فهرست مطالب

پژوهش های روان شناختی در مدیریت - سال نهم شماره 1 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1402)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه هادی زاده کورنده، سیده خدیجه معافی مدنی*، امیر مرتضوی صفحات 9-30
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح واره های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارمندان مراکز بهداشتی شرق استان گیلان است. با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنگ، درونگرایی و برونگرایی حجم نمونه 140 نفری، سنجش شد و سپس افراد در دو گروه درونگرا و برونگرا تقسیم شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه طرح واره های ناسازگار یانگ، پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم مک لین، پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز و پرسشنامه شخصیتی آیزنک استفاده شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک و چندگانه نشان داد که میانگین کارمندان برونگرا در مولفه های تحمل ابهام به صورت معنی داری، بیشتر از میانگین گروه کارمندان درون گرا می باشد، بین اعتیاد به پرکاری در کارمندان درونگرا و برونگرا تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که میانگین کارمندان برونگرا در دو مولفه اعتیاد به پرکاری یعنی عجین شدن و لذت از کار، به صورت معنی داری بیشتر از میانگین کارمندان درونگرا می باشد. همچنین در متغیر طرح واره های ناسازگار اولیه، میانگین گروه کارمندان درونگرا در مولفه های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص/شرم، وابستگی، آسیب پذیری تحول نیافته، به صورت معنی داری، بیشتر از میانگین گروه کارمندان برونگرا می باشد. اما در همین متغیر، میانگین گروه کارمندان برونگرا در مولفه های اطاعت، فداکاری، بازداری عاطفی، معیار سرسختانه، استحقاق و خودکنترلی، بیشتر از کارمندان گروه درونگرا بود.
  کلیدواژگان: تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • فرشید اصلانی*، مرضیه ملکیها، عاطفه حشمت زاده صفحات 31-53
  در سال های اخیر، با افزایش توجه به سازوکار یادگیری غیررسمی، معلمان خواستار بهبود اثربخشی تدریس و یادگیری دانش آموزان شده اند. در این راستا یادگیری موثر معلم به عنوان ابزاری حیاتی برای دستیابی به این هدف معرفی شده است. برنامه های حرفه ای رسمی برای ارتقای یادگیری معلمان اغلب به دلیل فقدان درک علمی از نحوه یادگیری معلمان در محل کار، بی اثر هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جو سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان با میانجی گری سرمایه روانشناختی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و جزو پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را معلمان شهرستان فریدون شهر به تعداد 686 نفر تشکیل می دهند که برای نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه 244 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه استاندارد می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که جو سازمانی بر یادگیری غیررسمی در محل کار با نقش میانجی سرمایه روانشناختی، تاثیر مثبت و معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: یادگیری غیررسمی، جو سازمانی، سرمایه روانشناختی، معلمان
 • مصطفی خباز، حسین معینی*، نرگس نظری زاده دهکردی صفحات 55-81
  مدیران فروش به عنوان یک رابط حیاتی بین نیروی فروش و شرکت ها، نقش کلیدی در حمایت و افزایش مهارت های نیروهای فروش خود دارند. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حمایت مدیر فروش بر سلامت عاطفی نیروی فروش با نقش میانجی نشخوار فکری می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی - همبستگی است. از لحاظ گردآوری داده ها نیز یک تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه نیروهای فروش شرکت های پخش مواد غذایی شهرستان شیراز می باشد. حجم نمونه، تعداد 322 نفر معین گردید. ابزار جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای به دست آوردن روش های آماری توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس و در آمار استنباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاری و در نهایت، تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از این است که حمایت مدیر فروش بر مولفه های سلامت عاطفی نیروی فروش شامل مدیریت زمان، انگیزش، عکس العمل های عاطفی مثبت و انتظارات موفقیت آینده نیروی فروش، تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر نشخوار فکری و تحلیل رفتگی عاطفی نیروی فروش، تاثیر منفی را نشان داد. همچنین تحلیل رفتگی عاطفی بر انگیزش نیروی فروش، تاثیر منفی و انتظارات موفقیت آینده  بر انگیزش نیروی فروش، تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: حمایت مدیر فروش، سلامت عاطفی نیروی فروش، عملکرد فروش، نشخوار فکری
 • وحید شرفی، هدی شاحسینی* صفحات 83-97
  رفتار مشتریان، تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان ها دارد. رفتارهای منحرف مشتریان موجب کاهش کیفیت رابطه مشتری با برند می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رفتارهای خرابکارانه کارکنان بر رفتارهای منحرف مشتریان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بانک ملی شهر ایلام است که با توجه به جدول مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز هدفمند و در دسترس بوده است. ابزار گردآوری اطاعات در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. برای سنجش متغیر رفتارهای خرابکارانه کارکنان از پرسشنامه استاندارد عباسی و آرمان (2022) و برای سنجش متغیر رفتارهای منحرف مشتریان از پرسشنامه استاندارد داتسون و همکاران (2022) استفاده شده است که روایی محتوایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Lisrel استفاده شده است. نتایج، نشان می دهند که رفتارهای خرابکارانه کارکنان بر رفتارهای منحرف مشتریان در شعب بانک ملی شهر ایلام، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ابعاد رفتارهای خرابکارانه کارکنان یعنی نقض قوانین، فساد کارکنان، دروغگویی به مشتریان، رفتارهای تلافی جویانه و پرخاشگری در محل کار نیز بر رفتارهای منحرف مشتریان در شعب بانک ملی شهر ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارند.
  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی، رفتارهای خرابکارانه، پرخاشگری، دروغگویی به مشتری، رفتارهای تلافی جویانه
 • شقایق نعیمی*، زهره رافضی صفحات 99-118
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی و خودکنترلی در پیش بینی رضایت شغلی کارمندان شرکت های هواپیمایی شهر تهران انجام شد. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در شرکت های هواپیمایی شهر تهران در سال 1399 بود. روش نمونه گیری در دسترس بود که تعداد 153 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و با توجه به معیار ورود و خروج، 148 پرسشنامه تکمیل گردید. داده ها از طریق پرسش نامه های رضایت شغلی مینه سوتا (1967)، ذهن آگاهی فرایبورگ (2006)، باورهای فراشناختی ولز (2004)، خودکنترلی تانجی (2004) جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار آماری SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که متغیر ذهن آگاهی با رضایت شغلی، رابطه ی معناداری ندارد. از بین مولفه های متغیر باورهای فراشناختی، مولفه باور منفی کنترل ناپذیری افکار و خطر به صورت منفی و متغیر خودکنترلی به صورت مثبت پیش بینی کننده رضایت شغلی است. با توجه به نتایج پژوهش به منظور افزایش رضایت شغلی کارمندان، ایجاد مداخلات و ارایه آموزش هایی جهت کاهش افکار و باورهای منفی کارمندان و افزایش خودکنترلی در آنان، سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی، خودکنترلی، رضایت شغلی
 • امیر شمس*، هدی جان نثار احمدی، محمد رجبی صفحات 119-138

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مولفه های سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت پخش فراورده های نفتی که تعداد آن ها 800 نفر بود و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. تعداد کارکنان مورد سنجش بر اساس فرمول کوکران 260 نفر در نظر گرفته شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور جمع آوری داده های سلامت سازمانی از پرسشنامه استاندارد هوی، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان از روش های آمار توصیفی استفاده شد. روش های آماری استنباطی شامل روش حداقل مربعات جزیی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Smart PLS صورت گرفت و نتایج، حاکی از تایید همه فرضیه ها است؛ بدین مفهوم که سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشهد، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشهد
 • طیبه فراهانی*، امین رحمتی صفحات 139-151
  این پژوهش به بررسی تاثیر منابع قدرت و نتایج عملکرد مناقشه کارآمد و غیر کارآمد در روابط خریدار-فروشنده در بازار فرش پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. همچنین بر اساس شیوه جمع آوری داده ها یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تجار فرش در بازار بزرگ تهران می باشند که تعداد آن ها برابر با 150 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری جهت نمونه آماری استفاده شد. روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و از پرسشنامه استاندارد فجفر و همکاران استفاده شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که منابع قدرت (اجباری و غیراجباری) و نتایج عملکرد مناقشه کارآمد و غیر کارآمد در روابط خریدار-فروشنده بازار فرش، تاثیر معناداری دارد. طول مدت ارتباط و راهبرد حل مناقشه به عنوان متغیر تعدیل گر، تاثیر منفی مناقشه کارآمد را کاهش می دهد. فروشندگان برای ارتقای کیفیت و انطباق آن بر خواست، نیاز و ترجیحات مشتریان بایستی به عوامل مهمی نظیر مدیریت روابط میان خریدار و فروشنده که تاثیر بسزایی در بحث صادرات دارند، توجه بیشتری کنند.
  کلیدواژگان: منابع قدرت، عملکرد، مناقشه کارآمد، مناقشه غیر کارآمد
 • رضا امینی بروجنی*، علیرضا مقدم صفحات 153-173
  گرچه این پیشرفت های فناوری باعث سرعت بخشیدن به کار و کاهش اشتباهات شده اند اما مضراتی نیز در پی داشته اند. یکی از این مضرات، افزایش احساس تنهایی و در پی آن گوشه گیری در سازمان ها است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تنهایی کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی، ریسک پذیری و اعتماد با اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق پیش رو کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجن است که از بین آن ها به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 70 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه های مربوطه که شامل تنهایی در سازمان، پیشرفت شغلی، حمایت سازمانی، ریسک پذیری و اعتماد بود پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی؛ همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین تنهایی در سازمان با ریسک پذیری و اعتماد در سازمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده و ریسک پذیری و اعتماد در سازمان و پیشرفت شغلی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی تنهایی در سازمان بر حمایت سازمانی ادراک شده با میانجیگری ریسک پذیری و اعتماد تاثیر منفی و غیرمستقیم دارد. همچنین بر پیشرفت شغلی با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده نیز تاثیر منفی و غیرمستقیم دارد.
  کلیدواژگان: تنهایی در سازمان، پیشرفت شغلی، حمایت سازمانی ادراک شده، ریسک پذیری، اعتماد
 • وحید میرزایی*، سهیل پورعباس خادر صفحات 175-200
  رهبری زهرآگین به عنوان یک پدیده منفی در سازمان باعث افزایش احساس عدم امنیت شغلی در کارکنان گردیده و تمایل به ترک شغل را در آنان افزایش می دهد. لذا این پژوهش به بررسی رابطه رهبری زهرآگین با قصد ترک شغل با نقش میانجی قلدری در محل کار و عدم امنیت شغلی می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق را 1200 نفر از مهندسان شرکت هواپیمایی ماهان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین رهبری زهرآگین با  عدم امنیت شغلی، قلدری در محل کار و تمایل به ترک شغل دارد. همچنین قلدری سازمانی، رابطه رهبری زهرآگین و قصد ترک شغل را میانجیگری می نماید. نتایج این پژوهش، لزوم توجه به رهبری زهرآگین و زمینه های بروز قلدری در محل کار را جهت کاهش قصد ترک شغل کارکنان، ضروری می داند. ضمنا امنیت شغلی، رابطه رهبری زهرآگین و قلدری سازمانی را میانجیگری می کند. لذا لازم است مدیرانی انتصاب شوند که سبک مدیریتی تعاملی با کارکنان داشته باشند.
  کلیدواژگان: عدم امنیت شغلی، رهبری زهرآگین، قصد ترک شغل، قلدری در محل کار
 • مهرناز احمدی، نرجس نجفعلی قندهاری* صفحات 201-224
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی به منظور شناسایی سطح خودکارآمدی اجتماعی و کمال گرایی در کارمندان زن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و امکان دستیابی به راهکارهای موثر جهت ارتقای سطح خودکارآمدی اجتماعی و کمال گرایی مثبت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس و با حجم 270 زن با شرط حداقل یک سال سابقه کار تعیین شد. شرکت کنندگان، مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000)، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تریشورت و همکاران (1995) و مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی واوکس و همکاران (1986) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین کمال گرایی مثبت و خودکارآمدی اجتماعی، رابطه مثبت و معنادار و بین کمال گرایی منفی و خودکارآمدی اجتماعی، رابطه منفی معنادار وجود دارد. افزون بر آن، کمال گرایی مثبت، اثر مستقیم بر حمایت اجتماعی و کمال گرایی منفی، اثر غیرمستقیم بر آن داشته و حمایت اجتماعی، اثر مستقیم بر خودکارآمدی داشت.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی اجتماعی، کمال گرایی، حمایت اجتماعی
 • سید رضی نبوی چاشمی*، علی رضا کارگر مطلق، آزاده سادات نبوی چاشمی، سید محمدرضا نبوی چاشمی صفحات 225-241

  سرمایه اجتماعی، مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی از آن استفاده می شود.  سرمایه انسانی، اصلی ترین و مهم ترین منبع سرمایه گذاری اقتصادی در عصر حاضر است. این سرمایه ارزشمند لازمه ایجاد سطح گسترده ای از روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی است. هدف این مقاله، بررسی نقش یادگیری الکترونیکی در ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق تغییر در سرمایه انسانی است. این تحقیق کاربردی از حیث روش، جزء تحقیقات توصیفی همبستگی است. داده های این تحقیق به روش میدانی و از طریق پرسشنامه، گردآوری شده اند. روایی این پرسشنامه با نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0/88 تایید گردید. جامعه آماری، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های سمنان و تهران بزرگ می باشد که تعداد 385 نفر از آن ها به روش در دسترس یا اتفاقی به عنوان نمونه، انتخاب شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و مبتنی بر نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که یادگیری الکترونیکی موجب افزایش سرمایه انسانی شده و این سرمایه ارزشمند هم موجب افزایش روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی شده است. همچنین یادگیری الکترونیکی به طور مستقیم نیز بر روی سرمایه اجتماعی، تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی
 • عین الله تاجیک، حسین دیده خانی، حسین اسلامی مفیدآبادی* صفحات 243-272
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی موثر بر تصمیم گیری های راهبردی مالی مدیران و اولویت بندی آن ها است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش ، توصیفی است. حجم جامعه مورد مطالعه، 30 نفر می باشد که جهت اطمینان، حجم نمونه 30 نفر و به روش در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی این پرسشنامه ها تایید شد. داده پردازی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اکسپرت چویس انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد تصمیم گیری های راهبردی مالی در شرکت ملی گاز ایران، تحت تاثیر عوامل سرآمدی عملکرد فرآیندها و خدمات، عوامل سازمانی، عوامل فردی و مدیریت خطر و سرمایه گذاری هستند و با یکدیگر رابطه دارند. اولویت بندی ابعاد و مولفه ها نیز با استفاده از فن فرآیند تحلیل شبکه‏ ای انجام شد. نتایج نشان داد که در بین هر یک از عوامل سرآمدی عملکرد فرآیندها و خدمات، عوامل سازمانی، عوامل فردی و مدیریت خطر و سرمایه گذاری به ترتیب، فعالیت اجتماعی و قانونی، عوامل زمینه ای (محیطی)، عقلانیت ایستا و محیط زیست، بیشترین تاثیر را بر تصمیم گیری های راهبردی مالی مدیران دارند. از بین همه زیرمعیارها در چهار معیار فوق، فعالیت اجتماعی و قانونی، رتبه اول و آمادگی شناختی، رتبه آخر را به دست آورده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تصمیم گیری مالی، تصمیم گیری راهبردی، تصمیم گیری شناختی، شرکت ملی گاز ایران
|
 • Fatemeh Hadizadeh Korandeh, Seyedeh Khadijeh Moafimadani *, Amir Mortazavi Pages 9-30
  The research method was causal-comparative. The statistical population in this study includes all employees of health centers in the east of Guilan province. Sampling method is available in this study, which according to the population, the sample size was 140 using Morgan table. Using the Iseng personality questionnaire, which has two parallel forms A and B, it is used to measure introversion and extroversion. The sample size was then divided into two groups (70 introverts and 70 extroverts). In order to collect data, Young's incompatible schema questionnaire, Type II Ambiguity Tolerance Questionnaire (MSTAT-II) (McLean, 2008), Spence and Robbins (1992) Addiction Questionnaire, and Eysenck Personality Questionnaire were used. For statistical analysis of data, Spss 22 statistical software and single and multiple analysis of variance test were used and a significant level (P <0.05) was considered. The results of statistical analysis of data showed that there is a difference between tolerance of ambiguity in introverted and extroverted employees. There is a difference between overwork addiction in introverted and extroverted employees. There is a difference between early maladaptive schemas in introverted and extroverted employees.
  Keywords: Ambiguity tolerance, Hypertension addiction, early maladaptive schemas, Extroverted employees, introverted employees
 • Farshid Aslani *, Marziyeh Malekiha, Atefeh Heshmat Nejad Pages 31-53
  The purpose of this study is to investigate the effect of organizational climate on informal learning of teachers in Fereydunshahr city through the mediation of psychological capital. The present research is applied in terms of purpose and is one of the descriptive-survey researches. The statistical population of the present study consists of 686 teachers in Fereydunshahr city. For example, using Krejcie and Morgan table, the sample number was estimated to be 244 people. The research instrument consists of three standard questionnaires of informal learning of Hong et al. (2020) which has 18 questions, the atmosphere bar questionnaire of Johnson et al. (2007) which has 21 questions and the psychological capital questionnaire of Lutans et al. (2007) which has 24 questions. In the present study, two methods of face and content validity have been used and Cronbach's alpha of 0.88 has been used to evaluate the reliability. The collected data were analyzed based on structural equation path analysis with Smsrt PLS software and Sobel test. The results showed that the organizational climate had a positive and significant effect on informal learning in the workplace with the mediating role of psychological capital.
  Keywords: Informal Learning, Organizational climate, Psychological capital, school climate, teachers
 • Mostafa Khabaz, Hossein Moeini *, Narges Nazarizadeh Dehkordi Pages 55-81
  Salesforce is costly and companies are looking for efficient and effective management. In the meantime, sales managers have a key role in supporting and increasing the skills of their sales force. The purpose of this study is to investigate the effect of sales manager support on the emotional health of the sales force. The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey research in terms of data collection. The statistical population of the study is the sales forces of food distribution companies in Shiraz. The sample size is 322 people. The research data were collected through a standard questionnaire and used to analyze the data using AMOS 21 software. The results indicate that sales manager support is positively related to time management skills, motivation, positive emotional reactions, and expectations of future sales force success and also negatively correlates with rumination and emotional exhaustion of salesforce. Also, the emotional exhaustion of the sales force is negatively related and the expectations of the future success of the sales force are positively related to the motivation of the sales force.
  Keywords: Sales manager support, sales force emotional health, Sales Performance, Rumination
 • Vahid Sharafi, Hoda Shahoseini * Pages 83-97
  The purpose of this research is to investigate the impact of employees' destructive behavior on customers' deviant behavior. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature of the method. The statistical population of the research includes the customers of National Bank branches in Ilam, according to Morgan's table, 384 people were selected for the research sample. The data collection tool in this research is a standard questionnaire whose validity has been confirmed by expert professors and its reliability using Cronbach's alpha coefficient. Lisrel software was used for data analysis. The results show that the destructive behavior of employees has a positive and significant effect on the deviant behavior of customers in the branches of National Bank of Ilam. Also, the dimensions of employees' destructive behavior are: violation of laws, corruption of employees, lying to customers, retaliatory behaviors and aggression at work also have a positive and significant effect on customers' deviant attitudes in branches of National Bank of Ilam.
  Keywords: Deviant Behaviors, destructive behaviors, aggression, lying to customers, retaliatory behaviors
 • Shaghayegh Naeimi *, Zohre Rafezi Pages 99-118
  This research Aimed to determine the role of mindfulness, metacognitive beliefs and self-control in predicting employees job satisfactionin in Tehran airlines.This study was a descriptive correlational in terms of method and it was applied in terms of purpose. The statistical population included all of the airlines employees of Tehran city in2020. The sampling method was convenience sampling that 153 subjects were selected as the sample that According to the inclusion and exclusion criteria,148 questionnaires were completed. .Data were collected by using questionnaires of Minnesota Job Satisfaction, Freiburg Mindfulness, Wells Metacognitive beliefs, Tanji Self-Control and were analyzed in SPSS26 software by Spearman correlation and linear regression tests. The results showed that Mindfulness had no relationship to job satisfaction. Among the components of metacognitive beliefs variable, negative metacognitive beliefs about uncontrollability and danger inegatively and self-control variable positively predicts job satisfaction in employees.According to the research results, In order to increase the employees job satisfaction, create interventions and provide training to reduce employees negative thinking and beliefs and increase self-control would be useful to employees.
  Keywords: Mindfulnes, metacognitive beliefs, self-control, Job Satisfaction
 • Amir Shams *, Hoda Jannesar Ahmadi, Mohammad Rajabi Pages 119-138

  The main goal of this thesis was to investigate the effect of organizational health components (scientific emphasis, morale, resource support, constructiveness, work consideration, manager's influence and institutional unity) on job satisfaction with the mediating role of organizational commitment of employees of Mashhad National Oil Products Distribution Company. The number of employees measured based on Cochran's formula is considered to be 260 people. The data collection method was done in the field through a questionnaire. In order to collect data, three standard questionnaires were used. 1- In order to collect organizational health data, standard Hoy questionnaire was used, 2- Allen and Mir organizational commitment questionnaire, 3- Minnesota job satisfaction questionnaire. In this research, in order to analyze the data, it was done using descriptive and inferential statistical methods. Descriptive statistics methods were used to check the demographic characteristics of customers. Inferential statistical methods included partial least squares method. Data analysis was done using SPSS and Smart PLS statistical software and the results showed that all the hypotheses were confirmed and a general hypothesis states that organizational health is on job satisfaction with the mediating role of organizational commitment in the national distribution company. Mashhad oil has a positive and significant effect.

  Keywords: organizational health, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Mashhad National Oil Products Distribution Company
 • Tayebeh Farahani *, Amin Rahmati Pages 139-151
  In this research, the effect of power sources and performance outcomes of the efficient and inefficient conflict of interest in the buyer-seller relations in the carpet market has been discussed. The research method is descriptive (non-experimental) and correlation research is a path analysis method because in this research the relationships between variables were investigated in the form of causal model. The statistical population of this study is 150 people. the total number method was used for statistical sample. To analyze the data, descriptive and inferential tests were used. Descriptive tests such as percentage, mean and standard deviation, Pearson correlation, confirmatory factor analysis and structural equations were used with Smart PLS software. The results of the research hypothesis showed that the power sources (mandatory and non-volatile) and the results of the efficient and non-efficient controversial performance of the exporter-importer relationship in the carpet market have a significant effect. . In order to improve the quality and adapt it to the demands, needs and preferences of customers, sellers should pay more attention to important factors such as managing the relationship between buyer and seller, which have a significant impact on the export debate.
  Keywords: Power Sources, Performance, efficient conflict, inefficient conflict
 • Reza Amini Brujeni *, Alireza Moghadam Pages 153-173
  The purpose of research is to investigate the effect of loneliness of employees in the organization on career advancement, risk-taking and trust with the mediating effect of perceived organizational support. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the present research is all the employees of the social security organization of P Borujen city, from whom 70 people were selected by stratified random sampling and answered the relevant questionnaires that included loneliness in the organization, career advancement, organizational support, risk-taking and trust. . In order to analyze the data in the present research, from the statistics at two descriptive and inferential levels; Pearson correlation, confirmatory factor analysis, path analysis and structural equations were used. The findings showed that there is a negative and significant relationship between loneliness in the organization and risk-taking and trust in the organization. there is a direct, positive and significant relationship between perceived organizational support and risk-taking and trust in the organization and career advancement. loneliness in the organization has a negative and indirect effect on perceived organizational support through the mediation of risk-taking and trust. It has a negative and indirect effect on career advancement through the mediation of perceived organizational support.
  Keywords: loneliness in organization, career advancement, Perceived Organizational Support, risk taking, Trust
 • Vahid Mirzaei *, Soheil Pourabbas Khadar Pages 175-200
  Despite the long-term relationship between job characteristics and bullying in the workplace, little focus in the literature has been on the role of leaders in shaping this relationship. Hence, a more comprehensive picture of how the workplace influences bullying at work by integrating leadership and job characteristics into a set of processes. Considering Toxic leadership as a negative phenomenon and as a top-down effect on employees, toxic leadership has increased organizational intimidation by manipulating workers' feelings of job insecurity, which in turn contributes to higher relocation intentions.Therefore, the purpose of this article is to Investigating the Relationship between Toxic Leadership with Turnover Intention, the Mediating Role of Bullying in the Workplace and Job Insecurity. The results showed a positive and significant relationship between Toxic leadership with job insecurity, bullying in the workplace and the Turnover Intention. The results also showed that organizational bullying mediates the relationship between Toxic leadership and the Turnover Intention. The results of this study consider the need to pay attention to Toxic leadership and areas of bullying in the workplace to reduce the Turnover Intention. On the other hand, the results showed that job insecurity mediates the relationship between toxic leadership and organizational bullying.
  Keywords: Job insecurity, Toxic leadership, turnover intention, Bullying at work
 • Mehrnaz Ahmadi, Narjes Najafali Ghandehari * Pages 201-224
  This research was conducted to determine the mediating role of social support about perfectionism and social self-efficacy to find the level of social self-efficacy and perfectionism among female employees of cultural and art organization of Tehran's Municipality and the ability to make effective strategies to promote the level of social self-efficacy and positive perfectionism. The research design was descriptive, correlation method. The sample selected by cluster and in access sampling method and contained 270 women with at least one year of work experience. The participants completed the Social Self-efficacy Scale (Smith and Betz, 2000), the Positive and Negative Perfectionism Scale (Terry-Short, 1995), and The Social Support Appraisals (SS-A) Vaux et al (1986). The results of path analysis indicated that there was a significant positive correlation between positive perfectionism and social self-efficacy and a significant negative correlation between negative perfectionism and social self-efficacy. In addition, positive perfectionism had direct effect on social support and negative perfectionism had indirect effect on that and social support had direct effect on self-efficacy.
  Keywords: Perfectionism, Social Self-Efficacy, Social Support
 • Seyed Razi Nabavi Chashmi *, Alireza Karegar Motlagh, Azadeh Nabavi Chashmi, Seyed MohammadReza Nabavi Chashmi Pages 225-241

  Human capital is the main and most important source of economic investment in the present age. This valuable capital is necessary to create a wide range of relationships based on trust or social capital. One way to promote social capital through human capital is to promote e-learning. The purpose of this article is to investigate the role of e-learning in promoting social capital through change in human capital. This applied research is a method except descriptive-survey research. The data of this research were collected by field method and through a questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 0.88. The statistical population of the staff of the Martyr Foundation and Veterans Affairs in Semnan and Tehran provinces, of which 385 people were randomly selected as a sample. The collected data were analyzed using structural equation modeling technique based on LISREL software. The results of this study show that e-learning has increased human capital and this valuable capital has also increased trust-based relationships or social capital. E-learning also has a direct impact on social capital.

  Keywords: e-learning, human capital, Social Capital
 • Einollah Tajik, Hossein Didekhani, Hossein Eslami Mofid Abadi * Pages 243-272
  The aim of the research was to identify the cognitive factors affecting managers' financial strategic decisions and to prioritize these factors. This research is based on the practical purpose, in terms of its nature and descriptive method, and it is cross-sectional in terms of time. In this research, the sample size is 30 people, the tools used in this research are questionnaire and data processing using SPSS and Expert Choice software. Qualitative analysis showed that financial strategic decisions are influenced and related to the factors of process and service performance excellence, organizational factors, individual factors and risk management and investment. Fuzzy and prioritization of the identified dimensions and components was done using the technique of network analysis process and the results showed that among the efficiency factors of processes and services, organizational factors, individual factors and risk management and investment, respectively social and legal activity , contextual factors, static rationality and the environment have the greatest impact on managers' financial strategic decisions. Among all the sub-criteria ranked in the above four criteria, social and legal activity has obtained the first rank and cognitive preparation has obtained the last rank.
  Keywords: decision-making, financial decision-making, strategic decision-making, cognitive decision-making, National Iranian Gas Company (NIGC)