طاهری، عباس عباس پور صفحات 241-268

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی فرآیند توسعه فردی به منظور ارایه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران مدارس دوره ابتدایی است. چارچوب اصلی پژوهش کیفی است و جهت جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش را اساتید و متخصصان مدیریت و مدیران و خبرگان نظام آموزش و پرورش پس از اشباع نظری به تعداد 22 نفر تشکیل داد که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل مضمون انجام شد. نتیجه پژوهش عبارت است از یک فرآیند شش مرحله ای، شامل ترسیم وضعیت مطلوب، تحلیل وضعیت موجود، تحلیل شکاف بین دو وضعیت، تعیین نیازها و هدفگذاری، اقدامات و فعالیت های برنامه توسعه و بالاخره ارزیابی و ثبت نتایج بود. همچنین پیش بایست های برنامه توسعه فردی مدیران مدارس ابتدایی، شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر، الزامات برنامه یعنی: مهارت ها، توانایی ها، دانش و نگرش مدیران، و نیز راهبردهای این برنامه در قالب مولفه هایی شناسایی شد. در این تحقیق بر مبنای ترکیب الگوها و برنامه های توسعه فردی و مصاحبه صاحبنظران، الگویی جامع برای توسعه فردی مدیران مدارس ابتدایی پیشنهاد شده است که می تواند مبنای چگونگی توسعه فردی به شمار رود.

  کلیدواژگان: توسعه فردی، برنامه توسعه فردی، مدیران مدارس ابتدائی
 • ناصر غلامی، هادی رمضانیان فهندری، حسین مومنی مهموئی، مهدی زیرک صفحات 269-297

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل عوامل حیاتی موفقیت در آموزش منابع انسانی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته (مختلط) می باشد. از طرف دیگر نوع تحقیق بر حسب گردآوری داده ها از نوع میدانی می باشد. در بخش کیفی از مصاحبه جهت جمع اوری داده ها استفاده شد.از آنجا که در مرحله کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده، لذا به مننظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای استراوس و کوربین (1998) بهره گرفته شد. در مرحله دوم پژوهش و ساخت پرسشنامه، از روش کمی به منظور آزمودن مدل پیشنهادی استفاده شده و در این مرحله از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری کارکنان شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات تابعه به تعداد 2756 نفر بود. ضریب آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه محقق ساخته برابر با 867/0 بوده که پایایی ابزار پژوهش را تایید می کند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استباطی از تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار Lisrel 8.80 استفاده گردید. نتایج عوامل علی، زمینه ای، راهبردی، مداخله گر، پیامدها و نتایج موثر بر موفقیت در آموزش منابع انسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران را مشخص کرد. همچنین عوامل مداخله گر، زمینه ای، راهبردی و علی بر موفقیت در آموزش منابع انسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، عوامل حیاتی موفقیت، روش کدگذاری، مدل یابی معادلات ساختاری
|
 • Ilya Monzavi, Mehdi Sharifi Pages 1-22

  Cognitive science can create mechanisms that facilitate and accelerate the process of human resource development. For this purpose, the present article has been done with the aim of compiling and validating the cognitive model of development of creative industry employees in the news section of the Islamic Republic of Iran TV. In terms of research approach, heuristic blending method has been used. In the first stage of this research, an analytical method was used, based on which a specific classification of the research process conducted inside and outside the country in the field of organizational repository was done, and then the interview protocol was based on the dimensions and components of The results were compiled from the theoretical foundations and background of the research and the researcher, through the content analysis method, interviewed experts in the field of human resources and using the content analysis steps, a conceptual model in five conceptual layers, category O and codes were obtained. It includes all the experts in the news section of the Islamic Republic of Iran TV and a statistical sample was made available to 20 experts of this organization. The results of the research showed that according to the interviews conducted and the process of content analysis, the dimensions include: 1- Psychological development of employees, 2- Behavioral development of employees, 3- Skills development of employees, 4- Development Employee analysis and 5-Employee support development, which was presented in the form of a schematic model.

  Keywords: Cognition, dimensions, Pattern, Human resource development
 • hadi keikhosravi, Farshad Faezi Razi, Seyed Abdollah heydariyeh Pages 23-44

  Human resource development is one of the important tasks or in other words the most important task of human resource management in organizations, which plays a vital role in the survival of organizations by focusing on training and helping the development of employees. One of the best ways to develop employees and the organization is to use the succession system in the career development of employees, which will have numerous benefits for both the employee and the organization. This research has been done with the aim of designing and presenting a model of human resource development with a succession approach in universities.The research is based on data theory and is descriptive and exploratory in nature and method, and data collection is qualitative and based. It is based on semi-structured and purposeful interviews. The data required for this study were obtained by interviewing 14 university administrators in the country who had experience or expertise in the field of human resource management. Data analysis was performed using SPSS and Atlas.ti software in three stages of open coding, axial coding and selective coding inspired by the systematic paradigm model of Strauss and Corbin and the validity and reliability of the data using participants' review methods. And review obtained by experts. The central phenomenon of the present study is the development of employees based on the system of succession planning "which according to the causal, contextual, intervening conditions and its consequences, strategies have been formulated and the final model has been presented.

  Keywords: succession breeding, human resource development, data foundation theory, higher education
 • reihanehal sadat hashemi mahabadi, ahmadreza shekarchizadeh, mohammad shekarchiayan Pages 45-66

  Capable human source is one of the important components of organizations entering the complex areas.On the other hand, capable employees are the result of the presence of skilled management. Although several factors play role in managers' empowerment. Examining the common ground of these factors identifies and reveals the vital factors of success in empowering managers. Empowerment is considered as one of the useful tools to improve the quality of employees and increase organizational effectiveness.Therefore, considering the importance of managers' empowerment, the present study was conducted to identify the critical success factors in empowering managers of Isfahan Municipality contracting companies. The present study is an applied research which has been done by descriptive (survey) method. Its statistical population included the managers of Isfahan Municipality contracting companies and the sample size was estimated to be 120 people using Cochran's formula. The data collection tool in this study was a researcher made Delphi questionnaire. To analyze the data, SPSS software and descriptive statistics indicators as well as one sample t-test were used. The critical success factors have an effect on empowering the managers of Isfahan Municipality contracting companies and play a role above the average (4.179). The results of this study showed that six factors: Motivation, education, managerial skills, focus on human resource development, awareness raising and analytical thinking, play a vital role in the success of empowering managers.The role of these factors was confirmed at a higher than average level in empowering the managers of these companies.the managers of these companies

  Keywords: Empowerment of Managers, Contracting Companies, Isfahan Municipality, Critical Success Factors
 • elham fariborzi, Mahmood Ghorbani, Atefe Razavi Pages 67-97
  Introduction

  Since higher education centers and universities are among the large and complex organizations that are more specialized and efficient than the other human resources organizations in providing and manpower training, they have a special sensitivity. Also, considering that human development in line with coordination and harmony with the great changes of society, is the main task of the higher education system, this requires universities to have the necessary qualifications of educational administrators (Ismaili et al., 1397). The purpose of this study was to design a competency model for training managers of higher education centers to apply professional skills

  Methods

  This study was conducted in an applied type and in a combined method of exploratory mixed type (qualitative-quantitative). Expert concurrence was used to determine the dimensions of competency components and professional skills based on theoretical foundations.

  Findings

  Six dimensions for professional skills, which include: 1. Technical, human, 3. Perceptual, 4. Communication, 5. Cartesian skills, 6. Innovative skills. Managerial skills 3. Organizational factors 4. Entrepreneurial competence 5. Business competence 6. Leadership 7. Decision making 8. Collaboration. Explain and predict. Professionals are 75% effective in training competitors.

  Conclusion

  The results showed that higher education centers in order to achieve these categories step by step and gradually according to a roadmap and long-term strategic plan and in order to implement it, it is necessary to formulate an action plan. It helps.

  Keywords: Competence of managers, professional skills, free universities, education managers, model design
 • nasrin ozaei, alireza assareh, mahmood mehrmohamadi, mohamadreza emamjomeh, gholamali ahmadi Pages 98-134

  Peer mentoring is one of the new approaches in the professional development of employees, especially university professors. The purpose of this study is to investigate the elements of peer mentoring program for university professors, qualitative research approach and its method of synthesis research based on Roberts (2007) model. The research population consists of 347 articles on the features and models of peer mentoring for teaching professors and instructors that have been presented in prestigious scientific journals from 2005 to 2021. The research sample includes 58 scientific research articles that have been purposefully collected. Research data were collected from qualitative analysis of the studied documents. Based on the data analysis, peer mentoring components were classified into 5 dimensions and 29 factors. These dimensions include individual dimension (including factors; job skills, leadership skills, balance, decision-making skills, problem-solving skills, perceptual skills, accessibility, personality dimensions, motivation), organizational dimension (including On factors: professional development, support and encouragement, infrastructure, attention to professional components, organizational and managerial structure), cultural dimension (including factors; attention to cultural requirements) and dimension of requirements and musts (including On factors: dignity, pedagogical knowledge management, clear strategy, process personalization, cost-effectiveness, security, based on the principles of the workplace curriculum, based on hiatology, program requirements and role-paying) and communications (including component Such as, positive communication, social communication, communication in relationships and usefulness). Therefore, in order to better implement peer mentoring patterns, it is better to pay attention to all these 5 dimensions.

  Keywords: mentoring, peer mentoring, professors, university
 • Saeed Talebi, seyyed mahmoud shabgoo monsef, Kambiz Shahroodi Pages 135-162

  High quality education is a prerequisite for a flourishing economy of a country. The quality of education can be improved by considering new approaches. On the other hand, the characteristics and competencies of specialists in the field of education and focusing on competency-based human resources in this field is another approach that will have a direct relationship with the quality of education and improving competition in this market. Therefore, the research object is to explain the key competencies of human resources in the field of education services with the approach of marketing education services. In this study, the results of the resources of necessary competencies in educational services during the years (2020-205) & (1399-1385) are analyzed by a meta-analyzed method and components of educational services marketing competency were counted. From 91 primary sources, 67 sources were selected based on abstract, then 39 ones were selected based on the content, and finally 12 sources were considered as relevant sources. Heterogeneity of the effect size was confirmed and then the effect of each index was studied using CMA software. By the results of the Q test, the studies are heterogeneous with 99% confidence, the use of combining results of the random effects model was confirmed. According to the random results in software analysis, 24 key competencies were found in the field of educational services marketing. The findings indicated that the competencies "time management" and "creativity and innovation" have the highest effect sizes of 0.584 and 0.538 respectively, and the competencies of "listening skills" and "power of analysis" with a value of 0.285 have the lowest effect sizes among the competencies.

  Keywords: education industry, educational marketing, job competence, educational institutions, meta-analysis
 • Saeed Keramati Tavalllaei, habibolah doaei, Abolfazl Kazemi Pages 163-190

  This article aims to provide a model of human resource absorption with the development of human resources in government organizations. In terms of purpose, the present study is an applied-developmental research and in terms of data collection method, it is a cross-sectional research. To achieve the research goal, a mixed exploratory design has been used. The statistical population in the qualitative section includes managers of government organizations in Khorasan Razavi province. Purposeful sampling was performed and 15 people achieved theoretical love. The statistical population also includes 6000 human resources of government organizations, which with the Cochran's formula is estimated at a sample size of 345 people. The required sample size was provided by stratigraphic sampling method in four regions of Khorasan Razavi province. Interviews and questionnaires were used to collect data. The basic categories of human resource development were identified by content analysis method and the final model was identified by validation equation modeling method. Qualitative data analysis was performed with Maxqda software and quantitative data with LISREL. The results of comprehensive categories are categorized in terms of technical, human and value factors. Organizing factors also include skill, knowledge, attitude, behavior, adherence to values, pragmatism, economic, technological, social, cultural, revolutionary, powerful. Technical factors consist of knowledge, skills, economic factors and technology. Human factors include attitudes, behaviors, social and cultural factors. Finally, value factors include adherence to values, pragmatism, revolutionary factors, and authority.

  Keywords: Human resource development, human resource absorption, government organizations
 • Pages 191-221

  The purpose of this paper is to explore and describe the teacher competencies and organizational culture in the viewpoint of activists in the fields of higher education and teacher education. The research based on qualitative research with a phenomenological approach. Data of the research were collected with the deep semi-structured interviews. Participants in the research were based on a targeted sampling method and with respect to the diversity of the groups. The participants included 44 activists in the four groups: faculty of Farhangian university, representative of the leadership institution, experts, and students of Farhangian university, as well as faculty of other universities in the field of education and higher education. By analysis of the data were inferred six teacher competency domains: theoretical knowledge, practical knowledge, monotheistic and aesthetic perspective, professional beliefs, personality, and meta competencies with 15 components. Analysis of data showed that faculty, the board of Directors, and experts of Farhangian university have a mutual opinion about the six competency domains, but students of Farhangian university and faculty of other universities have a different opinion about the personal competencies. In part of organizational culture, were inferred six domains including educational philosophy, trust, organizational interactions, organizational relationships, teacher education, organizational evaluations with 17 components.

  Keywords: teacher education, teacher competencies, organizational culture, Farhangian university
 • nasim madahi, afsaneh zamani moghadam, Parivash Jaafari Pages 222-240

  The purpose of this study is to provide a model for developing the coaching competencies of education managers in 22 districts of Tehran Municipality. Due to the nature of the subject, this research is descriptive and survey type. The tools used in this study are open interviews and a structured questionnaire. In order to collect information, Delphi interview was conducted with 30 national coaching experts using purposive sampling method. Then, the final model was distributed among 210 managers and education officials of Tehran Municipality using a questionnaire and was evaluated more extensively using structural equations in Amos24 software and validation factor analysis. Based on the results, the variables of coaching action competencies, behavioral-coaching competence, coach-executive competence and coach-monitoring competence were identified as variable dimensions of coaching competency development in Tehran Municipality education managers. The dimensions of the competitor's competencies are: individual and strategic analysis, setting strategic goals and developing operational plans. Transformational leadership, trust, active listening and strong questioning as components of the coach's behavioral competence, empowerment, development and encouragement and guidance in the performance as components of the coach's executive competence, as well as positive monitoring, negative monitoring and feedback as components The coach's ability to monitor was recognized.

  Keywords: Qualifications of coaching, coaching, development of competencies of training managers, empowerment of managers
 • hamid rahimian, morteza badri, morteza taheri, abas abaspoor Pages 241-268

  The purpose of this study was to identify the process of personal development in order to provide a model of personal development program for primary school principals. The main framework of the research is qualitative and semi-structured interview tools were used to collect data. The research method is qualitative in terms of the nature of the data and applied in terms of purpose. The research participants consisted of professors and management specialists and managers and experts of the education system after theoretical saturation of 22 people who were selected by purposive sampling. Data analysis was performed using thematic analysis technique. The results indicate the identification of 6 main steps as a process for the model of individual development plan of primary school principals including drawing the desired situation, analyzing the current situation, analyzing the gap between the two situations, determining needs and goals, actions and activities of the development plan and Evaluation, feedback and recording of development program results. Also, the prerequisites for the personal development program of primary school principals, the effective factors of the program (individual, organizational and environmental), the requirements (skills, abilities, knowledge and attitude) of the development program, and the strategies of this program in the form of components. Some were identified. Based on the research findings, adopting a practical approach and mechanism to design and implement an individual development plan is inevitable and it is suggested that the research model be used as a tool for this purpose.

  Keywords: Personal Development, Personal Development Plan, Primary School Principals
 • naser gholami, Hadi Ramezanian Fahndari, Hossein momenimahmouei, mehdi zirak Pages 269-297

  The purpose of this study is to design a model of critical success factors in human resource education. The purpose of this research is applied research and in terms of research method is mixed. On the other hand, the type of research in terms of data collection is field type. In the qualitative part, interviews were used to collect data. Since semi-structured interviews were used in the qualitative stage, the three-stage coding method of Strauss and Corbin (1998) was used to analyze the data. In the second stage of research and construction of the questionnaire, a quantitative method was used to test the proposed model and in this stage, structural equation modeling was used. The statistical population of the employees of Iran State Trading Company and its affiliated offices was 2756 people. The calculated alpha coefficient for the researcher-made questionnaire was 0.867, which confirms the reliability of the research tool. Mean and standard deviation were used to analyze the data and in the inferential statistics section, confirmatory factor analysis was used with the help of Lisrel 8.80 software. The results of factors عل ای, contextual, strategic, intervening, پیامدها and موثر موثر on the success of human resource training of the State Trading Company of Iran were identified. Also, factors مدمد گر, زمینه ای, رادی and علعل تاثیر have an effect on the success of human resources training of Iran State Trading Company.

  Keywords: Human resource training, critical success factors, coding method, structural equation modeling