فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ندا دستیار، سودابه احمدی دره سیما، فوزیه رفعتی، سعادت سالاری، بهاره توکلی، نسیبه سالاری* صفحات 1091-1096
  مقدمه و هدف

  با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و همچنین ضرورت ارزیابی وضعیت سلامت آنان، مطالعه فوق با هدف مقایسه فشار خون بالا، دیابت، افسردگی و احتمال سقوط در زنان و مردان سالمند جنوب کرمان در سال های 1397 تا 1399 انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی (مقطعی) بر روی اطلاعات سلامت افراد بالای 60 سال (56800 نفر) که در سامانه یکپارچه سلامت (سامانه سیب) ثبت شده است، انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون کای-دو تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در زنان و مردان مورد مطالعه به ترتیب در سال های 1399، 1398 و 1397 میزان فشار خون بالا 8053 (3/26%)، 7700 (94/26%) و 7814 (6/29%) بود. در زنان و مردان به ترتیب در سال های 1399، 1398 و 1397 میزان ابتلا به دیابت 7456 (5/22%)، 7083 (5/24%) و 7253 (26%) بود. همچنین در هر سه سال درصد زنان سالمند مبتلا به افسردگی بیشتر از مردان بود و مجموع درصد احتمال سقوط زنان و مردان سالمندان طی سال های مختلف از 50% بیشتر بود. شیوع فشار خون بالا، دیابت، افسردگی و احتمال سقوط با جنسیت رابطه معناداری داشت (0/001>p).

  نتیجه گیری

  درصد فشارخون بالا، دیابت، افسردگی و احتمال سقوط در زنان سالمند مورد مطالعه بالاتر از مردان بود. بنابراین بایستی پایش این شاخص ها و انجام مداخلات پیشگیرانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فشارخون، دیابت، افسردگی، احتمال خطر سقوط، سالمندی
 • رسول سلیمانی مقدم، بتول محمدیان زیرجان* صفحات 1097-1108
  مقدمه و هدف

  یکی از دوره های حساس از نظر انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، دوران دانشجویی است، به دلیل اهمیت سلامت جوانان در ارتقاء سلامت جامعه و اینکه خودکارآمدی جزیی از سبک زندگی سلامت است، مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی که در سال 1398-1397 انجام شد، 173 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت Health promotion lifestyle profile II (HPLP II) و خودکارآمدی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره کل سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت 0/48±58/22 بود. بیشترین نمره را در ابعاد رشد معنوی، خودشکوفایی و روابط بین فردی و کمترین نمره را در بعد ورزش و فعالیت بدنی کسب کردند. دانشجویان از خودکارآمدی متوسطی برخوردار بودند (0/04±3/03) و بین نمره خودکارآمدی با نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و تمام زیر دامنه های آن رابطه آماری معنی داری مشاهده شد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  تمامی دانشجویان برخلاف خودکارآمدی، از سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پایینی برخوردار بودند. رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بعد فعالیت فیزیکی مطلوب نبود. برنامه ریزی برای بهبود سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: دانشجو، سبک زندگی، خودکارآمدی، ارتقاء سلامت
 • بهمن حسنوند*، حسین دالوند، زهرا باباعلی صفحات 1109-1120
  مقدمه و هدف

  اثر رژیم های کتوژنیک (KD) بر ترکیب بدن در جمعیت های مختلف بررسی شده است. اخیرا برخی توصیه کرده اند که ورزشکاران از رژیم های کتوژنیک پیروی کنند تا تغییرات ترکیب بدن را در طول تمرین بهینه کنند. بااین حال، شواهد کمتری در رابطه با زنان تمرین کرده وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته رژیم غذایی کتوژنیک همراه با تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی زنان چاق انجام گرفت.

  روش کار

  در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت، 30 زن چاق شهر خرم آباد با دامنه سنی 20 تا 35 سال به صورت در دسترس انتخاب شدند که تحت شرایط 4 جلسه تمرین در هفته (تقسیم به 2 دوره 4 هفته ای) به مدت 8 هفته تمرین مقاومتی به 2 گروه 15 نفری مصرف رژیم کتوژنیک و رژیم بدون کتوژنیک تقسیم شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رژیم کتوژنیک در مقایسه با رژیم بدون کتوژنیک در کاهش درصد چربی بدن تاثیر معنی داری داشت (0/01>p). دیگر نتایج نشان داد که رژیم بدون کتوژنیک در مقایسه با رژیم کتوژنیک باعث بهبود قدرت عضلانی شد. اما رژیم کتوژنیک و رژیم بدون کتوژنیک بر توده بدون چربی تاثیر معنی داری نداشت (0/05<p)< span=""></p).

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که افزایش قدرت می تواند در یک رژیم کتوژنیک حاصل شود، اما این دستاوردها ممکن است در مقایسه با رژیم کتوژنیک در زنان کمرنگ باشد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، رژیم کتوژنیک، قدرت عضلانی
 • ابوالفضل افشاری، نوشین تقی نژاد* صفحات 1121-1128
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با توجه به اهمیت سلامت روانی کادر درمان، همزمان با همه گیری کووید-19 با هدف بررسی مدل علی اضطراب اجتماعی بر اساس تحمل پریشانی با نقش واسطه گری هوش اجتماعی در کادر درمان، صورت گرفت. همچنین پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس تحمل پریشانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای هوش اجتماعی هدف این تحقیق بود.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کادر درمان شهر جیرفت، در سال 1401-1400 می باشند، که تعداد 169 نفر نمونه از بیمارستان های امام خمینی (ره) و آیت الله کاشانی انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است، که در مقوله طرح های توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه های مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز، مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر و مقیاس هوش اجتماعی ترومسو استفاده شد. برای آزمون فرض آماری و تحلیل عاملی تاییدی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. روش آماری به کارگرفته شده برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش "مدلسازی معادلات ساختاری" و بهره گرفتن از نرم افزار Smart PLS است.

  یافته ها

  با توجه به سطح معناداری بدست آمده (0/01>p)، این نتایج نشان می دهد، که هوش اجتماعی رابطه بین اضطراب اجتماعی و تحمل پریشانی را تعدیل می کند و همچنین بین اضطراب اجتماعی و تحمل پریشانی همبستگی معنادار وجود دارد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می گردد که با به کارگیری کارشناسان متخصص، دوره های آموزشی جهت بهبود تحمل پریشانی و هوش اجتماعی کادر درمان، برگزار گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، تحمل پریشانی، هوش اجتماعی، کادر درمان، کووید، 19
 • پریسا امیری فارسانی، فرشاد غزالیان*، سارا مبارک، عصمت رادمنش، ماندانا غلامی صفحات 1129-1139
  مقدمه و هدف

  اخیرا انجام فعالیت های ورزشی منظم به واسطه ترشح مایوکاین ها در کاهش عوارض ناشی از کووید-19 بویژه کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو، بازسازی و ترمیم بافت های آسیب دیده و کاهش اختلالات متابولیک مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر هشت هفته تمرین منتخب مقاومتی بر سطوح آیریزین، فولیستاتین و فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) در زنان بهبود یافته از کووید-19 بود.

  روش کار

  22 زن بهبود یافته از کووید-19 شهرستان های آبادان و خرمشهر پس از فراخوان عمومی و گزینش در دو گروه 11 نفره شامل گروه تمرین مقاومتی و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. پروتکل تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته شامل هشت حرکت با شدت 40 تا 75% یک تکرار بیشینه اجرا شد. خون گیری در دو مرحله پیش و پس از اجرای پروتکل انجام گرفت. اندازه گیری سطوح آیریزین، فولیستاتین و FGF21 به روش الایزا انجام شد و داده ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس (آنکوا) در سطح (0/05>P) آنالیز گردید.

  یافته ها

  مقایسه بین گروهی داده ها نشان داد که مقادیر آیریزین (0/05>p)، فولیستاتین (0/05>p) و FGF21 (p<0/05) گروه مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشته است. همچنین بررسی تغییرات درون گروهی آیریزین (05/0>p)، فولیستاتین (05/0>p) و FGF21 (05/0>p) نشان داد که بین میانگین قبل و بعد در گروه مقاومتی افزایش معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرینات مقاومتی از طریق بازیابی توده عضلانی در زنان بهبود یافته از کووید-19 منجر به بهبود نیمرخ مایوکاینی می گردد.

  کلیدواژگان: کووید-19، آیریزین، فولیستاتین، FGF21، تمرین منتخب مقاومتی
 • ابراهیم رحیمی ریگی، باب الله بخشی پور جویباری* صفحات 1140-1150
  مقدمه و هدف

  کیفیت زندگی کادر درمانی بسیار مهم است. سطح بالایی از فرسودگی کاری کادر درمانی در دوران همه گیری کووید-19 می تواند بر کیفیت زندگی آنها تاثیر بگذارد.  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و اضطراب سلامت با کیفیت زندگی با توجه نقش واسطه ای هراس از کووید-19 اجرا شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بهداشت شهرستان لردگان از استان چهارمحال و بختیاری در سال 1401 تشکیل دادند که تعداد آن ها 272 نفر بود و برای این که نمونه دارای کفایت لازم باشد تمام افراد جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه ها، پرسشنامه های دلزدگی زناشویی پاینز، اضطراب سلامت سالکووسکیس و وارویک، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه هراس از کووید-19 را تکمیل نمودند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون بوت استراپ و تحلیل مسیر استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد متغیرهای دلزدگی زناشویی و اضطراب سلامت دارای اثر منفی و معنادار بر کیفیت زندگی کادر بهداشت می باشند (0/01>p). همچنین نقش میانجی هراس از کووید-19 در رابطه بین دلزدگی زناشویی و اضطراب سلامت تایید شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، دلزدگی زناشویی و اضطراب سلامت می توانند با میانجی گری هراس از کووید-19 بر کیفیت زندگی کادر بهداشت شهرستان لردگان تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: دلزدگی زناشویی، اضطراب سلامت، هراس از کووید 19، کیفیت زندگی، کادر بهداشت
 • فاضل بازیار، رامین شعبانی*، علیرضا علمیه صفحات 1151-1159
  مقدمه و هدف

  با توجه به شیوع بیماری آلزایمر که رایج ترین شکل زوال عقل است و عدم وجود درمان قطعی برای آن، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره زعفران بر بیان ژن های Bax، Bcl-2 و Caspase-3 در موش های نر آلزایمری بود.

  روش کار

  در مطالعه تجربی حاضر، 48 موش نر بالغ به صورت تصادفی به 6 گروه کنترل، آلزایمر، آلزایمر و ورزش هوازی، آلزایمر و ورزش هوازی و عصاره، آلزایمر و عصاره و همچنین گروه کنترل و ورزش هوازی تقسیم شدند. مدل آلزایمر با تزریق آمیلویید بتا 42-1 در هیپوکمپ ایجاد شد. تمرینات هوازی شامل 3 جلسه تمرین در هفته به مدت 8 هفته انجام شد. تعیین میزان بیان ژن های موردنظر از روش Real Time PCR استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و از آزمون تعقیبی تام هن استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از 8 هفته تمرین هوازی بیان ژن Bax در گروه های مداخله نسبت به گروه آلزایمر کاهش معنی دار یافت (0/05>p). همچنین Caspase-3 در گروه آلزایمر و ورزش هوازی و گروه آلزایمر و ورزش هوازی و عصاره نسبت به گروه آلزایمر کاهش معنی دار داشتند (0/05>p). بیان ژن Bcl-2 در گروه آلزایمر و ورزش هوازی و گروه آلزایمر و ورزش هوازی و عصاره نسبت به گروه آلزایمر افزایش معنی داری را نشان دادند (0/05>p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران موجب تغییر در بیان ژن های دخیل در آپوپتوز در موش صحرایی نر آلزایمری می گردد.

  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، زعفران، Bcl-2، Caspase-3، آلزایمر
 • اسماعیل علیزاده، سید مسعود مجدزاده، عباس آقایی افشار، حسین دهقان، لیلا شیرانی بید آبادی، محمدامین گروهی*، امیرحسین موسی زاده، راضیه شاه حیدری صفحات 1160-1164
  مقدمه و هدف

  زنبورها عضوی از راسته بال غشاییان می باشند که یکی از چهار راسته بزرگ حشرات در جهان هستند. در این مقاله واکنش های پوستی ناشی از زنبور هورنت شرقی را از شهر کرمان گزارش می کنیم.

  گزارش مورد:

   بیمار یک مرد 23 ساله بود، که در تیر ماه 1401 در شهر کرمان مورد حمله یک گونه زنبور واقع شد. نمونه زنبور پس از شناسایی، زنبور هورنت شرقی (Oriental hornet) تشخیص داده شد. یافته های بالینی در این مطالعه نشان داد که بعد از گذشت یک ساعت ضایعه ای همراه با واکنش های پوستی شامل نقاط دایره ای شکل و قرمز رنگ در حدود یک میلی متر بر روی بدن بیمار ظاهر شد که با شستشوی آب و صابون بعد از گذشت 13 روز از نیش زنبور هورنت علایم از بین رفته و محل مورد نظر بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه می تواند به متخصصان کمک کننده باشد تا در هنگام مواجهه با گزش زنبورها اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین بعلت عدم وجود گزارشات دقیق جهت برآوردی از آمار و خطرات زنبور گزیدگی در کشور، ایجاد سامانه ثبت موارد زنبورگزیدگی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: زنبورگزیدگی، گزارش مورد، هورنت شرقی، کرمان
|
 • Neda Dastyar, Sudabeh Ahmadidarrehsima, Foozieh Rafati, Saadat Salari, Bahareh Tavakoli, Nasibeh Salari* Pages 1091-1096
  Introduction

  Considering the growing trend of the elderly population and the need to assess their health status, the present study was conducted with the aim of comparing high blood pressure, diabetes, depression and the possibility of falling in elderly men and women in the south of Kerman in the years 2017 to 2019.

  Materials and Methods

  This descriptive (cross-sectional) study was conducted on the health information of people aged over 60 years (56,800 people) who registered in the integrated health system (Sib system). Data were analyzed using SPSS version 16 software and chi-square test.

  Results

  The results showed that in the studied men and women in 2019, 2018 and 2017 respectively, the rate of high blood pressure was 8,053 (%26.3), 7,700 (%26.94) and 7,814 (%29.6) respectively. In the years 2019, 2018 and 2017, the incidence of diabetes was 7,456 (%22.5), 7,083 (%24.5) and 7,253 (%26) in women and men, respectively. The percentage of elderly women suffering from depression was higher than that of men, and the total percentage of falling probability of elderly women and men during different years was more than 50%. The prevalence of high blood pressure, diabetes, depression, and the possibility of falling had a significant relationship with gender (p<0.001).

  Conclusion

  The percentage of high blood pressure, diabetes, depression and the probability of falling in the studied elderly women was higher than that of men. Therefore, the monitoring of these indicators and preventive interventions should be given more attention.

  Keywords: Blood pressure, Diabetes, Depression, Risk of falling, Elderly
 • Rasool Solaimanimoghaddam, Batool Mohammadian Zirjan* Pages 1097-1108
  Introduction

  Student life is one of the most crucial periods in terms of health-promoting behaviors. Given the significance of youth health in promoting the health of society and the fact that self-efficacy is a component of a healthy lifestyle, this study sought to evaluate the health-promoting lifestyle and self-efficacy of students at Gonabad University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In this descriptive, analytical study conducted in 2018-2019, a random sample of 173 students was selected. Data collection included a demographics form, the Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP II), and a self-efficacy questionnaire. The Data analysis was done using descriptive statistics, Pearson's correlation coefficient, independent t, and one-way analysis of variance.

  Results

  The average score of the health-promoting lifestyle was 58.22 ± 0.48. The students scored highest in spiritual growth, self-fulfillment, and interpersonal relationships, and lowest in physical activity. They had moderate self-efficacy (3.03 ± 0.40 . There was a statistically significant relationship between self-efficacy and the overall health-promoting lifestyle score and all of its subscales.

  Conclusion

  Contrary to their self-efficacy, all students exhibited a poor health-promoting lifestyle. In terms of physical activity, health-promoting behaviors were unfavorable. Planned efforts are required to improve the students' health-promoting lifestyle.

  Keywords: Student, Lifestyle, Self-efficacy, Health promotion
 • Bahman Hsanvand*, Hoseyn Dalvand, Zahra Babaali Pages 1109-1120
  Introduction

  The effect of ketogenic diets (KD) on body composition in different populations has been investigated. More recently, some studies have recommended that athletes adhere to ketogenic diets to optimize changes in body composition during training. However, there is less evidence related to trained women. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of eight weeks of ketogenic diet along with resistance training on muscle strength and body composition of obese women.

  Materials and Methods

   In this semi-experimental study, which was conducted with a pre-test and post-test design, 30 obese women of Khorram Abad city, with an age range of 20 to 35 years, were selected through convenience sampling.  They were divided into 2 groups of 15 people consuming ketogenic diet and non-ketogenic diet  under the conditions of 4 training sessions per week (divided into 2 periods 4 weeks) for eight weeks of resistance training, they were divided into 2 groups of 15 people consuming ketogenic diet and non-ketogenic diet.

  Results

   The results showed that the ketogenic diet compared to the non-ketogenic diet had a significant effect in reducing body fat percentage (p<0.01).Other results showed that the non-ketogenic diet improved muscle strength compared to the ketogenic diet. However, the ketogenic diet and non-ketogenic diet had no significant effect on lean mass (p>0.05).

  Conclusion

   These findings show that increasing strength can be achieved in a ketogenic diet, but these gains may be less compared to the ketogenic diet in women.

  Keywords: Resistance training, Ketogenic diet, Muscle strength
 • Abolfazl Afshari, Nooshin Taghinejad* Pages 1121-1128
  Introduction

  This research, considering the , was conducted during the prevalence of Covid-19 with the aim of investigating the causal model of social anxiety based on distress tolerance with the mediating role of social intelligence in the treatment staff. . Moreover, predicting the anxiety of Corona based on distress tolerance taking the mediating role of social intelligence into account was the aim of this research.

  Materials and Methods

  The statistical population of the current research includes all the medical staff of Jiroft city in 2021-2022. A total of 169 participants were selected from Imam Khomeini (RA) and Ayatollah Kashani hospitals. The current research is a type of correlational research, which is in the category of descriptive studies. Liebowitz social anxiety scale, simons and gaher distress tolerance scale and tromso social intelligence scale were used to collect data. Structural equation method was used for statistical hypothesis testing and confirmatory factor analysis. The statistical methods used to test the hypotheses in this research are "structural equation modeling" and Smart PLS software.

  Results

  According to the significance level obtained (p<0/01), these findings show that social intelligence moderates the relationship between social anxiety and distress tolerance. and there is a significant correlation between social anxiety and distress tolerance (p<0/05).

  Conclusion

  It is suggested that, employing experts, continuous and regular training courses regarding the improvement of distress tolerance be organized for the treatment staff.

  Keywords: Social anxiety, Distress tolerance, Social intelligence, Treatment staff, Covid-19
 • Parisa Amiri Farsani, Farshad Ghazalian*, Sara Mobarak, Esmat Radmanesh, Mandana Gholami Pages 1129-1139
  Introduction

  Recently, performing regular sport activities has received attention due to the release of Myokines in reducing the complications caused by Covid-19, especially reducing inflammation and oxidative stress, rebuilding and repairing damaged tissues and reducing metabolic disorders. The purpose of this study was to determine the effect of eight weeks of selected resistance training on the levels of Irisin, Follistatin and FGF21 in women who recovered from Covid-19.

  Materials and Methods

  Upon a public call, twenty-two women who recovered from Covid-19 in Abadan and Khorramshahr cities were selected and divided into two groups of 11 people, including the resistance training group and the control group, . The resistance training protocol was implemented for eight weeks and three sessions per week, including eight movements with an intensity of 40 to 75% of a maximum repetition. Blood sampling was done in two stages before and after the implementation of the protocol. The measurement of the levels of the Irisin, Follistatin and FGF21 was done by ELISA method and the data was analyzed using the covariance statistical test (ANCOVA) at the (p<0.05) level.

  Results

  Comparison of the between groups data showed that the values of irisin (p<0.05), follistatin (p<0.05) and FGF21 (p<0.05) significantly increased in the resistance group compared to the control group. In addition, the examination of intra-group changes of irisin (p<0.05), follistatin (p<0.05) and FGF21 (p<0.05) indicated that there is a significant increase between the mean before and after implementation of the protocol in the resistance group.

  Conclusion

  It seems that resistance training leads to improvement of Myokine profile through the recovery of muscle mass in women recovering from covid-19.

  Keywords: Covid-19, Irisin, Follistatin, FGF21, selected resistance training
 • Ebrahim Rahimi Rigi, Babollah Bakhshipour Juybari* Pages 1140-1150
  Introduction

   The quality of life of the medical staff is very important. A high level of burnout of the medical staff during the Corona virus pandemic can affect their quality of life. The present study was conducted in order to investigate the relationship between marital burnout and health anxiety with the mediation of fear of covid-19 on the quality of life of health workers in Lordegan city.

  Materials and Methods

   The current research is a descriptive correlational  study. The statistical population of this research was formed by all the health workers of Lordegan city from Chaharmahal and Bakhtiari province in 1401, whose number was 272 and in order to have a sufficient sample size , all the people of the statistical population were selected as the sample. The samples completed Pines Marital burnout Questionnaire, Salkovskis and Warwick Health Anxiety Questionnaire, World Health Organization Quality of Life Questionnaire, and Fear of Covid-19 Questionnaire. Pearson's correlation coefficient, regression analysis, bootstrap test and path analysis were used to analyze the data. SPSS and AMOS software version 24 were used for data analysis. .

  Results

   The results of the analysis showed that the variables of marital burnout and health anxiety have a negative and significant effect on the quality of life of health workers. Also, the mediating role of fear of COVID-19 in the relationship between marital burnout and health anxiety was confirmed.

  Conclusion

   Based on the obtained results, marital burnout and health anxiety can affect the quality of life of Lordegan health workers through the mediation of fear of covid-19.

  Keywords: Marital Burnout, Health Anxiety, Fear of covid-19, Quality of Life, Health Staf
 • Fazel Bazyar, Ramin Shabani*, Alireza Elmiyeh Pages 1151-1159
  Introduction

  Considering the prevalence of Alzheimer's disease, which is the most common form of dementia, and the lack of a definitive treatment for it, the purpose of this study is to investigate the effect of exercise training with the consumption of saffron extract on the expression of Bax, Bcl-2, and Caspase-3 genes in male rats with Alzheimer's disease.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 48 adult male rats were randomly divided into 6 groups: control, Alzheimer, Alzheimer and endurance training, Alzheimer and endurance training and extract, Alzheimer and extract, and the control and endurance training group. The Alzheimer's model was created by injecting amyloid beta 42-1 into the CA1 region of the hippocampus. Aerobic exercises, including 3 training sessions per week, were performed on alternate days for 8 weeks. The Real-Time PCR method was used to determine the expression level of the desired genes. Two-way analysis of variance and Tomhane's post hoc test were used to analyze the data.

  Results

   The results showed that after 8 weeks of aerobic training, the Bax gene expression in the intervention groups significantly decreased compared to the Alzheimer's group (p<0.05). Also, Caspase-3 in Alzheimer and endurance training, and Alzheimer and endurance training and extract group had a significant decrease compared to Alzheimer's group (p<0.05). Bcl-2 gene expression in Alzheimer and endurance training, and Alzheimer and endurance training and extract showed a significant increase compared to Alzheimer's group (p<0.05).

  Conclusion

  It seems that aerobic exercise and consumption of saffron extract improve the factors involved in apoptosis in Alzheimer's male mice.

  Keywords: Exercise, Saffron extract, Bcl-2, Caspase-3, Alzheimer
 • Ismaeil Alizadeh, Seyed Massoud Madjdzadeh, Abbas Aghaei Afshar, Hossein Dehghan, Leila Shirani-Bidabadi, MohammadAmin Gorouhi*, Amir Hossein Musazadeh, Raziyeh Shah-Heydari Pages 1160-1164
  Introduction and purpose

  Bees are a member of the Hymenoptera order, which is one of the four largest insect orders with more than 154,000 species in the world. In this article, we report the severe skin reactions caused by the hornet (Vespa orientalis) from the Kerman city in Iran.

  Case report: 

  The patient was a 23-year-old man, who was attacked by a species of hornet on July 16, 2023 in Kerman city. The specimen was identified as oriental hornet with the scientific name Vespa orientalis. The clinical findings including a lesion surrounded by skin reactions and circular and red spots were showed after one hour in sting site. The sting site on the patient's body was washed with soap and water daily. The symptoms were disappeared, and the target area improved after 13 days.

  Conclusion

  The results of this study can help professionals to take necessary measures when exposed with bee stings. Also, due to the lack of accurate reports to estimate their statistics and risks in the country, it is suggested to create a registration system for bee sting cases.

  Keywords: Bee Stings, Case report, Oriental hornet, Kerman