فهرست مطالب

 • پیاپی 123 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/22
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کرامت الله زیاری*، علی مهدی، معصومه مهدیان بهنمیری، کامران رضایی تقی آبادی صفحات 1-22

  با آشکارشدن ضعف کارآمدی اجرای طرح های شهرسازی که بدون نگرش راهبردی و جامعه تهیه گردیده، ضرورت ایجاد تغییراتی در فرایند و روش های تهیه این طرح ها احساس گردید. برآیند چنین تغییراتی، تهیه و اجرای استراتژی توسعه شهری (CDS) می باشد که امروزه در بسیاری از شهرها درابعاد مختلف از جمله مقوله ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استفاده می گردد. این سکونتگاه ها بویژه در کشورهای در حال توسعه از آن جا که توزیع فضایی شهرها و جمعیت در چارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگی های بخشی و ناحیه ای باشد، صورت نگرفته است، مشکلات گسترده ای را برای مجموعه شهر بوجود آورده است. از همین رو امروزه کسی بویژه در نگاه برنامه ریزی جامع و سیستماتیک، نمی تواند تاثیرات خرد و کلان سکونتگاه های غیررسمی را که بر مجموعه خود (کل شهر)، را انکار کند. از این رو باتوجه به این که موضوع مورد پژوهش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از موضوعات چالش برانگیز در عرصه مدیریت شهری، امنیت و پایداری شهری به شمار می رود، پژوهش حاضر به مطالعه ابعاد مختلف سکونتگاه های غیررسمی شهر مهاباد می پردازد. روش مطالعه در این تحقیق بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی استوار بوده و مبنای اصلی آن نیز، اجرای طرح مطالعات استراتژی توسعه20 ساله شهر و برنامه پنج ساله شهرداری شهر مهاباد است. نتایج این بخش از مطالعه، نشان از وضعیت نامناسب بخش های مختلف نقاط یازده گانه سکونت گاه غیررسمی شهر مهاباد در ابعاد مختلف اجتماعی، کالبدی، رفتارهای فرهنگی و آسیب ها، مسایل طبیعی، جمعیتی و... دارد. براین اساس، در هر مرحله با توجه به این که در مطالعات پیمایشی، ویژگی ها و مشکلات مختلف محلات، شناسایی گردید، اهداف کلی، عملیاتی، راهبردها و راه حل های دستیابی به اهداف نیز بر اساس چارچوب تعیین شده در مطالعات استراتژی توسعه شهری (CDS) بیان گردید.

  کلیدواژگان: سکونتگاه های غیررسمی، استراتژی توسعه شهری، CDS، حاشیه نشینی، شهر مهاباد
 • محمد سلاورزی زاده، حمیدرضا وارثی*، علی زنگی آبادی صفحات 23-40

  استقرار الگوی نظام متعادل شهری بر پایه توسعه شهر های کوچک گامی در راستای توزیع عادلانه امکانات و خدمات بوده و به توزیع قانونمند و آرایش یافته فضایی جمعیت و سکونتگاه های انسانی بر پهنه ملی می انجامد و با توسعه این گونه شهر ها زنجیره اتصال شهر های بزرگ به روستاها و روستاشهر ها نیزتکمیل خواهد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل فضایی وضعیت نظام فضایی شهری استان ایلام در دوره های سرشماری 1355 تا 1395 و با استفاده از مدل های ارزیابی و تحلیل نظام شهری مانند؛ قانون اندازه - مرتبه زیف، مدل تعدیل یافته اندازه - مرتبه، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی، شاخص دو شهر، شاخص مهتا، شاخص تمرکز نخست شهر، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص عدم تمرکز هندرسون است. روش گرد آوری اطلاعات با استفاده از روش غیر مستقیم؛یاکتابخانه ای بر پایه اطلاعات سرشماری های 1355 تا1395 مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام فضایی شهر های استان ایلام الگویی نامتعادل دارد، نقش و جایکاه پایین شهر های کوچک در نظام سلسله مراتبی شهر های استان متناسب با میزان جمعیت و تعداد آنها، موقعیت برتر سیاسی - اداری شهر ایلام، سبب هدایت جریان حرکات جمعیتی برای دسترسی به اندک امکانات وخدمات موجود در شهر ایلام گردیده و همین عامل باعث تشدید شکاف در نظام سلسله مراتبی شهر ایلام با شهر های کوچک موجود شده است. اقدامات مداخله گرانهدولت در راستای تقویت شهر های کوچک از طریق افزایش اعتبارات استانی به منظور تقویت شهر های کوچک و توسعه زیر ساخت های آموزشی، بهداشتی - در مانی، فناوری های IT ، زیر ساخت راه ها، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه مسکن، عدم تمرکز گرایی اداری و سیاسی مهمترین راهکار ها در راستای تعدیل نظام شهری استان می باشد. 

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، نظام شهری، شهر کوچک، توسعه پایدار شهری، استان ایلام
 • سید محمد حسینی*، سید علی حسینی، محمدباقر قالیباف، رسول افضلی، زهرا پیشگاهی فرد صفحات 41-60

  در دهه های اخیر عواملی همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت جهان، افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی برای تولید سوختهای زیستی، استفاده از غذا به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های ژیوپلیتیکی و تضعیف کشور رقیب و سایر عوامل امروزه غذا را به یکی از موضوعات مهم ژیوپلیتیک بدل ساختهاند. این پژوهش به منظور تحلیل نظام ژیوپلیتیک غذای جهانی در قالب روش تحقیق آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فایو و با استفاده از مدلهای دلفی، PROMETHEE ،AHP Fuzzy و نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. نتایج نشان می دهد قدرت های برتر در عرصه ژیوپلیتیک غذا به ترتیب 10 کشور آمریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان، استرالیا، برزیل، هند، هلند، اسپانیا، و بلژیک هستند. ایران با رتبه های 16، 5، 74 و 13 در تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات استراتژیک غذایی، کشوری آسیب پذیر در عرصه ژیوپلیتیک غذای جهانی به شمار میرود. در دهه های اخیر عواملی همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت جهان، افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی برای تولید سوختهای زیستی، استفاده از غذا به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های ژیوپلیتیکی و تضعیف کشور رقیب و سایر عوامل امروزه غذا را به یکی از موضوعات مهم ژیوپلیتیک بدل ساختهاند. این پژوهش به منظور تحلیل نظام ژیوپلیتیک غذای جهانی در قالب روش تحقیق آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فایو و با استفاده از مدلهای دلفی، PROMETHEE ،AHP Fuzzy و نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. نتایج نشان می دهد قدرت های برتر در عرصه ژیوپلیتیک غذا به ترتیب 10 کشور آمریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان، استرالیا، برزیل، هند، هلند، اسپانیا، و بلژیک هستند. ایران با رتبه های 16، 5، 74 و 13 در تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات استراتژیک غذایی، کشوری آسیب پذیر در عرصه ژیوپلیتیک غذای جهانی به شمار میرود.

  کلیدواژگان: غذا، محصولات استراتژیک غذایی، قدرت ملی، ژئوپلیتیک غذا، ایران
 • ساجد بهرامی جاف*، محسن جان پرور، مریم تک روستا، کاظم ذوقی بارانی، میرنجف موسوی صفحات 61-78

  آب، بنیاد پیدایش، ماندگاری و کارایی واحدهای سیاسی- فضایی است. طی چند دهه اخیر مولفه های طبیعی و انسانی همچون تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، رشد و توسعه اقتصادی و... آب را به یکی از جستارهای مهم ژیوپلیتیک بدل ساخته است. در واقع اهمیت هیدروپلیتیک در مباحث ژیوپلیتیک در سده اخیر به دلیل بحران کم آبی هر روز بیشتر از قبل نمایان می شود. پژوهش حاضر که ماهیت بنیادی دارد با بهره گیری از روش شناسی توصیفی- تحلیلی نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک دارد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر مفهومی هیدروپلیتیک را می توان به عنوان دانش شناخت، کسب، بهره وری و حفظ آب به عنوان منبع جغرافیایی و مسایل مرتبط با آن در مناسبات فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی تعریف کرد به بیانی دیگر، هیدروپلیتیک عبارت است از دانش طراحی و بازبینی استراتژی های بازیگران جهت دستیابی به منافع و اهداف مبتنی بر آب و مسایل مرتبط با آن به عنوان منبع جغرافیایی قدرت است. از سوی دیگر ابعاد مورد بحث در مطالعات هیدروپلیتیک در سه بخش آب به عنوان منبع جغرافیایی قدرت، مناسبات مبتنی بر آب و استراتژی ها مبتنی بر آب مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.هیدروپلیتیک عبارت است از دانش طراحی و بازبینی استراتژی های بازیگران جهت دستیابی به منافع و اهداف مبتنی بر آب و مسایل مرتبط با آن به عنوان منبع جغرافیایی قدرت است. از سوی دیگر ابعاد مورد بحث در مطالعات هیدروپلیتیک در سه بخش آب به عنوان منبع جغرافیایی قدرت، مناسبات مبتنی بر آب و استراتژی ها مبتنی بر آب مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.

 • میثم هادی پور*، محمدرضا حافظنیا صفحات 79-92

  استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل swot و sdmمناطق ژیوپلیتیکی پیرامونی، نقش ویژه ای در سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در این میان، یکی از مناطق ژیوپلیتیکی مهم پیرامونی ایران منطقه جنوب آسیا است. آنچه که در جنوب آسیا رخ می دهد بر منافع ایران تاثیر گذار می باشد. بنابراین داشتن استراتژی مناسب در سیاست خارجی، توانایی لازم را برای حفظ و تقویت منافع ملی ایران در منطقه جنوب آسیا فراهم می نماید. هدف این پژوهش تبیین استراتژی سیاست خارجی ایران در منطقه جنوب آسیا می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل های برنامه ریزی استراتژیک (SWOT و SDM) انجام گرفته است. یافته های پژوهش ضمن شناسایی متغیرهای تاثیرگذار شامل 5 قوت، 5 ضعف، 16 تهدید و 12 فرصت، در نهایت استراتژی تدافعی را به عنوان استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و در پایان هرکدام از محورهای استراتژی تدافعی را اولویت بندی می کند.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل های برنامه ریزی استراتژیک (SWOT و SDM) انجام گرفته است. یافته های پژوهش ضمن شناسایی متغیرهای تاثیرگذار شامل 5 قوت، 5 ضعف، 16 تهدید و 12 فرصت، در نهایت استراتژی تدافعی را به عنوان استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و در پایان هرکدام از محورهای استراتژی تدافعی را اولویت بندی می کند.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ایران، جنوب آسیا، استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک
 • مرضیه راستاد بروجنی*، شهریور روستایی، مرتضی قورچی صفحات 93-107

  فضاهای شهری از دهه 1980 میلادی به محلی برای نقش آفرینی سرمایه و نظام های سرمایه داری مبدل شده است و به نوعی جنبه های گوناگون زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار داده است. همین تاثیرگذاری متاثر از قدرت سرمایه و ماهیت سیال آن، باعث گردیده است که فضاهای جغرافیایی شهر به صورت روزافزونی از عملکرد نظام سرمایه داری تاثیر پذیرد، در چند دهه اخیر توجه طیف متنوعی از محققان فعال در حوزه مطالعات شهری جلب کرده است. یکی از عرصه های شهر که به صورت ویژه ای تحت تاثیر نظام سرمایه داری قرار گرفته است، فضاهای عمومی شهر می باشد. تا پیش از دهه 1980 میلادی، بخش عمده ای از کارکرد و هزینه های فضاهای عمومی شهر وابسته به دولت هایی بود که خود را ملزم به ارایه خدمات رایگان شهری می دانستند، اما با فراگیر شدن رویکرد محافظه کاران به اقتصاد سیاسی که باعث شد دولت ها در پی کاهش هزینه های عمومی خود باشند، فرصت آن برای سرمایه و صاحبان سرمایه به وجود آمد تا به کنترل و مدیریت فضاهای عمومی شهر بپردازند. این پژوهش با نگرشی انتقادی و با بهره گیری ا روش کتابخانه ای- اسنادی قصد دارد تا به بررسی اثر گذاری سرمایه بر فضاهای عمومی شهر بپردازد. یافته های این پژوهش نشان دهنده ی آن است که فضاهای عمومی شهر که پیشتر محلی برای کنش های اجتماعی و مدنی بودند، تحت تاثیر عملکرد فضایی سرمایه در کنترل فضاهای عمومی در حال دگردیسی در هویت خود هستند و همین امر باعث شده است که این فضاهای عمومی بیش از پیش از کارکرد عمومی خود خارج شده و به مکان هایی تبدیل شوند که فراهم کننده سود برای صاحبان سرمایه هستند.

  کلیدواژگان: سرمایه، فضاهای عمومی، شهر، شهری شدن سرمایه، نگرش انتقادی
 • معصومه مهدیان بهنمیری، مسعود تقوایی* صفحات 105-114

  برنامه ریزی توسعه گردشگری که از پیچیده ترین اجزاء و مصدر قوانین جهانی است، اساسا یکی از مهم ترین برنامه های توسعه اقتصادی، شغلی، اجتماعی و افزایش سطح رفاه عمومی مردم در هر کشوری به شمار می رود. از منظر متفکرین و دیدگاه آینده پژوهی، اعتقاد بر این مهم می باشد که اساسا آینده را مخلوط پیچیده ای از روند های غیر قابل تغییر، حوادث تصادفی و اقدامات افراد و موسسات کلیدی شکل می دهد و به دلیل این پیچیدگی بهترین روش برای آینده پژوهی، جمع-آوری هرچه بیشتر اطلاعات و استفاده از فرایند های نیمه خودآگاه اطلاعاتی و کشف و مکاشفه شخصی برای به دست آوردن دانش و بینش کافی است. بر همین اساس و با علم به ارتباط منطقی آینده پژوهی با مقوله گردشگری خلاق در آینده، مقاله حاضر که به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و ازنظر روش، مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی می باشد، به بررسی پیشران های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری خلاق در استان گلستان بپردازند. به منظور آینده پژوهی گردشگری خلاق در استان گلستان، با استفاده از دو تکنیک پویش محیطی و دلفی، 38 شاخص اولیه موردبررسی قرار گرفت و در ادامه با استفاده از ابزار MICMAC به بررسی ابعاد آینده پژوهی گردشگری خلاق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که از بین عوامل مورد مطالعه، 15 مولفه به عنوان پیشران های کلیدی موثر در توسعه گردشگری خلاق در محدوده مورد مطالعه می باشند که حفظ منابع طبیعی به عنوان تاثیرگذارترین عامل است. در پایان این مقاله، برگرفته از شناخت جامع ایجاد شده از منطقه، فرصت ها و تهدیدهای موجود، پیشنهاداتی از قبیل توسعه شاخه های مختلف گردشگری با توجه به قابلیت های استان ازقبیل گردشگری صحرا و ورزشی، بهره گیری از نخبگان، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تولید محصول خلاق، توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی به ویژه خانه های بوم گردی و... ارایه گردید.

  کلیدواژگان: گردشگری، خلاق، آینده، پژوهی، گلستان
 • محمد غفاری*، بهاره هراتی، مینا خوشرو، احمد عباسی صفحات 109-126

  امروزه برند و برندسازی برای مقاصد گردشگری و جلب توجه و ایجاد عشق و علاقه ی گردشگران به این مقاصد یک استراتژی برای مقاصد گردشگری محسوب می شود که نقشی حیاتی در عملکرد مدیریت مقصد، جهت گسترش فرصت های گردشگری انها و متمایزسازی مقاصد نسبت به رقبا و درنهایت دست یابی به مزیت رقابتی می باشد. . با توجه به اهمیت گردشگری که تاثیر زیادی بر محیط، فرهنگ و اقتصاد دارد، در این مقاله تلاش شده است تا پیشایندها و پیامدهای عشق به برند مقصد مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو هدف پژوهش حاضر، مطالعه پیشایندها و پسایندهای عشق به برند مقصد گردشگری در شهر مشهد می باشدجامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه گردشگران خارجی است که در بازه زمانی زمستان 1398 به شهر مشهد سفر کرده اند. از این جامعه نامحدود، به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش تصادفی ، نمونه ای به حجم 384 نفر از گردشگران انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و از پایایی قابل قبولی برخوردار بود. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و smart PLS فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تجربه مثبت گردشگر، جذابیت مکان و پیوند عاطفی بر روی عشق به برند مقصد تاثیر دارد و از پیشایندهای عشق به برند مقصد می باشد، در این پژوهش تصویر ذهنی و نگرش مثبت بر عشق به برند مقصد تاثیری نداشت. همچنین متغیر عشق به برند مقصد بر روی تبلیغات دهان به دهان، حساس نبودن به قیمت ها و تعهد عاطفی تاثیرگذار است و به عنوان پیامدهای عشق به برند می باشند.

  کلیدواژگان: گردشگری، مقصد گردشگری، عشق به برند، عشق به برند مقصد گردشگری، مشهد
 • ماهره نصرتی، حمید برقی*، یوسف قنبری صفحات 127-145

  تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه همواره از دغدغه های مهم کشاورزان است. به طوری که الگوی کشت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی است که می تواند به بهبود بخش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در روستاها کمک کند، الگوی کشت بیان گر سطح زیر کشت محصولات مختلف در یک زمان معین است. انتخاب هر الگوی کشت، به دلیل چند بعدی بودن کشاورزی می تواند پیامدهای مهمی در زندگی کشاورز و جامعه ی روستایی داشته باشد (پورطاهری و همکاران،1393،1). برای پی بردن به میزان تاثیر گذاری تغییرالگوی کشت که سیوال تحقیق است ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی در رابطه با روستاهای شهرستانهای آستارا، تالش و رودسر استان گیلان صورت گرفت. به این منظور 390 خانوار در روستاهای این سه شهرستان که دست به تغییر الگوی کشت از برنج به کیوی زدند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق باسوالهای ضریب آلفای کرون باخ برای تمامی ابعاد و شاخص ها، میزان به دست آمده بیشتر از 70/0 بوده است، نشان داد که تفاوت معناداری در سطح آلفا 0/01 بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دوره ی قبل و بعد از تغییر الگوی کشت وجود دارد. در شاخصهای اجتماعی به جز مولفه مشارکت در مولفه های ماندگاری و آگاهی کشاورز پیرامون فعالیت کشاورزی، میانگین ها نشان از رشد شاخص دارند و در شاخصهای اقتصادی کیفیت اشتغال،رفاه و امنیت اقتصادی این رشد محسوس تر نیز هست. براین اساس می توان گفت الگوی کشت مرکبات در توسعه ی روستاهای مورد مطالعه نقش موثری را ایفا نموده است

  کلیدواژگان: الگوی کشت، اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، توسعه روستایی، استان گیلان
 • آرش قربانی سپهر، افشین متقی*، جوزف سالوکوادز صفحات 147-167

  بازیگری و سطوح قدرت از سطح ملی به سطوح پایین تر رسیده و افراد بسیاری در فضای شهرها از قدرت بسیاری برخوردار شده اند و با در اختیار داشتن منابع قدرت آفرین به بازیگری در مقیاس های (محلی، ملی، منطقه ای و جهانی) می پردازند و بر مناسبات قدرت در فضای شهرها تاثیر می گذارند. کلانشهر تهران توسط 25 سازمان دولتی و غیردولتی اداره می گردد که هر یک از این سازمان ها و نهادها، قوانین مقررات خاص خود را دارند. هر کدام از این بازیگران با منابع قدرتی که در اختیار دارند، هویت ها و هستی ها مختلفی دارند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که کدام بازیگر باید تهران را به به معنی وسیع اداره کند، و بازیگران ژیوپلیتیکی کلانشهر تهران کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، در میان بازیگران محلی (برج سازان، شهرک سازان و صاحبان پاساژهای تجاری؛ صاحبان کارخانه، صنایع و شرکت های تجاری بزرگ و بیمه؛ استانداری؛ فرمانداری؛ شهرداری و شورای شهر) به عنوان بازیگران ژیوپلیتیکی کلانشهر تهران در سطح محلی می باشند که با قدرتی که در اختیار دارند بر مناسبات قدرت در کلانشهر تهران اثرگذارند. در میان بازیگران ملی (هییت دولت و وزارتخانه های تابع آن؛ نمایندگان مجلس، بانک ها و موسسات مالی؛ قوه قضاییه؛ احزاب سیاسی، نیروهای نظامی و امنیتی و سازمان صدا و سیما) از جمله بازیگران ژیوپلیتیکی در سطح ملی در کلانشهر تهران محسوب می-شوند. در میان بازیگران فراملی (سفارتخانه ها) از جمله بازیگران ژیوپلیتیکی می باشند. مبتنی بر تعداد زیاد بازیگران، یک بازیگر به تنهایی نمی تواند کلانشهر تهران را مدیریت کند بلکه مدیریت کلانشهر تهران مبتنی بر مناسباتی است که میان بازیگران در فضای شهر شکل می گیرد.

  کلیدواژگان: کلانشهر تهران، بازیگران ژئوپلیتیکی، ژئوپلیتیک شهری، مناسبات قدرت، منابع قدرت
 • هادی ویسی* صفحات 169-187

  جهان اسلام گستره جغرافیایی وسیعی است که شامل منطقه جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی، شمال افریقا و بخشهایی از جنوب و جنوب شرق آسیا می شود. بیشینه ساکنان این محدوده وسیع جغرافیایی، پیروان دین اسلام هستند و بر اساس آموزه قرآنی «امت واحده» یا «امت اسلامی» از سایر مناطق جهان متمایز می شوند. جهان اسلام که در سده های نخستین اسلامی در شکل دولت یکپارچه اسلامی به شکلی همگرا و هم افزا، قدرت و تمدن بزرگ و درخشانی را تجربه کرده بود؛ در سده های اخیر، دچار استعمار، ضعف، انفعال، وابستگی، چند دستگی و افتراق شد و با جریانهای ملی گرایی و قوم گرایی در قالب نظام دولت ملت کاملا تجزیه و دچار واگرایی و گسیختگی سیاسی فضایی شده است. در دهه های اخیر، برخی اندیشمندان، مصلحان و فعالان سیاسی جهان اسلام بر مبنای نظریه امت واحده به فکر همگرایی و وحدت کشورهای اسلامی بوده اند. مساله اصلی پژوهش این است که آینده های بدیل و سناریوهای مختلف برای همکاری و همگرایی کشورهای اسلامی چیست؟ پاسخ به این مساله در چارچوب آینده پژوهی و با روش سناریوپردازی اکتشافی و استفاده از تجمیع آراء نخبگانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار سناریو برای کشورهای اسلامی قابل ارایه است که سناریو همگرایی کامل و تشکیل دولت یکپارچه اسلامی به عنوان آینده مطلوب، سناریو همگرایی کشورهای اسلامی در قالب کنفدراسیون اسلامی به عنوان آینده مرجح، سناریو همگرایی و تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی به عنوان آینده محتمل و سناریو ادامه وضع موجود و سازمان همکاری اسلامی به عنوان آینده ممکن خواهد بود.

  کلیدواژگان: همگرایی، واگرایی، جهان اسلام، کشورهای اسلامی، سناریوپردازی
 • نادر شوهانی*، حسین فراهانی، مهدی نیک سرشت صفحات 189-209

  شناخت توان های محیطی در برنامه ریزی روستایی نقش مهمی در مسیر توسعه روستایی دارد. در این زمینه ،ارزیابی توان های محیطی یکی از مباحث پایه ای در برنامه ریزی های آمایش سرزمین است. در بحث آمایش سرزمین حفظ تعادل بین عوامل محیطی و موقعیت پروژه های روستایی موجب شده که رویکرد توان سنجی محیطی در برنامه ریزی و توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد به این دلیل که هر گونه اقدام در راستای استقرار و توسعه سکونت گاه های روستایی ارتباط تنگاتنگی با عوامل محیطی دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف از پژوهش آرایش طبیعی سکونتگاه های روستایی با توجه به توان های موجود و سیاست های آمایش سرزمین در استان بر اساس شاخص های زمین شناسی، شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع، اقلیم، خاک، فاصله از رودخانه و کاربری اراضی می باشد. در راستای اهمیت و جامع بودن تحقیق تمامی روستاهای دارای سکنه (67 روستا) به عنوان نمونه انتخاب شده است و یافته های نشان می دهند که الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی در منطقه مورد مطالعه متناسب با توان های محیطی است به گونه ای که 78 درصد روستاها در مکان های متناسب یا بسیار مطلوب محیطی استقرار پیدا کرده اند. در راستای آمایش سرزمین و در بحث جمعیت و فضا پرجمعیت ترین روستاها که نزدیک به 90 درصد جمعیت روستاها را تشکیل می دهند در مکان های متناسب با اکولوژی منطقه برای توسعه و عمران پروژه های روستایی استقرار پیدا کرده اند. از میان عوامل طبیعی عامل زمین شناسی با 34/0، اقلیم 17/0 و ارتفاع با 11/ 0 می باشند و در مراحل بعدی عامل شیب با 10/0، خاک 08/0 و کاربری اراضی با 07/0 بیشترین نقش را در استقرار و زیست پذیری سکونتگاه های روستایی منطقه داشته اند.

  کلیدواژگان: توان های محیطی، سکونت گاه های روستایی، آمایش سرزمین، مدل &rlm، AHP، &rlm، GIS
 • محمدسینا شهسواری*، علی قنبری نسب، ابوالفضل اسدی صفحات 209-221

  شهرها با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری و استقرار بسیاری از تاسیسات و ابزارهای اقتصادی و از همه مهم تر جمعیت زیادی که در آن ها ساکن هستند، در صورت بروز جنگ دچار صدمات مالی و جانی قابل توجهی می شوند. در مناطق شهری، صدمات جنگی شامل ترکیبی از ویرانه های کالبدی و اختلال در عملکرد عناصر شهری است. انهدام سازه ها و ساختمان ها، شبکه راه ها و دسترسی ها، تاسیسات اساسی مخازن آب، نیروگاه ها، خطوط ارتباطی تلفن، برق، آب، گاز، مراکز امداد و نجات و غیره از آن جمله هستند. امروزه و در عصر حاضر پدافند غیرعامل یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه کلی مدیریت بحران شهری برای تامین ایمنی و امنیت شهرها و پایه ریزی رفاه شهروندی در تمام مناطق شهری می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کمی است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف تعیین میزان وابستگی پهنه های شهری، از تحلیل اندرکنشی (فیزیکی، سایبری، جغرافیایی و منطقی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مراکز استراتژیک شهر نیشابور می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تاثیر مراکز استراتژیک شهر نیشابور بر یکدیگر و نمایش فضایی میزان ریسک این شهر است. نتایج اندرکنش فیزیکی و سایبری و منطقی نشان داد که دارایی های زیرساخت آب و برق بیشترین میزان وابستگی را داشتند. همچنین بر اساس نتایج اندرکنش جغرافیایی بیشتر دارایی های شهر نیشابور در فاصله کمتر از 5 کیلومتر از هم قرار دارند. از یافته های به دست آمده می توان این گونه نتیجه گرفت که بیشترین آسیب-پذیری شهر مربوط به زیرساخت آب و برق است و ضروری است راهکارهای لازم برای مدیریت بحران سنجیده شود.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مراکز استراتژیک، تحلیل اندرکنشی، مدیریت بحران، شهر نیشابور
 • زهرا صادقی، مجتبی انصاری*، مهدی حقیقت بین صفحات 223-239

  خدمات فرهنگی اکوسیستم به عنوان منافع غیرمادی فضای سبز در بهبود کیفیت زندگی تاثیر قابل توجهی دارد. مطالعات خدمات فرهنگی اکوسیستم در ایران محدود است. پژوهش حاضر قصد دارد عوامل خدمات فرهنگی و میزان اهمیت آن ها با رویکرد مشارکتی مشخص کند. هدف پژوهش کاربردی بوده که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مطالعات اسنادی 33 گویه برای ارزیابی خدمات فرهنگی فضای سبز تدوین گردید تا با پیمایش سنجیده شود. جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به پارک های طالقانی، ملت، آب و آتش و باغ ایرانی در شهر تهران هستند. حجم نمونه بر اساس تعداد گویه ها، 400 نفر برآورد و با روش نمونه گیری در دسترس (توزیع پرسشنامه های آنلاین در شبکه های اجتماعی) اقدام به جمع آوری داده ها شد. روایی با تحلیل عاملی و اعتباریابی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفته است. نتایج آزمون کایزر- مایر-الکین (87/0=KMO) کفایت حجم نمونه و آزمون کرویت بارتلت توانایی عاملی شدن داده ها را تایید نمود. تحلیل عاملی اکتشافی با روش استخراج تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس همراه با نرمال سازی کایزر 7 عامل ارزش های تفریحی، میراث فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، معنوی، الهامات و حس مکان را تایید کرد (80/3157 =378 2χ، =df، 005/0=p) که با دسته بندی سیستم های بین المللی منطبق است. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد تفریح بیشترین و حس مکان کمترین ارزش خدمات فرهنگی پارک ها هستند. به این ترتیب مردم پارک ها را به عنوان محل مناسبی برای تفریح و فعالیت های اجتماعی درک کرده ا ند اما پارک ها زمینه مناسبی برای ارتباط روحی و عاطفی مردم با فضای سبز شهری ایجاد نمی کنند.

  کلیدواژگان: ادراک مردم، پارکهای شهری، تحلیل عاملی، خدمات فرهنگی، رتبه بندی خدمات
 • امید جعفری زاده*، فرهاد حمزه، علی آذری صفحات 241-256

  خاورمیانه را باید عرصه تاخت وتاز و قدرت نمایی بازیگران غیردولتی در نظر گرفت. در منطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامه های اوایل قرن بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورها، تعارض موصوف، باعث جدلی بین میدان های ژیوپلیتیک گشته که این میدان ها، تواما، ساختارها و کارگزارهای ژیوپلیتیک را در خود جای داده و آنتروپی ژیوپلیتیکی را در منطقه ایجاد نموده اند. به دنبال تحولات جهان عرب و آنارشی ژیوپلیتیک در سوریه دو کنشگر مهم یعنی کردها و القاعده (جبهه النصره) در این کشور، به عنوان کارگزاران ژیوپلیتیک، کدها و بینش ژیوپلیتیکی مخصوص به خود را تعریف نموده اند که ساختارهایی حاکم را تحت تاثیر قرارداده است. کردها و القاعده شبه دولت هایی را ایجاد کرده اند که از طریق صورت بندی و مفصل بندی گفتمان های ژیوپلیتیکی، درصدد ورود به عرصه کارگزاری ژیوپلیتیک جهت کنش در میدان های ژیوپلیتیک می باشند. این تحقیق درصدد است با مطالعه بروی اسناد، مدارک و مصاحبه عمیق با خبرگان در بحران سوریه به بررسی نقش کردها و القاعده از منظر دیالکتیک ساختار-کارگزار از طریق روش علمی بپردازد.پژوهش گر، جامعه آماری تحقیق را در دو گروه کارشناس های اهل سوریه و مستشاران جمهوری اسامی در سوریه به عنوان گروه خبره و متخصصان در بخش های امنیتی، سیاسی و پژوهشی دانشگاهی کشور را به تعداد تقریبی 80 نفر را در گروه کارشناس لحاظ نموده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخته انتخاب شده است.نتایج این تحقیق موید این واقعیت است که گفتمان مذهبی القاعده و گفتمان قومیتی کردها در سوریه به گفتمان ژیوپلیتیکی تبدیل شده و این دو کارگزار دارای مطامع سرزمینی می باشند. به عبارتی دیگر در بحران سوریه مذهب، قومیت و ژیوپلیتیک درهم تنیده اند.

  کلیدواژگان: دیالکتیک، کردها، القاعده، بحران سوریه، گفتمان
|
 • Keramatolah Zayyari *, Ali Mahdi, Masoumeh Mahdiyan Bahnmiry, Kamran Rezaei Taghi Abadi Pages 1-22

  With the revelation of the weakness of urban development plans that were prepared without a strategic approach, the necessity of making changes in the process and methods of preparing these plans was felt. The result of such changes is the preparation and implementation of the urban development strategy (CDS), which is used in many cities today in various dimensions, including the category of organizing informal settlements. Since the spatial distribution of cities and population in the framework of a comprehensive plan, these settlements have not been done, which has caused extensive problems for the city complex. Therefore, today, especially from the point of view of systematic planning, no one can deny the micro and macro effects of informal settlements on the whole city. Therefore, taking into account that the topic under study is considered one of the challenging topics in the field of urban management, security and urban sustainability in many developing countries, the present research studies the various dimensions of informal settlements in the city of Mahabad. The study method in this research is based on library and field studies, and its main basis is the implementation of the 20-year city development strategy study plan and the five-year plan of Mahabad city municipality. The results of this part of the study show the poor condition of different parts of the eleven points of the informal settlement of Mahabad city in different dimensions of social, physical, cultural behaviors and injuries, natural, population issues, etc. Based on this, at each stage, according to the fact that in the survey studies, the characteristics and problems of different neighborhoods were identified, the general, operational goals, strategies and solutions to achieve the goals are also based on the framework determined in the urban development strategy studies. (CDS) was stated.

  Keywords: Informal Settlement, City Development Strategy, CDS, Slums, Mahabad
 • Mohammad Salavarzi Zadeh, Hamidreza Varesi *, Ali Zangiabadi Pages 23-40

  The formation of balanced pattern of urban network based on the small cities is a basic step for suitable distribution of facilities and services and leads to a spatially arranged distribution of the population and human settlements on the national scale, as well as, with the forming of such cities, the chain of big cities, towns and villages will be completed. The purpose of this research is to investigate and spatial analyzing the status of the urban spatial system of Ilam province in the periods from 1355 to 1395 by using the evaluation models of urban system analysis such as; Ziff's rank- size law, adjusted rank- size model, entropy coefficient, Lorenz curve and Gini coefficient, two-city index, Mehta index, first city concentration index, Herfindahl concentration index, Henderson centralization index. The method of collecting information and data was done using the non-field method; a library based on the necessary data from Statistical Centre of Iran between 1355 to 1395 years. The results of the research shows that the spatial system of the cities of Ilam province has an unbalanced pattern; the low role and position of small cities in the urban hierarchical system of the Ilam province despite low population and high numbers of small cities, the superior political-administrative position of Ilam city are the most important characteristics of urban network of ilam province. These factors cause to move of population from small towns to Ilam city to access the few facilities and services available in Ilam city, therefore this factor has exacerbated the gap in the hierarchical system of Ilam province between small-towns and Ilam city. Interventional actions of the government in order to strengthen small towns through increasing provincial credits in order to strengthen small cities and develop educational, health-care, infrastructure, IT technologies, road infrastructure, creating job opportunities, housing development, decentralization Administrative and political orientation are the most important solutions in order to adjust the urban system of the province.

  Keywords: Spatial analysis, urban system, mall town, sustained development, Ilam province
 • Seyed Mohammad Hosseini *, Seyed Ali Hosseini, MohammadBagher Ghalibaf, Rasul Afzali, Zahra Pishgahifard Pages 41-60

  In recent decades, factors such as climate change, lack of water resources, increase in world population, increase in urban and consumer population, use of food to produce biofuels, use of food as a pressure lever in geopolitical competition, and weakening The rival country and other factors have turned the food into one of the most important geopolitical issues today. This research was conducted to analyze the global food geopolitical system using a mixed exploratory research method based on FAO data and using Delphi, Prometheus, fuzzy hierarchical analysis, and Excel and GIS software. The results show that the top powers in food geopolitics are, respectively, ten countries of the United States, France, Argentina, Germany, Australia, Brazil, India, Netherlands, Spain, and Belgium. Iran ranks 16th, 5th, 74th, and 13th in the production, import, export, and consumption of strategic food products and is considered a vulnerable country in global food geopolitics. In order to reduce or eliminate its geopolitical dependence on food, Iran needs a range of different factors, such as the optimal use of domestic resources and the sustainable supply of food from crossborder sources, including the selection of strategic suppliers, concluding long-term contracts in the field of the food supply with exporting countries; membership in regional organizations; leasing land from other countries to produce food; joint investment in food production; improving the level of economic exchanges with exporting countries; create interdependence on the agenda.

  Keywords: Food, Strategic Products of Food, National Power, Geopolitics of Food, Iran
 • Sajid Bahramijaf, Mohsen Janparvar, Maryam Tak Rosta, Kazem Zoghi Barani, MirNajaf Mousavi Pages 61-78

  Water is the foundation of political-spatial units' emergence, sustainability, and efficiency. In recent decades, natural and human components such as climate change, population growth, urbanization, economic growth, development, etc., have made water one of the most important geopolitical issues. The importance of Hydropolitics in geopolitical issues in the last century due to the water shortage crisis is becoming more apparent daily. The present study, which is fundamental, has a new approach to the concept and dimensions of hydro politics using Descriptive-analytical methodology. The results showed that hydrolytically could be defined as knowledge, acquisition, productivity, and water conservation as a geographical source and related issues in transnational, national, regional, and global relations. Knowledge of designing and reviewing actors' strategies to achieve water-based interests and associated goals and problems as a geographical source of power. On the other hand, the dimensions discussed in hydro political studies are discussed in three sections: water as a geographical source of power, water-based relationships, and water-based strategies.

  Keywords: Conceptualization, Geopolitics, Hydropolitics
 • Meysam Hadipour *, Mohammadreza Hafeznia Pages 79-92

  Countries are the most important players in world politics. In recent decades, the tendency of countries to establish regional structures has been developing. Peripheral geopolitical regions play a special role in the foreign policy of countries. Countries adopt different orientations in their foreign policy in proportion to regional opportunities and threats and internal strengths and weaknesses. One of the important geopolitical regions around Iran is the South Asian region. It meets the three geopolitical regions of East and Southeast Asia, Central Asia and West Asia. What is happening in South Asia is affecting Iran's national interests and security. Therefore, having a proper strategy in foreign policy provides the necessary ability to maintain and strengthen Iran's national interests in the South Asian region.The purpose of this research is to make Iran's foreign policy strategy in the South Asian region. This research is applied in terms of purpose and is a descriptive-analytical type of research method, and it is done using SWOT and SDM strategic planning models. The findings of the research, while identifying the influential variables including 5 strengths, 5 weaknesses, 16 threats and 12 opportunities, finally suggest a defensive strategy as the foreign policy strategy of the Islamic Republic of Iran. In the meantime, based on the three factors of feasibility, acceptability and appropriateness (compatibility) of the sub-strategy, "strengthening cultural relations in a transparent manner and avoiding sensitive cultural activities" has been given the first priority.

  Keywords: Foreign Policy, Iran, South Asia, Strategy, Strategic Planning
 • Marzieh Rastad Borujeni *, Shahrivar Rostaei, Morteza Ghourchi Pages 93-107

  Since the 1980s, urban spaces have become a place for the role of capital and capitalist systems, and it has somehow affected various aspects of human life. This influence, influenced by the power of capital and its fluid nature, has caused the geographical spaces of the city to be increasingly affected by the functioning of the capitalist system, in the last few decades, it has attracted the attention of a diverse range of researchers active in the field of urban studies. One of the areas of the city that has been particularly affected by the capitalist system is the public spaces of the city. Until the 1980s, a major part of the function and costs of the city's public spaces depended on the governments, which considered themselves obliged to provide free urban services, but with the spread of the conservative approach to political economy, which made the governments seek to reduce their public costs. be, the opportunity arose for capital and capital owners to control and manage the public spaces of the city. This research, with a critical attitude and using the library-document method, aims to examine the effect of capital on the public spaces of the city. The findings of this research show that the public spaces of the city, which used to be a place for social and civic actions, are transforming their identity under the influence of the spatial function of capital in controlling public spaces, and this has made these public spaces more than public functions. They are taken out and become places that provide profit for capital owners.

  Keywords: Capital, public spaces, city, urbanization of capital, critical attitude
 • Masoomeh Mahdian Bahnamiry, Masoud Taghvaei * Pages 105-114

  In a world full of changes and uncertainties, it is possible to understand a system with a view to the future and by determining the key factors in the future development of industries such as tourism only by using this future studies approach. For this purpose, this research has tried to identify and analyze the key drivers effective on creative tourism by systematically applying the futures studies approach. Finally, by analyzing and identifying these key factors, coherent and integrated planning can be done to create the development of this industry within the scope of the study. In order to future studies of creative tourism in Golestan province, 38 primary indicators were investigated using two techniques of environmental survey and Delphi. Then the dimensions of creative tourism were investigated using the MICMAC tool. The results indicate that among the studied factors, 15 components are effective key drivers in the development of creative tourism in the studied area, and the preservation of natural resources is the most influential factor. In general, maintaining environmental values, especially in environments with greater fragility, is essential in creative tourism. Because these regions, with their rich cultural and natural heritage, offer unique experiences, entertainment, and motivations with their distinctive spatial arrangement, they attract creative people who significantly impact the development of creative tourism.

  Keywords: Tourism, Creative, Future, Research, Golestan
 • Mohammad Ghaffari *, Bahare Harati, Mina Khoshroo, Ahmad Abbasi Pages 109-126

  Today, branding and branding for tourist destinations and attracting the attention and creating the love and interest of tourists in these destinations are considered a strategy for tourist destinations, which plays a vital role in the performance of destination management, to expand their tourism opportunities and differentiate destinations from competitors and finally achieve an advantage. It is competitive. Therefore, this research aims to study the antecedents and consequences of love for the tourist destination brand in the city of Mashhad. The statistical population of this research includes all foreign tourists who travelled to Mashhad during the winter of 2018. A sample of 384 tourists was selected from this unlimited population to collect data using a random method. The reliability of the questionnaire was checked using Cronbach's alpha coefficient and it had acceptable reliability. The research data was collected through a questionnaire and the hypotheses were tested using the structural equation model with the help of SPSS and smart PLS software. The results of the research showed that the tourist's positive experience, the attractiveness of the place and the emotional connection have an effect on the love for the destination brand and are among the antecedents of the love for the destination brand. In this research, the variables of mental image and positive attitude, which were the antecedents, affect the love for the destination brand. did not have. Also, the variable of love for the destination brand affects the variables of word-of-mouth advertising, insensitivity to prices, and emotional commitment, which are the consequences of brand love.

  Keywords: Tourism, Tourism Destination, Brand Love, Tourism Destination Love, Mashhad
 • Mahere Nosrati, Hamid Barghi *, Yosuf Ghanbari Pages 127-145

  Production of affordable products is always one of the concerns of farmers. Cultivation pattern is one of the influential factors in the growth and development of the agricultural sector, which can help improve the economic, social and environmental sectors in villages. The purpose of the research is to investigate and evaluate the effects of changing the cultivation pattern in the development of rural areas based on economic, social and environmental criteria. For this purpose, 390 households in the villages of these three cities that started to change the cultivation pattern from rice to kiwi were selected as samples. The reliability and research tool of the questionnaire was made by the researcher, and the validity of the form and content of the questionnaire was confirmed by the corrective opinion of the professors and experts of the university after making the necessary corrections in several stages. The total reliability of the questionnaire is equal to 0.734, which showed that there is a significant difference in the alpha level of 0.01 in the economic, social and environmental sectors in the period before and after the change of the cultivation pattern. In social indicators, except for the component of participation in sustainability components and farmer awareness about agricultural activity, the averages show the growth of the index, and in the economic indicators of the quality of employment, welfare and economic security, this growth is more noticeable. Based on this, it can be said that the pattern of citrus cultivation has played an effective role in the development of the studied villages.

  Keywords: Cultivation pattern, economic, social, environmental effects, Rural Development, Gilan province
 • Arash Ghorbani Sepehr, Afshin Mottaghi *, Joseph Saloukadz Pages 147-167

  Acting and power levels have reached lower levels from the national level, and many people have gained a lot of power in the space of cities, and by having power-creating resources, they are acting on the scales (local, national, regional, and global) and the power relations in the space. Cities make an impact. The metropolis of Tehran is governed by 25 governmental and non-governmental organizations, each of which has its own rules and regulations. Each of these actors has different identities and existences with the sources of power they have. Therefore, the present research has used the descriptive-analytical method. The results of the research show that among the local actors (tower builders, town builders and owners of commercial arcades; owners of factories, industries and large commercial and insurance companies; governorate; governorate; municipality and city council) as geopolitical actors of the metropolis of Tehran at the local level, they are powerful who have the power to influence power relations in Tehran metropolis. Among the national actors, (the government and its subordinate ministries; MPs, banks and financial institutions; the judiciary; political parties, military and security forces, and the Broadcasting Organization) are among the geopolitical actors at the national level in the metropolis of Tehran. Among the transnational actors (embassies) are geopolitical actors. Based on a large number of actors, one actor alone cannot manage the metropolis of Tehran, but the management of the metropolis of Tehran is based on the relationships formed between the actors in the city space.

  Keywords: Tehran Metropolis, geopolitical actors, urban geopolitics, Power Relations, power sources
 • Hadi Veicy * Pages 169-187

  The Islamic world is a vast geographical area that includes Southwest Asia, Central Asia, North Africa and parts of South and Southeast Asia. Most of the residents of this vast geographical area are followers of Islam and are distinguished from other regions of the world based on the Quranic doctrine of "One Ummah" or "Islamic Ummah". The Islamic world, which had experienced great and brilliant power and civilization in the first centuries of Islam in the form of a unified Islamic state in a converging and complementary way; In recent centuries, it suffered from colonialism, weakness, passivity, dependence, fragmentation, and division, and with the currents of nationalism and ethnocentrism in the form of the nationstate system, it was completely disintegrated and suffered politicalspatial divergence and rupture. In recent decades, some thinkers, reformers and political activists of the Islamic world have thought about the convergence and unity of Islamic countries based on the theory of a single nation. The main issue of the research is what are the alternative futures and different scenarios for the cooperation and convergence of Islamic countries? The answer to this problem has been done in the framework of future studies and with the method of exploratory scenario development and the use of aggregation of elite opinions. The results of the research show that four scenarios can be presented for Islamic countries, which is the scenario of complete convergence and the formation of a unified Islamic state as a desirable future, the scenario of convergence of Islamic countries in the form of an Islamic confederation as the preferred future, the scenario of convergence and the formation of a union of Islamic countries as a possible future, and the continuation scenario. The current situation and the Organization of Islamic Cooperation will be possible in the future.

  Keywords: convergence, Divergence, Islamic world, Islamic state, scenario planning
 • Nader Shohani *, Hossein Farahani, Mehdi Niksersht Pages 189-209

  Recognizing environmental capabilities in rural planning plays an important role in rural development. In this context, the assessment of environmental capabilities is one of the basic topics in land use planning. In the discussion of land development, maintaining the balance between environmental factors and the location of rural projects has caused the environmental feasibility approach to be taken into account in rural planning and development because any action aimed at the establishment and development of rural settlements is closely related to environmental factors. The descriptive-analytical research method and the purpose of the research is the natural arrangement of rural settlements according to the existing capabilities and land use policies in the province based on geological indicators, slope, geographical direction, altitude, climate, soil, distance from the river and land use. In line with the importance and comprehensiveness of the research, all inhabited villages (67 villages) have been selected as a sample, and the findings show that the settlement pattern of rural settlements in the study area is proportional to the environmental capabilities, so 78% of the villages are located in appropriate or very favourable environmental locations. In line with land development and terms of population and space, the most populous villages, which make up nearly 90% of the population of the villages, have been established in places appropriate to the ecology of the region for the development and construction of rural projects. Among the natural factors, the geological factor with 0.34, climate with 0.17 and altitude 0.11, and in the next stages the slope factor with 0.10, soil with 0.08 and land use with 0.07 have the biggest role in establishing the viability of rural settlements in the region.

  Keywords: Environmental Capacities, rural settlements, Land management, AHP model, GIS.&lrm
 • MohammadSina Shahsavari *, Ali Ghanbari Nasab, Abolfazl Asadi Pages 209-221

  Due to the high volume of investment and the establishment of many economic facilities and tools, and most importantly, the large population in which they live, cities will suffer significant financial and human losses in the event of war. In urban areas, war damages include a combination of physical destruction and dysfunction of urban elements. Demolition of structures and buildings, network of roads and accesses, basic facilities of water tanks, power plants, telephone, electricity, water, gas lines, Rescue centers, etc. are among them. Today and in the present age, passive defense is one of the most important concepts in the general field of urban crisis management to ensure the safety and security of cities and the foundation of civic welfare in all urban areas. This is an applied research by quantitative method. In this study, in order to achieve the goal of determining the degree of dependence of urban areas, interaction analysis (physical, cyber, geographical and logical) have been used. The statistical population of the study includes all strategic centers of Neishabour. The purpose of this study is to investigate the impact of strategic centers in Neishabour on each other and show the spatial distribution of level of risk in this city. The results of physical, cyber and logical interactions showed that energy infrastructure assets were the most dependent. Also, according to the results of geographical interaction, most of the assets of Neishabour city are less than 5 kilometer away from each other. From the findings, it can be concluded that the most vulnerability of the city is related to energy infrastructure and it is vital to consider the necessary solutions for crisis management.

  Keywords: Passive Defense, Strategic Centers, Interaction Analysis, Crisis Management, Neishabour
 • Zahra Sadeghi, Mojtaba Ansari *, Mehdi Haghighat Bin Pages 223-239

  Cultural Ecosystem Services (CES) are intangible benefits of nature. The Studies about CES are limited in Iran. The current research tries to determine some CES factors in urban green spaces (UGS) with a collaborative approach. The research purpose is practical. It was done by the descriptive-analytical method. For CES evaluation, 33 items were compiled with documentary studies to be measured by a survey method. The statistical population includes some visitors to Taleghani, Mellat, Ab-o-Atash and, Bagh-eIrani parks in Tehran. According to the number of items, the size of the samples was estimated at 400 people, and data was collected by using the available sampling method. Validity has been done by Factor Analysis and validation by calculating Cronbach's alpha test. The results of the Kaiser-Meyer-Olkin test (0.87) confirmed the adequacy of sample size and Bartlett’s Test of Sphericity confirmed the ability to factorize data. The principal component analysis with varimax rotation showed that 7 factors in total explained 75.5% of the total variance of the items. Values of cultural heritage, spirituality, awareness, recreation, social relations, sense of place, and inspiration, formed the factors of CES. (3157/80) 2χ = 378, = df, p = 0.005). Friedman's test was used for factor ranking. The results showed that recreation is the most and sense of place is the least valuable of the park’s CES. In this way, people have understood parks as suitable places for recreation and social activities, but parks do not create a suitable ground for people's spiritual connection with nature.

  Keywords: Cultural Services, People', s Perception, urban parks, Exploratory Factor Analysis, Service Ranking
 • Omid Jafarizadeh *, Farhad Hamzeh, Ali Azari Pages 241-256

  In the Middle East region, due to the artificial borders resulting from the agreements of the early 20th century and the ethnic fluidity in the borders of the countries, the so-called conflict has caused controversy between geopolitical fields, which together contain geopolitical structures and agents, and geopolitical entropy have created in the region. Following the developments of the Arab world and the geopolitical anarchy in Syria, two essential actors, the Kurds and AlQaeda (Al-Nusra Front) in this country, as geopolitical agents, have defined their geopolitical codes and vision that have influenced the ruling structures. The Kurds and Al-Qaeda have created pseudostates that, through formulating and articulating geopolitical discourses, are trying to enter the field of geopolitical agency in order to act in geopolitical fields. This research aims to examine the role of the Kurds and Al-Qaeda from the perspective of the structure-agent dialectic through the scientific method by studying documents and in-depth interviews with experts in the Syrian crisis. The researcher, the statistical community of the research, has included two groups of experts from Syria and advisors of the Islamic Republic in Syria as an expert group, and experts in the country's security, political, and academic research sectors, approximately 80 people in the expert group. The type of research is applied, and its method is descriptiveanalytical with a mixed approach. The results of this research confirm that the religious discourse of Al-Qaeda and the ethnic discourse of the Kurds in Syria have turned into a geopolitical discourse, and these two agents have territorial ambitions. In other words, religion, ethnicity, and geopolitics are intertwined in the Syrian crisis.

  Keywords: dialectic, kurds, al-Qaeda, The Syrian crisis, discourse