فهرست مطالب

فیض - سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 129، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 129، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/31
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زهرا رستگار، فریبا خسروی نژاد* صفحات 750-760
  سابقه و هدف

  نیوزوم ها وزیکول های اولیه دولایه ای هستند که در داروهای ضدسرطان مورداستفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه، سنتز نانوحامل نیوزوم حاوی عصاره گیاه درمنه گندواش (Artemisia annua) و بررسی اثرات ضدسرطانی آن می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه برون تنی که از آذرماه 1400 تا شهریور 1401 به انجام رسید، ابتدا نانوحامل نیوزومی با استفاده از روش هیدراتاسیون لایه نازک ساخته و عصاره گیاه درمنه گندواش در آن بارگذاری شد. در ادامه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و پراکندگی نور دینامیکی (DLS) مورد تایید قرار گرفت. همچنین درصد محصورسازی و الگوی رهایش عصاره با استفاده از کیسه دیالیز بررسی شد. در انتها اثرات ضدسرطانی آن علیه رده سلولی سرطان پستان (MCF_7) بررسی شد و مورد مطالعه قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که نانوحامل نیوزوم سنتزشده حاوی عصاره، دارای ساختار کروی می باشد و اندازه آن 1/208 نانومتر و درصد محصورسازی 35/ 62 درصد است. همچنین مشخص شد که نانوحامل نیوزوم حاوی عصاره، دارای اثرات ضدسرطانی معناداری نسبت به عصاره آزاد می باشد.

  نتیجه گیری

   باتوجه به نتایج این مطالعه، می توان نتیجه گیری نمود که نیوزوم حاوی عصاره گیاه درمنه گندواش اثرات ضدسرطانی را به طور معناداری افزایش می دهد؛ بنابراین می توان از نیوزوم به عنوان سیستم دارورسانی هدفمند جهت اهداف ضدسرطانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: نانوحامل، نیوزوم، درمنه گندواش، سرطان پستان
 • مریم افشانی، اسماعیل نصیری*، محسن خلیلی صفحات 761-769
  سابقه و هدف

  ممکن است شدت های مختلف ورزش، تاثیر متفاوتی بر سطح عامل نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF) داشته باشند؛ بنابراین هدف این پژوهش، مشخص کردن اثر تمرین تناوبی سرعتی با تکرارهای کوتاه بر سطح BDNF هیپوکامپ، یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرای بالغ بود.

  مواد و روش ها

   در این راستا شانزده سر موش صحرایی نژاد ویستار تصادفی به دو گروه کنترل (8=n،CO) و تمرین SIT (8=n،EX) تقسیم شدند. تمرین به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه، با 9-4 تکرار 10ثانیه ای و استراحت 1دقیقه ای انجام شد. در پایان، یادگیری و حافظه حیوانات با دو روش آزمون ماز Y و شاتل باکس ارزیابی شد. 48 ساعت پس از آزمون، موش ها بیهوش شدند و بافت هیپوکامپ جدا و سطح BDNF آن در هموژن بافت هیپوکامپ سنجیده شد. روش آماری تی مستقل برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آلفای 05/0 به کار رفت.

  نتایج

  تحلیل آماری داده ها نشان داد که میزان BDNF هیپوکامپ EX به طور معنی داری نسبت به CO بالاتر است (0/001>P)؛ درحالی که بین دو گروه از نظر نتایج آزمون های رفتاری ماز Y و شاتل باکس تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05<P).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد SIT با صرف زمان بسیار کمتر (40-30 دقیقه در هفته) نسبت به سایر پروتکل های تمرینی می تواند به افزایش میزان BDNF بافت هیپوکامپ در موش صحرایی کمک کند؛ اما بر یادگیری و حافظه تاثیر مثبت یا منفی ندارد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی سرعتی، عامل نورون زایی مشتق شده از مغز، یادگیری و حافظه، موش صحرایی
 • فهیمه شریف، راضیه نظری، مهدی فصیحی رامندی*، رمضانعلی طاهری، محسن زرگر صفحات 770-778
  سابقه و هدف

  بروسلوزیس جزو شایع ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است. از این رو، پیشگیری و تولید واکسن کارآمد لازم و ضروری است. هدف مطالعه حاضر تهیه نانوساختار نیوزومی حاوی ایمنوژن سه ظرفیتی (TF، Bp26  و Omp31) بروسلا به عنوان کاندیدای نانوواکسن می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پس از طراحی سازه ایمنوژن توسط پایگاه ها و نرم افزارهای بیوانفورماتیکی، به منظور ارزیابی ایمنی زایی پروتیین نوترکیب طراحی شده، کلون و بیان ژن در Escherichia coli BL21  انجام پذیرفت. پروتیین استخراج شده از کشت سلول های مذکور توسط ستون Ni-NTA مورد تخلیص قرار گرفت. برای تهیه نیوزوم های حامل ایمنوژن سه ظرفیتی، روش آبپوشانی لایه نازک به کار گرفته شد و با استفاده از آزمون های مشخصه یابی DLS و Zetasizer مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس میزان لود و رهایش ایمنوژن سه ظرفیتی محاسبه شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از مشخصه یابی، ساخت موفق نانوسامانه نیوزومی حاوی ایمنوژن سه ظرفیتی را تایید کرد. نتایج نشان داد که نیوزوم های تولیدشده در محدوده مناسبی از اندازه (100 نانومتر) قرار دارند. ایمنوژن سه ظرفیتی با راندمان بالایی (81/96 درصد) در سامانه، کپسوله شده است. رهایش ایمنوژن سه ظرفیتی از نانوسامانه نیوزومی بعد از 96 ساعت 97 درصد گزارش شد؛ علاوه براین الگوی رهایش ایمنوژن سه ظرفیتی سامانه پوشش دهی شده، کنترل شده تر و آهسته تر بود که این موضوع تاثیر مثبت نانوسامانه نیوزومی را تایید می کند.

  نتیجه گیری

   استفاده از نیوزوم به عنوان عامل نانوواکسن نقش موثری در کنترل رهایش آنتی ژن دارد و می تواند به عنوان کاندیدای واکسن و افزایش پاسخ ایمنی حفاظتی علیه بروسلا مطرح باشد.

  کلیدواژگان: بروسلا، واکسن، نانوساختار، نیوزوم، TF، Bp26، Omp31
 • ایمان صفاری، عباسعلی مطلبی مغانجوقی، رضا شرافتی چالشتری*، مریم عطائی، آزاد خالدی صفحات 779-788
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر، استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک روش درمانی مکمل و موثر در سرتاسر جهان در حال افزایش است. هدف از این پژوهش، بررسی خواص نانوامولسیون اسانس گل سرخ در شرایط آزمایشگاهی بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، گل سرخ از منطقه برزک کاشان تهیه شد و اسانس آن به روش تقطیر با بخار به دست آمد. اجزای موجود در اسانس به روش گازکروماتوگرافی طیف سنج جرمی شناسایی شدند. پس از تهیه نانوامولسیون اسانس جهت تایید پایداری و اندازه ذرات آن از آزمون های زتا و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. خاصیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی به ترتیب با روش های DPPH (1،1- دی فنیل- 2- پیکریل- هیدرازیل) و MTT (سلول های سرطان سرویکس هلا) بررسی شدند. خاصیت ضدمیکروبی علیه سالمونلا تیفی موریوم به روش های انتشار دیسک، حداقل غلظت مهاری (MIC) و کشندگی (MBC) و نیز میکرودایلوشن و ممانعت از تشکیل بیوفیلم بررسی شد.

  نتایج

  بیشترین اجزای اسانس گل سرخ شامل Nonadecane (33/55 درصد)، Heneicosane (16/03 درصد)، Hexadecanal (78/7 درصد) و Eicosane (3/39 درصد) بودند. میزان پایداری نانوامولسیون نیز برابر 47/5- میلی ولت بود. اندازه ذرات نانوامولسیون نیز به روش TEM تایید شد. نانوامولسیون اسانس فاقد خاصیت آنتی اکسیدانی بود. حداقل غلظت مهاری و کشندگی علیه سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب 350 و 700 میکروگرم در میلی لیتر بود. به ترتیب درصد کاهش بیوفیلم ایجادشده در غلظت  MICو MBC برابر با 75 و 80 درصد بود. غلظت 47/5 میکروگرم در میلی لیتر نانوامولسیون اسانس گل سرخ سبب کاهش 67درصدی سلول های زنده هلا شد.

  نتیجه گیری

   باتوجه به خاصیت ضدباکتریایی و ضدسرطانی نانوامولسیون اسانس گل سرخ، این ترکیب می تواند برای درمان عفونت های باکتریایی و سلول های سرطانی پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: نانوامولسیون، اسانس گل سرخ، خاصیت ضدباکتریایی، خاصیت ضدسرطانی، گازکروماتوگرافی
 • مهدی رجبی، مهرداد مهدیان*، حسین اکبری، عماد خان احمد صفحات 789-797
  سابقه و هدف

  با این که ظهور جراحی های لاپاروسکوپیک برای بیمار و جراح مفید بوده است؛ اما ایجاد نوموپریتوین طی جراحی، به شکل گیری اختلالات همودینامیک در بیمار منجر می شود. در این مطالعه، اثربخشی دکسمدتومیدین و سولفات منیزیم بر پاسخ های همودینامیکی در طی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی مقایسه شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی که بر روی 61 بیمار انجام شد، بیماران به صورت تصادفی بلوکی به 3 گروه تخصیص یافتند. گروه کنترل (C) انفوزیون سالین، گروه دکسمدتومیدین (D) 1 میکروگرم بر کیلوگرم و سپس 0/5 میکروگرم بر کیلوگرم بر ساعت دکسمدتومیدین و گروه سولفات منیزیم (M) 2 گرم و سپس 0/9 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت سولفات منیزیم دریافت کردند. ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و فشار متوسط شریانی در زمان های مختلف قبل و پس از مصرف دارو ثبت شد. آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای اسکویر برای تحلیل تک متغیره و آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری برای تحلیل چندمتغیره استفاده شدند.

  نتایج

  توزیع بیماران از نظر فاکتورهای دموگرافیک و عمل جراحی در سه گروه یکسان بود (0/05<P). کمترین مقدار فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشار خون متوسط شریانی در هر سه گروه در زمان اینداکشن بود. تفاوت آماری معنی داری در اکثر زمان های اندازه گیری بین سه گروه مداخله دیده نشد. آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری اثر متقابل زمان و گروه را بر فشار خون نشان نداد (0/05<P)؛ ولی اثرات گروه های درمانی بر ضربان قلب معنی دار دیده شد (0/018=P).

  نتیجه گیری

   انفوزیون دکسمدتومیدین عموما بر تغییرات فشار خون بیمار موثر نبود، ولی بر تغییرات ضربان قلب تقریبا در تمام فرآیند اندازه گیری به طور چشمگیری موثرتر از سولفات منیزیم و گروه کنترل بود. به طوری که از نظر تعداد ضربان قلب در گروه دکسمتدومیدین، بیماران شرایط پایدارتری را تجربه کردند.

  کلیدواژگان: دکسمدتومیدین، سولفات منیزیم، کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی، پاسخ همودینامیک
 • منا دانایی کوشا، سمانه سادات طباطبایی*، فاطمه شهابی زاده، قاسم آهی صفحات 798-809
  سابقه و هدف

  سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است و موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیق می شود؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی مثبت نگر گروهی و درمان شناختی - رفتاری گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر نیمه تجربی بود و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان میلاد شهر تهران در سال 1400 بودند. 45 نفر که دارای ملاک های ورود؛ مانند بازه سنی 55-25 سال یا گذشتن یک ماه از دوره شیمی درمانی بودند، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های آزمایشی در 8 جلسه 90دقیقه ای به صورت هفتگی تحت درمان شناختی - رفتاری و مثبت نگر قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی استفاده شد و داده ها با نرم افزار SPSS-20 تجزیه وتحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج، حاکی از تفاوت معنادار بین تاثیر دو درمان بر نمرات متغیر تنظیم شناختی هیجان بود (0/05<P). همچنین گروه درمانی شناختی - رفتاری بر خرده مقیاس های ملامت خویشتن و دیگران، عدم پذیرش، نشخوار فکری، عدم تمرکز مجدد، عدم دیدگاه گیری و فاجعه سازی در مقایسه با گروه درمانی مثبت نگر تاثیر بیشتری بر زنان مبتلا به سرطان پستان داشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

   یافته های این مطالعه نشان داد که با استفاده از درمان شناختی - رفتاری می توان تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشید؛ بنابراین اصول این روش درمانی می تواند جهت بهبود علایم شناختی هیجان بیماران توسط درمانگران در کلینیک ها و بیمارستان ها به کار رود.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی مثبت نگر، درمان شناختی - رفتاری، تنظیم شناختی - هیجان، سرطان پستان
 • فرناز سیفی*، مقصود نبیل پور صفحات 810-816
  سابقه و هدف

  ملاحظات ضدسیتوکین و سایر درمان ها در بیماران کووید-19 با سابقه دیابت می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از مرگ ومیر داشته باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی غلظت IL-6، IL-10 و ویتامین D در بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه بود.

  مواد و روش ها

   جامعه آماری این پژوهش، کلیه بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه بود که 16 نفر به صورت سرشماری انتخاب شدند. اندازه گیری سایتوکین ها با استفاده از کیت مخصوص IL-6 و  IL-10به روش الایزا انجام شد. سطح بالای 30 نانوگرم / دسی لیتر ویتامین D به عنوان سطح کافی و پایین تر از آن به عنوان سطح ناکافی و کمبود در نظر گرفته شد. از آزمون آماری تی مستقل برای مقایسه دو گروه استفاده شد. همچنین برای آشکارسازی اندازه اثر در آزمون مستقل، اندازه های اثر D کوهن برای هر گروه محاسبه شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح 0/05≤P انجام شد. نمودارها با استفاده از Graph Pad Prism 9 ترسیم شدند.

  نتایج

  تمامی بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 از سطح کمبود ویتامین D رنج می بردند؛ به طوری که در تمامی آن ها سطح ویتامین D بین 10 تا 20 نانوگرم / دسی لیتر بود. همچنین نتایج نشان داد که سطوح هر دو IL-6 و IL-10 در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه در مقایسه با افراد سالم افزایش معناداری داشت (0/05≤P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد اندازه گیری سطح اینترلوکین-6 و 10 و نسبت آن ها به همراه ویتامین D بتواند به عنوان پیش بینی کننده خوبی برای تشخیص اقدامات مراقبت های ویژه در بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دیابت، کروناویروس، سایتوکاین، اینترلوکین، ویتامین D
 • امیر نصرتی، بابی سان عسکری*، معصومه حبیبیان صفحات 817-824
  سابقه و هدف

  کنترل چاقی و کمبود ویتامین  Dکه با بروز بیماری قلبی - عروقی، اختلالات متابولیکی و افزایش هموسیستیین همراه هستند؛ از اهداف مهم مداخله های درمانی می باشند. در مطالعه حاضر، اثر تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا (HIIRT) و ویتامین D بر سطوح هموسیستیین و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در زنان دارای اضافه وزن با کمبود ویتامین D بررسی شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی، زنان دارای اضافه وزن همراه با کمبود ویتامین D موردبررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها به طور تصادفی به چهار گروه 13تایی (شاهد، تمرین، ویتامین D و تمرین + ویتامین D) تقسیم شدند. گروه های تمرین، HIIRT را با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند و گروه های ویتامین D، یکبار در هفته ویتامین D مصرف نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و تی زوجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  پس از 8 هفته مداخله های تحقیق، سطح هموسیستیین در گروه های تجربی، کاهش و TAC افزایش معنادار یافت (0/001>P). به علاوه مداخله ترکیبی با تغییرات بیشتری در سطوح هموسیستیین و TAC در مقایسه با HIIRT و ویتامین D همراه بود (0/001>P)؛ اما HIIRT و ویتامین D تاثیر مشابهی بر تغییرات این متغیرها داشتند (0/05 >P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد که بخشی از اثرات بهینه HIIRT و مصرف ویتامین D در توسعه سلامت زنان دارای اضافه وزن با کمبود ویتامین D، می تواند ازطریق افزایش TAC و کاهش هموسیستیین القا شود.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، هموسیستئین، اضافه وزن، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ویتامین D
 • علی آقازیارتی، محمد عاشوری*، قاسم نوروزی، دانیل پی هالاهان صفحات 825-833
  سابقه و هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر تنظیم شناختی و رفتاری هیجان مادران کودکان کم شنوا انجام شد.

  مواد و روش ها

   روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک کم شنوای 4 تا 6ساله شهر تهران در سال 1400 بود که به روش تصادفی ساده از بین مراکز و انجمن های ناشنوا و کم شنوا انتخاب شدند. حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و هر گروه 15 نفر بودند. گروه آزمایش در 10 جلسه 90دقیقه ای به صورت 3 جلسه در هفته در برنامه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه شرکت کردند؛ درحالی که گروه کنترل در این برنامه شرکت نکرد. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و همکاران، 2009) و تنظیم رفتاری هیجان (کرایج و گارنفسکی، 2019) بود. آزمودنی ها با استفاده از این پرسشنامه ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که برنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه بر تنظیم شناختی و رفتاری هیجان مادران کودکان کم شنوا تاثیر معناداری داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

   براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که برنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه سبب بهبود تنظیم شناختی و رفتاری هیجان مادران کودکان کم شنوا می شود.

  کلیدواژگان: فرزندپروری ذهن آگاهانه، تنظیم هیجان، کودکان کم شنوا
 • عالیه محمدزاده علی آبادی، عباس تقوی اردکانی*، محمدرضا شریف، علیرضا مروجی، علیرضا امیرشاهی صفحات 834-839
  سابقه و هدف

  یبوست به شرایطی اطلاق می شود که در آن حرکات روده کاهش می یابد و عبور محتویات روده به سختی صورت می گیرد و با احتباس غیرارادی مدفوع در کودکان مشخص می شود. یبوست مشکل شایعی در کودکان است. یکی از نشانه های مسمومیت با سرب، علایم گوارشی به خصوص یبوست می باشد. هرچند که این نقش در ایجاد علایم گوارشی شناخته شده است؛ ولی درمورد اثرات سطوح پایین تر سرب در ایجاد یبوست اطلاعات اندکی دردسترس است. در این مطالعه، اثرات سطح پایین تر از مسمومیت سرب در ایجاد یبوست مزمن بررسی می گردد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع مورد - شاهدی است که روی 30 نفر از کودکان 1 تا 14 سال که با شکایت از مشکلات دفع مدفوع، طی شش ماه اول سال 1393 به درمانگاه اطفال بیمارستان شهیدبهشتی کاشان ارجاع داده شده بودند، انجام شد و مطابق با کرایتریای روم، 30 نفر که مبتلا به یبوست مزمن و واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند و موردبررسی قرار گرفتند. گروه شاهد با تطبیق سن، جنس و محل زندگی از بین کودکان سالم انتخاب شد.

  نتایج

  میانگین سطح سرمی سرب در گروه های مورد مطالعه و کنترل به ترتیب 4/04±9/11 و 2/94±6/36 میکروگرم بر دسی لیتر بود (0/004=P) و فراوانی مسمومیت با سرب بیش از g/dl µ 10 در گروه مورد مطالعه 7/46 درصد و در گروه شاهد 3/13 درصد بود (0/005=P).

  نتیجه گیری

   سطح سرمی سرب در کودکان مبتلا به یبوست مزمن به شکل چشمگیری بیشتر از کودکان سالم است.

  کلیدواژگان: یبوست مزمن کودکان، سرب، مسمومیت
 • افشین احمدوند، مطهره منصورنژاد، زهرا سپهرمنش* صفحات 840-846
  سابقه و هدف

  مشکلات عملکرد جنسی از عوارض شایع درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد جنسی مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین انجام شد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه مقطعی حاضر 30 مرد تحت درمان نگهدارنده متادون (15 نفر) و بوپرنورفین (15 نفر) از مراکز ترک اعتیاد کاشان وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه وضعیت جنسی گلومبوک - راست استفاده شد. داده های جمع آوری شده ازطریق نرم افزار SPSS نسخه 22 ویرایش شدند و با استفاده از آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و رگرسیون خطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  میانگین نمره کل وضعیت عملکرد جنسی بین دو گروه متادون (5813/58±38/40) و بوپرنورفین (14/56 ± 38/33) تفاوت معناداری نداشت (0/733= P).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که در هر دو گروه، وضعیت عملکرد جنسی، در سطح نامطلوب بوده است؛ بنابراین توصیه می‎شود که مطالعات آتی به ارایه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد و رضایت جنسی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: اعتیاد، اختلال عملکرد جنسی، درمان نگهدارنده متادون، درمان نگهدارنده بوپرنورفین
 • فرانک شرافتی، علی جهان، احسان کاظم نژادلیلی، مجید میرمحمدخانی* صفحات 847-858
  سابقه و هدف

  تصادف، یکی از فراگیرترین مشکلات در زمینه سلامت در جهان است. مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی علیتی در ایجاد تصادفات جاده ای در استان گیلان انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر، مطالعه مقطعی و توصیفی - تحلیلی است که در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول با جستجو در منابع و خبرگان اقدام به تدوین پرسشنامه گردید. سپس مولفه های مهم و ابعاد موردنظر در الگوی مفهومی اولیه شناسایی شد و پرسشنامه اولیه تدوین گردید و برای تایید به نظر خبرگان رسید. سپس پرسشنامه نهایی محقق گشت و در مقیاس لیکرت استخراج شد. روایی محتوایی آن توسط خبرگان و پایایی آن نیز محاسبه شد و جهت تکمیل پرسشگری، با 670 نفر از رانندگان به صورت حضوری و تلفنی مصاحبه به عمل آمد. داده ها وارد نرم افزار SPSS و PLS شدند و با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، الگوی نهایی استخراج شد.

  نتایج

  مدل با شش عامل انسانی، موانع دید، علت تامه، علت فضایی، نوع برخورد و نقص موثر راه ارایه شد که می توانند 64/406 درصد واریانس متغیر علت تصادفات جاده ای را در برگیرند. الگوی پیشنهادی بیشترین تاثیر را از مولفه انسانی (774/0) و کمترین تاثیر را از نقص راه (0/03-) می گیرد.

  نتیجه گیری

   براساس نتایج حاصل از مطالعه؛ عوامل انسانی، خودرو و راه در وقوع تصادفات جاده ای نقش بسزایی دارند و با شناخت این عوامل، مدیران قادر می شوند تا اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش تصادفات انجام دهند.

  کلیدواژگان: الگو، تصادفات، جاده ای
 • علی شفیعی، علی فخری نوش آبادی*، محمدحسین زیلوچی، غلام عباس موسوی، عاطفه رزاقی زارع بیدگلی صفحات 859-867
  سابقه و هدف

  فاصله بین پژوهش و عمل، جزو یکی از چالش های مهم نظام سلامت به حساب می آید. یک پاسخ احتمالی به این چالش «ترجمان دانش» است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1401 طراحی و انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی در سال 1401 روی یک نمونه 114 نفری از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش نمونه گیری دردسترس انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه ترجمان دانش بود که توسط کمیته ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و تایید اعتبار شده بود. داده های جمع آوری شده ازطریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس، یومن ویتنی و اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  میانگین نمره کل ترجمان دانش، 0/54±2/73 و هریک از ابعاد نیازسنجی مخاطبان، تولید و کاربرد دانش به ترتیب 0/65±2/68، 0/59±2/82 و 0/57±2/67 به دست آمده است که اختلاف معناداری با حد متوسط 3 دارند. بعد «کاربرد دانش» کمترین و بعد «تولید دانش» بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند. همچنین بین میانگین امتیاز کلی ترجمان دانش و هریک از ابعاد آن با جنس، جایگاه شغلی، نوع گروه، سابقه خدمت، سطح تحصیلات، شرکت در کارگاه های آموزش ترجمان دانش و تعداد طرح پژوهشی اعضای هیات علمی موردمطالعه اختلاف آماری معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان کمتر از سطح متوسط می باشد و تا سطح مطلوب فاصله دارد. بنابراین اقداماتی جهت تسهیل فرآیند ترجمان دانش در دانشگاه و بهبود شرایط آن ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: ترجمان دانش، مدیریت دانش، پژوهش
|
 • Zahra Rastgar, Fariba Khosravinejad* Pages 750-760
  Background

  Niosomes are primary-bilayer vesicles used in anticancer drugs. The aim of this study is the synthesis of nisome nanocarrier containing Artemisia Annua extract and its anticancer charactersitics.

  Materials and Methods

  This in-vitro study was carried out at the Islamic Azad University, North Tehran Branch, from December 1400 to September 1401. Firstly, a niosomes nanocarrier was synthesized with the thin-layer hydration approach. Then, Artemisia Annua extract was loaded into them. Following that, physical and chemical features of nanocarriers were evaluated utilizing scanning electron microscope (SEM) and dynamic light scattering (DLS). The encapsulation level and the release pattern of the extract were valiadated vi a dialysis bag. Finally, its anticancer effects were investigated on breast cancer cell line (MCF_7).

  Results

  The results showed that the synthesized nanocarrier of nisome containing the extract has a spherical structure and its size was 208.1 nm and the encapsulation percentage was 62.35%. It was also found that the nanocarrier of loaded niosom had significant anticancer effects compared to non-loaded extract.

  Conclusion

  It can be concluded that the nisome-containing Artemisia Annua extract of medicinal plant increases the anti-cancer effects significantly, and therefore, nisome can be used as a targeted drug delivery system for anti-cancer purposes.

  Keywords: Nanoprobe, Niosome, Artemisia Annua, Breast cancer
 • Maryam Afshani, Esmail Nasiri*, Mohsen Khalili Pages 761-769
  Background

   Different intensities of exercise may have a different effect on the level of brain-derived neurogenic factor (BDNF). Hence, this study aimed to determine the effect of sprint interval training with short repetitions on hippocampal BDNF level, spatial learning and memory in adult rats.

  Materials and Methods

   Sixteen Wistar rats were randomly divided into the control (CO, n=8) and exercise (EX, n=8) groups. The exercise was performed for 8 weeks, 3 sessions per week, 4-9 repetitions of 10 seconds sprints, and 1-minute rest. At the end of the training period, the learning and memory of the animals were evaluated by Y maze and shuttle box tests. 48 hours after the test, the rats were anesthetized and the hippocampal tissue was isolated. BDNF levels were measured in hippocampal tissue homogeneity. The independent t-test was used to analyze the data at the alpha level of 0.05.

  Results

   Statistical analysis of the data showed that the level of BDNF in EX hippocampus was significantly higher than that of CO (P<0.001); While there was no significant difference between the two groups in terms of the results of Y-maze and shuttle box behavioral tests (P˃0.05).

  Conclusion

   According to the findings of the present study, it seems that SIT may help to increase the hippocampus BDNF level in rats by spending much less training time (30-40 min./week) than other training protocols; But it has no positive or negative effect on learning and memory.

  Keywords: Sprint interval training, Brain-derived neurotrophic factor, Learning, memory, Rats
 • Fahimeh Sharif, Razieh Nazari, Mahdi Fasihi-Ramandi*, Ramezan Ali Taheri, Mohsen Zargar Pages 770-778
  Background

  Brucellosis is one of the most common diseases between humans and animals. Therefore, the need for prevention and production of an efficient vaccine is necessary. The aim of the present study is to prepare a niosomal nanostructure containing trivalent immunogen (TF, Bp26 and Omp31) of Brucella as a nanovaccine candidate.

  Materials and Methods

  In this study, after designing the immunogen structure by bioinformatics databases and software, in order to evaluate the immunogenicity of the designed recombinant protein, clone and gene expression were carried out in E.coli BL21. The protein extracted from the culture of said cells was purified by Ni-NTA column. Thin layer coating method was used to prepare niosomes carrying trivalent immunogen and were evaluated using DLS and Zetasizer characterization tests. Then, the amount of trivalent immunogen loading and release was calculated.

  Results

  The results of the characterization confirmed the successful fabrication of niosomal nanosystem containing trivalent immunogen. The results showed that the produced niosomes are in a suitable range of size (100 nm). Trivalent immunogen with high efficiency (81.96%) is encapsulated in the system. The release of trivalent immunogen from Niosomal nanosystem was reported to be 97% after 96 hours. In addition, the trivalent immunogen release pattern of the coated system was more controlled and slower. This confirms the positive effect of the niosome nanosystem.

  Conclusion

  The use of nisome as a nanovaccine agent has an effective role in controlling antigen release and can be considered as a vaccine candidate and increase the protective immune response against Brucella.

  Keywords: Brucella, vaccine, Nanostructure, TF, Bp26, Omp31
 • Iman Saffari, Abbasali Motallebi-Moghanjoghi, Reza Sharafati-Chaleshtori*, Maryam Ataee, Azad Khaledi Pages 779-788
  Background

  In recent years, the use of herbal medicine, as a complementary and effective medicine, is increasing worldwide. The aim of this study was to investigate the properties of Rosa damascene essential oil nanoemulsion in vitro.

  Materials and Methods

  In this experimental study, rose flower was obtained from Barzok area of Kashan and its essential oil was prepared by steam distillation method. The components of the essential oil were identified by gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS). After preparing essential oil nanoemulsion, the size and morphology of nanoemulsion were examined by zeta test and transmission electron microscope (TEM), respectively. Antioxidant activity and cytotoxicity were tested by DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) and MTT (HeLa cancer cells) methods, respectively. Antimicrobial activities against Salmonella Typhimurium were evaluated by disc diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC) and bactericidal (MBC) by microdilution methods and prevention of biofilm formation.

  Results

  The most compounds of rose essential oil included Nonadecane (33.55%), Heneicosane (16.03%), Hexadecanal (7.78%) and Eicosane (3.39%). The stability of nanoemulsion was also equal to -47.5 mV. The size of nanoemulsion particles was also confirmed by TEM method. Essential oil nanoemulsion had no antioxidant activity. The MIC and MBC were 350 and 700 µg/ml, respectively. The percentage of biofilm reduction in MIC and MBC concentrations was 75 and 80%, respectively. The concentration of 5.47 µg/mL of nanoemulsion caused a decrease of 67% of living HeLa cells.

  Conclusion

  With attention to the antibacterial and anticancer properties of rose essential oil nanoemulsion, this compound can be suggested in the treatment of bacterial infections and cancer cells.

  Keywords: Nanoemulsion, Rose Essential Oil, Antibacterial Activity, Anticancer Activity, Gas Chromatography
 • Mehdi Rajabi, Mehrdad Mahdian*, Hossin Akbari, Emad Khan Ahmad Pages 789-797
  Background

  Evolution of laparoscopic surgery has been enormous help to both patient and surgeon, although incidence of pneumoperitoneum as consequence of laparoscopic surgery would cause hemodynamic instability. In this study, effect of dexmedetomidine and magnesium sulfate on hemodynamic status during laparoscopic cholecystectomy has been assessed.

  Materials and Methods

  This study was a double-blind randomized clinical trial that was conducted on 61 patients. Patients were randomly assigned to 3 groups. Control group (C) saline infusion, dexmedetomidine group (D) 1 μg/kg and then 0.5 μg/kg/h of dexmedetomidine and magnesium sulfate group (M) 2 g and then 0.9 mg/kg/h of magnesium sulfate they received. Heart rate, systolic and diastolic blood pressure and mean arterial pressure were recorded at different times before and after taking the drug. Independent T-test, ANOVA, and chi-square were used for univariate analysis and ANOVA with repeated measures for multivariate analysis.

  Results

  The distribution of patients in terms of demographic factors and surgery were the same in the three groups of the study (P<0.05). The lowest values of systolic, diastolic and mean arterial blood pressure in all three groups were seen at the time of the induction. No statistically significant difference was seen in most of the measurement times between the three intervention groups. Analysis of variance with repeated measurement did not show the interaction effect of time and group on blood pressure (P<0.05), but the effect of treatment groups on heart rate was significant (P=0.018).

  Conclusion

  Dexmedetomidine infusion was generally not effective on the patient's blood pressure changes, but it was significantly more effective on heart rate changes than magnesium sulfate and the control group in almost the entire measurement process. Therefore, in terms of the heart rates, in the dexmethomidine group, the patients experienced more stable conditions.

  Keywords: Dexmedetomidine, Magnesium sulfate, Laparoscopic cholecystectomy, Hemodynamic response
 • Mona Danaei-Kousha, Samaneh Sadat Tabatabaei*, Fatemeh Shahabizadeh, Ghasem Ahi Pages 798-809
  Background

  Breast cancer is the most common type of cancer among women and causes emotional and emotional problems, therefore, the present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of group positive behavior therapy and group cognitive behavioral therapy on the cognitive regulation of emotion in women with breast cancer.

  Materials and Methods

  The present study was semi-experimental and the statistical population of the research was all women with breast cancer referred to Milad Hospital in Tehran in 1400, 45 of whom met the entry criteria (age range 25-55 years, one month passed from the course chemotherapy) were selected by purposive sampling and were randomly divided into two experimental groups and one control group. The experimental groups underwent cognitive-behavioral and positive therapy in 8 90-minute sessions. In order to collect information, the Garnevsky emotion regulation questionnaire was used and the data were analyzed with SPSS-20 software.

  Results

  The results indicated a significant difference between the two treatments on the scores of cognitive regulation of emotion (P<0.05). Cognitive behavioral group therapy had a greater effect on the subscales of blaming oneself and others, non-acceptance, rumination, lack of refocusing, lack of perspective taking, and catastrophizing (P<0.05).

  Conclusion

  The findings of the study showed that by using cognitive behavioral therapy, it is possible to improve the cognitive regulation of emotion in women with breast cancer, so the principles of this treatment method can be used by therapists to improve the cognitive symptoms of emotion in patients.

  Keywords: Positive behavioral therapy, Cognitive behavioral therapy, Cognitive regulation of emotion, Breast cancer
 • Farnaz Seifi-Skishahr*, Maghsoud Nabilpour Pages 810-816
  Background

  Anti-cytokine considerations and other treatments in covid-19 patients with a history of diabetes can play an important role in preventing mortality. Therefore, the aim of this study was to investigation the concentration of IL-6, IL-10, and vitamin D in diabetic patients with covid-19 hospitalized in the intensive care unit.

  Materials and Methods

  The statistical population of this research was all diabetic patients with covid-19 hospitalized in the special care department. 16 of them were selected as a statistical sample by the census. Cytokines were measured using a special kit for IL-6 and IL-10 based on the manufacturer's instructions, using the ELISA method. A level above 30 ng/dL of vitamin D was considered as a sufficient level, and a level below that was considered as an insufficient and deficient level. Independent t-test was used to compare two groups. In addition, to reveal the effect size in the independent test, Cohen's D effect sizes were calculated for each group. The significance level of all statistical operations was determined by SPSS at the P≤0.05 level. Graphs were drawn using Graph Pad Prism 9.

  Results

  All diabetic patients infected with covid-19 suffered from vitamin D deficiency levels so, the level of vitamin D was between 10 and 20 ng/dl in all of them. Also, the results showed that the levels of both IL-6, IL-10 increased significantly in patients admitted to the intensive care unit compared to healthy individuals (P≤0.05).

  Conclusion

  It seems that measuring the level of IL-6, IL-10, and their ratio along with vitamin D can be used as a useful predictor to diagnosing special care measures in diabetic patients with covid-19.

  Keywords: Diabetes, Coronavirus, Cytokine, Interleukin, Vitamin D
 • Amir Nosrati, Babisan Askari*, Masoumeh Habibian Pages 817-824
  Background

  One of the important goals of therapeutic interventions is to control obesity and vitamin D deficiency, which are associated with the occurrence of cardiovascular disease, metabolic disorders and increased homocysteine. In this study, the effect of high-intensity interval resistance training (HIIRT) and vitamin D on homocysteine and total antioxidant capacity (TAC) ​​levels in overweight women with vitamin D deficiency was investigated.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, overweight women with vitamin D deficiency were investigated. The subjects were randomly divided into four groups of 13 (control, exercise, vitamin D and exercise+vitamin D). The exercise groups performed HIIRT with an intensity of 80% of one maximum repetition, and the vitamin D groups consumed vitamin D once a week. The collected data were analyzed using one-way analysis of variance and paired t-tests.

  Results

  After 8 weeks of research interventions, homocysteine level decreased and TAC significantly increased in the experimental groups (P<0.001). In addition, combined intervention was associated with more changes in homocysteine and TAC levels compared to HIIRT and vitamin D intervention (P<0.001), but HIIRT and vitamin D had a similar effect on the changes of these variables (P>0.05).

  Conclusion

  It seems that part of the optimal effects of HIIRT and vitamin D consumption in the health development of overweight women with vitamin D deficiency can be induced by increasing TAC and decreasing homocysteine.

  Keywords: High-intensity interval training, Homocysteine, Overweight, Total antioxidant capacity, Vitamin D
 • Ali Aghaziarati, Mohammad Ashori*, Ghasem Norouzi, Daniel P Hallahan Pages 825-833
  Background

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of mindful parenting on the cognitive and behavioral emotion regulation in mothers of children with hearing loss.

  Materials and Methods

  The present research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design. The statistical population included all mothers of children with hearing loss aged 4 to 6 years in Tehran in 2021, who were selected by a simple random method from deaf and hearing loss centers and associations. The sample size was 30 people who were randomly divided into experimental and control groups and each group had 15 people. The experimental group participated in ten 90-minute sessions, 3 sessions a week, in the mindfulness parenting training program, while the control group did not participate in this program. The research instruments included the cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski and et al., 2009) and the behavioral emotion regulation questionnaire (Kraaij and Garnefski, 2019). Subjects were evaluated using these questionnaires in pre-test, post-test and follow-up stages. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that the mindful parenting program had a significant effect on the cognitive and behavioral emotion regulation in mothers of children with hearing loss (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that the conscious parenting program improves the cognitive and behavioral emotion regulation in mothers of children with hearing loss.

  Keywords: Children with hearing loss, Emotion regulation, Mindful parenting
 • Aliyeh Mohamadzadeh, Abbas Taghavi-Ardakani*, Mohammad Reza Sharif, Alireza Moravveji, Alireza Amirshahi Pages 834-839
  Background

   Constipation refers to a condition in which intestinal movements are reduced and the passage of intestinal contents is difficult, and it is characterized by the involuntary retention of feces in children. One of the symptoms of lead poisoning is digestive symptoms, especially constipation. Although its role in gastrointestinal symptoms is known, little information is available on the effects of lower levels of lead on constipation. In this study, the effects of lower levels of lead poisoning in causing chronic constipation are investigated.

  Materials and Methods

    This is a case-control study that was conducted on 30 children aged 1 to 14 years who were referred to the pediatric clinic of Shahid Beheshti Hospital in Kashan with complaints of defecation problems during the first six months of 2013. According to Rome 3 criteria, they had a chronic disease and were eligible to enter the study (according to the entry and exit criteria) and done. The control group was selected from among healthy children by matching age, gender, and place of residence. 

  Results

   The mean serum lead level in the study group and the control group was 9.11±4.04 and 6.36±2.94 micrograms/dL, respectively (P=0.004) and the frequency of lead poisoning was more than 10 µg/dl in the case group and 46.7% and 13.3% in the control group (P=0.005).

  Conclusion

   The serum level of lead in children with chronic constipation is significantly higher than in healthy children.

  Keywords: Children's chronic constipation, Lead, Poisoning
 • Afshin Ahmadvand, Motahhareh Mansournejad, Zahra Sepehrmanesh* Pages 840-846
  Background

  Sexual dysfunction is a common complication of methadone maintenance therapy (MMT) and buprenorphine maintenance therapy (BMT). The aim of this study was to evaluate of sexual function in addicted men under treatment with methadone and buprenorphine.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 30 men undergoing methadone maintenance treatment (n=15) and buprenorphine (n=15) were included in the study in Kashan addiction treatment centers. The Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) questionnaire was used to collect data. The collected data were analyzed using SPSS version 22 software and using Fisher's exact tests, independent t test and linear regression.

  Results

  There was no significant difference in the mean total score of sexual performance between the methadone (38.40±13.58) and buprenorphine (38.33±14.56) groups (P=0.733).

  Conclusion

  The results showed that in both groups, sexual performance was at an unfavorable level, and therefore, it is recommended that future studies focus on providing strategies to improve sexual performance and satisfaction in patients undergoing maintenance treatment with methadone and buprenorphine.

  Keywords: Addiction, Sexual dysfunction, Methadone maintenance therapy (MMT), Buprenorphine maintenance therapy (BMT)
 • Faranak Sharafati, Ali Jahan, Ehsan Kazemnejade Lyli, Majid Mirmohammadkhani* Pages 847-858
  Background

  The road accidentsis one of the most comprehensive health problems in the world This reasearch is doe with ths purpose developing the etiology patterns of road accident in Gilan province.

  Materials and Methods

  This reasearch was a descriptive sectional and cross- analytical study that was done in two stages. At the first stage, a questionnaire was developed by searching sources and experts. Then, the important components and desired  dimensions were identified in the initial models, then the initial questionnaire was developed and submitted to the expert for approval. The Finak questionnre responses and  used Likert scales. Validity and reliability of research contents were measured by experts, and 670 drivers were interviewed person or by calling to the phone numbers for integration of  questionnaire. The data was entered into SPSS and PLS software and used statistical methods of exploratory and confirmatory factor analysis, the final pattern was extracted.

  Result

  The model as presented with six human factors-visual view barriers – the cause of traffic – the cause space- type of accident and the defect of the road, which can inclue 64.406 of the variable variances of the cause of road accidents.Human factors have the greatest influence 0.774 and road defects have the least influence 0.03 in the proposed pattern.

  Conclusion

  Based on the result of researches about human factors –vehicle and roads have important and significnt role in causes of road accidents and by knowing these factors, managers can be enable to do necessary actions for controling and reduction of road accidents.

  Keywords: Pattern, Accidents, Road
 • Ali Shafiei, Ali Fakhri*, Mohammad Hossein Ziloochi, Gholamabbas Mousavi, Atefe Razaghi-Rare-Ridgoli Pages 859-867
  Background

  The gap between research and practice is one of the important challenges of the health system. A possible answer to this challenge is knowledge translation. This research was designed and conducted to assess the status of knowledge translation in Kashan University of Medical Sciences in 2022.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2022 on a sample of 114 faculty members of Kashan University of Medical Sciences using convenience sampling. The research tool was the knowledge translation questionnaire, which was designed and validated by the knowledge translation committee of Tehran University of Medical Sciences. The collected data were analyzed through SPSS software and using one-sample t-tests, independent t-tests, analysis of variance, Mann-Whitney U and repeated measurements.

  Results

  The mean score of knowledge translation was 2.73±0.54 and each of the dimensions of audience needs assessment, knowledge production and knowledge application were 2.68±0.65, 2.82±0.59 and 2.67±0.57, respectively, which have a significant difference with the average limit of 3. »Knowledge application« dimension had the lowest and »Knowledge production« dimension had the highest average. Also, there was no statistically significant difference between the overall average score of knowledge translation and each of its dimensions with department, work experience, executive position, education level and attending knowledge translation training workshops and the number of research projects of the studied faculty members.

  Conclusion

  The results show that the status of knowledge translation in Kashan University of Medical Sciences is lower than the average level and far from the desired level. Therefore, it is necessary to take measures to facilitate the process of knowledge translation in the university and improve its conditions.

  Keywords: Knowledge Translations, Knowledge management, Research