فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی ایران - سال پنجم شماره 11 (پیاپی 27، بهمن 1401)
 • سال پنجم شماره 11 (پیاپی 27، بهمن 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 420
|
 • ارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه گیری کووید 19
  مجتبی رضایی راد، ندا اسماعیلی*، علیرضا مزیدی، فاطمه همتی، فهیمه السادات صاحبی صفحات 0-0
  در دوران همه گیری کووید 19 سطح انگیزش شغلی و سلامت روانی تحت تاثیر منفی قرار گرفت از طرفی در این دوران آموزش الکترونیکی توسعه یافت لذا هدف این مطالعه ارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه گیری کووید 19 در کارکنان دان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، کاربردی و پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. برای انجام این تحقیق از بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و دانشکده های زیرمجموعه، به تعداد 2016 نفر به صورت تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه و پس از کسب مجوزهای لازم پرسشنامه های محقق ساخته انگیزش شغلی و آموزش الکترونیکی و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ (1972) بین افراد نمونه توزیع شد و جمع آوری شد. در نهایت از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLs جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، آموزش الکترونیکی بر سلامت روان و انگیزش شغلی تاثیر معناداری دارد. نتایح تایید کننده تاثیر آموزش الکترونیکی بر سلامت روان و انگیزش شغلی کارکنان می باشد بنابراین پیشنهاد می شود مسولین جهت بهبود عملکرد و سرزندگی کارکنان به آموزش الکترونیکی توجه داشته و راهکارهایی جهت بالا بردن سطح سلامت روان و انگیزش شغلی بین کارکنان بیاندیشند.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، سلامت روان، انگیزش شغلی
 • واکاوی مفهوم هنر با تکیه بر اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ
  علی محمد جهانی، علی عشقی سردهی*، ابوالقاسم امیراحمدی صفحه 0
  زمینه و هدف

  این پژوهش به بررسی چهار شاعر موردبحث (فردوسی، مولوی،سعدی و حافظ) باهنر خاص خود در سبک زندگی عصر خویش و دوره های بعد تاثیر شگرفی داشته اند که ابیات مرتبط در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته اند.

  روش مطالعه

  در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و و شیوه تو صیفی آثار و اسناد و مدارک با اولویت آثار شعرای موردبحث و همچنین آثار صاحب نظران برجسته ای که به این استوانه های ادب پارسی (چهار سخنگوی وجدان ایران) پرداخته اند، نقش و معانی هنر در سبک زندگی، شناسایی و دیدگاه های مختلف محققان در مورد این موضوعات ،موردمطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

  یافته ها

  مجموعه آثار ادبی شاعران و نویسندگان کشورمان کامل ترین شیوه های زندگی در همه زمینه را ارایه می دهند. دقت نظر، درایت، تیزبینی و هنرمندی این شاعران آن چنان اعجاب انگیز بود و اشتراکات بسیاری در مورد آراء آنها یافت شد. 

  نتیجه گیری

  پس از بررسی از لحاظ محتوا، فرم (زبان و بلاغت) هنرشناسی در دیدگاه شاعران مورد بحث و استفاده از واژه هنر در موقعیت های گوناگون نشان از بار معنایی گسترده آن داشت به طوری که از فردوسی تا حافظ تقریبا هنر در معانی مشترکی چون مهارت، توانایی، فضیلت، شجاعت، جوانمردی، سخنوری، نوع دوستی، کم آزاری، صداقت، دانش، عشق، توکل، تقوی و در یک کلام جمیع فضایل انسانی به کاررفته است. همچنین ثابت می کند که هنرمند در همه دوران صاحب قدر و ارزش بوده است و از سوی بی هنران موردحسادت و شماتت قرار می گرفته است.اما اختلافات جزیی در مورد محوریت مفهوم هنر داشته اند.این تمایزات در قالب هنر حماسی(فردوسی)، هنراجتماعی(سعدی)،هنر عرفانی (مولانا وحافظ)قابل طرح است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، هنر، فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا
 • علی محمدشریفی، معصومه رشاد*، محمد توحید فام صفحات 1-17
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نسبت به توسعه سیاسی می باشد.در این راستا سوال اصلی پژوهشعبارت از آن است که گرایش های سیاسی نمایندگان مجلس چه تاثیری بر عملکرد آنان با میزان مشارکت سیاسی دارد؟نتایج این تحقیقات که بر اساس روش توصیفی - تحلیلی است و رویکرد هانتینگتون در باب رابطه میان احزاب سیاسی و توسعه سیاسی را برای پیشبرد تحقیق حاضر لازم دانسته و از این رو مبنای نظری تحقیق بهره برده است و جهت بیان مساله مورد نظر،ضروری می نماید.به دلیل اهمیت آن در اسلام،رهبران نظام بر جایگاه مجلس،این مساله اهمیت ویژه ای دارد.نشان داد که هرگاه زمینه برای رقابت سیاسی میان نمایندگان مجلس وجود داشته باشد،نشانه هایی از همکاری بین مجلس و سایر نهادهای سیاسی به وجود میآید.وضعیت در یک تحلیل موجب افزایش مشارکت سیاسی و گامی مهم در جهت توسعه سیاسی می باشد.نمایندگان مجلس را اهرم تعیین کننده توسعه سیاسی دانسته و بررسی عدم توفیق آنها را در این رابطه از مسایل جامعه شناسی سیاسی قلمداد می کند.در صورت بحث در تحقق توسعه سیاسی عوامل بسیاری نقش دارد عبارتنداز:ساختاری،قانونی وایدیولوژیک است.
  کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، مشارکت سیاسی، گرایش های سیاسی، توسعه سیاسی
 • وجیهه طالب نجف ابادی، اصغر محمدی*، سید علی هاشمیان فر صفحات 17-40
  در این پژوهش محققین به دنبال پاسخ به این سوال هستند که «آیا هویت دینی به عنوان یکی از کارکردهای اجتماعی دین، می تواند بر روی سازگاری فرهنگی اقوام مهاجر تاثیر مثبت بگذارد؟». برای پاسخ به این سوال ابتدا نویسندگان با طرح نظری تکثر فرهنگی به این نتیجه می رسند که برای ایجاد سازگاری فرهنگی نیاز است که ارزش های مشترکی در قالب هویت مشترک ارایه گردد و این هویت مشترک بر مبنای دین ارایه می شود. برای سنجش سوال اصلی این تحقیق از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات از جامعه نمونه به حجم 212 نفر شده است و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AOMS اطلاعات در قالب آزمون جداول توصیفی و استنباطی بر پایه ماتریس همبستگی ارایه شده است. نتیجه این تحقیق بیان کننده تاثیر مثبت و معنادار هویت دینی بر روی سازگاری فرهنگی در میان اقوام مهاجر است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تاثیر سن و میزان سال های سکونت بر روی میزان سازگاری فرهنگی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: سازگاری فرهنگی، قومیت، هویت دینی، هویت مدرن، تکثرگرایی فرهنگی
 • سمیرا سام زاده، داریوش کاظمی*، محمد حجت صفحات 42-59
  حضور شعر در نثر فارسی تقریبا از نیمه دوم قرن پنجم هجری آغاز شد. در کتب تاریخی ادوار مختلف، مورخین اشعار فراوانی را درج کرده اند. تاریخ ایلچی نظامشاه و شاه اسماعیل نامه دو اثر تاریخی از دوران صفویه هستند که به ترتیب در نثر و نظم نوشته شده اند. مولف تاریخ ایلچی، شواهد شعری فراوانی از شعرای هم عصر و متقدمین خود آورده؛ که در این بین اشعار شاه اسماعیل نامه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر این اشعار در سه گروه با کارکرد روایی، وصفی و اخلاقی، منظور گشته اند و با نشان دادن برخی مضامین و بن مایه های ادبی بارز در اشعار؛ که عموما در اکثر آثار ادبی تکرار می شود به طور ضمنی به چرایی -استفاده و نقش و تاثیر آنها در انسجام متن و هم چنین تاثیر آنها بر خواننده، پرداخته شده است تا مشخص گردد که هماهنگی آنها با متن تاریخ از نظرموضوعی و ادبی تا چه حد است. از لحاظ آماری مشخص گردید که در 31 مورد خورشاه(مولف تاریخ ایلچی) از اشعار شاه اسماعیل نامه بهره برده است که؛ 16 مورد با کارکرد روایی، 8 مورد اخلاقی و 7 مورد وصفی هستند. و در خلال این اشعار؛ اعتقادات مذهبی، باورهای کهن، مفاهیم اساطیری مشاهده می گردد.
  کلیدواژگان: تاریخ، تاریخ ایلچی نظامشاه، شاه اسماعیل نامه، شعر، کارکرد اشعار، مضامین ادبی
 • علی اکبر شعبانیان، علیرضا رجب زاده*، طیب افشارنیا صفحات 61-72
  اداره فضولی مال غیر، عملیاتی است که شخص، با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می دهد. احکام معاملات فضولی در کشور ایران همواره به صورت غیرنافذ بوده در حالی که در معاملات کشورهای انگلیس و آمریکا گاهی بطلان نسبی و گاهی صحیح می باشد. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قایم مقام قانون، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی «الضرورات تبیح المحضورات» و «احسان» باشد و مدیر فضولی به استناد قاده احسان می تواند به مالک رجوع کند. اما در حقوق انگلیس و آمریکا اداره مال غیر بر اساس قاعده نمایندگی اضطرار ی توجیه شده است. بدین معنی که اگر عاملیت اضطراری در حقوق انگلیس و آمریکا محقق باشد عامل می تواند برای هزینه های ناشی از نجات و حفظ دارایی اصیل به اصیل رجوع نماید. بررسی و مطالعه تطبیقی عملیات مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: اداره فضولی مال غیر، قاعده احسان، مدیر فضولی، نمایندگی اضطراری
 • علی کابیلی، مریم محمدزاده*، رضا آقایاری زاهد صفحات 74-94
  جامعه شناسی ادبیات از زمره رویکردهای به نسبت تازه ای است که در علم جامعه شناسی ظهور یافته است. ادبیات، پدیده ای است که درک واقعیات را از خلال تصویرگری خالق ممکن میسازد. در واقع، بیان جریان اندیشه ها و عاطفه های شاعر و نویسنده به زبان تصویر است. نظر به این که ادبیات را آیینه تمام نمای جامعه دانسته اند، هدف این پژوهش بررسی مباحث اجتماعی در اشعار دوره تیموری است. کار حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. یافته ها حاکی از این است که انواع مباحث اجتماعی چون رسمهای مرتبط با عروسی، اعیاد، سوگواری و باورهای گوناگون مرتبط با حیوانات، گیاهان، بازیها، سرگرمی ها و غیره در اشعار این دوره نمود فراوان دارد. نتیجه این که، موتیفها و مضامین مذکور بیش از دیگران به ترتیب در اشعار جامی، شاه نعمت الله ولی، امیرعلیشیر نوایی، هلالی جغتایی و اهلی شیرازی منعکس است. از میان جشنهای ملی، تنها جشن نوروز در سروده های این دوره مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین نمود انواع پوشاک و البسه مرتبط با صوفیان از قبیل دلق، پوستین، ردا، خرقه، مرقع، طیلسان، قبا و غیره تصویری از یک جامعه عموما عارفانه را در ذهن مخاطب متبادر میسازد.
  کلیدواژگان: مباحث، اجتماعی، اشعار، دوره تیموری، جامی، نعمت الله ولی، نوایی
 • اسماعیل جعفری، حسن حاجی تبار فیروز جائی*، محمد نبی پور صفحات 96-118
  حرکت دهه اخیر قانونگذار و قوه قضاییه در کشور ایران به منظور کاهش بار نظام عدالت کیفری و جلوگیری از تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی به صورت موزون سازی وشدت زدایی کیفرها و هماهنک نمودن قوانین ومقررات با یافته های روزتبلوریافته است. این امر بیانگر ضرورت بهره جستن حداقلی از نظام کیفری و تجدیدنظر در ضمانت اجراها و متنوع نمودن پاسخ دهی به جرم می باشد. اصل حداقل سازی به عنوان راه حل مناسبی جهت مدیریت فرایند پیشگیری، کنترل و مبارزه با جرم و فاعل آن از طریق گزاره های حذف عوامل افزایش جمعیت کیفری و گسترش جرم زدایی وارایه تدابیر پیشگیری جرم و صورت سازی مجدد نظام کیفری از طریق گسترش کیفرزدایی و قضازدایی گامی مثبت محسوب می شود. این سیاست مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفته به نحوی که با تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ودستورالعمل سند تحول و امنیت قضایی ریاست قوه قضاییه درسال 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون و تغییرات در قوانین ماهوی و شکلی اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب استاندارد نمودن مجازات ها با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعوی و مشارکت دادن بزهکارو بزه دیده در فرآیند دادرسی و توزیع ضمانت اجراها میان نهادهای حقوقی دیگر همچون حقوق مدنی، و حقوق اداری، حقوق انضباطی و... عملی نموده است.
  کلیدواژگان: حداقل سازی، نظام کیفری، جرم زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی
 • هوشنگ جعفری، سید مهدی خیراندیش*، محمدرضا تقیه صفحات 120-140

  شکواییه، یکی از گونه های ادب غنایی به شمار می آید و به اشعاری گفته می شود که شاعر، در قبال ناملایمات و محرومیت های وارده بسراید و حکایت از اندوه، رنج، یاس، ناکامی، تیره روزی و بدبختی گوینده آن کند. این نوع شعر به ویژه در ادبیات فارسی، جایگاه قابل توجهی دارد. شاعران که هنرمندانی تیزبین و صاحبان اندیشه های ژرف نگر هستند، با دقت بیشتری اوضاع جامعه را کنکاش کرده ونابسامانی های آن را در اثر خود جلوه گر می سازند. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی شکواییه های خاقانی و نظامی می پردازد. این شاعران، به طرز هنرمندانه ای شکایت های خود از اوضاع زندگی فردی و اجتماعی خود را در لابه لای ابیاتشان، به صورت مستقیم و غیر مستقیم مطرح کرده اند که با بررسی آنها، می توان تا حدودی از اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگار آنان آگاهی حاصل کرد. روش تحقیق حاضر، به صورت کتابخانه و شیوه توصیفی-تحلیلی است و اهمیت انجام این تحقیق در شناخت اوضاع عصر شاعران و آگاهی از زندگی شخصی آنها از طریق بررسی شکایت های مطرح شده در اشعار آنهاست. نتایج نشان دهنده این موضوع است که هر دو شاعر، از وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه خود ناراضی بوده و این نارضایتی را در لابه لای اشعار خود، گاه به صورت صریح و گاه به صورت غیر مستقیم مطرح کرده اند.

  کلیدواژگان: شکواییه، خاقانی، نظامی
 • کوروش اسماعیلی، علی دلاور*، عباس عباسپور، نورعلی فرخی، اصغر مینائی صفحات 142-169
  هدف اصلی این پژوهش ساخت و تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه ای برای سنجش شایستگی عمومی مدیران حرفه ای آموزش عالی کشور (بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور) بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عهده دار سمت های مدیریتی سطح پایه بود. حجم نمونه با توجه به اهدافی مانند آزمون مدل اندازه گیری و آزمون مدل ساختاری 300 نفر برآورد گردید و برای انتخاب نمونه، به صورت تصادفی چند مرکز آموزش عالی در سطح شهر تهران انتخاب شد وسپس با مراجعه به این مراکز، نمونه گیری به صورت تصادفی به عمل آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی تاییدی و روش های مختلف نظریه سوال پاسخ برای برآورد پارامترها و مدرج کردن سوالات استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد؛ داده ها با مدل مفروض شده (9 شایستگی) برازش مناسبی دارند. دامنه همبستگی بین عامل های (شایستگی های) مختلف بین 32/0 (بین مسیولیت پذیری - مهارتهای ارتباطی) تا 75/0 (بین تعهد وتعلق سازمانی - همت و سخت کوشی) بود مشاهده شد. در روش نظریه سوال پاسخ مفروضه تک بعدی بودن با روش تحلیل موازی برای همه های عامل های پرسشنامه برقرار بود. آزمون نسبت درستنمایی نشان داد که برای همه عاملها، مدل امتیاز پاره ای تعمیم یافته برازش بهتری با داده ها دارد. ضریب آلفای کرونباخ نیز بین 69/0 (تعهد وتعلق سازمانی) تا 82/0 (هدف گرایی و هدایت عملکرد) قرار گرفت. نتایج نشان داد که این پرسشنامه، می تواند برای سنجش شایستگی عمومی مدیران پایه آموزش عالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، شایستگی، مدیران پایه، آموزش عالی
 • عبدالرضا یوسفی میانجی، حسین دهشیار*، نوذر شفیعی، رحمت حاجی مینه صفحات 189-204

  تصمیم‎گیری در سیاست خارجی اغلب بر اساس فرضیات مربوط به بازیگران سیاست خارجی شکل می‎گیرد. سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه، از ابتدا دچارسردرگمی بود ! اما دقیقا سیاست خارجی او چه بود ؟ بسیاری از منتقدان این سردرگمی را در عدم تصمیم‎گیری صحیح رییس جمهور میدانند. توضیحی ساده تر و دقیق تر برای سردرگمی این است که سیاست خارجی ترامپ نامی به خود نگرفت. هدف از این تحقیق پاسخ به سوال اصلی این مقاله است که سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ بر پایه مدل‎های تصمیم‎گیری چگونه بوده است؟ فرضیه نویسندگان این است که سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ترامپ مبتنی بر ترکیبی از عناصرسیستماتیک، ویژگی‎های فردی ترامپ،تاثیرات موضوعات داخلی،سیاستهای بوروکراتیک و پیوندهای شخصی و "فرضیات غلط سیاست" در تصمیم‎گیری های ترامپ بوده است.نتایج این پژوهش فرضیه نویسندگان مقاله را تایید می نماید. نوع تحلیل در این تحقیق توصیفی- تحلیلی خواهد بود و چارچوب نظری ارایه شده بر اساس تیوری های تصمیم‎گیری می باشد .

  کلیدواژگان: خاورمیانه، سیاست خارجی آمریکا، ترامپ، رویکرد تصمیم‎گیری در سیاست خارجی، رویکرد روانی-اجتماعی مایلیو، رویکرد سیاست بروکراتیک
 • خسرو ابراهیمی، بهشید ارفع نیا*، علی آل بویه صفحات 206-222
  وضع پیچیده «روابط» در حوزه حقوق خصوصی علی الخصوص «معاملات» موضوعی است که امروزه نمیتوان آن را نادیده گرفت. معاملات بیشماری روزانه انجام می پذیرد که پاره ای از آنها به درستی انجام نمی شود. عدم انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیشبینی شده از جمله بیع هایست که باعث بروز اختلاف میان طرفین شده و آثار حقوقی خاصی را برفروشنده، خریدار و حتی اشخاص ثالث تحمیل میکند. قوانین و رویه های مشخصی در حقوق ایران و جامعه حقوق بین المللی نظیرکنوانسیون بین المللی 1980 وین که غالبا آنرا تنها سند بین المللی مرتبط با بیع می شناسند ارایه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بطور کلی، وجوه اشتراک حقوق داخلی با کنوانسیون بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد. درحقوق ایران تسلیم مبیع مطابق با قرارداد از حیث کمیت بر حسب اینکه موضوع انتقال عین معین باشد یا کلی، شرایط و ضمانت اجرایی متفاوتی خواهد داشت، در حالیکه کنوانسیون به طوری کلی قاعده ای مقرر نموده است.در صورت سکوت قرارداد در خصوص شرایط قراردادی(نظیرکمیت ، کیفیت،...) کنوانسیون ضوابطی تکمیلی و غیر قراردادی را برای تعیین مطابقت کالا با قرارداد مقرر نموده و بایع را مسیول می داند و برای اینکار نیز وجود یک سری شرایط ماهوی را نیزضروری می داند، ولی درحقوق ایران اگر هدف خاصی در قرارداد بیان نشده باشد صرف اطلاع فروشنده باعث مسولیت وی نخواهد شد.
  کلیدواژگان: مطابقت کالا، عین معین، کنوانسیون وین، حقوق ایران، بیع کالا
 • بهزاد پاشازاده، عباس صالحی نجف ابادی*، قاسم ترابی صفحات 224-242
  یکی از مهمترین کارکردهای انقلاب اسلامی و شاخصه های اساسی آن توجه به دین و معنویت می باشد که از سوی بسیاری از روشنفکران جامعه و تیوری پردزان انقلاب مورد توجه و تاکید قرار گرفت. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عرفی گرایی در میان روشنفکران و فرایند آن از مباحث مهم جامعه در حوزه دین و مناسبات سیاسی و اجتماعی به شمارمی رود. لذا دو دیدگاه حداقلی و حداکثری در تقابل با دین و جایگاه آن در عرصه جامعه وجود دارد. که علل و عوامل موثری در این فرایند مشاهده می شود که کمتر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. برهمین اساس مهمترین پرسش مقاله پیش رو عبارت است از اینکه؛ دلایل گرایش روشنفکران دینی به عرفی گرایی بعد از انقلاب اسلامی در ایران چیست؟ در بیان مدعا نیز؛ عدم تفهم صحیح از جوهر دین و حقیقت دینداری، ضعف در کارآمدی سیاسی، رهیافت هرمنوتیکی به دین، اولیوت دادن به دموکراسی در تقابل با دین از دلایل اصلی گرایش روشنفکران دینی به عرفی گرایی پس از انقلاب اسلامی معرفی شده است. مهمترین هدف این پژوهش نیز؛ تبیین علل عرفی گرایی در میان روشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی ایران (با تاکید بر نظریات عبدالکریم سروش و مجمد مجتهد شبستری) است. نتایج حاکی از آن است که عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران، به امری اجتناب ناپذیر بدل شده و با مدرنیته در هم تنیده شده است. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در مورد گفتمانهای روشنفکری پس از انقلاب اسلامی به رشته تحریر در آمده است.
  کلیدواژگان: عرفی گرایی، مدرنیته، روشنفکران معاصر ایرانی، عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری
 • فاطمه مصطفی زاده، جلال حقیقت منفرد*، محمدعلی کرامتی صفحات 244-263

  این پژوهش با هدف ارایه چارچوب توسعه کارآفرینی در آموزش عالی مبتنی بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرایی شد. در این تحقیق جهت مدلسازی از روش‏های آمیخته کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری مرحله کیفی، 10 نفر از خبرگان کارآفرینی و اساتید گروه تخصصی کارآفرینی بود. روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده جامعه اماری مرحله کمی 80 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه کارآفرینی که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‎ها در مرحله کیفی، مستندات (مرورسیستماتیک) و مصاحبه عمیق نیمه‎ساختاریافته بود و پایایی آن با توافق درونی کدگذاری همکار تایید شد. روش پژوهش مرحله کمی، مدلسازی ساختاری تفسیری جهت سطح بندی مقوله‎ها است. جهت تایید روابط بین مولفه ها از معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد پیش نیارهای توسعه کارآفرینی دارای هفت سطح است که زیرساخت های ارزشی جامعه در سطح اول، فرهنگ سازی در جامعه و پیش نیازها دولتی در سطح دو، ساختار دانشگاه کارآفرینی اجتماعی و سیاست‎گذاری و تعیین اهداف توسعه کارآفرینانه اجتماعی دانشگاه و پیش نیازهای مدیریتی و سرمایه انسانی دانشگاه ها در سطح سه، فعالیت ها و اقدامات و ارتباطات دانشگاهی و تعاملات بین نهادی در سطح چهار، پیش نیارهای دانشجویی در سطح پنج، فعالیت ها و اقدامات دانشجویان در سطح شش، تقویت جایگاه دانشگاه کارآفرین اجتماعی در جامعه در سطح هفت قرار دارد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، توسعه کارافرینی، کارآفرینی، پیامد اقتصادی و اجتماعی
 • سید حسن شاهچراغ، محمدحسن حسنی*، مهدی ذوالفقاری صفحات 284-296

  با توجه به اینکه همه کشورها در طول دوران تشکیل خود با جرایم سیاسی دست و پنجه نرم می کردند و در خلال تاسیس و تدوین قوانین عام به این نوع جرایم نیز پزداخته و راهکارهایی نیز در این زمینه اندیشیده اند. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دمیده شدن روح اسلامی به قوانین مدونه، قانون گذار در پی تصویب قوانینی بود که با حقوق افراد در تعارض نبوده و بتواند آنچه را که مصلحت شخص و دولت اسلامی بوده تامین گردد . علی رغم این موضوع در این نوع جرایم دولت توجه خاصی نداشته و به نظر از مهمترین جرایم در به خظر انداختن حیات یک نظام است لذا دولت مردان به طور جدی به این موضوع نگاه نموده و در قانون اخیرالتصویب در کلیه جهات از جمله عناصر تشکیل دهنده جرم، نوع و مرجع رسیدگی و غیره را مد نظر قرار داده است. و کاملا با جرایم عادی در تمایز قرار گرفته همچنین از نظر عنصر روانی نیز اصولا انگیزه و نوع آن در تحقیق جرایم بی تاثیر است. در جرایم سیاسی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه سبب می شود تا مرتکب از یک سلسله امتیازاتی نسبت به مجرم عادی بهره مند شود. در فقه اسلامی نیز بغی را معادل جرم سیاسی دانسته و در تعریف جرم سیاسی از مفهوم بغی استفاده کرده اند، باغی به مسلمانی گفته می شود که با دولت اسلامی مخالفت می کند و دست به نافرمانی می زند که در واقع کسانی هستند

  کلیدواژگان: جرم سیاسی، فقه اسلامی، قوانین ایران، بغی
 • احد حضور*، حسن عیوض زاده، مالک ذوالقدر، سید فرشید جعفری پابندی صفحات 298-318

  فضای مجازی عرصه ای از فرهنگ با قابلیت های گسترده که فعالیت های متنوعی را در خود فراهم می آورد. از این رو در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در واقع و مواقعی که ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی تغییرات سریع و شرایط سخت اجتناب ناپذیر و طبیعی به حساب می آیند وجود تصمیمات راهبردی و جامع برای حرکت منظم و منسجم و مقابله با تغییرات و تحولات روزمره، در هر سازمان و نهاد یا حتی کشوری ضروری به نظر می رسد. در کشور ما نیز این مسیله به دلیل شرایط ویژه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و... دارای اهمیت بسزایی است. لذا اهمیت و ضرورت موضوع، لزوم پژوهشی در این حوزه را می طلبد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی مناسب در فضای مجازی به بررسی تحلیلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. رویکرد پژوهش، کیفی و شیوه انجام آن تلفیقی است. به این ترتیب که در گام نخست، از روش مرور سیستماتیک یا دلالتی از فراتحلیل به مثابه بازنگری در پیشینه پژوهش استفاده شد و در ادامه روش مصاحبه «به صورت نیمه ساخت یافته و بعضا عمیق» دنبال شد. یافته ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، نظر به جایگاه، تاثیرگذاری و گستردگی فضای مجازی، که با استقبال وسیعی در سراسر جهان مواجه شده، لزوم ورود و دخالت مناسب در حوزه مذکور را نیز لمس کرده و سیاستگذاری متناسب با موضوع، یعنی نظارت و دخالت مستقیم بر محتوا و عملیات فضای مجازی را در پیش گرفته است.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، سیاست گذاری، الگو، جمهوری اسلامی ایران
 • ابوالقاسم شمس آبادی، موسی شهریاری*، یوسف امینی صفحات 320-340
  تحلیل گفتمان، یک گرایش مطالعاتی بین رشته ای است؛ که از اواسط دهه ی 1960 تا اواسط دهه ی 1970 در پی تغییرات گسترده ی علمی-معرفتی، در رشته هایی چون انسان شناسی، قوم نگاری، جامعه شناسی خرد، روان شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی و بیان، زبان شناسی، نشانه شناسی و سیر رشته های علوم اجتماعی و انسانی علاقه مند به مطالعات نظام مند ساختار، کارکرد و فرایند تولیدگفتار و نوشتار ظهور کرده است. هر تحقیق ، فرآیندی علمی است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسیله ، پاسخی نظری پیدا کند. در این تحقیق به بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب پرداخته شده و برای حل یک مشکل واقعی در دنیای ی عمل راهکاری ارایه شده است. تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است؛ به طوریکه توسعه و مشارکت را اموری در هم تنیده دانسته اند، و فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می دانند که با افزایش مشارکت مردم توام باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، دولت، عدالت ممحور، اصلاح طلب
 • مونا احمدی، مهدی شعبان نیا منصور*، اسدالله یاوری، ناصر علی منصوریان صفحات 342-360
  احزاب مجموعه متشکلی از اعضای جامعه می باشند که بر مبنای اساسنامه و مرامنامه ای تاسیس و تشکیل می شوند که جهت شکل گیری و توسعه خود نیازمند قوانین کارآمد و به دور از ابهام می باشند. در جوامع قانون گرا، همواره قانون تبیین کننده وجود و یا عدم وجود یک تاسیس، یک فرایند و در نهایت پایان آن می باشد. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و ششم خود، آزادی فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را با در نظر گرفتن شرایطی به رسمیت شناخته است. در خصوص احزاب، با بررسی قوانین موضوعه به ویژه قانون احزاب 1395 به عنوان آخرین قانون مصوب در این زمینه، در می یابیم قانون گذار با استناد به اختیارات مآخوذه از قانون اساسی، اقدام به کنترل و نظارت وسیع بر احزاب از بدو تاسیس تا انحلال نموده است که این رویکرد قانون گذار، ناکارآمدی نظام حقوقی احزاب را در پی داشته است. با توجه به اهمیت قوانین در تاسیس و فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی_تحلیلی موانع تاسیس و توسعه احزاب را با نقد بر قانون 1395، بررسی و راهکارهایی جهت برون رفت احزاب از شرایط انفعالی حاضر ارایه نماید.
  کلیدواژگان: آزادی، تاسیس، حزب، قانون احزاب 1395، قانون اساسی
 • جمال افخمی اردکانی، کاوه آذین فر*، ایمان داداشی، رضا فلاح صفحات 362-385
  در عصر حاضر ارایه محصولات و خدمات مبتنی بر داده،باعث ظهور داده های بزرگ اقتصادی و مالی در سطح سازمان ها و شرکت ها شده است که به صورت روزانه بر حجم انها افزوده می شود،از اینرو برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده ها،کسب مهارت های تحلیل داده ضرورت پیدا کرده است.یکی از مسایلی که در خروجی تحلیل های داده های اقتصادی و مالی تاثیر بسیاری دارد نحوه رفتار نیروی انسانی و کارکنان سازمان ها در مواجه با داده های مالی و اقتصادی است.از اینرو در این پژوهش تاثیر مهارت های تحلیلی داده ها بر رفتار مالی کارکنان بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی(نمونه موردی:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) بررسی و نتایج آن ارایه شد.روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.در این پژوهش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تمام کارکنان بخش حسابداری و پشتیبانی آن به عنوان قلمرو مکانی مدنظر قرار میگیرد که حجم نمونه 234 می باشد.داده ها با بکارگیری مدل معادلات ساختاری و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شده است.یافته ها نشان می دهد که مهارت های تحلیلی داده ها بر رفتار مالی کارکنان بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی تاثیر معناداری دارد.تاثیر مهارت های تحلیلی داده ها بر رفتار مالی کارکنان زن بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به مردها و همچنین باتجربه ها نسبت به بی تجربه ها یکسان می باشدو همچنین مهارت های تحلیل داده ها بر زیان گریزی،اطمینان بیش از حد،عملکرد جمعی،درک خطر،پیش بینی های اقتصادی وجستجوی اطلاعات تاثیرمعناداری دارد
  کلیدواژگان: مهارت های تحلیلی داده ها، رفتار مالی کارکنان، حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی
 • سلمان غبیشی، سید حسام الدین حسینی*، حسن حیدری صفحات 387-412
  عدم اطمینان، عنصری ذاتی در تمام فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. نظام مالی و بانکداری اسلامی نیز همانند سایر فعالیت های اقتصادی و بانکداری متعارف با انواع ریسک روبرو می باشد که مدیریت آن برای کسب هدف مطلوب بسیار حایز اهمیت است. به دنبال تجهیز منابع و تخصیص آن به فعالیت های اقتصادی در بازارهای مالی که امروزه شبکه بانکی قسمت عمده ای از این بازار اعتباری را بر عهده دارد دقت در مانده مطالبات غیرجاری بانک ها، ضرورت شناخت ابعاد ریسک و ابزارهای مدیریت ریسک را روشن و نمایان می سازد. در این مقاله پس از بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون انواع ریسک و نحوه مدیریت صحیح آن، راهکارهایی که می تواند علاوه بر انطباق با قواعد اسلامی، در تحقق برنامه عملیاتی، افزایش سودآوری و ارتقای بانکداری اسلامی موثر باشد، مورد پیشنهاد واقع می شود. تنوع بخشی در محصولات اعتباری، لزوم طراحی ابزارهای مهندسی مالی هماهنگ با اقتصاد اسلامی با دعوت از محققان، پرهیز از اطلاعات نامتقارن، تثبیت مقررات مالی در نظام اقتصادی و توسعه سامانه های کشف خطا، از اهم موارد پیشنهادی بوده که همراهی همه ارکان ذیربط اقتصادی (اجرایی و نظارتی) وتاسیس محاکم قضایی متخلفان اقتصادی در سراسر کشور برای کاهش نوسانات بی رویه و امنیت بازگشت سرمایه در راس هرم آن قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، تامین مالی اسلامی، ریسک، مدیریت ریسک
 • جعفر گلدار، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی*، علیرضا مظلوم رهنی صفحات 414-430
  در تمامی نظام های حقوقی این احتمال وجود دارد که در روند فرایند دادرسی اشتباهی در حکم قاضی صورت گیرد. بنابر این تلاش شده است اگر اشتباهی حتی در آراء قضایی قطعی صورت می گیرد، راه حلی برای آن در نظر گرفته شود. موضوع مقاله حاضر « تمایل میزان اعتبار آرای قطعیت یافته در فقه و حقوق با نگاهی بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری» می باشد. هدف از انتخاب موضوع بررسی موانع و مشکلات و چالش ها و نواقصی است که در این زمینه وجود دارد . اصولا با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه ، تعداد آراء قطعی نقض شده باید اندک باشد اما در عمل دیده شده که آمار آراء نقض شده بیش از حد انتظار است. قانونگذار در خصوص بر خلاف شرع بودن آراء قطعی تعریف خاصی از ارکان و شرایط این مفهوم، ارایه نداده است، بنابر این ناچار هستیم هر یک از مبانی و منشاء نقض آراء قطعی سالب حیات آراء قطعیت یافته و لازم الاجرا را نقد و بررسی نماییم. محقق پس از بیان کلیات کوشیده است به روش های اعتراض به آراء قطعی از جمله اعاده دادرسی موضوع ماده 474 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پرداخته و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کرده و پیشنهادات و نتایج تحقیق را در این خصوص ارایه کند.
  کلیدواژگان: آرای قطعی، فقه و حقوق، ماده 18 اصلاحی سابق
 • طاهره شفیعی، علیرضا فهیم*، محسن فهیم، علیرضا خواجه گیر صفحات 432-448
  عرفان از راه های شناخت خداوند و تجلی صفات اسمایی و افعالی در ذات متعال باریتعالی است. عرفان و تصوف دارای سابقه زیادی است اما اوج شکوفایی عرفان به دوره ورود اسلام به ایران است. که عارفان بزرگی چون مولانا، ملاصدرا و حضرت امام خمینی از بزرگان این حوزه هستند. مطالعات زیادی در حوزه عرفان تا کنون صورت گرفته است. ما در این پژوهش به بررسی نظریات عرفانی امام خمینی (ره) اندیشمند و عارف بزرگ معاصر جهان اسلام با مولانا در حوزه های مختلف عرفان با تکیه بر دیوان امام خمینی و مثنوی معنی مورد بررسی قرار دادیم. از نظر امام خمینی (ره) عرفان فقط از علم حصولی امکان پذیر نیست، و راه عارف شدن باید معرفت حضوری و شهودی باشد. که برای این امر از جانب خداوند بر انسان تجلی یابد. مولانا اما اعتقاد دارد برای رسیدن به کمال عرفان باید معرفت در دل عارف باشد و این معرفت باید با سیر و سلوک و جهد و تلاش حاصل شود. . در دیدگاه عرفانی خداشناسی امام، عالم هستی، ذاتا واجب و منفرد است و در جهان هستی جز یک حقیقت واجب وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سیاست، عارف، اندیشمند، دیوان، مثنوی
 • عباس اسفندیاری زاهدانی، رضوان حجازی*، داوود خدادادی، بیژن عابدینی صفحات 450-475
  هدف از این پژوهش ارایه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش یک پژوهش توسعه ای و بنیادی است، چرا که از طریق ارایه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایرانراه گشای سایر مطالعات و برخی مشکلات سرمایه گذاری می باشد. بعلاوه در این پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است. بدین ترتیب که در مرحله ی کیفی از رویکرد استقرایی و در مرحله ی کمی از رویکرد فرضیه ای- قیاسی استفاده خواهد شد. داده ها و اطلاعات مندرج در این پژوهش از منابع مختلف به دست آمده است. داده های ثانویه در این پژوهش از کتاب ها، مقالات، اسناد و مدارک واطلاعات استخراجی از پرسشنامه به دست آمده است. داده های اولیه نیز از روش داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان حاصل شده اند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین کننده امنیت سرمایه گذاری از طریق داده بنیاد (گرندد تیوری) انجام شده است. حاصل این فرآیند شش مقوله اصلی (شرایط علی، پدیده محوری، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها) الگوی پارادایمی تدوین الگو، 25 مصاحبه صورت پذیرفت که بر اساس آن 18 مقوله محیطی، مقوله مبنایی، مقوله حرفه ای، مقوله رویه های سرمایه گذاری، مقوله ساماندهی، مقوله محتوایی، مقوله فرایندسازی، مقوله مدیریتی، مقوله ساختاری، مقوله انسانی، مقوله نظارتی، مقوله توانایی، مقوله الزامات، مقوله بسترسازی، مقوله توسعه ای، مقوله حمایتی، مقوله بنیادی و مقوله بهسازی به عنوان ابعاد الگوی امنیت سرمایه گذاری به دست آمد.
  کلیدواژگان: داده بنیاد، امنیت سرمایه گذاری، بازار سرمایه و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین
 • علیرضا شیرانی، ماشاالله ولیخانی*، رسول آقاداود صفحات 477-494

  روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کاربردی و جزو تحقیقات آمیخته کیفی و کمی می باشد. با مطالعه ی ادبیات و روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و روش اکتشافی، سوالات مصاحبه و پرسشنامه های پژوهش مشخص شده اند. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، می توان علاوه بر دسته بندی ‏متغیرهای پژوهش، امکان ارایه ی الگوی پژوهش فراهم شده است. داده‏های کیفی گردآوری ، سپس برمبنای یافته‏های حاصل از داده‏های کیفی ابزار پژوهش ساخته شد و داده‏های کمی گردآوری گردید. در بخش کیفی اقدام به مصاحبه با 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران شد و دربخش کمی تحقیق ، پرسشنامه بین 108 نفر از مدیران شعب بانک صادرات توزیع و جمع آوری گردید. با استفاده از خروجی الگوریتم های نرم افزارهای (Maxqda,2018 وSmartPLS 3,Spss25) متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد اولویت بندی مولفه های شادی کارکنان و استقرار سیستم جانشین پروری و انتصابات به دور از فشارهای سیاسی و جناحی با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن ، شناسایی استعدادها و تشکیل خزانه استعدادها برای انتصابات شایسته رتبه اول را دارد و مولفه عوامل سازمانی رتبه دوم و مولفه شادی کارکنان رتبه سوم را دارد.

  کلیدواژگان: شادی کارکنان، جانشین پروری، انتصابات، فشارهای سیاسی و جناحی، بانک صادرات استان اصفهان
 • رئوف رحیمی*، الناز پروانه زاد صفحات 496-517
  هدف از پژوهش حاضر که با روش کیفی انجام می شود، بررسی مفهوم منافع ملی، چالش های آن و ارایه الگوی نظری درباره تامین منافع ملی در ج.ا.ایران است. این پژوهش براساس نظریه زمینه ای، و از رهگذر مصاحبه نیمه ساختارمند با اساتید و پژوهشگران در موضوع مذکور در سال 1399صورت بندی گردیده است. شناخت عوامل زمینه ای و تحلیل داده های پژوهش و مدل نظری، بیانگر این است که با در نظر گرفتن شرایط علی و ساختاری و نیز، با احتساب تاثیر عوامل مداخله گر، به الگویی منتخب در رسیدن به منافع ملی ج.ا.ایران دست یابیم که در این مقاله از آن، به" الگوی جهانی شدن توسعه با هماهنگی عادلانه ایران با نظام اقتصادی جهانی" تعبیر کرده ایم.کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی کلید واژه ها: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی
  کلیدواژگان: منافع ملی، نظریه زمینه ای، جهانی شدن، توسعه، ساختار اقتصادی-اجتماعی
 • سمیه کاظمی، پریسا ایران نژاد*، زهرا لبادی صفحات 519-536
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی است. روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی شاخص های مربوط به طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی ابعاد شناسایی شده، استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزش، تحقیقات در آموزش و روانشناسی تربیتی بودند که بعد از انجام مصاحبه 11 اشباع نظری صورت گرفت. روایی از طریق 4 خبره و توسط دو همکار و پایایی از فرمول کوپای (68/0) بدست آمد. در نتیجه 2 بعد، 46 شاخص شناسایی شد. برای ارایه مدل پرسشنامه محقق ساخته بین 382 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه توزیع و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تمام شاخص ها تایید شدند و بعد آموزشی با ضریب 0.648 بیشترین تاثیرگذاری و اهمیت را در مدل دارد و بعد غیر آموزشی با ضریب 0.448 تاثیرکمتری را دارد. در نهایت الگو مورد اعتباریابی قرار گرفت و تایید شد.
  کلیدواژگان: فضای آموزشی، رویکرد ساختن گرایی، دانش آموزان دوره اول متوسطه
 • سید اسمعیل لشگر ی، امیر محبیان*، محمدکاظم رضازاده جودی صفحات 538-550

  یکی از مسایل مهم در تاریخ تفکر بشر مخلوق یا نامخلوق بودن عالم هستی بوده است. فیلسوفان پیش از ارسطو، هر یک به نوعی قایل به ازلی و غیر مخلوق بودن عالم هستی بوده اند. ارسطو با قایل شدن به ازلیت مقوله های حرکت، زمان، و ماده را مولفه های اصلی عالم هستی دانسته است و حکم به ازلی و غیر مخلوق بودن جهان هستی می دهد. از این حیث است که خدای ارسطو درمقام علت فاعلی عالم هستی، فقط محرک عالم است و هستی بخش آن قلمداد نمی شود. در ادیان ابراهیمی، ازجمله اسلام، خالقیت خداوند امری مسلم و بدیهی تلقی می شود. ازاین رو، ابن سینا در مسیله آفرینش عالم از ارسطو فاصله می گیرد. در واقع، تصویر سینوی از عالم هستی و خداوند و رابطه این دو با هم متفاوت با تصویری می شود که ارسطو ارایه می دهد. ابن سینا با تقسیم حدوث به ذاتی و زمانی مدعی می شود که ازلی بودن عالم ازحیث زمانی مستلزم آن نیست که عالم هستی مخلوق خداوند نباشد. از این حیث نزد بوعلی خداوند علت فاعلی عالم است؛ صرفا محرک نیست، بلکه معطی وجود به عالم هستی نیز تلقی می شود. آگوستین، فیلسوفی است که در درجه اول، اندیشه اش بر محور مسیله «رابطه نفس انسان با خدا» شکل گرفته و کتاب «اعترافات» او که مربوط به حدیث نفس انسان شناخته شده گواه بر این مسیله است. ازاین رو، نمی توان انتظار داشت که وی مسایل مربوط به جهان مادی را بررسی کند و مسایل خشک و خاص فلسفی را به نظاره بنشیند.

  کلیدواژگان: خلقت، زمان، آگوستین، ابن سینا
 • عبدالکریم رستمی، علی الهامی*، حسین خسروی، سهراب اسلامی صفحات 552-564
  ایرانیان با آمیزش فرهنگ باستانی خود با اسلام در ایجاد تمدن اسلامی نقش موثری ایفا کرده اند.حضور ایرانیان در دستگاه خلافت دوره عباسی، بستری مناسب را برای پیشرفت و تکامل علم و ادب و هنر فراهم آورد. چنانکه مسلمانان وقتی از فتوحات، جنگ و درگیری رهایی یافتند و ثروت و قدرت رو به فزونی نهاد،گرایش به انواع هنر های زیبا در بین خلفا، بزرگان و طبقات مختلف جامعه ی بغداد افزایش یافت.وسعت فتوحات عرب و آمیزشی که خواه ناخواه در اثنای کشورگشایی ها با ملل دیگر داشتند، افق هنر را به نظرشان گشوده تر کرد و آثار هنری تازه پدید آوردند که با مقررات اسلام سازگار بود. در این میان هنر موسیقی به عنوان ابزاری مهم برای جلوه گر ساختن شکوه و اقتدار خلفای عباسی،جایگاه اجتماعی ویژه ای داشت. این مقاله درپی آن است که با روش تبیینی- تحلیلی ، نقش ایرانیان در پیشرفت هنر موسیقی را در دوره عباسی تبیین کند.
  کلیدواژگان: نقش، ایرانیان، موسیقی، عباسیان
 • بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی*، علی فرهادی محلی، مجتبی طبری صفحات 566-579
  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و در بخش کمی بصورت تصادفی طبقه ای بود. در این طرح ابتدا داده های کیفی گردآوری و تحلیل و سپس در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و تحلیل شدند. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار0.561 به خود اختصاص دادند. لذاروایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تایید شد. نتایج بررسیها ضرایب آلفای کرونباخ 0.899 و پایایی مرکب را0.919 نشان داد⸲ بنابراین پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از این دو شاخص هم تایید شد. در بخش کیفی؛ برای شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارز ش افزوده با نظر سنجی از خبرگان با استفاده از آزمون دوجمله ای ابتدا معیارها وسنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده شناسایی شدند وسپس دربخش کمی؛ برای بررسی تاثیر معیارها وسنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد و نشان داد که 5 معیار و 9 سنجه شناسایی شده جهت ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت تاثیر مستقیم دارند
  کلیدواژگان: ارزیابی خط مشی، مالیات بر ارزش افزوده، توسعه صنعت
 • جمیله صارمی یاراحمدی، رضا فهیمی*، رحیم طاهر صفحات 581-600
  " میتوس و لوگوس در شاهنامه فردوسی " چکیده: پرداختن جدی علوم به اسطوره، مهر تاییدی برارزش گذاری ها به این حوزه است. اسطوره چونان بذری است که در سپیده دم آغازین روز تاریخ، در کشتزار ذهن آدمیان شروع به جوانه زدن کرد، جوانه ای که ریشه آن، از شالیزار خرد آبیار نمی شد بلکه این تخیل انسان بود که آن را در دامن خود پرورش می داد. در دنیای اسطوره ها، میتوس(اسطوره)در مقابل لوگوس(عقل) قرار دارد. اسطوره در منظر نگاه بسیاری، موضوعی خرافی و فاقد توجه است در حالی که این توان را دارد که دنیایی از روشنی ها را پیش روی انسان بگشاید به شرط این که آدمی برای قابل درک ساختن جنبه میتوسی اسطوره، کلید کشف آن ها را در دست داشته باشد که آن کلید، قدر مسلم، ورود به قلمرو نمادها و داشتن جهان بینی علمی و فلسفی و پرهیز از جزم اندیشی و توجه به عقاید دیگران، حتی مخالفان است. پژوهشگر، با استفاده از روش تحقیق (توصیفی- تحلیلی)، تکیه به منابع کتابخانه ای و ذکر مثال هایی از شاهنامه، تفاوت بین "میتوس"و "لوکوس"را مشخص نموده و بیان کرده که حرکت موازی این دو حوزه، چقدر به باور مندی اسطوره ها و شناخت تاریخ تمدن ایرانیان، یاری نموده است.واژه های کلیدی: شاهنامه، اسطوره، نماد، میتوس و لوگوس .
  کلیدواژگان: شاهنامه، اسطوره، نماد، میتوس، لو گوس
 • مینا شیخ، طوبی صادقی*، ابراهیم تقی زاده صفحات 600-619
  امروزه فناوری و دسترسی به آن یکی از بزرگترین و پراهمیت ترین شاخص اساسی در توسعه اقتصادی محسوب می شود و روز به روز نیز استفاده از این فناوری به روزتر و پیشرفته تر می گردد از این رو انتقال آن با قرارداد در سطح بین المللی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است قراردادهای انتقال تکنولوژی به علت وسعت دامنه و پیچیدگی موضوعشان و شرایط مختلفی که در چنین قراردادهایی پیش بینی می شود از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند که در سطح بین الملل صورت می گیرد. بنا بر این ضرورت و اهمیت در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی حمایت های حقوقی از مالکیت های فکری در عرصه انتقال فناوری می پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که جایگاه قواعد حمایتی از دارییهای فکری در جهت دهی به فرایند انتقال فناوری چگونه است؟ فرضیه این تحقیق بیانگر این است که قواعد حمایتی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با دارییهای فکری دارند در جهت دهی به فرایند انتقال فناوری نقشی انکار ناپذیری را دارا هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این است که مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری را تسهیل می کند در این زمینه مدلها ، موافقتنامه ها ، پیمانها و... زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها در سطح جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: انتقال فناوری، تریپس، حمایت های حقوقی، مالکیت های فکری، تجارت جهانی
 • لیلا پوردشت، بهرام خیری*، عباس حیدری صفحات 623-640
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل بازاریابی اجتماعی؛ با نگاهی بین رشته ای بازاریابی- جامعه شناسی صورت پذیرفته است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند انجام و جامعه آماری مطابق با الگوی نظام مند نظریه داده بنیاد، از میان خبرگان و مدیران با سابقه فعال در حوزه سالمندان انتخاب شده اند. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، حاکی از آن است که برای موفقیت بازاریابی اجتماعی مبتنی بر مسیولیت اجتماعی بین رشته ای بازاریابی- جامعه شناسی، مدیران بایستی به مقوله ها و زیرمقوله های شناسایی شده توجه نموده و با ژرف نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به مسیر تعیین شده هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان سازمانها به وجود آورند.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، جامعه سالمندان، جامعه شناسی
 • اشکان پیوندی، افسون گودرزپور عراق*، پرستو پنجه شاهی صفحات 668-681
  در این مطالعه بررسی ارتباط بین مولفه های مختلف جامعه شناسی و اجتماعی با سطح یادگیری زبان آموزان زبان آلمانی (سطح مقدماتی A1) هدف اصلی قرار گرفته است. در جهت دستیابی به اهداف تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده است، جمع آوری شده و داده های شرکت کنندگان در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را 120 نفر از زبان آموزان مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی که در حال یادگیری زبان آلمانی به عنوان زبان دوم هستند، تشکیل داده است. در این مطالعه میانگین استفاده از استراتژی های آموزش زبان برای هر استراتژی محاسبه و بر اساس مولفه های مورد بررسی شرکت کنندگان مقایسه شد. برای مقایسه نمرات شرکت کنندگان از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. بدین منظور، میانگین استفاده از استراتژی های آموزش زبان در میان زبان آموزان متفاوت از نظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج نهایی بدست آمده، مولفه های میزان تحصیلات، وضعیت درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت اقتصاد و فرهنگ یادگیری در یادگیری زبان آلمانی توسط زبان آموزان این رشته به لحاظ آماری تفاوت معناداری در سطح 95 درصد ایجاد می کند. به عبارت دیگر، نتایج نشان می دهد تحصیلات بالاتر، وضعیت درآمدی و اقتصادی بالاتر، دارا بودن مسکن و انگیزه های درونی به طور معناداری در یادگیری زبان آلمانی تفاوت ایجاد می نمایند.
  کلیدواژگان: مولفه های اجتماعی، مولفه های جامعه شناختی، وضعیت اقتصادی، فراگیری زبان آلمانی، سطح مقدماتی A1
 • سید حسین خدیوی، سعید جبارزاده لنگر لونی*، جمال بحری ثالث، اکبر زواری رضایی صفحات 683-698
  هدف

  هدف این مطالعه ارایه مدلی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق از کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بازده زمانی 1385 الی 1398 تشکیل می شود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت حذفی اعمال می گردد.

  تجزیه و تحلیل داده ها

  ابتدا در بخش کیفی با استفاده از تحلیل دلفی فازی انجام گرفت. در مرحله دوم برای تاثیرات علی و معلولی از نرم افزار EViews استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM در داده های پنلی تجزیه وتحلیل می شوند 

  یافته های پژوهش

  نشان داد متغیرهای اطلاعات حسابداری، ویژگی های بازار سهام، کیفیت اطلاعات حسابداری، ویژگی های خاص شرکت، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، ویژگی های مدیران، ویژگی های حسابرسان و متغیرهای کلان اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه ی منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه ی گسترده و کارآمد به سهولت امکانپذیر نیست. سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار، یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است.

  کلیدواژگان: قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، دلفی فازی
 • جواد رهنما، احسان سامانی*، حیدر امیرپور صفحات 700-721
  به منظور رفع غرر، دو طرف معامله باید به آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد به طور کامل آگاه باشند. چگونگی معلوم ساختن عوضین در همه موارد یکسان نیست. برای مثال در مواردی که موجب عین معین است با مشاهده امکان معلوم گشتن آن وجود دارد. در حالی که برای معلوم شدن مبیع کلی فی الذمه ذکر مقدار صفت و جنس آن در حین عقد ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط مبیع در مذاهب اسلامی و حقوق ایران می باشد. نتایج نشان می دهد که اهمیت عقد بیع و نقش گسترده آن در زندگی روزمره بشر بر کسی پوشیده نیست و لذا اکثر فقها یکی از مباحث مهم و گسترده شان کتاب البیع بوده که بخش مهمی از آن را شرایط عوضین تشکیل داده است. سابقه این بحث نیز به قبل از اسلام برمی گردد؛ چرا که بیع حکمی است امضایی. اعتبار هر عقد و قرارداد به دارا بودن تمامی شرایط صحت معاملات می باشد که بر اساس آراء جمیع فقهای امامیه یکی از آن شرایط معلوم بودن و معین بودن مورد معامله می باشد. به طور کلی علم به مورد معامله به هر طریقی که آن را از اشیاء دیگر مشخص و ممتاز سازد حاصل می گردد. در باب عقود منظور از علم این است که هر یک از متعاملین آنچه را که مورد معامله قرار می دهند به خوبی بشناسند که چگونگی شناسایی به انگیزه های طرفین و میزان توجه و حساسیت آنها و ویژگی های خاص اشیا و اموال بستگی دارد.
  کلیدواژگان: عقد بیع، شرایط مبیع، مذاهب اسلامی، ایران
 • مرتضی محبی* صفحات 723-752
  امروزه، رسانه های الکترونیکی برخط هم چون خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و غیر برخط مانند انواع حامل های داده، جایگزین رسانه های چاپی شده اند و چالش هایی که در احراز مسیولیت مدنی رسانه های اخیر وجود داشت، به این رسانه های نوپدید هم منتقل شده است. در این تحقیق، ضمن بررسی مبانی، ارکان و منابع مسیولیت مدنی رسانه های الکترونیکی برخط و غیر برخط و پرداختن به مسیولان و مقوله نحوه و مصادیق جبران خسارت این نوع رسانه ها، چند چالش مهم طرح می شود. نخست آن که به دلیل فقدان نظام حقوقی مدون برای این گونه رسانه ها، مبانی حقوقی موجود درخصوص رسانه های چاپی، به این رسانه ها نیز تعمیم می یابد بنابراین، به نظرمی رسد نواقص هم چنان پابرجاست مضافا این که نظام قضایی ایران در موضوع خسارت مادی و معنوی رسانه های الکترونیکی و چگونگی جبران آن از سابقه و تجربه چندانی برخوردار نیست. چالش دیگر، به موضوع انتساب مسیولیت در رسانه های الکترونیکی- باتوجه به ابهام در مسیولیت صاحب امتیاز و پیش بینی مسیولیت برای غیر مدیرمسیول- برمی گردد. هم چنین در این متن، «تقصیر» و «فرض تقصیر» به عنوان مبنای مطلوب مسیولیت مدنی رسانه های الکترونیکی و «تقصیر شغلی» و «مسیولیت حرفه ای» به مثابه یکی از چهره های خاص تقصیر، مطرح و «حکومت حریم خصوصی بر کارکردهای رسانه های الکترونیکی»، «بهره گیری از ظرفیت متن های سند میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری یا میثاق اخلاق حرفه ای رسانه ها»، «جبران خسارت معنوی به شیوه مالی(پرداخت پول)»، «پیش بینی مسیولیت مدنی برای صاحب امتیاز» و «الزام صاحب امتیاز به بیمه مسیولیت کارکنان رسانه» به عنوان برخی از اجزاء «مدل مطلوب مسیولیت مدنی رسانه های الکترونیکی برخط و غیر برخط» پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تقصیر. خسارت، رسانه های الکترونیکی، مسئولیت مدنی
 • فرامرز صالحی، رضا کاویانی*، مسعود مطلبی صفحات 754-773
  با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 ، اتحاد استراتژیک بین ایران و رژیم اسراییل به پایان رسید . قطع رابطه ایران با رژیم اسراییل و مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین المللی و علی الخصوص رژیم اسراییل باعث گردید که تغییراتی اساسی در نگرش و سیاست خارجی این رژیم در قبال ایران بوجود آید. هدف از این پژوهش آن است که ریشه های تقابل بین این دو کشور و سیاست خارجی اسراییل در قبال ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی این موضوع «مکتب امنیتی کپنهاگ» بعنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. پرسش کلیدی در این مقاله این است که سیاست خارجی اسراییل در قبال جمهوری اسلامی ایران و چگونه بوده است؟ روش پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که رویکرد اسراییل نسبت به جمهوری اسلامی ایران با روند خاصی روبرو بوده است که بر مبنای دو ویزگی «تداوم» و «تغییر» قابل ملاحظه است.که در سه دوره زمانی روابط ایران و رژیم اسراییل بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. اسراییل برنامه هسته ای ایران را کاتالیزوری می داند که با بزرگنمایی، ایران هراسی و غیر صلح آمیز بودن آن، تحریم ها و فشارهای بین المللی را بر ایران افزایش داده و آنرا به عنوان تهدید کننده اصلی امنیت ملی و موجودیت خود معرفی کرده است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ایران، برنامه هسته ای، اسرائیل، مکتب امنیتی کپنهاگ
 • رویا زمانی، شهلا کاظمی پور*، روزا کرم پور صفحات 775-781
  موضوع جامعه پذیر کردن سیاسی زنان در چند دهه اخیر از مهم ترین دغدغه های محافل فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان سوم بوده است. اگرچه این پدیده از دستاوردهای فرهنگ نوین و تمدن غربی است، اما امروزه به دغدغه جهانی تبدیل شده است که به جوامع غربی دیگر اختصاص ندارد و علت این امر جهانی شدن و گسترش آن است؛ تحولی که گفتمان جامعه پذیری سیاسی به خصوص در حوزه زنان به گفتمانی جهان شمول تبدیل کرده است. در راستای جامعه پذیر شدن سیاسی افراد موانعی وجود دارد؛ تحقیق حاضر تلاشی برای رسیدن به پاسخ این سوال اصلی بود که سنجش میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی در بین زنان تحصیل کرده تهرانی در چه میزانی قرار دارد؟ و چه عواملی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر آن به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای سنجش جامعه پذیری سیاسی، با توجه به مطالعات و پیشینه های انجام شده در خارج و داخل از سه شاخص اصلی آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی استفاده کرده است و مجموع این سه شاخص، متغیر وابسته ما را می سازد. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایش بوده، که تعداد 384 نفر از زنان تحصیل کرده در شهر تهران را با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان جامعه نمونه، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد کاوش قرار داده است. پایایی سوالات تحقیق از طریق آلفای کرونباخ با مقدار متوسط 819/0 مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش رابطه بین میزان جامعه پذیری سیاسی را با نقش های خانواده، دوستان و همسالان، دینداری، وضع تاهل، تحصیلات و سن پاسخگویان را تایید می کند.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری سیاسی زنان، خانواده، دوستان و همسالان، دینداری، آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی، مشارکت سیاسی
 • محمدعلی قاینی*، فرشید جعفری پابندی، اصغر پرتوی، مالک ذوالقدر صفحات 783-796
  منابع و درآمدهای ملی همواره یکی از مهم ترین و حیاتی ترین ابزارها برای تکوین دولت مدرن و پیشبرد فرایند سیاستگذاری در هر جامعه ای به شمار می رود. با این حال میزان و نحوه بهره برداری از این منابع توسط سیاستگذاران می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی برای توسعه ملی در پی داشته باشد. دراین پژوهش، با رویکرد مقایسه ای به بررسی دو رویداد مهم و حساس در دو مقطع تاریخ معاصر ایران، یعنی ملی شدن صنعت نفت ایران و دستیابی به انرژی هسته ای و مشکلاتی که ساختار سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد شده است، در دستور کار قرار گرفت.تاکید این پژوهش بر نظریه سیستمها دیوید ایستون بوده است با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهدزمینه های ملی شدن صنعت نفت و اجرای غنی سازی هسته ای در ایران در دو زمان متفاوت (دهه 1320 و دهه 1380) رامی بایست متاثر از اقدامات استبدادی و به اصطلاح نوسازانه رضاشاه در پرتو شخصی و موروثی شدن قدرت از یک سو و پیامدهای نفوذ و سلطه ی بیگانگان از جمله کشور انگلستان در امور داخلی ایران د رچارچوب صنعت نفت و از سوی دیگر، تحریم و دخالت سازمان های بین المللی و محدودیت های اقتصادی کشورهای بیگانه درچارچوب غنی سازی انرژی هسته ای دانست. که این امر سبب افزایش تقاضاها گردیده که این مسایل زمینه های برپایی جنبش ملی شدن نفت و غنی سازی انرژی هسته ای را فراهم ساخت.
  کلیدواژگان: ملی شدن صنعت نفت، انرژی هسته ای، مصدق، احمدی نژاد، دیوید استون
 • آرام غنیون، علیرضا افشارنژاد*، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده صفحات 798-818
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف ارایه یک الگو برای مدیریت بین المللی سازی آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شد.

  روش شناسی پژوهش

  این پژوهش در سال 1400 با رویکرد کیفی-کمی، و با نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از استادان و خبرگان حوزه بین المللی سازی آموزش انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نمونه گیری به صورت هدفمند تا رسیدن داده ها به حد اشباع ادامه یافت.

  یافته ها

  با تحلیل داده ها، 18 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی استخراج شد. براساس یافته های پژوهش، عوامل علی شامل، زیرساخت ها، استانداردهای لازم، امکانات موجود و ضرورت های بین المللی سازی، هستند. عوامل مداخله گر شامل، شرایط سیاسی حاکم بر کشور، مراکز آموزشی و دانشگاهی، عوامل محیطی، یکپارچگی مدیریتی و عوامل اجرایی، است. عوامل زمینه ای شامل، فضای رقابتی و نگرش به پدیده جهانی شدن و راهبردها به صورت فرهنگ سازی و ایجاد ساختار مناسب علمی و پژوهشی، می باشد. پیامدهای مدل مدیریت سیستم بین المللی سازی آموزش نیز شامل، دستاوردهای فرهنگی، دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای ارتباطی و دستاوردهای آموزشی است.

  بحث و نتیجه گیری

  بخش علوم پزشکی در کشور برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی ناگزیر است که به بین المللی سازی آموزش به عنوان یک نگرش جهانی توجه نموده و شرایط را برای تحقق آن فراهم آورد

  کلیدواژگان: بین المللی سازی آموزش، مدیریت سیستم، نظریه زمینه، علوم پزشکی، معادلات ساختاری
 • صابر مصورزاده، فرح حبیب*، کاوه رشیدزاده صفحات 820-838
  رشد جمعیت شهری جهان در قرن اخیر و تغییرات محیطی حاصل از شهرنشینی و شهرگرایی موجب توسعه شهری غیر متوازن و از هم گسستن سکونتگاه های طبیعی شده است که این امر موجب تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی ، افزایش فرکانس و شدت حوادث و تشدید بلایای طبیعی مانند زلزله در شهرها شده است.بنایراین شهرها باید بر اتکا بر ظرفیت داخلی خود بتوانند برای حیات و رشد مداوم در برابر تغییرات زیست محیطی جهان ، پایدار و تاب آور شوند. این در حالی است که مورفولوژی شهرها ممکن است غیر قابل تغییر و غیر منعطف بوده و خواص آن تاثیر مستقیم بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی و محیط شهری داشته باشد و یا بالعکس می تواند موجب کاهش آسیب و افزایش ظرفیت پاسخدهی شهرها به شوک های وارده گردد.پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تحلیل عاملی(Factor Analysis) به دنبال شناسایی و تبیین مولفه های اصلی مورفولوژی و تاب آوری شهری در مقیاس های کلان و میانی می باشند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بر اساس روش تحلیل عاملی نهایتا 6 عامل اصلی از میان 28 عامل شناسایی شده بر میزان تاب آوری یکپارچه شهرها از منظر مورفولوژی شهری موثر خواهد بود که عبارتند از : 1. اتصال پذیری و هم پیوندی شبکه، 2. تراکم تقاطع و شبکه ارتباطات، 3. میزان نابرابری و توزیع امکانات شهری ، 4. نسبت معابر قابل استفاده در زمان بحران، 5. آموزش و آگاهی اجتماعی، 6. میزان اشتغال و بیکاری.
  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، مورفولوژی شهری، روش تحلیل عاملی
 • سید مهدی چلوی، حامد محقق نیا*، حسین کریمی فرد، لنا عبدالخانی صفحات 840-852
  اساسی ترین پرسشی که از زمان رویاروی تمدن ایرانی-اسلامی با تمدن مدرن غربی ذهن اندیشمندان ایرانی-اسلامی را به خود مشغول کرده است، امکان یا عدم امکان حصول سکولاریسم و جدایی دین از سیاست در جوامع اسلامی می باشد. این پژوهش به بررسی اندیشه های عبدالکریم سروش و جواد طباطبایی که در این زمینه بررسی و تالیف نموده اند، می پردازد. در این راستا با بهره گیری از نظریه ی سازه گرایی که به ما امکان بررسی اصول فرانظری و پیش زمینه های معرفتی اندیشمندان را می دهد، مشخص می کنیم که وفاداری سروش به مکتب کانت و اصحاب معرفت شناسی وی را به سمت تطابق علوم انسانی با علوم طبیعی سوق داده که منجر به ابطال گرایی و نفی فقه شده است و سپس پیش زمینه های هگلی جواد طباطبایی درخصوص لزوم گفتگو و مفاهمه میان تمدن ایرانی-اسلامی و تمدن مدرن غربی تشریح می گردد که در نهایت این گفتگو منجر به پیدایش سنتزی خواهد شد که تمدن نوین ایرانی-اسلامی است. نتیجه ی منطقی نظریه ی سروش گذر از سنت و فقه و پذیرش سکولاریسم و مفاهیم مدرن وارداتی بدون مقاومت در مقابل آن است، اما در مقابل در نظریه ی طباطبایی همان طور که مدرنیته اصالت دارد، سنت نیز اصالت دارد و نمود اصلی سنت یعنی فقه و علوم شریعت به عنوان دریچه ی گفتگو و مفاهمه با دنیای مدرن پیشنهاد می گردد. در پایان با استفاده از سرشت تعاملی نظریه ی سازه گرایی در نتیجه گیری پژوهش دلایل برتری آرای جواد طباطبایی در تحلیل وضعیت موجود و عدم امکان حصول سکولاریسم در جامعه ی ایرانی-اسلامی خواهند آمد.
  کلیدواژگان: مدرنیته، سکولاریسم، عبدالکریم سروش، جواد طباطبایی، فرا نظریه، معرفت شناسی
 • مریم کلهر، ابراهیم رومینا*، مهتاب جعفری صفحات 854-870
  فضا همواره موضوع بحث جغرافیا است . یک مکان جغرافیایی به واسطه ی فضا هویت خود را به ظهور میرساند.اگرچه درباره ی فضا نباید جنبه ی صرفا فیزیکی آن مدنظر باشد اما این نکته مهم است که ارتباط فضای شهری با شهروندان زمین یایه است . همچنین چگونگی رفتار بازیگران در مدیریت سیاسی شهر و برایند آن در ژیوپولتیک شهری در سه گانه فضا ، قدرت و رقابت مورد مطالعه است .بنابراین تبیین ارتباط و تعامل این سه عنصر در ژیوپلیتیک شهری مورد بحث ماست.چنین به نظر میرسد که ضرورت وجود فضا از هرگونه آن ملازم تعامل با عنصر قدرت و رقابت است . الگوها و مدلهای مورد مطالعه درباره ی زیرساختهای ژیوپلیتیک شهری از ساختار هرمی و سه ضلعی در این باره تبعیت میکند .اهمیت و ضرورت این تحقیق آنجا نمایان میشود که بررسی جایگاه فضا در تصمیمات مدیریت شهری ، سنجش وزن ژیوپلیتیک شهر و همینطور مناسبات بازیگران و سازندگان قدرت و رقابت در فضای شهری ارزیابی شود.چنین نتیجه میشود که فضادر یک ارتباط منطقی با عناصر ژیوپلیتیک ، توان آن را دارد که اولا سطح شهر را ارتقا دهد ، ثانیا تمامی اهداف مدیریت سیاسی شهر را سامان بخشد و کیفیت حکمرانی را هدف گذاری کند.این تحقیق براساس روش تحقیفقی -توصیفی و کتابخانه ای ، با استناد به مکتوبات متقن و اسناد میباشد و تلاش شده است به اعداف مورد نظر نایل گردد.
  کلیدواژگان: شهر، فضا، ژئوپلیتیک شهری، قدرت، رقابت
 • نیلوفر ربیعی منفرد، لیلا بهمئی*، محمد حسین پور صفحات 872-893
  هدف

  هدف از پژوهش، ارایه الگویی برای تربیت مدیران خلاق در شرکت پتروشیمی عسلویه بود.

  روش

  در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی عسلویه بود که 200 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که سوالات و گویه های آن از مطالعه ژرف ادبیات استخراج شده بودند. برای روایی داده ها از روایی محتوایی مبتنی بر پانل متخصصان استفاده شد و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به مقدار به دست آمده از این آزمون (91/85/0)، مناسب تشخیص داده شد. برای تحلیل داده های پژوهش نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. 

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد که مدل تربیت مدیران خلاق در شرکت پتروشیمی عسلویه دارای 4 بعد فردی، شغلی، گروه کاری و سازمانی بود. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان داد که بعد سازمانی دارای بیشترین اهمیت و بعد فردی دارای کمترین اهمیت است. 

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر دلالت بر این مساله دارد که تنها با تمرکز بر ویژگی های فردی و شخصیتی نمی توان مدیرانی خلاق و سرآمد داشت. بلکه بخش گسترده ای از این تربیت باید صرف فراهم کردن بسترهای کلان سازمانی برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته افراد شود و تا این بستر فراهم نشود، هرگونه دوره ی آموزشی ارتقای مهارتهای فردی و شغلی محکوم به شکست است.

  کلیدواژگان: تربیت مدیر، تربیت مدیران خلاق، مدل خلاقیت سازمانی، مدیریت خلاقانه
 • مهشید مهتابی، قباد کاظمی*، مسعود قاسمی صفحات 895-914
  فضای سایبر یا فضای مجازی اصطلاحی است که در چند سال اخیر از طرف جرمشناسان و حقوقدانان موردعنایت قرارگرفته و همزمان با ایجاد این فضا جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن رخ میدهد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم حذف چند گام مهم بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ابداع و دستیابی مسیولیت کیفری عملی کم وبیش ناتمام تلقی میشود، به همین علت بوده که قانونگذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی تاکید ورزیده و مسیولیت کیفری این اشخاص را برای اولین بار در حقوق ایران به صراحت آورده است، پس موضوع مسیولیت کیفری و تخلیل گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت فوق العادی رخوردار است، به احتمال زیاد سوالات زیادی مرتبط با گستره مسیولیت افراد در فضای مجازی بیان شود، قانونگذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسیولیت کیفری مختص نموده و تغییری که قانون بیان شده سبب کشف و ابداع مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در فضای مجازی است.
  کلیدواژگان: فضای سایبری، جرایم سایبری، مسئولیت کیفری، مسئولیت
 • سید خلیل سجادی اسدآبادی، رضا پریزاد*، داود کیانی صفحات 916-930
  با شکل گیری تحولاتی که در سال 2003 در عراق شکل گرفت و منجر به سرنگونی حزب بعث و همچنین تحولات سال 2011 مصر که زمینه ساز شکل گیری انقلاب در این کشور شد، مفهوم اقتدارگرایی اهمیت خود را بیش از پیش در تحولات این کشورها نشان داد. سوال اصلی پژوهش حاضر این گونه مطرح شده است که مهمترین وجوه افتراق اقتدارگرایی در عراق و مصر پس از تغییر نظام های سیاسی در این دو کشور کدامند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که اگرچه برخلاف مصر، عراق از موفقیت نسبی بیشتری در کم کردن نقش نظامیان در ساختار نظام سیاسی جدید و تقویت مشارکت عمومی در سیاست این کشور در جهت گذار به دمکراسی برخوردار بوده است، لیکن مصر پس از تغییر نظام سیاسی در آن کشور از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ساختار سیاسی مصر، نظامیان همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی شناخته می شوند. با وقوع تحولاتی که منجر به انقلاب در این کشور شد، نظامیان کماکان در این کشور نقش مهمی را در اداره امور برعهده دارند. در سوی دیگر، عراق توانسته است تا حدود زیادی از نقش و نفوذ نظامیان در ساختار سیاسی این کشور بکاهد. نوع روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: اقتدارگرایی، ارتش، نظامیان، ثبات سیاسی
 • سعید غیرتمند، علی فقیهی*، محمدعلی خیراللهی صفحات 932-945

  نظارت بر موقوفات، نیازمند جهت گیری صحیح نسبت به موقوفات و ارایه برنامه و الگو و شناخت صحیح و همه جانبه از مباحث وقف، واقف، متولی و ناظر دارد. رویه ی عملی در نظارت وقف، نیازمند بازنگری در قواعد سنتی آن می باشد تا پویایی خود را در بستر حوادث و مسایل جدید و مقتضیات دنیای مدرن حفظ نماید که با بیان آسیب های موجود در بحث نظارت، مدیریت متولیان و سازمان اوقاف و امور خیریه بر موقوفات که در حیطه عمل مشکلاتی را ایجاد نموده و قوانین مربوطه تاکنون دستخوش تغییر گشته و این سردرگمی در چگونگی نظارت موثر، زمینه را برای سودجویان اعم از بعضی متولیان و متصرفین را فراهم نموده است تا بشود راه حلی، برای رفع برخی از مشکلات و کاستی هایی که فراروی قوانین موضوعه کشور ایران، در خصوص موضوع ارایه دهد و در حد امکان چالش های فرارو را حل کند. انجام این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای به صورت اسنادی و تحلیل و توصیف داده ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش، واکاوی و ریشه-یابی به منظور فراهم ساختن و برجسته کردن نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت که به نیابت به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده و آسیب های بوجود آمده در این حوزه می باشد.

  کلیدواژگان: متولیان و متصرفین، نظارت، موقوفات، فقه امامیه، قوانین موضوعه
 • حسن محمودی، علیرضا صالحی*، سهیلا موسوی سیرجانی صفحات 947-965
  پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک شناسی نثر شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی صورت گرفته است. سعدی شیرازی نویسنده بوستان سعدی از عالمان دین بوده و در سالهای اول سده هفتم هجری در شیراز متولد شده و در جوانی به بغداد رفته و آنجا در مدرسه نظامیه و حوزه های دیگر درس و بحث به تکمیل علوم دینی پرداخته و درعراق و شام وحجاز مسافرت کرده و حج گزارده و در اواسط سده هفتم به شیراز باز آمده و درسال 655 هجری کتاب معروف به بوستان را به نظم درآورده است که عبوالواسع هانسوی ادیب و شاعر فارسی گوی هندی از مردم شهر هانسی که در نیمه دوم سده یازدهم و نیمه یکم سده دوازدهم هجری درروزگار اورنگ زیب گورکانی می زیسته است و تاریخ تولد و وفات وی معلوم نیست به شرح ابیات دشوار بوستان سعدی پرداخته است. این پژوهش از نو ع انتقادی و از نظر اجرا در حیطه بررسی نسخه خطی می باشد. منابع مورد استفاده دراین پژوهش نسخه اول شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی درکتابخانه کالج فورث ولیم هند کاتب غلام حسن که نسخه اصلی قرار گرفته است و نسخه دوم شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی در کتابخانه گنج بخش اسلام آباد پاکستان و نسخه سوم شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی درکتابخانه ملی ایران می باشد که به بررسی سبک نثر شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی در دو بخش صوری و محتوایی پرداخته شده است. در این پژوهش به بررسی روش و شناخت چهارچوب کاری شارح در سبک نثر شرح نیز پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بوستان سعدی، شرح هانسوی، ویژگی های سبکی
 • غلامرضا شهروی، محسن محبی*، ابراهیم بیگ زاده، صابر نیاورانی صفحات 967-982
  موضوع ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی ، موضوعی نو و بدیع بوده و تاکنون ابعاد آن مورد عنایت دکترین قرار نگرفته است. در این مقاله برآنیم که با هدف امکان سنجی ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی با تکیه بر جنایات گروه داعش پاسخ دهیم که صلاحیت دیوان در ارجاع جنایات گروه های غیردولتی به دیوان کیفری بین المللی چیست؟ برای نتیجه گیری می توان بیان کرد که اقدامات داعش براساس مدارک بین المللی موجود مانند اساسنامه دیوان و نیز قوانین کیفری ، نمونه کامل ، و جنایت علیه انسانیت و جنایات جنگی است. با توجه به مفاد اساسنامه دیوان به نظر می رسد که این دیوان در کل پنج روش اجرای صلاحیت در برابر جرایم مربوط به حوزه صلاحیتی خود دارد: 1) دریافت دیوان از شورای امنیت؛ 2) انجام خلاف در حیطه دولتی مربوطه؛ 3) قبول صلاحیت دیوان از سوی کشور هایی که عضو دیوان نیستند در مورد جناینی ویژه ؛ 4) قبول عضویت کشور های جدید در دیوان کیفری بین المللی؛ 5) ارتکاب جرم وجنایت توسط تابعین دولت های عضو در حالی که خودشان دولت غیرعضوهستند.
  کلیدواژگان: تروریسم، داعش، دیوان کیفری بین المللی، سوریه، عراق
 • مسلم امین نژاد، حمیدرضا شمع ریزی*، کمال خواجه پور صفحات 984-996
  ابوعلی نحوی فارسی فسوی از بزرگ ترین دانشمندان ادبیات عرب است به طوری که سایر دانشمندان در آرا علمی خود به نظرات صرفی و نحوی او استناد می کنندکمتر عالمی پیدا می شود که از قرن چهارم به بعد از نظرات علمی او استفاده نکرده باشد. وی برتبحر در ادبیات عرب نظرات بسیار دقیقی در تفسیر قرآن مجید دارد به نحوی که مفسرین بعد از او در قرن های پنجم تا هفتم از نظرات تفسیری او بهره برده اند. این پژوهش با هدف تبیین سبک و روش ابوعلی نحوی در تفسیر قرآن و به دست آوردن مهم ترین آراء تفسیری وی صورت پذیرفته است..نتایج نشان میدهد هرچند برخی هیچ اثر مکتوب مستقلی در زمینه ی تفسیر برای او نمی شناسند و او را در جرگه اهل تفسیر جای نمی دهند اما عده زیادی او را از جمله مفسران می دانند و برای اثبات رای خود دلایل متعدد می آورند و معتقدند که اگرچه هم اکنون اثر مستقلی از ابوعلی در موضوع تفسیر باقی نمانده است اما استفاده دیگر مفسران از نظرات تفسیری او همه دال بر این مطلب است که ابوعلی در بیان نکات ریز و دقیق تفسیری تبحر خاصی داشته است.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: «ابوعلی نحوی»، «تفسیر»، «ادبیات عرب»، «تفسیر ادبی»
 • عبدالرضا بیات، فرشاد حاج علیان*، تورج مجیبی، مهدی امیر میاندرق صفحات 987-1004

  این تحقیق با هدف شناسایی و تببین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی می باشد که به شیوه آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها با تعداد 18 نفر خبره به اشباع نظری رسیده است و طی فرآیند تحلیل داده ها با استفاده از استراتژی استراوس کوربین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار پژوهش شناسایی گردیده است. در بخش کمی ضمن شناسایی ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار، سعی شده است که این ابعاد و شاخص های شناسایی شده با داده های کمی نیز تایید شوند.نتایج بدست آمده، نشان داد که به کارگیری مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور وابسته به ابعاد یازده گانه ارزش ها و شاخص های این یازده نوع از ارزش ها هستند. این مقاله ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار را برای وزارت کشور تبیین نمود و مبحت مدیریت ارزش مدار را یک گام به جلو برد و پیشنهاد شد که از مدیریت مبتنی بر ارزش ها می توان به عنوان یک استراتژی در بهبود عملکرد سازمانی و مدیریتی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ارزش، مدیریت ارزش ها، مدیریت مبتنی بر ارزش ها، سازمان های دولتی، وزارت کشور
 • سید نجم الدین قریشی*، عباسعلی کدخدایی، مجتبی بابایی صفحات 998-1008
  درخواست برای عدالت اغلب با تلاش های رسمی به سمت صلح در تضاد بوده است. هدف عدالت انتقالی بر پایه تضمین عدالت و صلح در یک زمان مشخص است اما در مواردی خودداری از تعقیب جزایی و یا مجازات در قالب عفو عمومی برای تحقق انتقال صلح آمیز ضروری هست. هدف این مقاله بررسی عفو و بی کیفری و ارتباط آن با عدالت انتقالی با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده می باشد. عفو عمومی یک مولفه متناقض از سازوکارهای عدالت انتقالی است که طی آن، برخی از مجرمان از سوی دولت بخشیده شده و مجازات نمی شوند. عفو حقوق قربانیان برای جبران غرامت را نقض می کند و با اهداف حقوق بین الملل برای مجازات مجرمان جنایت های جدی حقوق بشر ناسازگار است. این طرز تلقی را ایجاد می کند که ارتکاب جرایم سنگین می تواند بدون مجازات باقی بماند. مرتکبین نقض حقوق بشر فکر می کنند که با عفو می توانند از مجازات بگریزند. عفو مجرمان ممکن است ترس، بی ثباتی و ناامنی را در جامعه افزایش دهد لذا در راستای تقابل با بی کیفری فعالان حقوق بشر استفاده از عفو را عنوان ابزار عدالت انتقالی محکوم کرده اند.
  کلیدواژگان: عدالت انتقالی، عفو، بی کیفری، دیوان کیفری بین المللی، صلح و عدالت
 • محمدحسین محمدی، خیرالله پروین، مصطفی سراجی* صفحات 1010-1022

  سیاست در بطن آموزه های دین اسلام نهفته است و مفهوم اسلام غیرسیاسی در مقابل آن کاربردی ناروا است. نظام اسلامی یک نظام شرعی قانونی است که دارای اساسنامه و قانون اساسی میباشد. این قانون برگرفته از قرآن و سنت پیامبر است دولت قانونی اسلام، عنوان و صفت خاصی به جز اسلامی ندارد. قرآن و سنت پیامبر نیز بر اصول دموکراسی صحه گذاشته است، دین اسلام، دموکراسی را به معنای توجه به پایگاه مردم در حکومت قبول دارد. دموکراسی یعنی عدم تحمیل شرایط نا خواسته بر مردم که از طریق راهکارهای زیادی همچون انتخابات، همه پرسی، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه ها و استقلال قوه قضاییه محقق می شود. چنین ماهیتی از دموکراسی نه تنها مغایر با اسلام نیست بلکه بسیار نزدیک با روح اسلام است. این پژوهش با هدف بررسی سازگاری های دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسلامی خاورمیانه به روش تحلیلی توصیفی صورت پذیرفت. در این پژوهش سه اصل نظارت همگانی، برابری سیاسی، امکان تصمیم گیری عمومی درباره مقررات و سیاست ها، در اسلام نواندیش که مهمترین اصول دموکراسی در نظام سازی حکومتها می باشد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سه اصل مورد بررسی در کلیه محورها در اسلام نواندیش با دموکراسی سازگار بود. به نظر می رسد ترغیب حکومت های اسلامی به دموکراسی و تشکیل حکومت های شایسته از طریق انتخابات آزاد و سالم به همراه توسعه اقتصادی و وجود رسانه های مستقل مهمترین راهکار جهت برطرف کردن موانع دموکراسی در حکومت های اسلامی باشد.

  کلیدواژگان: دموکراسی، اسلام، حکومت اسلامی، خاورمیانه
 • مریم بیگ پورتنها، فرشید نمامیان*، رضا تقوایی، تحفه قبادی لموکی صفحات 1024-1038
  این پژوهش با هدف بررسی و برازش الگوی هنجار بازاریابی اخلاقی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. در روش کمی نیز، مدیران و کارکنان ارشد گروه هتل های پارسیان به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 210 نفر بر اساس روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در فاز کمی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSS، Lisrel و smartPLS استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل هنجارهای بازاریابی اخلاقی در صنعت هتلداری (بر اساس ساختار مدل پارادایمی) شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تایید قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بازاریابی، هتلداری، صنعت هتل داری، معدلات ساختاری
 • محمد طهوری، سید علی اکبر احمدی*، کامبیز حمیدی صفحات 1040-1060

  اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد ومولفه ها و طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق بصورت آمیخته (کیفی و کمی) بوده که برای استخراج داده های کیفی از روش تحلیل تم و روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید و صاحبنظران بخش بازرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 12 نفر خبره جهت استخراج داده های اولیه (مصاحبه) و تعداد 7 نفر خبره جهت اعمال نظر در روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران بخش بازرگانی کشور به تعداد 1200 نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر حجم نمونه تعیین گردیده است، نتایج تحلیل تم به روش آسترید استرلینگ و استفاده از نرم افزار NVIVO شامل تعداد 129 کد باز، تعداد 50 کد پایه، تعداد 15 کد سازماندهنده و تعداد 3 کد فراگیر بوده است. همچنین نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد تمامی روابط بین متغیرهای اصلی در مدل پژوهش معنادار بوده و عوامل مرتبط با هر بخش تاثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند و برازش و اعتبارسنجی مدل تایید گردیده است. بین اولویت مولفه های آسیب شناسی اجرای خط مشی های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی تفاوت معنی داری وجود داشته و عامل بازدارنده فضای اجرا بالاترین اولویت و عامل بازدارنده فضای اقتصاد مقاومتی پایین ترین اولویت را از دیدگاه پاسخ دهندگان به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: خط مشی عمومی بازرگانی، اقتصاد مقاومتی، تحلیل مضمون
 • آذر پوربهرام، سید علی رحمان زاده*، نوروز هاشم زهی صفحات 1062-1080
  یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز در هر محیط اجتماعی و بالاخص موثر بر کیفیت زندگی خانواده ها، برخورداری از مهارت های ارتباطی است. لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مهارت های ارتباطی اعضای خانه موسیقی ایران با تاکید بر ارتباط با خانواده در سال 1399، انجام شده و به روش کمی صورت گرفته است. در این بخش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از روش پیمایش و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد، در نهایت داده ها به روش همبستگی و رگرسیون و با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان (2/59%) وضع مهارتهای ارتباطی اعضای خانه موسیقی را در حد مطلوب ارزیابی کرده اند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان متغیرهای تساوی، مثبت گرایی و طبقه اجتماعی با مهارتهای ارتباطی بوده است. در تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام به ترتیب 3 متغیر طبقه اجتماعی، تساوی و مثبت گرایی در مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی وارد معادله رگرسیون شدند و در مجموع حدود 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: مهارتهای ارتباطی، همدلی، تساوی، مثبت گرایی، طبقه اجتماعی
 • علی حیاتی، محمدقربان کیانی*، کیوان شافعی، سید محمد شیخ احمدی صفحات 1082-1096
  جریان نواندیشی دینی در دوره پهلوی اول، از نظر فکری ادامه جریان روشنفکری در ایران است. با حمایت حکومت پهلوی طیفی برآمدند که افکار و آرمان هایشان رنگی از اندیشه غیر دینی داشت که فصل مشترک آن ها مخالفت با حاکمیت فقها، زدودن خرافات از سطح جامعه و دوری از مرجعیت دینی بود. این مقاله قصد دارد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد: رویکرد اصلی دگراندیشان دوره پهلوی اول متضمن انجام اصلاحات در کدام جنبه های مذهبی بود؟ رویکرد دگراندیشان دینی متضمن اصلاح ساختاری مذهب بود. رویکرد حکومت پهلوی نیز حمایت از فعالیت های آنان بود. اسدالله خرقانی و محمد مهدی خالصی زاده ضمن پذیرش اصل اجتهاد، جهت از میان بردن بدعت های دینی و ایجاد اتحاد میان مسلمانان تلاش کردند. فردی چون احمد کسروی تصور کرد دین قابلیت بازسازی ندارد و ضمن حمله به مذهب شیعه خواستار جایگزینی دین جدید شد. شریعت سنگلجی و علی اکبر حکمی زاده ضمن رد این پیش فرض ، فرهنگ دینی را اصلاح پذیر و تجدد خواه دانستند و ضمن مقابله با بدعت و خرافات، معرفت دینی را همسنخ با رهیافت های جدید مذهبی دانستند. مهمترین یافته این پژوهش مشهود بودن تعارض فکری میان دگراندیشان دینی با روحانیت سنتی بود. البته اقدامات دگراندیشان دینی به دلیل مغایرت با اعتقادت اکثریت مردم ایران بر خلاف حکومت پهلوی هرگز مورد تایید ملت قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: دگراندیشان دینی، شریعت سنگلجی، احمد کسروی، علی اکبر حکمی زاده
 • داود یزدانی کچوئی، محمدرضا شیرازی* صفحات 1098-1117
  علاقه ذاتی و غریزی آدمیان به مالکیت بر دستاوردها و آنچه که احتیاجات آنها را در زمینه های مختلف برطرف می سازد باعث شده است تا انسان ها از دیرباز اصل مالکیت را به رسمیت بشناسند. ادیان آسمانی، از جمله شریعت اسلام به عنوان آخرین دین الهی نیز محترم بودن مالکیت خصوصی را امضا و تایید کرده است. اسلام نه تنها مردم را بر اموالشان مسلط دانسته و به آنها اختیار تصرفات گوناگون در ملکشان را داده، بلکه دخالت دیگران در ملک اشخاص را جز با رضایت کامل آنها ممنوع ساخته است، با این حال از آنجا که دستگاه حاکم متولی اداره امور جامعه و مسیول انجام خدمات عمومی و اجرای عدالت در جامعه و زمینه ساز اعمال مالکیت اشخاص می باشد. این اصل با محدودیت هایی مواجه شده و موجب شده که مالک به دستگاه حاکم در مواردی اجازه سلب مالکیت را راستای اعمال مصالح اجتماعی بدهد. محدودیت هایی که بر مالکیت خصوصی افراد از سوی دستگاه های حاکم اعمال می شود، در چارچوب دو معیار «مصلحت و ضرورت» قابل بررسی است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ضرورت حفظ نظم و نظام اجتماعی و در افقی برتر برقراری عدالت اجتماعی ایجاب می کند
  کلیدواژگان: مصلحت، ضرورت، مالکیت، حاکمیت
 • ابراهیم حجازی فر، مهناز سلیمی*، راضیه حسنخانی صفحات 1119-1133
  پژوهش حاضر در پی بررسی سند عادی حقوقی فراگیر و حایز اهمیتی است به نام مبایعه نامه و قولنامه که جامعه در انجام معاملات با آن با مسایل متعددی مواجه است ولی قانون گذار تا کنون تکلیف کاملا مشخصی در تباین این دو سند را مشخص نساخته و ماده قانونی بر آن وضع ننموده است. به همین جهت دیدگاه ها در دوران های مختلف متفاوت بوده به نوعی که در عقاید علمای حقوق و رویه اداری، دیدگاه و رویه کاملا واحدی نمی توان بر آن پیدا کرد. آراء و نظرات نقش موثری را در بیان اثر حقوقی این دو ایفاء کرده و بعضا مصالح سیاسی و اقتصادی حکومت نیز در ایجاد این وضعیت متشتت بی تاثیر نبوده است.سوال اساسی پژوهش عبارت است از آنکه مبایعه نامه و قولنامه از نظر فقهی و حقوقی چه آثاری بر اموال غیر منقول دارد؟ برای پاسخ در این پژوهش سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه و مبایعه نامه و آثار حقوقی آنها مشخص شود .همچنین در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه مشخص و ماهیت حقوقی آن روشن شود و دیدگاه های حقوقی و فقهی در نظام اداری قضایی ایران همچون شورای نگهبان که در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی وجود دارد، بیان گردد. به همین خاطر تلاش شده ابتدا مفهوم و ماهیت تحلیل شود. نتایج نشان دهنده آن است که که قولنامه و مبایعه نامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه می باشند و قالب عقد را دارند.
  کلیدواژگان: قولنامه، مبایعه نامه، حقوق اداری، اموال غیرمنقول، اشخاص ثالث
 • محمد مرادی خلج، سعید صیادی*، سنجر سلاجقه، زهرا شکوه صفحات 1135-1156
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان صورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی گراندد تیوری (داده بنیاد)، مصاحبه با 15خبره (آشنا به مبحث توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی می باشند) انجام شده. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمان می باشند، به تعداد نفر(245) که از این تعداد 124 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک مدنظر قرار گرفتند. برای شناسایی ابعاد و مولفه های توانمندسازی مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی مصاحبه های مفصل و عمیقی انجام شده است. به منظور بررسی اعتبار توانمندسازی مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی از پرسشنامه 83 سوالی براساس طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسش نامه (توانمندسازی مدیریت دانش) برابر با (1/81 درصد) و پایایی آن برابر با (4/92 درصد) محاسبه گردید. داده های حاصل از تحقیق بوسیله نرم افزار NVIVO ویراست 11 مورد تحلیل قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 23 و SMART PLS ویراست 2/2 انجام شده است و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است. در این تحقیق در کدگذاری باز، 166 گزاره مرتبط استخراج گردید و در مرحله کدگذاری محوری با دسته بندی به 12 مقوله تقسیم شد و در کدگذاری انتخابی 15 بعد کلی استخراج شده و الگوی نهایی پژوهش طراحی گردید. این الگو شامل دو بعد کلی شامل: پیامدهای درون سازمانی پیامدهای رقابتی است. که با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارایه گردید.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیریت دانش، مبانی اسلامی، آموزش و پرورش
 • تعیین تاثیر نوآوری در پذیرش تغییر جامعه معلمان تربیت بدنی مدارس نظام جمهوری اسلامی ایران
  پریسا آقایی، زینت نیک آیین*، فریده اشرف گنجویی صفحات 1158-1169

  ضرورت تغییرونوآوری در همه زمینه ها خصوصا فناوری اطلاعات ومدیریت آن از شرایط اساسی موفقیت سازمانها خصوصا آموزش و پرورش می باشد. از این رو این پژوهش با تعیین تاثیر نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی مدارس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر مسیر اجرا از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را معلمان تربیت بدنی مدارس شهر تهران به تعداد1600نفرتشکیل دادند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری پژوهش شامل2 پرسشنامه: 1-پرسشنامه نوآوری آنتونیک و همکاران (پایایی94/0) ، و 2- پرسشنامه تغییر سازمانی بیورتیک و لیوتین(پایایی92/0) استفاده شد. به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد. برای تحلیل داده ها ازتحلیل مسیر معادلات ساختاری وبرای الویت بندی مولفه ها از ضریب بتا رگرسیون خطی استفاده شده که با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس و لیزرل انجام شد. یافته ها نشان داد نوآوری به میزان 61/0در پذیرش تغییر ، تغییر افزایشی و مثبت ایجاد کرده بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که نوآوری و تمام مولفه های آن در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی اثرمعناداری دارد و دراین میان مولفه خودکارآمدی با ضریب استاندارد 59/0وارزش اجتماعی خلاقیت با ضریب استاندارد57/0بیشترین تاثیر و توسعه خلاقیت با ضریب استاندارد49/0کمترین تاثیر را در پذیرش تغییر دارا بودند.کلیدواژه ها: نوآوری ،پذیرش تغییر،معلمان تربیت بدنی،

  کلیدواژگان: نوآوری، پذیرش تغییر، جامعه معلمان تربیت بدنی
 • طاهره کیاکجوری، اصغر عباسی*، مهدی اسماعیلی صفحات 1171-1178
  در این پژوهش به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفای طفل بر مبنای سیاست کیفری ایران در قبال جرایم اخفاءو پنهان کاری پرداخته می شود. اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف می نمایند. مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمی شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می نماید. در مورد ربایش نوزاد (تازه متولد شده) تنها در برخی از نظامهای حقوقی و از جمله ایران قانون خاص تصویب شده است. لذا در این رهگذر عناصر متشکله جرم اختفای طفل از منظر فقهی و حقوقی مورد مداقمه قرار می گیرد.با توجه به مطالب معنونه، در مقام جمع بندی باشد بیان داشت که، مشهور فقها در مورد ربودن کودک به شرط عدم فروش آن قایل به تعزیر هستند اما اگر سارق کودک را بفروشد بر اساس نظر اکثر، مجازات وی قطع دست است؛ در قانون نیز ربودن و اختفاء کودکان ممنوع بوده و برای مجازات حبس و همچنین جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در قانون نیز برای این مورد مجازات، حبس در نظر گرفته شده است.
  کلیدواژگان: اختفاء، طفل، جزم، عناصر سه گانه جرم
 • مجید نوروزی خولکی، اسدالله اطهری*، حسن شمسینی غیاثوند صفحات 1180-1194
  یکی از موضوعات محوری در هر کشور مشروعیت نظام های سیاسی است. بخصوص در کشورهای که از سابقه تاریخی و فرهنگی تاریخی و قدرتمندی برخوردار هستند منابع مشروعیت بخش متعدد است.با توجه به اینکه تاریخ ایران بسیار طولانی و از نظام فرهنگی قدرتمندی برخوردار بوده است،منابع مشروعیت چندگانه تاکنون ادامه داشته است در واقع نهاد حکومت در ایران همواره با اقتدار دینی، سنتی در عصر جدید قانونی معنا شده است. سوال و هدف محوری این پژوهش دلایل تداوم منابع چندگانه در ایران و بخصوص قدرت مشروعیت دینی در ایران است. در تجزیه و تحلیل این سوال و با بهره گیری از روش تحلیلی -تبیینی به موضوعات مختلف همچون نقش دین در تاریخ باستانی ایران، بازتولید و افزایش دین در سیاست با ورود اسلام به ایران و همچنین ایجاد پشتوانه دینی برای دولت های مدرن در ایران و تطبیق دین با دموکراسی پرداخته شده است.در واقع منابع مشروعیت بخش دولت در ایران گذشته و در هزاره سوم بازتولید دین و سنت همچون ایرانشهری و فره ایزدی، فردمحوری، تایید الهی و فرازمینی بودن و همچنین تطبیق عناصر سنتی با منظومه معرفتی مشروعیت نوین همچون قانون و حاکمیت مردم است.
  کلیدواژگان: ایران، مشروعیت، دولت، سنت، قانون
 • حمیدرضا ناظمی هرندی، داود نصیران*، سید محمدهادی مهدوی اردکانی صفحات 1196-1210

  موضوع حریم خصوصی افراد از موضوع های جدید و روزآمد در نظام حقوق بشر است. علی رغم اینکه این حق، ریشه در حقوق بشر داشته و دارای مبنای عقلی است، اما در تعالیم اسلامی، قوانین داخلی ایران و اسناد و معاهدات بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. باید توجه داشت که همسران در کنار زندگی زناشویی مشترک، فضای ذهنی خصوصی هم دارند و هر کدام دارای حریم خصوصی اقتصادی، اطلاعاتی، ارتباطی، جسمانی، شخصیتی و جنسی و روانی هستند.آن ها می توانند این فضای خصوصی را با هم به اشتراک بگذارند یا نگذارند. با وقوع عقد ازدواج، رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر مستقر می شود، که ممکن است در آغاز و یا در ادامه زندگی مشترک، بین این حقوق و تکالیف در مقام عمل و اجرا تزاحمی صورت گیرد. با توجه به قاعده فقهی لاضرر، اصل عدم ولایت بر دیگری، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل اباحه و آزادی اراده و اصل استقلال دارایی زوجین به نظر می رسد، اختیار ریاست مرد بر خانواده تا جایی قابلیت اعمال دارد که از حدود مصالح خانوادگی و حقوق اساسی زوجه از جمله حریم خصوصی، تجاوز نکند و با توجه به این مبانی و اصول حقوقی، لازم است مفهوم مدرن و جدیدی از تمکین ارایه گردد.

  کلیدواژگان: حریم خصوصی، تمکین، تزاحم، حقوق زوجه، ریاست زوج
 • الهه زنجانیه، معصومه قره داغی*، منوچهر صمدی وند، رضا نصیری حامد صفحات 1212-1228
  تاریخ نگاری از مهم ترین بسترهای حضور و نمود ناسیونالیسم فرهنگی است و در روند شکل گیری دولت ملت ها، تاریخ نقش اساسی را داشته است. در عصر دولت ملت ، نگاه ابزاری وفایده گرایانه به تاریخ برای حکومت ها از طریق نگارش و آموزش تاریخ اهمیت پیدا کرد. عمده آثاری که به بررسی ایران معاصر اهتمام ورزیده اند، ایران جدیدرا در راستای تقابل دو فرهنگ سنتی و مدرن یافته‏اند در دام صرف نظریه سنت و مدرنیسم گرفتار آمده اند. دیگر آثار معدودی نیز که اندیشه ها را در قالب جریانات فکری چپ وراست و یا مذهبی و لیبرال به بحث گذاشته اند بیشتر عرصه سیاسی یا به اصطلاح نمود سیاسی آن جریانات را در قالب احزاب و تشکل های سیاسی بررسی و از ریشه شناسی آنها بازمانده‏اند. سکولار کردن سیستم های اجتماعی و تعلیم و تربیت از آفات منطق اثبات‏گرایانه است که مشکلات فردی و اجتماعی زیادی را در جامعه اسلامی به دنبال دارد.مکتب پوزیتیویسم به نحو بارزی در تاریخ نگاری ناسیونالیستی ایران بروز یافت. بیشتر تاریخ های نوشته شده در دوره پهلوی حامل این مفهوم بودند که رسیدن به پیشرفت و نوسازی جامعه بر طبق الگوهای غربی آرمان همه است و این آرمان به دست باکفایت رضاشاه و سپس پسرش امکان پذیر شده است. نویسندگان متعددی تحت این گرایش و اندیشه بودند.
  کلیدواژگان: گفتمان پوزیتیویسم، محمدرضا شاه، فرهنگی
 • شیوا سیف الدینی خالقی، اسماعیل جهانبخش*، رضا اسماعیلی صفحات 1230-1247
  هدف این تحقیق آگاهی از اثرات پیامد های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه صنایع دستی و نقش آن در رونق گردشگری در استان کرمان است. به این منظور، نخست با بررسی ادبیات نظری مربوط به شناسایی پیامد- های صنایع دستی بر توسعه گردشگری پرداخته شد، سپس نظر صنعتگران فعال این صنعت(در استان کرمان) مورد پرسش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در این تحقیق به دو صورت توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار 22 SPSSو نرم افزار آیموس صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی کرده است. به طور کلی برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون 2xو کولموگرف اسمیرنف استفاده شده است.برای سنجش نرمال بودن متغیرهای این تحقیق نیز از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده گشته است.همچنین به منظور تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های تی استیودنت تک نمونه ای، آزمون تی دو نمونه ای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. برای پاسخ به بقیه سوالات از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده شده است.همچنین محقق به عنوان تحلیل جانبی به بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر نگرش صنعتگران در زمینه پیامد های اقتصادی و اجتماعی توسعه صنایع دستی بر گردشگری پرداخت است ،استنتایج یافته ها نشان داد که میانگین‏ های محاسبه شده نظرات صنعتگران بالاتر از حد متوسط بوده و آنان معتقدند توسعه صنایع دستی موجب رونق گردشگری می شود
  کلیدواژگان: گردشگری، صنایع دستی، اشتغال، مهاجرت، فقرزدایی، خودباوری، رونق کسب و کار
 • سید علی سید دارابی*، رضا حسین گندمکار، عزیزالله فهیمی، عزت الله گنج خانلو صفحات 1249-1265
  ممکن است افراد با هدف محروم نمودن طرف مذاکره از معامله با سایر اشخاص وارد مذاکره شوند تا او را از فرصت معامله با آنها محروم نمایند. همچنین ممکن است طرفین از اطلاعات فنی و تخصصی ارایه شده توسط طرف عقد سوء استفاده نموده و آنها را در اختیار رقبای وی قرار دهند یا با استفاده از آنها کسب سود کنند. همه این اتفاقات در مرحله پیش از انعقاد یک قرارداد رخ می دهد. در گذشته که اصل آزادی قراردادی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار می گرفت، مسیولیتی در قبال اقدامات فوق الذکر متوجه افراد نمی شد. زیرا هر شخص حق داشت که مذاکرات را متوقف نموده و تن به انعقاد عقد ندهد. از سوی دیگر طرفین مذاکره با اختیار خود وارد یک فرآیند مخاطره آمیز شده اند و زیان های احتمالی را به منظور کسب سود پذیرفته اند. در نتیجه حق مطالبه خسارت از طرف مقابل را ندارند. اما به مرور زمان، نیازها و تغییرات جامعه مدرن و بیع های تخصصی از یک سو و رقابت های غیر اخلاقی تجار از سوی دیگر موجب شد تا رویکرد مذکور تعدیل شود و حقوقدانان هر یک با نظریه پردازی مطلوب خود، سعی در اخلاقی تر کردن حقوق و به رسمیت شناختن مسیولیت پیش قراردادی نمودند که نتیجه این تلاش ها در حقوق داخلی آنها و پیمان های بین المللی هویدا است.
  کلیدواژگان: مسئولیت پیش قراردادی، حسن نیت، قطع مذاکره، تقصیر، جبران خسارت
 • ذکرالله منافی، احسان شاکری*، علیرضا اسمعیل زاد صفحات 1267-1292

  امروزه دموکراسی به عنوان مطلوب ترین شیوه زیست سیاسی مطرح شده است و همه نظام های سیاسی برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از برچسب دموکراسی سود می جویند و با ایجاد بعضی از نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیت و مشروعیتی هستند. با وجود این، هر متفکری توجه خاصی به آن نشان داده است. در این جستار سعی می شود دموکراسی و اصول آن در آراء و اندیشه های دینی محمد مجتهد شبستری، در چارچوب روش شناسی هرمنوتیک اسکینر بررسی شود. با مداقه در آراء و اندیشه های مجتهد شبستری به عنوان اندیشمند دینی و تاثیرگذار در جریان های روشنفکری ایران بعد از انقلاب، می توان تفسیری دموکراتیک از دین برای اندیشه وی قایل شد و ایشان با نگاهی برآمده از هرمنوتیک، تفسیر مدرنی از مفاهیم سنتی مانند عدالت، شورا، مساوات و... ارایه داده که با فهم معاصر بشری و یا فهم عصری از دین سازگاری دارد. و همچنین مجتهد شبستری تلاش نموده بین دیانت و مدرنیت آشتی ایجاد کند و میان آنها تفسیری عصری و زمان پسند که با روح زمانه همسو و همساز باشد ارایه دهد و با این رویکرد در مورد مفاهیم مدرن مانند دموکراسی، با اصل قرار دادن آزادی و مساوات، قایل به وجود «دموکراسی مسلمانان» است و معتقد است این دو اصل باید در بطن جامعه با سنت های مختلف به عنوان هسته های اساسی و اصلی در همه جای رژیم به نوعی خود را نشان دهد، و به جدایی و تفکیک دین از سیاست، عرفی بودن سیاست و حکومت قایل است.

  کلیدواژگان: دموکراسی، دینداری، شبستری، اسکینر، هرمنوتیک
 • مهرناز بهروزی*، فاطمه روحی پرکوهی، محمد سپهری صفحات 1294-1306
  جنبش علویان طبرستان در تاریخ دیرپای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا از دید ایدیولوژیک برای اولین بار حکومتی شیعی در ایران شکل گرفته و این موضوع، خلاف آمد شرایط سیاسی آن روزگار است. در ظهور و تثبیت این جنبش در منطقه طبرستان، مردم این دیار نقشی مهم داشته اند. دلیل این همکاری را باید برآمده از دلایل مختلفی دانست که محرومیت های نسبی از آن جمله است. تد رابرت گر مطالعاتی را در حوزه مسایل اجتماعی انجام داده است که نتیجه آن، نظریه محرومیت نسبی بوده است. این نظریه به ماهیت جنبش ها و انقلاب های سیاسی می پردازد. رابرت بر این اصل تاکید دارد که وجود موانع مختلف برای رسیدن به اهداف توده ها باعث بروز این خیزش های اعتراضی می شود. در پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، ماهیت و موانع مرتبط با جنبش علویان طبرستان با رویکرد به نظریه محرومیت نسبی رابرت گر کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه هایی چون: عدم کامیابی دستگاه خلافت و کارگزاران آن در بحث توانایی ارزشی؛ محرومیت نسبی مردم و خشونت سیاسی؛ اعتراض های ناشی از بی عدالتی و توزیع نابرابر منابع در کلیت این خیزش اثرگذار بوده است. همچنین، مهم ترین مانع فیزیکی برای عدم تحقق خواسته های مردم این منطقه، هژمونی قهرآمیز و سخت عمال طاهری خلافت عباسی بوده که باعث ایجاد شکاف های عمیق میان انتظارات ارزشی مردم و دریافت های آنان شده است
  کلیدواژگان: اسلام، علویان طبرستان، محرومیت طبقات اجتماعی، رابرت گر، محرومیت نسبی
 • سید مجید سیدحسینی، سینا نعمتی زاده*، میرفیض فلاح شمس صفحات 1308-1328

  امروزه، منابع انسانی یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود و منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در سازمان به حساب می-آید. اگر سازمان ها بخواهند در دنیای رقابتی امروز، تداوم داشته باشند، تنها راه آن، توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش مستمر برای رفع نیازهای آنها ست. همچنین ، ایجاد یک تصویر مثبت از سازمان در ذهن کارکنان اغلب به عنوان یک عامل اصلی موفقیت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار به ویژه در صنایع خدماتی در نظر گرفته می شود که در نظر گرفتن آنها می تواند در تحکیم وضعیت ارایه دهندگان خدمات در بازارهای رقابتی موثر باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان از طریق متغیرهای کار احساسی، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات و رقابت پذیری می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روابط بین متغیرها، علی است. نتایج نشان داد که بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر کار احساسی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات و رقابت پذیری دارد. همچنین ، کار احساسی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت ، تعهد سازمانی، کیفیت خدمات و رقابت پذیری تاثیر مثبت و معناداری بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان دارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، کار احساسی، تعهدسازمانی، کیفیت خدمات، تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان
 • سعید اسلامی*، سید امیر حسینی جو، کمال پولادی صفحات 1351-1364
  لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشه سیاسی، معانی زیادی داشته است.این اصطلاح دلالت داردبردیدگاه یا خط مشی های کسانی که گرایش اولیه شان درسیاست و حکومت کسب یا حفظ میزان معینی آزادی از قید نظارت یاهدایت دولت یاعوامل دیگری است که ممکن است برای اراده انسانی نامطلوب به شمارآید.سوال اصلی در این پژوهش اینگونه مطرح شدکه چه نسبتی میان مفهوم مدارادر مکتب لیبرالیسم بامدارا درنزدنواندیشان دینی در ایران می توان برقرار نمود؟در این راستاچنین فرض شدکه چهارچوب هاوشاخص های فکری نواندیشان دینی ایران افتراق های عمیقی درحوزه ارزش هاوتربیت اخلاقی بااندیشه های لیبرالیسمی دارد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه انجام ازنوع تحقیقات توصیفی ازنوع همبستگی می باشد که با تکیه بر نابع کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. بررسی ها نشان داده است که این ارزش دردو مکتب مذکور مفهوم یکسانی دارد. اما در مورد این ارزش نیز تفاوت ظریفی وجود دارد. اگر تساهل به منزله صفتی اخلاقی به معنای آسان گرفتن، مدارا کردن، جوانمردی، بلندنظری وآزادگی به کار رود مورد تایید اسلام است.اما تساهل به معنی بی تفاوتی کامل نسبت به باورها ورفتارهای اخلاقی افراد وگروه های مختلف به نسبیت اخلاقی می انجامد. بر این اساس هرکس می تواند دارای هرنوع باورو رفتار اخلاقی باشدودیگران نه تنها نبایدبرای اومزاحمتی ایجاد کنند بلکه بایدگوناگونی وتفاوت راتوصیه وتشویق نمایند.
  کلیدواژگان: تساهل و مدارا، لیبرالیسم، اسلام، نواندیشان دینی
 • محمد صالح مویدی* صفحات 1366-1380
  سفید امضاء ورقه بوده که به صورت ناقص تهیه ، و مشتمل بر امضاء و یا مهر امضاء می باشد و به شخص سپرده یا شخص به هر راهی آن را بدست آورده، و بخشهای خالی را پر و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن استفاده میکند. مانند (الف) چکی را که صرفا امضاء در آن بوده و به (ب) میدهد و به او دستور می دهد که بخشهای نامفهوم را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) بدهد. در این جرم لازم نیست که حتما بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده 673 ق.م.ا (1375) توسط مقنن جرم انگاری گردیده است. هدف این جرم بررسی بررسی جرم سواستفاده از سفیدمهرو سفید امضا می باشدسوال اینجا این است که مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء و سفید مهرچیست و فرضیه آن به نظر می رسد که اصطلاح، سوءاستفاده در متن ماده فوق الذکر، از اطلاق برخوردار بوده و هم شامل خسارت مادی می شود و هم معنوی است تحقیق حاضر جز تحقیقات کتابخانه دای می باشد و نتیجه آن سفید امضاء یا مهر امضاء، نوشته یا سندی است، که بطور ناقص تنظیم و به شخص سپرده و یا آنکه شخص آن را به هر طریقی تحصیل نموده، و دخل و تصرفاتی در مندرجات آن وارد، و از آن سوءاستفاده می نماید.
  کلیدواژگان: سفید، مهر، امضا، سوء استفاده، جرم
 • فاطمه رحمانی، فرامرز سهرابی اسمرود*، حسن اسدزاده، بیتا نصراللهی صفحات 1382-1396
  زنان مطلقه یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که با مسایل و مشکلات روحی- روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر بر ناگویی خلقی، تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه بوده است. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون -پس آزمون و با گروه گواه انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان مطلقه مراجعه کننده به سازمان بهزیستی استان تهران در نیمه دوم سال 1398 به تعداد 263 نفر بود که از بین آن ها تعداد 30 نفر داوطلب واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه (آزمایش و گواه) تقسیم شدند. آزمودنی های دو گروه، پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو بگبی، پارکر و تیلور (1994)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله گروه درمانی مثبتنگر قرار گرفتند درحالی که در طول این مدت گروه گواه هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و بوسیله نرمافزار SPSS24 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنیداری برای همه آزمونها 05/0 لحاظ گردید. نتایج نشان داد گروه درمانی مثبتنگر موجب کاهش ناگویی خلقی زنان مطلقه شد. همچنین گروه درمانی مثبتنگر موجب ارتقاء تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه شد. با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که برای کاهش ناگویی خلقی و نیز افزایش تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه میتوان از گروه درمانی مثبتنگر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گروه درمانی مثبتنگر، ناگویی خلقی، تابآوری، بهزیستی ذهنی، زنان مطلقه
 • الیاس آذرکمان، سیدحسین واعظی*، محمد رضا شمشیری صفحات 1398-1416
  خداوند متعال تمام بندگان خویش را بر اساس موقعیت فردی و اجتماعی، و سیاسی در معرض امتحان و ابتلاء قرار می دهد. در این میان امتحانات انبیاء با توجه به شخصیت فردی، معنوی،سیاسی و اجتماعی و درک و علم پیامبران، متفاوت از دیگران می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای با هدف بررسی تحلیل اخلاقی، سیاسی ، اجتماعی ابتلاء انبیاء الهی از منظر ادیان توحیدی تدوین یافته و درصدد بررسی این موضوع است که انبیاء الهی به عنوان جزیی از مجموعه ی جامعه انسانی هرکدام به نحوی در ابعاد گوناگون و موارد مختلف، همواره مورد امتحانات سخت الهی قرارگرفته اند و این مسیله ای است که هرکدام از ادیان توحیدی در کتب دینی خود آن را منعکس نموده اند. یافته های پژوهش، بیان گر آن است که خداوند، انبیاء الهی را به خاطر رشد و تکامل، فرمانبردای و اطاعات محض، بالا بردن شان،یادآوری و پند پذیری وتشکیل نظام سیاسی مطلوب در جامعه و...در معرض امتحان و ابتلاء قرار داده است.
  کلیدواژگان: فلسفه ابتلاء، آزمایش، انبیاء، ادیان توحیدی، نظام سیاسی
 • حمیده مظفری*، ناصر جدیدی، احمد کامرانی فر صفحات 1418-1430
  پس از تاسیس سلسله هخامنشی و گسترش قلمرو آن، تلاقی شاهنشاهی با دولت‎های آن روز شکل جدیدی یافت. اهمیت روزافزون شاهنشاهی با توجه به چشم‎انداز توسعه‎طلبی و یافتن سرزمین‎های‎ تازه جهت اداره اقتصادی قلمرو، رویکرد مناسبات با دولت‎- شهرهای آسیای صغیر را وارد مرحله نوینی کرد. نکته قابل تامل در این ملاحظات، جدا از اهمیت و قدرت حمایت‎گرایانه‎ی دولت هخامنشی، این است که شخصیت‎های مهم یونانی برای اعاده‎ حیثیت از دست رفته، به ایران پناهنده می‎شدند. در این برهه مشاهده می‎کنیم که برخی از این اشخاص دشمنان خونی هخامنشی بودند که شاهان هخامنشی با توجه به رویکرد و ملاحظات سیاسی برای گستره قلمرو شاهنشاهی از نابودی آن‎ها برای بهره گرفتن در حوادث آینده دولت صرفنظر می‎کرد. تحقیق حاضر بر آن است با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی این پرسش که نقش و جایگاه پناهنده‎گان یونانی در دربار هخامنشی چگونه بوده است و چه تاثیری بر مناسبات ایران و یونان داشته است؟، بپردازد. رهیافت این پژوهش این است که با توجه به اهمیت و جایگاه شاهنشاهی هخامنشی در دنیای آن روز شخصیت‎های مهمی از یونان برای مقاصد سیاسی خود به ایران پناهنده می‎شدند که به تبع آن شاهان هخامنشی سعی می‎کردند از آن‎ها در رویدادهای سیاسی استفاده نمایند
  کلیدواژگان: هخامنشی، یونان، پناهندگی، آتن و اسپارت
 • وحید سروستانی*، مصطفی ماندگار صفحات 1432-1444
  اصل استقلال داوری، دادگاه را از مداخله در داوری منع مینماید لکن در برخی موارد به جهت تحقق نتیجه مطلوب داوری دادگاه با هدف هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری مبادرت به مداخله می نماید. مبانی این دخالت در منابع قانونی و یا منابع قراردادی است. اهمیت به این مبانی را نباید نقض اصل حاکمیت اراده طرفین قلمداد نمود زیرا مداخله دادگاه در شرایطی تنها راه موثر نمودن تصمیم طرفین در ارجاع اختلافات به داوری است. یکی از مواردی که دادگاه در نظام حقوقی ایران دخالت می نماید، صدور دستور موقت است. هرچند نفس دخالت دادگاه در صدور دستور موقت توسط دادگاه در برخی از موارد همچون صدور دستور موقت پیش از شروع فرآیند داوری امری پسندیده است، اما محروم نمودن داور از حق صدور دستور موقت به عنوان یک ابزار کارآمد، به حیثیت داوری لطمه وارد می نماید. بر این اساس بازنگری در قوانین موجود ایران از این جهت امری ضروری است.
  کلیدواژگان: دخالت مساعدتی، اصل استقلال داوری، دستور موقت، مداخله دادگاه
 • علیرضا مرادی* صفحات 1446-1466
  در دهه 1380، جنبشی چپگرایانه در دانشگاه های کشور شکل گرفت که تلاش کرد برای بیان خواسته های خود با سایر نیروهای اجتماعی مرتبط شود. مساله تحقیق حاضر، ناشناخته بودن نحوه برقراری چنین ارتباطی بود. سیوال اصلی این بود که زنان و کارگران در این حرکت دانشجویی چه جایگاهی داشتند؟ از این رو، هدف بررسی حاضر، شناخت رویکرد دانشجویان به جنبش زنان و جنبش کارگری بود. این تحقیق با رویکردی کیفی انجام و نظرات دانشجویان با استفاده از روش مصاحبه با «افراد مطلع مهم» گردآوری و از طریق مقوله بندی مواضع مورد تحلیل واقع شد. نتایج نشان داد که این دانشجویان در مقایسه با فعالان پیشین چپ به نابرابریهای زن و مرد توجه بیشتری داشتند که ناشی از فراگیر شدن و (در مواردی) رادیکال شدن مطالبات زنان بود. همچنین نتایج نشان داد که کارگران به دلایل ایده یولوژیک و نیز قابلیتهای کنشگری برای دانشجویان اهمیت داشتند. دانشجویان از طرق مختلفی چون جمع آوری کمک های مالی، تقدیر از فعالان کارگری، برگزاری سخنرانی، تجمع و نمایشگاه عکس و کتاب، چاپ نشریات، و...با کارگران در ارتباط بودند.
  کلیدواژگان: «جنبش چپ»، «جنبش دانشجویی»، «جنبش زنان»، «جنبش کارگری»، «بسیج منابع»
 • محمدابراهیم شمس ناتری، فرشاد گل میرزایی* صفحات 1468-1485

  آمارهای ارایه شده در رابطه با پدیده پولشویی و فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع، نشان میدهند که وضعیت ایران در زمینه کنترل پولشویی و پیشگیری از فساد اداری نامساعد است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری در استانداری آذربایجان غربی میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری در این تحقیق عبارتند از: کارکنان استانداری آذربایجان غربی و 148 نفر به عنوان نمونه آماری، از طریق جدول مورگان و با روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد در رابطه با متغیرها استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در چاچوب آمار استنباطی با استفاده از نرم افزارspss، و به منظور آزمون فرضیه ها، از آزمون کولموگورف اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد؛ پولشویی بر فساد اداری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین؛ پولشویی بر رشوه،اختلاس،پارتی بازی وخویشاوندسالاری به عنوان یکی از ابعاد فساد اداری تاثیر معنادار و مثبت دارند. در نهایت پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی و فساد اداری ارایه گردید

  کلیدواژگان: پولشویی، فساد اداری، اختلاس، خویشاوندسالاری، پارتی بازی
 • امین حسینی، مسعود شیرانی*، داود نصیران صفحات 1487-1500
  امروزه، تردیدی نیست که نهاد حقوقی ثبت اسناد و املاک، نقشی حاکمیتی در جامعه ایفا می کند و شاید موضوع نظام ثبت اسناد و املاک از حیث اینکه به صورت کاملا خصوصی مدیریت می شوند در بحث خصوصی سازی، اولین سازمان و نهاد حقوقی مدنی باشد. فارغ از بحث حقوق مدنی و پیشینه تاریخی ثبت مالکیت ها و اسناد آن، مبانی تشکیل و تاسیس نظام ثبتی از نقطه نظر اسلامی بسیار قابل تامل است. چرا که، دست کم، تنظیم دقیق اسناد ضامن اجرای عدالت و موجب تقویت اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و مانع ایجاد بدبینی و بدگمانی و سوءظن در میان افراد جامعه می شود. از همین رو، سعی شده است در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک با توجه به برخی آیات قرآنی و احادیث که مربوط به مسایل حقوقی و تنظیم سند در معاملات است که مبنای آن؛ آرامش روحی دو طرف معامله، جلوگیری از فراموشی، جلوگیری از انکار، از سوء ظن، جلوگیری از دخل و تصرف احتمالی نابجا، حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن و... مطرح شده، پرداخته شود.
  کلیدواژگان: مبانی فقهی، نظام ثبتی، اسناد و املاک، حقوق مدنی
 • ریحانه قادری، اسماعیل شفیعی*، سید مصطفی مدنی صفحات 1502-1518

  ظهور شکاف طبقاتی و تبعیض و نابرابری درآمدی مسیولان و مردم عادی جامعه، با نمایان شدن حقوق های نجومی برخی از مسیولان، منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به مسیولان نظام شده است. به ویژه در سالیان اخیر، افزایش تورم، وضع تحریم های اقتصادی جدید علیه ایران، رونمایی از حقوق های نجومی، افزایش پرونده های ناشی از فساد برخی از مسیولان و همچنین رکود اقتصادی موجود در بازار کار، از یک طرف باعث کاهش سطح درآمد و رفاه اقشار مختلف جامعه، به ویژه دهک های پایین درآمدی شده است و از طرفی اعتماد مردم نسبت به مسیولان را کاهش داده است. در این مقاله سعی می کنیم ابتدا به بررسی مفهوم اعتماد اجتماعی بپردازیم و سپس با ارایه داده هایی، میزان اعتماد مردم نسبت به مسیولان نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. ارایه این داده ها می تواند به سیاستگذاران و مسیولان برای بهبود روابط خود با مردم جامعه کمک شایانی نماید. نتایج مطالعه ما نشان داد که به دلیل افزایش تورم، وضع تحریم های اقتصادی جدید، رکود در بازار کار، حقوق های نجومی برخی از مسیولان، شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هستیم. این شکاف و نابرابری اقتصادی، منجر به افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به مسیولان شده است.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، شکاف طبقاتی، تحریم اقتصادی، فساد سیاسی
 • مسعود غفاری، علی ناصری* صفحات 1518-1538
  هدف از این پژوهش، تحلیل چگونگی طرح و گسترش مولفه های مدرنیته سیاسی در دوران حکومت قاجاریه است. مواجهه فرهنگ ایرانی و مدرن در دوره قاجار به رشد و رونق مباحث مدرنیته سیاسی منجر شد. روشنفکرانی آشنا به این مباحث، در ابتدا به صورت تلویحی چنین مباحثی را مطرح کردند. روشنفکران بیشترین بار این تحول خواهی را بر دوش می کشیدند و نقش فراوانی در گسترش مولفه های مدرنیته سیاسی در ایران داشتند. این مباحث شامل لزوم ایجاد مجلس و بوروکراسی، قانون اساسی، حکومت متمرکز، جامعه مدنی، ارتش قدرتمند، مشروعیت و جدایی دین از حکومت می شد. در دوران مشروطه تلاش های بسیاری برای دستیابی به این خواسته ها صورت گرفت و برای اولین بار در نظام مبتنی بر استبداد سنتی ایران چنین مطالباتی مطرح شد. با توجه به مدرنیته سیاسی طرح این مباحث وگسترش این تحولات در دوران حکومت قاجارها به خصوص ناصرالدین شاه آغاز شده ولی عملی شدن و تثبیت این مطالبات زمان بر و اکثرا نیاز به گذر تاریخ داشت.
  کلیدواژگان: حکومت قاجاریه، انقلاب مشروطه، مدرنیته سیاسی، نظام استبدادی
 • فرزاد کریمی خنجری*، سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی، مهدی مددی، سینا نوروزعلی صفحات 1538-1552
  قرارداد های بیع متقابل باعث انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه می شود، سپس برای توسعه میادین نفت و گاز و گسترش سرمایه گذاری در این حوزه وزارت نفت و گاز چاره ای جز انعقاد قراردادهای بیع متقابل با سایر دولت ها و شرکت های خصوصی خارجی ندارد. بر اساس قوانین ایران چون منابع نفت و گاز جزء ثروت های عمومی محسوب می شود، حق حاکمیت بر منابع بر عهده حکومت ایران می باشد به همین جهت از روش بیع متقابل منعقد میگردد. فلذا با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای سعی داریم قراردادهای بیع متقابل در ارتباط با صنعت نفت و گاز را در جهت انجام اصلاحات و تعدیلات ساختاری لازم برای رسیدن به شرایط و ساز و کارهای بهینه مورد بررسی قرار دهیم.تحقیقات نشان می دهد که با توجه به ماهیت قوانین جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای بیع متقابل مناسب بوده و از این طریق نه تسلطی بر صنعت نفت و گاز از طرف خارجیان صورت می گیرد و نه حکومت تسلط خود را بر منابع نفت و گاز از دست می دهد از این طریق منافع دو طرف قرارداد تامین می گردد. در پژوهش حاضر این قراردادها را مورد کنکاش قرار داده و راه کارهایی برای انعقاد هرچه بهتر قراردادهای بیع متقابل ارایه خواهیم داد که از جمله آنها وضع قوانین جدید متناسب با شرایط امروزی و اصول حقوقی - تجاری می باشد.
  کلیدواژگان: بیع متقابل، نفت، گاز، سیاست گذاری، ایران
 • فرشاد فروزش، احمد کامرانی فر*، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 1554-1570
  شکست قشون ایران در جنگ با قوای روس در زمان فتحعلی شاه لزوم ایجاد ارتش منظم و نوین در ایران به وضوح آشکار شد. اگر چه اقداماتی جهت اصلاحات ارتش و قوای مسلح از طریق دولتمردانی مانند عباس میرزا، قایم مقام فراهانی، امیرکبیر و حسین خان سپهسالار صورت گرفت و دارالفنون که در تشکیل ارتش نوین موثر بوده به وجود آمد، لکن اصلاحات محدود و بی رمق بود. جنگ جهانی اول و اشغال بخش هایی از ایران توسط روسیه، انگلستان و عثمانی نیاز به اصلاحات و تشکیل ارتش منظم را بیش از پیش هویدا ساخت. سرانجام رضاخان فرمان تشکیل قشون متحد الشکل را صادر نمود و کلمات ژاندارم و قزاق را ملغی نمود، ستاد مشترک تشکیل داد و در هییت شورای قشون، کشور را به 5 ناحیه نظامی تقسیم و به هر ناحیه یک لشکر اختصاص داد. کارخانه های تسلیحات و مهمات دایر شد. اما در شهریور 1320. ش. با حمله ی نیروهای متفقین، ارتش ایران فروپاشید و رضاشاه کناره گیری نمود. این پژوهش با هدف بررسی ساختار و تشکیلات ارتش ایران در دوران پهلوی انجام گرفت. روش مورد استفاده در مطالعه روش کتابخانه ای و به شیوه ی تحلیلی بوده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که در اواخر دوران پهلوی دوم و بالاخص پس از کودتای 28 مرداد تشنج و بی نظمی در واحدهای ارتش ایران افزایش یافته، تفرقه بین درجه داران و افسران باعث شد نظامیان انضباط خود را از دست دهند و در نتیجه نظام ارتش ایران از هم فروپاشید.
  کلیدواژگان: ارتش، قشون، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ستاد مشترک، فرمانده کل قوا
 • مرتضی رشیدی*، زهره انصاری، محبوبه خراسانی صفحات 1572-1594
  جامعه شناسی ادبیات، دانشی نوین است که بازتاب مسایل سیاسی- اجتماعی را در متون نظم و نثر مورد بررسی قرار می دهد تا هنجارها و ناهنجاری های جامعه و جایگاه شاعر یا نویسنده را به هنگام آفرینش اثر ادبی، نقد و تحلیل نماید. پس از فتنه مغولان به مام میهن شیخ حسن بزرگ، سلسله جلایریان را در بسیاری از مناطق کشور، تشکیل داد. یکی از جانشینان شیخ حسن بزرگ، شاه شیخ اویس بود که ضمن برطرف کردن بسیاری از نابسامانی های اجتماعی، زمینه را برای رشد شعر و ادب فراهم کرد. که البته آثاری ارجمند آفریده شد. سلمان ساوجی، که چهل سال در بغداد در خدمت جلایریان بود، مثنوی فراقنامه را که شرح عشق ورزی سلطان اویس نسبت به بیرامشاه پسر خواجه مرجان بود آفرید و به موازات آن، عارف اردبیلی منظومه فرهادنامه را به تقلید از نظامی گنجه ای سرود. این پژوهش، به روش تاریخی و مراجعه به اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، ناهنجاری های روزگار ایلکاییان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که در دوران جلایریان، آسیب های اجتماعی از جمله: قمار، باده گساری، رشوه خواری و فساد رواج داشته و دلبستگی به غلامان و پسران نو خط نیز در جامعه آن روزگار رایج بوده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبیات، جلایریان، فراقنامه، فرهادنامه، ناهنجاری
 • آمنه رشیدگرمی*، دانیال عباسپور، مهناز مهدوی، مهدی مسعود آشتیانی صفحات 1596-1612
  امروزه تاثیر روابط دیپلماتیک و ضرورت آن در تعاملات بین الملی انکار نشدنی است. تصویب معاهده های بین المللی مختلف در زمینه روابط دیپلماتیک، از جمله کنوانسیون های وین 1961 و 1963 بر اهمیت این مسیله افزوده است. مصونیت اشخاص، اموال و اماکن دیپلماتیک از تعرض، تعقیب، تخریب، ضبط و مصادره از جمله مقررات وضع شده روابط دیپلماتیک در کنوانسیون وین و سایر کنوانسیون ها است. جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از تعالیم اسلام و اصولی از جمله اصل وفای به عهد، با الحاق به کنوانسیون های مزبور خود را ملزم به رعایت مقررات روابط دیپلماتیک نموده است. براین اساس هرگونه تعرض به اشخاص و اماکن دیپلماتیک علاوه بر مخالفت با شرع ، از نظر قانونی نیز ممنوع است. بنابراین در راستای جلوگیری از تعرض به موارد مذکور، حقوق بین الملل مزایا و مصونیت هایی در نظر گرفته که رعایت آن را بر کشورهای پذیرنده الزامی دانسته است. کشورهای پذیرنده نیز با اتخاذ تدابیرمناسب از هرگونه تعرض، تخریب به اماکن و جاسوسی جلوگیری به عمل می آورد.
  کلیدواژگان: مصونیت دیپلماتیک، اماکن دیپلماتیک، سفارت خانه، تعرض به سفارتخانه ها، ضمانت اجرا
 • حمید شیردژم، محمد روحانی مقدم*، علیرضا حسنی صفحات 1614-1625
  ثبات مالکیت به وسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است، با وجود این(سلب مالکیت)،(ملی سازی)،(ضبط اموال) از جمله استثناهای وارد برثبات مالکیت هستند که منشآ اختلاف می شوند.تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده ثبات مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی رامقابل یکدیگر قرار می دهد. در پژوهش حاضر ارایه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه بررسی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی مطرح است و سوال اصلی این است که قاعده ثبات مالکیت چیست ومبانی آن چگونه تبیین می شود؟ نتایج نشان می دهد؛ قاعده ثبات مالکیت در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم و مورد توجه است تا جایی که امنیت سرمایه گذاری و توجه جدی به جذب آن از خارج باعث جلو بردن پروژه های صنعتی کشور و افزایش قابلیت اعتماد زیر ساخت های توسعه ای و در نتیجه اقتصادی خواهد شد و کشور را از بحران های مختلف اقتصادی آینده جهان که فقر و بیکاری مهمترین شاخص آن در کشور های توسعه نیافته است نجات خواهد داد. همچنانکه هر قاعده حقوقی، از موارد نقض برخوردار می باشد قاعده ثبات مالکیت نیز دارای استثناء می باشد و در واقع این تعیین حدود حق مالکیت به طراز اثبات و اجرای آن است که مسیله ثبات مالکیت را مختص می سازد.
  کلیدواژگان: مالکیت، سرمایه گذاری خارجی، قاعده ثبات مالکیت، سلب مالکیت
 • مجید کرباسی فروشان، مهدی مهریزی*، مصطفی عطارآبکناری صفحات 1655-1668
  حجاب از صدراسلام تاکنون یکی از نشانه های هویت دینی مسلمانان و از عناصراصلی تفاوت فرهنگی مسلمانان و بی دینان بوده و همچنان در عصر حاضر کارکرد خود در تمایز مسلمانان با غربیان را حفظ نموده است. سیاست های غرب گرایانه سعی دارند آزادی را مترادف بی حجابی و بی بندوباری نشان دهند و حتی بزرگان فکری مسلمان را به نرمش در برابر این تفکر وادارند. در چنین روزگاری امام-خمینی(ره) کوشیدند با تاسی از شیوه تربیتی پیامبر(ص) که مبتنی بر سیر نزولی قرآن و احیای حجاب در جامعه جاهلی صدر اسلام است، گام به گام در جهت احیای حجاب در جامعه ایران قدم بردارند. ایشان معتقد بودند بی حجابی و بی بندوباری ترفند استعمار برای تخدیر و به نابودی کشیدن نسل کشورهاست لذا سیاست اجبار حجاب بانوان در اداره ها و سطح کشور را از اولویت های برنامه فرهنگی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار داده و ذره ای در این امر نرمش از خود نشان ندادند. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، با بررسی جامع موضوع حجاب مخصوصا سیر نزول و تثبیت آیات حجاب و موضع گیری امام خمینی(ره) در مقاطع مختلف و مقایسه آن با مواضع روشن فکران هم-عصر ایشان به این نتیجه رسیده است که امام خمینی(ره) احیاکننده حجاب در جامعه سیاسی ایران است.
  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، سیرتنزیلی حجاب، حجاب اجباری، فرهنگ حجاب، روشن فکری
 • سید مجتبی میری، خلیل بهرامی قصر چمی*، مسعود جعفری نژاد صفحات 1670-1688
  جمهوری اسلامی ایران حکومتی است که داعیه توجه به احکام اولیه اسلام را دارد و با توجه به آیات قران و احدایث و همچنین سیره پیامبر(ص) و ایمه معصومین(ع) و در نهایت با استفاده از توان اجتهاد در فقه شیعی تلاش دارد تا مدلی از حکومت دموکراتیک مبتنی بر احکام اسلامی ایجاد نماید. چهارچوب الگوی اسلامی راهکاری است برای دستیابی به هر دو هدف پیشرفت جمهوریت و مردم‎گرایی حکومت و همچنین، حرکت به سمت استفاده بیشتر از احکام اسلامی است. این مقاله رابطه دولت و ملت را از دیدگاه دو رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از روش تفهمی و ژرف نگری مورد بررسی قرارداده است. نتایج نشان می دهد امام خمینی در مجموعه بیاناتشان که در صحیفه نور آمده و امام خامنه ای در مجموعه سخنرانی شان دقیقا وظایف دولت اسلامی را اینطور بیان می کنند: اجرای قانون الهی، قانونمند بودن، همکاری و تعاملی، هدایتی و نظارتی، خدمتگزار و دیندارانه می دانند و در مجموع دولت اسلامی را وکیل وامانت دار مردم، که بایستی باورهای دینی را گسترش دهد و منافع مردم را تامین نماید. به باور ایشان هم ملت دارای یک مجموعه حقوق و وظایفی در مقابل دولت و حکومت است و هم حکومت دارای یک سری حقوق و وظایفی در راستای اجرای وظایف خود برخوردار است. نتایج بدست آمده همراستا بودن کامل این دیدگاه ها و اندیشه ها می باشد که نشاندهنده خط فکری مشترک و پیروی از الگوی اسلامی این دو رهبر و دیدگاه های مشترک و یکسان آنها نسبت به رابطه دولت و ملت است.
  کلیدواژگان: دولت و ملت، الگوی اسلامی، امام خامنه ای، امام خمینی، حکومت اسلامی
 • مصطفی ذوالفقار طلب، حسین درویشی پور خرم آباد* صفحات 1690-1703
  تفسیر نصوص در حقوق اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از قواعد و ضوابط خاصی پیروی می کند. گستردگی حوزه حقوق اسلامی، وجود مذاهب و مکاتب متعدد با قواعد و مبانی متفاوت از سویی و فقدان نوشته های مستقل و پیراسته پیرامون چگونگی تفسیر نصوص جزایی از سوی دیگر، تحقیق درباره اصول و قواعد تفسیر در حقوق جزای اسلامی را دشوار ساخته است. این قدر هست که حقوق دانان مسلمان غالبا به شیوه ای متفاوت با شیوه های مرسوم در دیگر بخش های فقه اسلامی به تفسیر نصوص و احکام جزایی می پرداخته اند. به هر حال، عام و کلی بودن نصوص جزایی از یک طرف و ابهام و اجمالی که ممکن است در مدلول نصوص وجود داشته باشد، از طرف دیگر ضرورت تفسیر نصوص را اقتضا می کند. ممنوعیت توسع در حدود یا بنای حدود بر تخفیف و احتیاط و قاعده درء یا عدم ثبوت حد با وجود شبهه، در تفسیر نصوص جزایی می تواند نمونه هایی از کارکرد مصلحت در تفسیر مجازات های حدی باشد.
  کلیدواژگان: مصلحت، تفسیر نصوص، نصوص جزایی، مجازات های حدی، سقوط مجازات
 • بابک علی اصغر زاده، فرامرز عطریان*، غلامحسین مسعود صفحات 1705-1714
  از لحاط نظری و فلسفه سیاسی - اجتماعی فدرالیسم امروز در نقد و تقابل با جوامع ملوک الطوایفی فیودالی ریشه ندارد ، بلکه بر دیدگاه پست مدرنیستی جوامع موزاییکی متشکل نژادها و قومیت ها و ملیتهای مختلف و به رسمیت شناسی حقوق متفاوت برای بخشهای مختلف مبتنی است. این نوعی بازگشت به تعریف جامعه بر مبنای نژاد و ملیت و قومیت افراد است و ازینرو به معنی دقیق کلمه خواست و گرایشی ارتجاعی است. از نظر عملی- سیاسی شعار و خواست فدرالیسم در چند دهه اخیر بعد از فروپاشی شوروی و با تجزیه برخی کشورهای اروپای شرقی (نمونه یوگسلاوی و چکسلواکی) و همچنین جدایی برخی از جمهوریهای سابق شوروی بر مبنای قومیت و نژاد (گرجستان و قرقیزستان و آذربایجان و...) مطرح شد. این تجزیه کشورهای بلوک شوروی خود بازتاب نوعی بازگشت به هویت و تعصبات ملی- قومی - نژادی - مذهبی و بجلو رانده شدن جنبشها و جریانات افراطی ناسیونالیستی و قومی ومذهبی در شرایط بعد از فروپاشی بلوک شوروی بود که در بخشهای دیگر دنیا و مشخصا در آفریقا و خاورمیانه در شکل جنگهای خونین بین مذاهب و اقوام و نژادهای مختلف بروز پیدا میکرد.
  کلیدواژگان: فدرالیسم، عدالت اجتماعی، نظام حقوقی، دولت، حکمرانی
 • احمد زندی، خیرالله پروین*، محمدحسن حبیبی صفحات 1716-1730

  به موجب قانون اساسی رییس جمهور در مقابل مردم و مجلس مسیول و پاسخگواست. بنابراین باید برای انجام وظیفه خود اختیار نظارت بر زیر مجموعه خود (هیات وزیران) را داشته باشد. نظارت رییس جمهور بر هیات وزیران به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در نظارت مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس بر زیر مجموعه خود نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی دارد و می تواند از این طریق با اعمال تصمیماتی از قبیل تذکر، عزل، یا توبیخ وزیر بر کار آن ها نظارت داشته باشد، همچنین می تواند به صورت مستقیم مصوبات وآیین نامه های هیات دولت را مورد بررسی قرار دهد و به اصلاح و یا لغو آن ها مبادرت ورزد. نظارت غیر مستقیم رییس جمهور بر هیات دولت از طریق دفاتر و نهادهای بازرسی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، معاونت های خود صورت می گیرد و علاوه بر آن ضمانت اجراهایی نیز توسط قانون برای مسیولیت وزیران در نظر گرفته شده است. نظارت از طریق دفاتر و نهادهای بازرسی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، معاونت های خود غیرمستقیم بوده و علاوه بر آن ضمانت اجراهایی نیز توسط قانون برای مسیولیت وزیران در نظر گرفته شده است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه نظارت رییس جمهور بر عملکرد وزرا است.

  کلیدواژگان: نظارت، نظارت مستقیم، نظارت غیر مستقیم، رییس جمهور، وزرا
 • ابراهیم سمیع پور گیری، مهرداد متانی*، محمدرضا باقرزاده، مجتبی طبری صفحات 1732-1745
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران انجام شد. تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی) است و جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و در بخش کمی شامل کارکنان می باشد. برای نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفدار و در بخش کمی به روش طبقه ایی عمل شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته می باشد، که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و آزمون CVR تایید شده است. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که همگی بالای 7/0 و مطلوب بوده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون در مقوله کیفی و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون SMART PLS در مقوله کمی، مدل توسعه منابع انسانی ارایه گردید است.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، توسعه کارکنان
 • داود کریمی مرید، محمدعلی راغبی*، محمد نوذری فردوسیه صفحات 1747-1760

  با الگوپذیری از بزرگان دین مبین اسلام، بنیانگذاران و فعالان حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی به منظور جلوگیری از تفرقه و نفاق بین مسلمانان و به خاطر همزیستی دینی و هویت جمعی در نظام نوین جهانی و ضرورت و لزوم وحدت در جامعه اسلامی، تلاشی صورت گرفت تا یکی از مباحث مطرح و مورد توجه فقه، با عنوان "مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی" موضوع مقاله قرار گیرد و احکام و قواعد فقهی این مبحث را مورد بررسی قرار بدهد ؛ با مراجعه به جامعه شناسی دینی و طبق شواهد تاریخی، تفرقه و اختلاف باعث از هم پاشیدن جوامع و ملت ها می شود.در دانش فقه، مساله ی مهم جلوگیری از تفرقه و سوق پیدا کردن به سوی تقریب و وحدت مذاهب مختلف مورد توجه قرار گرفته تا جایی که طبق آن فقهای عظام تمام سعی خود را بر این مهم نهادند که با مبانی فقهی استنباط شده، حکم حرمت را برای ایجاد تفرقه و اختلاف و حکم وجوب را برای وحدتگرایی و تقریب بین مذاهب صادر کنند و با این مهم گام بزرگی در جهت خلق وحدت و جلوگیری از تفرقه و دوگانگی بردارند و در نتیجه بر همگرایی و انسجام مسلمین در جامعه اسلامی تاثیر بسیار فوق العاده ای بگذارند. این مقاله با روش کتابخانه ای، توصیفی، تحلیل نظری و تطبیق محتوا سامان گرفته است.واژگان کلیدی: مبانی، فقه، احکام، تفرقه افکنی، جامعه اسلامی، وحدت، تقریب.

  کلیدواژگان: مبانی، فقه، احکام، تفرقه افکنی، جامعه اسلامی، وحدت، تقریب
 • سمیرا شریعت نیا، حسن اسدی* صفحات 1762-1777
  اجبار به ازدواج باعث کمرنگ شدن تاثیر ازدواج می‎شود؛ که از زمان‏های دور تا کنون به اشکال مختلف بر زندگی افراد حاکم بوده است. اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد هستند؛ اجبار و اکراه در قانون، اغلب مترادف به کار می‎روند؛ ولی در تعاریف فقهی تفاوت‏هایی وجود دارد. اجبار در برخی از موارد، سبب سلب اراده شخص مجبور می شود، بر خلاف اکراه. همچنین تحقق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار؛ اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد بر خلاف اکراه که غالبا از سوی غیر حاکم صورت می گیرد. اکراه در نکاح با اضطرار در ازدواج تفاوت دارد. چنانچه بر زوجین، فشار مادی یا معنوی به وسیله شخصی، وارد شود و او را وادار به عقد نماید، ازدواج اکراهی نامیده می‏شود، این عقد صحیح نیست زیرا فاقد رضاست. اما اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به نوع ازدواج کند، مکره محسوب نشده چرا که رضا موجود است و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. طبق نظر فقهای امامیه، تزویج اجباری صحیح نیست، بنابراین، امر نکاح بالغه‏ی باکره، مطابق قانون مدنی ایران می‎بایستی با اذن و اجازه‏ی مشترک ولی و دختر صورت گیرد و در غیر این صورت، این عقد نکاح اگر فقط توسط ولی انجام شود فضولی محسوب می شود که استواریش، منوط به‏ تایید بعدی دختر است و اگر دختر، نارضایتی خود را، ابراز دارد، عقد باطل خواهد بود.
  کلیدواژگان: بررسی تحلیلی فقهی- حقوقی و اجتماعی نقش و آثار اجبار، اکراه، اضطرار در ازدواج
 • بیژن نجفی، حسین شیخ الملوک*، یزدان نصرتی صفحات 1779-1802
  ازآنجایی که حفظ و برقراری امنیت در کشور از لازمه های نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآیند حفظ امنیت نیز حاکمیت قانون حایز اهمیت است. چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوءقصد به جان مقامات سیاسی مستقیما حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند.این پژوهش باهدف بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو جرایم امنیتی صورت پذیرفته است. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است که با ابزار و با استناد با قوانین حاکم، کتب، مقالات و پایان نامه های موجود به تحقیق حاضر پرداخته شده است. در کشور ما جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. آنچه سال ها در سیستم حقوق کیفری کشور ما مفقود بوده و کمبود آن به وضوح مشاهده شده است، عدم وجود یک نظریه جرم انگاری متناسب با آرمان ها و اهداف جامعه می باشد. بدون شک هر جامعه و هر نظام قضایی برای ایجاد و حفظ امنیت ملی در مقابل جرایم داخلی و خارجی راهبردها و قوانین مشخص و حاکمیتی را دارد که در سایه حمایت کیفری از این قوانین امنیت شهروندان و جامعه را حفظ کند. اما عدم شفافیت در قانون که برای حفظ امنیت مقررشده؛ خود موجب سلب امنیت شهروندان گردد.
  کلیدواژگان: جرم علیه امنیت، جرم سیاسی، محاربه، حاکمیت قانون، حمایت کیفری
 • امیر محمدی، علی محمد مزیدی شرف آبادی*، محمد سلطانی فر صفحات 1804-1819
  هدف از تحقیق حاضر این است که ، شبکه های تلویزیونی همیشه در پی تولید و پخش برنامه های جذاب برای مخاطبان خود هستند تا بتوانند با جذب مخاطبان بیشتر اثر گذاری بیشتری بر مخاطب داشته باشند . هرچه قدر برنامه های پر مخاطب تر داشته باشند تمایل صاحبان قدرت و ثروت به حضور و مشارکت در تولید و پخش آن برنامه ها افزایش می یابد ، این برنامه ها در ساختارهای مختلف گفتگو ، گفتار ، مستند ، نمایشی ، ترکیبی و... تولید می شوند و در صورت داشتن مولفه های جذاب برای مخاطبان به برنامه های برند تلویزیونی تبدیل می شوند. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از نوع پیماشی می باشد . از لحاظ روش کیفی و کمی است . روش جمع آوری اطلاعات آمیخته (ترکیبی) از روش دلفی و با استفاده از انجام مصاحبه عمقی و کمی با استفاده از پرسشنامه و استخراج از اسناد و مدارک و مبانی نظری پژوهش و با استفاده از نظر متخصصان و صاحبنظران برای ارایه الگوی مدل می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون سوالات مدل تحقیق از نرم افزار20SPSS ، و رزوش کیفی گراند تیوری استفاده شده است . نتایج کلی تحقیق حاکی از آن دارد که رابطه مثبت و معناداری بین3 مولفه (برند به عنوان هویت ، به عنوان ارزش ویژه ، برند به عنوان تمایز) و 3 مولفه (مجری برنامه، میهمان برنامه، محتوای برنامه) وجود دارد
  کلیدواژگان: برندسازی، برنامه های گفتگو محور تلویزیونی، مخاطب، هویت برند
 • هاشم امیری*، حیدر لطفی صفحات 1821-1834
  در ایران، با وجود سنت دیرپای تاریخ نویسی (مانند تاریخ طبری، تاریخ بیهقی، اخبار الطوال و غیره) به علت حملات قبایل مختلف و گسست های متعدد اجتماعی، تاریخ و تاریخ نویسی علمی را تبدیل به وقایع نگاری سیاسی کرده است. استیلای دیرپای حکومت های قبیله ای، نوعی اخلاق و عصبیت ایلی - قبیله ای را در جامعه ما نهادینه کرد در رفت و آمدها و کشاکش های حکومت های ایلی، جامعه ایران از یک عصبیت به یک عصبیت دیکر پرتاب گردید. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران - عموما - بازتاب این عصبیت ها و عصبانیت هاست این گذشته ایلی - قبیله ای، روان اجتماعی ما را شکل داده و در عرصه سیاسی هنوز عامل مهمی در چگونگی کردارهای ما به شمار می رود. اگر بر پایه این بینش به تاریخ ایران نگاه کنیم پژوهش حاضر با مطالعه ای تاریخی و با کمک روش توصیفی و تحلیلی در پی مساله ای است که در پژوهش های پیشین کمتر مد نظر قرار گرفته است، و آنهم نیروها و گروه های قدرتمند و تاثیرگذار بر نظم اجتماعی در تاریخ معاصر ایران در عهد صفوی، قاجار، پهلوی است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مداخلات این جریانات با کمک نیروهای خارجی رقیب، عامل مهمی(مخرب) در کنش سیاسی جامعه ایرانی بوده و هست.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی سیاسی، عصبیت های قبیله ای، کردار سیاسی، تاریخ و تاریخ نویسی
 • مریم حایک*، حسین مسعودنیا، احسان عسکری صفحات 1836-1858

  در مقاله حاضر تلاش شده به این سوال که «نگرش جوانان درباره ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی چگونه است؟» پاسخ داده شود. به این منظور هفت ارزش سیاسی «پیوند دین و سیاست»، «آزادی»، «وحدت اسلامی»، «استقلال»، «تکلیف گرایی»، «استکبارستیزی» و «حمایت از مستضعفان» در جامعه آماری جوانان ساکن شهر اصفهان که بر اساس سرشماری سال 1395، 721004 نفر می باشند، با حجم نمونه 400 نفر مورد سنجش قرار گرفت. داده های تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد 2/75 درصد پاسخگویان نسبت به ارزش سیاسی«تکلیف-گرایی»،5/73 درصد به «استقلال»، 5/65 درصد به «وحدت اسلامی»، 65 درصد به «استکبارستیزی»،5/63 درصد به «پیوند دین و سیاست»،5/55 درصد به «آزادی»،5/44 درصد به «حمایت از مستضعفین» دارای نگرش مثبت می باشند. در مجموع نگرش 8/64 درصد از پاسخگویان نسبت به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، با چارچوب تعریف شده برای این ارزش ها در انقلاب اسلامی انطباق و نزدیکی بالایی دارد. بر مبنای یافته ها پیشنهاد می گردد تبیین اهمیت راهبردی ارزش حمایت از مسلمانان عراق، سوریه، لبنان و فلسطین در اولویت های سیاستگذاری فرهنگی و سیاسی مسیولان برای جوانان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزش، ارزش سیاسی، جوانان، انقلاب اسلامی، جوانان اصفهانی
 • شرمینه گل کرم، سید پدرام خندانی* صفحات 1849-1864

  هدف ما از انجام این مقاله بررسی وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، در حقوق ایران هرگاه محجور ولی خاص و وصی منصوب از طرف آن ها نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را "قیومت" گویند که دارای احکام ویژه ای است، در حقوق ایران معاملات قیم از سوی مولی علیه خود به سه دسته تقسیم می شوند: قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آن ها نیاز به اجازه ندارد.گروه سوم نیز برخی از معاملات است که انجام آن از سوی قیم ممنوع است. قیم در حقوق کشورهایی مانند فرانسه نماینده قانونی صغیر است و کلیه اعمال لازم برای زندگی را به نمایندگی از او انجام می دهد، مگر اعمالی که صغیر طبق قانون می تواند به تنهایی انجام دهد (مانند اعمال حقوقی مربوط به زندگی جاری). بنابراین اداره کلیه اموال صغیر به عهده قیم است و صغیر جز در موارد استثنایی که قبلا گفته شد در آن دخالت نمی کند. اختیارات قیم در اداره اموال صغیر عام است بدین معنی که قیم جز در موارداستثنایی برای اداره اموال و انجام اعمال حقوقی احتیاج به اجازه شخص یا مقام دیگری ندارد.

  کلیدواژگان: قیم، امین، اعمال حقوقی، ایران
 • فرخنده نصیری، عباس احمدی سعدی* صفحات 1860-1871
  عقل از دیدگاه غزالی عبارت است از:« وصفی که انسان را از بهایم جدا می سازد، علمی که در کودکی به وجود آمده و قوه تمییز دارد، علمی که از تجربه به دست می آید، علمی که انسان با دست یافتن به آن عاقبت هر عملی را پیش بینی می کند» و آن را بر«نظری و عملی، دنیوی و اخروی، غریزی و اکتسابی» منقسم می کند.خواجه نصیر عقل را قوه استدلال دانسته ، در اندیشه خواجه نصیر «عقل» بهترین معیار شناخت و دریافت حقیقت معرفی شده و از تقدس برخوردار است و بر دو نوع «عملی و نظری» می باشد. که نوع «عملی» آن بیش تر کارکرد دارد. اما در اندیشه امام غزالی «عقل» گاه به طور طبیعی در انسان وجود دارد و برخی به واسطه عمل انسان و از طریق مجاهدت به دست می آید. براساس اندیشه غزالی از سه طریق می توانیم به شناخت و معرفت موضوعاتی برسیم که نیاز به شناخت دارند: اولی مسایلی که فقط با عقل شناخته می شوند و قسم دوم موضوعاتی که با شرع شناخته می شوند و قسم سوم مسایلی که هم با شرع و هم با عقل می توان به معرفت رسید. غزالی و خواجه نصیر هر دو معتقد بر تعادل و سازگاری میان عقل و نقل بوده، روش خواجه در مقام اثبات در دو دسته کلی روش نقلی و روش عقلی قرار دارد.
  کلیدواژگان: عقل، عقل نظری و عملی، امام محمد غزالی، خواجه نصیر طوسی
 • مریم رحمانی*، غلامرضا خواجه سروی، عباس مرادی صفحات 1873-1888
  انقلاب اسلامی و پیامدهای ناشی از آن در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مسیله هویت ملی را تحت تاثیر قرار داده و ابعاد آن را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است. عنصر ایرانی بودن نقش کلیدی در تعیین نیازهایی دارد که الگوی پیشرفت برای رفع آن ها طراحی شده است. در گام دوم انقلاب با توجه به تحولات تاریخی و تغییر در هنجارهای سیاسی، انطباق هویت ملی با نیازهای نوین جامعه ایران ضروری می نماید. باوجود اهمیت عناصر سنتی هویت ایرانی(تاریخ، سرزمین، اسطوره ها، فرهنگ مشترک و...) در حال حاضر تداوم کارآمدی آن ها برای حل مسایل امروز جامعه موردتردید است. لذا برای حل چالش های کنونی هویت ملی و ایرانی، باید در جهت ارزش ها، باورهای مشترک، معیارهای انسانی انقلاب و همسو با تمدن نوین اسلامی حرکت کرد. در همین راستا، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصویری از ایران آینده برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی است که در بستر توجه به مولفه های هویت و عزت ملت در هفت محور میسر می گردد. مقاله حاضر این پرسش را مطرح می کند که هویت ملی در بیانیه گام دوم انقلاب چه جایگاهی دارد؟ ادعای نگارندگان این است که بیانیه گام دوم انقلاب چارچوبی مطمین برای امکان تسهیل مولفه های جدید هویت ملی است. امروزه مسیله بیانیه گام دوم انقلاب با حمایت و حراست از دستاوردهای گذشته هویت ملی، از قابلیت به فعلیت رساندن ظرفیت مولفه های جدید هویت ملی برخوردار است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، هویت ملی، گفتمان، بیانیه گام دوم، تمدن نوین اسلامی
 • رزیتا ابراهیمی تبار، صدرالدین ستاری*، توران سلیمانی صفحات 1890-1904
  تحقق اهداف مدارس و به تبع آن تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش، نیازمند توجه خاص به مدیران مدارس و به ویژه به نقش آنان در هزاره سوم می باشد. از طرفی، فقدان الگوی مناسب برای توسعه مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم با توجه به ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، از جمله چالش های عمده در نظام آموزشی ایران است. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر «نظریه داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق و با روش هدفمند نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری درداده ها و روش تجزیه و تحلیل از طریق کدگذاری به استخراج مقوله های مربوط به مدل اقدام گردید. در کدگذاری باز، 237 کد اولیه، در کدگذاری محوری 32 مقوله عمده و در کدگذاری انتخابی 6 مقوله هسته ای در قالب شرایط علی، واسطه ای، زمینه ای، راهبردها/ توانمندسازها، پیامدی و پدیده اصلی (اثربخشی مدیریت مدارس) طبقه بندی شده اند. در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای تیوری زمینه ای، اثربخشی مدیریت در هزاره سوم به عنوان پدیده اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن با شرایط (علی، واسطه ای و زمینه ای)، راهبردها/ توانمندسازها و پیامدها مشخص گردید. در نتیجه می توان گفت با حرکت به سوی این الگو، شاهد تغییر اساسی در توسعه مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم را شاهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت اثربخش مدارس، هزاره سوم، تئوری زمینه ای
 • سید علی امیری، عزیز جوانپور هروی*، احسان شاکری خویی، پرویز احدی، قادر زارع مهدوی صفحات 1906-1925
  ابن تیمیه از تاثیرگذارترین علمای اهل سنت است که دامنه تاثیر افکار او در جهان امروز کاملا مشهود است.جریان های سلفی او را شیخ الاسلام نامیده اند و جریان وهابیت او را در قله عصمت تقدیس می نماید.وی ضمن برخورداری از هوش و حافظه قوی، تالیفات فراوانی را رقم زده و در مرقومات خود عقایدی بر خلاف اجماع مذاهب اسلامی ابراز نموده است. ریشه افکار و اعتقادات ابن تیمیه به نظرات ابن حنبل و بزرگان اهل حدیث بر می گردد. در بررسی آثار و در تحلیل مبانی فقهی ابن تیمیه به وضوح به انحرف کشیدن اصول اساسی اسلام از سوی وی پدیدار می گردد.باید خاطر نشان ساخت که تعارضات فکری ناشی از همین انحرافات، زمینه لازم تناقضات و اختلافات با سایر مذاهب اسلامی را پایه ریزی کرد. افکار انحرافی ابن تیمیه همچنین تاثیر زیادی در ایجاد تفرقه بین مسلمانان و زمینه سازی برای شکل گیری وهابیت داشت.او از جمله نادر علمایی بود که افکار و دیدگاه هایی را مطرح کرد که مبنای محکم دینی و قرآنی نداشت، لذا در زمان خود با مخالفت آشکار و صریح اکثریت علمای سایر مذاهب اسلامی مواجه شد و حتی بعضی از علما حکم تکفیر و خروج از دین او را صادر کرده اند تا جایی که مدتی را به خاطر همین افکارش به دستور حکومت وقت زندانی شد.از جمله کسانی که فقط در زمان خودش از او حمایت کرد شاگردش ابن قیم بود که بعد از درگذشت او نیز نسبت به تنظیم تالیفات استادش تلاش زیادی انجام داد.
  کلیدواژگان: تعارض، فقه، ابن تیمیه، مذهب
 • غلامعلی فرج زاده خیاوی، اصحاب حبیب زاده*، علی جعفری، محمد سلطانی فر صفحات 1927-1942

  هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای بود. روش تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه نوجوانان (11 تا 18 سال) شهر اردبیل که از بین آنها 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سلگی و همکاران (1394) استفاده شد. برآورد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصان و اساتید و برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای پرسشنامه ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. داده ها از طریق آزمون های t تست و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد رسانه های جمعی و اجتماعی نقش متفاوتی در آگاهی هویت ملی و ابعاد آن (اجتماعی، تاریحی، فرهنگی و سیاسی) در بین نوجوانان دارند(01/0>P). به طوری که آگاهی از هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آنان از نوع اجتماعی است کمتر از نوجوانانی است که رسانه غالب آنان از نوع جمعی می باشد 2/15 درصد از آگاهی فرهنگی، 7/10 درصد از آگاهی تاریخی، 4/4 درصد از آگاهی سیاسی و 1/7 درصد از آگاهی اجتماعی نوجوانان از طریق تفاوت در اثر نوع رسانه (جمعی و اجتماعی) تبیین می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که نوع رسانه نقش بسیار مهمی در آگاهی نوجوانان از هویت ملی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی، هویت، آگاهی از هویت ملی
 • میلاد میرزایی، رضا شکوهی زاده*، نجاد علی الماسی صفحات 1944-1964

  شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نقشی مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا از جمله کامن لا دارد. از نظر شکلی، شهادت در نظام حقوقی نانوشته (کامن لا) اصولا شفاهی بوده و به شیوه استعلام و بازپرسی (استنطاقی) است به گونه ای که امکان کشف حقیقت میسر باشد. در شیوه مذکور، پرسش اصلی و متقابل و مجدد سه شکل پرسش از شاهد یا شاهدان در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا از جمله آمریکا است. از نظر موضوعی نیز شهادت به شهادت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.همچنین تعارض شهادت، نقش دادرس در ارزیابی شهادت، اولویت در شهادت مستقیم و غیر مستقیم و... از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است تا با تکیه بر قوانین جوامع تابع نظام کامن لا به خصوص آمریکا، ضمن بررسی جایگاه این دلیل اثباتی در عمل و رویه قضایی، به تبیین موضوع پرداخته شود. روش تحقیق به کار رفته، روش تحلیلی توصیفی است و در این راستا از نظرات علما و حقوقدانان استفاده شده است. درنتیجه می توان گفت که ادای شهادت با وجود برخی تفاوت ها در قوانین کشورها، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا پذیرفته شده است و با وجود محدودیت هایی که نسبت به آن در تغییر قوانین و مقررات در سیر تحولات نظام های حقوقی اعمال شده است،امروزه نقش مهمی در دادرسی ها و تنظیم سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا ایفا می کند.

  کلیدواژگان: اعتبار شهادت، نظام کامن لا، آمریکا، شهادت مستقیم و غیر مستقیم، تعارض شهادت، قوانین و سیاست های حقوقی
 • بهمن نکیسا، زینب پورخاقان شاهرضایی*، عباس برزگرزاده صفحات 1966-1986
  دریاها به دلیل دارا بودن ویژگی ها و اهمیت خاص خود همیشه مورد توجه اشخاص و دولت ها قرار داشته اند. این اهمیت موجب گردیده است که بشر فعالیت های خویش را به عرصه دریاها کشانده و از مواهب آن برخوردار گردد. وجود منافع در بهره برداری از این عرصه، همیشه موجبات بروز برخی اختلافات در میان ذینفعان را سبب گردیده است. اندیشمندان حقوق بین الملل جهت نظم و ترتیب دادن به امور مرتبط با دریاها، حقوق بین الملل دریاها را که یکی از قدیمی ترین شاخه های حقوق بین الملل است، تاسیس نمودند. به همان اندازه که دریاها برای ابناء بشر سودمند هستند، خطرات موجود در آن نیز می تواند تهدید کننده جان افراد فعال در عرصه های مرتبط با آن باشد. حق حیات که سنگ بنای حقوق بشر می باشد، این ضرورت را ایجاب می نماید که برای نجات جان افراد مضطر در دریا تمهیداتی اندیشیده شود. این تمهیدات در قالب کنوانسیون های حقوق بشری و دریایی، تکالیفی را بر دولت ها تحمیل می نمایند. یکی از این تکالیف، ارایه خدمات تجسس و نجات دریایی به منظور نجات جان افراد در معرض مخاطره در دریا می باشد. به عبارتی دیگر چنین تکلیفی برآمده از حقی است که هر فرد به شخصه بایستی در مواقع قرار گرفتن در وضعیت و موقعیت خطر از آن بهره مند گردد و آن حق چیزی نیست جز حق نجات، چرا که حق نجات در راستای ادامه حق حیات است.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق دریاها، حق حیات، حق نجات، دولت ساحلی، دولت صاحب پرچم، تجسس و نجات دریایی
 • محمد دامی، لنا عبدالخانی*، حامد محقق نیا، شیوا جلال پور صفحات 1988-2007
  در دنیای کنونی، به سبب اهمیت و کارکرد موثر دیپلماسی عمومی، نزد تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است و توجه جدی به آن داشته اند. چرا که با توجه به تهدیدات و چالش های بوجود آمده علیه ایران پیگیری آن امری ضروری است و بخش دفاع با تکیه بر فعالیت های دیپلماتیک، می تواند در ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان کشورهای منطقه نقش اساسی و مطلوبی را ایفا نماید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در سال های اخیر توانسته است خود را به یکی از بازیگران اصلی در عرصه دیپلماسی و بالاخص دیپلماسی عمومی تبدیل نماید. سپاه پاسداران از مهم ترین بازوهای نظامی و سیاسی ایران در سیاست گذاری های منطقه ای است و می تواند در زمینه دیپلماسی عمومی و نشاندن ایران در قلب ها و افکار عمومی داخلی و منطقه ای خودنمایی کند. در حقیقت این سازمان، در عین فعالیت در حوزه دفاعی و نظامی به منظور دفاع از تمامیت ارضی کشور، پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی را در هر حوزه (اقتصادی، فرهنگی و...) وظیفه خود می داند. بنابراین در حوزه دیپلماسی عمومی حضور قاطع یافته و تلاش دارد بازیگری موثر در این زمینه باشد. از این رو، سوالی که به دغدغه جدی برای نویسنده تبدیل شده است این است که هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پیشبرد دیپلماسی عمومی در سیاست های خود در سال های اخیر چه بوده است؟
  کلیدواژگان: سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی، قدرت نرم
 • شعبان محرم نژاد، اصغر پرتوی*، عباس مرادی، ابوالفضل لطفی زاده صفحات 2009-2028
  ناسیونالیسم به معنای آگاهی از تعلق یا عضویت یک ملت است، یعنی آگاهی ملی که نسبت به اجزای ملت (نژاد، زبان، آداب و رسوم، ارزش های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگ، محبت، توجه و علاقه در افراد ایجاد می کند. گاهی اوقات ناسیونالیسم باعث ایجاد حس تحسین نسبت به این مولفه ها و اعتقاد به تمایز و برتری آنها نسبت به سایر ملل می شود. از آنجایی که هر ملتی سرزمین خود را دارد، وفاداری به سرزمین و فداکاری برای آن و تحسین ملت از اصول ملی گرایی است. در ایران، ناسیونالیسم به جز دوران اسلام و تاکید بر تمایز دین و سیاست، مبتنی بر باستان گرایی است و به مجموعه ای از اندیشه های عاشقانه درباره ایران باستان و هویت ایرانی منجر شده است که همواره با عدم تعادل و نادیده گرفتن همراه بوده است. حقایق تاریخی، آداب و رسوم، آیین ها و فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی.با توجه به رفتارهای پس از انقلاب اسلامی ایران، به ویژه با توجه به هویت سیاسی ایرانی، در تطبیق دو منبع هویتی ایرانی بودن و اسلامی بودن از یک سو و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی موفق بود. روش شناسی پژوهش با توجه به اهداف و هویت آن، کتابخانه ای و مبتنی بر شواهد است که در آن نویسندگان سعی در جمع آوری شواهد کتابخانه ای تاریخی برای پرداختن به ناسیونالیسم قومی و ملی گرایی مدنی از منظر اندیشه، آرمان و سیاسی انقلاب اسلامی دارند. هویت.
  کلیدواژگان: ملی گرایی، هویت سیاسی، جمهوری اسلامی ایران، انترناسیونالیسم
 • داریوش ضرونی*، علی اکبر گرجی ازندریانی، بهروز بهبودیان صفحات 2030-2048
  قانون اساسی به عنوان سندی که آرزوهای جامعه را در خود جای داده در مرحله عمل و اجرا همیشه با مشکلاتی روبرست. هرچند بخشی از اصول قانون اساسی مانند تشکیل ارکان حکومتی به طور معمول اجرایی شده و محقق می شوند، لیکن بخش مهمی از اصول قانون اساسی بدون حمایت دادگاه ها و محاکم قابلیت اجرایی ندارد، هدایت و ترغیب محاکم به توجه بیشتر به اصول قانون اساسی در رسیدگی های خود و استناد به این اصول، راه را برای اجرایی شدن بهتر قانون اساسی فراهم می نماید. در مطالعه رویه محاکم دو کشور مشخص گردید که در محاکم کیفری و حقوقی آمریکا، استناد به اصول قانون اساسی امری رایج است، در حالیکه در ایران استناد به اصول قانون اساسی در محاکم کیفری و حقوقی امری استثنایی و مربوط به چند اصل محدود است، در حالیکه اصول بیشتری از قانون اساسی قابلیت استناد در آرای محاکم را دارا هستند. استناد به اصول قانون اساسی در آرای دیوان عدالت اداری ،علی رغم ایرادات وارده قابل توجه است. استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم آمریکا برای بی اثر کردن قوانین عادی مغایر با قانون اساسی است در حالیکه نظام حقوقی ایران فاقد چنین ظرفیتی است و در چنین شرایطی استناد به اصول قانون اساسی در ایران در دو وضعیت می تواند منشا اثر باشد. یکی در جایی که حکم قانون عادی وجود ندارد و دوم این که استناد به قانون اساسی، جنبه تکمیلی و تاکیدی در کنار استناد به قانون عادی به خود بگیرد زیبنده این قانون نمی باشد.
  کلیدواژگان: استناد، اصول، قانون اساسی، محاکم کیفری، محاکم حقوقی، محاکم اداری
 • مهدی اصغری مقدم، مصطفی ماندگار*، مصطفی السان صفحات 2050-2061
  آیین دادرسی صرفا با وجود اصول، به هدف خود یعنی یک دادرسی عادلانه نخواهد رسید مگر آنکه تشریفات دادرسی نیز جزء جدایی ناپذیر یک دادرسی باشد. قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یک قانون شکلی و آمره ناظر بر احقاق حق بوده یعنی شکل و صورت دادگری را نظاره می نماید. اصول بنیادین دادرسی در فرایند رسیدگی های داوری به دنبال ایجاد نوعی نظام عادلانه و مبتنی بر مساوات و عدالت می باشد. علی رغم اینکه دکترین و برخی رویه قضایی معتقد به عدم تشریفاتی بودن دادرسی در داوری می باشند در این پژوهش به این نتیجه رسیده شده است که تشریفات جزء لاینفک دادرسی های داوری است و این باور غلطی می باشد که رعایت تشریفات در داوری ضرورتی نخواهد داشت مقنن در باب ضمانت اجرای ناشی از نقض اصول بنیادین دادرسی ، ضمانت اجراهایی از جمله جرح، عزل، ابطال و بطلان بیان داشته است. از جمله ضمانت اجراهایی که می توان برای نقض اصول بنیادین دادرسی در داوری ها به آن توجه نمود، مسوولیت مدنی ناشی از ابطال یا بطلان آرای داوری است که از نحوه عملکرد داوران حادث شده است.
  کلیدواژگان: اصول بنیادین، تشریفات دادرسی، داوری، ابطال و بطلان، دادرسی مدنی
 • محمد عالی وند، جواد استادمجمدی* صفحات 2063-2077
  عرفان اسلامی از زمان پیدایش و شکل گیری تاکنون مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. ادبیات عرفانی، مانند هر علم دیگر تعبیرات و اصطلاحات خاص خود را دارد که نویسندگان و عرفا در آثار منظوم و منثور از آنها استفاده می کنند. شهود از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که بعد از پیدایش عرفان و تصوف کمتر اثری را می توان یافت که به آن اشاره نکرده باشد. در مکتب کشف و شهود به جای ریاضت های طاقت فرسا برای تصفیه باطن، راه کوتاه تری پیشنهاد می شود. این راه کوتاه تر، به جای سیر در آفاق و انفس، سیر در درون و تطهیر دل را توصیه می کند. مساله رویت پروردگار تنها مختص به جهان آخرت نیست . عارفان به وسیله معارفی خاص از طریق مجاهده و ریاضت دادن به نفس، به مکاشفات شهودی نایل می شوند وسالک را بدون واسطه به حق متصل می کنند. بنابراین از طریق ریاضت کشیدن و پیراستن نفس از هرگونه پلیدی موفق به شهود پروردگار می گردد، در حقیقت سالک در مرحله شهود از همه چیز چشم می پوشد و به هر سو نگاه می کند ، جز جمال حضرت حق چیزی و همواره هوشیار است و نه تنها به سمت کار بد نمی رود، حتی دیگران را نیز از این کار منع می نماید و بدین سان راه ملکوت را، به خوبی می پیماید و به مرتبه خلافت الله نایل می شود. در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه " شهود" در آثار فارسی منثور عرفانی، احمد و محمد غزالی می پردازیم.
  کلیدواژگان: شهود، عرفا، احمد، محمد غزالی
 • فائزه سادات واعظی فر، محسن شکرچی زاده*، غلامحسین مسعود صفحات 2072-2092

  کامپیوتر با اهمیت ترین فناوری می باشد که هر جامعه ای لزوما به آن نیاز ندارد تا با روند توسعه همگام شود. اما زورگویی سایبری بر پیچیده بودن آن افزوده و مسایل اجتماعی جدیدی را برای مجرمان و بنیانگذاران نظام عدالت کیفری ایجاد کرده است که چالش های دیگری را برای استفاده و سیاست های آن ایجاد می کند. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش بررسی کردن چالش های کارکرد نظام دستگاه کیفری در برخورد با جرایم خشن در فضای مجازی می باشد. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن به رشد سریع فناوری رایانه و توسعه فناوری ارتباطات و تبادل اطلاعات با کمک کامپیوتر و اجزای مرتبط با آن، در رابطه و وابستگی تنگاتنگ جامعه فعلی به این فناوری، از نظر حقوق کیفری، ویژه اقدامات قضایی همانند جامعه بین المللی، قوانین جدید و موثر و همچنین اقدامات امنیتی برای حفاظت از سیستم های رایانه ای و شبکه و آموزش پرسنل متخصص مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: جرم، جرائم خشن، کارکرد، دستگاه کیفری، فضای مجازی
 • خسرو نیکنام، مسعود جعفری نژاد*، سید حسن ملائکه صفحات 2094-2107
  اقتدار ملی برای یک کشور، حفظ کننده هویت او، مایه عزت او و وسیله رسیدن او به آرمان هاست .اقتدار مهم ترین هدف کشورهاست که درپی کسب آن اند و این مشروط به تحقق برخی شاخص ها ومولفه هاست. اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اقتدار نرم است تا اقتدار سخت؛ اما تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تقویت و پیشرفت روز افزون بنیه و توان نظامی، صرفا به منظور دفاع و بازدارندگی از تهدیداتی است که جمهوری اسلامی با آن مواجه می باشد. در این تحقیق به بررسی مفهوم و شاخص های اقتدارملی در اندیشه های مقام معظم رهبری پرداخته شده است. معظم له خطاب به مسیولان برای تقویت روزافزون شاخص های اقتدار ملی تاکید داشته اند. ازنظر ایشان، اقتدار ایران اسلامی نیازمند این است که کشور در همه ی عرصه ها و امور بتواند درحد اعلای خود نمودپیداکند. بیان شاخص هایی همچون اقتدار سیاسی، حفظ اصول انقلاب، و برخورد عزتمندانه براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت با سران سایر کشورها، اقتدار فرهنگی با بازتولید علوم انسانی بومی، اقتدار علمی، اقتدار نظامی و از همه مهم تر، قدرتمند ساختن کشور در عرصه ی اقتصادی و قطع وابستگی از سایر کشورها با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواندشکل بگیرد.
  کلیدواژگان: رهبری، اقتدار، شاخص ها، عزت
 • اعظم موخواه، بختیار عباسلو*، سید محسن طباطبایی صفحات 2130-2145
  چکیده محجوریت، خواه حمایتی باشد و خواه سوءظنی، نداشتن اهلیت برای تصرف در حقوق خویشتن است. شارع مقدس به دلیل حمایت از محجورین، اصل بر اعمال ولایت قهری بر مولی علیه قرار داده است.اختیارات اعطایی گسترده به ولی قهری با دو قاعده رعایت صلاح و نبودن مفسده محدود شده است .اختیارات ولی قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می کند، مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته است.اگر معلوم شود که استفاده نکردن از حق شفعه نتیجه تقصیر ولی، وصی و قیم و اهمال آنها در اداره دارایی مولی علیه بوده یا با خریدار در تضییع حق محجور تبانی کرده است و همچنین در موردی که ولی نتواند مصلحت یا ضرورت ویژه ای را برای اقدام خود اثبات کند، بیگمان تفریط او نیروی اسقاط حق شفعه را ندارد.و اگر ثابت شود که تقصیری رخ نداده و اقدام ولی برای جلوگیری از مفسده بوده است (مانند اینکه بهای فروش سهم شریک گزاف باشد، می توان کار او را نافذ شناخت.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، اختیارات، ولی قهری، محجورین
 • محسن طاهری*، مسعود قادری نمین، علی صالحی فارسانی صفحات 2141-2155
  تفکیک قوا عبارت است از: توزیع وظایف حکومت میان قوای سه گانه (مقننه ، مجریه و قضاییه). در واقع تفکیک وتوازن میان قوا ، ضامن حفظ حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی است زیرا مانع تمرکز قدرت در دست اقلیتی محدود و تقسیم وظایف میان قوای مختلف خواهد شد .اهمیت بحث بررسی در باب تفکیک قوا ، از لحاظ مطالعات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در این است که:اولا : تفکیک قوا به عنوان یک اصل مسلم در عرف حقوقی کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته ثانیا : بواسطه اصل تفکیک قوا میتوان هر کدام از قوای موجود راکه مظهری از حاکمیت بشمارمی روندارزیابی کرد و رژیمهای سیاسی را شناسایی و طبقه بندی نمود .ثالثا : ملاحظه نظرایات گوناگون مربوط به تفکیک قوا ، سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری بخوبی نمایان می کند .رابعا : پیوند این اصل با ماهیت رژیم سیاسی آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .
  کلیدواژگان: تفکیک قوا، رژیم سیاسی، تمرکز قدرت، حاکمیت
 • میترا رستگار، نادر شهامت*، مسلم صالحی، رضا زارعی صفحات 2147-2171
  این مطالعه با هدف ارایه مدل پارادایمی جهت مدیریت پایدارمنابع انسانی در دانشگاه های آزاد استان فارس بر اساس مرور مطالعات انجام شده، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 11 نفر از خبرگان مدیران اجرایی دانشگاه های ازاد استان فارس می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است. این پژوهش از لحاط هدف کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: اضافه کردن الزامات زیست محیطی در شرح شغل، طرح معیارهای زیست محیطی در آگهی های استخدامی، تقارن اهداف زیست محیطی با سیستم ارزیابی سازمان، بررسی و تعیین نیازهای آموزشی در مسایل زیست محیطی از عوامل علی ، پرسش گری به جای مشاهده گری، استفاده از شیوه های ترغیبی، اقتضایی بودن دانش، فناوری و معرفت حاصل پژوهش، داشتن مسیولیت و پاسخگویی اجتماعی، از عوامل بستری، انتقال دغدغه های زیست محیطی در فعالیت های استخدامی، تعریف مشوق هایی برای اقدامات زیست محیطی مانند بازیافت، از عوامل مداخله گر، انتخاب افراد آگاه از مسایل زیست محیطی، استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و ممیزی زیست محیطی، طرح معیارهای سبز در ارزیابی عملکرد کارکنان، از راهبردها و ایجاد برنامه آموزشی نظام مند جهت تامین مهارت زیست محیطی کارکنان، ایجاد اقدامات زیست محیطی برای کاهش خطرات محیط کاری، بعنوان پیامدهای مدل می باشند.
  کلیدواژگان: مدل پارادامی، مدیریت پایدار منابع انسانی، مشاغل سبز
 • سمیه عباسی نسب، عنایت الله شریف پور*، مریم جعفری صفحات 2173-2187
  حقوق انسان، مجموعه ای از قوانین و مقررات اجتماعی است که از جانب خداوند متعال و به منظور برقراری قسط و عدل در جامعه بشری تدوین میشود و این حقوق باید در همه جا یکسان رعایت شود تا سعادت جامعه را تامین سازد. در این مقاله سعی شده، به شیوه توصیفی و تحلیلی، دیدگاه و نظریات ملاحسین کاشفی سبزواری در رابطه با حقوق و روابط انسان ها استخراج، بررسی و تحلیل شود. ملا حسین کاشفی سبزواری، نویسنده پرکار و واعظ تاثیرگذار عصر تیموریان، در کتاب اخلاق محسنی به انواع حقوق انسان توجه داشته و همواره مخاطبان خود را به رعایت این حقوق سفارش کرده است. نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بیشترین حقی که کاشفی سبزواری در این کتاب به آن توجه داشته، حق مردم بر حاکم است و بعد از آن مصداقهایی از قبیل: حق خداوند بر بنده، برخورداری از عدالت، حقوق نیازمندان، پای بندی به عهد و پیمان، حق همسایه و خویشاوند، امانت داری، حقوق والدین، حق مهمان، حق معلم و استاد، حقوق سپاهیان و لشکریان، حق حاکم بر مردم، امر به معروف و نهی از منکر و صدق و راستی را بیان کرده است.
  کلیدواژگان: انسان، حقوق انسان، کاشفی سبزواری، اخلاق محسنی
 • فاطمه سیستانی، هوشمند اسفندیارپور*، پوران یوسفی پور کرمانی صفحات 2189-2201
  رمان تنگسیر، اثر صادق چوبک، داستان نویس ایرانی را می توان در زمره آثار مکتب داستان نویسی جنوب طبقه بندی کرد. آشنایی عمیق چوبک با فرهنگ ساکنان سواحل خلیج فارس و بهره گیری وی از عناصر اقلیمی و بومی سرزمین های جنوبی ایران، پرداخت توصیفی و روایی داستان تنگسیر را قابل تامل ساخته است. در این مقاله ، عناصری مثل عقاید و باورها، خلقیات، لهجه و گویش و نیز آیین های مردم استان بوشهر در کنار تاریخ و جغرافیای طبیعی و انسانی این منطقه (که در رمان تنگسیر بازتابی داستانی داشته است) با روش توصیفی، تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق، علاوه بر اینکه از آگاهی و تسلط عمیق نویسنده بر جنبه های گوناگون تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ساکنان تنگستان بوشهر حکایت می کند، لایه های پیدا و پنهان روحیات آنان مانند: آزادگی و ستم ستیزی، نوع دوستی و خانواده دوستی، علاقه به طبیعت و محیط زیست، از نگاه یک روایتگر واقع گرا را عیان می سازد.
  کلیدواژگان: بررسی عنصر زبان، داستان، تنگسیر، صادق چوبک، ادبیات غنایی
 • عباس ایمان پور*، حمید احمدی، مسعود مطلبی صفحات 2203-2229

  فساد یکی از مهم ترین عوامل آسیب پذیری کشورهاست که بر دوام و قوام دولت، کیفیت و چگونگی حکومت و حکمرانی آنها به شدت تاثیر می گذارد. آنگاه که فساد در دولت گسترش یابد، مناسبات حکومت و جامعه یا دولت و ملت متزلزل می گردد، مشروعیت دولت تضعیف و مقبولیت آن در میان شهروندانش کاهش می یابد. فساد در سطوح خرد و کلان اتفاق می افتد. اولی بر سطوح بالای حکومتی و رهبران در جهت فرسایش حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی و نیز وضعیت کلی دولت اثر می گذارد و زمینه ساز شکنندگی دولت می شود، حال آنکه دومی، به پرداخت رشوه در مبادلات برای کسب خدمات بهتر، کسب مزایا یا استخدام دوستان در مشاغل قابل اعتماد مربوط می شود. هدف از این جستار، شناخت عوامل ایجاد شکنندگی دولت و فهم مهم ترین زمینه های فعال در حوزه ی فسادآوری در کشور و بررسی و ریشه یابی دلایل افزایش فساد در ایران در دولت های نهم و دهم بوده و اینکه آیا شرایط و شاخصه های یک دولت شکننده در ایران قابل مشاهده است و در صورت تایید، شکنندگی دولت چقدر از این موضوع تاثیر پذیرفته است. در نگارش مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و فرضیه مقاله بر آن است که افزایش فساد در دوره های مورد مطالعه؛ باعث تشدید وضعیت شکنندگی دولت گردیده است

  کلیدواژگان: دولت، فساد، شکنندگی دولت، شاخص ادراک فساد
 • سید علیرضا واسعی*، زهرا رئوفی صفحات 2230-2242
  فاطمیان در شرایطی قدم در مغرب اسلامی گذاشتند، که این سرزمین آبستن تحولات سیاسی و اجتماعی مختلفی بود و حکومت مرکزی قدرتمندی بر آن سیتره نداشت. با وجود آشنایی مردم این سرزمین با اسلام، همچنان تفکرات قبیله ای بر آن حکمفرما بود. عصبیت قبیله ای، دارا بودن نسب والا از جمله مهم ترین شاخصه های مورد تاکید جوامع ابتدایی بر اساس ساختار های قبیله ای است.سوال پژوهش حاضر آن است که داعیان اسماعیلی چگونه از فرهنگ بومیان مغرب در جهت پیش برد سیاست های تبلیغی خود بهره برداری کردند؟ بر اساس یافته های این پژوهش،ابوعبدالله الشیعی با آگاهی به اهمیت شاخصه های قبیله ای در بین قبیله های کتامه و صنهاجه،مانند شیوخیت و عصبیت قبیله ای و...آنها را در مسیر رهبری قیام مورد استفاده قرار داد. بر این اساس، پژوهش پیش روی به بررسی برخی از مهم ترین شاخص های قبایل مشارکت کننده در دعوت داعیان اسماعیلی و چگونگی استفاده ابوعبدالله الشیعی از آن را در قالب روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند.
  کلیدواژگان: بربرها، داعیان اسماعیلی، عصبیت، فاطمیان
 • تالیا احمدی، رضا شعبانی*، غلامحسین زرگری نژاد صفحات 2243-2256
  اولین شماره نشریه کاوه باتلاش و مدیریت سیدحسن تقی زاده در روز سوم بهمن 1294 ش به زبان فارسی در برلین آلمان منتشر شد. این مجله از جمله مهم ترین منابع پیرامون باستان گرایی در ایران به شمار می آمد. انتشار نشریه کاوه نتیجه سرخوردگی نویسندگان و روشنفکران عصر مشروطه از تحقق شعارهای نهضت مشروطیت قلمداد شده است.این نشریه در دوره دوم که از سال 1338 تا 1340 ه‍. ق. به طور منظم هر ماه یک شماره منتشر می شددر قالب ماهنامه‏ای تحلیلی در برلین آغاز گردید و برعکس دوره نخست که رویکردی صرفا سیاسی داشت، این‏بار مجله با رهیافتی انتقادی به مسایل اجتماعی سیاسی ایران و با رویکردی روشنفکرانه منتشر می شد .نویسندگان روزنامه کاوه معتقد بودند که انحطاط ایران در عرصه علمی، فرهنگی و حتی اخلاقی باعث شده است که کشورما صد هزار فرسنگ از ملل متمدن اروپا عقب بماند. این‏بار مجله با رهیافتی انتقادی به مسایل اجتماعی سیاسی ایران و با رویکردی روشنفکرانه منتشر می شد .نویسندگان روزنامه کاوه معتقد بودند که انحطاط ایران در عرصه علمی، فرهنگی و حتی اخلاقی باعث شده است که کشورما صد هزار فرسنگ از ملل متمدن اروپا عقب بماند.
  کلیدواژگان: روزنامه کاوه، مردم، اقشار اجتماعی، حکومت
 • شناسایی مولفه های مربوط به مردم سالاری دینی و بررسی جایگاه آن در برنامه درسی دوره متوسطه اول
  ویدا رشیدی مفرد، فائزه ناطقی*، فرانک سیدی صفحات 2273-8225
  هدف

  هدف این مقاله، «شناسایی مولفه های مربوط به مردم سالاری دینی و بررسی جایگاه آن در برنامه درسی دوره متوسطه اول» می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد که با رویکردهای تحلیل محتوا و تحلیل مضمون انجام شده است. 

  جامعه آماری شامل

  کتب، مقالات، پایان نامه و رساله مرتبط با مفهوم مردم سالاری دینی (به تعداد 358 مورد که از بااستفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 187 مورد به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید) و دروس فارسی، پیام های آسمانی و مطالعات اجتماعی (پایه های هفتم، هشتم و نهم) دوره اول متوسط (به تعداد 192 درس که بااستفاده از تمام شماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند) می باشد. 

  یافته ها

  9 مولفه اصلی در مردم سالاری دینی باعناوین: 1: مشارکت مدنی آگاهانه؛ 2. آزادی های دینی- مدنی؛ 3. حق حاکمیت بر مردم و حق مردم بر حاکمیت؛ 4. شورا و مشورت طلبی؛ 5. برابری و عدالت خواهی؛ 6. رعایت حقوق شهروندی؛ 7. حاکمیت قوانین دینی؛ 8. ارتقای عقلانیت و آگاهی های مدنی و 9. اقتدار و وحدت ملی شناسایی شدند. همچنین، مفاهیم مربوط به مولفه های مردم سالاری دینی به تعداد 220 بار در کتب فارسی؛ 277 بار در کتب مطالعات اجتماعی و تعداد 173 بار در کتب پیام های آسمانی ذکر شده اند. 

  بحث و نتیجه گیری

  به مولفه های مردم سالاری دینی کمتر در برنامه های درسی دانش آموزان توجه شده است. همچنین مباحث مربوط به: مشارکت مدنی آگاهانه؛ آزادی های دینی- مدنی؛ شورا و مشورت طلبی؛ برابری و عدالت خواهی؛ رعایت حقوق شهروندی؛ ارتقای عقلانیت و آگاهی های مدنی و اقتدار و وحدت ملی، باید بیشتر در برنامه های درسی دانش آموزان مورد امعان نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مردم سالاری، مردم‎ سالاری دینی، برنامه درسی، دانش آموزان دوره متوسطه اول
 • علی دارابی، زهرا رفیعی*، مریم زیبائی نژاد صفحات 2275-2993
  آزادی ره آورد خرد و اندیشه انسان است. مفهوم آزادی با تعبیرهای گوناگون در مکاتب و معارف بیان شده و در بینش عرفانی آزادی نقشی پررنگ دارد. به نظر عطار انسان ذاتا در قید و بند تعلقات دنیوی و نفسانی اسیر است و رها شدن از آنها حصول آزادی است. عطار آزادی را در عبودیت و بندگی خدا می داند. مکتب اومانیسم به منزلت و آزادی انسان ارج می نهد و معتقد است که آزادی انسان در طبیعت توسط خود او به دست می آید و به هیچ قدرت ماورایی نیاز ندارد. به عقیده اندیشمندان مکتب اومانیسم بن مایه رشد و تعالی جامعه بشری در آزادی و اندیشه آزاد انسان است. تحلیل تطبیقی آزادی در نگرش عطار و مکتب اومانیسم موضوع اصلی این پژوهش است. سعی برآن است موارد اشتراک و افتراق دیدگاه عطار با نظریات اومانیسم در باب آزادی بیان شود. هر دو جریان فکری وجوه مشترکی در زمینه آزادی انسان دارند و می توان گفت هر دو جریان فکری معتقد به آزاد اندیشی دینی هستند و آزادی را در تسلیم و خضوع به خدا می دانند همچنین در نگاه آنان، آزادی مشروط به تحقق آزادی و احترام دیگران می باشد و آزادی یک ضرورت و نیاز تعالی و رشد فرد و جامعه است.
  کلیدواژگان: انسان، آزادی، عرفان، عطار، اومانیسم
 • سیامک پناهی*، عرفان محمدی، نادیه ایمانی صفحات 2295-2318

  این پژوهش به تبیین و خوانش فضا های معماری به روش نشانه شناسی لایه ای و بهره گیری از آن در خوانش تیاتر شهر تهران می پردازد. فرض بر این است که "مفهوم"، "معنا"، و "معنی" با گذر از لایه های متعدد و به واسطه ابزارهای کالبدی قابل دریافت می باشد. هدف اصلی این پژوهش چگونگی خوانش یک بنا بر اساس نشانه شناسی لایه ای و شناخت مرز بین انواع نشانه ها و کد های که دارای دلالت معنایی هستند می باشد. نکات حاصل از مطالعه تطبیقی مصداق های معماری، به طبقه بندی جدیدی از نشانه ها در معماری و نمود مباحث نشانه شناسی در معماری انجامید که در ادامه در جدولی گرد آوری شده است.روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی توصیفی با رویکرد استقرایی (نمونه به نظریه) و جزء به کل بوده و از طرف دیگر به صورت پدیدار شناسانه و انکشاف حقیقت است. فرآیند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که جهت خوانش پروژه های ممتاز معماری مفهومی میتوان از نشانه شناسی لایه ای بهره برد و تیاتر شهر در تمامی لایه های هم نشینی متن، بافت، بینامتنیت ، رمز، رسانه، دارای معانی متعددی بوده و خوانش نهایی آن مستلزم عبور از تمام لایه های هم نشین بوده است.

  کلیدواژگان: معماری، نشانه شناسی، نشانه شناسی لایه ای، دلالت معمارانه، تئاتر شهر
 • اکرم جهانگیریان، منیژه فلاحی*، رضا فهیمی صفحات 2320-2339
  ادبیات پایداری انعکاس دهنده ی پایمردی و دلاورمردی های یک ملت یا قوم در برابر هرگونه تجاوز و ظلم و ستم است و همچنین برجسته کردن پیام های انسانی از جمله آزادگی و حق خواهی عدالت طلبی ظلم ستیزی وطن دوستی ایثار و استقامت است، در این نوع ادبیات شاعر و نویسنده به دنبال زبانی است که با همه مردم جهان گفتگو کند؛ لذا پیام های انسانی حادثه ای چون جنگ را درونی می کند و به جهان ارایه می کند.در این پژوهش برآنیم تا با روش تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی به ترسیم و بررسی جلوه های گوناگون ادبیات پایداری در اشعار سپیده کاشانی و سیمین دخت وحیدی بپردازیم، از جمله مضامین مشترک پایداری درشعر این شاعران که می توان مورد مطالعه قرار داد، ستایش آزادی وآزادگی، دعوت به مبارزه، ظلم ستیزی، مقاومت در برابر بیگانگان و تلاش برای رهایی سرزمین خویش است. از این رو مقاله ی حاضر جستاری است جهت بررسی اندیشه ها و جلوه های پایداری در شعر دو شاعر مذکور که فرا روی خوانندگان قرار خواهد گرفت. از جمله عوامل تاثیرگذار براین مضامین و وجوه مشترک، تجربه مشترکی است که آن دو شاعر در جریان جنگ و در مسیر دفاع از مقدسات و وطن خویش و ظلم و استبداد نسبت به هموطنان شان کسب کرده اند.کلید واژه ها: ادیبات پایداری، جنگ، وطن، سپیده کاشانی، سیمین دخت وحیدی
  کلیدواژگان: ادیبات پایداری، جنگ، وطن، سپیده کاشانی، سیمین دخت وحیدی
 • ثنا فلاحتی، شهرام اصغری*، اصغر ابهری صفحات 2341-2360

  اگرچه طرح های عمومی و عمرانی با هدف افزایش سطح رفاه شهروندان تهیه و اجرا می شوند؛ اما بسته به نوع پروژه، نمی توان آثار منفی آنها علی الخصوص بر املاک همجوار و ورود خسارت به برخی از شهروندان را نادیده گرفت. چنانچه ورود خساراتی از قبیل کاهش قیمت املاک مجاور طرح به دلیل افزایش آلودگی صوتی ، زیست محیطی و محدودیت اعمال حقوق مالکانه افراد پس از اجرای طرح مسلم بوده و رابطه سببیت نیز احراز شود، برخی از مهم ترین ارکان مسیولیت مجری طرح محقق شده است. اما حکم مواد 1 و 11 قانون مسیولیت مدنی در خصوص ضرورت احراز عنصر تقصیر و مبانی نظیر حفظ منافع و مصالح عامه در اجرای انواع طرح ها و پیچیدگی ماهیت این خسارات، موانع جدی جهت مطالبه خسارت ایجاد می کند . در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا به رغم خلاء قانونی و موانع موجود، می توان مجری یک پروژه ی عام المنفعه را مسیول جبران خسارات حاصله به املاک همجوار دانست؟ در صورت پاسخ مثبت، استفاده از کدام مبنا برای جبران خسارت توسط دولت قابل توجیه است؟ در نظام حقوقی ایران ظرفیت های قانونی و شرعی لازم جهت الزام صاحبان سرمایه و قدرت به جبران این خسارات وجود دارد. در این راه علاوه بر نظریه تقصیر ، نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و درونی کردن هزینه های خارجی نیز می تواند به عنوان مبانی مسیولیت مدنی در نیل به تحقق عدالت اجتماعی موثر باشد.

  کلیدواژگان: طرح های عمومی، افت قیمت املاک، جبران خسارت، ضرر
 • علی عباس دیناروند، احمد آذین*، علیرضا گلشن صفحات 2362-2388
  با پشت سر گذاشتن سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و پایان یافتن دوران دفاع مقدس که الهام بخش جامعه ایران در تداوم و حفظ روحیه ایثار و از خود گذشتگی بود، به مرور زمان و به دلیل اعمال تحریم ها و فشارهای خارجی بر کشور، بعلاوه شکل گیری شکاف و فاصله طبقاتی در میان طبقات اجتماعی طی سال های اخیر، موجب کاهش انسجام اجتماعی و از میان رفتن بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی جامعه گردید. با استفاده از روش دلفی، عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیرگذارترین عامل از دیدگاه کارشناسان بررسی شد. درگردآوری داده ها از روش های اسنادی و پرسشنامه های باز و بسته دارای ساختار با مقیاس 5 درجه ای طیف لیکرت استفاده گردید. برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل جهت اولویت بندی ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران از ضریب هماهنگی کندال و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آنالیز آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه های بعد ساختاری نشان می دهد که با دقت 95 درصد، در این بعد، تلاش برای ایجاد آرامش اجتماعی دارای اولویت اول و احترام قایل بودن برای مردم دارای اولویت آخر می باشد. در بعد رفتاری شیوه اندیشه ورزی دارای اولویت اول و ویژگی های شخصیتی دارای اولویت آخر می باشد. در بعد زمینه ای منابع مالی دارای اولویت اول و منابع آموزشی دارای اولویت آخر می باشد. به کارگیری یافته های این تحقیق می تواند به انسجام اجتماعی جامعه ایران کمک می کند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بعد رفتاری، بعد ساختاری، بعد زمینه ای
 • ثریا قنبری کرمانشاهی، سید محمد شفیعی مازندرانی*، علیرضا عسگری صفحات 2390-2406
  راهبردفقهی امر به معروف و نهی از منکر، دوراهبردعملی هستند که از مهمترین واجبات دینی بوده ، و در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردارمیباشند . با اعمال صحیح این راهبرد جامعه ای سالم و به دور از زشتی ها و جرایم به وجود خواهد آمد، زیراامر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است و نیزبا حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد نمی گذارد، فرد و جامعه به سوی بی بندوباری و سقوط پیش بروند و در هر شرایطی نیز قابل اجرا است . این راهبرد مهم با تا ثیر گذاری بر تمام مراحل شکل گیری جرایم ، اثر آن در اصلاح جامعه ، ممانعت و پیشگیری از وقوع جرایم و نیز تسلط آن بر تمام روابط اجتماعی ، سبب شده است که از جایگاه مهمی در جرم شناسی اسلامی برخوردار باشد ، لذا با توجه به این که ساز و کار امر به معروف و نهی از منکردر ماهیت خود مبتنی بر پیشگیری ونظارت همگانی است ،و نیز درتالیفات غیر دینی مورد توجه قرار گرفته است ، مصمم گردیدیم دراین نوشتارضمن بررسی تطبیقی بین این راهبردفقهی وتیوری پنجره های شکسته به تحلیل بپردازیم و وجوه افتراق و خلاء های موجود دراین تیوری را با انطباق باراهبردفقهی امر به معروف ونهی از منکربیان نماییم .
  کلیدواژگان: جرم، نظارت، راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر، تئوری پنجره های شکسته
 • سید ابراهیم نجفی گهراز، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی دودران صفحات 2408-2429
  مجرای اصل صحت در ایقاعات مانند عقود، وضعی است، بنابر این جریان اصل مذکور در این اعمال حقوقی موجب عدم فساد آنها می گردد. در اینکه آیا اصل صحت در ایقاعات جریان دارد یا خیر؟ اکثر حقوقدانان معتقد به جریان اصل صحت در ایقاعات هستند، مشهور فقهای امامیه نیز که گاهی ادعای اجماع شده، بر این است که اصل صحت در ایقاعات جاری است، با جاری نمودن اصل صحت در ایقاعات، اگر شخصی به دلیل وجود اکراه یا فقدان قصد و یا دلایل دیگر ادعا کند که ایقاع باطل است، ادعای وی بدون مستند و دلیل پذیرفته نمی شود. همچنین اگر در ایقاعاتی که تحقق آن مستلزم تشریفات خاصی باشد، مانند طلاق، بعد از جاری شدن ایقاع، ادعای عدم تحقق تشریفات و شرایط پذیرفته نیست. اصل صحت بر هر دو نوع استصحاب حکمی و موضوعی مقدم بوده و در صورت تعارض آنها، آثار اصل صحت نمایان می شود. در صورتی که ایقاع مبتنی بر عقدی منعقد گردد، سپس معلوم شود که عقد باطل بوده، بطلان مذکور اختلالی به صحت ایقاع ایجاد نمی کند. اصل صحت فقط بر خود ایقاع موثر بوده و بر امور مترتب از آن، موثر نیس
  کلیدواژگان: ایقاع، اصل صحت، شرایط صحت، آثار، قلمرو قاعده. طلاق، شفعه، ابراء
 • علیرضا محمدی، افسانه زمانی مقدم*، سید عبدالله سجادی جاغرق، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 2431-2450
  کنش متقابل فرایندی است که سوگیری رابطه میان کنشگران را تعیین می کند. این سوگیری می تواند حالت همگرایانه و یا حالت واگرایانه داشته باشد. شکل گیری سازمان اجتماعی جامعه انسانی تنها بر اساس همگرایی میان کنشگران ، بعنوان اعضای آن سازمان، می تواند اتفاق بیافتد. لذا هدف پژوهش حاضر ارایه مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران و بهینه سازی آن است. پژوهش از نوع تحقیقات کمی است و از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تعداد 510 نفر است که تعداد 219 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن طبق نظر خبرگان امر و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ (0.7) تایید گردید. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی فازی سه مرحله ای، اشباع نظری در خصوص مدل حاصل گشت. برای تشکیل پانل خبرگی از تعداد 12 نفر از اساتید دانشگاه که دارای شرایط خاص خبرگی بودند بهره گرفته شد. پس از تست مدل، جهت خوشه بندی سلسله مراتبی از نرم افزار SPSS و در نهایت برای بهینه سازی ابعاد اصلی مدل از نرم افزار متلب استفاده گردید.نتایج نشان داد کارایی مدل در وضع موجود به میزان 41/0 است و شکاف بین وضع موجود و وضع ایده آل در متغیر تطابق 13/0، در متغیر نیل به اهداف 15/0، در متغیر انسجام 06/0 و در متغیر حفظ الگو 03/0 می باشد
  کلیدواژگان: بهینه سازی، مدل کنش اجتماعی، نظام مهندسی، استنتاج فازی
 • سید علیرضا موسوی، محمد صادقی*، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی صفحات 2468-2482

  در محیط پر از چالش دنیای امروز بنگاه های اقتصادی به شدت در رقابت با یکدیگر می باشند و نمی توان تنها با استفاده از روش های تصمیم گیری سنتی در شرایط اطمینان، ریسک و عدم اطمینان برای مواجهه با رقبای داخلی و خارجی، تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمود، لذا شناخت فنون نوین در شرایط تعارض برای مقابله با رقبا بیش از پیش احساس می گردد. استفاده از این قبیل فنون به ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در سهام و مدیریت ریسک کمک نموده و سرمایه گذار را در تصمیم گیری بهتر کمک می کند. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به علت وجود متغیرهای فراوان و ناشناخته با مخاطرات بسیار زیادی مواجه است و رقبای فراوانی نیز در آن حضور دارند، شناخت روش هایی مانند تیوری بازی ها و بکارگیری آن برای موفقیت در مواجهه با رقبای متعدد در بازارهای کنونی لازم و ضروری بنظر می آید. مقاله حاضر سعی بر آن دارد با استفاده از مدلهای تیوری بازی ها، تعادل بخشی بر شرکت های سهامی را با استفاده از قوانین دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشاندهنده آن است که تیوری بازی در حقوق ایران و انگلستان توانسته است تا میزان قابل توجهی در تعادل بخشی شرکت های سهامی تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: تعادل بخشی، تئوری بازی ها، حقوق ایران، حقوق انگلیس، شرکت سهامی
 • رضا یازرلو* صفحات 2508-2528
  آب یک منبع زیست محیطی موثر در توسعه ی پایدار کشورها است. به رغم آنکه بخش اعظم سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش اندکی از آن برای بشر قابل استفاده است ، لذا تمام برنامه ریزی های جوامع بشری باید با توجه به این محدودیت صورت پذیرد. تحقیق حاضر به تحلیل اجتماعی رفتارزیست محیطی شهروندان گرگانی با تکیه بر رفتار مصرف آب می پردازد. مسیله ی تحقیق، نگرش و رفتار مصرف آب شهروندان گلستانی است. با مروری بر نظریه های معاصر جامعه شناسی محیط زیست و تحقیقات انجام شده در این زمینه، مجموعه عواملی که به نظر می رسید می توانند سهمی در تبیین رفتار معنادار زیست محیطی و به ویژه رفتار مصرف آب داشته باشند، در مدل تحلیلی گنجانده شدند. نمونه ای متشکل از 386 نفر از شهروندان گرگانی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. پرسش نامه ای مشتمل بر متغیرهای دموگرافیک و مجموعه سوالاتی در مورد رفتار و نگرش زیست محیطی، نگرش به مصرف آب ، دانش زیست محیطی وآگاهی در مورد مصرف آب و دینداری در دسترس افراد نمونه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده بر اساس چهارچوب مفهومی متشکل از ارزش های فرامادی، پارادایم جدید زیست محیطی، اکوفمنیسم و نظریه عمل بخردانه، مورد تحلیل قرارگرفت.
  کلیدواژگان: رفتار زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی، دینداری، مصرف آب
 • صفورا رشیدی، علی محسنی*، رضا پریزاد صفحات 2530-2549
  با توجه به زلزله اخیر کرمانشاه در سال 1396 رخ داد و هم اکنون نیز بسیاری از کرمانشاهیان و همچنین مسیولین با مسایل و مشکلات آن درگیر هستند و اینکه همانطور که در رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی دیده شده است مشکلات فراوانی وجود دارد که هنوز هیچگونه اقدامی برای رفع آن در نظر گرفته نشده است وجود یک پژوهش لازم به نظر می رسد تا این مسایل و مشکلات را به طور واضح بررسی کرده و نمایان سازد تا هرچه سریعتر و بهتر راه حل رفع آن درنظر گرفته شود در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه مددرسانی به زلزله زدگان از سوی نهادهای رسمی و مردم در جهت تدوین سیاست های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. شیوه های صحیح مدیریت بحرانهای طبیعی می توانددر راه جلوگیری از وقوع حوادث محیطی بسیار موثر واقع شود پس در دسترس بودن برنامه های اجرای مناسب درواقع بحرانی از یک سو باعث تقویت بنیه و اساس جامعه در تمامی زمینه ها شده واز سوی دیگر ، میزان خساراتمالی و تلفات انسانی و از هم گسیختگی اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی را به شدت کاهش می دهد .
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مدیریت بحران، فجایع طبیعی، زلزله، کرمانشاه
 • سعید بیاری، علی محمد حقیقی*، غفار زارعی صفحات 2534-2550

  یکی از راه های مهم و اساسی برای دستیابی کشورها به منافع راهبردی، شرکت موثر در سازمان های منطقه ای می باشد. زیرا که همکاری در این سازمانها اصولا بر پایه اهداف و منافع مشترک بنا نهاده شده است. تشکیل هسته اولیه سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای کشورهای تازه به استقلال رسیده اتحاد جماهیر شوروی شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با کشور چین در 26 آوریل 1996م در شهر شانگهای چین تحت عنوان شانگهای 5 تاسیس گردید و در ژوین 2001م به عنوان سازمان همکاری شانگهای تغییر نام یافت. سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین گروه بندی های چندجانبه منطقه ای شناخته می شود و به لحاظ حجم گسترده حوزه فعالیت خود، از ابتدای تاسیس تاکنون، همواره از جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است، و به همین دلیل (فراگیر بودن وظایف محوله) در خصوص ماهیت واقعی و حوزه فعالیت اصلی این سازمان، بحث های فراوانی وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از یک طرف به سبب همجواری منطقه ای و وجود پیوندها و منافع مشترک و از طرف دیگر به دلیل فشارهای سیاسی و تحریم های اعمالی از سوی غرب، از ابتدای فعالیت سازمان، خواهان عضویت در آن شد. که در سپتامبر 2021 پس از طی فراز و نشیب-های فراوان توانست نظر موافقت تمامی اعضای دایم سازمان را برای اخذ پذیرش دایم جلب نماید.

  کلیدواژگان: سازمان های منطقه ای، سازمان همکاری شانگهای، جمهوری اسلامی ایران، چالش های پیش رو، حمایت اعضاء
 • عباس مرادی*، محمد شکری صفحات 2568-2581
  در فلسفه اخلاق کانت آنچه ضامن اخلاقی بودن اعمال است همانا نیت و انگیزه فاعل است، اما نیت به خودی خود نمی تواند اخلاقی بودن اعمال را تضمین کند، بلکه لازم است تکلیف، قواعد اخلاقی و نیت با هم مطابقت داشته باشند تا بتوان آنها را اخلاقی دانست. وی با توجه به ساختار خاص ذهنی انسان بر این باور است که هرچند در نگرش دقیق فلسفی کوشیده می شود تا همه عناصر اصلی موثر بر فعل اخلاقی شناسایی شود، با این همه می توان فرض کرد که عناصر پنهانی درصدور افعال اخلاقی وجود دارد که نمی توان همه این انگیزه ها و الزامات را احصاء کرد.این مقاله به روش کتابخانه ای و از منظری تحلیلی- توصیفی فراهم آمده و در صدد است تا ضمن تبیین فرایند صدور فعل اخلاقی از نظر کانت، و تاکید بر عناصری مانند: انگیزه ها، الزامات، نیت و تکلیف، نشان دهد که به رغم اینکه کانت جوهره اصلی فعل اخلاقی را پیروی از قانون اخلاق و ادای وظیفه می داند، ملاحظاتی مانند احترام به قانون اخلاقی را عنصری می داند که عمل به وظیفه را ایجاب می کند.فهم درست عنصر احترام در عمل اخلاقی موضوعی است که مناقشاتی را میان کانت شناسان سبب شده است.
  کلیدواژگان: فلسفه اخلاق، کانت، عمل، احترام، الزام
 • قاسم امامی راد، کیهان برزگر*، مهدی ذاکریان صفحات 2583-2603
  دیپلماسی عمومی رویکردی نوین در سیاست خارجی کشورهاست که مردم و به ویژه نخبگان جوامع دیگر را در روابط خارجی هدف قرار می دهد و هدف آن تاثیرگذاری و شکل دهی افکار عمومی بوده است. جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات عربی منطقه خاورمیانه به خصوص در بحران سوریه حضور و نقش فعالی داشته و از انواع دیپلماسی از جمله دیپلماسی عمومی استفاده نموده است. در این مقاله سعی شده است نقش دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سوریه و موانع و محدودیت های دیپلماسی عمومی مورد بحث قرار گیرد. نویسندگان با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح نموده اند که جمهوری اسلامی ایران از دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در کنار قدرت سخت خود استفاده نموده تا بتوانند نقش و نفوذ منطقه ای خود را تثبیت و تقویت کند و در این راستا از منابع فرصت ها و امکانات مناسب و متفاوتی برای بهره گیری از دیپلماسی عمومی در سوریه استفاده نموده است. اما این موفقیت تحت تاثیر سایر اشکال دیپلماسی منجمله رسمی و نظامی قرار گرفته و بدلیل برخی موانع و محدودیت های درون زا و برون زا نتوانسته است از جایگاه اصلی و واقعی خود برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی، بیداری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، سوریه
 • سیده سارا ابن الرضا، حمید ماجدی*، فرح حبیب صفحات 2605-2621
  یکی از مهم ترین مسایل و چالش‏های پیش روی جوامع در حال توسعه ، هویت کالبدی بناها و نمای شهری است. شهرها، تحت تاثیر مدرنیته دچار مشکل هویت هستند و مفهوم هویت شهری در فرآیند شناخت و ادراک، پدیده‏ای چند بعدی و پیچیده را پیش روی ما قرار می دهد. هویت کالبدی شهرها به مقوله ای تاثیرگذار در حیات شهر تبدیل شده است. این رساله در پی این فرضیه که هویت کالبدی شکل دهنده معماری معاصر تهران از بطن موضوع طرح بیرون می‏آید و هویت کالبدی حاصل و دال بر شرایط این زمانی جامعه است و پیرامون این سوال اصلی که اصول تاثیرگذار بر شکل گیری هویت کالبدی معماری معاصر بناهای عمومی شهر تهران کدامند. برای تحلیل و بررسی هویت کالبدی بناهای عمومی شهر، دوره دوم پهلوی انتخاب شد روش تحقیق در این پژوهش کیفی پیمایشی و پژوهش از نوع کاربردی می باشد و برای پاسخ به سوال پژوهش ابتدا از روش کتابخانه‏ای به بررسی عوامل موثر در شکل گیری هویت کالبدی در دوره پهلوی دوم بررسی سپس یه نکات بدست آمده از تحلیل کتابخانه‏ای در بناهای عمومی دوره پهلوی دوم مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: هویت کالبدی، بناهای عمومی، معماری دوره پهلوی دوم
 • محمد سالاری، محمود روح الامینی*، باقر شاملو، سید محمدمهدی احمدی موسوی صفحات 2623-2624
  اختیارات بی حدومرز قضات در تعیین مجازات و ماهیت غیرانسانی برخی از مجازات ها ویژگی بارز حقوق کیفری فرانسه قبل از انقلاب 1789 بود. مقنن فرانسوی بعد از انقلاب در سال 1791 قانون مجازاتی با مجازات های ثابت بر مبنای الگوی سزاگرایی وضع می کند و اختیارات قضات را نیز محدود و از برخی مجازات های غیرانسانی حاکم تا قبل از انقلاب فاصله می گیرد. مقنن فرانسوی در سال 1810 میلادی قانون مجازات جدید را وضع می کند و همچنان مولفه سزاگرایی را در قالب مجازات های حداقلی و حداکثری پیگیری می کند. متعاقب چاپ کتاب انسان بزهکار توسط لمبوروزو در سال 1876 و پیدایش مکتب تحققی مقنن فرانسوی نیز به سمت استفاده از الگوی اصلاح و بازپروری گرایش می یابد. با گذر زمان مقنن فرانسوی از مولفه سزاگرایی فاصله گرفته و به سمت تفوق مولفه اصلاح و بازپروری گرایش پیدا می کند.مقنن ایرانی نیز با الهام از قوانین کیفری فرانسه در ابتدا مولفه سزاگرایی را دنبال می کند و درگذر زمان نیز به سمت استفاده از مولفه اصلاح و بازپروری گرایش پیدا می کند و در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمایل خود به تفوق اصلاح و بازپروری بر مولفه سزاگرایی را در قلمرو برخی جرایم به وضوح نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سزاگرایی، اصلاح و بازپروری، مجازات های ترهیبی، مجازات های ترذیلی
 • معصومه قهرمانی *، محمد یوسفی جویباری، مجید نجات پور، سید جلال دهقانی فیروزآبادی صفحات 2646-2659

  مسیله امنیت یکی از معضلات دنیای امروز به طور عام و به شکل خاص در خلیج فارس است. خلیج فارس به عنوان بزرگترین منبع انرژی در جهان از نظر امنیتی هم برای قدرت های بزرگ و هم برای کشورهای این حوزه از حساسیت ویژه ای برخوردار است. این امر باعث ایجاد بسیاری از چالش های امنیتی در منطقه شده است. ایران به عنوان قدرت غالب در این منطقه که طولانی ترین مرز را با خلیج فارس دارد ، بدون حضور قدرت های بزرگ ، پس از انقلاب به دنبال امنیت جمعی بوده است. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب با یک هویت جدید وارد معادله جهانی شده است ، می خواهد یک استراتژی امنیتی داشته باشد که منافع ایالات متحده و قدرت های بزرگ را به چالش بکشد. اما مسیله اصلی در این منطقه همکاری کشورهای منطقه با آمریکا و تقابل آنها با ایران است که پس از انقلاب منطقه را با چالش های امنیتی روبرو کرده است. در این بین جمهوری اسلامی می تواند از تهدیدات حضور امریکا در منطقه فرصت سازی کند و با همگرایی بیشتر با کشورهای منطقه خلیج فارس فرصت های عملی به وجود آورد.از جانب دیگر پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا، می تواند به عنوان فرصتی جدید برای تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه باشد. به هرصورت این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس را چگونه می توان تبیین کرد

  کلیدواژگان: ایالات متحده امریکا، منافع ملی، سیاست خارجی، خلیج فارس
 • سید عبدالمناف محسنی نیکو، محمدرضا قائدی*، حمیدرضا حقیقت صفحات 2661-2676
  مردم سالاری دینی یک شیوه اداره در جامعه اسلامی است که در آن رای اکثریت در چارچوب دین مطرح است. در این نظام سیاسی مانند بسیاری از نظام ها، نظر مردم و مقبولیتی که آن ها برای آن قایلند بسیار مهم است. در جوامع گروه ها و اقشاری وجود دارند که گرایش ها و دیدگاه های آن ها نسبت به شیوه حکومت و سایر مسایل اجتماعی تاثیرگذارتر است. شهید بهشتی از جمله اندیشمندان مهم جریان اسلام سیاسی می باشد که مساله نظام سیاسی مطلوب در کانون توجه وی بوده است.هدف تحقیق حاضر تببین جایگاه مردم در نظام مردم سالار دینی از دیدگاه شهید بهشتی بود .از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی داده ها گردآوری شدند و با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد که مردم سالاری دینی در اندیشه شهید بهشتی ناظر بر کنش و فعالیت آزادانه، قانونی و با کرامت مردم در امور مدنی است و مسیولان نظام در راستای تامین نیازهای مردم تلاش می کنند و در این مسیر باید رضای الهی و کارآمدی برای مردم را در نظر داشته باشند. شهید بهشتی معتقد است در نظام مردم سالاری نسبت به نظام های دیگر؛ دخالت اراده مردم در تعیین هیات حاکمه و حدود اختیارات و برنامه کار آن بیشتر و صحیح تر؛ مساوات مردم در استفاده از موسسات اجتماعی عمومی تر و کلی تر، امتیازات طبقاتی کمتر و ناچیزتر، و ضمانت تامین مصالح مردم از طرف حکومت قوی تر است
  کلیدواژگان: مردم سالاری، مردم سالاری دینی، مردم، اسلام، شهید بهشتی
 • رضا قهرمانی*، امیر عبدالهی، محبوب مهدویان صفحات 2678-2694

  سرزمین عراق بین دو رودخانه دجله و فرات قرار گرفته است و تمدن های باستانی سومر، بابل، اکد و آشور در این منطقه وجود داشته اند. پیشروی مسلمانان به بخش شرقی قلمرو اسلامی آنها را به عراق رساند. آنان در سرزمین عراق اردوگاه هایی نظامی برای استقرار سپاهیان و گسترش فتوحات خود تشکیل دادند که در طول زمان به شهرهایی مهم تبدیل شدند. کوفه و بصره از جمله پایگاه های نظامی بودند که با استقرار طبقات اجتماعی و گروه های مذهبی در آن ها قالب شهری گرفتند. طبقاتی که هم به توسعه جامعه اسلامی کمک کردند و هم در برخی دوره ها جامعه اسلامی را به مرز بی ثباتی و آشوب کشاندند. ترکیب جمعیتی و طبقات اجتماعی ساکن در بصره و کوفه نقش عمده ای در تحولات سیاسی و اجتماعی قرون نخستین اسلامی داشت. مقایسه طبقات ساکن در این دو شهر می تواند راهگشای شناخت عملکرد اجتماعی و سیاسی آنها باشد. در این مقاله ترکیب جمعیتی و طبقات اجتماعی حاضر در دوشهر مزبور بررسی شده و پایگاه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است و به پرسش اصلی در مورد تفاوت و تشابه طبقات اجتماعی در کوفه و بصره چه بوده است، پاسخ می دهد. پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر تحقیقات کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تفاوت عملکرد سیاسی و اجتماعی در دو شهر بصره و کوفه ریشه در تمایزات طبقاتی اجتماعی دارد.

  کلیدواژگان: کوفه، بصره، طبقات اجتماعی، ترکیب جمعیتی، تاریخ اسلام
 • ناصر عامری، سید حسام الدین حسینی*، حسن حیدری صفحات 2791-2805
  در حقوق کشور ما یکی از شرایط صحت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدس اسلام هم تاکید خاصی بر آن داشته است. اما قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این موارد در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است. در این تحقیق موارد علم اجمالی در مباحث حدود و تعزیرات و قصاص و دیات و قتل مورد بحث قرار گرفته است.یکی ازنوآوریهای مهم قانون مجازات اسلامی92، ماده477 این قانون است. در این ماده مقرر شده است: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود. با توجه به اینکه در حکم این ماده میان اثر علم(ایجاد لوث و غیر لوث)، نوع جرم(قتل و غیر قتل) و منشا علم(اقرار و غیر اقرار) تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: علم اجمالی، حکم قاضی، قسامه
 • زاهد احمدزاده، سید عبدالله حجتی*، رقیه وحدت صفحات 2830-2844

  هدف این پژوهش طراحی راهنمای برنامه درسی مدرسه صالح در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، متامتد و جزو طرح های آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جملات و متون سندتحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور و نیز اساتید و متخصصان می باشد. طراحی راهنما بر اساس سنتزپژوهی و بر اساس الگوی اکر انجام گرفت. زیربنای طراحی برنامه درسی، ایدیولوژی است. با تدوین سند تحول بنیادین، نقش انقلاب اسلامی در تغییر نظام تربیتی وارد مرحله جدیدتری گردید. طبق الگوی طراحی شده، منطق حاکم بر مدرسه صالح، آرمان ها و ارزش های اسلامی می باشد. گستردگی ایدیولوژی حاکم بر برنامه درسی طوری است که طعمی از ایدیولوژی های با کارکرد مثبت را در خود دارد اما راه را برای نفوذ آنها نیز باز نگذاشته است. در الگوی مذکور سعی شده است به رویکردهای برنامه درسی توجه ویژه ای بشود و منابع اساسی برنامه درسی از جمله توجه به یادگیرنده، توجه به نیازهای جامعه و توجه به آموزش در الگوی مذکور لحاظ گردد. در واقع الگوی پیشنهادی با تاکید بر وجوه انسانی، اسلامی و ایرانی طراحی شده است تا با توجه به نیازمندی های دانش آموز در ابعاد مختلف، با رشد تفکر و آگاهی آنها بر اساس فطرت بشری، انگیزه لازم و کافی برای یادگیری را داشته و آن را به عنوان وسیله ای برای تعامل با دنیای اطراف، از طریق ارزیابی آگاهانه و تعامل نقادانه با پیشرفت ها و توسعه های جدید در علوم در نظر داشته باشند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، راهنمای برنامه درسی، طراحی، مدرسه صالح
 • شهرزاد رومز، علیرضا ابطحی*، ناصر جدیدی صفحات 2846-2862
  در دوره سلطنت رضاشاه، ملیگرایی به عنوان یک ایدیولوژی از غرب وارد شده و برآمده از تحولات سیاسی و فکری عهد قاجار و به خصوص دوران مشروعیت، همراه با اندیشه های وطن پرستانه و تجددخواهانه به صورت اصلی ترین ایدیولوژی مشروعیت بخش برای قدرت و سپس سلطنت رضاشاه درآمد و به صور مختلف بر سراسر فضای سیاسی و فرهنگی حکومت پهلوی اول حاکم شد و به عنوان عاملی در جهت مشروعیت بخشی به حکومت پدیدار گشت. رضاشاه بیش از هر چیز بر اندیشه های ملی گرایانه و وطن پرستانه تاکید و خواهان احیاء دوران مجد و عظمت قدرت ایران بود. بدین لحاظ ملی گرایی رضاشاهی ترکیبی از اندیشه های ملی گرایانه و وطن پرستانه و تجددخواهانه و ملی گرایی احیاگر و سپس باستان گراست و درواقع ملی گرایی احیاگر که خواهان احیاء دوران قدرت و عظمت ایران باستانی است، یکی از اصلی ترین مبانی ملی گرایی مشروعیت بخش حکومت رضاشاه به شمار می رود.آنچه مسلم است، تاریخ و تاریخ نگاری بی تردید یکی از مهم ترین بسترهای حضور و نمود ملی گرایی فرهنگی است و ازاین رو در دوران ورود و حاکمیت ملی گرایی بر فضای سیاسی و فرهنگی ایران از اواخر دوره قاجار و سراسر دوره پهلوی اول، همچون بسیاری از مسایل فرهنگی ایران به طور گسترده تحت تاثیر این ایدیولوژی قرار گرفت. تاریخ نگاری ملی گرایانه از اواخر دوره قاجار در عرصه فرهنگ، اجتماع و سیاست جامعه ایرانی پدیدار گشته و طی چندین دهه به عنوان یکی از چالش های مهم فکری و فرهنگی جامعه ایرانی، ذهن بسیاری از روشن فکران، نویسندگان، روزنامه نگاران و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است.
  کلیدواژگان: تاریخ، تاریخ نگاری، مشروطیت، پهلوی
 • حیدر رفعتی، امیر ملامحمدعلی*، محمود قیوم زاده صفحات 2882-2892
  از آنجاکه چگونگی نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد، حقوق و آزادی های آنان تاثیر مستقیمی بر نهاد خانواده دارد، انتخاب جهان بینی صحیح و همچنین وضع دقیق ترین قوانین برای تنظیم روابط افراد در خانواده و جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. زن و شوهر به عنوان ارکان اصلی و اولیه تشکیل خانواده، نقش اساسی و تعیین‏کننده‏ای در پویایی، استحکام و رشد ابعاد مختلف شخصیتی اعضای خانواده دارند. در این پژوهش برآنیم که تفاوتهای شخصیتی زن و مرد را بررسی و نقش آن در استحکام خانواده را بیان کنیم. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی تالیف می یابد. در پایان به این نتیجه رسیدیم که آموزش رمز و راز رفتاری در خانواده و چگونگی برقراری ارتباط حسنه با همسر و فرزندان، و احیای سنت های حسنه مذهبی و ملی از جمله راهکارهایی است که برای نهادینه کردن اخلاقیات در خانواده ها ضرورت دارد و نگاه اسلام به هر دو طرفین است و مورد خطاب آیات و روایات و قانون هم مردان و هم زنان اند و هر یک در جایگاه خود می توانند منشاء اثر و موجب ساختن خانواده و اجتماع سالم باشند.
  کلیدواژگان: مبانی، حقوق، شخصیت، استحکام خانواده
 • محمدعلی رضایی آهنگرانی، منصور پور نوری*، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی صفحات 2894-2909
  بی تردید محیط زیست، بستر حیات فردی و اجتماعی انسان است. هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاءهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض به محیط زیست هم قانون انگاری شود. در حوزه محیط زیست و در سطح کلان، عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد. همچنین طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیر است که مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت کرده باشد. وجود این دو مانع در سطح کلان، یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد، یا امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از محیط زیست را اعطاء نمی کند. درصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری، اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. همچنین توان اشخاص و سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی را می افزاید.
  کلیدواژگان: شاخص حقوقی، ذینفع، دعاوی زیست محیطی، حق
 • مسعود ثنائی، حسن جعفریانی*، مصیب سامانیان صفحات 2895-2911

  شناخت رفتارهای سیاسی در سازمان، حاصل کمک علوم سیاسی به رفتار سازمانی است. در دنیای امروز، نمی توان سازمان ها را جدای از رفتار سیاسی درون آنها مورد مطالعه قرار داد. تصور اینکه افراد سازمان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی دارند، بسیار خوشبینانه می باشد. البته رفتارهای سیاسی بخشی از شرح وظایف رسمی پرسنل در سازمان محسوب نمی شود، اما به دلیل تاثیر آن بر کسب منافع و دفع خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این تحقیق با هدف کشف رفتار سیاسی مدیران دولتی و علل آن در سازمان (جامعه نمونه: مدیران دولتی استان خراسان رضوی) انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران دولتی استان خراسان رضوی بودند که از این بین 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای انتخاب افراد از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. داده های مورد نیاز با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل تی تک نمونه ای، معادلات ساختاری و رتبه بندی بدست امدند. نتایج نشان داد رفتارسیاسی مدیران به ترتیب عبارتند از دریافت کنترل دسترسی به اطلاعات در بالاترین میزان و بعد از آن نمایش آرامش، مقاومت در برابر تغییر، خشنود سازی دیگران، بازی با زمان، گروه سازی، سرزنش و حمله به دیگران، برخورد معکوس، تقویت یک تاثیر مطلوب، ایجاد شبکه ارتباطی، حمایت و همدلی و مطرح کردن خویش از طریق سایر افراد قدرتمند به ترتیب و در اولویت های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: رفتار سیاسی مدیران، معادلات ساختاری، مدیران دولتی
 • ذکریا یارمحمدی، سنجر سلاجقه*، مسعود پورکیانی، سعید صیادی صفحات 2927-2949
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت توزیعی، انجام گرفت.

  طراحی/ روششناسی/ رویکرد

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش می باشند. حجم کل جامعه آماری برابر است با 318 نفر که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر 222 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. جهت داده آمایی (ورود داده ها) و رسم برخی از نمودارهای توصیفی از نرم افزار Microsoft Excel و برای تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط های آماری از نرم افزار آماری Spss و 24IBM Amos استفاده شده است.

  یافته های پژوهش

  نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد؛ همچنین بین فرهنگ سازمانی و توزیعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که عدالت توزیعی و چابکی سازمانی رابطه مستقیمی دارند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، چابکی سازمانی، عدالت توزیعی
 • عبدالرضا جوان جعفری*، سعید گوهری، سید حسین حسینی، سید جواد ساداتی صفحات 2938-2953

  مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه، مدیریت منابع آب در منطقه بحران زده سیستان تلقی می گردد. ازاین رو، شناسایی اهداف فلسفی و تاثیرات اجتماعی این نهاد، نقاط قوت و ضعف رویه قضایی را آشکار می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفت، نشان داد که برخی از محاکم در حوزه سیستان، رویکرد فلسفه فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را دنبال می کنند. این دوگانگی فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد نشان می دهد. ازطرفی، توجه قضات به ساختارهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و هویتی جامعه سیستان در مرحله تعیین کیفر، می تواند از تاثیرات اجتماعی مخرب مجازات در سطح فردی و اجتماعی ممانعت به عمل آورد. تحلیل جامعه شناختی نمونه هایی از آرا حکایت از آن دارد که واکنش نامناسب، به شکل گیری هویت مجرمانه ناشی از انگ اجتماعی در محکوم بدل می گردد و از اهمیت این جرایم، حساسیت زدایی می کند.کلیدواژه: جرایم آب، جامعه شناختی، تاثیرات اجتماعی کیفر، حقوق آب

  کلیدواژگان: جرائم آب، جامعه شناختی، تاثیرات اجتماعی کیفر، حقوق آب
 • علی آوج، حبیب ابراهیم پور*، شهرام میرزایی دریانی، اسحق رسولی، زهرا فتوره چی صفحات 2955-2968

  مدیریت سبز نوعی بازنگری فکری در کار نهادها و سازمان های گوناگون با احترام به محیط زیست است لذا منجر به پاسخگویی زیست محیطی شده و مسیولیت پذیری را در بین کارکنان سازمان و نهایتا سازمان ایجاد نموده است تا مسیولیت اصلاح خسارات وارده زیست محیطی مشخص گردد. بنابراین اشاعه فرهنگ سازمانی سبز، بستر شکل گیری اهداف راهبردی مدیریت منابع انسانی سبز و سپس اهداف راهبردی سازمان است. بر همین مبنا و با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق با موضوع بررسی عوامل موثر بر بومی سازی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت انجام این تحقیق از دو روش کیفی و کمی بهره برده شده است که در روش کیفی با استفاده از مقالات به روز داخلی و خارجی از سایت های معتبر علمی، مولفه های مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی شدند و با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت سپس بر اساس ابزار پرسشنامه ماتریسی نظرات خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش دیمتل فازی F.DEMATEL مولفه های اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شدند و نهایتا پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج به دست آمده ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، فرهنگ، منابع انسانی سبز، زنجیره تامین سبز
 • فرامرز نظافت، محمدرضا شادمانفر*، مجتبی فرهمند صفحات 2968-2984
  مجازات حبس ، صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن، همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین مجازاتها در نظام های حقوقی کشورها وجود دارد. بررسی های انجام شده در زمینه حقوق کیفری گواه بر آثار زیان بار کیفر حبس است که علاوه بر فرد، خانواده وی و جامعه را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد و هزینه های گزافی را متحمل می سازد. به همین دلیل، قانونگذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفر زدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است توجه ویژه دارند.آخرین اراده مقنن در حقوق موضوعه ایران در این خصوص، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 است که با هدف موزون سازی ضمانت اجرای کیفری، راهکارهایی چون کاهش مجازات حبس برای برخی جرایم ،تغییر مقررات تعدد ، تکرار و تخفیف مجازات ،توسعه نهادهای ارفاقی و... مترصد کاهش جمعیت کیفری زندان بوده است. تحلیل میزان توفیق مقنن در این راه و همچنین بررسی ابعاد عملی و اجرایی تدابیر اتخاذ شده از سوی قانون گذار به منظور کیفر زدایی این قانون در این نوشتار مورد بررسی واقع شده است و با تشریح جنبه ها و ظرفیت های اجرایی قانون به منظور کاهش مجازات تعیینی قضایی، در عمل نقدهای ناشی از عدم توجه قانون گذار به استانداردهای حاکم بر حقوق کیفری ماهوی و شکلی به جهت شتاب زدگی در تصویب قانون با ذکر مثال قید گردید وپیشنهاداتی جهت اصلاح و بازنگری قانون مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: حبس زدایی، جرایم قابل گذشت، تخفیف کیفر، کیفر زدایی، سیاست جنایی
 • علی دهقانی، شهرزاد ساسانپور*، منوچهر صمدی وند، معصومه قره داغی صفحات 2979-2990
  مقاله حاضردر صدد دریافت چیستی مبانی نظری تاثیر ایلات شاهسون و شکاک در تحولات میاندوآب برآمده است. با توجه به این که استقرار عشایر بین مناطق ترک نشین و کرد نشین نقش عمده ای در کاهش تنش ها و دفاع در مقابل متجاوزین داشت و تاکنون تحقیق مستقلی در این مورد صورت نگرفته پرداختن به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با تکیه براسناد، منابع کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده است. طبق بررسی های انجام شده استقرار ایلات و ایجاد حایل بین مناطق ترک نشین میاندوآب با روستاها و شهرهای کردنشین زمینه را برای ایجاد امنیت، رونق اقتصادی و تعامل اقوام ترک و کرد فراهم نموده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که به دلیل ظرفیت های بالای عشایر و در اختیار داشتن موقعیت مهم سوق الجیشی میاندوآب آن ها در تحولات، معادلات قدرت، برقراری امنیت، توسعه پایدار و همزیستی مسالمت آمیز اقوام ترک و کرد منطقه تاثیرات عمده ای دارند. بر اساس اسناد موجود در عصر پهلوی اسکان اجباری عشایر، آن ها را در شرایط سختی قرار داد، فعالیت های دامی با رکود مواجه شد و تولیدات دامی به شدت کاهش یافت. سیاست تغییر ساختارهای اجتماعی در این دوره در شکنندگی زندگی ایلات تاثیر اساسی داشت و موجب مهاجرت، کاهش محصولات دامی، بیکاری و حاشیه نشینی آن ها در اطراف میاندوآب و شهرهای همجوارگردید.
  کلیدواژگان: میاندوآب، ایل شاهسون، ایل شکاک، تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی
 • رسول یاهای*، نوروز هاشمی زهی، انسیه اصغری، رشید جعفرپور صفحات 2986-3005

  جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران یک مقطع مهم وبرجسته درتاریخ معاصرایران محسوب می شود.این جنگ به دلیل طولانی بودن،شرایط خاص طرفین وهمچنین وضعیت نظام بین الملل در زمان وقوع ازپیچیدگی هایی برخوردار بود .دراین هشت سال جنگ تحمیلی در مقابله با متجاوزان بعثی، سازمان های مختلف غیرنظامی درایران نقش آفرینی کرده اند.این مقاله به تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ وآموزش عالی درکمک وپشتیبانی ازجنگ درمقطع تاریخی 1359هجری شمسی تا سال 1367پرداخته است.روش اصلی پژوهش تاریخی اسنادی وراهبرد تحلیل تماتیک می باشد که با استفاده از اسناد و منابع دست اول و دوم و روایت مطلعان ومدیران وزارت فرهنگ وآموزش عالی صورت گرفته است.این پژوهش نشان می دهد،وزارت فرهنگ وآموزش عالی درزمان جنگ تحمیلی اقدامات مهمی مانند اجرای طرح دانشگاه در جبهه ، تامین امکانات برای ادامه تحصیل دانشجویان مناطق جنگ زده،تامین و اعزام دانشگاهیان به جبهه های نبرد،استحکام ساختمان دانشگاه ها دربرابربمباران،بازسازی ساختمان های تخریب شده دانشگاه ها،اقدامات قانونی وحقوقی درمورد دانشجویان رزمنده ،انجام پژوهش های علمی مورد نیاز جنگ وتدوین قوانین ومقررات امتحانات و ادامه تحصیل دانشجویان رزمنده انجام داده است.

  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، دانشگاه، دانشجویان رزمنده، پشتیبانی، تامین و اعزام نیرو
 • محسن رجب زاده، علیرضا مظلوم رهنی*، علیرضا رجب زاده اصطهبانی صفحات 2992-3003
  اضطرار یکی از مواردی است که می توان از مصادیق رافع مسیولیت به آن استناد کرد و در حقوق ایران و انگلیس معنای لغوی اضطرار ، جدای از مفهوم حقوقی آن نیست. مسیولیت مدنی در نظام حقوقی هر کشوری از مقوله های مهم قلمداد می گردد که می توان به مسیولیت دولت،قضات،پزشکان،رانندگان و...اشاره نمود . ضرر، اصلی ترین رکن اضطرار و مسیولیت مدنی است و در این مقاله اهمیت بررسی اضطرار از جهت چگونگی جبران ضرر و زیان در مسیولیت مدنی می باشد شرایط اضطرار در بسیاری از قرارداد ها تاثیر گذار است و ممکن است باعث تعلیق و فسخ قراردادها و عدم عمل به تعهدات در قانون شود وحکومت ها برای مقابله با این حالت و گذر از بحران هایی که کشور را تهدید می کند اقدام به صدور قوانین ویژه کرده اند که به آنها اشاره شده است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که اگر در شرایط اضطراری شخصی به دیگری ضرر وارد کند رافع مسیولیت به طور مطلق نیست اگرچه ممکن است مضطر مکلف به جبران خسارت کامل باشد.
  کلیدواژگان: اضطرار، مسئولیت مدنی، حقوق، رافع مسئولیت، ایران، انگلیس
 • طاهره نکوئیان، احمد غضنفری*، مریم چرامی، طیبه شریفی صفحات 3005-3021
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی آموزش متقابل ، توضیح مستقیم بر مهارت های حل مساله و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر شیراز است. مطالعه حاضر نیمه آزمایشی است، که از جامعه دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر شیراز، 34 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های مهارت های حل مساله و سرعت یادگیری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم افزارSPSS-22 انجام شد. نتایج نشان داد آموزش متقابل، توضیح مستقیم بر افزایش مهارت های حل مساله (51/0=Partial ŋ2، 001/0=p ، 15/53=F) تاثیر معناداری داشت، همچنین، آموزش متقابل، توضیح مستقیم بر افزایش سرعت یادگیری (36/0=Partial ŋ2، 001/0=p ، 47/29=F) تاثیر معناداری داشت. همچنین، میزان اثربخشی آموزش متقابل بیشتر از توضیح مستقیم در مهارت های حل مساله و سرعت یادگیری دانش آموزان به دست آمد (05/0>p). پژوهش حاضر نشان داد آموزش متقابل و توضیح مستقیم میزان مهارت های حل مساله و سرعت یادگیری دانش آموزان را بهبود می بخشد. بر این اساس، دانش آموزان در فرایند آموزش متقابل و توضیح مستقیم (خصوصا در آموزش متقابل) می آموزند تا نسبت به حل مسایل در فرایند یادگیری کارآمدتر عمل کنند و در این مسیر، میزان مهارت های حل مساله و سرعت یادگیری را بهبود می بخشند.
  کلیدواژگان: آموزش متقابل، توضیح مستقیم، مهارت های حل مساله، سرعت یادگیری
 • اصغر احمدی، فرشید نمامیان*، تحفه قبادی لموکی صفحات 3007-3040
  این پژوهش با هدف توصیف تجربه زیسته امید مشتریان به خدمات بانک کشاورزی به دنبال شناخت ابعاد و مولفه های امید مشتریان بوده و در ادامه نیز نسبت به ارایه مدل مفهومی و ساختار حاصل از بررسی اقدام می گردد.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ، از منظر رویکرد اکتشافی و به لحاظ نوع تحقیق آمیخته اکتشافی است . نتایج تحقیق در این بخش، تایید کننده ساختار امید مشتریان در قالب مدل مفهومی مستخرج از بخش اول بوده و لذا در صنعت بانکداری می توان با تمرکز و توجه بر ساختار پدیده امید مشتریان در قالب مضامین اصلی و مفاهیم و گزاره های مرتبط با آن تدابیر و رویکردهای متناسبی را برای ایجاد و مدیریت پایدار ارتباط با مشتریان برقرار نمود.در تحلیل اظهارات مشارکت کنندگان در پژوهش این موضوع کاملا" مشخص و آشکار گردید که متفقا" عقیده داشتند امید و امیدواری به خدمات بانکی نیازمند برنامه ریزی در جهت رعایت ، توجه و تمرکز در بانک کشاورزی برای پیاده سازی ساختار و عناصر امید در قالب مضامین اصلی مشتمل بر امید برگرفته از اخلاقیات در بانک کشاورزی ، امید برگرفته از نظام مدیریت کیفیت خدمات در بانک کشاورزی و نهایتا" امید برگرفته از نوآوری و مشتری گرایی در بانک کشاورزی می باشد. تاکید داشتند تحقق امید و امیدواری در سایه بروز و ظهور مضامین ذکر شده بوده و منتج به تدوام ارتباط با بانک خواهد بود.
  کلیدواژگان: امید مشتری، خدمات بانکی، پدیدارشناسی
 • فاطمه زمانی علویجه، امیدعلی احمدی*، مجید کاشانی، فریبا شایگان، علی روشنایی صفحات 3023-3042

  ژوهش حاضر با هدف بررسی خانواده های واقع در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوادگی انجام گردید. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری زوجین ساکن شهر کرج می باشند که 80 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند بنابراین به هر دوره از چرخه زندگی 20 نفر اختصاص یافت. (بجز مرحله آشیان خالی) . جمع آوری داده های کیفی به روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در این بخش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت که منجر به شناسایی 20 شاخص و 5 مولفه گردید. نتایج بررسی ها نشان داد چرخه زندگی خانواده دارای مراحل مختلفی است که با وجود ویژگیهای مشترکی که مراحل با یکدیگر دارند؛ هر مرحله از ویژگیهای خاصی، برخوردار است که می تواند معرف آن مرحله از چرخه زندگی خانواده باشد. به طور کلی می توان گفت دغدغه های زندگی درمرحله آغازین زندگی شناخت همسر و رسیدن به نقطه نظرات مشترک است ودر مرحله بارداری همسر، سلامت کودک ،در مرحله ای که فرزند در سن خردسالی و کودکی است تربیت درست فرزند مهمترین دغدغه خانواده ها است درمرحله ای که فرزندان به سن رشد می رسند دغدغه های اقتصادی از جمله مخارج تحصیل و ازدواج دراولویت قرار می گیرد ونهایتادردوران سالمندی، سلامتی والدین، مهمترین اولویت آنهاست در هرمرحله از چرخه زندگی، برای اینکه خانواده به عملکرد خود ادامه دهد به سازماندهی مجدد در زمینه نقشها و قواعد نیاز دارد.

  کلیدواژگان: خانواده، چرخه زندگی، دغدغه های زندگی
 • ریحانه کمانه، علیرضا یوسفی*، نرگس کشتی آرای صفحات 3044-3064
  این پژوهش با هدف تحلیل تربیت عقلانی از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی و جان دیویی انجام گرفته است.روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله بندی استقرایی است. روش نمونه گیری هدفمند است. حوزه پژوهش شامل مثنوی معنوی و منابع دست اول دیویی و کلیه متون مرتبط با مولانا و جان دیویی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش های محقق ساخته است. برای افزایش اطمینان پذیری محقق از نظرات محققان حوزه ادبیات و تعلیم و تربیت برای افزایش پایایی داده ها استفاده کرده است. نتایج و یافته های اصلی پژوهش شامل چهار مقوله اصلی است. مقوله اول : نتایج بدست آمده هدف تربیت عقلانی از نظر جان دیویی عبارتند از: یادگیری عمیق، بازسازی، عملی بودن روش، سازماندهی تجربه. هدف تربیت عقلانی از نظر مولانا عبارتند از: پرورش عقل، حفظ زبان و دوری از تمسخر دیگران، وفای به عهد، برقراری عدالت، تاثیر شرایط بر انسان، سعه صدر. مقوله دوم : نتایج بدست آمدهاصول تربیت عقلانی از نظر جان دیویی عبارتند از: انضباط، تفکر، استمرار، تاثیر متقابل، تداوم، کنترل اجتماعی، آزادی. اصول تربیت عقلانی از نظر مولانا عبارتند از: تغییر موقعیت، فضل، بخشش، سخاوت، مشورت، عبرت آموزی، وفاداری، عدل. مقوله سوم : نتایج بدست آمدهروش تربیت عقلانی از نظر جان دیویی عبارتند از: مشخص کردن مساله، ساخت فرضیه، فرضیه سازی، آزمایش فرضیه ها، ارزشیابی. روش تربیت عقلانی از نظر مولانا عبارتند از: فرضیه سازی، محاسبه نفس، ابتلا، عبرت آموزی، الگوپذیری، صبر، محاسبه، همفکری، محبت و عشق ورزی، تاثیر و اثربخشی تجربه.
  کلیدواژگان: مولانا، دیوی، اصول
 • زهرا بیگ زاده، امیر حمزه سالارزائی*، نادر مختاری افراکتی صفحات 3066-3081
  بحث درباره ی زنان و ناحقی های وارده بر آنان بحث بسیار مهمی است و گسترش فزاینده ناحقی بر دختران و زنان تمام دنیا نشان گر اهمیت توجه به آن و ضرورت تدوین یک سیاست جنایی کارآمد و موثر در این زمینه است. با این وجود به نظر می رسد قانون در برابر جرایم خشونت بار نسبت به زنان، در اغلب موارد تدابیر عام و کلی اتخاذ کرده است. بنابراین آن چه ضروری است تدابیر اصولی برای حمایت قانونی و کیفری بدون تبعیض و با در نظر گرفتن جنسیت زن برای مسایل قانونی مربوط به زنان است، تا کارآمدی لازم در قانون در قبال زن رعایت شود. باتوجه به این که حقوق زنان یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر و موقعیت حقوق زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش جایگاه حقوق بشر در آن اجتماع است، بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رویکرهای سیاسی جنایی - تقنینی ایران در قابل زنان بزه دیده پرداخته است. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که آیا حمایت شایسته قانونی، مدنی، مالی و... از زنان بزه دیده صورت گرفته است یا نه؟ و به این نتیجه رسیده است که بزه دیدگی زنان به معنی خاص آن به طور شایسته مورد پذیرش قانون گذار ایران قرار نگرفته و زنان در موارد معدودی از نظام عدالت کیفری برخوردارند و تنها برخی قوانین درباره ی آنان وضع شده و حمایت ها بیشتر در قالب کیفری بوده است و کافی و قانع کننده نیست.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی تقنینی، زنان بزه دیده، حمایت، قانون
 • محمد کریم یوسف جمالی*، ناصر چاری، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 3083-3100
  تحرکات قلجاییان در قندهار در اواخر عصر صفوی که به کشته شدن چندین سردار صفوی انجامید سرانجام باعث تسخیر اصفهان شد. همزمان با این اقدامات ملک محمود سیستانی یکی از ملوک منطقه سیستان توانست با تسخیر مشهد، و شهرهای خراسان و تاجگذاری، اعلام پادشاهی و ضرب سکه، حکومت مستقلی در شرق کشور به وجود آورد. این اقدامات باعث خشم شاه طهماسب دوم و ارسال سپاه به این منطقه شد. سرانجام شاه طهماسب با حضور در مشهد و جلب نظر نادرقلی افشار و محاصره مشهد به حیات فرمانروایی ملک محمود پایان داد. هدف اصلی این رساله-که با استفاده از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر دو ویژگی توصیفی و انتقادی و نیز بهره گیری از استنتاجات ذهنی است- بررسی زمینه ها و نقش ملک محمود سیستانی در حوادث سیاسی اواخر عصر صفوی است. مهمترین پرسشها درباره با ملک محمود این است که زمینه های فراز و فرود ملک محمود چه بود؟ نقش ملک محمود در آرامش نسبی دوره حضور افاغنه، درشرق ایران چگونه بود؟ حضور وی در حوادث سیاسی اواخر عصر صفوی چگونه ارزیابی می شود؟ تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نشان داد که ملک محمود توانست با جلب رضایت نسبی افاغنه اصفهان بر خراسان تسلط یافته اما به دلیل عدم مشروعیت و نیز ادعای زودهنگام پادشاهی و برخی اجحافات نتوانست جای پای محکمی در بین مردم باز کند از این رو علی رغم ایجاد امنیت در خراسان و قابلیتهای فردی، مغلوب جنود شاهی به فرماندهی طهماسب قلی خان افشار شد.
  کلیدواژگان: صفویه، خراسان، نادرقلی افشار، افغان ها، ملک محمود سیستانی
 • محمدجواد هنرمندساری، سید مهدی شریفی*، طاهر روشندل اربطانی صفحات 3102-3116

  طی دهه گذشته، تعدادی از دولت ها در سرتاسر جهان به اهمیت صنایع خلاق پی برده و تدوین سیاست هایی برای ترویج آن را آغاز کرده اند. صنایع خلاق، مولفه مهم اقتصادهای دانش بنیان شده اند و در موارد قابل اندازه گیری، در زمینه های رشد و ایجاد شغل، سهمی بالاتر از متوسط را به خود اختصاص داده اند. به نظر می رسد مهم ترین وجه تمایز و برجستگی صنایع خلاق، جنبه منابع انسانی آن است. در میان فعالیت های مدیریت منابع انسانی، نظام پرداخت ها می تواند بر تصمیم های کارکنان تاثیر گذار باشد. با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش سعی می شود تا مدل جبران خدمات کارکنان صنایع خلاق (مطالعه موردی؛ خبرگزاری صدا و سیما)، طراحی و تبیین شود. در ادامه با بررسی نظرات 10 نفر از اساتید و متخصصان حوزه منابع انسانی و صنایع خلاق و خبرگان خبرگزاری صدا و سیما، متغیرهای موثر شناسایی گردید و در نهایت با استفاده از روش داده بنیاد که از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می رود، داده‎ها در خلال چند هفته جمع‎آوری شده است. نتایج نشان داد مقوله سیستم پاداش مناسب با تعداد 113 تکرار کد در رتبه اول می باشد، ویژگی های فردی با تعداد کد 88 در رتبه دوم و عملکرد برتر با 33 کد در رتبه سوم قرار دارد.این پژوهش نشان داد یک سیستم جبران خدمات به درستی اجرا شده می تواند انگیزه ای برای کیفیت کار و عملکرد کارکنان فراهم کند. به همین ترتیب، یک سیستم جبران خدمات با نظارت ضعیف می تواند منجر به روحیه پایین، عملکرد غیرسازنده، و حتی منجر به درصد بالایی از ترک خدمت کارکنان شود.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، جبران خدمات، حقوق و مزایا، صنایع خلاق، خبرگزاری صدا و سیما
 • سمیه حمیدی*، پیمان زنگنه صفحات 3118-3131
  در روانشناسی گفتمان، سوژه ها در محیط کنش اجتماعی که در آن واقع شده اند از زبان به عنوان وسیله ای جهت فهم پدیدارهای پیرامونی خود استفاده می کنند. در واقع از تعامل زبان و محیط، پراکتیس های گفتمانی افراد در عرصه اجتماع برساخته می شود، به گونه ای که در اثر این تعامل، گفتمان مسلط تقویت یا تضعیف می شود. گفتمان ناسیونالیسم- سکولاریسم مطلقه پهلوی دوم علی رغم این که در فضای جامعه هژمون است، تک گفتارهای زبانی کارگزارانش، نشان از سویه های ناهمساز آن با گفتمان مسلط دارد. این بخش زبانی برغم پنهان بودن، گشاینده ذهنیت منتقد کارگزاران این دوره نسبت به پدیدارهای سیاسی مسلط است. براین اساس هریک از کارگزاران پهلوی دوم، ضمن پذیرش اصول مسلط گفتمان برساخته شده سلطنت مطلقه، متاثر از رویکردهای متفاوت روانشناختی خود که در شرایط محیطی آنان ریشه دارد، درک متفاوتی از ماهیت گفتمان برساخته پهلوی دوم دارند. نوشتار پیش رو بر آن است تا بر اساس رویکرد روانشناسی گفتمانی پاتر و وترل، درک متفاوت کارگزاران شاخص عصر پهلوی دوم که درکنش متقابل با ساختار گفتمان مسلط قرار دارند را با استفاده از متن خاطرات سیاسی آنان، واکاوی نماید. دستاورد نوشتار حاضر آن است که علم و هویدا به عنوان دوکارگزار شاخص عصر پهلوی، علی رغم آن که در گفتارهای رسمی خود در جهت برساخت سلطنت مطلقه پهلوی اظهار نظر کرده اند؛ اما از خلال مکتوبات غیر رسمی آنان، ناهمسازی ذهنی شان با ساخت قدرت پهلوی آشکار است.
  کلیدواژگان: زبان، کنش ناهمساز، برساخت گرایی، روانشناسی گفتمانی، پهلوی دوم
 • محمدباقر خرمشاد، عباسعلی رهبر، محمدحسین نیکزاد* صفحات 3133-3151

  تحقیق حاضر تلاشی است برای رسیدن به پاسخ به این سوالات اصلی که وضعیت جامعه پذیری سیاسی رسمی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور چگونه است؟ مولفه های آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی به عنوان مولفه های در نظر گرفته شده برای سنجش میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی رسمی در میان دانشجویان این دانشگاه در چه میزان و وضعیتی قرار دارند؟ و چه راهکارهای پیشنهادی با توجه به نتایج این پژوهش برای بهبود و توسعه ی وضعیت جامعه پذیری سیاسی رسمی دانشجویان وجود خواهد داشت؟این تحقیق به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه ی آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اعم از مردان و زنان (در سال 1393) می گردد و نمونه ی مورد مطالعه شامل 313 دانشجو می باشد. ابزار پیمایش پرسشنامه بوده که در آن متغیر اصلی یعنی جامعه پذیری سیاسی رسمی به سه سطح و مولفه ی آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی شکسته شده و این مولفه ها نیز خود به تعدادی شاخص و در نهایت به 54 سوال و گویه ی مناسب تبدیل گشته اند. نتایج این پیمایش نشان دهنده ی ارتباط معنادار میان آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی در میان زنان و مردان بوده است. همچنین میانگین جامعه پذیری سیاسی زنان بیشتر از مردان و آگاهی سیاسی در هر دو گروه نسبت به نگرش و مشارکت سیاسی پایین تر بود.در پایان با توجه به نتایج حاصله راهبردهای خاصی جهت توسعه ی کمی و کیفی این فرآیند پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری سیاسی، دانشجویان، آگاهی سیاسی، نگرش سیاسی، مشارکت سیاسی
 • نازفر ناظم، حسین آقاجانی مرسا*، علی باصری صفحات 3153-3170

  تحقیق حاضر به بررسی انواع گرایشات ادبی نوجوانان شهر اصفهان در سال 1397پرداخته است. این تحقیق به روش ترکیبی از نوع کیفی-کمی صورت گرفته است.در مرحله اول با اتخاذ رویکرد کیفی سعی پژوهش براین است با دست یابی به دیدگاه های مطلعان کلیدی، تصویری جامع از علل و عوامل و بسترهای موجود فرهنگی-اجتماعی که موجب دگرگونی و تغییر در وضعیت مطالعه و گرایشات ادبی نوجوانان می شود، ارایه شود. برای این منظوردر مجموع تعداد 23 نفر از متخصصان حوزه نوجوان و نوجوانان 17-12ساله به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شده و از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته جمع آوری و تحلیل داده ها ،مدل پارادیمی ارایه شد. برای تعمیق در بررسی داده های مرحله نخست، ازروش کمی استفاده شد. گردآوری داده های کمی با تنظیم پرسشنامه برگرفته از روش کیفی، به صورت پیمایشی وبااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای با توجه به مناطق 6گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان، در بین 384نفر دانش آموز/نوجوان مقطع متوسطه انجام شد. دربخش کمی فرضیه ها بانرم افزارspss موردآزمون قرارگرفتند.سپس درمدل سازی ساختاری بااستفاده ازنرم افزارamos فرضیه های ساختاری پژوهش آزمون شدند . یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مطالعه بیش از همه با متغیر مستقل نگرش به کتاب،ویژگیهای نوجوانی و سپس جامعه پذیری توسط خانواده نسبت دارد.از نظر گرایش به ژانرهای هیجان انگیز ،طنز و تخیلی متغیرهای اصلی تاثیر گذارنگرش به مطالعه،ویژگیهای نوجوانی و نیازهای نوجوانی است.و تنها متغیر مستقل تاثیر گذار برگرایش به ترجمه ویژگیهای نوجوان است.سایر متغیرها تاثیر یکسانی بر تالیف و ترجمه دارند.

  کلیدواژگان: گرایش ادبی، ژانر ادبی، نوجوانی، نظریه ی مبنایی، مصرف فرهنگی، نگرش به مطالعه، جامعه پذیری
 • امیررضا دهقانی نیا*، محمدحسین بیاتی صفحات 3191-3210

  تلاش نگارنده در این مقاله براین نکته استوار است که با بررسی مبانی فقهی فسخ نکاح پاسخی به چالش برانگیزترین مساله در فسخ نکاح به استناد عیوب جدید ارایه دهد. مقالات متعددی در این زمینه تالیف شده است که فارغ از اشتراک عمده آن ها در استدلال و مبانی؛ راه حل مناسبی را ارایه نداده اند. نکته دیگر این است که آیا علاج بیماری موجب فسخ عیوب است یا خیر؟ آیا امکان تسری از عیوب منصوصه به عیوب جدید وجود دارد؟ سوالی که کاملا بی جواب مانده است. در این مقاله برای توسعه بیماری های جدید راه حلی ارایه شده است که در عین تعبد به متن روایات و انحصار موارد ذکر شده در آنها(انما)، می توان فتوا به توسعه بیماری های جدید داد. امر سختی که ادعای نگارنده بر آن است که بعد از 1400سال پاسخ مناسبی در قرن پانزدهم ارایه می شود.اکثریت فقها مبنای خیارات و حق فسخ حاصل در عقد نکاح را به قاعده لاضرر و یا لاحرج بازگردانده و درنهایت آن عده قلیل از فقهای معاصر هم که قایل به تسری به عیوب غیر منصوصه شده اند. اکثریت فقها مبنای خیارات و حق فسخ حاصل در عقد نکاح را به قاعده لاضرر و یا لاحرج بازگردانده و درنهایت آن عده قلیل از فقهای معاصر هم که قایل به تسری به عیوب غیر منصوصه شده اند

  کلیدواژگان: فسخ نکاح، دلالت الغای خصوصیت، تنقیح مناط، نقش عرف در دلالت دلایل، بیماری غیرقابل درمان بیماری جدید
 • تطور الفاظ با نگرش به تشتت سلایق از شیخ مفید تا شیخ انصاری
  حمیدرضا باقری، طیبه عارف نیا*، محمدرضا شیرازی صفحات 3210-3296
  الفاظ میداندار نخست استنباط احکام شرعی است. یکه تازی مبحث الفاظ در دانش اصول فقه به عنوان کفه ثقیل برای بهره گیری، استنباط و دستیابی به احکام مکلفین تا یازده قرن محسوس بوده است. پس از آن گرچه ادله عقلی با اقتدار به صحنه آمد اما موجب عزلت مبحث الفاظ نشد. دانشمندان اصولی بخش های آغازین مهم کتب خود را به الفاظ می پرداختند. طرح موجود و موجز الفاظ در امامیه با شیخ مفید شکل می یابد و سیدمرتضی با همان اسلوب استاد خود آن را تفصیل می بخشد. از حیث تقدم ذاتی و زمانی مبحث وضع به گونه ای مدخل لحاظ می شود و به عنوان الفبای ورود به مباحث دیگر مورد التفات است اما در تمامی تالیفات اصولی الزاما به آن پرداخته نشده است. اوامر و نواهی عمدتا پس از وضع الفاظ آمده اند. پیشتازی اوامر و نواهی با التفات به هدف دانش اصول امری طبیعی بوده است مباحث الفاظ تا زمان شیخ انصاری، بیشتر در میان فقیهان، مورد اقبال وعنایت واقع شده و از غنای ویژه ای برخوردار بوده است. شیخ این حد از اقبال را کافی می دانست و به رغم تمکن علمی شایسته، در فراید الاصول به مبحث الفاظ ورود نکرد، و تمام هم خود را حول محور ادله عقلی گماشت، که تا آن زمان بیشتر محل مناقشه بود و بی نظام و سامان در سطور کتاب های این دانش قرار داشت. برخلاف شیوع سابق، پس از شیخ مشهور اصولیان همچون محقق خراسانی، میرزای قمی و نایینی مجددا اقبال ویژه ای به مبحث الفاظ داشته اند.
  کلیدواژگان: اصول فقه، سیرتحول، تطور، مباحث الفاظ
 • مهدیه اردشیرمقدم، هیبت الله نژندی منش*، محمدعلی صلح چی صفحات 3324-3328
  دستور موقت از جمله نهادهای حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری بر اساس ماده 41 اساسنامه خود اختیار دارد تا برای حفظ حقوق طرفین و همچنین جلوگیری از وخامت اختلاف دستور موقت صادر کند. مقررات ذیربط حاکم بر اختیار و عملکرد دیوان در خصوص دستور موقت در اساسنامه و آیین دادرسی پیش بینی شده است. دیوان این عمل را قبل از صدور حکم نهایی در دعاوی ترافعی انجام می دهد. در همین راستا دیوان بین المللی دادگستری در مهرماه سال 1397به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا رای مثبت داد و ایالات متحده آمریکا را ملزم نمود تا اقدامات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیاز های انسان دوستانه اعم از دارویی، لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیرات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال اصلی پرداخته است که آیا دستور موقت مزبور اجرا شده است یا خیر؟ بنا بر یافته های این تحقیق، ایالات متحد آمریکا دستور مزبور را اجرا نکرد و در همین راستا دیوان بین المللی دادگستری سازکار جدیدی را برای نظارت و گزارش دهی در مورد اجرای این دستور تشکیل داده است.
  کلیدواژگان: دستور موقت، دیوان بین المللی دادگستری، عهدنامه مودت 1955، اجرای احکام، نیازهای انسان دوستانه
 • فائزه السادات موسوی قومی، محمد دیانتی*، بشیر ذوالعلی صفحات 3337-3342

  هاروت و ماروت از دوره باستان در ادبیات جهانی مطرح بوده است.در ایران باستان٬آیین زردشت و کتب عهدین ٬متون بابلی و عیلامی و...نیز از آن سخن رفته است. در تفاسیر کهن فارسی و برخی متون متقدم نیز آمیختگی حقیقت با افسانه گاه به آن جنبه اساطیری و نمادین بخشیده است . پالایش و پیرایش حقیقت از خرافه و واقعیت از افسانه درحد توان منظور است. بازتاب هاروت و ماروت در شعر فارسی و گونه های صور خیال و پردازش های ادبی ٬لفظی و معنایی منظور خواهد بود . نیم نگاهی به ادبیات دیگر ملل از جمله عرب خواهد شد .بازشناخت صبغه ی اسراییلیاتی موضوع مطمح نظر است. تحلیل،بررسی ومقایسه آثار،به صورت کلی ویاجزیی،افق های جدیدی راازدانش درمقابل دیدگان خوانندگان می گشاید که می تواندبه شناخت های مختلف منجرشودازجمله شناخت مسایل ادبی وعلمی جدیدو...ضرورت پرداختن به این موارد،کاملامشهود است. در این پژوهش هدف این است که به این موارد برسیم: "شناساندن چهره اصلی این داستان و زدودن چهره خرافه و جعل از این روایت تاریخی و اسلامی" و "مطابقت اصل این داستان در قران با کتب عهد عتیق سایر ادیان اسلامی". روش گردآوری اطلاعات دراین پژوهش،روش مطالعه کتابخانه ای ویادداشت برداری است. برای دستیابی به داده های تحقیق، ابتداکتاب هایی که درآنها به داستان هاروت و ماروت اشاره شده است موردبررسی قرارخواهندگرفت وبه آنهامراجعه می شود. نرم افزارهای درج و نور ازجمله ابزارهای انجام این پژوهش هستند و ابزار فیش نیز،برای ثبت داده ها مورداستفاده قرارمی گیرد.با توجه به نوع تحقیق، این پژوهش از ابزار پرسشنامه و یا وسایل آزمایشگاهی بهره نمی برد.

  کلیدواژگان: بازشناخت، هاروت و ماروت، ادب فارسی، اثرات فرهنگی، اخلاقی و تربیتی، جامعه
 • محمدرضا فلاح*، مجید دهقانی، سید جعفر هاشمی صفحات 3362-3389

  دادرسی الکترونیکی به تبع تغییر و تحولات تکنولوژی و علوم رایانه ای، در ایران و حقوق کشورهای اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته و رفته رفته به متن قوانین نیز نفوذ کرده و دارای چهارچوب مدون و تقنینی شده است. در روند دادرسی الکترونیکی نیز بحث ادله اثبات دعوا و استناد به ادله الکترونیکی از جمله مباحث چالشی بوده است که در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به جوانب مختلفی از آن پرداخته شده و درصدد پاسخ به این مسایل بوده است که اساسا ادله سنتی و الکترونیکی در اثبات دعوی چه تاثیری ایفا خواهند کرد و هرکدام چه مزایا و معایبی دارند. نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که هم در حقوق ایران (در قوانینی نظیر قانون تجارت الکترونیکی یا آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک) و هم در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا (نظیر فرانسه و انگلستان) به این موضوع توجه شده و امروزه ادله اثبات الکترونیکی نظیر سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، اقرار یا شهادت الکترونیکی و غیره در دادرسی الکترونیکی تاثیر بسزایی داشته، زیرا همانند ادله سنتی در فرایند دادرسی موثر بوده، سبب تسهیل کشف حقیقت شده و مزایای بی شماری از جمله حفظ نسخه اصلی و ضعیف بودن احتمال نابودی آنها و البته امکان بازیابی و غیره دارد و در کنار ادله سنتی و یا حتی به طور مستقل می تواند در فرایند دادرسی تاثیر بسزایی بگذارد. نحوه جمع آوری و البته استناد به داده ها نیز از همان

  کلیدواژگان: اثبات دعوی، دادرسی الکترونیکی، ادله الکترونیکی، حقوق ایران، اتحادیه اروپا
 • پژمان میرکریمی، سید باقر میرعباسی*، مریم مرادی صفحات 3368-3384

  رسالت عظیم حقوق بین الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی ترین نگرانی های بشریت به شمار می رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایت های قوانین بین المللی برخوردار است و هم اکنون به جهت کاربرد بی حد و مرز آن از مهم ترین مسایل عصر حاضر به شمار می رود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن می گردد که در عرصه بین الملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفت های علمی را برای کشورها به ارمغان می آورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش می گذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گسترده ای چه نقش و جایگاهی بر مهم ترین غایت و ماموریت نظام حقوق بین الملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین الملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بین المللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بین المللی می گردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر می افکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونه هایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بین المللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضا راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است.

  کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی، صلح و امنیت جهانی
 • امین علیشاهی*، فرشید نمامیان صفحات 3386-3399
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی می باشد. جامعه آماری تحقیق 75 نفر و نمونه 51 نفر شامل کلیه واحد های ستادی یکی از شرکتها بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و بانکهای اطلاعاتی منابع انسانی ستاد استفاده شد. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل پوششی داده های فازی و مدل ورودی محور استفاده نمودیم. نتایج نشان داد از کل نمونه 51 تایی، 23 نفر از کارکنان مدیریت های کارا (0.23)، 3 نفر در مرز کارا (0.09) و 35 نفر ناکارا (0.7) هستند که این امر نشان دهنده پایین بودن میزان بهره وری و کارایی در واحدهای تصمیم گیرنده این شرکت بوده است که جهت ارتقای بهره وری و کارایی، نیازمند آموزش کارکنان و جذب نیروهای متخصص می باشد که باید برنامه ریزی دقیقتری انجام گیرد ویا روش های جایگزین انتخاب نماید.
  کلیدواژگان: عملکرد، بهره وری، کارایی، ارزیابی
 • امین ناصری، سید علی خزایی* صفحات 3391-3405

  هدف از تحقیق حاضر بررسی مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی نسبت به خسارات ناشی از سیل است. اگرچه ماهیت سیل به عنوان یکی از بلایای طبیعی و حوادث فورس ماژور تغییر نکرده است اما چشم انداز و نوع نگرش انسان بدان همواره دچار تغییر و تحول است و با توجه به میل بشر به رفاه و حفظ ایمنی وی رفته رفته انتظارات مردم به تعهدات اشخاص حقوق عمومی(دولت، شهرداری ها، وزارتخانه ها و موسسات انتفاعی دولت) و ایجاد مسیولیت برای آن را بیشتر میکند. پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا می توان بر اساس رویکرد فقهی-حقوقی موجود اشخاص حقوق عمومی را در برابر سیل مسیول قلمداد نمود؟در پاسخ فرض براین است که مهم ترین قواعد فقهی که مبنای مسیولیت مدنی می تواند قرار گیرند، «قواعد مشهور»، «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیت»، «ضمان ید» و«ضمان غرور» و اهم مبنای حقوقیس مسیولیت مدنی شامل نظریات خطر، تقصیر و تضمین حق می باشد و با وجود این مبانی اشخاص حقوق عمومی در برابر سیل مسیول هستند و بر اساس قانون با استفاده از تکنولوژی و علم در جهت کاهش آثار بلایای طبیعی، مقابله، امدادرسانی... تلاش و همکاری های لازم را به عمل آورند.

  کلیدواژگان: مسئولیت، مسئولیت مدنی، اشخاص حقوق عمومی، دولت، تقصیر دولت
 • حمدالله منظری توکلی*، سمیه تربتیان مشهدی، سنجر سلاجقه، محمد جلال کمالی صفحات 3401-3408

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود که با استفاده از روش پیمایشی انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید متخصصان و اساتید حوزه موضوعی مربوطه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای نگرشی با تمامی خرده مقیاس های اقتصاد مقاومتی (نوآوری، خلق و انتقال دانش، انعطاف پذیری، مدیریت مصرف، عملکرد جهادی و حمایت از تولید ملی) رابطه معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش و جوانان استان باید عملکرد شغلی و ویژگیهای نگرشی کارکنان(خلاقیت،نگرش مثبت و نارضایتی خلاق) و عواملی که بر نوع عملکرد آنان تاثیر دارد را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: ادارات ورزش و جوانان، اقتصاد مقاومتی، کارکنان بهره ور، ویژگیهای نگرشی
 • محمد اثنی عشری، داریوش کاظمی*، مریم شایگان صفحات 3402-3432

  رسم دیباچه نگاری ازروزگاران کهن تاقرن چهاردهم قمری که مقدمه نویسی رونق بیشتر گرفت؛رایج بوده است نویسنده درابتدای کلام خودوبرای آغازبرنگارش،حمدخداوندتبارک وتعالی،نعت پیامبر(ص)،امامان وگاه خلفای دین،مدح پادشاهان،بزرگان و... راسرلوحه کارخودقرارمی دادومتن خودراباذکرویادآنهامتبرک وتاییدمی نمود.آنهاسعی داشتندبهترین الفاظ ودقیق ترین واژگان واصطلاحات رابه کارببرندتاهمه ایمان،عشق وعلاقه خودرانشان دهند.دیباچه هاکه معمولابعدازاتمام کتاب واثربه وسیله خودنویسنده یادیگری به نگارش درمی آمدندودرابتدای اثرقرارمی گرفتند؛حاوی اطلاعات مفید درباب اثر،نویسنده،روزگاراو،هم عصرانش و... است که بررسی وتحلیل آنهاحایزاهمیت بوده وراهگشا.این پژوهش می خواهدفقط تحمیدیه چنددیباچه راموردبررسی قرارداده ونشان دهدکه آیاباموضوع اثرهم سویی داردیانه؟آیاباخوانش ودقت درتحمیدیه می توان موضوع اثررا حدس زد ویااین کارگمراهی است وبه بی راهه رفتن؟تعدادی اثربه صورت کاملااتفاقی درموضوعاتی چون: تاریخ، جغرافیا، نجوم، طب، عرفان، فقه وکلام انتخاب شدومورد تحلیل قرارگرفت.بررسی هانشان ازآن داردکه هرچندتحمیدیه هدفی دیگردارد وازبرای بیان موضوع اثر،شرح وتوضیح آن نیست؛امابازهم نشانه هایی از هم سویی یاعدم هم سویی درآن دیده می شود.در پایان،نتیجه پژوهش به سه گروه ختم گردید:هم سویی باموضوع اثر،عدم هم سویی ویاهم سویی اثرباچندموضوع مختلف.

  کلیدواژگان: دیباچه، تحمید، هم سویی، نعت، ستایش
 • علی لطیفی نیا، حسین کریمی فرد*، فریدون اکبرزاده صفحات 3407-3427
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر روبط سیاسی-نظامی آمریکا و عربستان بر نظم امنیتی منطقه خاورمیانه انجام شد. در این پژوهش، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها، توصیفی - تحلیلی است. خاورمیانه از نظر جغرافیای سیاسی، جغرافیای راهبردی و جغرافیای اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و وجود چنین مولفه هایی سبب شده تا نظم و امنیت خاورمیانه همیشه در دوران پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار آمریکا قرار گیرد. روابط عربستان و آمریکا بر نظم امنیتی منطقه تاثیر بسیاری خواهد داشت. با خلا قدرت و گسترش وضعیت آنارشیک در منطقه خاورمیانه، هر یک از بازیگران تاثیرگذار در منطقه از جمله ایران و عربستان، ترکیه و اسراییل به توسعه قابلیت های نظامی خود می پردازند. ترکیه از قبل در صدد افزایش نقش و موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در مناطقی چون خلیج فارس، آسیای جنوبی، خاور نزدیک، فلسطین، لبنان، سوریه و آسیای مرکزی و قفقاز بوده است. اتحاد جدید آمریکا و عربستان در سال های بین 2017 تا 2020 با هدف ایجاد نظمی جدید در خاورمیانه شکل گرفت.
  کلیدواژگان: روبط سیاسی-نظامی آمریکا و عربستان، منطقه خاور میانه، نظم امنیتی
 • حبیب خمری، الهام فریبرزی*، نازیا سادات ناصری صفحات 3410-3433
  امروزه توانمندسازی با رویکرد رشد وتوسعه حرفه ای معلمان مساله مهمی است که باید به آن توجه گردد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل است. روش پژوهش به صورت کیفی و کمی است. برای طراحی مدل از رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق دلفی و پانل خبرگان مهمترین ابعاد و مولفه های قابلیت توانمند سازی و توسعه حرفه ای معلمان انتخاب شدند. در بخش کمی از پرسشنامه تاثیر توانمندسازی معلمان با رویکرد توسعه حرفه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش در این تحقیق 213 نفر از معلمان شهرستان زابل انتخاب شده اند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شده است. برای تعیین روایی آزمون سنجش تاثیر روش های توانمندسازی و توسعه حرفه ای معلمان از روایی ملاک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شغلی، غنی سازی شغل، سبک مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار، انگیزه های فردی، نگرش شغلی به ترتیب اولویت اول تا ششم می باشند.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، توسعه حرفه ای معلمان، آموزش، تفویض اختیار، غنی سازی شغلی، نگرشها، ایجاد انگیزه
 • لیلا اصل حسینی، محمد صافحیان*، مهدی نجفی افرا صفحات 3429-3444
  آنچه موجبات توجه و اندیشه ورزی در باب مرگ و زندگی پس از مرگ را فراهم می کند، مبهم بودن سرنوشت آدمیان پس از مفارقت روح از بدن و چگونگی محاسبه اعمال و... می باشد که در باور معتقدان به هندوییسم و ادیان مشتق شده از آن ، به وسیله قانون کارما و چرخه بی پایان سمساره به آن پاسخ داده می شود. این نوشتار در پی آن است تا در خلال مروری کوتاه بر پیشینه و روند شکل گیری تناسخ در میان مردمان هندوستان، به این نکته بپردازد که هرچند اعتقاد به تناسخ توانسته است به نوعی خلاء یک نظام پاداش و جزا را در میان آیین های حاکم در شبه جزیره هند رفع کند اما تضاد مبانی و اصول حاکم بر تناسخ با براهین و اصول حکمت صدرایی از جمله برهان قوه و فعل و حرکت جوهری و اصل لامعطل فی الوجود، غیر قابل انکار بوده و در نهایت به نتیجه ای جز ابطال تناسخ نخواهیم رسید.
  کلیدواژگان: تناسخ، ملاصدرا، هندوئیسم
 • حسن لارتی، حامد محقق نیا*، روح الله شهابی نیا، لنا عبدالخانی صفحات 3435-3452

  بحران سوریه که متعاقب اعتراض های مردمی در جهان عرب شروع شد، این کشور را دچار جنگی خونین و ویرانگر کرد و صدها هزار کشته و میلیون ها آواره را بر جای گذاشت. این بحران که در ابتدا با اعتراض به عملکرد حکمرانی بشار اسد شروع شد، بتدریج رنگ خشونت به خود گرفت و مخالفان مسلح، ارتش سوریه و گروه های تروریستی با هم درگیر شدند. اما بحران سوریه تنها یک جنگ داخلی نبود و بازیگران منطقه ای و بین المللی هم از طرف های درگیر حمایت تسلیحاتی، مالی و لجستیکی کردند. سرانجام این جنگ با بازپس گیری اکثر مناطق تصرف شده به دست ارتش سوریه به پایان رسید. این بحران از زوایا و ابعاد گوناگونی بررسی شده است، اما این پژوهش با رویکردی نو به دنبال تحلیل جنگ سوریه در چارچوب مکتب انگلیسی است. از این منظر، با استفاده از روش های تلفیقی اثباتی، تفسیری و انتقادی، بحران سوریه از نگاه سه نحله مکتب انگلیسی هابزی، کانتی و گروسیوسی تحلیل شده و دریچه ای نو برای بررسی این موضوع در چارچوب مطالعات روابط بین الملل گشوده می شود. نحله هابزی این مکتب بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، نقش دولتها، جنگ و شرایط آنارشی گونه نظام بین الملل تاکید می کند. نحله کانتی رعایت حقوق شهروندان سوری، همکاری نهادهای بین المللی و لزوم کنترل تسلیحات و درگیری را پاس می دارد و نحله گروسیوسی موضوعاتی مانند مداخله بشردوستانه و لزوم دخالت نهادهای حقوقی بین المللی برای توقف بحران را خواستار است.

  کلیدواژگان: بحران سوریه، مکتب انگلیسی، حاکمیت، مداخله بشردوستانه
 • قاسمعلی توسلی، مجتبی فرح بخش*، احمد رمضانی صفحات 3436-3456

  پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های فراروی خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات جایگزین حبس انجام شد و مسیله پژوهش این گونه طرح گردید؛ کشور ایران در زمینه استفاده از خدمات عام المنفعه به-عنوان مجازات جایگزین حبس با چه چالش هایی مواجه است و برای برون رفت از این چالش ها چه راهکارهایی وجود دارد؟ از آنجا که پژوهش پیش رو در زمره مطالعات کیفی است، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته های پژوهش های پیشین و فیش و یادداشت برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع آوری، توصیف، طبقه بندی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چالش های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از عمده موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات جایگزین حبس است. بنابراین راهکارهای فرهنگی از جمله آموزش قضات سنت گرا و دوری از سیاست کیفری عوام گرا و رفع چالش های اقتصادی و سیاسی می تواند راهگشای کاهش جمعیت افراد در حبس و صدور آرای جایگزین حبس باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های فراروی خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات جایگزین حبس انجام شد و مسیله پژوهش این گونه طرح گردید؛ کشور ایران در زمینه استفاده از خدمات عام المنفعه به-عنوان مجازات جایگزین حبس با چه چالش هایی مواجه است و برای برون رفت از این چالش ها چه راهکارهایی وجود دارد؟ از آنجا که پژوهش پیش رو در زمره مطالعات کیفی است، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته های پژوهش های پیشین و فیش و یادداشت برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع آوری، توصیف، طبقه بندی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چالش های فرهنگی

  کلیدواژگان: خدمات عام المنفعه، مجازات، راهکارها، جایگزین حبس، رویه قضایی، چالش ها
 • آزیتا پرطاووسی، عاطفه امینی نیا* صفحات 3454-3466
  بازرسی کالا یکی از موضوعات مطرح در حقوق بین الملل است. بازرسی از این لحاظ ضروری تلقی شده است که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند، باید اقدام به بازرسی کالاها بکند و در صورتی که کالاها مطابق با قرارداد نباشد یا موضوع حق یا ادعای شخص ثالث باشند، اقدام به ارسال اخطار عدم مطابقت ظرف مهلت متعارف بنماید. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی می باشد. تنها سند بین المللی که بازرسی کالا در آن مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) می باشد. بررسی مواد 35 تا 37 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مطالعه دیدگاه های مطرح در این زمینه، همراه با مروری بر برخی از آرای محاکم و دیوان های بین المللی مشخص می کند که موضوع انطباق مادی و فیزیکی کالا اهمیت ویژه ای دارد و همین امر سبب شده است دکترین حقوقی، تحلیل های دقیق و متفاوتی در این خصوص ارایه کند.
  کلیدواژگان: بازرسی، حقوق بین المللی، اسناد بین المللی
 • سلمان طالبی پور فرسنگی، محمد ضیاءالدینی*، امیر رجبی بهجت صفحات 3458-3475
  پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های انرژی های تجدید پذیر سند چشم انداز 1404 در سطح تحلیل متخصصان خط مشی گذاری و اجرای خط مشی ها وزارت نیرو و سازمان های مربوطه از جمله توانیر و ساتبا و شرکت های برق منطقه ای انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با روش دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 21 نفر از خبرگان و صاحبنظران این حوزه بودند که به صورت به صورت نمونه گیری هدفمند و با ترکیبی از روش هدفدار قضاوتی و نمونه‏گیری گلوله برفی انتخاب شدند که که به نقطه اشباع رسیدند. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله با روش دلفی فازی، روش تحلیل حالات شکست و دیمتل فازی انجام پذیرفت و یافته های پژوهش اهمیت شش عامل تدوین خط مشی، مجریان خط مشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل مالی و عوامل محیطی و مولفه هایی که آن را تبیین می کند؛ نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، ابعاد تدوین خط مشی شامل پنج بعد شفاف بودن مفهوم، روشن بودن، پویایی و انعطاف و اهداف خط مشی؛ ابعاد مجریان خط مشی شامل اعتماد سیاسی، رویه ها و توزیع عادلانه، وابستگی سیاسی و مشارکت؛ ابعاد عوامل مدیریتی شامل تعهد و تجربه سازمان های مجری، ارزیابی خط مشی در بازه های زمانی مناسب، همراستا بودن برنامه های اجرایی دولت؛ ابعاد عوامل ساختاری شامل ساختار سازمانی مناسب ، زیر ساخت های اجرایی خط مشی، دستورالعمل های اجرای برای خط مشی، سیستم نظارتی مناسب؛ ابعاد عوامل مالی شامل منابع مالی، سرمایه گذاری و پشتیبانی در خط مشی، ابزار اجرای مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: خط مشی عمومی، انرژی های تجدید پذیر، روش دلفی، سند چشم انداز 1404
 • زینب ضیایی، عباس عباسپور*، علی اکبر فرهنگی صفحات 3463-3485
  ایران در مسیر پیشرفت در بستر پارادایم های نوین توسعه، مفهوم اقتصاد مقاومتی را معرفی و به عنوان راهبردی توانمند ارایه نموده است.حمایت از برند ایرانی می تواند به کمک رسانه ها که نقش اقناع گری دارند، انجام گیرد؛ و رسانه ملی از جمله این رسانه ها است که نقش حمایتگر آن با تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی که شامل ضوابط اداره بازرگانی این نهاد بود، بررسی شد. بدین منظور از روش تحلیل انتقادی گفتمان با رهیافت فرکلاف، و در تحلیل جامع تر اسناد، از دستورالعمل «جوپ و نوریس» بهره برده شده است. در خوانش انتقادی اسناد مشخص شد که با وجود آنکه در توصیف واژگانی متن این اسناد، یافته ها حاکی از آن بود که ضوابط تنظیم شده در جهت حمایت از کالا (برند) ایرانی می باشد، اما در سطح تفسیر و تبیین مشخص گردید که لازم است این اسناد با رویکرد نوینی باز تنظیم شوند تا با نگاه جهادی، سیاست های درآمدزایی خود را کاهش داده و اهمیت نقش برندها را در پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، جدی تر پیگیری نمایند؛ زیرا اگر در بستر پارادایم توسعه، با دیدگاه نوسازی به مفهوم برند و برند ایرانی توجه شود، این مفاهیم از مظاهر کاپیتالیسم هستند؛ لیکن اگر با رویکرد توانمدسازی که قایل به وجدانی سازی و درونی کردن فعالیت های اجتماعی است، تحلیل شوند، مناسبات نوینی قابل ارایه خواهند شد که با برانگیختن حساسیت های فطری جامعه در جهت تقویت عرق ملی، انتخاب برند ایرانی را جایگزین انتخاب های دیگر می کنند.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، توسعه، برند، گفتمان، اسناد رسانه ملی
 • نگین احدی، زهره داودپور*، مریم معینی فر صفحات 3468-3484
  بررسی نقش مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر کرمانشاه می باشد. روش این تحقیق بصورت برداشت میدانی و کتابخانه ای تواما بوده است. داده های گردآوری شده بر اساس روش تحلیل سوات و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور با ضریب اثرگذاری 25/0 و مقدار معناداری 002/0 تاثیر متناسبی داشته است.نتایج تحلیل سوات نشان داد که مهمترین نقطه قوت بر مبنای عملکرد مدیریت شهری وجود سیستم حمل و نقل هوایی و زمینی و راه اندازی سیستم ریلی در آینده اشاره شده است. نقطه ضعف سیستم رشد سریع وسایط نقلیه (خودروهای شخصی)، فرسودگی و قدیمی بودن برخی از وسایط نقلیه از قبیل (وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی) در ناوگان شهری می باشد. فرصت ذکر شده، امکان تغییر الگوی سفر با تبدیل شدن ناوگان اتوبوس به کانون قدرتمند جذب سفر می باشد. تهدید موجود در سیستم نیز سوخت غیرسازگار با محیط زیست در وسایل نقلیه خصوصی و عمومی میباشدبا مقایسه تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه تعداد وسایل نقلیه درون شهری کرمانشاه برحسب نوع، نشان دهنده آن است که کلان شهر کرمانشاه سهم و درصد بیشتری از ناوگان شهری (وسایل حمل و نقلی) را به خود اختصاص داده و افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی از یک طرف موجب ترافیک و راه بندان های شدید، با توجه به ظرف و مظروف در سطح معابر شهری شده و از طرفی دیگر باعث کاهش کارآیی سیستم حمل و نقل عمومی با توجه به اقدامات مدیریت شهری می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، توسعه، حمل و نقل عمومی محور، شهر کرمانشاه
 • خلیل جنامی، حامد محقق نیا*، حسین کریمی فرد، حامد عامری گلستان صفحات 3477-3492
  بحران در روابط سیاسی قطر با عربستان و سایر کشورهای عربی در روز 5 ژوین 2017 متعاقب صحبتهای امیر قطر مبنی بر اهمیت ایران و تعامل با آن و با قطع روابط دیپلماتیک 4 کشور عربی به محوریت عربستان سعودی با قطر به وقوع پیوست . در پی این بحران دولت ترامپ موضع میانه ای در پیش گرفت و ضمن تشویق قطر به پذیرش شروط عربستان به خصوص درباره روابط و تعاملات با ایران تلاش دیپلماتیک گسترده ای را برای کاهش بحران در پیش گرفت ولی تشتت و اختلاف در مواضع مقامات آمریکا مانند ترامپ، تیلرسون، پمپیو و سایر مقامات وزارت خارجه نوعی انفعال و عدم جدیت در پایان بحران بین دو کشور در راستای تامین منافع راهبردی آمریکا در منطقه را به ذهن متبادر می ساخت . با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 و روی کارآمدن دموکراتها و تغییر اولویتها در منطقه خلیج فارس و به خصوص در رابطه با ایران به نظر می رسد عملکرد دولت بایدن در زمینه بحران روابط عربستان و قطر متفاوت از دولت ترامپ باشد و نشانه های این تغییر را می توان در تغییر سطح بحران و کاهش تنشها مشاهده نمود.
  کلیدواژگان: قطر، عربستان سعودی، خاورمیانه، بحران دیپلماتیک، ایالات متحده آمریکا، بایدن
 • فرنگیس شیخ، محمدعلی صفا*، مهدی بهره مند صفحات 3486-3505

  شرط، تعهد و التزامی است که ضمن عقد قرار می گیرد و اگر این تعهد تبعی نامشروع باشد که عدم مشروعیت یعنی امر خلاف قانون که البته با توجه به نظری عدالت محور از آقای دکتر کاتوزیان اموری که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد را نیز نامشروع می داند، باشد سبب بطلان شرط و موجد حق فسخ برای مشروط له خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی شروط خلاف مقتضای عقد در فقه شیعه و انگلیس و فرانسه می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دارد که در حقوق کشور انگلستان نیز مورد بررسی قرار گرفت که این نتیجه حاصل گردید که شروط را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می کنند و اگر شرط مذکور نامشروع باشد، یعنی با قوانین کامن لا و قوانین مصوب در تضاد باشد، بحث تفسیر و قاعده معروف مداد آبی پیش می آید که نتیجه آن تجزیه قرارداد و اجازه حذف شرط نامشروع را به قاضی اعطاء می نماید، که البته این امر در جایی است که تجزیه قرارداد با نظم عمومی جامعه در تضاد نباشد. درباره مقتضای ذات عقد معیار واحدی در فقه امامی بیان نگردیده است بلکه برخی بر نقش عرف تکیه نموده، برخی پر شرع تمسک جسته و برخی دیگر مدلول اراده انشایی طرفین را ملاک عمل قرار داده اند. از دیدگاه حقوقی و با توجه به ساماندهی تعاریف قراردادهای معین در قوانین به نظر می رسد در وضع فعلی باید در تشخیص مقتضای ذات عقد میان عقود معین و غیر معین تفکیک نمود.

  کلیدواژگان: شروط ضمن عقد، مقتضای عقد، فقه شیعه، فقه انگلیس، فقه فرانسه
 • سید طاهر عرفانی*، فرهاد قاسمی صفحات 3494-3511
  افعانستان به دلیل جایگاه ژیوپلتیک در نظم جهانی و چرخه قدرت فعال در آن، همواره در کانون رقابت قدرت های بزرگ قرار داشته است .از سوی دیگر سیاست قدرت های بزرگ نسبت به افغانستان همیشه متاثر از رقابت آنها در چرخه جهانی قدرت و چالش های ساختاری نظام بین الملل برآمده از چنین چرخه ای بوده است. تحولات نظام بین الملل به ویژه بعد از جنگ سرد افغانستان را به یکی از محورهای سیاست منطقه ای آمریکا تبدیل نمود. از سوی دیگر با بازتولید قدرت روسیه و خیزش چین از یک سو و شکل گیری دوران گذار در نظم جهانی ، نظام بین الملل چالش های ساختاری را نسبت به آمریکا به نمایش گذاشته است و با توجه به همسایگی دو قدرت بزرگ نظام بین الملل و چالشگر نظم هژمونیک آمریکایی با افغانستان و حضورآمریکا در آن، افغانستان به یکی از کانون های تلاقی فشارهای ساختاری نظام بین الملل و از سوی دیگر می تواند پاسخی برای چنین فشارهایی نیز باشد. بر این اساس پرسش پژوهش بر محوریت چیستی فشارهای ساختاری نظام بین الملل و راهبردهای امنیتی آمریکا در افغانستان شکل می گیرد. پژوهش حاضر ، افغانستان را به عنوان کانون ژیوپلتیکی تصور می نماید که از راه آن، بخشی از کنترل دینامیک قدرت کشورهای چالشگر تحقق می یابد. این پژوهش از راه پیوند میان نظم جهانی و ژیوپلتیک افغانستان تلاش دارد تا به یکی از مشکلات پایدار افغانستان یعنی راهبردهای امنیتی قدرت های بزرگ در آن را مورد واکاوی قرار دهد .
  کلیدواژگان: افغانستان، ایالات متحده، ژئوپلیتیک، روسیه، چین و سیستم ژئوپلیتیکی
 • مجید عباس زاده مرزبالی* صفحات 3507-3523
  هویت ملی ایران، هویتی کهن و تاریخی است که در سیر تحول تاریخی از سه دوره ی باستانی، اسلامی و مدرن گذر کرده و هرکدام از این دوره ها در شکل گیری آن نقش داشته اند که ازاین میان، پژوهش حاضر به بررسی سیر تکوین این هویت در دوره باستان می پردازد. براین اساس سیوال مقاله این است که هویت ملی ایران در فرایند تکوین خود در دوره باستان، چه تحولاتی را پشت سر گذاشته بود؟ مقاله بر این فرض استوار است که هویت ملی ایران پیش ازهرچیز ریشه در مبانی ای دارد که در دوره باستان خلق شد. در این دوره هرچند مادها برای نخستین بار معرف هویت ایرانی بودند، اما این هخامنشیان بودند که آن را به عنصری پایدار در عهد باستان تبدیل کردند. در ادامه، اشکانیان هویت ایرانی را پاس داشتند و موفق شدند تا آن را در بستر تازه ای عاری از ارزش های تحمیلی خارجی قرار دهند. در این دوره، واژه ایران در رابطه با نام این قلمرو سرزمینی به کار برده شد و همین مسیله به تقویت هویت ملی در کشور کمک نمود. دوره ساسانی نیز مقطعی است که مفهوم هویت ملی در ایران تثبیت شد. حکومت ساسانی از اقوام ایرانی دولتی یکپارچه و دین و سرزمینی مشترک به وجود آورده و به این سرزمین لقب ایرانشهر اعطاء کرد و با پیدایش این عنوان نیز مفهوم کشور پدید آمد و درنتیجه، هویت ملی ایران تحکیم یافت. نکته اساسی در اینجا این است که در دوره باستان دو عنصر «حکومت پادشاهی» و «دین زرتشت» نقش مهمی در تکوین هویت ملی ایران داشته اند.
  کلیدواژگان: هویت ملی ایران، ایران باستان، هویت کهن و تاریخی، حکومت پادشاهی، دین زرتشت
 • صفی الله بخشعلی، کامبیز پیکارجو*، کامبیز هژبرکیانی، عباس معمارنژاد صفحات 3513-3531

  مبتنی بر مطالعات انجام شده در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل تولید می پردازد. نظر به اینکه رشد بهره وری کل عوامل تولید، ترتیباتی را فراهم می کند که در نهایت رفاه افراد یک جامعه افزایش پیدا می کند، لذا چنین مطالعه ای، می تواند اهمیت به سزایی در پیشبرد ادبیات همگرایی داشته باشد. برای تحقق چنین هدفی، با مرور مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، لازم است، بین دو دسته عوامل میان مدت و عوامل بلندمدت تفکیک قایل شد. متغیرهای بلندمدت، معمولا تحت عنوان عوامل بنیادین رشد در ادبیات اقتصادی شناخته می شوند و شامل مواردی همچون، نهادها، جغرافیا و تجارت می شوند و عوامل میان مدت بیشتر نقش انتشار و جذب دانش و تکنولوژی، سرمایه انسانی(آموزش) و موارد مشابه را نشانه می روند. هرچند که این مطالعه بیشتر مروری بر عوامل میان مدت اثرگذار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارد، اما به علت در هم تنیدگی موجود بین این دو دسته عامل، بررسی هر دو تا حدودی اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل تولید، انباشت عوامل، خلق دانش، انتقال و جذب تکنولوژی، ظرفیت جذب
 • نجلا حریری*، مرتضی فرشچی، داریوش مطلبی، محمدرضا عباسی فرد صفحات 3525-3546
  هدف

  اهمیت شفافیت و جریان اطلاعات برای عملکرد مطلوب سازمان ها و نهادها، موضوعی است که در مطالعات متعدد در طول چند دهه اخیر مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است. امروزه شفافیت به یک اصطلاح رایج در مباحث قانون گذاری و سیاست گذاری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی اطلاع رسانی شفاف قوانین و سیاست گذاری ها از طریق سامانه های دولتی ایران تا بتوان با استفاده از این واکاوی در مسیر اجرای حکمرانی خوب قدم برداشت. 

  روش پژوهش

  روش مورد استفاده در این پژوهش، روش آمیخته و یا ترکیبی می باشد. به طور خلاصه در این روش هم از رویکرد کیفی با استفاده از روش تیوری داده بنیاد و هم از رویکرد کمی با استفاده روش تحقیق پیمایشی، استفاده خواهد شد. 

  یافته ها

  یافته های این پژوهش به منظور بررسی اعتبار یا پایایی مقیاس سنجش شفاف قوانین و سیاست گذاری ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای به دست آمده برای کل مقیاس، 954/0 است؛ همچنین، ضریب پایایی مولفه ها از 953/0 تا 955/0 در نوسان بود، که ضریب پایایی مناسبی است، زیرا ضرایب اعتبار 70/0 و یا بیشتر معمولا برای مقاصد پژوهشی کفایت می کند .

  نتیجه گیری

  به طور کل، نتایج پژوهش نشان داد، ویژگی های روان سنجی مقیاس شفاف قوانین و سیاست گذاری ها را مورد تایید قرار داده است. بنابراین، با استناد به یافته های پژوهش، مقیاس ساخته شده برای شناسایی مقدار و میزان شفاف قوانین و سیاست گذاری ها، ابزار مناسب و مفیدی است و می تواند پاسخگوی نیاز پژوهشگران در زمینه شفاف قوانین و سیاست گذاری ها از طریق سامانه های دولتی ایران باشد.

  کلیدواژگان: شفافیت، اطلاع رسانی، سیاست گذاری، سامانه های دولتی ایران
 • افشین اشکورکیایی، علی اشرف نظری* صفحات 3533-3546
  یکی از مفاهیم متاخر برساخته فوکو، Dispositif یا سامانه است. منظور از سامانه سازوکارهای عناصر ناهمگنی مانند گفتمان ها، نهادها، ساخت های معماری، تصمیمات نظارتی، قوانین، اقدامات اداری، گزاره های علمی، گزاره های فلسفی، اخلاقی و بشردوستانه که موجب تقویت و حفظ اعمال قدرت در جامعه می شود. در این پژوهش، پس از بررسی کوتاه این مفهوم در دستگاه فکری فوکو و معرفی دیدگاه های برخی از نظریه پردازان نسبت به این مفهوم، به شناسایی و معرفی یک سامانه در تاریخ به نام «سامانه التقاط عناصر ایرانیت و اسلامیت» در دوره عباسیان می پردازیم. منظور از سامانه التقاط عناصر ایرانیت و اسلامیت این است که از حدود یک قرن بعد از ورود اعراب مسلمان به ایران و با توجه به ضرورت تاریخی، وقتی نیروها و گروه های تاثیرگذار بر هویت ایرانی متوجه شدند که نه با تاکید صرف بر هویت اسلامیت و نه با تاکید صرف بر هویت ایرانیت، نمی توانند بر مردم ایران تاثیر بگذارند، هرکدام سعی کردند به گونه ای به ترکیب و التقاط عناصر هویتی ایرانی و اسلامی بپردازند تا از این ترکیب بتوانند اندیشه ای تولید کنند که هم زمان مورد اقبال مردم ایران و دین اسلام برخوردار شوند.
  کلیدواژگان: سامانه، هویت، ایرانیت، اسلامیت، قدرت، گسست
 • آذر آزادی*، محمدحسن گلی شیردار صفحات 3535-3547
  برای اثبات اهلیت در معاملات و انجام امور مالی، با استناد به آیات (ابتلاء) و روایات، علاوه بر بلوغ، احراز رشد لازم است. بنابر قول مشهور فقهای امامیه، رشد، یک ملکه نفسانی در شخص است که در امور مالی و امور متضمن مال ، شرط اهلیت می باشد و به معنای اصلاح امور مالی و توانایی تدبیر در این زمینه می باشد. لذا صحت معاملات صغیر، که نباید موجب غبن فاحش شود، دلیل لزوم احراز رشد در این زمینه می باشد. در معاملات سفیه نیز به دلیل حفظ مال، فقها اتفاق نظر بر منع از تصرفات مالی ایشان دارند، و تا زمان احراز رشد، از این امور منع می شود، مگر با اذن ولی. بنابراین اگر رشد ثابت نشود و بقای آن مشکوک باشد به حکم استصحاب، محجور و به عدم جواز تصرفات مالی محکوم خواهد بود. در قانون به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است در این مقاله، رشد از دیدگاه جامعه شناسی، فقهی و حقوقی بررسی و اصلاحیه صورت گرفته در ماده 1210 ق.م. منطبق با نظر مشهور فقهای امامیه می باشد. و در این زمینه معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن هیجده سال در امور مالی اماره رشد است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی، رشد، امور مالی، سفه، بلوغ، فقه امامیه
 • هوشنگ شامبیاتی* صفحات 3547-3567
  گمرک ایران، یکی از سازمانهای بسیار قدیمی میباشد.این سازمان دولتی، جزی وزارت اقتصاد و دارایی بوده، که در امور گمرکی و در قلمرو آن، به عنوان نماینده دولت و براساس قانون ایفای نقش می نماید.با توجه به این جایگاه خطیر، ضرورت تدوین قانونی جامع و مانع و منطبق با طبع فعالیتهای تجاری، بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود .این قانون در حالی که باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری میگردد، باید از مکانیسم ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد.با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است.برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدوا نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیتهای گمرکی وجود دارد .در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد.استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی موثر خواهد افزود.در این تحقیق سیاست جنایی قانونگذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کاهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی، قانون امورگمرکی، جرم، تخلف، مقابله
 • ناصر واعظی، سید پدرام خندانی*، جواد خالقیان صفحات 3548-3564
  رعایت شفافیت در رسیدگی های قضایی به عنوان اصلی ضروری و منطبق با اصول رسیدگی صحیح، ارتباط ناگسستنی با توسعه الکترونیک امور مرتبط با دادرسی قرار گرفته است. با توجه به پیشرو بودن کشور ایالات متحده در راستای دادرسی الکترونیک، والبته گامهای مهمی که در کشور ایران در این راستا برداشته شده است، تطبیق اصول و قواعد مرتبط با شفاف سازی رسیدگی های قضایی، ره آوردهای جدید و اصول نیل به آن را فراروی نظام حقوقی قرار می دهد. در این راستا امور مرتبط با این هدف از جمله دسترسی به اسناد و مدارک، تشکیل پرونده الکترونیک و استاندارد سازی هزینه ها، استظهار گردیده است. شایان ذکر است که مواردی همچون دادرسی ماهوی الکترونیک و شهادت مجازی در زمره مصادیق مرتبط با اصل سرعت می باشد که نیازمند بررسی جداگانه می باشد. در نهایت یافته های این پژوهش که به صورت تطبیقی میان نظام دادرسی مدنی ایران و ایالات متحده می باشد، با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازنگری و چاره اندیشی در ضرورت اول ذکر شده در حقوق ایران نسبت به ایالات متحده و مطالعه شیوه پیاده سازی دسترسی دادگاه های آمریکا موسوم به pacer از یک طرف و از طرفی شفاف سازی در بحث دریافت هزینه های دادرسی مدنی را می رساند.
  کلیدواژگان: دسترسی به اسناد، شفافیت قضایی، تشکیل پرونده، شفافیت هزینه ها، دادرسی الکترونیک
 • میرحیدر میرنقی زاده، حسن پاشازاده*، ناصر مسعودی، علیرضا لطفی صفحات 3549-3564
  بر مبنای تیوری موازنه، لازمه رعایت عدالت در حقوق قراردادی طرفین عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد می باشد و در فلسفه حقوق، ارایه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخله دیگران، مبین عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، در معنای جامع خود، توازن حقوق طرفین در عقد معوض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حق حبس، قاعده تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در اسناد فراملی حقوقی، با آثار متعدد آن، قابل پذیرش است. لذا در این مقاله با روش توصیفی شیوه پیمایشی(زمینه یابی) و تطبیقی و بعضا توصیفی شیوه علی- مقایسه ای، ضمن بررسی مطروحه در فقه و حقوق قراردادهای ایران، دو سند مهم بین المللی«کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپا» و نظام های حقوقی زمینه ای آن، «تقابل تعهدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرفی می کنند.زمینه ای آن، «تقابل تعهدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرفی می کنند.
  کلیدواژگان: موازنه، عدالت معاوضی، تعادل، عوض، علت، تقابل تعهد
 • منصور عظمتی*، فریده دوکانه ای فرد، مهدی عظمتی صفحات 3566-3581
  پژوهش حاضر با عنوان «تاثیر آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی در زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران » در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجینی بودند که به مراکز مشاوره سطح شهر تهران مراجعه کردند و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این افراد دارای معیارهای ورود به پژوهش بود که به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم بندی شدند و 15 نفر از آن ها تحت آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون در 10 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و 15 نفر دیگر در این مدت، هیچ دوره ی آموزشی را پشت سر نگذاشته و در لیست انتظار ماندند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زناشویی باسبی و همکاران- فرم تجدیدنظرشده (1995) و بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران (1389) به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی-کشیدگی، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی اثربخش بوده و بیشترین تاثیر را بر مولفهی انسجام (از زیرمقیاسهای کیفیت زناشویی) و سرزندگی (از زیرمقیاسهای بهزیستی ذهنی) داشته است.
  کلیدواژگان: رابطه زناشویی، اولسون، کیفیت زناشویی، بهزیستی ذهنی
 • حسین رحمانی*، منصور حقیقتیان، سید ناصر حجازی صفحات 3567-3582

  یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره ی محلات شهری از آن غفلت شده است، استفاده از ظرفیت های سرمایه ی اجتماعی ساکنان می باشد. اهمیت سرمایه ی اجتماعی در ارتباط با ایجاد روحیه ی مشارکت در میان ساکنان محلات شهری، انکارناپذیر است؛ با عنایت به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در محلات شهری این تحقیق به منظور تحلیل و بررسی رابطه پایبندی به فرهنگ شهروندی و سرمایه اجتماعی در محلات شهری از دیدگاه شهروندان شهر اصفهان به انجام رسیده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری افراد 18 سال به بالای شهر اصفهان است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 1500000 هزار نفر می باشد و تعداد 600 نفر از این افراد با بهره گیری از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان کل پایبندی به فرهنگ شهروندی (33/0) و تمامی ابعاد آن یعنی مسیولیت پذیری اجتماعی (34/0)، گرایش به پیروی از قانون (34/0)، مشارکت اجتماعی (40/0) و عام گرایی (28/0) با میزان سرمایه اجتماعی در محلات شهری ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج بدست آمده از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز حاکی از آن است که پایبندی به فرهنگ شهروندی بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری تاثیر متوسط داشته (53/0) و متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی در مجموع (28/0) از واریانس متغیر سرمایه اجتماعی در محلات شهری را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، شهروندی، فرهنگ شهروندی، محلات شهری، شهر اصفهان
 • جواد صادقی، یدالله ملکی*، قاسم صحرایی صفحات 3568-3590

  موضوع آفرینش از جمله مباحثی است که می تواند میدانی برای جولان افکار مردم هر سر زمین به وجود آورد. معنا و مفهوم پیچیده خلقت و ماده اولیه آفرینش در جای جای زندگی و تفکر وتخیل بشری قابل مشاهده است که جهت شناخت رموز و مقایسه آن میتوان به کند و کاو و رمزگشایی اقدام نمود. از اینرو در این مطالعه با جمع آوری داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی -تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد که علیرغم وجود تفاوت هایی در بحث آفرینش در باورهای باستانی و خلقت جهان هستی از منظر قرآن کریم، تشهابهات زیادی نیز در این دو منبع که هم فرهنگ ساز و هم تمدن سازند، وجود داشته و لذا بیان شاهنامه از آفرینش آسمانها و زمین با منابع اسلامی همخوانی دارد. براین اساس منشآ(اولیه)خلقت (آسمانها و زمین وآنچه در میان آنهاست وگیاهان و جانوران ومردمان) قبلا در عالم معنی بوده و بعد درعالم مادی از آب و خاک و عناصر چهارگانه بوجود آمده و نماد آن درشاهنامه کیومرث و در قرآن کریم آدم و حوا ست.

  کلیدواژگان: آفرینش، قرآن، اسطوره، شاهنامه، فردوسی، تطبیق
 • سعید سلامتی، مرضیه پیله ور*، محمد جواد رجبی سلمان صفحات 3583-3598
  با توجه به حرمت خون مسلمانان در جامعه اسلامی و همچنین وجود انکار ناپذیر قانون قصاص در اسلام که در منابع اسلامی به آن تاکید شده با توجه به حرمت خون مسلمانان در جامعه اسلامی و همچنین وجود انکار ناپذیر قانون قصاص در اسلام که در منابع اسلامی به آن تاکید شده و از طرف دیگر لزوم رعایت عدالت در احکام اسلامی،که همگی دلالت بر لزوم و وجوب دارد؛ ولی اختلاف حادث شده میان فقها در حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد و کشف ارتباط حکم این مساله با عدالت کیفری در اسلام موضوع مهم و ضروری به نظر می رسد که جای تحقیق و بررسی فراوانی داشته و نیازمند توجه فراوان برای جلوگیری از حدوث هرگونه بی عدالتی میباشد.لذا در این رساله به صورت توصیفی - تحلیلی، تحقیقی در زمینه بررسی میزان سازگاری حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر فرد یا عدالت کیفری در اسلام صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: عدم اعتبار، مماثلت عددی، مماثلت عددی جانی و مجنی علیه، عدالت کیفری
 • کوروش آفتابی، میثم تارم*، روح الله افضلی صفحات 3584-3600

  نظارت، حداقل در دو باب از ابواب فقهی، یعنی باب وقف و باب وصیت، مطرح شده و به جواز نصب ناظر از طرف موصی و واقف تصریح شده است. در این دو باب، دو نوع نظارت، یعنی نظارت استطاعی و استصوایی ذکر شده است. نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و به مقتضای اشخاص، زمان ها، مکان ها و احوال متفاوت است؛ اما اگر نظارت مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، در بیشتر موارد به نظارت استطلاعی (اطلاعی) اکتفا شده، و رعایت نظارت استصوابی نیز لازم دانسته شده است در نتیجه، اعمال متوالی بدون تصویب و تایید ناظر، نافذ و معتبر نخواهد بود. بر اساس نظر فقها، معیار تعیین نوع نظارت، قرارداد است، یعنی استطلاعی و یا استصوابی بودن نظارت به قرارداد نظارت بستگی دارد، و در قرارداد میزان اختیارات ناظر و نوع نظارت مشخص می شود. میرزای قمی در کتاب جامع الشتات پر اطلاع و استصواب ناظر تصریح کرده است.,بنا بر نظر وی، نوع نظارت تابع قرارداد و نحوه جعل ناظر است؛ زیرا دو حالت را بیان می کند که در حالت اول به اطلاع و استصواب، و در حالت دوم (تبعیت وصی) به استصواب دلالت دارد.

  کلیدواژگان: نظارت، نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی، فقه و حقوق
 • محمود پسندیده، مسعود غفاری* صفحات 3600-3611

  تقسیمات کشوری بر ساختار اداری- مدیریتی مناطق برای شتاب بخشیدن به روند توسعه و رشد موزون و هماهنگ استوار است.براساس قانون تقسیمات، بزرگ ترین واحد تقسیمات کشوری استان می باشد که درواقع از یک منطقه جغرافیایی وسیع همگن تشکیل می گردد و حاکمیت دولت مرکزی در آن به شخص استاندار واگذار شده که نماینده عالی دولت در منطقه محسوب می گردد. استان خراسان یکی از همین مناطق جغرافیایی است که براساس مصوبه مجلس در سال 1383 ه.ش به سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تقسیم گردید. استان خراسان ، در زمان تقسیم بزرگ ترین استان کشور با 313 هزار کیلومتر مربع و قریب به 6 میلیون نفر جمعیت بود.این تحقیق برای بررسی چگونگی تاثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن تدوین گردیده و در پی پاسخ به این پرسش است که؛ آیا معادله تقسیم و ایجاد سطوح مختلف با همه تبعات و هزینه های آن، توانسته است به توسعه و رشد هماهنگ مناطق و ارایه خدمات بهتر بیانجامد؟ نتایج بیانگر این بود که شهرستان سبزوار پس از انتزاع شهرستان های جدید از آن، در تمام شاخص ها رشد داشته است ولی درصد رشد آن قابل توجه نبوده است و بین شهرستانهای جدیدالتاسیس منتزع ازآن،شهرستان جوین نسبت به بقیه شهرستان ها رشد نسبتا بهتری داشته است.

  کلیدواژگان: تقسیمات کشوری، سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، خراسان رضوی
 • فائزه عزیزی فارسان، زهره سعادتمند*، محمد علی نادی صفحات 3602-3612
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مهارت های زندگی با رویکرد بازی محور در دوره ابتدایی بود. روش پژوهش تحلیل اسنادی متون پیشنه بود. یافته ها نشان داد در سطح اهداف الگوی مطلوب آموزش مهارت های زندگی، ارتقای سلامت جسمانی وبهداشت روانی، ارتقای مهارت های بین فردی،ارتقای مهارت های اخلاقی،مهارت های زیست محیطی،مهارت های زیست در عصر فناوری اطلاعات وارتباطات،رشد مهارت های اقتصادی و مدیریت دخل و خرج آنها، رشد مهارت های فکری و تفکر سیاسی قرار دارد. همچنین تجارب کشوها نشان داد بازی های ارتباطی، آزمایش و تجربه، بازی های خانوادگی، گردش علمی، بازی به شیوه محاکم قضایی، تیاتر گروهی، آموزش بازی با روش حل مسیله، بازی گردانی با شیوه بارش مغزی، بازی با سخنرانی، ایفای نقش، بازی گروهی و بازی های تقویت هواس از جمله روش های مناسب آموزش مهارت های زندگی هستند. می توان نتیجه گرفت انتخاب محتوای بازی محور و سازمان دهی آن باید طبق اصول و ضوابط معینی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بازی محوری، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، برنامه درسی
 • امیر لایزال سقین سرا، عباس کریمی*، ابراهیم تقی زاده، اصغر محمودی صفحات 3609-3629

  معاملات در بورس، یکی از چرخه های اقتصادی کشور بوده که با جذب نقدینگی موجود در جامعه، ضمن ممانعت از تورم، آن را در جهت تولید ارزش افزوده به کار می گیرد. اخیرا روش معامله در بورس، به نوع الکترونیکی تغییر یافته است و موجب ترغیب مردم جهت سرمایه گذاری در بورس شده است و البته حضور گسترده مردم در بازار سرمایه در صورتی که از طریق کانال‏های صحیح صورت گیرد و منابع حاصل شده در مسیری درست هدایت شود، می‏تواند رخدادی فرخنده برای اقتصاد کشور محسوب شود‏‏. از سوی دیگر ضمن آگاهی از مخاطراتی که استقبال گسترده مردم به این بازار می‏تواند داشته باشد، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که این پتانسیل بزرگ هدر نرفته و منابع به سمت بخش‏های مولد و حایز شرایط هدایت گردد‏‏ و سرمایه مردم به یغما نرود. ‏در این پژوهش، سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات در بورس اوراق بهادار از منظر فقهی، به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است.بدین ترتیب که از دیدگاه فقهی، معاملات الکترونیکی و به تبع آن سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس، به موجب آیات، روایات و قواعد فقهی لاضرر، اباحه، بنای عقلاء، تراضی، لزوم، صحت، منع غرر و منع تدلیس، هنگامی مشروع و نافذ است که بر مبنای رضایت طرفین بوده و در غیر اینصورت موجب رکود بازار سرمایه و اتلاف سرمایه مردم خواهد شد که طبیعتا از نظر فقهی پذیرفته نیست.

  کلیدواژگان: بورس، سرمایه گذاری الکترونیک، اوراق بهادار، فقه اسلامی، بحران در بورس
 • مسلم زمانی، محسن زاینده رودی*، علی رئیس پور رجبعلی صفحات 3613-3629
  امروزه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از اولویتهای هر دولت و حکومتی است. کیفیت نهادهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل توسعه به شمار می رود. گرچه به دلیل انتزاعی بودن نهادها، اندازه گیری آن با پیچیدگی های خاصی همراه است در این رساله به بررسی اثر سرمایه انسانی بر کیفیت نهادها در ایران پرداخته شده است. شاخص کیفیت نهادی ارایه شده در این پژوهش بر اساس داده های استانی ایران و برای دوره 1385 تا 1395 و مبتنی بر پنج مولفه از شاخص های اصلی حکمرانی خوب(پاسخگویی و حق اعتراض، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون وکنترل فساد) تدوین شده است. بعد از نرمال سازی داده ها، روش داده های تابلویی از طریق مدل حداقل مربعات دو مرحله ایی (2sls) با نرم افزار استاتا محاسیه گردیده است. برای تشخیص اینکه مدل ما در این پایان نامه پانل است یا تجمیعی از آزمون اف لیمر و تحلیل نتایج آن بهره گیری شد که مدل پانل تایید شد. سپس با استفاده از آزمون هاسمن نتیجه گیری شد که در نهایت مدل پانل با اثرات تصادفی می باید بر روی داده ها اجرا شود.با توجه به ضرایب رگرسیون، نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر کیفیت نهادها در ایران است. و بیان می کند هرچه سرمایه انسانی در استانها بالاتر باشد کیفیت نهادها بهتر خواهد شد. با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش یک درصدی در شاخص سرمایه انسانی منجر به افزایش مثبت و معنی دار 0.21درصدی در شاخص کیفیت نهادی می شود.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، کیفیت نهادها، سرمایه انسانی، حکمرانی خوب، داده های استانی ایران
 • آرزو خردمندان، بهرام یوسفی*، روح الله شهابی، شیوا جلال پور صفحات 3614-3625

  بریکس در عصر جهانی شدن و پیوستگی کشورها به یکدیگر در مسایل اقتصادی، اجرای ترتیبات سازمانی تسهیل جریان آزاد کالا و خدمات طراحی شده و سیاست های اقتصادی خارجی خود را معرفی کرد. سران کشورهای بریکس سالانه در مورد مسایل مالی ، اقتصادی و سیاسی مشترک با یکدیگر دیدار می کنند. بریکس بستری است که هدف آن هم اتحادهای سیاسی (کوتاه مدت) و هم اقتصادی (بلند مدت) در یک سیستم چند جانبه است که سودای اقتدار بیشتر در نظام بین الملل را دارد. بریکس از زمان تاسیس تا کنون سعی کرده است تا از سیستم بین الملل سهم خواهی در مدیریت اقتصادی و بعضا سیاسی داشته باشد و به نوعی منتقد کلیت مدیریت ساختار بین الملل خود را نشان داده است ساختاری که مدیریت آن امریکایی-غربی است. در این بین کشورهایی چون چین و روسیه که سالهاست سیاست های امریکا را مورد نقد خود قرار داده اند و از جنگ سرد تا کنون سعی کرده اند تا در قدرت بین المللی خود را در زمینه اقتصاد و چانه زنی بین المللی افزایش دهند از اعضای بریکس هستند و در تلاشند تا این گروه تازه تاسیس را به سیستم بین الملل بقبولانند اینکه تا چه اندازه می توانند و یا تا کنون توانسته اند تغییر یا اصلاحی را در ساختار روابط بین الملل ایجاد کنند بحث مقاله ی حاضر است.

  کلیدواژگان: بریکس، نظام بین الملل، روابط بین الملل
 • جواد اشرفی، شمس السادات زاهدی، محمد منتظری* صفحات 3625-3647
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامعه شناختی روابط بینابینی ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی(نسل z) در محیط کار می باشد که با استفاده از روش ترکیبی(کیفی -کمی) تحلیل محتوای ادبیات موضوعی و خبرگان ویژگی های شاخص نسل چهارم منابع انسانی استخراخ سپس با تکنیک کمی) (FUZZY DEMATEL دیمتل فازی روابط بینابینی ویژگی های استخراج شده از حیث تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و همچنین روابط علی و معلولی بین مولفه ها سنجیده شده است. سیزده ویژگی برای نسل چهارم منابع انسانی استخراج که پس از تحلیل دیمتل فازی روابط بینابینی، متغیرهای بازخوردگرا و عملگرا بیشترین تاثیرگذاری بر سایر ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی دارند و دو ویژگی ارتباط با رسانه های اجتماعی و عملگرا بودن نیز بیشترین تاثیر پذیری از سایر ویژگی ها را دارند.همچنین ویژگی بازخورد گرا ، عملگرا و ارتباط با رسانه های اجتماعی بیشترین تعامل با سایر ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی دارند.سنجش روابط علت و معلولی بین متغییرها مشخص نمود که مولفه های دارای انتظارات بالا ، اتکاء به فناوری ، بارخوردگرا ، مهارت محور و عملگرا بعنوان پنج ویژگی علی مهم و کلیدی در مدیریت و رهبری نسل چهارم منابع انسانی می باشند
  کلیدواژگان: نسل z، نسل چهارم منابع انسانی، منابع انسانی
 • سید عباس تقوی، احمدرضا توکلی*، محسن فهیم صفحات 3627-3641
  پژوهش حاضر به روش مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش بردرای به دسته بندی مستندات مرتبط پرداخته و سپس به شیوه توصیفی تحلیلی متغیر مستقل یعنی جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض را به شیوه ای متفاوت از رویه حقوق موضوعه می نگرند. بر اساس ادله فقهی و دیدگاه های فقها جرم افساد فی الارض ناکافی بهنظر میرسد. زیرا بر پایه تحلیل انجام شده محاربان و مفسدان به لحاظ حکم یکساناند، لکن محارب همان مفسدی است که در مقام نظر و تیوری مخالفت شدید میکند و مفسد فی الارض همان مخالف شدیدی است که در میدان عمل، ناسازگاری خود را عملی بروز میدهد. ظهور آیه محاربه و قواعد ادبی مسلم اقتضا میکند که مجازات هر دو عنوان یکی باشد. چون محاربه با خدا در معنای حقیقی که محال است و محاربه با رسول خدا)ص(هم که منتفی است. پس معنای آیه از باب دلالت اقتضا ایجاب میکند در صدر آیه و »یسعون فی الارض» از باب عطف به »یحاربون«، آن هم بدون ذکر موصول، جای هیچ شکی را باقی نمیگذارد که اگر چه به ظاهر، در آیه دو چیز)یحاربون و یفسدون(به نظر میرسد، اما قطعا حکم آن دو یکی میباشد. بر این اساس رویه قانونگذار کیفری ایران در سال 1392 که محاربه و افساد فی الارض را دو جرم مستقل تلقی کرده است قابل انتقاد و خلاف نظر قاطع فقهی است.
  کلیدواژگان: افساد فی الارض، محاربه، فقه، نظام پولی، اخلال کلان
 • علی مشیری موحد، سید محمود هاشمی*، احسان ساده، زین العابدین امینی سابق صفحات 3631-3643

  پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان هایی با رویکرد تحقیق و وتوسعه، با توجه به کارشناسان خبره، باهوش و تحصیلکرده با موانع متعددی مواجه می گردد. یکی از راهکارها و ابزارها می تواند سامانه بازی گونگی برای استخراج دانش کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به رویکردهای متنوع کارکنان در سامانه بازیگونگی، رویکرد خرابکارانه جهت بررسی میزان اثربخشی آن در انتقال دانش کارکنان فعال در حوزه تحقیق و توسعه (با در نظر گرفتن شرایط محیطی، سازمانی و خانوادگی)، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با تهیه پرسش نامه علمی و توزیع آن میان کارشناسان فعال در حوزه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ایران خودرو در (ایران خودرو: NPD ، ایران خودرو دیزل، ایپکو، تام و ساپکو)، ارتباط بین مولفه خرابکارانه سامانه بازی گونگی جهت استخراج دانش ضمنی در فرآیند مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان حوزه تحقیق و توسعه در بعدهای سازمانی، محیطی و سازمانی بررسی و ارزیابی شدند. بر اساس نتایج مرحله اول، با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف جهت تعیین استفاده از آزمون ناپارامتریک و پارامتریک مشخص شد. سپس در نرم افزار SPSS آزمون همبستگی بررسی شد که نتایج نشان داد که در بخش دیزل رویکرد خرابکارانه سامانه بازی گونگی تنها بر بعد محیطی تاثیرگذار است. در بخش ایران خودرو سواری رویکرد خرابکارانه بازی گونگی بر هر سه بعد سازمانی، محیطی و خانوادگی، در بخش شرکت ایپکو رویکرد خرابکارانه سامانه بازی گونگی تنها بر بعد محیطی، در بخش ساپکو اکثر رویکرد خرابکارانه سامانه بازی گونگی بر ابعاد سازمانی و محیطی، در بخش شرکت تام اکثر مولفه های مدیریت دانش بر ابعاد سازمانی و خانوادگی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، مدیریت دانش، سامانه بازی گونگی، رویکرد خرابکارانه
 • سعید حیدری*، محمد حکاک، رضا سپهوند، امیرهوشنگ نظرپوری صفحات 3632-3645

  هدف کلان هوشمندی یک شهر نه تنها به نحوه برنامه ریزی و استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان درآن کشور بستگی دارد، بلکه پذیرش و هماهنگی هوشمند سازی های ایجاد شده با نیاز شهروندان نیز نقش بسزایی در آن دارد. هدف این تحقیق، طرح تیوریک تغییر مدل ساختاری سنتی شهر به مدل ساختاری، هوشمندسازی شهر و مطالعه تطبیقی در راستای شناسایی شاخص های دیجیتالی و هوشمندی شهر است. این پژوهش با رویکرد کار بنیادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی شاخص های هوشمندسازی در مدیریت شهری شهرداری شیراز بر اساس مطالعات تطبیقی دو شهر هوشمند آمستردام و بارسلونا و با تکیه بر منطق شهروند مداری پرداخته است و تلاش دارد که پاسخ مناسبی در راستای شناسایی استراتژی هایی با بهترین نتایج در هوشمندسازی شهرهای موفق و در نهایت تعیین رویکرد مناسب جهت بازنگری لایه های هوشمندسازی شهری و نقشه راه آن در شهر شیراز داشته باشد.

  کلیدواژگان: منطق شهروندی، شهر هوشمند، رویکرد تطبیقی، اقتصاد پایدار، مدیریت شهری
 • یاسر شاکری، صالحی علیرضا*، غلامحسین رضائی صفحات 3643-3661
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ساختار سیاست کیفری با رویکرد افتراقی نسبت به جرایم نیروهای مسلح می باشد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هایی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف پژوهش بوده اند.ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  یافته ها

  در سیاست کیفری اقتباس شده از سوی قانونگذار در جرایم نیروهای مسلح، اصولا به جهت اهمیت ساختار نیروهای مسلح و همچنین اثر جرایم در حوزه مذکور بر جامعه، عواملی از قبیل سرعت در رسیدگی، شدت مجازات از جمله مولفه های مهم محسوب می گردند، به نحوی که در برخی از جرایم صورت گرفته خاص نظامی، میزان برخورد قانونگذار با مجرمین، به مراتب شدید می باشد.

  نتیجه گیری

  در نظام کیفری ایران در حوزه قانونگذاری نظامی، به قانونگذار تخصصی وقعی داده نمی شود وگرنه نباید با توجه به شرایط حاکم بر نیروهای مسلح و مشخص بودن تمامی ابعاد و شرح وظایف آن ها، در چنین مدتی کوتاهی تغییرات بزرگی در قانون ایجاد گردد.

  کلیدواژگان: سیاست کیفری، عوامل و مولفه ها، نیروهای مسلح، رویکرد افتراقی
 • فرزاد شاه کرمی، رضا رستم زاده*، جعفر صادقی فیضی، محمد پاسبان صفحات 3645-3663

  این مطالعه با هدف ارایه الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات) انجام شده است. روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک های توسعه صادرات در سال 1399 است. روش نمونه گیری از جامعه مزبور به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بود که بر اساس این نوع روش نمونه گیری تعداد 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جامعه این مطالعه در بخش کمی کلیه کارکنان بانک های توسعه صادرات شهر کرمانشاه در سال 1399 بوده که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه ارایه الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم بوده است که نتایج نشان داد، عوامل موثر بر الگوی تاب آوری سازمانی شامل: 1-عوامل علی (گسترش ارتباطات، اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی قوانین و توانمند سازی مدیریت)، 2-راهبردهای تعاملی (برنامه ریزی سازمانی، گسترش کیفیت خدمات و استراتژی موثر سازمانی)، 3- شرایط مداخله گر (حمایت دولت و تنظیم سیاست های پولی و مالی)

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، شبکه بانکداری، مدل معادلات ساختاری
 • شهرام محمدی بیرگانی، آرزو آقائی چادگانی*، احسان کمالی صفحات 3647-3667
  طبق مبانی نظری اجرای مدیریت ریسک سازمانی با کاهش نوسانات درآمدی، ارزش کسب و کار را افزایش می دهد و موجب بهبود در عملکرد تجاری می شود و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اجرای مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری انجام شده است.این پژوهش از دیدگاه هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش توصیفی، همبستگی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، پس رویدادی است که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون پانلی چند متغیره استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر عملکرد تجاری از فرمول ارزش افزوده اقتصادی و برای اندازه گیری متغیر مستقل مدیریت ریسک سازمانی از مدل گوردون و همکاران استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل انتخاب 112 شرکت بین سالهای 1390 تا 1397 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین اجرای مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری وجود دارد و ضریب همبستگی بین مدیریت ریسک با عملکرد تجاری معادل 33% و از نظر آماری معنادار می باشد و ضریب تعیین مدل برابر با 77% می باشد و نتایج پژوهش با مبانی نظری و با نتایج سایر پژوهش ها انجام شده در این زمینه (6-1) همخوانی دارد.شرکتها با اجرای مدیریت ریسک سازمانی، ریسک های بالقوه و بالفعل پیرامون سازمان را شناسایی و مدیریت می کنند و منجر به کاهش نوسانات درآمدی و افزایش بازده و موجب بهبود عملکرد در یک سازمان و بنگاه اقتصادی می شوند.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک سازمانی، عملکرد تجاری، ارزش افزوده اقتصادی
 • محمدحسین دانشفر، مسعود حیدری*، محمود مالمیر، محمود اشرافی صفحات 3649-3670

  حق برخویشتن در آموزه ها و مکاتب مختلف دارای تفاسیرمتفاوتی است و براین اساس محدوده اختیار و آزادی عمل افراد معنای خاصی می یابد. پرسش بی پاسخ این است که آیا دارنده ی حق می تواند از حق خود اعراض کند برای نمونه در یکی از مصادیق،آیاحق حیات با حق ممات ملازمه دارد؟درآموزه های اسلامی حق برخویشتن به معنای خودمختاری مطلق نیست که همه ی پرده های اخلاق جمعی و حتی فردی را کنار می نهد.عقل و شرع به عنوان دو حامی و حتی هدایتگر آزادی فردی،نقش مهمی در محدود ساختن حق برخویشتن دارند.در حقوق اسلامی انسان مسلط بر نفس خویش است،به این معنا که بر اوقات و شوون خود مسلط است،اما نمی تواندبه خواست خود حیاتش را سلب کند،لذا اصولا خودکشی و قتل از روی ترحم و مواردی از این دست نامشروع است.درتسلط بر اعضای بدن نیز هر اقدامی که به ضرر شدید غیرعقلایی برخود منجر شود،نامشروع است.از طرفی سلطه داشتن برچیزی به معنای حق داشتن نسبت به آن نیست.به عبارتی اگر تسلط بر نفس واعضای بدن در چارچوب شرعی و قانونی پذیرفته شود، این به معنای داشتن حق برنفس و اعضای بدن نیست.از جمله نظریاتی که در خصوص تسلط برخویشتن می توان نام برد، مواردی همچون اصل مالکیت حقیقی،اصل مالکیت اعتباری،اصل مالکیت ذاتی هستند که در نوشتار نویسندگان به آن شاره شده است.

  کلیدواژگان: حق، مالکیت، سلطنت، خودکشی، جرم
 • لطیف حسینی، اکبر میرزاپورباباجان*، بیت الله اکبری مقدم صفحات 3665-3680

  مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشدجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه استان های کشوردر سال های 1395-1385 است این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است و از آنجا که پژوهش به بررسی ارتباط بین چند متغییر می پردازد،پژوهش از لحاظ ماهیت و روش از نوعی توصیفی همبستگی است.نتایج تخمین مدل نشان داد که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانهای مختلف دارد. همچنین مقدار وقفه دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استانها تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی سال جاری داشته و نیز متغیر اعتبار بانکی، میزان سرمایه گذاری، تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه گذاری و هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنی داری ولی نرخ تورم تاثیر معنی دار و منفی بر رشد اقتصادی دارد.

  کلیدواژگان: سیاست ها، مالیات، جامعه
 • عطاالله پورحسین، محمد مظهری*، ابوالفضل رنجبری صفحات 3669-3682

  تغذیه از مهمترین ارکان حفظ و استمرار زندگی بشر بوده و از ضروریات اولیه بشر برای ادامه حیات می باشد. بدین جهت تامین و بر آوردن امنیت غذایی از مسیولیت های مهم دولت جهت تامین سلامتی جسمانی انسانها از جمله حقوق بنیادینی است که برای حفظ و استمرار حیات نوع بشر ضروری است.مرور انتقادی: امروزه یکی از دغدغه های بنیادی دولتها فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به غذای کافی و سالم می باشد. این خواسته و نیاز اساسی زمانی حاصل می شود که مردم در همه اوقات به مقدار کافی مواد غذایی با کیفیت متناسب با نیازهای خود مصرف کنند. دولت ها در قبال این موضوع مهم مسیول هستند، چرا که در صورت کم کاری و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر می افتد و زیان های جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.

  هدف این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به مسیولیت و الزام دولت در قبال حق بر امنیت غذایی می پردازد. و درصدد پاسخ به پرسش هایی از جمله اینکه مسیولیت دولت ها در خصوص تامین غذای شهروندان چیست؟بحث: تامین امنیت غذایی مسیله اساسی است که دغدغه اصلی مردم بوده و دولت در قبال آن مسیول می باشد که این مقاله با نظرات محققینی همچون رهبر و اجلالی همسو می باشد.دولت در قالب سند چشم انداز و همچنین با تصویب قوانینی مدون تا حدی توانسته است که امنیت غذایی را برآورده کند. تامین غذا و تغذیه مناسب از پیش شرط های توسعه و سلامت جامعه است.

  کلیدواژگان: الزامات دولت، امنیت غذایی، مردم
 • محمد احسان رحمانی، زهرا خسروی ومکانی*، عبدالحسین فرزاد صفحات 3672-3691
  یکی از مضامین پرکاربرد در شعر دوره معاصر، و یکی از دغدغه های شاعران معاصر پرداختن به مسایل و مشکلات اجتماعی است. نابسامانی و آشفتگی های سیاسی- اجتماعی دنیای معاصر و جریانهای فکری گوناگون حاکم بر جوامع، از عوامل اساسی روی آوردن شاعران به مضامین اجتماعی - سیاسی در شعر معاصر است. این تحقیق به تبیین مضامین اجتماعی - سیاسی در شعر ابوالقاسم الشابی شاعر معاصر جهان عرب و میرزاده عشقی شاعر معاصر ادبیات فارسی می پردازد. هرچند عشقی نسبت به شابی دارای صراحت لهجه بیشتری است و مستقیما به مسایل سیاسی-اجتماعی زمان خود اشاره می کند و نسبت به شابی از امیدواری بیشتری برای اصلاح جامعه برخوردار است اما مقایسه شعر این دو نشان میدهد که هر دو شاعر از یک سرچشمه الهام گرفته اند و هر دو به عنوان یک مصلح اجتماعی عمل کرده و از شعر به منزله یک ابزار اعمال قدرت، نه به مثابه نیروی سرکوبگر بلکه به عنوان نیرویی جهت دهنده استفاده کرده اند.
  کلیدواژگان: میرزاده عشقی، ابوالقاسم الشابی، مضامین اجتماعی- سیاسی
 • فهیمه نظری، حبیب الله کریمیان*، منصور شریفی صفحات 3682-3696

  یکی از مهم ترین تحولات جامعه معاصر تغییر در نقش و پایگاه اجتماعی زنان است و گرایش بیش از پیش زنان به اشتغال بیرون از خانه موجب شده این روند تشدید شود و به نوبه خود بر خانواده تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت اشتغال زنان بر تحول خانواده انجام شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شاغل ساکن در شهر تهران بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله-ای تهران به 4 پهنه تقسیم شد و از هر پهنه نیز یک منطقه انتخاب شد و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد از هر منطقه تعداد 384 نفر به عنوان نمونه بدست آمد که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی 400 پرسشنامه از هر منطقه و مجموعا 1600 پرسشنامه با روش نمونه گیری در دسترس توزیع و جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون و با نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر تحول خانواده تاثیر معنی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر تحول نقش های خانوادگی تاثیر معنی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده تاثیر معنی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط خانوادگی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت اشتغال زنان، تحول خانواده، نقش های خانوادگی
 • آیه ویلکی، حسین عماری*، سید سیامک موسوی، مجتبی رمضانی صفحات 3684-3701
  با توجه به جایگاه صنعت پوشاک لوکس و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس، به خصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن و همچنین باتوجه به کمبود دانش در مورد چگونگی بهینه ساختن بازار و مدیریت در زمینه مصرف کالاهای لوکس، برآن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و با هدف بررسی ارایه مدل سازی هیجان لذت گرایی در صنعت پوشاک لوکس با تاکید برنقش عملکرد هیجان لذت گرایی انجام دهیم. در واقع پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که رضایت خاطر شخصی چه تاثیری بر عملکرد هیجان لذت گرایی نسبت به خرید برند پوشاک لوکس دارد؟جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصول در شهر تهران با حجم نمونه 277 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وگلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند : این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS و lisrel انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رضایت خاطر شخصی بر عملکرد هیجان لذت گرایی نسبت به خرید برند پوشاک لوکس تاثیر مثبت و معناداری دارد.کلید واژه : هیجان لذت گرایی پوشاک لوکس تعدیل گری
  کلیدواژگان: هیجان، لذت گرایی، پوشاک لوکس، تعدیل گری
 • سید سهیل قاضی میرسعید، عباس پهلوان زاده*، حسین جلالی صفحات 3693-3708
  مساله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارایه پاسخ مناسب به مساله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولا علم اجمالی به موضوع کافی است.
  کلیدواژگان: شرایط اساسی صحت، قرارداد، شروط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق موضوعه
 • سید باقر حسینی نژاد ماه خاتونی، محمدحسن الهی منش*، رضا پریزاد صفحات 3703-3713

  موضوع مشارکت سیاسی و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد و امروز این مفهوم اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون همواره مورد بحث بسیاری از اندیشه گران و صاحبنظران بوده است. با توجه به اهمیت بحث از مشارکت سیاسی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف تعهد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر بندرعباس می باشد که تعداد آنها در حدود 450 هزار نفر بوده و 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل تعهد اجتماعی (35/0) و ابعاد آن یعنی رعایت داوطلبانه هنجارها (43/0)، درونی شدن ارزش ها (37/0)، پایبندی به جامعه (40/0)، یکسان پنداری خود با دیگران (32/0) و پایبندی به خانواده (25/0) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان 55/0 می باشد.

  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، تعهد اجتماعی، انتخابات، شهر بندرعباس
 • الهام عبدی*، احمد رمضانی، شهلا معظمی، مجتبی فرحبخش صفحات 3715-3732
  این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در حقوق کیفری در پیش گرفته اند ، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی بوده و از جهت محتوی تطبیقی خواهد بود، همچنین شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است. بر اساس یافته ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمهیدات جدیدی در خصوص دادرسی کودکان مانند ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و رسیدگی به پرونده های کودکان و نوجوانان به صورت مستقیم در دادگاه ها و میانجیگری پیش بینی شده است، که می توان آن را دلیلی بر این امر دانست که اطفال درگیر فرایند رسمی و پیچیده دادرسی نشوند. هر چند امروزه این نهادهای قضایی و غیر قضایی به شکل اصولی و به معنای واقعی خود بکار گرفته نشده اند لذا این موارد در عمل بعضا به صورت تیوری باقی مانده اند.اما در نظام کیفری آمریکا نهادهای قضایی و غیر قضایی مورد استفاده در روند رسیدگی به جرایم اطفال دارای نهادها و اقدامات خاصی است که در نوع خود جالب می باشد از جمله اینکه اگر اطفال مرتکب جرم فدرال شوند امکان رسیدگی به پرونده آن ها در دادگاه فدرال وجود ندارد مگر اینکه دولت فدرال اجازه شروع رسیدگی را به صورت موردی تحت شرایط خاص صادر کند. مورد بعدی نیز حوزه قضایی دوگانه بزهکاری و افراد تحت قیمومیت است به شکلی که بر اساس نظام کیفری اطفال در این کشور چنانچه طفل مرتکب جرم شوداگر دادگاه وی را بزهکار تشخیص دهد نمی تواند وی را تحت قیومیت قرار دهد
  کلیدواژگان: رسیدگی، جرایم اطفال، آیین دادرسی کیفری، نظام کیفری ایران، نظام کیفری آمریکا
 • معصومه ضیاءپور، مصطفی بهزادفر*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 3744-3749
  این تحقیق با بررسی عوامل و منابع فرهنگی موثر بر مکان، عوامل و پتانسیل هایی که قابلیت تجدیدنسل و احیاء محلات در حوزه فرهنگی را دارند شناسایی کرد و با ارایه مدل مفهومی نحوه بهره گیری از این عوامل در سیاست-های تجدیدنسل شهری را نشان داده است. فرهنگ به عنوان رویداد اجتماعی نیازمند بستری است که مورد بررسی قرار گیرد، از این رو مطالعه ساختار فضای شهری دارای اهمیت است؛ فضای شهری، نوعی فضای جغرافیایی است که در اثر تعامل ویژگی های محیط طبیعی و ساختار اجتماعی- اقتصادی شکل می گیرد؛ این پژوهش با هدف بهبود ساختار بافت فرسوده محلات شهری به صورت کیفی و روش ولکات بر مبنای پارادایم تفسیری مطالعات گذشته را مورد واکاوی قرار داده و به این نتیجه رسید که منابع فرهنگی میراثی شامل میراث طبیعی، میراث ساختمانی و ملموس، میراث ناملموس و هنر، محصولات و فعالیت های فرهنگی تعریف می شود که با بهره گیری از آن ها در صنایع خلاق و الگوی تولید و مصرف می تواند درمانگر بافت فرسوده محلات شهری باشد.
  کلیدواژگان: منابع فرهنگی مکان، بافت فرسوده، محلات شهری، تجدیدنسل فرهنگ مبنا
 • عباس جعفرزاده، ابو محمد عسگرخانی*، محمودرضا محمدطاهری، منصور عطاشنه صفحات 3751-3764
  هدف اصلی تعهدات، رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده . تحریم های ایجاد شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور کلی انجام مبادلات و خدمات به ایران و اشخاص ایرانی را منع می کنند. این تحریم ها ، با دقت تنظیم شده وهمه ی اقداماتی که جهت دور زدن تحریم ها ممکن بوده را، تا حد امکان محدود سازد. انجام مبادلات و قراردادهای داخل در شمول تحریم ، مستلزم نقض و دور زدن تحریم ها بوده و در نظام حقوقی تحریم کننده به دلیل مخالفت با قواعد آمره بی اعتبار است. اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روز افزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورها ضرورت بررسی و کنکاش در این مسیله را نشان می دهد. البته در میان سکوت و بی توجهی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران می تواند آغازگر روند اعتراض آشکار به رویه غیرقانونی تحریم ها باشد. عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تامین منافع زیان دیده است. ضمانت اجرای نقض مربوط به زمانی است که شخص ملزم به رعایت تحریم ها به طور مستقیم اقدام به زیر پا گذاشتن ممنوعیت مربوطه می شود.ضمانت اجرای انعقاد قرارداد در این حوزه ها بطلان و عدم اعتبار قرارداد است که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.
  کلیدواژگان: ضمانت اجرای نقض، تحریم، حقوق بین الملل
 • سید فتح الله موسوی نژاد*، مختار رنجبر صفحات 3766-3774

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی بود . پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت ترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود. بهترین روش، برای مقابله با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال، نظارت بر تراکنش های بلاک چینی است که به صورت بالقوه مشکوک هستند. در بحث تحقیقات مربوط به فعالیت های غیرقانونی مثل پولشویی، ماهیت شفاف تراکنش های رمزارزی این ساختار مالی را در موقعیتی برتر قرار می دهد. برخلاف ارز های سنتی که وقتی گم شود دیگر قابل ردیابی نیست، جریان وجوه رمزارزی قابلیت رهگیری بالایی دارد. می توان با دنبال کردن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده از طریق این تراکنش ها و با رهگیری منابع بالقوه غیرقانونی وجوه رمزارزی، بر تراکنش های مشکوک بلاک چینی نظارت کرد. هویت پنهان خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال، عدم نظارت و کنترل دولت ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در ارزهای دیجیتال از مهم ترین دلایل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پول شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت ها در زمینه کنترل مبادلات ارزی، همکاری دولت ها و تدوین قوانین لازم برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین به عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی قابل بیان هستند.

  کلیدواژگان: ارز دیجیتال، بیت کوین، پولشویی، راهکارهای مقابله، قوانین بین المللی
 • سمیه حسینی عقدایی، حسن قدرتی*، حسین جباری، حسین پناهیان صفحات 3768-3780
  این پژوهش به بررسی عوامل سیاسی و سازمانی تاثیر گذار بر شفافیت مالی ولایه های پنهان موجود در سیستم های مالی شهرداری ها میپردازد.در این تحقیق ابتدا با تحلیل محتوی متون و پژوهش های قبلی مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های موثر بر شفافیت استخراج گردید سپس با استفاده از نظر خبرگان با رویکرد دلفی عوامل سازمانی و سیاسی با اهمیت شناسایی و طبقه بندی گردید.از نظر نخبگان شرکت کننده در این پژوهش عوامل مرتبط استخراج شده در تحلیل محتوی و مرتبط با ابعاد پژوهش شامل ابعاد سازمانی و بعد سیاسی به همراه مولفه ها و شاخصه های خود بر شفافیت مالی شهرداری تاثیر معناداری می گذارند. از نظر نخبگان و متخصصان متغیر های فرهنگ و تعهد سازمانی، سرعت و دقت در رسیدگی و اعمال مجازات و تشویق جهت افزایش شفافیت در رتبه های اول و سوم تاثیر گذار بر شفافیت مالی در تحلیل محتوی می باشند. ارایه عوامل موثر برشفافیت مالی در شهرداری ها موجب بهبود سطح پاسخگویی این نهاد و بهره گیری از آنها در جهت ایجاد قوانین و مقررات در راستای افزایش شفافیت می گردد همچنین این پژوهش اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی و شهرداری ها در یافتن عوامل سیاسی و سازمانی موثر بر شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات تحقیق نیز کمک می نماید.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی وسیاسی، شفافیت مالی، سازمانهای دولتی
 • حمید خدا پرست، مهدی فاموری*، محمدرضا معصومی صفحات 3776-3789
  به دنبال دگرگونی در حوزه های سیاسی و اجتماعی عصر قاجار، نوعی تغییر هم در تاریخ نگاری این دوره به وجود آمد و مورخان به تاسی از آیین آذرکیوانیان و متون دساتیری، به جای نگارش تاریخ عمومی بر اساس متون اسلامی به باستانگرایی و پیروی از روایت های ایرانی پرداختند. هدف از نوشتن این مقاله بررسی تاثیر متون دساتیری بر تاریخ سلاطین عجم وقار شیرازی می باشد. روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد .حاصل پژوهش نشان می دهد که وقار شیرازی هم چون بسیاری از مورخان هم عصر خویش در نگارش تاریخ سلاطین عجم، تحت تاثیر متون دساتیری بوده و از کتاب های پیروان آذرکیوان و بخصوص شارستان چهارچمن بسیار استفاده کرده است. استفاده از واژگان دساتیری، عرفان و فلسفه و دیگر اعتقادات آیین این فرقه به خوبی در تاریخ سلاطین عجم مشهود می باشد. با این که وقار در نگارش تاریخ سلاطین عجم از شاهنامه فردوسی و روضه الصفای میرخواند هم استفاده کرده، اما به نظر می رسد که وی بیشتر از شارستان چهارچمن بهره گرفته است.
  کلیدواژگان: تاریخ نگاری عصر قاجار، متون دساتیری، وقار شیرازی
 • حسین رونده*، محمدحسین بیاتی صفحات 3791-3807

  قرارداد پایاپای عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و تبادل آنها در مقابل فروش بجای پرداخت ارز خارجی است. در مورد قراردادهای جدید تجارت بین المللی از قبیل قراردادهای پایاپای در فقه و حقوق موضوعه بحثی بعمل نیامده است اما در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در فقه و حقوق موضوعه داخلی نهادهای متشابهی از قبیل عقد بیع، عقد معاوضه، جعاله و عقد صلح دیده می شود. این مقاله با بررسی و تحلیل نهادهای حقوقی متشابه به توجیه، تبیین و بررسی این موضوع می پردازد و به این نتیجه منتج می گردد که قراردادهای پایاپای با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است. بنابراین، مقاله حاضر نظریه اخیر را مورد پذیرش قرار می دهد.

  کلیدواژگان: قرارداد پایاپای، ماهیت، حقوقی، اصل آزادی قراردادها
 • جواد معبودی، اکبر فلاح*، علی فقیهی صفحات 3809-3823
  پژوهش حاضر در رابطه با مسیولیت مدنی کارکنان دولت در فقه و حقوق ایران انجام شده است ، مطابق قانون مسیولیت مدنی آنجا که کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه، درنتیجه بی احتیاطی یا عمدا، ضرری به اشخاص وارد نمایند شخصا مسیول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده از عمل آنان نبوده، مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. در زمینه پزشکی هم مسیولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زمانی محقق می شودکه زیان مستند و منسوب به عمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارایه خدمات عمومی، ناشی گردیده باشد. با توجه به اینکه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملکرد ناقص ماموران و کارمندان آن است و این انسانها هستند که درباره همه چیز تصمیم میگیرند، میتوان مسیولیت دولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحت نظام ماده 11 قانون مسیولیت مدنی قرار داد.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، کارکنان دولت، خسارت، ضمان، خطا، قراردادی
 • بررسی رابطه مصرف فضای مجازی بر مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران
  محمد قاسمی*، طهمورث شیری صفحات 3825-3839

  هدف این مقاله بررسی رابطه مصرف فضای مجازی بر مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران است.بدین منظور بر اساس رویکرد میدانی و با رویکرد تحقیقات کاربردی به بررسی هدف تحقیق پرداخته شده است. از این رو پرسشنامه ای در میان 384 نفر از نوجوانان شهر تهران به صورت خوشه ای توزیع شد. روایی ابزار تحقیق توسط روایی محتوا و سازه و پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.داده های گردآوری شده بر اساس رویکرد معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی مدل تحقیق نشان داد که تمامی شاخص های برازش مدل در وضعیت مطلوب قرار دارند. بررسی تحلیل عاملی تاییدی نشان داد تمامی گویه های تحقیق به صورت معناداری متغیرهای پنهان مربوط به خود را تبیین نمودند. بررسی ضرایب مسیر نشان داد مصرف فضای مجازی رابطه منفی و معناداری با مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران دارد.

  کلیدواژگان: مصرف فضای مجازی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، معادلات ساختاری، نوجوانان
 • حسن ظهرابی، سید حسن حسینی*، عبدالحمید فرزانه صفحات 3873-3890
  هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه و حقوق امامیه و اهل بیت است. در این جستار به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکردی کیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است. یکی از شیوه های مشترک جبران خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی است. به موجب این شیوه هرگاه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید ملزم به انجام و اجرای تعهدات مزبور خواهد شد که این الزام و اجبار توسط مقامات ذی صلاح و حسب تجویز قانونی صورت می پذیرد. در فقه امامیه و حقوق ایران الزام به اجرای تعهد از دو طریق که در طول یکدیگر قرار دارند صورت می گیرد: اقدام مستقیم اجرایی و اقدام غیر مستقیم اجرایی که خود به دو قسم یعنی الزام مالی (همچون توقیف اموال) و الزام بدنی (حبس) تقسیم می گردد. مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که متعهد از طریق تمسک به شیوه ها و ضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گردد. با توجه به مواد (239)، (238)، (237) و (220) قانون مدنی الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به اقدام مستقیم اجرایی بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است و در صورت غیرمقدور بودن تمسک به این شیوه باید از سایر طرق بهره جست.
  کلیدواژگان: الزام، اجرا، تعهدات، اقدام مستقیم، اقدام غیر مستقیم
 • مسعود بسامی* صفحات 3892-3906
  یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و جامعه جهانی گسترش روز افزون تروریسم است . ترروریسم به اشکال مختلفی واقع می شود که از جمله می توان به تقسیم بندی به تروریسم دولتی و غیردولتی اشاره کرد. تفاوت تروریسم دولتی و تروریسم غیردولتی در اجراءکننده آن است. بدین معنی که اجراء کننده و طراح اعمال تروریستی غیردولتی ؛ افراد، تشکل ها و احزاب اند، و مجری و طراح اعمال تروریستی دولتی، یک دولت یا چند دولت خاص هستند. مقاله حاضر به دنبال آن است که تا ضمن بررسی مفهوم تروریسم دولتی ، به مطالعه دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به این موضوع پرداخته و در نهایت ترور سردار قاسم سلیمانی را از منظر حقوق بین الملل تببین نماید.نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن سردار سلیمانی در حیطه ماده 51 منشور ملل متحد در قالب دفاع مشروع جای نمی گیرد و فاقد وجاهت حقوقی بوده و خلاف اصول حقوق بین الملل و مصداق تروریسم دولتی است.
  کلیدواژگان: تروریسم دولتی، قاسم سلیمانی، حقوق بین الملل، دفاع مشروع
 • مهدی بیگدلو*، ابراهیم متقی صفحات 3908-3926

  به شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی همواره با رویکردی یکسونگرانه پرداخته شده است به طوری که برخی بر مزایای استفاده از این قابلیت فناورانه تاکید نموده و برخی آسیب های آن را برجسته نموده اند. اما مانند دیگر پدیده های اجتماعی نمی توان آثار این پدیده را در حوزه های مختلف یکسان فرض نمود؛ تحقیق پیش رو در پاسخ به چیستی ظرفیت های شبکه های مجازی (اینستاگرام) در فضای اجتماعی و سیاسی ایران این فرضیه را مطرح نموده که هرچند این شبکه ها می توانند آسیب هایی برای جامعه ارزش محور ایرانی در پی داشته باشد اما در فضای اجتماعی و سیاسی می توانند دارای قابلیت های توسعه ای باشد. این تحقیق با رویکردی تکنوریالیستی و در چارچوب نظریه فضای سیاسی تکاچوا ظرفیت های اینستاگرام، به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی مجازی پرکاربر در ایران، را در ایجاد اجتماعات سیاسی، بیان نظرات سیاسی و مشارکت در انتخابات سیاسی در ایران با روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این شبکه اجتماعی می تواند از ظرفیت هایی چون ارتقاء کنش بین الاذهانی شهروندان، تساهل و رواداری شهروندی، ظهور گروه های مرجع جدید، تحرک جامعه مدنی با ظهور جامعه گفتگومحور، توسعه روابط اجتماعی و ظهور هویت های سیال، شبکه ارتباط اجتماعی پویا، ارتقاء سطح جامعه پذیری سیاسی، کاهش هزینه های اجتماعی و سیاسی مشارکت و اقتدارگرایی جدید و کنترل اجتماعی برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، اینستاگرام، هویت، ارتباطات، ارزش های فرهنگی
 • مهدی پورعاشور، محمدجواد حق شناس*، مصطفی ملکی صفحات 3928-3943
  هدف و زمینه

   

  تاریخچه حزب به مفهوم جمعیتی در ایران قدمت طولانی داشته و حزب سیاسی به شکل مشخص و با چارچوب مقاومت مرسوم و جدید از احزاب در ایران از حدود یک قرن تجاوز نمی کند و به دوره مشروطه یا کمی پیش تر از آن باز می گردد اما در طول تاریخ اندیشه سیاسی ایران روحانیون به خصوص از عصر صفویه به بعد نقشی اساسی و مهم در کنش های سیاسی مردم ایفا کرده اند .

  روش

  روش به کار رفته در این تحقیق ترکیبی از روش اسنادی و توصیفی -تحلیلی است. این تحقیق با رویکری جامعه شناسی سیاسی و با هدف مطالعه حوادث تاریخی و تاریخ نگاری نبوده به همین خاطر تمام موارد تاریخی برای عناوین ذکر نشده و تنها شواهد مهم مورد استفاده واقع شده است. روش گرد آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا است.

  نتایج

  پیروزی انقلاب اسلامی ، باب نوینی را برای فعالیت گروه ها ، تشکل ها و احزاب سیاسی باز کرد؛ و شاهد تقابل جناح های سیاسی مختلف و در مقابل ، اتحاد گروه های متفاوت حول محوری مشترک بود. مسیله رابطه نهاد روحانیت با احزابی که روحانیون مسیولان آن هستند ، از دیرباز مسیله مهم و چالش برانگیزی در حوزه آخوندی بوده است. تعداد اندک روحانیونی که در قبل از انقلاب به سمت حزب سازی و یا حتی استفاده از نظم موجود مدرن می شتافتند نیز مورد انتقادهای صریح و آشکار بودند و در معرض اتهامات مختلف قرار می گرفتند.

  کلیدواژگان: حزب، روحانیت، قدرت سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
 • مرضیه جباری*، عبدالرضا سیف صفحات 3945-3965
  هدف آن است که دانسته شود ، مولوی تا چه حد با اصطلاحات و دانش و باورهای پزشکی و بهداشتی آشنا بوده است ؟ به کارگیری آنها در اشعارش با چه انگیزه ای انجام شده است ؟ روش تحقیق ، کتابخانه ای و مطالعه است . بعد از یادداشت برداری و تنظیم آنها ، داده های تحقیق ، تحلیل و توصیف شده است . نتیجه آن است که مولوی با دانش پزشکی و باورهای طبی و بهداشتی روزگارش آشنا بوده است . شناخت اخلاط چهارگانه صفرا ، سودا ، بلغم و خون و بیماری های ناشی از اختلال آنها ، معاینه بالینی و گرفتن نبض و دیدن قاروره ادرار ، رعایت اصل پرهیز و پیشگیری ، حجامت و فصد و رگ گشودن و خون گرفتن ، شناخت مزاج خشک و تر و گرم و سرد مواد غذایی و گیاهان دارویی ، تشخیص درست انواع بیماری ها ، استسقا ، صرع ، زکام ، صداع ، وبا ، خناق و . . . تجویز داروهای متناسب با هر بیماری و مواردی از این قبیل به فراوانی در غزلیات مولوی به کار رفته است . هدف اصلی مولوی از تصویرسازی ها و مضمون پردازی ها و تعبیرات و ترکیبات شاعرانه و ابتکاری ، بیان اندیشه والای عارفانه و عشق و ایمان حضرت حق و قرب حق تعالی است .
  کلیدواژگان: مولوی، غزلیات، باورهای پزشکی، اخلاط چهارگانه، مزاج
 • محمدامین نوری نژاد*، سلامه ابوالحسنی صفحات 3967-3979

  درآمد مالیاتی، نقش قابل توجهی در تامین هزینه های کشور دارد و این امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند. جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم انگاری گردیده وطبق ماده 274قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یک سری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است. ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت وقوع خواهد داشت. یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این بین فرار مالیاتی با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم مالیاتی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده فوق این پدیده اقتصادی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. پژوهش پیش روی با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه به بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیات پرداخته است و در صدد پاسخگویی به این سیوال می باشد که قوانین کیفری چه تاثیری در پیشگیری از جرایم مالیاتی دارند؟ حقوق کیفری به عنوان ابزار سرکوب گر و تنبیهی در جرم انگاری و مقابله با جرایم مالیاتی از جمله مواردی است که در کنار پیش بینی مقررات کیفری مناسب مستلزم مقررات غیرکیفری نیز می-باشد.

  کلیدواژگان: سیاست کیفری، مالیات، جرائم مالیاتی، فرار مالیاتی، جرم انگاری
 • مهدی سعیدی، وحیدرضا میرابی*، سراج الدین محبی، مهدی باقری صفحات 3981-3999
  بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت یک روش توصیفی- تحلیلی است، از نظر روش اجراء اسنادی -پیمایشی است. جمع آوری داده ها و تحلیل آن، دارای روش تحقیق آمیخته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تحلیل مدلهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزیی، از شاخص ضریب تعیین یا همان ضریب تبیین (R2) به منظور توانایی متغیرهای مستقل در پیشبینی متغیرهای وابسته، یا به عبارتی توانایی مدل رگرسیونی استفاده میشود. به عبارتی معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل مسیر، ضریب تعیین میباشد. این شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا (وابسته)، توسط متغیر برونزا (مستقل) صورت میپذیرد. در این ارتباط مقادیر 67/0 ، 33/0 و 19/0 برای متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) در مدل مسیر ساختاری (درونی) به ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف می شود ولی چنانچه متغیر مکنون درونزا تحت تاثیر تعداد معدودی (یک یا دو) متغیر برونزا قرار داشته باشد؛ مقادیر متوسط ضریب تعیین نیز قابل پذیرش است.
  کلیدواژگان: سیستم هوشمند، گمرک، بهبود عملکرد، خرسندی مشتریان
 • فرزاد فلاحی، احمد رمضانی*، احمد فلاحی، علیرضا مظلوم رهنی صفحات 4001-4013
  آ.د.ک آوردگاه جدال میان"امنیت"و" آزادی"و بیانی دیگر دیگر محل رویارویی دو مهم است. از یک سو نظم عمومی و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی از از حقوق و آزادی های فردی است. لذا توجه به پروسه رسیدگی از بدو امر تا منتج شدن به صدور حکم، بسیار حایز اهمیت است. یکی از مراحل این پروسه بسییار مهم مرحله تحصیل دلیل در راستای شنااسایی مجرمین و پیگیری ایشان است. جایی که محل تلاقی و تقابل حق فردی و حق عمومی(قدرت عمومی) است. در این مهم اصلی پایه ای و اساسی اصل آزادی تحصیل است، لذا ضروری است که در این بین به نظم عمومی، حقوق فردی و... توجه شود. با این توضیح که نباید به صرف استناد به این اصل حقوق فردی را نادیده گرفت یا به طور غیر قانونی حریم خصوصی افراد را نقض کرد. لذا در این نوشتار سعی در بررسی و تحلیل این موضوع خواهیم داشت که در پروسه رسیدگی به چه نحو و بر چه اساس می ابیست به تحصیل دلیل پرداخت و مصادیق تحصیل دلیل نامشروع و ارزش اثباتی آن را به مداقه خواهیم گذاشت.
  کلیدواژگان: مشروعیت دلیل، تحصیل دلیل، اصل برائت، نامشروع بودن