فهرست مطالب

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 70، بهار 1402)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 70، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام ناوی پور، عقیل کیخسروی، زهرا برابادی، محبوبه نعمت شاهی*، محمد نعمت شاهی صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  مولتیپل اسکلروزیس (MS) یکی از علل شایع ناتوانی های عصبی در جهان است. رژیم غذایی یک فاکتور خطر برای بیماری زایی MS است. مداخله غذایی می تواند به عنوان یک روش پیشگیری در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط نوع گوشت مصرفی و ابتلا به MS می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی زبان از جمله  PubMed، MEDLINE، Web of Science، Scopus، Google Scholar، Springer، Cochrane library،  Magiranو literature Gray   جستجو شد. کلیدواژه ها شامل meat, fish meat, red meat, multiple sclerosis, processed and non-processed meat بود. جستجو بین سال های 1998 تا 2020 انجام شد و از 186 مقاله انتخابی، متن کامل30 مقااله وارد فرآیند ارزیابی کیفیت شدند. در نهایت، نتایج 10 مقاله برای مطالعه حاضر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتد.

  یافته ها

  حجم نمونه کلی منتج از 10 مقاله منتخب، 11024 نفر بود. بررسی ها نشان داد که مصرف گوشت سفید اثر پیشگیرانه ای بر ابتلا به بیماری MS با نسبت شانس 81/0 و فاصله اطمینان 95٪ (75/0-95/0) دارد. همچنین ارتباط معنی داری بین مصرف گوشت غیرفرآوری شده و ابتلا به بیماری MS با نسبت شانس 85/0فاصله اطمینان 95٪ (75/0-95/0) مشاهده شد. نسبت شانس مصرف گوشت فرآوری شده در مبتلایان به MS  21/1 با فاصله اطمینان 95٪ (93/0-49/1) محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  مصرف گوشت قرمز فرآوری شده خطر ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس را افزایش می دهد. همچنین رژیم غذایی حاوی گوشت قرمز غیر فرآوری شده و همچنین گوشت سفید اثر محافظتی بر ابتلا به این بیماری دارد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، گوشت فرآوری شده، گوشت غیرفرآوری شده، گوشت سفید، خطر
 • نگین سادات تقریری، مینو باسامی*، بختیار ترتیبیان، فاطمه مهدیه نجف آبادی صفحات 11-19
  سابقه و هدف

  فشار خون بالا 30 درصد از بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد. کم تحرکی و مصرف کم آنتی اکسیدان ها با افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی مرتبط است. فعالیت ورزشی شدید موجب افزایش فشار خون و استرس اکسایشی می شود. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف ال-سیترولین بر استرس اکسایشی و شاخص های آنتی اکسیدانی پس از فعالیت شدید در افراد با فشار خون بالا می باشد.

  مواد و روش ها

  آزمودنی های این تحقیق شامل 12 مرد دارای پرفشار خونی (سن05/5 ± 54/46 سال) می باشد که پس از 6 روز بارگیری مکمل ال-سیترولین (6 گرم) یا دارونما (2/6 گرم) فعالیت تناوبی شدید را به شکل متقاطع اجرا نمودند. اجرای فعالیت تناوبی شدید شامل 8 تناوب 1 دقیقه ای به ترتیب با شدت های 80، 85، 90، 95، 100، 105، 110، 115 درصد ضربان قلب ذخیره و ریکاوری های فعال یک دقیقه ای به ترتیب با شدت های 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70 درصد ضربان قلب ذخیره بر روی دوچرخه ی ارگومتر بود. نمونه های خونی قبل از فعالیت، بلافاصله بعد از آن و در 90 دقیقه ریکاوری جمع آوری شدند.

  یافته ها

  فعالیت تناوبی شدید بر سطوح پلاسما گلوتاتین پراکسیداز (001/0 =P)، سوپراکسید دیسموتاز (001/0 =P)، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (002/0 =P) و مالون دی آلدیید (001/0 =P) تاثیر معنی داری داشت. اما این تغییرات بعد از مصرف مکمل ال سیترولین و دارونما معنی دار گزارش نشد.

  نتیجه گیری

  فعالیت ورزشی صرف نظر از مصرف مکمل ال سیترولین و دارونما باعث کاهش استرس اکسایشی و افزایش شاخص های آنتی اکسیدانی در افراد دارای فشار خون بالا گردید.

  کلیدواژگان: فعالیت تناوبی شدید، پر فشار خونی، آنتی اکسیدان ها، ال سیترولین
 • مهشید رضائی، حسن عینی زیناب، نسرین امیدوار، سمانه جعفری پور، آرزو رضازاده* صفحات 21-32
  سابقه و هدف

  براساس شواهد موجود، تنوع غذایی ممکن است همزمان با افزایش سن تغییر کند. کاهش تنوع غذایی در سالمندان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی آنها قرار دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین و مقایسه عوامل جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی مرتبط با امتیاز تنوع غذایی DDS ((Dietary Diversity Score در سالمندان ساکن شهر تهران در دو مقطع 1396 و 1400 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه طولی، 368 سالمند]204 (4/55 %) زن  و 164(6/44 %) مرد[بالای 60 سال در دو مقطع زمانی (سال 1396 و 1400) مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی توسط پرسشنامه و دریافت های غذایی توسط یادآمد خوراک 24 ساعته برای دو روز غیر متوالی ارزیابی شدند. امتیاز تنوع غذایی بر اساس روش کانت محاسبه گردید. تحلیل آماری در نرم افزارR  و با روش مدل اثر آمیخته (mixed effect model) انجام شد.

  یافته ها

  میانگین± انحراف معیار سن سالمندان در سال های 1396 و 1400 به ترتیب 52/5 ± 06/67 و  48/6 ± 89/70 سال بود. میانگین DDS در سال 1396 (20/1 ± 07/5) بالاتر از سال 1400 (09/1 ± 94/4) بود (05/0> P). بعد از تعدیل اثر تمامی متغیرهای جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی در مدل، تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با تحصیلات زیر دیپلم با DDS ارتباط مستقیم داشت (001/0> P ; 794/0β =). با توجه به طولی بودن مطالعه، اختلاف اثر تحصیلات دانشگاهی بر DDS در فاصله بین دو سال 1396 و 1400 به میزان 151/0- بود. به این معنی که این اثر در سال 1400 نسبت به سال پایه به میزان 151/0 کاهش یافت؛ هرچند تفاوت معنی دار نبود (416/0= ; P 151/0- β =). زندگی سالمندان در خانوارهای با بعد سه نفره و بالاتر (01/0>P  ; 614/0β =) در مقایسه با سالمندانی که تنها زندگی می کردند، باDDS  ارتباط مستقیم داشت (05/0> P ; 652/0β =). اختلاف اثر زندگی در خانوارهای سه نفره و بالاتر بر DDS در بین دو سال 1396 و 1400 به میزان 091/0- و غیرمعنی دار بود (712/0= P ;091/0- β=). درآمد متوسط  (001/0>P  ; 971/0 β =) و بالا (01/0> P ; 417/0β =) در مقایسه با درآمد پایین با امتیاز تنوع غذایی ارتباط مستقیم داشتند. اختلاف اثر سطوح درآمد بر DDS در بین دو سال مطالعه معنی دار نبود (05/0< P).

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن است که داشتن تحصیلات دانشگاهی، درآمد بالاتر و زندگی در خانوارهای پرجمعیت تر از مهمترین عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی مرتبط با امتیاز تنوع غذایی بالاتر در سالمندان ساکن شهر تهران است. برای مشاهده اثر وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر تغییر امتیاز تنوع غذایی در سالمندان، مطالعات با دوره زمانی طولانی تر، نتایج قطعی تری را مشخص خواهد کرد.

  کلیدواژگان: امتیاز تنوع غذایی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سالمند، شهر تهران
 • مریم امینی، مینا باباشاهی*، دلارام قدسی، شیوا فقیه، علی صبوری صفحات 33-54
  سابقه و هدف

  با توجه به نقش مهم تبلیغات در انتخاب های غذایی به ویژه در کودکان و نوجوانان، امروزه برای ارزیابی روند تغییرات محتوای این نوع تبلیغات نیاز به ابزاری معتبر احساس می شود. هدف از مطالعه حاضر، تهیه شیوه نامه هایی استاندارد برای ارزیابی محتوای آگهی های تبلیغاتی محصولات غذایی در سه رسانه تلویزیون، رادیو، بیلبوردها و نیز محیط اطراف مدارس در ایران بوده است.

  مواد و روش ها

  استانداردسازی از طریق تعدیل و بومی سازی شیوه نامه شبکه بین المللی تحقیقات، نظارت و پشتیبانی از اقدامات در زمینه غذا و چاقی/بیماری های غیرواگیر (INFORMAS) در پنج مرحله صورت گرفت. پس از ترجمه شیوه نامه های هر بخش و اعمال نظرات و پیشنهادات صاحبنظران، متغیرهای هر شیوه نامه بازبینی شد. روایی صوری و محتوایی شیوه نامه های تلویزیون، رادیو، بیلبوردها و تبلیغات محصولات غذایی اطراف مدارس با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی شد. در ادامه داده های به دست آمده از دو مطالعه (تحلیل محتوای تبلیغات غذایی رسانه ها و محیط اطراف مدارس شیراز انجام شده به ترتیب در سال های 1399 و 1400) با شیوه نامه های تعدیل شده کدگذاری شد. سرانجام  پایایی دو شیوه نامه با روش تعیین ضریب توافق بین محققان بررسی شد.

  یافته ها

  گویه های نهایی برای ارزیابی محتوای تبلیغات محصولات غذایی در سه رسانه جمعی و نیز محیط اطراف مدارس در قالب چهار شیوه نامه مجزا به دست آمد. مقادیر پایایی برای شیوه نامه ها در حد قابل قبول (برای رسانه ها  و محیط اطراف مدارس به ترتیب بیشتر از 90٪ و 89٪) بود.

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر برای نخستین بار چهار شیوه نامه استاندارد برای ارزیابی محتوای آگهی های تبلیغاتی محصولات غذایی در رسانه های جمعی و محیط اطراف مدارس ارایه شده است. این شیوه نامه ها می توانند برای تولید اطلاعاتی معتبر، یک دست و قابل استفاده در سطح ملی و بین المللی در اختیار پژوهشگران قرار گیرند.

  کلیدواژگان: INFORMAS، شیوه نامه، بازاریابی مواد غذایی، تبلیغات، محیط اطراف مدرسه
 • زهره حسنی، هدایت حسینی، سعیده شجاعی علی آبادی*، مریم مصلحی شاد* صفحات 55-63
  سابقه و هدف

  امروزه توجه به غذاهای آماده مصرف بخصوص همبرگرهای معمولی افزایش یافته است. جهت تولید همبرگرهای معمولی معمولا از آرد سوخاری و کنجاله سویا به عنوان پرکننده استفاده می شود. استفاده از آرد سوخاری و کنجاله سویا در همبرگر معمولی انتخاب مصرف کنندگان مبتلا به آلرژی را با محدودیت مواجه می نماید. این مطالعه در راستای تولید محصول همبرگر معمولی با جایگزین کردن آرد سوخاری و کنجاله سویا می باشد که قابلیت استفاده برای افراد مبتلا به سلیاک و حساس به پروتیین سویا را دارد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مخلوط آرد سوخاری و کنجاله سویا به ترتیب 50 و 100 درصد با آرد تف به همین میزان در همبرگر کم گوشت جایگزین شد و ویژگی های فیزیکی -شیمیایی و حسی با نمونه کنترل مقایسه شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج نمونه کنترل بالاترین راندمان پخت (45/92%) و کمترین میزان قابلیت نگهداری رطوبت (87/68%) و نمونه TF100% (10/31%) کمترین قابلیت جذب روغن را در میان نمونه ها داشتند (05/0 >p). نمونه های حاوی آرد تف در ارزیابی حسی، امتیاز بالاتری در ویژگی های بو و رنگ دریافت کردند اما بین نمونه ها از نظر بافت، مزه و پذیرش کلی تفاوت معنی دار مشاهده نشد (05/0 < p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه، جایگزینی آرد سوخاری و کنجاله سویا با آرد تف در همبرگر کم گوشت می تواند از نظر کاهش جذب چربی و بهبود قابلیت نگهداری رطوبت، ویژگی های حسی و تغذیه ای مناسب باشد و همچنین منجربه تولید محصولی قابل استفاده برای افراد مبتلا به بیماری سلیاک می گردد.

  کلیدواژگان: همبرگر کم گوشت، آرد تف، فاقد گلوتن، ویژگی های حسی
 • بهناز بنائی فر، هاجر عباسی* صفحات 65-79
  سابقه و هدف

  اسیدهای چرب امگا-3 اهمیت بسیاری درتغذیه انسان در رابطه با پیشگیری از بیماری ها دارند. این پژوهش با هدف پایدارنمودن اسیدهای چرب غیراشباع در الیاف پروتیین-پلی ساکارید انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، تاثیر غلظت های مختلف کنسانتره پروتیین آب پنیر (5، 67/6، 10، 33/13، 15%) و صمغ گوار (1/0، 25/0، 55/0، 85/0، 1%) بر ویژگی های کیفی امولسیون و الیاف الکتروریسی حاوی روغن ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  با افزایش غلظت کنسانتره پروتیین آب پنیر و گوار تا محدوده متوسط، راندمان ریزپوشانی و بارگیری الیاف افزایش یافت. همچنین غلظت کنسانتره پروتیین آب پنیر و گوار تاثیر قابل ملاحظه ای بر پروفایل اسیدهای چرب روغن موجود درالیاف داشت. کاهش اندازه ذرات امولسیون در غلظت های پایین گوار مشاهده شد و غلظت کنسانتره پروتیین آب پنیر و گوار نیز تاثیر چشمگیری بر تغییرات ویسکوزیته امولسیون نشان داد. بررسی پروفایل اسیدهای چرب تحت شرایط حرارت دهی، نشان دهنده پایداری حرارتی و حفظ بهتر اسیدهای چرب غیراشباع موجود در الیاف نسبت به نمونه شاهد بود. نتایج FTIR بیانگر عدم برقراری پیوندشیمیایی میان پروتیین-پلی ساکارید و اسیدهای چرب و ریزپوشانی موفقیت آمیز آنها بود. بررسی مورفولوژی، تشکیل الیاف رشته ای نسبتا یکنواخت را تایید نمود.

  نتیجه گیری

  با هدف دستیابی به ماکزیمم راندمان ریزپوشانی و بارگیری و بالاترین محتوی کل اسیدهای چرب چندغیراشباعی، غلظت 62/10% کنسانتره پروتیین آب پنیر و 45/0% صمغ گوار معرفی می گردد. فرایند الکتروریسی با ریزپوشانی موثر اسیدهای چرب امگا-3 درون الیاف کنسانتره پروتیین آب پنیر و گوار، پایداری اسیدهای چرب حساس به اکسایش را افزایش می دهد. لذا، از این الیاف می توان به عنوان حامل اسیدهای چرب امگا-3 در غنی سازی محصولات غذایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: الکتروریسی، الیاف، اسیدهای چرب امگا-3، کنسانتره پروتئین آب پنیر، صمغ گوار
 • مهدی علمی، سهیل اسکندری، مریم امیراحمدی* صفحات 81-91
  سابقه و هدف

  دی تیوکاربامات ها از گروه قارچ کش هایی هستند که در کنترل آفات بسیاری از محصولات کشاورزی کاربرد دارند. آنالیز این آفتکش ها با دستگاه های کروماتوگرافی مایع و گازی به علت وجود گروه های فلزی در ساختار این ترکیبات با مشکلات مختلف همراه است. یکی از راه های آنالیز آنها بررسی میزان متابولیت های تجزیه ای اتیلن تیو اوره و پروپیلن تیواوره است. هدف از این مطالعه بهینه سازی و اعتبارسنجی روشی برای آنالیز اتیلن تیواوره و پروپیلن تیواوره در غلات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع همراه با طیف سنجی جرمی متوالی است.

  مواد و روش ها

  آماده سازی بر اساس روش بهینه شده QuPP-OP Method  بر پایه استخراج متانولی در حضور محلول EDTA و بدون مرحله خالص سازی است. جهت غلبه بر اثر ماتریکس منحنی کالیبراسیون با استفاده از آنالیز نمونه های اسپایک شده رسم شده است. پارامترهای اعتبارسنجی روش شامل خطی بودن و محدوده منحنی کالیبراسیون، مطالعات صحت، دقت میانی و تکرارپذیری و همچنین محاسبه حدود تشخیص(LOD) و اندازه گیری  (LOQ)مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد روش در محدوده 400 -10 نانوگرم برگرم خطی و نتایج آزمون از صحت و دقت لازم برخوردار است. همچنین میانگین درصد بازیافت و میزان ضریب تغییرات (CV%) برای مطالعات تکرار پذیری به ترتیب 42/96 درصد و 1/12 درصد برای پروپیلن تیواوره و 40/97 درصد و 86/13درصد برای اتیلن تیو اوره بوده است. LOQ و LOD روش برای هر دو ترکیب، بترتیب 10 نانوگرم برگرم و3/3 نانوگرم برگرم بدست آمده است.

  نتیجه گیری

  مطالعه نشان می دهد روش آزمون ارایه شده دارای اعتبار لازم جهت آنالیز ترکیبات اتیلن تیواوره و پروپیلن تیواوره در غلات است.

  کلیدواژگان: اتیلن تیواوره، پروپیلن تیو اوره، QuPP-OP، غلات، کروماتوگرافی مایع همراه با طیف سنجی جرمی متوالی
 • سحر جمالی، محمدرضا پژوهی الموتی*، عباسعلی ساری، نرجس آقاجانی صفحات 93-108
  سابقه و هدف

  استفاده از پوشش های خوراکی حاوی ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی یک روش مناسب برای کنترل رشد میکروبی و به دنبال آن حفظ کیفیت و زمان ماندگاری محصولات تازه، منجمد و فراوری شده ماهی می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر پوشش ژل آلویه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل در افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا طی مدت 12 روز نگهداری در یخچال (°C 4) صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  جهت بدست آوردن نانوامولسیون بهینه با روش اولتراسونیک و حل مشکل پدیده رسیدگی استوالد در نانوامولسیون ها، از لسیتین سویا در غلظت های صفر، 5/0 و 1% وزنی/وزنی و تویین در غلظت های 5 و 10% استفاده گردید.

  یافته ها

  آنالیز اندازه ذرات، پتانسیل زتا و توزیع ذرات اسانس نشان داد که نانوامولسیون تهیه شده با 10% تویین و 1% لسیتین امتیاز پایداری بالایی داشته و به عنوان نانوامولسیون بهینه در جهت افزایش ماندگاری فیله ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. پوشش های حاوی نانوامولسیون و اسانس خالص زنجبیل نسبت به گروه کنترل و تیمار پوشش آلویه ورا، به طور معنی داری (05/0˂P) شمارش کلی مزوفیل های هوازی، باکتری های سایکروتروف، انتروباکتریاسه و لاکتیک اسید باکتری ها را کاهش دادند. همچنین تغییرات شیمیایی فساد در تیمارهای کنترل و پوشش آلویه ورا زودتر از سایر تیمارها مشاهده گردید. در حالی که پوشش آلویه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل توانست به طور معنی داری (05/0P<) با کنترل تغییرات میکروبی و شیمیایی نسبت به سایر تیمارها، ماندگاری فیله های ماهی را افزایش دهد. همچنین ارزیابی حسی تیمارها نشان داد که مقبولیت کلی برای تیمار حاوی نانوامولسیون اسانس در طول مدت نگهداری در شرایط سرد، رضایت بخش می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه تایید کرد که اسانس زنجبیل به طور مناسب در نانوامولسیون کپسوله شده و خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی افزایش یافته آن می تواند ماندگاری فیله ماهی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: عمر ماندگاری، اسانس، زنجبیل، نانوامولسیون، ماهی قزل آلا
 • بهاره ملکی معیری، مریم میزانی، مهدیه رئوفی صوفیانی اصل، زهرا ثقفی، عزیزالله زرگران* صفحات 109-118
  سابقه و هدف

  محصولات سوخاری بر پایه گوشت مرغ، یکی از پرمصرف ترین محصولات غذایی آماده مصرف هستند.  باتوجه به اهمیت ویژگی های حسی و بافتی این محصولات در پذیرش آنها از سوی مصرف کنندگان و اثرگذاری هیدروکلوییدها بر ویژگی های مذکور، هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از متیل سلولز و کاراگینان بر ویژگی های بافتی، فیزیکوشیمیایی و حسی ناگت مرغ بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش در قالب طراحی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه سطح متیل سلولز، (0، 1/0 و 5/0درصد) و شش سطح کاراگینان (0، 25/0، 5/0 ،1، 25/1 و 5/1 درصد) طراحی و با 3 تکرار اجرا شد. در این مطالعه آزمون های تعیین ویژگی های فیزیکو شیمیایی، میزان آب تراوش یافته، آزمون های میکروبی، میزان چسبندگی پوشش ناگت مرغ، ویژگی های بافتی، رنگ سنجی و ارزیابی حسی ناگت های مرغ انجام شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن کاراگینان و متیل سلولز در مقادیر مورد استفاده در این پژوهش باعث افزایش رطوبت و کاهش مقدار چربی در ناگت مرغ شد. نمونه شماره 18 (5/0 درصد متیل سلولز و 5/1 درصد کاراگینان) که دارای بیشترین مقدار رطوبت و کمترین چربی بود در مطلوبیت کلی سنجیده شده توسط ارزیاب ها با بیشترین امتیاز ارزیابی شد. همچنین مشخص شد تطبیق مناسبی بین داده های ارزیابی حسی تیمارها و داده های آنالیز بافت وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از کاراگینان و متیل سلولز در مقادیر مناسب، در ناگت مرغ، می تواند نمونه هایی با آب داری و مطلوبیت بافت بیشتر تولید کند.

  کلیدواژگان: ناگت مرغ، ویژگی های بافتی، محصولات سوخاری، متیل سلولز، کاراگینان
 • محمدرضا افشار مقدم، جلیل خندقی، صمد وجدی حکم آباد* صفحات 119-126
  سابقه و هدف

  انواع مختلفی از آنتی بیوتیک ها در صنعت پرورش دام و به طور بی رویه برای رشد و درمان دام مورد استفاده قرار می گیرد که سبب تجمع باقیمانده های آنتی بیوتیکی در محصولات دامی مانند شیر خواهد شد. مصرف شیر آلوده به بقایای آنتی بیوتیک بالاتر از حد مجاز باعث ایجاد سمیت برای انسان و معضل بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی می شود. به همین دلیل پایش باقیمانده آنتی بیوتیک ها در شیر و لبنیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی کنترل شده با دما با استفاده از مایعات یونی برای استخراج آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، کلوگزاسیلین و اریترومایسین از شیر گاو توسعه داده شده و اندازه گیری کمی آنها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به شناساگر آرایه دیودی صورت گرفت. به علاوه اثر پارامترهای مختلف موثر در کارایی استخراج مانند حجم عامل رسوب دهنده و زمان ورتکس کردن و همچنین نوع و مقدار حلال استخراج کننده، اثر نمک زنی و دمای محلول آبی بهینه سازی شدند.

  یافته ها

  آنالیز نمونه های شیر وجود آموکسی سیلین در 8 نمونه شیر را نشان داد که همگی بالاتر از حد مجاز بودند. دیگر آنتی بیوتیک ها در نمونه های شیر یافت نشد. روش پیشنهادی از کارایی بالایی در استخراج باقیمانده آنتی بیوتیک های هدف از نمونه های شیر برخوردار بود به طوریکه تکرارپذیری روش بر اساس درصد انحراف استاندارد نسبی 3 تا 5/4 بوده و تحت شرایط بهینه، کارایی روش پیشنهادی در استخراج آنالیت ها 87-78 درصد و حدود تشخیص و اندازه گیری به ترتیب کمتر از 1/1 و 7/3 نانوگرم در میلی لیتر بدست آمدند.

  نتیجه گیری

  روش توسعه داده شده برای اندازه گیری آنالیت های انتخابی در شیر گاو مناسب بوده و حد تشخیص آن کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده برای باقیمانده این آنتی بیوتیک ها می باشد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، شیر، میکرواستخراج مایع-مایع پخشی، توسعه روش، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
|
 • E Navipour, A Keykhosravi, M Neamatshahi* Pages 1-10

  Backgrounds and Objectives:

  Multiple sclerosis is a common cause of neurological disabilities worldwide. Diet is a potential risk factor for the pathogenesis of multiple sclerosis  and dietary intervention can be used as a prevention method for multiple sclerosis. The purpose of this study was the investigation of relationships between the type of meat consumed by the patients and multiple sclerosis.

  Materials and Methods

  In this systematic review and meta-analysis, Persian and English databases were searched, including PubMed, MEDLINE, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Springer, Cochrane library, Magiran and Gray Literature (Bibliograph, Congress abstracts), for the publications of 1998–2020, using keywords of meat, fish meat, red meat, multiple sclerosis, processed and non-processed meat. Out of 186 selected articles, 30 full-text articles were entered into the quality assessment process and results of 10 articles were analyzed in this study.

  Results

  The sample size of ten selected studies was 11024. Statistically significant decreasing effects were identified for white meat on multiple sclerosis disease with the odds ratio of 0.81 [95% confidence interval (0.74, 0.88)] and significant correlations were detected between non-processed meat and multiple sclerosis with the odds ratio of 0.85 [95% confidence interval (0.75, 0.95)]. Calculated odds ratio between the processed meat and multiple sclerosis was 1.21 [95% confidence interval (0.93, 1.49)]. 

  Conclusion

  Processed red meat consumption increases risks of multiple sclerosis. Diets of non-processed red meats as well as white meats include protective effects on this disease.

  Keywords: Multiple sclerosis, Processed meat, Non-processed meat, White meat, Risk
 • N Taghriry, M Bassami*, B Tartibian, F Mahdieh Najafabadi Pages 11-19
  Background and Objectives

  High blood pressure affects nearly 30% of adults. Inactivity and low intake of antioxidants are associated with increased risks of high blood pressure and cardiovascular diseases. High intensity interval exercise increases blood pressure and oxidative stress. The purpose of this study was to investigate effects of L-citrulline consumption on oxidative stress and antioxidant indices after high intensity intervals of hypertensive patients.

   Materials & Methods

  Subjects of this study included 12 hypertensive men (age 46.54 y ±5.05) who after six d of L-citrulline (6 g) or placebo (6.2 g) intake carried out high intensity interval exercise in crossover manners. High intensity interval exercise sessions consisted eight intervals of 1-min exercise with 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 and 115% of reserve heart rate and active recoveries of 1 min with 35, 40, 45 and 50, respectively. Moreover, 55, 60, 65, 70% of the reserve heart rates were on the bicycle ergometer. Blood samples were collected immediately after exercises and within 90 min of recovery.

  Results

  High intensity interval exercises included significant effects on glutathine peroxidase (p = 0.001), superoxide dismutase (p = 0.001), total antioxidant capacity (p = 0.002) and malondialdehyde (p = 0.001) plasma levels. However, these changes were not significant after placebo and supplement consumptions.

  Conclusion

  Exercise regardless of L-citrulline and placebo intakes decreases oxidative stress and increases antioxidant in hypertensive patients.

  Keywords: High intensity interval, High blood pressure, Antioxidants, L-citrulline
 • M Rezaei, H Eini Zinab, N Omidvar, S Jafaripour, A Rezazadeh* Pages 21-32
  Background and Objectives

  Based on available evidence, dietary diversity may change with aging. Decreases in dietary diversity score of the elderly people may be affected by various factors, including their demographic and socioeconomic status. The aim of this study was to assess and compare demographic and socioeconomic statuses associated with dietary diversity score (DDS) of the elderly people living in Tehran City, in 2017 and 2021.

  Materials and Methods

  In this longitudinal study, 368 elderly people [204 (55.4%) women and 164 (44.6%) men] over 60 years of age were assessed at two-time points of 2017 and 2021. Demographic and socioeconomic information were assessed using a questionnaire and dietary intake was assessed using 24-h food recall questionnaires for two non-consecutive days. Dietary diversity score was calculated based on Kant method. Statistical analysis was carried out using R software and mixed effect model.

  Results

  The mean ±SD (standard deviation) of age of the elderly people was 67.06 y ±5.52 and 70.89 y ±6.48 in 2017 and 2021, respectively. Moreover, mean ±SD of the elderlies’ dietary diversity score in 2017 (5.07 ±1.20) was higher than that of 2021 (4.94 ±1.09) (p < 0.05). After adjusting the effects of all demographic and socioeconomic variables in the model, higher education compared to under-diploma education had direct relationships with dietary diversity scores  (β = 0.794; p < 0.001). Due to the longitudinal design of the study, differences in the effects of the higher education on dietary diversity scores between 2017 and 2021 was -0.151, meaning that these effects decreased by 0.151 in 2021, compared to the baseline year; however, non-significantly (β = -0.151; p = 0.416). Elderly people living in households with size of three or more (β = 0.614; p < 0.01) had higher dietary diversity score compared to those who lived alone (β = 0.652; p < 0.05). Differences in the effects of households size of three or greater on DDS between 2017 and 2021 was non-significance (β = -0.091; p = 0.712). Having middle (β = 0.971; p < 0.001) and high (β = 0.417; p < 0.01) incomes was directly linked to higher DDS compared to low incomes. Differences in the effects of income levels on dietary diversity scores between the two period of the study was not significance (p > 0.05).

  Conclusion

  findings indicated that having university education, higher income and living in households with the size of 3 or more were the most important demographic and socioeconomic characteristics associated with higher DDS in elderly people living in Tehran City. Studies with longer periods of time can reveal more definitive results regarding the effects of socioeconomic statuses on diet quality of elderly people.

  Keywords: Dietary diversity score, Socioeconomic status, Elderly people, Tehran City
 • M Amini, M Babashahi*, D Ghodsi, Sh Faghih, A Sabouri Pages 33-54
  Background and Objectives

  Considering important roles of advertisement in food choices, especially for children and adolescents, valid tools are needed to assess changes in the content of advertisements. The purpose of the present study was to prepare standard protocols for assessing the content of food advertisements of televisions, radios, billboards and school surroundings in Iran.

  Materials and Methods

  Standardization was carried out by adjusting and localizing International Network for Food and Obesity/non-communicable Diseases Research, Monitoring and Action Support (INFORMAS) protocol in five stages. After translating protocols of each section and using opinions and suggestions of experts about the protocols, variables of each protocol were reviewed, revised and sometimes changed. Then, face and content validities of all four protocols were assessed using experts' opinions. Data from two studies (content analysis of media food advertisements and surrounding environment of Shiraz schools in 2020 and 2021, respectively) were coded using modified protocols. Then, reliability of the protocols was checked by assessing the coefficient of agreements between the researchers.

  Results

  The final items for assessing the content of food advertisements in three mass media and school surroundings were achieved in the form of four separate protocols. Reliabilities for all four protocols were acceptable (for the media and school surroundings more than 90 and 89%, respectively).

  Conclusion

  In the current study, several standard protocols for assessing the content of food advertisements in mass media and school surroundings have been presented for the first time. The protocols can be provided to produce reliable, uniform and usable information at the national and international levels.

  Keywords: INFORMAS, Protocol, Food marketing, Advertisement, School surroundings
 • Z Hasani, H Hosseini, S Shojaee Aliabadi*, M Moslehishad* Pages 55-63
  Background and Objectives

  Nowadays, interests in ready-to-eat foods, especially ordinary burgers, have increased. To produce typical burgers, breadcrumbs and soybean meals are commonly used as fillers. Use of breadcrumbs and soybean meals in regular burgers limits choice of consumers with allergies. The aim of this study was to produce typical hamburger products by replacing breadcrumbs and soybean meals, which could be used by people with celiac disease and sensitivity to soy protein.

  Materials and Methods

  In this study, mixtures of breadcrumbs and soybean meals respectively decreased by 50 and 100% and similar quantities of teff flour were substituted for these mixtures in low-meat hamburgers. Then, physicochemical, sensory  and cooking characteristics of treatments containing teff flour were compared with those of control sample.

  Results

  The control sample included the highest cooking yield (92.45%) and the lowest moisture retention (68.87%) and TF100% treatment (31.10%) included the lowest oil absorption within all samples (p < 0.05). Samples containing teff flour received a higher score in the characteristics of smell and color. In sensory evaluation no significant differences were observed between the samples in terms of texture, taste and overall acceptance (p > 0.05).

  Conclusion

  Results of this study showed that replacing breadcrumbs and soybean meals with teff flour in low-meat hamburgers could be appropriate in terms of decreasing fat absorption and improving moisture retention and sensory and

  Keywords: Low meat hamburger, Teff flour, Gluten free, Sensory characteristics
 • B Banaeifar, H Abbasi* Pages 65-79
  Background and Objectives

  Omega-3 fatty acids are very important in the human diet for the prevention of diseases.

   Materials & Methods

  In the present study, the effect of whey protein concentrate (5, 6.67, 10, 13.33, 15%) and guar gum (0.1, 0.25, 0.55, 0.85, 1%) were evaluated on the qualitative properties of fish oil emulsion and electrospun fibers.

  Results

  Increasing concentration of whey protein and guar up to the intermediate range of the studied concentrations increased the microencapsulation and loading efficiency of nanofibers. The concentration of whey protein and guar had a significant effect on the fatty acids profile of oil in fiber. A reduction in particle size of emulsions was observed with the slight increasing guar gum concentration. The concentration of whey protein and guar had a significant effect on emulsion viscosity changes. Evaluation of fatty acids in fibers and oil indicated the better preservation of unsaturated and polyunsaturated fatty acids, as well as the thermal stability of fibers compared to the control. According to the results of the FTIR, successive microencapsulation of omega-3 fatty acids without the interaction between protein-polysaccharide biopolymers and omega-3 fatty acids was observed. Morphological examination confirmed the formation of relatively uniform filamentary fibers.

  Conclusion

  The best condition for the preparation of electrospun fibers with the achievement of the maximum microencapsulation and loading efficiency, and also the highest total polyunsaturated fatty acids content was using 10.62% whey protein concentrate and 0.45% guar gum. Microencapsulation of omega-3 fatty acids in whey protein concentrate and guar gum fibers is able to enhancement he stability of fatty acids against heat. Therefore, protein-polysaccharide fibrils can be used as carriers of omega-3 fatty acids in the enrichment of food products.

  Keywords: Electrospinning, Fibers, Omega-3 fatty acids, Whey protein concentrate, Guar gum
 • M Elmi, S Eskandari, M Amirahmadi* Pages 81-91
  Background and Objectives

  Dithiocarbamates are groups of fungicides used to control pests of agricultural products. Analysis of these pesticides with liquid and gas chromatography instruments is associated with various problems due to the presence of metal groups in the structure of these compounds. Therefore, one of the ways for analysis the pesticides is to check the level of decomposition metabolites of ethylene thiourea and propylene thiourea. The purpose of this study was to establish and validate a method for the analysis of ethylene thiourea and propylene thiourea in grains using liquid chromatography tandem mass spectrometry.

  Materials and Methods

   Preparation was based on the optimized QuPP-OP method with methanolic extraction in presence of ethylenediaminetetraacetic acid solution without purification steps. To overcome the matrix effect, calibration curve was drawn using analysis of spike samples.

  Results

  Results showed that the method was linear in the range of 10–400 ng/g and assessment results were accurate and precise. The average recovery proportions and CV% for repeatability were 96.42, 12.1, 97.40 and 13.86% for propylene thiourea and ethylenethiourea, respectively. The LOD and LOQ of the method for the two compounds were 3.3, and 10 ng/g, respectively.

  Conclusion

  Results showed that the presented assessment method included necessary validity of the analysis of ethylene thiourea and propylene thiourea in cereals.

  Keywords: Ethylene thiourea, Propylene thiourea, QuPP-OP, Cereals, Liquid chromatography tandem mass spectrometry, LC, MS-MS
 • S Jamali, MR Pajohi-Alamoti*, A Sari, N Aghajani Pages 93-108
  Background and Objectives

    Edible coatings containing natural antimicrobial compounds are appropriate approaches to control the microbial growth and thus improve the quality and shelf-life of fresh, frozen and processed fish products. The aim of this study was to assess effects of aloe vera gel coating containing nanoemulsion of ginger essential oil to extend the shelf life of trout fillets during 12 days of storage in refrigerator (4° C). 

  Materials and Methods

  To achieve the optimal nanoemulsion by ultrasonic method and solve Ostwald ripening phenomenon in nanoemulsions, lecithin was used in concentrations of 0, 0.5 and 1% (w/w) and Tween 80 in concentrations of 5 and 10% (w/w).

  Results

  Analyses of particle size, zeta potential and polidispersity indices showed that the prepared nanoemulsions with 10% of Tween and 1% of lecithin included high stability scores and were assessed as the optimal nanoemulsion to extend the shelf life of trout fillets. The coatings containing essential oil nanoemulsion and pure essential oil significantly (p < 0.05) decreased total aerobic mesophilic count, psychrotrophic bacteria, Enterobacteriaceae and lactic acid bacteria compared to the control. Furthermore, spoilage changes were observed earlier in control and aloe vera coatings compared to other treatments. While the coating containing the essential oil nanoemulsion could significantly (p < 0.05) increase the trout fillet shelf-life by controlling microbial and chemical changes compared to other treatments. Furthermore, sensory evaluation showed that the overall acceptability for the nanoemulsion coating was satisfactory during the storage period under cold conditions.

  Conclusion

  Results of this study verified that ginger essential oil was appropriately encapsulated in the nanoemulsion and increased antimicrobial and antioxidant characteristics could extend the shelf life of fish fillets.

  Keywords: Shelf life, Essential oil, Ginger, Nanoemulsion, Trout
 • B Maleki Moyeri, M Mizani, M Raoofi Asl Soofiani, Z Saghafi, A Zargaraan* Pages 109-118

  Backgrounds and Objectives:

   Chicken-based fried meat products are one of the most widely consumed ready-to-eat food products. Considering the importance of sensory and textural characteristics of these products in their acceptance by the consumers and effects of hydrocolloids on these characteristics, the overall purpose of this study was to investigate effects of methylcellulose and carrageenan on textural, physicochemical and sensory characteristics of chicken nuggets.

  Materials and Methods

  In the present study, factorial design in a completely randomized design with three levels of methylcellulose (0, 0.1 and 0.5%) and six levels of carrageenan (0, 0.25, 0.5, 1, 1.25 and 1.5%) with three replicates were carried out. In this study, physicochemical characteristics, exudate water assessment, microbiological characteristics, covering levels of the coating, textural characteristics, colorimetry, sensory evaluation and analysis of textural characteristics of the chicken nuggets were carried out.

  Results

  Results of the study showed that addition of appropriate levels of carrageenan and methylcellulose increased the moisture and decreased quantities of fat in chicken nuggets. Treatment 18 (0.5% of methylcellulose and 1.5% of carrageenan), which included the highest moisture and the lowest fat content, was assessed as the highest score treatment. Reasonable correlations were detected between the sensory evaluation and texture analysis data.

  Conclusion

  Results showed that using appropriate levels of carrageenan and methylcellulose could produce more desirable chicken nuggets in terms of textural characteristics and juiciness.

  Keywords: Chicken Nugget, Textural characteristics, Bread products, Methyl cellulose, Carrageenan
 • MR Afshar Mogaddam, J Khandaghi, S Vajdi Hokmabad* Pages 119-126
  Background and Objectives

  Different types of antibiotics are used indiscriminately in animal husbandry for the growth and treatment of livestock, which cause accumulation of antibiotic residues in livestock products such as milk. Long-term consumption of milk contaminated with antibiotic residues above the permissible limits is harmful to human health, causing antibiotic resistance problems. Therefore, monitoring of antibiotic residues in milk and dairy products is particularly important.

  Materials and Methods

  In this study, temperature-controlled ionic liquid-assisted dispersive liquid-liquid microextraction  method was developed for the extraction of amoxicillin, cloxacillin and erythromycin residues from cow milk and their assessment were carried out using high-performance liquid chromatography equipped with a diode array detector. Furthermore, effects of various parameters on the extraction efficiency such as volume of precipitating agent and vortexing time, type and quantity of extracting solvent, effects of salt addition and temperature of aqueous solution were optimized.

  Results

  Analysis of milk samples showed presence of amoxicillin in eight milk samples, all of which included values greater the permissible limits. No other antibiotics were detected in the milk samples. The suggested method included high efficiencies in extracting the target antibiotic residues from milk samples. Therefore, repeatability of the method based on relative standard deviation proportion included 3–4.5. Under optimal conditions, extraction recoveries were in range of 78–87% and the limits of detection and quantification less than 1.1 and 3.7 ng/ml were reported, respectively.

  Conclusion

  The developed method is appropriate for the determination of selected analytics in cow milk and its detection limit is lower than the maximum residue limits for the residues of these antibiotics.

  Keywords: Antibiotic, Milk, DLLME, Method development, HPLC