فهرست مطالب

 • پیاپی 76 (بهمن و اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سردار محمدی*، کیوان زمانی دادانه صفحات 17-42
  هویت تیمی و هواداری ورزشی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال است که تاثیر آن ها با توجه به سن هواداران تغییر می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر سن در ارتباط هویت تیمی و هواداری ورزشی با پرخاشگری هواداران فوتبال است. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش هواداران باشگاه استقلال بودند که از بین آن ها تعداد 211 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پنج پرسشنامه استاندارد هواداری ورزشی؛ هویت تیمی؛ پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کلامی بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هویت تیمی و هواداری ورزشی اثر مثبت و معنی داری بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارند. سن نیز اثر معناداری بر هویت تیمی، هواداری ورزشی، خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارد اما این تاثیرات منفی و معکوس می باشد. همچنین اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران جوان بیشتر از هواداران میانسال و پیر بود و اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران میانسال بیشتر از هواداران پیر بود. با توجه به نتایج به دست آمده برگزارکنندگان مسابقات فوتبال در کشور و کانون هواداران تیم ها می توانند از هواداران سن بالا برای کنترل احساسات هواداران سن پایین تر و کاهش پرخاشگری هوادان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هویت تیمی، هواداری ورزشی، پرخاشگری، فوتبال
 • قاسم مهرابی*، مهرعلی همتی نژاد صفحات 43-74
  در پژوهش های مدیریت، یک روند رو به رشد به سمت اندازه گیری ترکیبی وجود دارد که در آن شاخص های اندازه گیری به عنوان علت سازه ها در نظر گرفته می شود. اندازه گیری ترکیبی می تواند جایگزین مناسبی برای اندازه گیری انعکاسی، که در آن سازه ها به عنوان علت شاخص های اندازه گیری در نظر گرفته می شود، باشد. استفاده نادرست از مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی، روایی محتوای سازه را تضعیف می کند، روابط ساختاری بین سازه ها را مخدوش می کند و در نهایت سودمندی نظریه ها را برای حوزه عمل کاهش می دهد. بنابراین هدف از این تحقیق شامل: الف) بحث در مورد تمایز بین مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی، ب) توسعه مجموعه ای از معیارهای مفهومی برای تعیین اینکه یک سازه باید به عنوان شاخص های ترکیبی یا انعکاسی مدل سازی شود، ج) توصیه هایی برای ساخت سازه های ترکیبی براساس ریه کورس و سازه های انعکاسی براساس پارادایم چرچیل، می باشد. این مقاله براساس ادبیات تحقیق چارچوبی را ارایه می دهد تا محققان مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی را به درستی طراحی و آزمون نمایند، هرچند که برخی سازه ها ممکن است ذاتا ترکیبی یا انعکاسی باشند.
  کلیدواژگان: مدلسازی معادلات ساختاری، اندازه گیری ترکیبی، اندازه گیری انعکاسی، رویه کورس، پارادایم چرچیل
 • سیده شیما موسوی گرگری، نوشین بنار*، شهرام شفیعی صفحات 75-104

  هدف از این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران حاضر و سابق و کارشناسان روابط بین الملل کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و روابط بین-الملل و ورزشکاران بودند. نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (16 نفر) تایید شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر شرایط علی و زمینه ای و مداخله گر بر ارتقا دیپلماسی ورزشی (34/0)، (37/0) و(27/0) معنی دار بود. همچنین شرایط زمینه ای و مداخله گر بر راهبرد ها (42/0) و (31/0) و اثر ارتقای دیپلماسی ورزشی بر راهبردها (35/0) و راهبردها بر پیامدها (70/0) معنی دار بودند. در مورد وضعیت دیپلماسی ورزشی ایران هنوز مسیر پرچالشی در پیش است و دستگاه های ذینفع از یک نگاه جامع و استراتژیک و اجرای برنامه های راهبردی برای توسعه دیپلماسی ورزشی فاصله دارند. از این رو، با همکاری سازنده بین سازمان های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین الملل توسط این سازمان ها، می توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود.

  کلیدواژگان: روابط بین الملل، دیپلماسی ورزشی، ایران
 • مهدی شریعتی فیض آبادی* صفحات 105-134
  حوادث ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد پس از صعود ایران به جام جهانی 2022 قطر بار دیگر تصمیم گیران سیاسی_ نظامی ایران را به مداخله در امور ورزشی دعوت کرد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه ورزش در تقویت امنیت سیاسی _نظامی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی بود که بصورت تحلیل محتوا صورت گرفت؛ جامعه آماری برابر با نمونه اماری برابر با 13 متخصص حوزه علوم سیاسی و علوم ورزشی صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت، و غیره) بودند؛ نمونه گیری بصورت هدفمند (گلوله برفی) ادامه تا پس از مصاحبه با استفاده از تکنیک دلفی با 13 نفر به اشباع نظری رسید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد 24 مفهوم مرتبط با ورزش در تامین امنیت سیاسی نظامی در هشت مقوله رفع تعارض (56/4)، نظم بخشی (30/4)، توسعه اقتصاد سیاسی (24/4)، ویژگی های فردی (21/4)، انسجام و وحدت ملی (18/4) صلح سازی (98/3)، تقویت ارزش ها (96/3) و آرامش عمومی (94/3) دسته بندی گردید. با توجه به یافته های پژوهش ورزش کارکردی فرای مسایل سرگرم کننده و تفریحی در جامعه مدرن امروز دارد. بنظر می رسد توجه به پدیده نوظهور ورزش می تواند بسیاری از تهدیدات وجودی و چالش برانگیز امنیت ملی جمهوری اسلامی را کمرنگ نماید.
  کلیدواژگان: امنیت ملی، المپیک، چالش، ژئوپولیتیک، کارکرد
 • فهیمه سبزه پرور*، عباس خدایاری، محمدرضا برومند صفحات 135-164
  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگویی برای طراحی مدل شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی بود. روش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. نمونه گیری به روش هدفمند بصورت گلوله برفی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش استرواس و کوربین استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل منظر های کلی؛ ظرفیت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی، ظرفیت نظام ملی کارآفرینی و اشتغال، کارآفرینی در ورزش کشور، ویژگی های فردی، میزان کارآفرینی گرایی، قابلیت اشتغال-پذیری، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای کارآفرینی، شایستگی های ویژه کارآفرینی، کارکردهای فردی ومحیطی بود. یافته های پژوهش نشان داد، شایستگی کارآفرینی از تعامل نظام مند و برآیند مولفه های چهار منظر ظرفیت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی و نظام ملی و نیز شایستگی های ویژه و شایستگی های تخصصی کارآفرین شکل می گیرد که منجر به موفقیت حرفه ای و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کارآفرین است. عامل نظارت مستقیم و صحیح بر روی کارآفرین و راه های کمک و مساعدت به کارآفرین و ایجاد کارآفرینی توسط دولت و ارگانهای ذیربط موجب می شود بسیاری ازچالش ها و موانع و نیز بروکراسی های اداری دست و پاگیر و سدهای پیشرو کارآفرین از بین برود تا کارآفرین در ارایه ایده های خود تشویق گردد و به نظام آموزشی دانشگاه و سیستم های دولتی برای جذب نیرو می توانند در بررسی و ارزیابی میزان شایستگی فرد فارغ التحصیل و آماده به کار استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: شایستگی، کارآفرینی، فارغ التحصیلان تربیت بدنی
 • حمید فروغی پور*، محمد باتوانی، محمد نیکروان صفحات 165-192
  توسعه ورزشی باید در راستای طراحی بهتر و روش های موثرتر ارتقا و افزایش علاقه، مشارکت و اجرا در ورزش باشد. کاراته به عنوان یکی از امیدهای کسب مدال در المپیک پیش روست؛ لذا هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران بود. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیقی آمیخته اکتشافی بود. مرحله اول (کیفی) به روش داده بنیاد بود؛ که در این راستا، افراد مرتبط با موضوع پژوهش و خبرگان ورزش کاراته کشور به صورت هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. در نهایت، داده های حاصل از 20 مصاحبه به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مرحله دوم (فاز کمی) به روش مدل سازی معادلات ساختاری بود؛ که با استفاده از پرسشنامه 21 گویه برگرفته از بخش کیفی انجام گردید. آزمودنی ها در این فاز به صورت نمونه گیری در دسترس و شامل ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران لیگ برتر کاراته ایران که با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 278 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده های به دست آمده با تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده نقش ویژه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین الملل و محیط زیست به منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای توسعه ورزش قهرمانی کاراته ایران بود.نتایج تحقیق عوامل محیطی و اولویت های آن را برای برنامه ریزی مدیران در دستیابی به سطح مطلوب توسعه کاراته ایران خاطر نشان ساخت.
  کلیدواژگان: الگوی توسعه، قهرمانی، عوامل زمینه ای، ورزش کاراته
 • فاطمه پژوهان، مسعود نادریان*، محمد سلطان حسینی، سعید جهانیان صفحات 193-220
  با توجه به خلا موجود الگویی جامع در سازمان های کشور و به تبع آن وزارت ورزش و جوانان به منظور استفاده از استعدادها و توان مجموعه منابع انسانی موجود و برنامه ریزی برای تحقق رسیدن به آن ها نیاز به بررسی و پژوهش است. لذا، هدف از این پژوهش، شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان بر اساس پویایی سیستم بود. بدین منظور با استفاده از روش اکتشافی، داده های کیفی لازم از طریق مصاحبه گردآوری شدند و برای تحلیل بر پایه رویکرد سیستمی و برهم کنش های بین مولفه ها و زیرسیستم های مدیریت استعداد مورد استفاده قرار گرفتند. مشارکت کنندگان پژوهش مدیران و اساتید خبره و متخصص در حوزه مدیریت استعداد بودند که 12 نفر از آن ها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ونسیم صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت استعداد دارای زیرسیستم های اصلی شناسایی، جذب، توسعه و حفظ استعدادها می باشد. درواقع این چهار زیرسیستم تحت سیاست گذاری های سیستم مدیریت استعداد قرار دارند؛ به عبارت دیگر، سیاست های بخش مدیریت استعداد به عنوان درونداد این زیرسیستم ها عمل می کند. همچنین، حلقه های علی و معلولی به دست آمده از زیرسیستم های چندگانه مدیریت استعداد، متغیرهای اثرگذار و نحوه تعاملات آن ها بر روی یکدیگر را ترسیم و به عنوان مبنایی جهت راهکار ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: استعداد، مدیریت استعداد، منابع انسانی، پویایی سیستم، وزارت ورزش و جوانان
 • بهاره یبلویی، رسول نظری*، طیبه زرگر صفحات 221-250

  هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای فوتبال می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود و از جمله تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. برای دستیابی به یک مدل مفهومی ابتدا از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش رویکرد برآینده و یا همان رویکرد گلیزری را دنبال نموده است که شیوه کدگذاری گلیزر شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری می باشد. ابتدا از روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه با خبرگان تحقیق شامل مدیران باشگاه‏های ورزشی حرفه‏ای، اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه بهره وری سازمانی، اطلاعات جمع‏آوری گردید که در مجموع 20 مصاحبه انجام شد. سپس برای تایید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه‏ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد. برای تایید روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از تایید روایی محتوایی، پرسشنامه توزیع گردید. همچنین برای تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در مجموع 215 پرسشنامه جمع آوری شد و تحلیل بر روی همین تعداد انجام شد. از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم افزار ایموس برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. یافته‏ها بخش کیفی نشان داد که مسایلی همچون؛ آموزشی و یادگیری، توجه به هوادار، بودجه و مالی، رهبری و مدیریتی، ابزار و رفتار حرفه‏ای، پیش بینی و آینده نگری و بازاریابی و حامی گری به عنوان مقوله‏های موثر در ارزیابی بهره‏وری باشگاه‏های حرفه‎ای مطح شدند. همچنین در مدل نهایی تحقیق، روابط از معناداری و مقادیر بارهای عاملی مناسبی برخوردار هستند که تایید بخش کیفی است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، بهره، وری، باشگاه، حرفه، ای، فوتبال
 • سمانه خوشکام، جواد غلامیان، مهدی طالب پور*، رضا حیدری صفحات 251-290
  افتخارات اخیر تکواندوی ایران در عرصه بین المللی باعث شده تکواندو در ایران مسیر محبوبیت خود را طی کند و یکی از با اهمیت ترین رشته های ورزشی در ایران می باشد.اما کسب برخی نتایج ضعیف اهمیت بررسی آسیب های موجود در بدنه تکواندوی کشور را آشکار میسازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان رشته ورزشی تکواندو در خراسان رضوی تشکیل می دادند، که از این بین و با توجه نمونه گیری هدفمند و انتخاب دقیق جامعه تحقیق، هر 30 نفر نخبه رشته ورزشی تکواندو به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بود.در بخش مصاحبه از تکنیک های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده های خام بهره گرفته شد.همچنین از روش آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد.بر پایه نتایج پژوهش، 13 الگوی ذهنی شامل الگوی ذهنی تجربه گرایان، دانش گرایان، جوان گرایان، تخصص گرایان، رقابت گرایان، حامی گرایان، راهبرد-گرایان، مادی گرایان، ارتباط گرایان، زیرساخت گرایان، ساختار گرایان، جهانی گرایان و آموزش گرایان ورزش شناسایی شد؛که در یک نتیجه-گیری کلی میتوان بیان کرد، برای رفع آسیب ها در رشته تکواندو می بایست در درجه اول به ساختار خود این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی رجوع کرد و سپس محیط پیرامون و سازمان های وابسته به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: تکواندو، آسیب شناسی، الگوی ذهنی، هیات ورزشی، آسیب های ساختاری
 • رضا طجرلو*، امیر خسروی صفحات 291-316

  هدف این نوشتار تبیین و تحلیل «اصول و مقررات بین المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین الملل» است که از روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به شکل فیش برداری از منابع و اسناد استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این است که؛ تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی ورزشی بر رفتار و حتی حقوق ورزشی داخلی نوعی، اصلاح سازی فرایند تصمیم گیری در نهادهای ورزش فوتبال کشورها با نظر داشت عدم دخالت دولت ها با اهداف سیاسی در امر فوتبال دانست.نتیجه پژوهش گویای این است؛ تغییراتی که فیفا به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی ورزشی در ساختار و عملکرد فدراسیون های ملی دنبال می کند، منتج از قواعد پذیرفته شده درون سازمانی این نهاد بین المللی متشکل از نماینده ملی فوتبال کشورها است که در راستای منافع عمومی ورزش در جهان دنبال می شود تا استقلال سازمان های ورزشی از دولت ها و امور سیاسی محفوظ بماند و به فرایند «پاک» ماندن ورزش و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی آن کمک کند. هرچند فیفا با پشتوانه حقوق درون سازمانی و کاربرد ابزار عمومی داخلی و جهانی بر تحولات شکلی و محتوایی فوتبال پافشاری می کند ولی در برابر دخالت های دولتی در برخی کشورها که فوتبال به صورت غیردموکراتیک اداره می شود، سرسختی چندانی نشان نمی دهد؛ اما این امر شاید بیشتر ناشی از آن باشد که مقامات سیاسی آن کشورها به طور مستقیم یا آشکارا به دخالت هایی که ناقض استقلال حرفه ای و ذاتی یک سازمان غیردولتی باشد، اقدام نمی کنند و بر تصمیم های اتخاذی آن صحه می گذارند.

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، نهادهای بین الملل، نهادهای غیردولتی بین المللی، ورزش فوتبال، فیفا
 • ثریا روحی بهلولی احمدی، ناهید اتقیا*، سید مرتضی عظیم زاده، علی نظریان صفحات 317-338
  هدف از این پژوهش بررسی اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد بود. نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (348 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بازاریابی حسی یوچارونکیت (2015) و ارتقاء برند رضوی (1395) استفاده شد. روایی محتوایی آن توسط 11 تن از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (84/0) تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS ورژن 24 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون (SPSS 24) انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق در مجموع، بازاریابی حسی و 5 مولفه آن (حواس، احساس، تفکر، عمل و رابطه) بر روی ارتقاء برند اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد اثرگذار است. با توجه به این مولفه ها به مسیولین و مدیران اماکن ورزشی توصیه می شود جهت بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای بازاریابی حسی بر روی برندهای ورزشی خود، استفاده از تکنیک های بازاریابی حسی را در برنامه های استراتژیک خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: ارتقا برند، اماکن ورزشی، بازاریابی حسی
 • روح الله محمودی، سید رضا حسنی*، فرشید نمامیان، مهرداد قنبری صفحات 339-360

  پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل تاثیر نام تجاری در ورزش بر فاکتورهای رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را متخصصان صاحب نظر در حوزه بازاریابی ورزشی، روان شناسی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و مصاحبه با خبرگان تا زمان اشباع اطلاعاتی ادامه پیدا کرد و 16 مصاحبه با 16 نفر از خبرگان انجام گرفت و جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران جوان لیگ های برتر رشته های ورزشی منتخب (فوتبال (288 بازیکن)، والیبال (168 بازیکن)، کشتی آزاد (71 بازیکن)) حاضر در لیگ های برتر بود. با توجه به سختی دسترسی به بازیکنان جوان حرفه ای، توزیع پرسشنامه و تحلیل آن تا رسیدن به کفایت نمونه گیری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش 25 مفهوم و سه مقوله اصلی در قالب دو کد محوری استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که نام تجاری در ورزش بر فاکتورهای رفتاری ورزشکاران جوان حرفه ای تاثیرگذار است (ضریب مسیر: 444/0 و مقدار تی: 152/5)؛ بنابراین، استفاده از نام تجاری مناسب، منجر به بهبود عملکردهای رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق ورزشی، ارتباطات، برند، رفتاری ورزشی، مدل
|
 • Sardar Mohammadi *, Keywan Zamani Dadaneh Pages 17-42
  Team Identification and Sports Fandom are among the most important predictors of aggression in football fans that their impact varies with the age of the fans. The purpose of this study was to investigate the moderating role of age in relationship between Team Identification and Sports Fandom with aggression of football fans. The present study was descriptive and correlational that conducted in field method. The statistical population of study was Esteghlal Fans of which 211 persons were selected as the sample. The research instrument consisted of five standard questionnaires of Sport Fandom, Team Identification, Self-reported Aggressiveness, Physical Aggression and Verbal Aggression. In this study, the data were analyzed using variance-based structural equation modeling. The results showed that Team Identification and Sports Fandom have a positive and significant effect on self-report Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression. Also Age has a significant effect on Team Identification, Sports Fandom, Self-report Aggression, Verbal and Physical Aggression, but these effects are negative and inverse. Also, the effect of Team Identification and sports fandom on self-report Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression among the young fans was more than middle-aged and old fans, and the effect of Team Identification and Sports Fandom on self-report Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression among the middle-aged Fans were more than old fans. According to the results organizers of the football matches in the country and the fan club of the teams can use the older fans to control the emotions of the younger fans and reduce the aggression of the fans.
  Keywords: Team Identification, Sports Fandom, Aggression, Football
 • Ghasem Mehrabi *, Mehrali Hematinejhad Pages 43-74
  In management research, there is a growing trend towards Formative measurement which measurement indices are considered the cause of Construct. Formative measurement can be a good alternative to reflective measurement, where Construct are considered to be the cause of measurement indices. Incorrect use of Formative and reflective measurement models Weakening the content validity of the Construct, Weakening the structural relationships between Constructs, and Finally, reduces the usefulness of theories in field of practice. Therefore, the purpose of this study is to: A) discuss the distinction between Formative and reflective measurement models, B) developing a set of conceptual criteria to determine whether a structure should be modeled as a composite or reflective index, C) Recommendations for the construction of Formative Construct based on C-OAR-SE method and reflective Construct based on the Churchill paradigm. This paper, based on the research literature to provid a framework for researchers to design and test Formative and reflective measurement models correctly.However, some structures may be inherently Formative or reflective.
  Keywords: Structural equation modeling, Formative measurement, reflective measurement, C-OAR-SE method, Churchill paradigm
 • Seyyedeh Shima Mousavi Gargari, Noshin benar*, Shahram Shafiee Pages 75-104

  The purpose of this research was designing the model of factors effecting on promotion of sports diplomacy of Iran. Present study in terms of purpose is applied and descriptive-correlation. Statistical population included recent and former managers and experts of National Olympic Committee and sports federations and professors and university students of sports management, political science and international relations also athletes. Samples were selected as purposeful and accessible. A researcher-made questionnaire was used to collect data also formal validity of questionnaire was confirmed by experts (16 people). Its reliability was estimated by using Cronbach's alpha test (0.95) and combined reliability. Structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze data and investigating fit of model. Results indicated that effect of causal and contextual and interventionist conditions on promotion of sports diplomacy (0.34), (0.37), (0.27) were significant. Also, contextual and interventionist conditions on strategies (0.42), (0.31) and effect of promotion of sports diplomacy on strategies (0.35) and strategies on outcomes (0.70) were significant. Regarding situation of sports diplomacy in Iran, although there has been a relatively growing trend over the years, there is still a challenging path ahead. And executive organizations are still far from a comprehensive and strategic vision and the implementation of strategic plans for the development of sports diplomacy. Therefore, with constructive cooperation between organizations in charge of sports in country and giving priority and using the potential of international sports by these organizations, we hope to improve current condition and thus promotion of sports diplomacy of Iran.

  Keywords: International Relations, Sports Diplomacy, Iran
 • Mahdi Shariati Feizabadi * Pages 105-134
  The events of Imam Reza (AS) Stadium in Mashhad, after Iran's qualification to the 2022 World Cup in Qatar, once again invited the country's political-military decision-makers to intervene in sports affairs; The purpose of this study was to explain the position of sports in empowering political and military security; The present study was qualitative in terms of applied purpose and in terms of how to collect data, which was done as content analysis; The statistical population was equal to the statistical sample equal to 13 experts in the field of political science and sports sciences (books, articles, notes, etc.); Purposeful sampling (snowball) continued until after the interview using Delphi technique with 13 people reached theoretical saturation. The findings of the present study showed 24 concepts related to sports in providing military-political security in eight categories: conflict resolution (4.56), regulation (4.30), development of political economy (4.24), personal characteristics (4.21), national cohesion and unity (4.18), peacebuilding (3.98), empowering values (3.96) and public peace (3.94) were categorized. According to research findings, sport has a function beyond the issues of entertainment and recreation in modern society today. It seems that paying attention to the emerging phenomenon of sports can alleviate many of the existential and challenging threats to the national security of the Islamic Republic.
  Keywords: Challenge, Geopolitics, National Security, Olympic, Functioning
 • Fahimeh Sabzehparvar *, Abas Khodayari, Mohamadreza Boroumand Pages 135-164
  The purpose of this study was to provide a model for designing an entrepreneurial competency model for physical education graduates.The research method was qualitative with an exploratory and systematic approach.Purposeful sampling was performed as a snowball.The research tool was contextual exploratory interviews.The validity of the instrument was confirmed based on the legal and scientific validity of the statistical sample, expert opinion and the coefficient of agreement between the coding proofreaders.Strauss and Corbin method was used to analyze the data. Identified research framework including general perspectives;Entrepreneurship capacity in higher education sports sciences,Capacity of the national system of entrepreneurship and employment, Entrepreneurship in sports, Individual characteristics, Entrepreneurship rate, Employability, General, specialized and professional entrepreneurial competencies, Special entrepreneurial competencies, Individual functions It was environmental.Findings showed that entrepreneurial competence is formed from systematic interaction and the result of four dimensional components of entrepreneurial capacity in sports higher education and national system, as well as special competencies and specialized competencies of entrepreneurs that lead to professional success and social and economic functions.He is an entrepreneur.The factor of direct and correct supervision over the entrepreneur and the ways to help and assist the entrepreneur and create entrepreneurship by the government and relevant bodies causes many challenges and obstacles as well as cumbersome administrative bureaucracies and leading barriers for the entrepreneur to present the idea.It is suggested to the educational system of the university and government systems to recruit staff in reviewing and evaluating the degree of competence of the graduate and ready to use this model.
  Keywords: Keywords Competency, Entrepreneurship, Physical Education graduates
 • Hamid Foroughi Pour *, Mohammad Batavani, Mohammad Nikravan Pages 165-192
  Sports development should be in line with better design and more effective ways to promote and increase interest, Karate is one of the hopes of winning a medal in the upcoming Olympics; The purpose of this study is the designing a developmental model of the contextual factors of the karate championship sport of the Iran. It is a combined exploratory mixed study. The first phase (qualitative phase) was a qualitative study using grounded theory method. The participants of the study were selected from the experts in the Karate field of the country. Data were collected through the semi-structured interviews. Then, the data were analyzed through grounded theory method. The second phase of the study (quantitative phase) was done quantitatively using structural equation modeling method. For this purpose, 21questions of the questionnaire were used based on the model of sport for all in Iran. The samples were selected among the Iranian athletes, coaches, sport staff involved in Karate Premier League using stratified random sampling method and 278participants were selected based on Morgan table.The data were analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling through using LISREL software. The results showed the special role of cultural, social, economic, political, international and environmental factors in order to provide a suitable contextual for the development of the karate in Iran. The results of the present study pointed out the environmental factors and its priorities for planning of managers in order to achieve the desired level of development of Iranian karate championship.
  Keywords: Developmental Model, Championship, environmental factor, Karate Sport
 • Fatemeh Pazhouhan, Masoud Naderian *, Mohamad Soltanhoseini, Saeed Jahanyan Pages 193-220
  A gap is evident between the current and comprehensive model for utilizing the talents and capabilities of the Ministry of Sports and Youth as well as planning achieve them. Therefore, the purpose of this study was to identify the causal loops of the talent management in the Ministry of Sports and Youth based on the system dynamics. For this purpose, with the use of exploratory method, required qualitative data were collected for the analysis through interviews based on the system approach and interactions among talent management's components and subsystems. The statistical population of the study consisted of the talented and specialized managers and professors in the field of talent management which 12 individuals were purposefully selected as the sample group. Data analysis was performed using Vensim software. The results of this study showed that the talent management system encompasses the main subsystems for identifying, attracting, developing and retaining the talents. In fact, these four subsystems are functioning under the policies of the talent management system; In other words, the talent management policies act as input for these subsystems. Also, the causal loops obtained from multiple talent management subsystems, influential variables and their interactions were drawn and presented as a basis for providing a solution.
  Keywords: Talent, Talent management, Human Resources, System Dynamics, Ministry of Sports, Youth
 • Bahareh Yabaluii, Rasool Nazari *, Tayebeh Zargar Pages 221-250

  The purpose of this study is to model the effective factors in evaluating the productivity of professional football clubs. The present study was applied in terms of purpose and was one of the mixed (qualitative-quantitative) research. To achieve a conceptual model, foundation data theory was first used. This research has followed the resultant approach or the same glazer approach that glycer coding method includes open coding, axial coding and theoretical coding. First, information was collected from the snowball sampling method of interviews with research experts, including managers of professional sports clubs, professors of sports management and specialists in the field of organizational productivity, and a total of 20 interviews were conducted. Then, to confirm the conceptual model based on the data theory of the foundation, a questionnaire was developed according to the research results. To confirm the content validity of the questionnaire, the opinions of sports management experts were used and after confirming the content validity, the questionnaire was distributed. Cronbach's alpha coefficient was also used to confirm the reliability of the questionnaire. A total of 215 questionnaires were collected and analyzed on the same number. First and second-order factor analysis using Emos software was used to evaluate the conceptual model of the research. The findings of the qualitative section showed that issues such as; Training and learning, fan attention, budget and finance, leadership and management, professional tools and behavior, forecasting and foresight, and marketing and advocacy were identified as effective categories in evaluating the productivity of professional clubs.

  Keywords: Evaluation, Productivity, Professional club, Football
 • Samaneh Khoshkam, Javad Gholamian, Mahdi Talebpour *, Reza Heydari Pages 251-290
  Recent Taekwondo honors in the international arena have made Taekwondo popular in Iran, and with a population of about two million athletes, Taekwondo is one of the most important sports in Iran. However, the achievement of some poor results, especially in the Tokyo Olympics, reveals the importance of examining the injuries in the country's taekwondo body. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying and analyzing the mental patterns of experts regarding the pathology of taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province. This research is based on purpose, of applied type, in terms of descriptive-exploratory nature and due to the application of Q methodology, it is of mixed research type.The statistical population of this study consisted of all the elites of the sport of Taekwondo in Khorasan Razavi. Data collection tools in the present study included library studies and interviews. In the interview section, open and axial coding, summarizing and filtering techniques were used to extract the raw data.Also, statistical method of Q factor analysis and principal component analysis were used. Based on the research results, 13 mental models including the mental model of empiricists, scholarly, juvenile, professionalist, competitive, supportive, strategic-oriented, materialistic, communicative, infrastructuralist , Structuralists, globalists, and sports educators were identified; In a general conclusion, it can be stated that in order to eliminate the injuries in the field of Taekwondo, one should first refer to the structure of this sport in Khorasan Razavi province, and then to the surrounding environment and its affiliated organizations. Analyzed.
  Keywords: Taekwondo, Pathology, mental pattern, athletic staff, structural injuries
 • Reza Tajarloo *, Amir Khosravi Pages 291-316

  The purpose of this article is to explain and analyze the "international rules and regulations governing the sport of football", which was used with the descriptive-analytical method and with library tools in the form of scanning sources and documents.The theoretical findings indicate; The effect of international non-governmental sports organizations on the behaviour and even domestic sports rights, reforming the decision-making process in the football sports institutions of the countries considered the non-interference of the governments with political goals in the football matter.The result of the research shows this; The changes that FIFA, as an international non-governmental sports organization, pursues in the structure and performance of national federations, are the result of the accepted internal rules of this international organization consisting of the national football representatives of the countries, which are pursued in line with the general interests of sports in the world to the independence of sports organizations from governments and political affairs will be protected and helps the process of keeping sports "clean" and preventing its possible abuse. Although FIFA insists on changes in the shape and content of football with the support of internal rights and the use of domestic and global public tools, it does not show much stubbornness against government interference in some countries where football is run in an undemocratic manner; But this is perhaps more because the political authorities of those countries do not directly or openly interfere with the professional and inherent independence of a non-governmental organization and approve its decisions

  Keywords: International Law, International Institutions, International Non-Governmental Organizations, Football Sport, FIFA
 • Sorayya Roohi Bohloli Ahmadi, Nahid Atghia *, Seyed Morteza Azimzadeh, Ali Nazarian Pages 317-338
  The purpose of this study was to investigate the effect of sensory marketing on brand promotion of sports venues. The present study was a descriptive-survey research and applied in terms of purpose. The statistical population of the study included all customers of selected sports venues in Mashhad. Research samples were selected through available sampling (348 people). For data collection, Ucharunkit Sensory Marketing Questionnaire (2015) and Razavi Brand Promotion (2016) were used. Its content validity was confirmed by 11 experts and university professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (0.84). Data were analyzed using structural equations using AMOS software version 24 and Pearson correlation coefficient test (SPSS 24). Based on the results of the research in general, sensory marketing and its 5 components (senses, feelings, thinking, action and relationship) are effective in promoting the brand of sports venues in Mashhad. Due to these components, it is recommended to the officials and managers of sports venues to use the use of sensory marketing techniques in their strategic plans in order to benefit more from the benefits of sensory marketing on their sports brands.
  Keywords: Brand promotion, Sports venues, Sensory Marketing
 • Rouhollah Mahmoudi, Seyed Reza Hasani *, Farshid Namamian, Mehrdad Ghanbari Pages 339-360

  The present study was conducted to design a model of the effect of brand in sports on the behavioral factors of young athletes in premier leagues. In terms of applied purpose, the present research method was a combination of sequential exploratory type and survey collection method. The statistical population in the qualitative section was experts in the field of sports marketing, sports psychology, sports sociology and sports management. Purposeful sampling in the qualitative section and interviews with experts continued until information saturation and 16 interviews were conducted with 16 experts. The statistical population of the research in the quantitative section included all young athletes in the top leagues of selected sports ( Football (288 players), volleyball (168 players), freestyle wrestling (71 players) were present in the top leagues, due to the difficulty of accessing young professional players, distributing questionnaires and analyzing them to reach sample adequacy. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. It was extracted in the form of two central codes.In the quantitative part, it was found that the brand in sports influences the behavioral factors of young professional athletes (path coefficient: 0.444 and T value: 5.152). Appropriate business leads to improved behavioral performance of young Premier League athletes.

  Keywords: Communication, sports behavior, Sports ethics, Brand, Model