فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر رحیمی، محمد احسانی*، مرجان صفاری، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 17-44
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مدل یابی مولفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده-های علوم ورزشی بود. جامعه آماری را تمام اعضای هییت علمی دانشکده های علوم ورزشی شهر تهران تشکیل می دادند که به دلیل محدود بودن آن، نمونه آماری به روش کل شمار محاسبه گردید (165=n). برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته از طریق مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظرات پنچ نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دو نفر از اساتید کارآفرینی با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های 112 پرسش نامه برگشتی، از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، آزمون کی.ام.او برای تعیین کفایت نمونه گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفه ها و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده گردید. در نهایت، مدل ارزشیابی کارآفرینی دانشگاهی در قالب 21 شاخص و چهار مولفه ملزومات (چهار شاخص)، توانمندسازها (چهار شاخص)، فعالیت ها (هفت شاخص) و پیامدها (شش شاخص) طراحی گردید. انتظار می رود این مدل بتواند به عنوان یک ابزار مفید جهت ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و اعضای هییت علمی در دانشکده های علوم ورزشی به کار رود و کارکردهای دانشکده های علوم ورزشی را به کارکردهای دانشگاه نسل سوم سوق دهد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، ارزیابی، کنشگران دانشگاهی، علوم ورزشی
 • حسن فهیم دوین، احسان اسداللهی* صفحات 45-66

  نقش ورزش در هویت پذیری، الگوسازی، اجتماعی شدن و هنجارپذیری نوجوانان وجوانان،غیر قابل انکار است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آیینی-میراثی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری بود.جامعه آماری پژوهش شامل مسیولین، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران مطرح وفعال و علاقمندان حاضر در مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و اساتید دانشگاه در استان خراسان رضوی به تعداد 758 نفر بودند.با استفاده از فرمول جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که ازطریق پرسشنامه الکترونیکی به سوالات پاسخ دادند. ماهیت پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد 13 عبارتی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه محقق ساخته 9 عبارتی فرهنگ حاکم بر ورزش های میراثی-آیینی جمع آوری گردید. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق توسط متخصصان و روایی سازه توسط شاخص AVE و ضریب پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ،جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22 و Smart PLS2استفاده شد.ضرایب مسیر وشاخص های برازش مدل نشان دادکه فرهنگ حاکم درورزش های میراثی-آیینی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری تاثیر معنی داری دارد. با عنایت به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که ورزش های میراثی-آیینی می توانند به عنوان وسیله ای برای ایجاد روابط دوستانه وارتباطات اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات مختلف جامعه شهری به لحاظ مذهب وقومیت مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، ورزش های آئینی-میراثی، سرمایه اجتماعی، ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی
 • محمدمهدی نوروزی، مهدی سلیمی*، رسول نظری صفحات 67-98

  هدف این پژوهش ارایه مدل زمینه ای برای توسعه بهره وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل دادند. جهت نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ التحصیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه ها در مرحله کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تایید گردید. با استناد به مقوله های تشکیل شده بهره وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزشی اتفاقی نیست و زمانی می توان انتظار بهره وری را برای دانش آموختگان این حوزه داشت که به پیشران های آن در دو بعد بیرونی و درونی توجه شود.

  کلیدواژگان: بهره وری فردی، کاریابی در دانش آموختگان، مدیریت ورزشی
 • محبوبه مهراجی، فرزاد غفوری*، سارا کشکر، محمد جوادی پور صفحات 99-126

  پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی این پرسش نامه با استفاده ازنظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه آن به وسیله روش تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. در بخش کیفی جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری، انتقال پذیری و تایید-پذیری و همچنین جهت بررسی پایایی از کمیته های تخصصی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری و روش معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و مکس کیو دی ای انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل موثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی در هشت حوزه شامل عوامل اجتماعی، انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مدیریتی مشخص گردید. در این میان توجه به عوامل دانش تخصصی و حمایت های دولتی می تواند مسیر جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی را هموار نماید.

  کلیدواژگان: نوآوری آموزشی، تربیت بدنی، معلم
 • بهاره یوسف جان، شیرین زردشتیان* صفحات 127-154

  هدف این پژوهش، بررسی اثر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت بدنی بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان و ایلام بودند که از بین آن ها 324 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های استاندارد شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری واریانس محور انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط تسهیل کننده بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده تاثیر معناداری دارد که تاثیر شرایط تسهیل کننده بر سهولت درک شده بیشتر بود. همچنین سهولت درک شده بر سودمندی درک شده و نگرش به استفاده تاثیر معناداری دارد که تاثیر سهولت درک شده بر نگرش به استفاده بیشتر بود. سودمندی درک شده بر نگرش به استفاده و نیت رفتاری تاثیر معناداری دارد که تاثیر سودمندی درک شده بر نیات رفتاری بیشتر بود و در نهایت نگرش به استفاده بر نیت رفتاری و نیت رفتاری بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت بدنی تاثیر معناداری دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود دانشگاه های دارای رشته تربیت بدنی در آموزش برخط شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده و سهولت درک شده را افزایش دهند تا نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط را دانشجویان این رشته ارتقا دهند.

  کلیدواژگان: شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش به استفاده، نیت رفتاری
 • مرتضی قناعت، مهدی طالب پور*، رضا حیدری، مهناز گل گلی صفحات 155-184

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در استان های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه آماری پژوهش 12 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه ای به عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی مالی، امکانات و زیرساخت های ورزشی، مدیریتی، آموزش پژوهش، فرهنگی اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان عوامل موثر در توسعه ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه ها، برگزاری دوره های دانش افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی با محوریت ورزشی دانش آموزی، تهیه محتوای ورزشی به روز و کاربردی برای دانش آموزان، استفاده از نرم افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دایم از فعالیت های معلمان ورزش توجه کرد.

  کلیدواژگان: ورزش دانش آموزی، ورزش همگانی، آموزش و پرورش، منابع انسانی، توسعه ورزش
 • اکبر جابری*، زهرا برخوردار صفحات 185-222
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی بوده است. این تحقیق یک مطالعه کیفی اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل اعضای هیات علمی با تجربه آموزش دروس تیوری و عملی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی یافته های مصاحبه ها استفاده شد، و روایی یافته ها نیز با نظرخواهی از متخصصان و بازنگری بر اساس نظر آنها مورد تایید قرار گرفت. تحلیل تماتیک داده ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 107 کد، نه مقوله و چهار مضمون اصلی شد. یافته ها نشان داد که "ارتقا و به روز رسانی"، "انعطاف پذیری"، "کیفیت محتوا"، و "تعامل و ارتباط" به عنوان مضامین اصلی پژوهش (چهار مضمون اصلی) از الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی می باشند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای اثربخشی و کارآمدی آموزش مجازی مورد توجه اساتید، دانشجویان و متولیان امور آموزش مجازی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی، دانشجویان، دانشگاه ها، دروس عملی و تئوری، کارآمدی آموزش
 • محمد رواسی زاده، عادل افکار*، مجید سلیمانی صفحات 223-258
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد در دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نظر داده ها به صورت آمیخته (از نوع اکتشافی متوالی) بود. برای انجام تحقیق سه گام اساسی صورت پذیرفت:1- انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان برای احصای عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد؛ 2- سطح بندی عوامل با استفاده از الگوی ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری) و 3- وزن دهی به عامل ها با استفاده از روش AHP در گروه کانونی. نتایج این پژوهش نشان داد توسعه نظام مالی (150امتیاز) ،استانداردسازی و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی (200امتیاز)، نیروی انسانی (160امتیاز)، مشارکت و تعاملات درون و برون سازمانی (50امتیاز)، توسعه تحقیق و توسعه (40امتیاز) و توسعه نظام داوطلبی (40امتیاز) دروندادهای نظام مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند. همچنین توسعه برنامه درسی تربیت بدنی (140 امتیاز) و اشاعه فعالیت های مکمل (120 امتیاز) به عنوان فرایندها و رشد و توسعه تربیت بدنی (40 امتیاز) و توسعه و ترویج سبک زندگی فعال (60امتیاز) بروندادهای الگوی پژوهش را نشان می دهند. در الگوی ارایه شده 31معیار ارزیابی نیز ارایه شده که می تواند برنامه عملیاتی نظام مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، آموزش و پرورش، ورزش دانش آموزی
 • مهتاب قندهاری، حسن بحرالعلوم*، حوریه دهقان پوری صفحات 259-288
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). روش نمونه گیری، در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نشاط حرفه ای اسکوهولت (2011)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود. پایایی پرسشنامه ها با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تاثیرگذار هستند. نشاط حرفه ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تاثیرگذار است. همچنین تعهد سازمانی در رابطه بین نشاط حرفه ای و عملکرد شغلی، نقش میانجی را ایفا می کند. بنابراین به منظور اینکه عملکرد دبیران تربیت بدنی ارتقاء یابد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه ای آنها تمرکز کرد که به طور همزمان به کمک نشاط حرفه ای، تعهد آنها به سازمان بهبود می یابد و این خود منجر به بهبود عملکرد شغلی خواهد شد.
  کلیدواژگان: تعهد، شادکامی، عملکرد کارکنان، مدرسه، معلم
 • مهدی محمدی، فرهاد دریانوش، رضا ناصری جهرمی*، سولماز خادمی، صدیقه شادی، فائزه روستا صفحات 289-312
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش های مربیان در ارشادگری ورزشکاران با رویکرد کیفی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، در زمره پژوهش های کیفی و از نوع چندروشی بوده که برای کاوش مفهوم ارشادگری مربیان ورزش با یک فراترکیب، یافته های مطالعات جهانی و در ادامه به پشتوانه بهره گیری از پدیدارشناسی، تجارب زیسته مربیان ورزش در ارتباط با ارشادگری را مورد کاوش قرار داده است. طرح فراترکیب با استفاده از روش شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شد. منابع گردآوری داده ها، پنج پایگاه داده برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی بوده است، پس از گردآوری داده ها از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. طرح پدیدارشناسی با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختمند و مشارکت کنندگان در این بخش 20 مربی ورزش در سال 1401بودند. برای انتخاب نمونه ها از رویکرد هدفمند ملاکی، تکنیک گلوله برفی و معیار اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های این بخش نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. بر اساس نتایج دو طرح، طراحی الگوی نقش ارشادگری در مهارت مربیگری مربیان ورزش در قالب سه مضمون اصلی مشتمل بر پیشرفت گرایی، اخلاق محوری و توانمندسازی شناسایی گردید. نتیجه اینکه وجود مربی مسلط بر تکنیک های ارشادگری در کنار ورزشکاران می تواند آن ها را به طرز صحیح و اصولی در جهت رسیدن به موفقیت و اهداف ورزشی و حرفه ای یاری نماید.
  کلیدواژگان: مربی، ارشادگری، ورزشکار
|
 • Amir Rahimi, Mohammad Ehsani *, Marjan Saffari, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 17-44
  The purpose of this study was to identify and model the components and indicators of academic entrepreneurship evaluation in faculties of sport sciences. The statistical population consisted of all faculty members of the faculties of sports sciences in Tehran. Due to the limited population, the statistical sample was considered as a whole (n=165). For data collection, a researcher-made questionnaire, by library studying and using comments of five professors of sport management and two professors of entrepreneurship using the Delphi method, was utilized and validity and reliability were confirmed. In order to analyze the data of 112 returned questionnaires, the following steps were taken into action: Cronbach's alpha coefficient and composite reliability for determining reliability, KMO test for determining the sampling adequacy, exploratory factor analysis for identifying the components, and verifiable factor analysis for determining the structural validity in statistical software SPSS 22 and Smart PLS 3. Finally, the academic entrepreneurship evaluation model was designed in the form of 21 indicators and four components including requirements (four indicators), empowerment (four indicators), activities (seven indicators), and outcomes (six indicators). This model is expected to be used as a useful tool for evaluating the academic entrepreneurship of students and faculty members in sports science faculties and to direct the functions of sports science faculties to the functions of the third generation university.
  Keywords: Entrepreneurship, Evaluation, Academic Actors, Sport Sciences
 • Hassan Fahim Davin, Ehsan Asadollahi * Pages 45-66

  The role of sports in the identity, role modeling, socialization and normalization of adolescents and young people is undeniable. The purpose of this study was the impact of culture in ritual-heritage sports on the development of social capital of urban communities .The statistical population of the study included officials,veterans, coaches and athletes, as well as those interested in zurkhaneh and wrestling programs and competitions and university professors in Khorasan Razavi province, total 758 people who used Morgan's table formula 260people were selected by simple random sampling who answered the questions through an electronic questionnaire.The nature of the present study was applied and in terms of analysis method was descriptive-correlational research which was done using structural equation method. The required data were collected using a standard 13-item questionnaire of social capital of Nahapit and Goshal and researcher-made 9-item questionnaire of dominant culture of heritage-ritual sports.After confirmation of face and content validity by experts and structural validity by AVE index and instrument reliability coefficient by Cronbach's alpha test, Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data with the help of SPSS22 and Smart PLS2 statistical software. Path coefficients and model fit indices showed that the prevailing culture in heritage-ritual sports has a significant effect on the development of social capital of urban communities.Based on the research findings, it can be concluded that heritage-ritual sports can be used as a means to establish friendly relations and new social relations,especially between different classes of urban society in terms of religion and ethnicity.

  Keywords: Culture, Ritual-Heritage Sports, Social Capital, Zurkhaneh Sports, Wrestling
 • MohammadMahdi Noroozi, Mehdi Salimi *, Rasool Nazari Pages 67-98

  The purpose of this study was to provide a background model for developing the productivity of sports management graduates as individual productivity. This research is in the category of mixed research (qualitative-quantitative) in terms of applied purpose and in terms of collection method. The statistical population of this study consisted of experts in the field of sports management in the field of university, implementation and graduates of sports management. For qualitative sampling, purposive sampling method was used and sampling continued until the theoretical saturation limit, based on 15 interviews were conducted. In the quantitative section, 465 graduates were selected by simple random sampling. By analyzing the interviews in the open coding stage, 93 concepts or initial codes were identified. Then, in the axial coding stage, considering the semantic similarity of the identified concepts, 15 sub-categories and 2 main categories including internal and external factors were formed and its validity and reliability were confirmed in a quantitative part. According to the formed categories, the individual productivity of graduates in the field of sports management is subject to the negative and positive effects of internal and external factors. The results of this study showed that the development of productivity of graduates in the field of sports management is not accidental and productivity can be expected for graduates in this field when its propulsion in both external and internal dimensions is considered.

  Keywords: personal productivity, self-sufficiency, self-reliance, job search for graduates, sports management graduates
 • Mahbobeh Meraji, FARZAD Ghafouri *, Sara Keshgar, Mohammd Javadipour Pages 99-126

  The aim of this study was to investigate the factors affecting the improvement of educational innovation of physical education teachers. The research method was mixed (qualitative-quantitative) in which the qualitative part was done in the form of content analysis. The statistical population in the qualitative section included people aware of the subject of the research that according to the purposeful selection, 13 people were identified as the sample. The statistical population also included a small number of physical education teachers in Tehran. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The content validity of this questionnaire was assessed using the views of university professors and its construct validity was assessed by factor analysis. The reliability of this questionnaire was determined to be 0.82 after calculating Cronbach's alpha. In the qualitative section, to evaluate the validity of the reliability, transferability and verifiability, as well as to check the reliability, specialized committees were used. In order to analyze the data, coding and structural equation methods were used. The whole process of data analysis was performed in SPS, PLS and MaxQda soft wares. The results of the present study showed that the factors affecting the improvement of educational innovation of physical education teachers in eight areas including social factors, motivation, supervisory aspects, infrastructure, specialized knowledge, government support, supportive and managerial laws and regulations were identified. In the meantime, paying attention to the factors of specialized knowledge and government support can pave way for improving the educational innovation of physical education teachers.

  Keywords: Educational Innovation, Physical Education, Teacher
 • Bahareh Yousefjan, Shirin Zardoshtian * Pages 127-154

  The purpose of this study was to investigate the effect of the extended technology acceptance model on the use of online education during the corona in physical education students. The present study was applied and correlation. The statistical population of this study were all undergraduate students in the field of physical education and sports sciences of Kermanshah, Hamedan, Kurdistan, Lorestan and Ilam universities, which 324 people were selected as sample using random cluster sampling method. To collect data, standard questionnaires of facilitator conditions, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, behavioral intention and use of online education were used. Data analysis was performed using variance-based structural equation model. The results showed that facilitator conditions have a significant effect on perceived usefulness and perceived ease of use that the effect of facilitator conditions on perceived ease was greater. Also, perceived ease of use has a significant effect on perceived usefulness and attitude that the effect of perceived ease of use on attitude was greater. Perceived usefulness has a significant effect on attitudes and behavioral intentions that the perceived usefulness had a greater effect on behavioral intentions. Finally, attitudes have a significant effect on behavioral intentions and behavioral intentions on the use of online education during the coronation period in physical education students. Based on the results, it is suggested that universities with physical education in online education increase facilitator condition, perceived usefulness and perceived ease of use in order to promote students' attitudes, behavioral intention and use of online education.

  Keywords: Facilitator Conditions, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude to Use, Behavioral Intentions
 • Morteza Ghenaat, Mahdi Talebpour *, Reza Heydari, Mahnaz Gol Goli Pages 155-184

  Student sports are at the base of the country's sports pyramid and play a fundamental role in developing public, championship, and professional sports. Therefore, the present study aims to identify the factors affecting the development of physical education and student sports in the country's provinces (a case study in this study in Khorasan Razavi province). This study is applied and exploratory research in terms of purpose and nature, respectively, so the systematic method of data theory and Glaser approach were used. From the study's statistical population, 12 people were purposefully considered as a sample in the interview section. Researchers also exerted library studies as a complementary source of interview tools. Human resources, implementation of public and championship sports in schools, economic-financial, sports facilities and infrastructure, management, education-research, socio-cultural, laws and regulations, advertising, media, technology, and information technology were identified as effective factors in the sport's development of Khorasan Razavi province’s schools. Based on the results for the development and promotion of physical education and sports in schools, it is necessary to educate and train physical education and sports teachers in universities, hold educational courses for sports teachers, and provide school sports infrastructure. With the cooperation of donors and related institutions, continuous holding of camps and sports events, creation of talent identification bases in schools, holding scientific conferences and seminars with a focus on student sports, providing up-to-date and practical sports content for students, educational software usage, sports talent identification in schools, and constant monitoring of the activities of sports teachers.

  Keywords: Student sports, public sports, Education, Human Resources, Sports Development
 • Akbar Jaberi *, Zahra Barkhordar Pages 185-222
  The purpose of this study was to identify the effectiveness requirements of virtual education in the field of sport sciences. The research was a qualitative and exploratory study conducted by applying a thematic analysis method. The participants included faculty members with experience in teaching theoretical and practical units in the field of physical education and sport sciences. According to the nature of the research, 15 experts were interviewed as a research sample through purposive sampling to reach the theoretical saturation. The tool used in the study was a semi-structured interview. The intra-subject agreement method was applied to ensure the reliability of the interview findings, and the validity was confirmed by consulting experts and reviewing the outputs based on their opinions. The thematic analysis of the data by Braun and Clarke’s (2006) method led to the extraction of 107 codes, nine sub-themes and four main themes. The findings indicated that "Upgrading and Updating", "Flexibility", "Content Quality", as well as "Interaction and Communication" were the explored efficiency requirements of virtual education in the field of sport sciences. The findings of the current study can be considered by professors, students, and administrators of virtual education in the field of physical education and sport sciences, as a basis for promoting the efficiency and effectiveness of virtual education.
  Keywords: Physical Education, Students, Universities, Theoretical, practical units, Education efficiency
 • Mohammad Ravasizadeh, Adel Afkar *, Majid Soleymani Pages 223-258
  The purpose of this study was to designing a performance management model for the Office of Physical Education and Sport Activities of Education Ministry. The research method was applied in terms of purpose, descriptive-survey and mixed (sequential exploratory). Three basic steps were performed to conduct the research: 1- In-depth interviews with managers and experts to enumerating of the factors and criteria of performance evaluation. 2- Leveling the factors using ISM model (interpretive structural modeling) and 3- Weighing the factors using AHP method in the focus group. The results of this study showed the development of the financial system (150 points), standardization and development of space and sports equipment (200 points), human resources (160 points), participation and interactions of inside and outside the organization (50 points), Research and development (40 points) and system development of volunteer (40 points) were the input of the performance management system. Development of physical education curriculum (140 points) and dissemination of extra curriculum activities (120 points) as processes and growth and development of physical education (40 points) and development and promotion of active lifestyle (60 points) were outputs of the research model. In the proposed model, 31 evaluation criteria are also presented that can facilitate the operational plan of the performance management system of the physical education office.
  Keywords: Performance Evaluation, Education, Student Sport
 • Mahtab Ghandehari, Hassan Bahrololoum *, Houriyhe Dehghanpouri Pages 259-288
  The aim of this study was to investigate the effect of professional vitality on the job performance of physical education teachers with the mediating role of organizational commitment. The research method was descriptive-survey method. The statistical population was all physical education teachers in Semnan province in the academic year 2020-2021 (N=240 ). Sampling method was Convenience Sampling. Data collection tools were Scott Professional Vitality Questionnaire (2010), Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire (1990) and Patterson Job Performance Questionnaire (1922). The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha indices and combined reliability. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by the opinions of 15 sports management professors and physical education teachers. The construct validity of the questionnaires was also confirmed using convergent and divergent validity criteria. Data analysis by structural equation modeling in Smart software. PLS was performed. The results showed that professional vitality and organizational commitment have a significant and positive effect on the job performance of physical education teachers. Professional vitality also has a significant and positive effect on the organizational commitment of physical education teachers. As a result, organizational commitment plays a mediating role in the relationship between professional vitality and job performance. Therefore, in order to improve the performance of physical education teachers, it is better to first focus on strengthening their professional vitality. At the same time, with the help of professional enthusiasm, their commitment to the organization will improve and this in itself will lead to improved job performance.
  Keywords: Commitment, Happiness, School, Staff Performance, Teacher
 • Mehdi Mohammadi, Farhad Daryanoosh, Reza Naseri Jahromi *, Solmaz Khademi, Sedigheh Shadi, Faezeh Roosta Pages 289-312
  The purpose of this study was to explore the concept of instruction of quality sports coaches. In terms of applied purpose, this research has been among the qualitative and multidisciplinary researches that explore the concept of guidance of sports coaches with a meta-combination, the findings of global studies and then, based on the use of phenomenology, the lived experiences of sports coaches in relation to guidance. Is exploring. Has set. The meta-combination design was performed using the sixth step method of Sandlowski and Barroso. The sources of data collection were five databases for foreign studies and two databases in Persian language. After collecting the data, the content analysis method was used for analysis. The phenomenological design was performed using a seven-stage Klaizi model. The means of using semi-structured interviews and participants in this section were 20 sports coaches in the academic year 1401-1400. Criteria, snowball and theoretical saturation are used to select the targeted technique. Data analysis in this section was performed using thematic analysis method. Based on the results of the two projects, the design of the role of guidance in the coaching skills of sports coaches was identified in the form of three main themes including progressivism, social ethics and empowerment. The result is that a coach who is proficient in instructional techniques along with athletes can help it in a correct and principled way to achieve success and sports and professional goals.
  Keywords: guidance, Coaching, sports coach