فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عبدالله بیچرانلو*، علی مومنی صفحات 11-43
  با گسترش دسترسی به رسانه های اجتماعی در ایران، روحانیون نیز در این رسانه ها فعالیت کرده اند و علاوه بر تولید محتوای دینی، به طرح اموری غیردینی برای جلب توجه مخاطبان/دنبال کنندگان خود در صفحات کاربری در شبکه های اجتماعی روآورده اند.در این پژوهش، 71 پست اینستاگرامی روحانیون موردمطالعه بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند، تحلیل مضمون، شده است. نتایج تحلیل، حاکی است امور غیردینی در 2 مضمون «سیالیت روحانیت اینستاگرامی» و «گذار روحانیت اینستاگرامی از حریم خصوصی به محیط نمایشی» بروز پیدا کرده اند. روحانیون مطالعه شده با بازنمود نگرش های سیاسی، فعالیت های ورزشی، همراهی با سلبریتی ها، مصرف فرهنگی و از طرف دیگر، بازنمود منزل و خود غیرروحانی، امور متنوعی را برای جلب همراهی کاربران با صفحات این روحانیون نمایش داده اند. ارتباط این شیوه از نمایش در اینستاگرام با فرهنگ شهرت، دال بر شباهت فعالیت سلبریتی ها مانند نمایش زندگی روزمره، حریم خصوصی و اظهارنظرهای گوناگون است که برمبنای مدل ارتباطی توجه محور، به دنبال افزایش شهرت در اینستاگرام و کسب سرمایه توجه بیشتر هستند. لذا گذار روحانیت از بازنمود دغدغه مندی های دینی و غیردینی، به بازنمود امرغیردینی برای جلب توجه بیشتر، آن را به «روحانیت نمایشی» مطابق با مولفه های شبه سلبریتی تبدیل کرده است.
  کلیدواژگان: روحانیون، اینستاگرام، نمایش، فرهنگ شهرت، بازنمود
 • پیمان جهانشاهی، امیر رحیم پور*، بهزاد شهرابی صفحات 45-70
  با توجه به تاثیر روزافزون عملکرد اینفلوینسر مارکتینگ (بازاریابی تاثیرگذار)، این پژوهش با بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی کشور و نیز رسانه اجتماعی اینستاگرام به تاثیر اینفلوینسرها برمخاطبان صنعت نشر دیجیتال با رویکرد نتنوگرافی پرداخته است.پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که اینفلوینسرها پس از معروفیت چگونه و با استفاده از چه مولفه هایی در قالب ساخت محتوا و تبلیغات بر بستر رسانه اجتماعی اینستاگرام بر کاربران تاثیرگذاشته و سبب ترویج فرهنگ کتاب خوانی و متعاقبا رونق صنعت نشر دیجیتال شوند. رویکرد مطالعاتی این پژوهش کیفی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی است.نمونه آماری شامل 30 نفر از بینندگان برنامه که خود استفاده کنندگان کتب فیزیکی، کتب دیجیتال ، پادکست ها و کتابخوان های صوتی بوده اند که نظرات خود را نسبت به محصولات معرفی شده توسط اینفلوینسرها دراینستاگرام درقالب کامنت ذیل هرپست درج نموده اند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی نتنوگرافی (Netnography) مشتریان و بازخوردهای آنها نسبت به عناوین معرفی شده را شناسایی کرده و مورد تحلیل قرار داده است.براساس نتایج به دست آمده، مهم ترین مضامین اثرگذار بر ترویج کتابخوانی و رونق صنعت نشر دیجیتال توسط اینفلوینسرمارکتینگ عبارت اند از: اعتمادسازی اینفلوینسر، انطباق تبلیغ عناوین متناسب با جامعه هدف و اقناع مخاطب از طریق براورده نمودن انتظارات.یافته های این پژوهش بیانگر نقش پراهمیت و معنی دار اینفلوینسرهای فرهنگی برمخاطبان براساس مولفه اعتماد بوده و با بررسی سایرعوامل تاثیرگذار به راهکارهایی جهت ترویج کتابخوانی مدرن و متعاقبا رونق صنعت نشر دیجیتال پرداخته است.
  کلیدواژگان: اینفلوئنسر مارکتینگ، رسانه اجتماعی اینستاگرام، رویکرد نتنوگرافی
 • داریوش شعبان* صفحات 71-95

  نقش و تاثیر ارتباطات بر عرصه سیاست موجب شکل گیری مطالعات و پژوهش های با عنوان ارتباطات سیاسی شده است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی پژوهش های مرتبط با ارتباطات سیاسی در ایران، مقاله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی منتشره دهه اخیر (فاصله زمانی 1390 تا 1399) در هشت نشریه تخصصی ارتباطات و رسانه با روش فراتحلیل بررسی شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که پژوهشگران ایرانی توجه و علاقه چندانی در پژوهش در این حوزه میان رشته ای نداشته اند. دیپلماسی رسانه ای، بحث مشارکت و توسعه سیاسی، انتخابات و رفتار رای دهندگان، تحولات کشورهای عربی/بیداری اسلامی، و مفاهیم سه گانه چارچوب سازی،انگاره سازی و کلیشه سازی از جمله موضوعاتی است که مقاله های مورد بررسی بیشتر به آن پرداخته اند. بیشترین روش های پژوهش مورد استفاده اسنادی و کتابخانه ای، پیمایش و تحلیل گفتمان انتقادی است. پژوهشگران گرایش های اصلی علوم ارتباطات، علوم سیاسی و جامعه شناسی سه دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران و علامه طباطبایی بیشترین سهم را در نگارش مقاله ها مورد بررسی داشته اند.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، سیاسست، فراتحلیل، ارتباطات، رسانه
 • یزدان شیرمحمدی*، ابراهیم نصری صفحات 97-128

  اخیرا اپلیکیشن های برند تلفن همراه به عنوان ابزارهای بازاریابی مفیدی برای کمک به مشتریان موجود و بالقوه عمل می کنند و مصرف کنندگان را به شدت برای مشارکت با برندها ترغیب می کنند. حفظ کاربران برای اپلیکیشن های برند امری مهم تلقی می شود. در این پژوهش، به بررسی این موضوع که چگونه اپلیکیشن برند اسنپ به قصد تداوم مصرف کننده از منظر مشارکت مصرف کننده-برند (CBE) دست می یابد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. داده ها از طریق پرسشنامه برگرفته از ادبیات تحقیق در قالب مقیاس لیکرت، تهیه شد که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ 892/0 =α تایید گردید. داده ها از 200 نفر از کاربران اپ اسنپ که به عنوان گردشگر به اصفهان وارد شدند، جمع آوری شد. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس می یاشد. تحلیل-های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آموس انجام شده و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه ها از روش رگرسیونی استفاده شده است. یافته های پژوهش سه بعد CBE (پردازش شناختی، محبت و فعال سازی) را نشان داد که دارای روابط متقابل و مشترک منحصر به فردی هستند که قصد تداوم را ارتقا می دهند. سودمندی اطلاعاتی درک شده به عنوان یک انگیزه سودمندگرایانه عمل می کند، در حالی که سرگرمی و حضور اجتماعی به عنوان انگیزه های لذت جویانه درک می شود که همگی به روش های مختلف در CBE نقش دارند.

  کلیدواژگان: اپلیکیشن، برند، رسانه، حضور اجتماعی، گردشگری
 • رضا اصغری آذر*، سید بشیر حسینی، محمدحسین ساعی صفحات 129-157

  پژوهش حاضر باهدف ارایه چارچوب آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان کودک شبکه پویا انجام شده است. جهت دستیابی به چارچوب مذکور، جمع آوری داده ها به شیوه انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان در پنج دسته افراد مربوط به موضوع صورت گرفت. تجزیه وتحلیل متون پیاده شده مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، سه مضمون فراگیر شناسایی و دسته بندی شد که عبارت اند از پیشنهادهای عملیاتی، ملاحظات، و الزامات.پیشنهادهای عملیاتی جهت آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان کودک شبکه پویا در هشت مضمون سازمان دهنده دسته بندی شد که عبارت است از محدود نشدن به آنتن پخش، حاکمیت سواد رسانه ای بر سیاست های شبکه، پیشنهادهای قالبی، پیشنهادهای روشی، تعریف نقش برای کودکان، حضور در فضای بین المللی تولید، ایجاد فرصت یادگیری مشاهده ای و برگزاری رویداد. ملاحظات آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان کودک شبکه پویا در سه دسته بایسته های محتوایی، بایسته های تولیدی، و نبایدها نشان داده شد. همچنین الزامات آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان کودک شبکه پویا در ده مضمون سازمان دهنده مطرح گردید که عبارت است از توجه به پژوهش، اهتمام به سندنویسی، تعیین سیاست های تشویقی، مدیریت منابع انسانی، عدم تناقض در سیاست ها، رعایت الزامات مدیریتی و سازمانی، بهبود تعاملات برون سازمانی، ارتباط با کارشناسان، تعریف نقش و بستر مشارکت برای والدین و آموزش برنامه سازان و نظرخواهی از آنان. در خاتمه پیشنهادهای پژوهش ارایه گردید و عنوان شد که شبکه پویا با رعایت چارچوب آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان کودک، می تواند نقش مهم و موثری در این زمینه ایفا نماید.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، آموزش سواد رسانه ای، مخاطب کودک، شبکه پویا، سازمان صداوسیما
 • موسی الرضا غربی*، امین کوشکی، حسین عسکری صفحات 159-188
  پژوهش حاضر از منظر روش شناسی کیفی به بررسی تفاوت‎های موجود در نوع موسیقی مصرفی جوانان شهر تهران و تفسیر ایشان از آن می‎پردازد. جهت فهم جامعه شناسانه تفاوت‎های مصرف موسیقی جوانان این موضوع از رهگذر سرمایه فرهنگی_ مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده‎های متنی پژوهش، پژوهشگران از میان روش های کیفی روش تحلیل محتوای کیفی را انتخاب کرده‎اند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با مشارکت کنندگان پژوهش گردآوری شده است. با توجه به اهداف پژوهش جریان انتخاب مشارکت کنندگان بر مبنای نمونه گیری هدفمند صورت یافته است. پژوهش حاضر تفاوت‎هایی که میان کنشگران جوان با سرمایه فرهنگی متفاوت در حوزه مصرف موسیقی و تفسیر آن وجود دارد را در قالب مفاهیم و مقولاتی نشان داده است. این مفاهیم و مقولات عبارت‎اند از: 1. ذایقه تربیت شده و ذایقه حسی 2. هارمونی و شوریدگی 3. رهنمون‎های مذهبی: مواجه نقدآمیز و مواجه طردآمیز 4. شنیدن ناشنیدنی ها و دیدن نادیدنی ها و 5- بخشی از ما. نتایج پژوهش حاضر نشان می‎دهد، مادامی که کنشگران اجتماعی در سطح بالایی از سرمایه فرهنگی قرار دارند، در زمینه مصرف موسیقی به سمت نوعی فرهنگ گرایی رغبت و گرایش دارند. اما در نقطه مقابل کسانی که سرمایه فرهنگی به میزان اندکی در اختیار دارند به طبیعت نزدیکتر هستند. به عبارتی، ایشان قادر نیستند خود را وارد کدهایی کنند که با آن بتوانند موسیقی هایی نظیر سنتی، کلاسیک غربی یا موسیقی باروک را بازشناسی کنند. بنابراین از دو مفهوم محوری فرهنگ‎گرایی و طبیعت‎گرایی جهت صورت‎بندی کردند،تفاوت های موجود در مصرف و تفسیر موسیقی در نزد جوانان می‎توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، مصرف موسیقی، جوانان، فرهنگ گرایی، طبیعت گرایی
 • پیام زین العابدینی* صفحات 189-211
  رسانه سینما پس از پشت سر گذاشتن تجربه های اولیه خود تلاش کرد شیوه های گوناگونی در ساخت فیلم ایجاد کند. فیلم سازان برای مورد توجه قرار گرفتن آثارشان از سوی تماشاگران، هنرمندان و منتقدین در هر برهه زمانی روش های را در زمینه روایت و ساختار تجربه کرده اند و در آثارشان سبک و سیاقی را پدیدار ساختند که تازگی داشت و بدیع بشمار می رفت. این تغییر و تحول مستمر در گذر زمان، آرمان خواهی ویژه ایی را بوجود آورده است که باعث شده سینما نزد مخاطبان همچنان هنری جذاب و نو جلوه نمایی کند. این رفتار در دوره های گوناگون بخصوص در نحوه بیانی شروع و پایان فیلم جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده که قابل بحث و مورد توجه است. هدف پژوهش حاضر کاربردی و مسیله اصلی آن واکاوی تجربه گرایی شروع و پایان فیلم در سه دوره کلاسیک، مدرن و پست مدرن است. روش تحقیق کیفی با رویکردی مروری بر مبنای مطالعه کتاب و اطلاعات فیلم و سینما می باشد. نتیجه حاصله نشان از آن دارد تجربه گرایی در جابجایی زمان روایی سینمای هنری یا تجاری وابسته به شروع و پایان فیلم، در سبک ها و دوره های سینمایی زیبایی شناسی و بیانی فیلمیک ایجاد کرده است و در جایگاه آرمانی و زنده بودن رسانه سینما نقشی اساسی و پویا داشته است.
  کلیدواژگان: مدلاسیون، شروع فیلم، پایان فیلم، فرم. روایت
 • علیرضا الله مرادی*، علیرضا صامت، اسمعیل کاوسی صفحات 213-238
  پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی درمیان اقوام و خرده فرهنگ های استان کردستان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول از روش کیفی داده بنیاد استفاده شده است، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی گروه های مدیریت فرهنگی وعلوم اجتماعی و خبرگان اجرایی سازمان ها و نهادهای فرهنگی استان کردستان می باشند. همچنین از خبرگان علمی و دانشگاهی استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز استفاده شد که برابر 20 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تایید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی در قالب 13 مقوله و در ابعاد 5 گانه به صورت عوامل محوری(توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی)، شرایط علی، شرایط مداخله گر ، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها جای گرفتند. در مرحله دوم تحقیق، جامعه آماری را شهروندان استان کردستان تشکیل می دهند که حدودا 2500000 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت.
  کلیدواژگان: وفاق و سازگاری فرهنگی، وفاق و سازگاری اجتماعی، توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی، اقوام و خرده فرهنگ های استان کردستان
 • مهتاب حاتمی*، محسن عامری شهرابی صفحات 239-255
  صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و همواره انسان ها چه از نظر تیوریکی و چه به لحاظ راه حل های عملی مقطعی در تلاش چاره جویی برای رسیدن به آن بوده اند. افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح در حیات انسان ها با آمره شدن قواعد حقوق بشر به عنوان اولین و مهم ترین هدف به صورت فرهنگ صلح ظهور یابد. این تحقیق این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، الگوی فرهنگ صلح را متناسب با روش تحقیق و اهداف ارایه نماید. معرفی مفاهیم، مقوله و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی فرهنگ صلح در 5 طبقه اصلی با مقولات شناخت و آگاهی، مهرورزی و خردگرایی به عنوان مشخصه های فرهنگ صلح؛ عوامل تقویتی با مقولات تکنولوژی های نوین رسانه ای و مسیولیت اجتماعی؛ طبقه عوامل شکل دهنده شامل: ساختارهای فرهنگی و آموزش؛ طبقه پیامدها شامل: شهروند جهانی و امنیت پایدار و طبقه موانع شکل گیری شامل صفات ناپسند و سیاسی گرایی احصاء گردید.
  کلیدواژگان: صلح، فرهنگ، فرهنگ صلح، الگوی مفهومی. داده بنیاد
 • مجید بازی، سید سعید آقائی*، طهمورث شیری صفحات 257-298

  مفهوم کیفیت زندگی در طی سال های اخیر شاهد پیشرفت های گسترده ای در زمینه مباحث روش شناختی و رویکردهای نظری بوده است. اما هنوز هم نمی توان با اطمینان بالایی الگوهای نظری آن را در هر جوامع و اقشاری استفاده کرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد تا با استفاده از روش کیفی داده بنیاد الگویی بومی از کیفیت زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی شهر ایلام ارایه دهد. بر این اساس با تحلیل 15 مصاحبه که به صورت هدفمند انتخاب کرده بود محقق به اشباع نظری رسید. یافته های این پژوهش نشان دادند که محقق در فرایند کدگذاری از کل مصاحبه ها تعداد 123 گزاره معنادار، 258 مفاهیم متناظر، 38 خرده مقوله و 14 مقوله اصلی استخراج کرده است که در نهایت با ترکیب این چهارده مقوله اصلی یک مقوله هسته به دست آورده است که بر اساس آن کیفیت زندگی آشفته، بی ثبات و شکننده بازنشستگان به علت نابسامانی مالی و سلامتی و مسیولانه نبودن سیاست های دولتی در بستر آشفتگی هویتی، تحلیل شایستگی و کاهش معنای زندگی با مداخله و نگرانی تغییر روال کار- زندگی با راهبردهای عدم صیانت از حقوق بازنشستگان، تامین مالی و برنامه غذایی ضعیف و ضعف صندوق های بازنشستگی به پیامدهای ناگوار پایان زندگی و تنهایی و احساس پشیمانی شدید تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بازنشستگان، تامین اجتماعی، ایلام
 • عباس عیسی زاده*، مهری بهار صفحات 299-311

  از زمان ظهور صنایع رسانه ای تجاری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بسیاری امیدوار بودند که فناوری های نوین ارتباطی موجب بهبود وضعیت اطلاعات، دانش و ارتباطات شوند. پس از جنگ جهانی دوم، رایانه ها به ابزارهای جدیدی برای تحقق این امیدهای آرمان شهری بدل شدند؛ زیرا ظرفیت های بالقوه و وسیع رایانه ها برای ذخیره سازی و پردازش، دسترسی گسترده به اطلاعات انبوه را آسان تر و ارزان تر کرد و در نتیجه، به دموکراتیزه شدن علم منجر شد. در دوران پس از جنگ، افزایش بودجه تحقیقاتی از سوی دولت ها به گسترش سریع رایانه ها کمک کرد. در این دوره، جهان «لیبرال دموکراسی» به رهبری ایالات متحده و جهان «کمونیستی» به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، برای کسب برتری با یکدیگر رقابت می کردند. در اوایل دهه های 1950 و 1960، دیگر بر همگان روشن شده بود که رایانه ها جامعه و اقتصاد را از اساس دگرگون خواهند کرد و این امر به طرح انبوهی از نظریه ها و پیش بینی های گوناگون پیرامون «توسعه» و نیز حرکت جوامع به سوی «جامعه اطلاعاتی» و «اقتصاد دانش» انجامید.

  کلیدواژگان: صنایع فرهنگی، فناوری های دیجیتال، دموکراسی، غول های آی تی
|
 • Abdollah Bicharanlou *, Ali Momeni Pages 11-43
  By increasing access to social media in Iran, the clerics as well have used these media. They not only use these media for religious content production; but also they use social media such as Instagram to present non-religious content to attract attention. In this study, based on purposeful sampling method 71 Instagram posts of 5 clergymen were analyzed.Results show that non-religious content in 2 themes have been articulated: "liquidity of Instagram clergy" and "transition from privacy to spectacle environment" By re-presenting their political attitudes, sport activities, their home, companionship with celebrities, cultural consumption, and on other hand, self re-presentation, the clergymen have expressed various issues to get attention of users on their pages. Relation of this style of self-expression with celebrity culture is siginifies the resemblance with celebrities activities, such as showing everyday life, privacy and various comments that are based on attention communication model, seeking fame promotion on instagram and gaining more attiention captial. Thus clergy transition from re-presentation of religious and non-religious content to the non-religious re-presentation has occured to gain greater fame; to turn them into "show clergy" according to the components of a semi-celebrity.
  Keywords: clergy, Instagram, Spectacle, Celebrity Culture, re-presentation
 • Peyman Jahanshahi, Amir Rahimpour *, Behzad Shahrabi Pages 45-70
  Due to the increasing impact of influencer marketing, this research, using the capacity of the country's national media as well as Instagram social media, has addressed the impact of influencers on the audience of the digital publishing industry with a netnography approach.The present study sought to answer the question of how influencers in the cultural field of the country can use the capacity of radio and television to introduce and become an influencer and then use Instagram social media in the form of posts on personal pages to affect users and cause Promote the culture of reading and subsequently the prosperity of the publishing industry.The study approach of this research is qualitative and exploratory in nature. The statistical sample includes 30 users of physical books, digital books, podcasts and audio readers who have commented on the products introduced by influencers on Instagram in the comments below. The research has been identified and analyzed from the qualitative Netnography research method of customers and their feedback on the introduced titles.The results of this study indicate the important role of influencers by presenting a model, the importance of influential factors and analysis of strategies for the prosperity of book reading culture and subsequently the publishing industry using the capacities of radio and television. In fact, the findings of this study indicate that gaining trust is before advertising, and trust must first be created in "influencer marketing" in order to persuade the audience / user to use a product by advertising it.
  Keywords: Influencer Marketing, Social Media, Netnography Approach, publishing industry
 • Dariush Shaban * Pages 71-95

  The role and impact of communication on politics has led to the formation of studies and researches under the title of political communication. In the present study, in order to investigate the researches related to political communication in Iran, scientific research and promotional scientific articles published in the last decade (between 2010 and 2019) in eight specialized communications and media publications were analyzed using meta-analysis method. The research findings show that Iranian researchers have not paid much attention and interest in research in this interdisciplinary field. Media diplomacy, discussion of political participation and development, elections and voter behavior, developments in Arab countries/Islamic awakening, and the three concepts of framing, conceptualization, and stereotyping are some of the topics that the reviewed articles have dealt with more. The most used research methods are documentary and library research, survey and critical discourse analysis. The researchers of the main trends of communication sciences, political sciences and sociology of three Islamic Azad Universities, Tehran and Allameh Tabatabai have contributed the most in writing the reviewed articles.

  Keywords: Political communication, Meta-analysis, communication, Media
 • Yazdan Shirmohammadi *, Abrahim Nasri Pages 97-128

  Recently, mobile brand apps have served as useful marketing tools to help existing and potential customers and strongly encourage consumers to engage with brands. Retention of users is considered important for brand applications. In this research, it has been investigated how the Snap brand application achieves the intention of consumer continuity from the perspective of consumer-brand engagement (CBE). The current research is classified as a survey descriptive research in terms of its practical purpose and in terms of its research method. The sample size in this research was determined to be 200 people. The sampling method of this research is available.The data was prepared through a questionnaire taken from the research literature in the form of a Likert scale, the reliability of which was confirmed using the Cronbach's alpha criterion of α = 0.892. Data was collected from 200 users of Snap App who entered Isfahan as tourists. Statistical analyzes were performed using SPSS and Amos software, and the regression method was used in the path analysis test of the hypotheses. Excel and AVE- CR Calculator softwares were also used in this research. The findings of the research showed that the three dimensions of CBE (cognitive processing, affection and activation) have unique mutual and common relationships that promote continuance intention. Perceived informational usefulness acts as a utilitarian motive, while entertainment and social presence are perceived as hedonic motives, all of which contribute to CBE in different ways.

  Keywords: Application, Brand, Media, Social Presence, Tourism
 • Reza Asghariazar *, Sayyed Bashir Hosseini, MohammadHossein Saei Pages 129-157

  The present study aimed to offer a framework for teaching media literacy to children viewing Pooya TV. Data collection was conducted using semi-structured interviews with a panel of experts consisting of five classes of relevant people. The transcribed texts were analyzed using the thematic analysis and the drawing of a thematic network. The results of the study led to the detection and classification of three global themes, including operational suggestions, considerations, and obligations. The operational suggestions were classified into eight organizing themes, including going beyond television broadcasting, the dominance of media literacy over the policies of the channel, suggestions related to the formats, suggestions related to the methods, the assignment of roles to children, taking part in the international production spaces, the provision of opportunities for learning by observation, and events. The considerations were classified into three groups: content necessities, production necessities, and prohibitions. Moreover, the obligations were classified into ten organizing themes, including paying attention to research, endeavoring to write documents, determining encouraging policies, managing human resources, eliminating conflicts in policies, observing managerial and organizational obligations, improving inter-organizational interactions, communicating with specialists, defining parents’ roles and contexts for their participation, and training producers and asking their views. Finally, some suggestions were made, and it was stated that Pooya TV could play a more significant and effective role by observing the proposed framework of teaching media literacy to its young audiences.

  Keywords: Media Literacy, teaching media literacy, Young Audiences, Pooya TV, IRIB
 • Payam Zinalabedini * Pages 189-211
  After making its initial experiences, cinema media attempt to create different ways of making movies. In order to absorb more audiences, artists and critics and filmmakers have experienced some methods in the field of narrative and structure at any point in time, and in their works, and have revealed a new and novel style. This continuous change and development over time has formed a special idealism that has caused cinema to appear continuously as an attractive and new art to the audience. In different periods, especially in the way of expressing the beginning and end of the film, this behavior had a special position that can be discussed and considered. The present study is an applied design and its main problem is to analyze the experimentalism of the beginning and the end of the film in three classical, modern and postmodern periods. This paper is a qualitative research with a review approach based on book study, film and cinema information. We find that experimentalism has created aesthetic and expressive filmic styles and periods in shifting the narrative time of art or commercial cinema depending on the beginning and end of the film, and has played a crucial and dynamic role in the ideal position and vitality of cinema media.
  Keywords: Modulation, beginning of films, end of films, form, Narration
 • Alireza Allah Moradi *, Alireza Samet, Esmaeil Kavousi Pages 213-238
  This study discussed the Designing a model for development of the social & cultural compatibility among ethnics and subcultures in Kurdistan. This research was an applied study of the purpose and methodologically as mixed methods. The statistical sample in the qualitative section included all university experts and experts in the field of cultural management & political sceince, which was equal to 20 people. The research instrument consisted of researcher-made coding sheets whose validity was confirmed by Delphi group members and its reliability was calculated by P-Scott criterion of 0.95. Findings showed that the factors related to the development of the social & cultural compatibility among ethnics and subcultures in Kurdistan were in the form of 5 categories and 55 concept codes. Strategies, contextual conditions, intervening or mediating conditions and consequences. In the second study, the sample size was estimated as 384 people based on Cochran formula and after data collection, the statistical analysis of survey data was performed in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisrel 8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of factors, pivotal: social & cultural compatibility, Strategies, contextual conditions, intervening or mediating conditions and consequences..showed that all of the coefficients obtained are significant.
  Keywords: social compatibility, cultural compatibility, development of the social & cultural compatibility, ethnics, subcultures & ethnics in Kurdistan
 • Mahtab Hatami *, Mohsen Ameri Shahrabi Pages 239-255
  Peace is one of the oldest human desires And because it has been more threatened and endangered than any other value, Humans have always been trying to find a solution to it, both theoretically and in terms of cross-cutting practical solutions. Increasing human interactions and relationships have led to the concept of peace In the life of human beings with the enforceability of human rights rules as the first and most important goal , emerges as a culture of peace. In this research, which is a basic research of descriptive-exploratory type, An attempt has been made to use " the grounded theory methodology " in humanities studies, Providing a model of a culture of peace in accordance with the research method and its goals. Introduction of concepts, Categories and meta-categories grown from within the data to saturation were studied, The model of culture of peace in 5 main categories with the categories of cognition and awareness, Compassion and rationalism as characteristics of a culture of peace, Reinforcing factors with the categories of new media technologies and social responsibility, Class of shaping factors included : Cultural structures and education, consequence class included: Global Citizenship and Sustainable Security, And the class of barriers to formation Included obscene traits and politicization were counted
  Keywords: culture, Culture of peace, conceptual model. grounded theory methodology
 • Majid Bazi, Seyed Saeed Aqaei *, Tahmures Shiri Pages 257-298

  The concept of quality of life has witnessed extensive advances in methodological issues and theoretical approaches in recent years. But it is still not possible to use theoretical models with high confidence in every society and stratum. Accordingly, this study seeks to provide a local model of quality of life for social security retirees in Ilam city using the data quality method. Accordingly, by analyzing 15 interviews that were purposefully selected, the researcher became theoretically saturated. The findings of this study showed that in the coding process, the researcher extracted 123 meaningful propositions, 258 corresponding concepts, 38 sub-categories and 14 main categories from the total of interviews, which finally obtained a core category by combining these fourteen main categories. According to which the quality of life of retirees is chaotic, unstable and fragile due to financial and health problems and irresponsible government policies in the context of identity disorder, competency analysis and reducing the meaning of life by intervening and worrying about changing work-life routines with non-protection strategies Retirees, poor financing and diet, and weak pension funds have become the unfortunate consequences of end-of-life, loneliness, and feelings of extreme regret.

  Keywords: Quality of Life, Retirees, Social security, Ilam
 • Abbas Isazadeh *, Mehri Bahar Pages 299-311

  Over the last century and more, since the rise of commercial media industries inthe late nineteenth and early twentieth century, there have been many hopes thatvarious new communication technologies would change information, knowledge and communication for the better.In the period following the Second world war, computers became a new basis forsuch utopian hopes, because of the possibility that their potentially vast storageand processing capacities would make it much easier for large numbers of peopleto access massive bodies of information, cheaply and conveniently, therebydemocratizing knowledge – in the sense of broadening its availability. The rapid development of computers in the post-war era was fuelled bygovernment expenditure on research in an era where the uSA-led world of ‘liberaldemocracies’ and the Soviet union-led bloc of Communist countries competed forsupremacy. As early as the 1950s and 1960s, it seemed clear that computers wouldtransform societies and economies, and this generated a flurry of theories andpredictions concerning transitions towards ‘the information society’ or ‘theknowledge economy’

  Keywords: Cultural Industries, digital technologies, Democracy, IT Giants