فهرست مطالب

بیماری های پستان ایران - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1401)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عارفه سعیدیان، مرضیه لشکری*، سحر نادری نسب، رضا قلعه تکی، علی کاظمیان، عباس رحیمی فروشانی، وجیهه هادوی صفحات 4-16
  زمینه و هدف

  در سرتاسر جهان، سرطان پستان با شیوع تقریبی 1/25% ، شایع ترین بدخیمی و نخستین علت مرگ بر اثر سرطان در جامعه ی زنان است. ویژگی های بافتی تومور (وجود رسپتورهای استروژن، پروژسترون، HER2 ki67, و مرحله بیماری) از مهمترین عوامل تعیین کننده برنامه درمانی بیماران و میزان بهبودی و بقای بیماران است. در حال حاضر تصمیم گیری درمانی بیشتر براساس وضعیت رسپتورهای تومور اولیه و وضعیت عملکردی بیمار (توانایی جسمانی بیمار براساس معیارهای کارنوفسکی انجام می شود؛ اما در سرطان های متاستاتیک تغییر وضعیت رسپتورهای هورمونی در محل متاستاز با شیوع قابل توجهی گزارش شده است؛ با توجه به این که تاکنون در کشور ما مطالعه جامع و کاملی با هدف تعیین میزان شیوع این رخداد انجام نشده است، این مطالعه به بررسی این موارد می پردازد.

  روش اجرا:

  پرونده های بیماران با تشخیص سرطان پستان متاستاتیک، که در بین سالهای 1392 تا 1397 خورشیدی تحت درمان قرار گرفته بودند در بایگانی انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی دریافت و بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران و شیوع رسپتورها در توده اولیه و متاستاتیک از پرونده ها استخراج شد و سپس با استفاده از آزمون های آماری مناسب تحلیل شدند.

  یافته ها

  150خانم مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک وارد مطالعه شدند. رسپتور استروژن در66/20 درصد (31نفر) موارد تغییر کرده است که از این بین در 93/41 درصد (13نفر) بیماران تغییر به سمت مثبت شدن رسپتور و در 7/58 درصد (18نفر) موارد به سمت منفی شدن رسپتور بوده است. رسپتور پروژسترون 33/27 درصد (41نفر) بیماران تغییر کرده است که در 34/46 درصد (19نفر) موارد مثبت و 66/53 درصد (22نفر) منفی شده است و HER2 در 33/15درصد (23نفر) در توده متاستاتیک نسبت به توده اولیه پستان تغییر کرده است که در 17/52 درصد (12نفر) مثبت و در 83/47 درصد (11نفر) منفی شده است. تغییر رسپتورهای هورمونی بیشتر به صورت منفی شدن بیان رسپتور بوده است درحالیکه تغییر HER2 به صورت افزایش بیان رسپتور پدیدار شده است. تغییر رسپتورها در بیمارانی که تهاجم لنفی عروقی داشتند بطور معناداری بیشتر از بیمارانی بود که تهاجم لنفی عروقی نداشتند (0.023p-value =). همچنین ارتباط معنی داری بین تغییر رسپتور با مرحله بیماری اولیه و سن بیماران مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  مطالعات بیشتری در زمینه ی تغییرات رسپتوری و فاکتورهای موثر بر آن بین توده اولیه و متاستاتیک سرطان سینه ، به ویژه تهاجم لنفی عروقی مورد نیاز است تا بیمارانی که بیشتر از بیوپسی مجدد از متاستاز سود می برند مشخص شود. از آنجا که تفاوت بین رسپتورها بین توده اولیه و متاستاتیک می تواند در تعیین نوع درمان بیماران بسیار موثر باشد ، لذا توصیه می شود ،تا انجام مطالعات بیشتر ، در انتخاب بیماران جهت نمونه برداری مجدد از نظر بررسی هورمونی در ضایعات متاستاتیک ، بیماران با درگیری لنفی عروقی مد نظر قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، رسپتورهای هورمونی، رسپتور استروژنی، رسپتور پروژسترونی HER2
 • سولماز صادقیان، یاسر کاظم زاده*، یحیی محمدنژاد پناه کندی، ساناز میرزایان شانجانی، سعید صداقتی صفحات 17-32
  مقدمه

  شیمی درمانی برای درمان سرطان پستان عوارض زیادی بر بافت کبد دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی وکورکومین بر شاخص های فشار اکسیداتیو کبد موش های سرطانی تحت درمان با دوکسوروبیسین بود.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از نوع بنیادی و تجربی می باشد. 36 موش ماده Balb/c به وزن 2 ±20 گرم به صورت تصادفی به شش گروه سالم، بیمار، بیمار و تیمار(دکسورروبیسین)، بیمار و تیمار وتمرین، بیمار و تیمار و مکمل و بیمار و تیمار و مکمل و تمرین هوازی تقسیم شدند. جهت القای سرطان، رده سلولی 4T1  ازانستیتو پاستور ایران گرفته شد. دوکسوروبیسین به صورت داخل صفاقی روزهای 1، 7، 14، 21 و 28 تزریق شد و کورکومین به حیوانات خورانده شد. تمرین هوازی شامل 30 دقیقه دویدن با شدت 60-40 درصد بیشینه سرعت، پنج روز در هفته به مدت 6 هفته بود. تمرینات در هفته اول با سرعت 14 متر در دقیقه و در نهایت به 18متر در دقیقه رسید. برای بررسی اثر متقابل تمرین و مکمل، بر بیان ژن های مورد بررسی، از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید.

  یافته ها

  اثر متقابل کورکومین و تمرین هوازی بر بیان ژن GSH (054/0 = P)،SOD  (145/0 = P)،CAT  (000/1 = P) و MDA (087/0 = P) از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که احتمالا تمرین هوازی به همراه کورکومین اثرات محافظتی بر کبد در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از دارو نداشته باشد هر چند که در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، کورکومین، شاخص های فشار اکسیداتیو، سرطان پستان، دوکسوروبیسین
 • مریم بهادر، شهرزاد گیلانی*، وحید معاضد، آبنوس مختاری اردکانی، محمدحسن لاری زاده صفحات 33-50
  مقدمه

  نقش پیش آگهی شاخص های التهابی همچون نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) و نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) توجه محققین زیادی را به خود جلب نموده است. در سرطان پستان اثر درمانی شیمی درمانی نیوادجوانت در بیماران متفاوت است و میزان پاسخ بالاتر منعکس کننده نتایج بهتر می باشد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین NLR و PLR با پاسخ به شیمی درمانی نیوادجوانت (NAC) در سرطان پستان پیشرفته غیر متاستاتیک است.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که 120 بیمار مبتلا به انواع سرطان پستان پیشرفته غیرمتاستاتیک که جهت شیمی درمانی نیوادجوانت در نظر گرفته شده بودند، انتخاب شد. سپس جمع آوری اطلاعات از طریق چک لیستی که شامل سن، اندازه تومور، وضعیت ندول، Ki67، درجه هیستولوژی، وضعیت بیان گیرنده استروژن (ER)، پروژسترون (PR) و HER2، ارزیابی نمونه خون محیطی و محاسبه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) و نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) بود صورت گرفت و سپس بعد از اتمام شیمی درمانی نیوادجوانت و انجام جراحی، پاسخ بر اساس گزارش پاتولوژی ارزیابی شد. همچنین از آزمون خی دو (χ2) و رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  بیماران با نسبت کمتر از 98/126 به عنوان نسبت پلاکت به لنفوسیت پایین (84) و نسبت بالاتر از 98/126 به عنوان نسبت پلاکت به لنفوسیت بالا(36) تعیین شد که گروه با نسبت بالا به طور معناداری پاسخ بالاتری به شیمی درمانی نیوادجوانت نسبت به گروه با نسبت پایین نشان داد لذا یک رابطه معنادار بین نسبت پلاکت به لنفوسیت و پاسخ به شیمی درمانی نیوادجوانت مشاهده شد (p=0.01). میزان نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با پاسخ به شیمی درمانی نیوادجوانت رابطه ای نداشت (p=0.24). یک رابطه معکوس بین نسبت پلاکت به لنفوسیت و اندازه تومور بعد از درمان مشاهده شد (p=0.01). رابطه معناداری بین نسبت پلاکت به لنفوسیت با سن، وضعیت ندول، درجه تومور و Ki67 وجود نداشت (p>0.05). آنالیز چند متغیره هیچ ارتباط معناداری بین میزان بیان گیرنده استروژن (ER)، پروژسترون (PR) و HER2 با نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت نشان نداد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که نسبت پلاکت به لنفوسیت یک مارکر پیش آگهی خوب برای سرطان پستان بوده و بیماران با نسبت پلاکت به لنفوسیت بالاتر پاسخ بهتری به شیمی درمانی نیوادجوانت خواهند داشت.

  کلیدواژگان: نسبت پلاکت به لنفوسیت، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت، شیمی درمانی نئوادجوانت، سرطان پستان
 • مریم عادلی پور، مهشید نقاش پور، زینب افتخار، اکبر اکبری، عبدالکریم موذنی رودی، سحر گلابی* صفحات 51-68
  مقدمه

  شیمی درمانی برای درمان سرطان پستان عوارض زیادی بر بافت کبد دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی وکورکومین بر شاخص های فشار اکسیداتیو کبد موش های سرطانی تحت درمان با دوکسوروبیسین بود.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از نوع بنیادی و تجربی می باشد. 36 موش ماده Balb/c به وزن 2 ±20 گرم به صورت تصادفی به شش گروه سالم، بیمار، بیمار و تیمار (دکسورروبیسین)، بیمار و تیمار و تمرین، بیمار و تیمار و مکمل و بیمار و تیمار و مکمل و تمرین هوازی تقسیم شدند. جهت القای سرطان، رده سلولی 4T1  از انستیتو پاستور ایران گرفته شد. دوکسوروبیسین به صورت داخل صفاقی روزهای 1، 7، 14، 21 و 28 تزریق شد و کورکومین به حیوانات خورانده شد. تمرین هوازی شامل 30 دقیقه دویدن با شدت 60-40 درصد بیشینه سرعت، پنج روز در هفته به مدت 6 هفته بود. تمرینات در هفته اول با سرعت 14 متر در دقیقه و درنهایت به 18متر در دقیقه رسید. برای بررسی اثر متقابل تمرین و مکمل، بر بیان ژن های مورد بررسی، از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید.

  یافته ها

  اثر متقابل کورکومین و تمرین هوازی بر بیان ژن GSH (054/0 = P)،SOD  (145/0 = P)،CAT  (000/1 = P) و MDA (087/0 = P) ازنظر آماری معنی دار نمی باشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که احتمالا تمرین هوازی به همراه کورکومین اثرات محافظتی بر کبد در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از دارو نداشته باشد هر چند که در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: اتوفاژی، زنده ماندن سلول، تونیکامایسین، N-استیل سیستئین، سرطان
 • بتول شاکر عبد المجلاوی*، امل طالب السعدی صفحات 69-88
  مقدمه

  بیوسورفکتانت ها مولکول های فعال سطحی هستند که عمدتا از دو بخش آبگریز و آب دوست تشکیل شده اند. با توجه به خاصیت آمفوتریک و ویژگی های مختلف غشای پلاسمایی سلول های طبیعی و سرطانی، می توانند اثرات ضد سرطانی خاصی داشته باشند. از این رو، این ترکیبات به طور گسترده در درمان بیماری هایی مانند سرطان کاربرد دارند.

  هدف

  بررسی توانایی Bifidobacterium spp. برای سنتز بیوسورفکتانت و ارزیابی سمیت سلولی آن بر روی رده های سلولی نرمال WRL68 و سرطانی MCF-7.

  مواد و روش ها

  Bifidobacterium spp. از نمونه های شیر مادر از مادران سالم و شرایط بارداری طبیعی جدا شد و مادران مبتلا به ورم پستان از مطالعه خارج شدند. بیوسورفکتانت با استفاده از روش کروماتوگرافی تبادل یونی استخراج و خالص سازی شد. در مجموع 4 ترکیب شناسایی شد و سمیت سلولی در برابر رده سلولی سرطانی MCF-7 و رده سلولی نرمال WRL68 توسط MTT ارزیابی شد.

  یافته ها

  چهار ترکیب بیوسورفکتانت از طریق کروماتوگرافی تبادل یونی جدا شد، IC50 برای هر ترکیب اندازه گیری شد و هر ترکیب فعالیت سیتوتوکسیک متفاوتی به رده سلولی نرمال MCF-7 و WRL68 نشان داد. با توجه به نتایج، مشخص شد ترکیب شماره 4 به عنوان بهترین انتخاب در میان سایرین دارد؛ زیرا بیشترین اثر بازدارندگی را بر روی MCF-7 با کمترین اثر بر روی WRL68 نشان داد.

  نتیجه گیری

  گونه های بیفیدوباکتریوم جدا شده توانایی تولید حداقل چهار ترکیب بیوسورفکتانت جدید فعال و دارای سمیت سلولی را دارند. یکی از این ترکیبات فعالیت ضد توموری خاصی را علیه سلول های سرطان سینه MCF-7 اعمال می کند. اگرچه مطالعات تکمیلی مورد نیاز است، به نظر می رسد بیوسورفکتانت جدا شده پتانسیل استفاده در کنار روش های رایج درمانی برای افزایش اثربخشی درمان در سرطان پستان را داراست.

  کلیدواژگان: بیفیدوباکتریوم spp، بیوسورفکتانت، ضد تومور، MCF-7، WRL68
 • مهدی میرزایی علویجه، مهین امینی، ابوذر کشاورزی، فرزاد جلیلیان* صفحات 89-104
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان ایرانی می باشد. مطالعات فراوانی تاثیر مثبت انجام رفتارهای غربالگری در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را نشان دادند. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان نابرابری در دریافت آزمون های غربالگری سرطان پستان (خودآزمایی، معاینه بالینی و ماموگرافی) در غرب ایران بود.

  روش بررسی

  این پژوهش مقطعی در میان 907 نفر از زنان بالای 30 سال در شهر کرمانشاه انجام شد. اطلاعات بوسیله پرسشنامه با انجام مصاحبه جمع آوری گردید. شاخص و منحنی تمرکز برای تعیین کمیت و تجزیه نابرابری در انجام غربالگری سرطان پستان (خودآزمایی، معاینه بالینی و ماموگرافی) استفاده شد. برای نشان دادن رابطه هر کدام از سه رفتار غربالگری با زیر گروه های مختلف از نسبت شانس خام و نسبت شانس تطبیق داده شده استفاده شد.

  یافته ها

  سابقه انجام خودآزمایی، معاینه بالینی و ماموگرافی به ترتیب 22/28 درصد، 85/18 درصد و 75/17 درصد بود. منحنی تمرکز (Cn) برای خودآزمایی 268/0+ (001/0 > P)، معاینه بالینی 126/0 + (001/0 > P) و ماموگرافی 066/0 (166/0 = P) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  تمرکز مداخلات ارتقاء سلامت باید گروه های با وضعیت اقتصادی -جامعه ای پایین را هدف قرار دهد. توسعه کمپین های ارتقاء دانش عمومی بخصوص برای زنان کمتر تحصیل کرده می تواند یافته های سودمندی را در کاهش نابرابری در انجام رفتارهای های دریافت آزمون های غربالگری سرطان پستان به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: نابرابری، سرطان پستان، غربالگری، ایران
 • فیروزه علویان، سعیده قیاسوند* صفحات 105-128
  مقدمه

  رژیم غذایی از جمله عوامل محیطی است که نقش مهمی درخطر ابتلا به سرطان پستان دارد. انگور یکی از پر تولیدترین میوه ها در جهان؛ با منبع ارزشمندی از ترکیبات فعال زیستی، کنترل کننده تکثیر و رشد سلول های سرطانی پستان است.

  روش بررسی

  تحقیق مروری نقلی حاضر بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از منابع جستجوگر اینترنتی فارسی و انگلیسی Pub Med، Google Scholar, Google، Science Direct و Scopus طی سال های 1996 تا 2022؛ و با استفاده از واژه های کلیدی سرطان پستان، ترکیبات فعال زیستی و انگور انجام شد.

  نتیجه گیری

  اقدامات پیشگیرانه به کمک ترکیبات طبیعی انگور مانند رزوراترول، ترپنوییدها، اسید اولیانولیک، کاتچین ها، پروآنتوسیانیدین ها، آنتوسیانین ها، آنتوسیانیدین ها، کاروتنوییدها و فلاونول ها نشان دهنده نقش احتمالی آن ها در درمان سرطان پستان از طریق مهار رگ زایی، توقف چرخه سلولی، القای آپوپتوز، حذف رادیکال های آزاد و سایر فعالیت های ضد توموری است.

  یافته ها

  نتایج بررسی ها نشان داد ترکیبات فعال زیستی انگور به دلیل فعالیت های بیولوژیکی متعدد؛ ازجمله توانایی آن ها در کاهش استرس اکسیداتیو، مهار سنتز DNA، توقف چرخه تقسیم سلولی، تحریک آپوپتوز و مرگ سلول های سرطانی با مسیرهای سیگنال دهی متعددی که در ایجاد یا از بین بردن تومور درگیر هستند، تعامل دارند و در پیشگیری و درمان سرطان پستان موردتوجه خاص قرار دارند.

  کلیدواژگان: سرطان، پستان، آپوپتوز، ترکیبات فعال زیستی، انگور
 • فاطمه علمی، مریم آقاجانی زاده، علی قنبری مطلق، احمد رضازاده مافی* صفحات 129-140

  بیماری کووید19 همچنان در بسیاری از کشورهای دنیا یک معضل مهم بهداشتی درمانی محسوب می شود. در حالی که دانش ما در مورد تاثیرات بیماری سرطان و درمان های مربوط به آن روی بیماری کووید19 بیشتر می شود همچنان اطلاعات ما در مورد نحوه تاثیر بیماری کووید19 بر روی سلول های سرطانی به خصوص سرطان پستان اندک است. مطالعات مختلف نشان داده اند که بیماری کووید 19 می تواند سبب فعال شدن عواملی در بدن شود که در بروز و متاستاز سرطان دخیل هستند. التهاب، هیپوکسی، کاهش میزان آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 در بدن، بالا رفتن میزان اینترلوکین 6  و برخی سیتوکینهای دیگر از علایم مشخصه بیماری کووید19 هستند که می توانند باعث سرطان و متاستاز شوند. برای اینکه بتوانیم برنامه های پیشگیرانه مناسبی طراحی کنیم و همچنین نحوه انجام سایر مداخلات مثل غربالگری و اقدامات درمانی را براساس آن تغییر دهیم، دانستن نحوه تعامل بیماری کووید19 با سلول های سرطان پستان مهم است. در این مقاله مروری ما به طور خلاصه اثرات بالقوه ای را که بیماری کووید 19 می تواند بر روی بروز و عود سرطان پستان داشته باشد مرور می کنیم.

  کلیدواژگان: بیماری کووید 19، سرطان پستان، متاستاز، عود
 • مرضیه محمدی زاویه، ناهید راعی، احمد کاویانی* صفحات 141-150

  از زمان معرفی جراحی های حفظ پستان و مطالعاتی که نشان دادند این نوع از درمان به همراه پرتودرمانی یک درمان استاندارد برای تومور های بسیاری از تومور های بدخیم است، موضوع مشکلات ظاهری پستان بعد از این نوع درمان همواره توجه جراحان را به خود جلب کرده است. جراحی های انکوپلاستی در پی به حداقل رساندن این مشکلات، به همراه بهتر کردن نتایج انکولوژیک درمان، با توجه برداشت بیشتر بافت حاشیه تومور، هستند. حتی با پیشرفت زیاد در تکنیک های موجود، هنوز مواردی وجود دارند که انجام تکنیک های کلاسیک انکوپلاستی دشوار است و ممکن است نتایج خوبی به دست ندهد. در این مقاله تکنیک جراحی انکوپلاستی سطح دو معرفی میشود که برگرفته از یک تکنیک نه چندان جدید ماموپلاستی پستان است که در آن خونرسانی قسمت باقیمانده پستان از عروق پرفوراتور عمقی (خلفی) بر قرار میماند. این تکنیک به ویژه برای بیمارانی که سینه های بزرگ و افتاده ای دارند با نتایج بسیار خوبی همراه است ولی مهمتر این است که در پستانهایی با اندازه متوسط و درجات خفیف تر افتادگی که تومور آنها در مناطقی است که انجام تکنیک های انکوپلاستی کلاسیک را دشوار می کند نیز، به جراح کمک می کند تا حداقل دفورمیتی و حداکثر قرینگی با طرف مقابل (بعد از انجام جراحی ماموپلاستی و یا ماستوپکسی مقابل) را برای بیمار ایجاد کند. اگرچه به خودی خود تکنیک ماموپلاستی با تکنیک Posterior pedicle روش جدیدی در جراحی پستان نیست ولی انطباق (Adaptation) این تکنیک با محل تومور در پستان و کاربرد آن به عنوان یک روش انکوپلاستی سظح دو، موضوع این مقاله و پیشنهاد تازه ای است.

  کلیدواژگان: جراحی حفظ پستان، انکوپلاستی، دفورمیتی پستان
|
 • Arefeh Saeedian, Marzieh Lashkari*, Sahar Naderinasab, Reza Ghalehtaki, Ali Kazemian, Abbas Rahimiforoushani, Vajiheh Hadavi Pages 4-16
  Introduction

  Breast cancer, with an approximate prevalence of 25.1%, is the most common malignancy and the leading cause of cancer death in women. The presence of estrogen receptors (ER), progesterone receptors (PR), HER2, Ki67, and disease stage are the most important factors determining a patient’s treatment plan. The majority of treatment decisions are currently determined primarily based on the state of the primary tumor receptors and the patient’s functional status (according to Karnofsky Performance Status (KPS) criteria). However, changes in the status of hormone receptors at the site of metastasis have been observed with a high frequency in metastatic breast cancer; this study aimed to investigate the rate of receptor conversion and its impact on survival outcomes.

  Method

  The records of patients diagnosed with metastatic breast cancer who had been treated between 2013 and 2018 at the Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital, were retrieved. Demographic and clinical information of patients and the prevalence of receptors in primary and metastatic masses were collected and analyzed using appropriate statistical tests.

  Results

  Of the 150 women with breast cancer, 31 (20.66%) had changes in ER, with 13 (41.93%) patients having a positive alteration and 18 (58.7%)having a negative change in metastatic compared with primary tumors. In 41 patients (27.33%)  PR conversion had occurred, with gain of expression in 19 patients (46.34%) and loss of expression in 22 patients (53.66%). Finally, discordance in HER2 expression was observed in 23 cases (15.33%), of whom 12 (52.17%) showed positive conversion, while 11 patients (47.83%) had a negative conversion. The conversion of hormone receptors was mostly negative, whereas the change in HER2 was mostly positive. Receptor discordance was significantly higher in patients who had lymphovascular invasion compared with those who did not have lymphovascular invasion (P = 0.023). No significant relationship was observed between receptor conversion and the stage of the disease or the age of the patients.

  Conclusion

   To determine which patients would benefit most from a biopsy of the metastatic tumor, more studies on receptor discordance between primary and metastatic breast cancer, and predictive factors, particularly lymphovascular invasion, are required. It is suggested, up until further research, that patients with lymphovascular invasion are good candidates for re-evaluation of hormone receptor status in metastatic lesions.

  Keywords: Breast Cancer, Receptor Conversion, Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, HER2
 • Solmaz Sadeghian, Yaser Kazemzadeh*, Yahya Mohammadnejadpanah Kandi, Sanaz Mirzayan Shanjani, Saeed Sedaghati Pages 17-32
  Introduction

  Chemotherapy for the treatment of breast cancer has many side effects on the liver tissue. The aim of the present study was to investigate the effect of aerobic exercise and curcumin on oxidative stress indices in the liver of mice with cancer treated with doxorubicin.

  Methods

  The present study is basic and experimental. Thirty-six female BALB/c mice weighing 20 ± 2 g were randomly divided into 6 groups: healthy, patient, patient + treatment (doxorubicin), patient + treatment + training, patient + treatment + supplement, and patient + treatment + supplement + aerobic exercise. Cancer was induced by the injection of the 4T1 cell line. Doxorubicin was injected subcutaneously on days 1, 7, 14, 21, and 28, and curcumin was given orally. Aerobic exercise consisted of 30 minutes of running at an intensity of 40%-60% of the maximum speed, 5 days a week, for 6 weeks. The training started at 14 m/min in the first week and finally reached 18 m/min. Two-way analysis of variance was used to investigate the interactive effect of exercise and supplementation on the expression of target genes.

  Results

  The interactive effect of curcumin and aerobic exercise on the expression of GSH (P = 0.054), SOD (P = 0.145), and CAT (P = 1.000) genes and concentration of MDA (P = 0.087) was not statistically significant.

  Conclusion

  It seems that aerobic exercise with curcumin may not have protective effects on the liver against oxidative stress caused by the drug; however, more studies are needed in this area.

  Keywords: Aerobic Exercise, Curcumin, Breast Cancer, Doxorubicin, Oxidative Stress
 • Maryam Bahador, Shahrzad Gilani*, Vahid Moazed, Abnoos Mokhtari Ardekani, Mohammad Hasan Larizadeh Pages 33-50
  Introduction

  Researchers have increasingly focused their concentration on the prognostic part played by inflammatory indices, such as the neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and the platelet to lymphocyte ratio (PLR). In breast cancer, the therapeutic effect of neoadjuvant chemotherapy (differs in patients, and a higher response rate reflects a better outcome. Therefore, the purpose of this study was to assess the association of NLR and PLR with response to neoadjuvant chemotherapy in advanced nonmetastatic breast cancer

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 120 patients with nonmetastatic advanced breast cancer who were candidates for neoadjuvant chemotherapy. Data were collected using a checklist and Peripheral blood samples were evaluated for the calculation of the neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and the platelet to lymphocyte ratio (PLR). After completion of neoadjuvant chemotherapy and surgery, the response was evaluated based on the pathology report. chi-square test and logistic regression were also used for data analysis.

  Results

  Patients with a PLR below 126.98 (n = 84) were categorized as having low PLR, and those with a PLR greater than 126.98 (n = 36) were categorized as having high PLR. The high-PLR group showed a significantly greater response to neoadjuvant chemotherapy than the low-PLR group (P = 0.01). NLR was not correlated to the response to neoadjuvant chemotherapy (P = 0.24). An inverse relationship was observed between PLR and tumor size after treatment (P = 0.01). No significant relationship was observed between PLR and age, node status, tumor grade, or Ki67 status. Multivariate analysis showed no significant relationship between ER, PR, or HER2 expression levels and NLR or PLR.

  Conclusion

  PLR is a good prognostic marker for breast cancer, and patients with a higher PLR respond better to neoadjuvant chemotherapy.

  Keywords: Platelet to Lymphocyte Ratio, Neoadjuvant Chemotherapy, Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Breast Cancer
 • Maryam Adelipour, Mahshid Naghashpour, Zeinab Eftekhar, Akbar Akbari, Abdolkarim Moazeni-Roodi, Sahar Golabi* Pages 51-68
  Introduction

  The worldwide incidence rate for cancer has been rising. However, the molecular mechanisms involved in tumor growth and metastasis are unclear. Autophagy is a cellular pathway that leads to cell death or survival depending on the specific condition of the tumor cells. The aim of this study was to evaluate the effects of activation or inhibition of the autophagy pathway using tunicamycin or N-acetylcysteine on cell viability in the MDA-MB-231 breast cancer cell line.

  Materials and Methods

  MDA-MB-231 cells were cultured in the presence of different doses of tunicamycin or N-acetylcysteine. Then, a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay was performed for the evaluation of tumor cell viability. Real-time PCR was carried out to evaluate the expression of the genes encoding for Becline-1 and the mammalian target of rapamycin (mTOR) (as autophagy markers) in the MDA-MB-231 cell line. The LC3-II to LC3-I ratio and p62 were measured with western blotting.

  Results

  Tunicamycin significantly increased autophagy markers and inhibited cell viability in a time- and dose-dependent manner. A negative significant correlation was observed between the expression of autophagy markers and cell viability. However, N-acetylcysteine resulted in decreased autophagy and increased cell viability just at a concentration of 2mM.

  Conclusion

  Tunicamycin leads to activation of the autophagy pathway, resulting in a decrease in cell viability in breast cancer cells (MDA-MB-231); and N-acetylcysteine, at a low concentration, can inhibit autophagy and increase cell viability. Thus, the autophagy pathway can be considered a target in cancer treatment.

  Keywords: Autophagy, Cell Viability, Tunicamycin, N-acetylcysteine, Cancer
 • Batool Shakir Abed Almjalawi*, Amal Talib Al Sa'ady Pages 69-88
  Background

  Biosurfactants are surface active molecules which consist mainly of two parts, hydrophobic and hydrophilic. According to their amphoteric property, and different characteristics of cancer and normal cell plasma membrane, they can exert specific anti-cancer effects. Hence,  these compounds are proposed to be widely applied in the treatment of diseases such as cancer.

  Objective

  Assessing the ability of  Bifidobacterium spp. For synthesis of  Biosurfactant and evaluate its cytotoxicity on WRL68 normal cell lines as well as MCF-7 cell lines.

  Materials and Methods

  Bifidobacterium spp. Were isolated from Breast human milk samples from healthy mothers and normal pregnancy conditions, and mothers with mastitis were excluded. The Biosurfactant was extracted and purified using the ion-exchange chromatography method. A total of 4 compounds was identified and the cytoxicity evaluated against the MCF-7 cancer cell line and WRL68 normal cell line by MTT.

  Results

  four biosurfactant compounds were isolated via ion-exchange chromatography, the IC50 was measured for each compound, and each compound showed different cytotoxic activity toward MCF-7 and WRL68 normal cell line to each gel fraction. Compound No.4 was coined to be the best choice among the others, as it showed the most inhibitory effect on MCF-7 with the lowest effect on WRL68.

  Conclusions

  isolated  Bifidobacterium spp. Has ability to produce at least four new biosurfactant compounds varied in their activity and toxicity. One of these compounds exerts specific anti-tumor activity against MCF-7 breast cancer cells. Although complementary studies are needed, the isolated biosurfactant can be used in combination with current modalities to increase the efficacy of treatment in breast cancer.

  Keywords: Bifidobacterium spp, Biosurfactant, Anti-tumor, MCF-7, WRL68
 • Mehdi Mirzaei-Alavijeh, Mahin Amini, Abouzar Keshavarzi, Farzad Jalilian* Pages 89-104
  Introduction

  Breast cancer is the most common cancer among Iranian women. Numerous studies have shown the positive effect of screening behaviors in reducing breast cancer mortality. The aim of this study was to determine the level of inequality in breast cancer screening tests uptake (breast self-exam (BSE), clinical breast exam (CBE), and mammography) in western Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was performed among 907 women aged 30 and older in Kermanshah. Data were collected using a questionnaire through interviews. The concentration index and concentration curve were used to quantify and analyze inequality in breast cancer screening (SBE, CBE, and mammography). Crude and adjusted odds ratios were used to assess the relationship of each of the three screening behaviors with different subgroups.

  Results

  The history of SBE, CBE, and mammography were 28.22%, 18.85%, and 17.75%, respectively. The concentration curve was calculated to be 0.268 (P < 0.001) for SBE, 0.126 (P < 0.001) for CBE, and 0.066 (P = 0.166) for mammography.

  Conclusion

  The focus of health promotion interventions should be on groups of low socioeconomic status. The development of public awareness-raising campaigns, especially for less educated women, can lead to favorable results in reducing inequality in breast cancer screening test uptake.

  Keywords: Inequality, Breast Cancer, Screening, Iran
 • Firoozeh Alavian, Saeedeh Ghiasvand* Pages 105-128
  Introduction

  Diet is an important environmental risk factor for breast cancer. Grapes are one of the most abundant fruits in the world; they are a valuable source of active metabolic compounds that control the proliferation and growth of breast cancer cells.

  Methods

  The present narrative review is based on Persian and English papers published between 1996 and 2022. The papers were retrieved via an internet search on PubMed, Google Scholar, Science Direct, and Scopus databases using the keywords “cancer,” “breast,” “bioactive metabolites,” “Vitis vinifera,” and “grapes.”

  Results

  The findings of the investigations showed that the bioactive compounds of grapes, including resveratrol, terpenoids, oleanolic acid, catechins, proanthocyanidins, anthocyanins, anthocyanidins, carotenoids, and flavonols, have the capacity to reduce oxidative stress, inhibit DNA synthesis, stop the cell division cycle, induce apoptosis of cancer cells, interact with multiple signaling pathways involved in the creation or destruction of tumors. Because of these functions, these compounds are of specific interest in the prevention and treatment of breast cancer.

  Conclusion

  Antitumor activities of natural compounds found in grapes indicate their possible role in the treatment of breast cancer.

  Keywords: Cancer, Breast, Apoptosis, Metabolites, Vitis vinifera
 • Elmi Fatemeh, Maryam Aghajanizadeh, Ali Ghanbari Motlagh, Ahmad Mafi* Pages 129-140

  COVID-19 has affected several aspects of healthcare systems worldwide. While our understanding of the impact of cancer and its treatment on COVID-19 mortality is improving, there is still little known regarding the possible mechanisms by which COVID-19 might interfere with cancer cells, especially breast cancer.  Several factors activated during COVID-19 have been implicated in tumorigenesis and the development of metastasis. Inflammation, hypoxia, reduced levels of angiotensin converting enzyme 2, elevated levels of Interleukin 6 and some other cytokines that are hallmarks of COVID-19 are capable of inducing tumor relapse and metastasis. Understanding the interaction between COVID-19 and breast cancer tumor cells is essential for evaluating the potential long-term risks of COVID-19 in the patients, and for scheduling necessary preventive, screening and therapeutic interventions.

  Keywords: COVID-19, cancer, breast, relapse, metastasis, inflammation, dormant cancer cells, neutrophil extracellular traps, interleukins, angiotensin converting enzyme
 • Marzieh Mahammadi-Zavieh, Nahid Raei, Ahmad Kaviani* Pages 141-150

  Oncoplastic breast surgery was introduced over 25 years ago with the integration of plastic surgery and breast cancer surgery. It follows two goals: the first one is the improvement of disease outcomes and local control, and the second one is the improvement of the quality of life. In some situations, oncoplastic breast surgery faces challenges, such as large tumors, skin involvements, and certain tumor locations, like the inner or central parts.
  In this paper, we aim to describe a technique that was an old-fashioned technique, firstly used for reduction mammoplasty, and how the surgeon can use it as a universal level two oncoplastic breast surgery in complex situations. Therefore, the authors would recommend it to be applied whenever the other classic OBS techniques are not feasible. This technique can be adopted and applied to remove the tumors located in any part of the breast but the central part.
  The technique starts with a classic incision of reduction mammoplasty. The skin flaps are made liberally over the tumor and can be extended to most parts of the breast except for the central part. The thickness of the flap is considered identical to the mastectomy flap to have the safest oncologic operation. After the skin flap preparation over the tumor site and tumor resection with respect to the central posterior vessels to the nipple, rotational pedicles of breast tissue fill the tumor site, and the skin is closed in a routine form mammoplasty.
  Although this technique can be used in most complex situations, the best indication is in patients whose breasts are significantly ptotic who desire to rectify it and make the contralateral breast symmetric. The importance of this technique would be clearer when routine mammoplasty techniques (superomedial and inferior) cannot be adopted because of insufficient tissue to fill up the resection cavity or the risk of compromise on the vascular pedicles.

  Keywords: Oncoplasty, Posterior Pedicle, Difficult Situations