فهرست مطالب

تازه های پژوهشی روان تنی - پیاپی 2 (زمستان 1401)

نشریه تازه های پژوهشی روان تنی
پیاپی 2 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا علیزاده، فرشته عراقیان، هدایت جعفری* صفحات 130-141
  زمینه و هدف

   مراقبت تسکینی به عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج و خانواده آن ها معرفی شده است. یکی از نکات مهم در مراقبت های تسکینی، احترام به کرامت انسان ها است. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر کرامت بیماران تحت مراقبت تسکینی و تاثیر آن بر بیماران انجام شد.

  مواد و روش

  در مطالعه مروری روایتی حاضر، مطالعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان، مانند مگیران و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با کلید واژه های شان، کرامت بیمار، مراقبت تسکینی از فروردین سال1391تا اردیبهشت سال 1401جست وجو شد. برای جست وجوی مطالعات به زبان انگلیسی از کلید واژه های Patient Dignity, Palliative care در پایگاه داده های کاکرین و پابمد در بین خرداد 1389 تا اردیبهشت 1401 استفاده شد. همچنین جست وجو در پایگاه اطلاعات گوگل اسکالر به فارسی و انگلیسی و جست وجوی دستی در گوگل انجام شد. پس از جست وجو در بانک های اطلاعاتی تعداد 106 مقاله وارد و با اعمال معیار های ورود و خروج وحذف موارد تکراری، تعداد 8 مقاله را مورد بررسی قرار دادند.

  یافته ها: 

  نتایج مطالعه نشان می دهد از تعداد8 مقاله، تعداد یک مقاله در کشور ایران و 5 مقاله از نوع مطالعه کیفی بود. عوامل فردی، عوامل مراقبتی و عوامل ارتباطی بر روی حفظ کرامت بیماران موثر است.

  نتیجه گیری:

   حفظ کرامت انسانی از نیازهای مهم فرد تحت مراقبت تسکینی است. بنابراین کادر درمان باید درمان های مبتنی بر کرامت انسانی را وظیفه خود دانسته و با توجه به عوامل موثر بر ایجاد کرامت ، وظایف حرفه ای خود را به طور شایسته انجام دهند.

  کلیدواژگان: کرامت بیماران، مراقبت تسکینی، بیمار
 • الهه عرب عامری، هدایت جعفری، مهسا کمالی، فرشته عراقیان مجرد* صفحات 142-165

  زمینه و هدف:

   دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده جامعه، نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های اخلاقی در حیطه درمانی خواهند داشت. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مروری بر عوامل مرتبط با ارزش های حرفه ای در دانشجویان پرستاری انجام شد.

  مواد و روش:

   در مطالعه مروری روایتی حاضر، با جست وجو در پایگاه های اطلاعات ایران مدکس، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پابمد، وب آوساینس، گوگل اسکالر، مگیران و ساینس دایرکت و با استفاده از کلیدواژه های فارسی «ارزش های حرفه ای» و «دانشجویان پرستاری» و همچنین کلیدواژه های انگلیسی«Professional value and Nursing Student» 208 مقاله وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود مقالات فارسی و انگلیسی در محدوده زمانی ژانویه 2010 تا می 2022 بود. محققین با اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری، 25 مقاله را بررسی کردند.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد مهم ترین مولفه ها از نظر دانشجویان، حفظ اسرار بیمار (بعد مراقبت) و حفظ صلاحیت و شایستگی در محیط بالینی (بعد اعتماد) و کم اهمیت ترین آن بعد عمل گرایی و بعد حرفه ای بود. همچنین عوامل فردی و آموزشی موثر بر ارزش های اخلاقی دانشجویان است. افزایش تجربیات حرفه ای باعث کاهش اهمیت ارزش های حرفه ای می شود.

  نتیجه گیری :

  گرچه از دیدگاه دانشجویان ارزش های حرفه ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، اما درک اهمیت تمامی ابعاد ارزش های حرفه ای نیازمند حمایت بیشتری است. بنابراین برنامه ریزی آموزشی مناسب جهت توانمندسازی در همه ابعاد ارزش های حرفه ای پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ارزش های حرفه ای، دانشجویان پرستاری، مطالعه مروری، اصول اخلاقی، اخلاق حرفه ای
 • غلامرضا خیرآبادی، رضا باقریان سرارودی*، سوده طالبی، فریناز خدادادی صفحات 166-181
  زمینه و هدف

  ادراک بیماری می تواند سلامت روانی و توانایی فرد را درتطابق با بیماری تحت تاثیر قرار دهد. خصوصیات شخصیتی می تواند روی نحوه زندگی و کیفیت زندگی فرد موثر باشد. هدف این مطالعه، بررسی نقش ادراک بیماری به عنوان میانجی بین متغیرهای شخصیتی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سکته قلبی بود.

  مواد و روش

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 193 بیمار دچار سکته قلبی که حداقل 6 تا 12ماه از آن گذشته بود، انجام شد. افراد با شیوه نمونه گیری دردسترس از درمانگاه های قلب و عروق بیمارستان شهیدچمران، الزهرا و خورشید شهر اصفهان انتخاب شدند. با استفاده از مقیاس های ادراک بیماری، کیفیت زندگی و پرسش نامه 5 عاملی شخصیت مورد بررسی قرار گرفتند. داده های با روش تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   در این مطالعه 128 نفر از شرکت کنندگان مرد (66/32 درصد) و 66 نفر زن (33/68 درصد)، با میانگین سنی 10/7±61/4 بودند. در ابعاد شخصیت، بین بعد روان رنجوری با ادراک بیماری ارتباط معنادار مشاهده شد (561/P=0/002 ,RW=0) و سایر ابعاد شخصیت ارتباط معنادار با ادراک بیماری نداشتند. درحالی که ادراک بیماری با کیفیت زندگی رابطه معنادار و منفی داشت (0/219-=P=0/010, RW) و دو بعد برون گرایی با (0/755=P=0/000, RW) و توافقی بودن نیز با کیفیت زندگی (0/516-= P=0/015, RW) ارتباط معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد متغیرهای شخصیتی به طور مستقل روی کیفیت زندگی موثرند و تنها ویژگی های خشم، خصومت و نگرانی در قالب بعد روان رنجوری با تاثیر مستقیم بر ادراک بیماری، روی کیفیت زندگی تاثیر منفی داشته است.

  کلیدواژگان: ادراک بیماری، شخصیت، کیفیت زندگی، سکته قلبی
 • فرخنده نیستانی، زهرا کاشی، فروزان الیاسی، رضا علی محمدپور، زهره رضائیان، فرزاد گوهردهی، رمضانعلی گلچوبی فیروزجاه، زهرا حسینی خواه* صفحات 182-195
  زمینه و هدف

  عفونت کووید-19، نه تنها سلامت جهانی را تهدید می کند، بلکه احتمال بروز علایم اضطراب را نیز افزایش می دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی علایم اختلال استرس پس از سانحه به دنبال شیوع کووید-19 در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره سازمان بهزیستی استان مازندران در سال 2019 بود. 

  مواد و روش

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 255 نفر وارد مطالعه شدند. همه شرکت کنندگان براساس تماس یا مراجعه حضوری به مرکز مشاوره بهزیستی مازندران با استفاده از پرسش نامه PCL-5 و نقطه برش 33 برای تشخیص اختلال استرس پس از سانحه مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین کیفیت خواب براساس پرسش نامه پترزبورگ سنجیده شد. 0/05>P معنادار درنظر گرفته شد.

  یافته ها

   شیوع اختلال استرس پس از سانحه در مراجعین به مرکز مشاوره سازمان بهزیستی، (4/46-CI 95%: 34/4) 4/40 درصد به دست آمد. شیوع اختلال استرس پس از سانحه، فقط با سطح تحصیلات مرتبط بود (0/03=P). بین نمرات کیفیت خواب و پرسش نامه PCL-5 همبستگی مثبت و معنادار برابر 30/2 درصد وجود داشت (0/001>P).

  نتیجه گیری

  باتوجه به شیوع بالای اختلال استرس پس از سانحه، در افراد مراجعه کننده به مراکز بهزیستی و همچنین با دردسترس بودن اغلب این افراد، می توان با شناسایی عوامل مرتبط، با آن و برنامه ریزی های بهداشتی صدمه به این گروه را کاهش داد.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، کووید-19، کیفیت خواب، سازمان بهزیستی
 • سمانه فرنیا، جواد علاقبند راد، زهرا شهریور* صفحات 196-215
  زمینه و هدف

  این مطالعه به مقایسه رفتارهای غذایی کودکان، شاخص توده بدنی وشیوه های تغذیه والدین در بین کودکان در حال رشد و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی پرداخته است.

  مواد و روش

  در این مطالعه توصیفی 95 کودک اختلال نقص توجه بیش فعالی و 95 کودک معمولی در محدوده سنی 6 تا 11سال بررسی شدند. مقیاس درجه بندی والدین کانر، پرسشنامه جامع تمرین تغذیه، پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودک و ارزیابی وزن و شاخص توده بدنی برای هر دو گروه تکمیل شد. مصاحبه بالینی و برنامه کیدل برای هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از نسخه 19 نرم ا فزار SPSS از آزمون تی مستقل و مجذور کای دو در سطح معناداری کمتر از 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  دو گروه ازنظر مشخصات جمعیت شناختی و رفتارهای تغذیه ای تفاوت معنا داری نداشتند. والدین به جز کنترل هیجانی و نظارت در تمرین تغذیه مشابه بودند. همبستگی بین شاخص توده بدنی و نمرات مقیاس رفتار خوردن کودکان رابطه معناداری با آشفتگی غذا (r=-0/281, P=0/006)  لذت غذایی (r=0/295, P=0/004) و پاسخگویی به غذا /پرخوری عاطفی (r=0/288 , P=0/005) نشان داد. با توجه به رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بینی کننده شاخص توده بدنی در گروه مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی  شامل محدودیت برای کنترل وزن و آشفتگی غذا و در گروه کنترل محدودیت برای سلامت بود.

  نتیجه گیری

  تفاوت معنی داری را در رابطه با وزن، رفتار غذایی یا شیوه تغذیه والدین در بین کودکان معمولی و مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش فعالی پیدا نکرد. تحقیقات بیشتری برای ارزیابی متغیرهای مرتبط مانند فعالیت بدنی و وزن هنگام تولد مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: کمبود توجه بیش فعالی، شاخص توده بدنی، رفتار تغذیه ای
 • هما فیروز، وحید سپهر، زهرا شریفی، فاطمه حسینی* صفحات 216-227
  زمینه و هدف

  درماتیت آتوپیک یک بیماری مزمن و تحریک کننده پوستی است که سبب بروز اختلالات روان پزشکی می شود. بنابراین شناخت عوامل موثر در تشدید این عوارض امری ضروری است. هدف از این مطالعه نیز بررسی شدت افسردگی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک می باشد.

  مواد و روش

   این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که در سال 1398 بر روی 76 بیمار مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان 22 بهمن مشهد به روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه افسردگی همیلتون بودند و از آزمون آماری کای اسکویر و فیشر برای تجزیه وتحلیل آماری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه ما نشان داد 22/4 درصد از بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک دارای افسردگی خفیف، 13/2 درصد دارای افسردگی متوسط و 2/6 درصد دارای افسردگی شدید بودند. همچنین افسردگی با سن کم (P=0/005)، جنسیت زن (P=0/016) و تحصیلات بالا(P=0/035) ارتباط معنادار داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تعیین شدت افسردگی خفیف، متوسط و شدید در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک و مشخص شدن فاکتورهای موثر در تشدید افسردگی، باید بیماران دارای درماتیت آتوپیک با ریسک بالاتر به درستی غربالگری شوند و اقدامات مشاوره روان شناختی و آموزش های مناسب در کنار درمان های استاندارد صورت گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، روان پزشکی، درماتیت آتوپیک
 • فرنگیس حبیبی تیرتاشی، محمد احمدی، زینب حمزه گردشی* صفحات 228-243

  زمینه و هدف:

   امتناع یا به تاخیر انداختن تزریق واکسن کووید-19 می تواند درنتیجه کمبود دانش و آگاهی مردم نسبت به بی خطر بودن فرایند واکسیناسیون و نداشتن انگیزه کافی برای تزریق باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بهبود پوشش واکسیناسیون با استفاده از یک پروژه پیاده سازی بهترین شواهد طراحی و انجام شد.

  مواد و روش:

   این پروژه پیاده سازی شواهد از برنامه کاربردی عملی سیستم شواهد بالینی و ابزار ممیزی و بازخورد پژوهش در عمل  استفاده کرده است. 3 مرحله از فعالیت به این صورت اجرا شد: ایجاد یک تیم برای پروژه و انجام ممیزی پایه براساس معیارهای ارایه شده مبتنی بر شواهد، انعکاس نتایج ممیزی پایه و طراحی و اجرای استراتژی هایی برای رسیدگی به عدم انطباق و پیگیری ممیزی پس از اجرای استراتژی تغییر.

  یافته ها :

  میزان انطباق با بهترین شواهد به طور چشمگیری بهبود یافت. نتیجه این پروژه به بهبود پوشش واکسیناسیون کووید-19 در مرکز روستایی غریب محله شهرستان بهشهر منجر شد، به طوری که از 110 نفری که نسبت به تزریق واکسن مقاوم بودند، 33 نفر (30 درصد) افراد مصاحبه شده در پایان جلسه اول راضی به تزریق واکسن شدند، 48 نفر (43/66 درصد) افراد پس از پایان جلسه دوم راضی به تزریق واکسن شدند و 16 نفر (14/5 درصد) افراد پس از جلسه سوم راضی به تزریق واکسن شدند. 

  نتیجه گیری:

   در این پروژه پیاده سازی بهترین شواهد موجب بهبود 88 درصد پوشش واکسیناسیون شد. از یافته های این مطالعه می توان در توانمندسازی مراقبین سلامت جهت ارتقای ارایه خدمت در مراکز تحت پوشش استفاده کرد.

  کلیدواژگان: واکسن کووید-19، مصاحبه انگیزشی، پروژه پیاده سازی بهترین شواهد، سیستم کاربرد عملی شواهد بالینی، بازخورد پژوهش در عمل
 • لیلا حاجی پور*، منیرالسادات حسینی طبغدهی صفحات 244-261

  زمینه و هدف:

   آموزش دوران بارداری اطلاعاتی درباره بارداری، فرایند زایمان و ارتقای والدگری ارایه می دهد و روشی مثبت در جهت آماده سازی مادر برای زایمان فرزند است. هدف این مطالعه مشخص کردن آثار آموزش دوران بارداری بر کیفیت زندگی زنان نخست زایی است که به بیمارستان امینی لنگرودی مراجعه کردند.

  مواد و روش:

   این مطالعه شبه تجربی برروی 93 زن باردار انجام شد که به بیمارستان امینی لنگرودی در طول سال های 2013 تا 2015 مراجعه کردند. نمونه ها ازطریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به 2 گروه آزمایش (n=48) و گروه کنترل (n=45) تقسیم شدند. داده ها ازطریق پرسش نامه ای متشمل بر 2 قسمت اطلاعات شخصی و زایمان و همچنین پرسش نامه کیفیت زندگی جمع آوری شدند. پرسش نامه ها در بیستمین هفته بارداری و در انتهای مراقبت تکمیل شدند. زنان باردار در گروه آزمایش در 8 جلسه توسط ماماها آموزش دیدند. داده های مطالعه با استفاده از آزمون تی مستقل، آزمون تی جفتی و آزمون مربع کای ارزیابی و بررسی شدند.

  یافته ها :

  یافته های آزمون تی مستقل نشان داد هیچ گونه تفاوت معناداری میان ابعاد کیفیت زندگی پیش از مداخله در زنان نخست زا در هر 2 گروه وجود ندارد. تفاوت معناداری در محدودیت عملکردی به دلیل مشکلات جسمانی میان امتیازهای ابعاد کیفیت زندگی پس از مداخله در زنان نخست زا در گروه آزمایش (P =0/001) و گروه کنترل (P =0/04) مشاهده شد. هیچ گونه تفاوت آماری معناداری در ابعاد دیگر در گروه آزمایش مشاهده نشد (آزمون تی مستقل). 

  نتیجه گیری :

  این مطالعه نشان داد پس از کلاس های آموزشی، سلامت روان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافته بود، گرچه هیچ گونه تغییر معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: آموزش دوران بارداری، کیفیت زندگی، زنان نخست زا
|
 • Zahra Alizadeh, Fereshteh Araghian, Hedayat Jafari* Pages 130-141
  Background and Objective

   Palliative care has been introduced as a strategy to improve the quality of life (QoL) of patients with incurable diseases and their families. One of the crucial points in palliative care is respect for human dignity. Therefore, this study aims to review the dignity of patients under palliative care along with its impact on patients.

  Materials & Methods

  In the current narrative review, Persian studies were searched in Persian language databases, such as SID and Magiran, with the keywords, patient dignity, and palliative care from April 2012 to May 2022. To search for studies in English, the keywords of patient dignity and palliative care were used in PubMed and Cochrane databases from June 2010 to May 2022. Meanwhile, the search was conducted in the Google Scholar database in Persian and English along with a manual search in Google. After searching the databases, 106 articles were selected and by applying the inclusion and exclusion criteria and removing duplicates, 8 articles were examined.

  Results

  The results of the study showed that out of 8 articles, 1 article was in Iran and 5 articles were qualitative studies. Individual, care, and communication factors are effective in maintaining patients’ dignity.

  Conclusion

  Maintaining human dignity is one of the critical needs of a person under palliative care. Hence, the healthcare staff should consider treatments based on human dignity and perform their professional tasks deservedly according to the factors affecting the creation of dignity.

  Keywords: Dignity of patients, Palliative care, Patient
 • Elaheh Arabameri, Hedayat Jafari, Mahsa Kamali, Fereshteh Araghian Mojarad* Pages 142-165
  Background and Objective

  As future nurses of society, nursing students will play a vital role in ethical decisions in the treatment process. The present study was conducted to review factors associated with professional values in nursing students.

  Materials & Methods

  In the current narrative review, by searching the databases of Science Direct, Magiran, SID, Iran Medex, Google Scholar, Web of Sciences, and PubMed, and using the keywords “professional values” and “nursing students” (and their Persian translated words to search articles in Persian) 208 articles were included in the study. The inclusion criteria included English and Persian papers from January 2010 to May 2022. By applying inclusion and exclusion criteria and removing duplicates, the researchers examined 25 articles.

  Results 

  The findings showed that the most crucial components from the student’s point of view were keeping the patient’s confidentiality (care dimension) and maintaining competence in the clinical environment (trust dimension), and the least crucial were the activism and professionalism dimensions. In addition, the personal and educational factors of students influence moral values. It should be noted that increasing professional experience decreases the significance of professional values. 

  Conclusion

  Although, according to the students’ views, professional values are highly valued, understanding the importance of all dimensions of professional values requires more support. Therefore, appropriate educational planning is suggested for empowerment in all dimensions of professional values.

  Keywords: Professional values, Nursing students, Review study, Ethical principles, Professional ethics
 • Gholamreza Kheirabadi, Reza Bagherian Sararoudi*, Sodeh Talebi, Farinaz Khodadadi Pages 166-181
  Background and Objective

  The perception of illness can affect a person’s mental health and ability to cope with illnesses. Meanwhile, personality traits can affect an individual’s lifestyle and quality of life (QoL). This study aims to investigate the role of illness perception as a mediator between personality variables and QoL in patients with a heart attack.

  Materials & Methods

  This was a cross-sectional study conducted on 193 patients with a heart attack at least 6 to 12 months before the study. The patients were selected via the available sampling method from the cardiovascular clinics of Shahid Chamran, Al-Zahra, and Khurshid hospitals in Isfahan City, Iran. The participants were evaluated using the scale of disease perception, the QoL questionnaire, and the 5-factor personality questionnaire. The data were analyzed by the path analysis method.

  Results

  In this study, 128(66.32%) participants were male and 66(33.68%) were female, with an mean age of 61.4±10.7 years. In the personality dimensions, a significant relationship was observed between neuroticism and disease perception (RW=0.561, P=0.002); however, other personality dimensions had no significant relationship with disease perception. Disease perception had a significant and negative relationship with the quality of life (RW=-0.219, P=0.010). Two dimensions of extraversion (RW=0.755, P=0.000) and agreement (RW=-0.516, P=0.015) had a significant relationship with QoL.

  Conclusion

   The results showed that personality variables independently affect the QoL, and only the features of anger, hostility, and worry in the form of neurotic dimensions have a negative effect on the QoL with a strong effect on the perception of the disease.

  Keywords: Disease perception, Personality, Quality of life (QoL), Heart attack
 • Farkhondeh Neyestani, Zahra Kashi, Forouzan Elyasi, Reza Ali Mohammadpour, Zohreh Rezaeian, Farzad Gohardehi, Ramzanali Golchobi Firozjah, Zahra Hosseini-Khah* Pages 182-195
  Background and Objective

   The COVID-19 pandemic has threatened global health and increased the possibility of anxiety symptoms. The present study aims to investigate the frequency of post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms after the outbreak of COVID-19 in patients referred to the Mazandaran Welfare Organization in Mazandaran Province, Iran, in 2020.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytical study, 255 people enrolled. All participants were evaluated based on calls or in-person visits to the Mazandaran Welfare Counseling Center in Mazandaran Province, Iran, using the post-traumatic stress disorder checklist (PCL-5) with a cut-off point of 33 to diagnose PTSD. Also, the quality of sleep was measured based on the Pittsburg questionnaire. The P<0.05 was considered significant.

  Results

   The prevalence of PTSD in the high-risk population of welfare referees was 40.4% (CI 95%: 34.4 -46.4). The prevalence of PTSD had a significant relationship with the level of education (P=0.03). There was a positive and significant correlation of 30.2% between sleep quality scores and PCL-5 scores (P< 0.001).

  Conclusion

   Considering the high prevalence of PTSD in people who are referred to welfare centers, as well as the availability of most of these individuals, it is possible to reduce the damage to this group by identifying factors related to PTSD and health planning.

  Keywords: Post-traumatic stress disorder, COVID-19, Sleep quality, Welfare organization
 • Samaneh Farnia, Javad Alaghband Rad, Zahra Shahrivar* Pages 196-215
  Background and Objective

  This study compared children's eating behaviors, body mass index, and parents' feeding practices between typically developing (TD) children and children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

  Materials & Methods

  In this descriptive study, 95 children with ADHD and 95 TD children aged 6 to 11 years were studied. The Conner's parents rating scale, the comprehensive feeding practice questionnaire, and the child eating behavior questionnaire were completed for both groups. In addition, both groups' weight and body mass index were measured and calculated. Clinical interviews and the Kiddie Schedule were held for both groups. The obtained data were analyzed by the independent t test and the Chi-square test in SPSS software, version 19.0, at a significance level of less than 0.05.

  Results

  The two groups showed no significant differences in demographic characteristics and feeding practices. The parents in the two groups were similar in all study variables except for emotional control and monitoring over feeding practice. The correlation between body mass index and child eating behavior scores showed significant relationships with food disorder (r=-0.281, P=0.006), enjoyment of food (r=0.295, P=0.004), and food responsiveness/emotional binge (r=0.288, P=0.005).According to the stepwise regression, the predictors of body mass index were weight restraints and food disorder in the ADHD group and health restraints in the control group. 

  Conclusion

  This study found no significant differences between TD children and ADHD children regarding weight, body mass index, eating behavior, or parental feeding practice. Further research is needed to evaluate related variables, such as physical activity and birth weight.

  Keywords: Attention-deficit, hyperactivity (ADHD), Body mass index, Feeding behavior
 • Homa Firouz, Vahid Sepehr, Zahra Sharifi, Fatemeh Hosseinie* Pages 216-227
  Backgroud and Objective

  Atopic dermatitis is a chronic, irritating skin disease that causes psychiatric disorders. It is necessary to know the effective factors that deteriorate this complication. This study aims to investigate the relationship between the severity of depression in patients with atopic dermatitis.

  Materials & Method

  This descriptive-correlational study was performed in 2019 on 76 patients with atopic dermatitis using the convenience sampling method. The research tools were a demographic questionnaire and the Hamilton depression questionnaire. The Chi-square and the Fisher tests were used for statistical analysis.

  Results

  The findings of this study showed that 22.4% of patients with atopic dermatitis had mild depression, 13.2% had moderate depression, and 2.6% had severe depression. Additionally, depression was significantly associated with age, gender, and higher education. 

  Conclusion

  Considering mild, moderate, or severe depression in patients with atopic dermatitis along with the effective factors in exacerbating their condition, patients with atopic dermatitis at higher risks should be properly screened and psychological counseling, appropriate training, and standard treatment should be provided to them.

  Keywords: Depression, Psychiatry, Atopic dermatitis
 • Farangis Habibi, Mohammad Ahmadi, Zeinab Hamzehgardeshi* Pages 228-243
  Background and Objective

  Refusing or delaying the injection of the COVID-19 vaccine can be the result of a lack of knowledge and awareness of the people regarding the safety of the vaccination process or not having enough motivation to receive the vaccine; therefore, this study aims to improve vaccination coverage using a best-evidence implementation project.

  Materials & Methods

  This evidence implementation project has used the Joanna Briggs Institute practical application of the clinical evidence system, along with the research audit and getting research in practice tool. Three stages of the activity were implemented as follows: creating a team for the project and conducting a baseline audit based on the provided evidence-based criteria; reflecting the results of the baseline audit and designing and implementing strategies to investigate non-conformance; audit follow-up after the implementation of the change strategy.

  Results

  Compliance with the best evidence improved dramatically. The result of this project improved the coverage of COVID-19 vaccination in the selected rural area; accordingly, out of 110 people who were resistant to a vaccine injection, 33 people (30%) of the interviewed subjects agreed to the vaccine injection at the end of the first session. A total of 48 people (43.66%) agreed to receive the vaccine after the end of the second session. Meanwhile, 16 people (14.5%) agreed to receive the vaccine after the third session.

  Conclusion

  The best evidence implementation project in this study improved vaccination coverage by 88%. The findings of this study can be used to empower healthcare providers to improve service delivery in the covered centers.

  Keywords: COVID-19 vaccine, Motivational interview, Best evidence implementation project, Practical application of clinical evidence system, Getting research into practice
 • Leila Hajipour*, Monirolsadat Hosseini Tabaghdehi Pages 244-261
  Background and Objective

  Prenatal education provides information about pregnancy, the birth process, and the promotion of parenthood and is a positive approach to preparing the mother for childbirth. This study aims to determine the effect of prenatal education on the quality of life (QoL) of nulliparous women referred to Amini Langroudi Hospital.

  Materials & Methods

  This quasi-experimental study was conducted on 93 pregnant women who were referred to Amini Langroudi Hospital from 2013 to 2015. The samples were selected via the convenience sampling method and then divided into an intervention group (n=48) and a control group (n=45). The data was collected by a two-part questionnaire, including personal and obstetrics information, along with the QoL questionnaire (36-item short-form survey). The questionnaires were completed by mothers in their 20th week of pregnancy and at the end of care. Pregnant women in the intervention group were trained in 8 sessions by midwives. The data were analyzed using the independent t-test, the paired t-test, and the Chi-square test. 

  Results 

  The results of the independent t-test showed no significant difference between the dimensions of life quality before the intervention in nulliparous women in both groups. A significant difference was observed in the functional limitation due to physical problems between the scores of dimensions of QoL after intervention in nulliparous women in the intervention group (P=0.00) and the control group (P=0.04). Meanwhile, no statistically significant difference was detected in other dimensions in the intervention group (independent t-test).

  Conclusion

  This study showed that after training classes, the participants’ mental health was better in the intervention group compared to the control group, although there was no significant difference.

  Keywords: Prenatal education, QoL, Nulliparous