فهرست مطالب

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 58، بهمن و اسفند 1401)
 • سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 58، بهمن و اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • معصومه حسین پور، مرحمت همت پورخطبه سرا*، صدرالدین ستاری صفحات 1-21

  ارزش آفرینی منابع انسانی شرط لازم برای موفقیت در دستیابی به اهداف آموزش و پرورش است و شایستگی های مدیران عنصر زیربنایی آن است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه به ارایه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی های مدیران در آموزش و پرورش با رویکرد ارزش آفرینی منابع انسانی پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی همگرا بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش گیلان بوده و با فرمول کوکران 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در گام نخست با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری الگوی اولیه ای طراحی گردید. برای اعتبارسنجی و ارایه الگوی نهایی از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج نشان داده است متغیرهای ساختارسازمانی و شایستگیهای استراتژیک مدیران قدرت نفوذ بالایی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و متغیرهای مستقل می باشند. متغیرهای مدیریت دانش، فرهنگ سازی، سیاست گذاری و خط مشی و رهبری و مدیریت نیز قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارد بنابراین متغیر پیوندی هستند. متغیرهای ارزش آفرینی منابع انسانی، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار است بنابراین متغیرهای وابسته محسوب میشوند.

  کلیدواژگان: شایستگی های مدیران، ارزش آفرینی منابع انسانی، آموزش و پرورش
 • حجت حسن نژاد، جواد کیهان*، محمد حسنی، مریم سامری صفحات 22-38

  پژوهش حاضر، به دنبال بررسی رابطه عوامل بین فردی و سازمانی با تعالی سازمانی و آزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای، توانمندسازی روان شناختی و چابکی سازمان بود. این مطالعه، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی واز نظر نوع مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه ستادی آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 19-2018 به تعداد 1250 نفر بود که از بین آن ها با بهره گیری از فرمول مورگان و به روش تصادفی طبقه ای تعداد 332 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده بود. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که شامل پرسشنامه های کار تیمی بردبار (2012) (α=0/86) ، مهارت های ارتباطی بین فردی ماتسون (1983) (α=0/93)، فرهنگ سازمانی اعرابی و رحیم زاده (2007) (α=0/95)، مدیریت مشارکتی چوپانی (2010)(α=0/94)، استقلال شغلی جانگ (1995)(α=0/85)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) (α=0/94) ، اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002) (α=0/81) ، توانمندسازی روان شناختی اسپریترز ومیشرا (1997) (α=0/90) ، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) (α=0/94)وپرسشنامهتعالی سازمانی عسگری (2014) (α=0/97) می باشد که روایی ابزار با تحلیل عاملی تاییدی و پایایی باآلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS و SPSS بود. نتایج پژوهش نشان داد اخلاق حرفه ای(17/0) ، توانمندسازی روان شناختی(20/0) و چابکی سازمان(15/0) بر تعالی سازمانی به صورت مثبت و مستقیم تاثیر دارد. همچنین تاثیر غیرمستقیم عوامل بین فردی(15/0) و عوامل سازمانی(17/0) بر تعالی سازمانی مثبت و معنی دار بود. اثر مستقیم عوامل بین فردی(43/0) و عوامل سازمانی(33/0) بر اخلاق حرفه ای مثبت و معنی داراست. اثر مستقیم عوامل بین فردی(29/0) و عوامل سازمانی(20/0) بر توانمندسازی روان شناختی مثبت و معنی داراست. اثر مستقیم عوامل سازمانی(47/0) بر چابکی سازمان مثبت معنی دار است اما عوامل بین فردی (11/0) اثر مستقیم معنی داری بر این متغیر ندارد. طبق شاخص های برازش مدل آزمون شده، مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تعالی سازمانی، توانمندسازی روان شناختی، چابکی سازمانی، عوامل بین فردی و سازمانی
 • بیتا نیک نژاد، پرویز سعیدی*، امیر اخوان فر صفحات 38-50

  هدف از اجرای این پژوهش ارایه الگویی برای آموزش توسعه بازار کودکان با رویکرد بازارگرایی در ایران بوده است. که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش، از نوع کیفی، مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. مصاحبه های عمیقی با 18 نمونه ، متشکل از خبرگان علمی حوزه های بازاریابی و خبرگان عملی، مدیران حوزه های بازارکودک صورت گرفت. نمونه گیری براساس روش گلوله برفی و جمع آوری داده ها تا مرز اشباع نظری ادامه یافت. همچنین تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، همزمان با توجه به داده های به دست آمده از بخش مصاحبه، با کمک سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد: آموزش کودک در خانواده و اجتماع و همچنین آموزش پرسنل و مدیران فعال در عرصه بازارکودک به عنوان شرایط زمینه ای در بازار کودکان موثر است. که در بعد اقتصادی سبب افزایش درآمد، رونق فضای کسب و کار و توسعه بازار کودک و در بعد اجتماعی سبب افزایش رضایت و ایجاد تصویر مطلوب، به عنوان پیامدهای این بازار می گردد. در نتیجه این پژوهش با به کارگیری روش داده بنیاد، یکی از مطالعات اولیه درباره بازار کودکان است. الگوی ارایه شده در این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای توسعه آموزش بازار کودکان استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش، بازار کودکان، بازار گرایی، نظریه داده بنیاد
 • مینا رنجبری، سعید مذبوحی*، صدرالدین ستاری صفحات 57-68

  تفکر انتقادی از اساسی ترین موضوعات مدرسه زندگی وآراء دیویی است. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش تفکر انتقادی در نظام آموزشی ایران انجام شده .یک پژوهش پیمایشی است وجامعه آماری 6400 نفر مدیران ،مشاورین،معاونین ومعلمان منطقه سه تهران می باشد.کهبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 140 نفر انتخاب شدند در دو گروه 70نفر خانم وآقا. ابزار اندازه گیری این پژوهش ، آزمون استاندارد تفکر انتقادی واتسون -گلیرز است که توانایی تفکرانتقادی را از طریق 80 پرسش در پنج مولفه مهارت استنباط ، شناسایی مفروضات استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارز شیابی اندازه گیری میکند. داده های پرسشنامه با استفاده از برنامه22 SPssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندبجزدر مهارت تفسیر که در آقایان در سطح خطای5%، با اختلاف 8 درصد بیشتر از خانمها بود در چهار مهارت دیگرخانمها نمره بیشتری کسب نمودند 5 اختلاف دو گروه در استنباط 8/27درصد ، در شناسایی مفروضات 1/25 درصد ، در استنتاج5 /33 درصدودر ارزشیابی 14/4 درصد بدست آمد ولی در مجموع نمره تفکر انتقادی قابل قبول ودر سطح بالایی نیست و نشان از کمرنگ بودن این امرمهم در نظام آموزشی است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مدرسه زندگی، آموزش تفکر انتقادی
 • مهرداد رضایی*، طهمورث سهرابی، مهدی کریمی زند صفحات 69-85

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تاثیرگذاری فناوری اطلاعات در آموزش کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرینانه با تاکید بر چابکی سازمانها در ایران است ..روش تحقیق براساس نظریه برخاسته از داده بوده و جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، مدیران و روسا و اساتید دانشگاهی به عنوان خبرگان در تحقیق معرفی می شوند، که با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه عمیق با خبرگان مدل مورد بررسی و پس از اصلاح مدل اولیه (کشف متغییرهای جدید، اصلاح متغیرهای مدل اولیه) مدل نهایی با استفاده از نرم افزار MAXQDA بدست آمد. و در بخش کمی، مدیران و کارمندان کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرینانه در استان فارس در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش ازنوع گلوله برفی می باشد.یافته ها نشان داد که متغیرهای اصلی مدل فناوری اطلاعات به منظور بهبود آموزش ،کیفیت مدیریت فناوری،همترازی کسب وکار، عملکرد نو آورانه، فرصت گرایی ،یکپارچگی فناوری ،زیرساخت وارزش آفرینی بوده است.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کسب وکارهای کارآفرینانه، چابکی سازمان
 • یعقوب رحیمی پردنجانی*، مریم شفیعی سروستانی، مهدی محمدی صفحات 86-97

  هدف این پژوهش تدوین راهبردهای توسعه پیش دبستانی مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری بود. روش تحقیق از نوع مطالعه موردی کیفی است. جامعه آماری را 35 نفر شامل مسیولان گروه آموزش پیش دبستانی ادره کل آموزش و پرورش ، مدیران، معاونان و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش شهرستان های عشایر نشین، راهبران آموزشی، مدیران مجتمع های آموزشی و دکتر معلمان شاغل در اداره آموزش و پرورش عشایر استان تشکیل می دادند که به علت محدد بودن جامعه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، مرور ادبیات، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. فهرست نهایی شده داده ها پس از تایید درجلسات شورای راهبردی در قالب یک پرسش نامه محقق ساخته که روایی آن توسط چند متخصص و پایایی از روش آلفا کرونباخ با ضریب 88/ تایید شده بود ؛ در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها آزمون فریدمن و بحث و تبادل نظر گروهی استفاده شد.با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (2.38) و ارزیابی عوامل خارجی (2.74) مشخص شد که جایگاه راهبردی آموزش پیش دبستانی در مناطق عشایر بختیاری در منطقه WOمی-باشد. که مبین توجه به فرصت های پیش روی مناطق عشایری برای از بین بردن ضعف های موجود است. . در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که همسو با ویژگی های جامعه شناختی عشایر که از ابتدایی ترین و غنی ترین شکل و شیوه زندگی است بایستی مولفه ساختار مدیریت شامل: تصمیم گیری، منایع انسانی،برنامه های درسی و آموزشی، منابع مالی و مادی و فناوری به شکل موثر، ساختاری خاص و بومی به خود بگیرند تا بسیاری از فرصت ها برحسب بافت و نمای فرهنگی موجود به برطرف کردن نقایص در حوزه آموزش پیش دبستانی در عشایر منجر شود.

  کلیدواژگان: آموزش پیش دبستانی، آموزش و پرورش عشایر، برنامه راهبردی، مناطق محروم
 • نیما شهیدی*، سیروس حدادنیا صفحات 98-110

  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای دلبستگی شغلی بر رابطه بین خودکارآمدی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی شامل 53 نفر بودند و با استفاده از حجم نمونه کرجسی - مورگان تعداد 48 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات تحقیق از سه پرسشنامه دلبستگی شغلی شافلی(2015)، اثربخشی معلمان توسلی نوقابی (1390) و خودکارآمدی معلم چانن - موران و هوی (2001) استفاده شد. روایی ابزارها به صورت صوری و با استفاده از نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزارها نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سه پرسشنامه به ترتیب 829/0 ، 903/0 و 824/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از شاخصهای امار توصیفی مانند میانگین و انحراف استادندارد از آزمون های تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون نشان داده است که بین متغیرهای خودکارآمدی معلم، دلبستگی شغلی و اثربخشی معلمان رابطه معناداری وجود داشت. در نهایت؛ نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که دلبستگی شغلی بر رابطه بین خودکارآمدی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی نقش واسطه ای دارد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، دلبستگی شغلی، اثربخشی
 • هانیه خدادادی تیرکلایی، سیده عصمت رسولی*، وحید فلاح صفحات 111-126

  هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر نظم خودجوش در دوره متوسطه دوم است. این پژوهش با رویکرد اکتشافی متوالی و با استفاده از روش ترکیبی انجام شد. که ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی عناصر (هدف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر نظم خودجوش استخراج شد. و در بخش کمی برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. انتخاب مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری بود که تعداد 15 نفر از اساتید و متخصصان انتخاب شدند و جامعه آماری بخش کمی کلیه دبیران دوره متوسطه دوم استان مازندران به تعداد 11024 نفر (5692 مرد و 5332 زن) است. نمونه پژوهش شامل 360 نفر از دبیران دوره متوسطه دوم است که به روش نمونه گیری خوشه ای نسبی چندمرحله ای با فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ی محقق ساخته نظم خودجوش دارای 22 گویه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و جهت پایایی پرسشنامه ها از پایایی مرکب استفاده شد که دارای وضعیت مناسب و قابل قبولی بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، با استفاده از نرمافزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی در تبیین الگوی برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر نظم خودجوش موثر هستند و مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر نظم خودجوش موجب می شود تا دانش آموزان مستقل بر پایه رفتارهای آگاهانه، عمدی و متفکرانه با مسایل برخورد کنند. در واقع با استفاده از این رویکرد، تجارب یادگیری از راه کشف و جستجو به طور فعالانه صورت می گیرد تا نظم خودجوش دانش آموزان بر انگیخته شود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی اخلاق زیست محیطی، نظم خودجوش، دوره متوسطه دوم
 • فاطمه عزیززاده، محسن دهقانی قناتغستانی*، کلثوم نامی، محمود صباحی زاده صفحات 127-142
  مقدمه و هدف

  کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه ای را پایدار می داند که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل آتی در تامین نیازهای خود برآورده نماید. این توسعه دارای سه بعد مهم انسانی، محیط زیست و آینده است و تحقق توسعه انسانی مقدم بر توسعه در ابعاد اقتصادی است. هونکه و همکاران بهترین وسیله کاهش معضلات زیست محیطی را آموزش به مردم می دانند. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی بررسی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش زیست محیطی مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار در دوره متوسطه اول و از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. 

  روش شناسی پژوهش

  تحقیق حاضر کاربردی بوده و با استفاده از روش اکتشافی آمیخته انجام شده است. در تحقیق از ترکیب ابزارهای کیفی و کمی و در نوع اکتشافی آن از داده های کیفی برای ساخت مقیاس کمی استفاده شده است. در این راستا برای تحلیل محتوای کیفی از روش کیفی، مصاحبه عمیق با خبرگان و از روش کمی (توصیفی- پیمایشی) برای جمع آوری داده ها از کارشناسان محیط زیست استفاده شد. در پژوهش حاضر از داده های به دست آمده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شده است. شرکت کنندگان در بخش کیفی متخصصان مسایل زیست محیطی هستند. جامعه کمی این پژوهش کارکنان آموزش و پرورش استان هرمزگان بودند. پرسشنامه نیمه ساختاریافته نتایج سوالات پس آزمون که در اختیار 10 نفر از خبرگان قرار گرفته بود با استفاده از آمار توصیفی - پیمایشی محاسبه و دسته بندی شد. در نهایت 24 دسته با محوری در نهایت 24 مقوله با کد محوری شناسایی شد.

  یافته ها

  بالاترین کد شناسایی شده مربوط به تلفیق تدریس و کمترین شاخص مربوط به شاخص برون سازمانی بود. در نهایت ارتباط برنامه درسی آموزش محیط زیست با توسعه پایدار با رویکرد اجرایی، به صورت الگویی شماتیک طراحی و رایه گردید

  کلیدواژگان: برنامه درسی، توسعه پایدار، آموزش محیط زیست
 • آسیه ضیاء نژاد شیرازی، نادره سهرابی شگفتی*، مریم کوروش نیا، حسین بقولی، سلطانعلی کاظمی صفحات 143-154

  آزمون‏ های بین ‎المللی تیمز که شامل آزمون ریاضی و علوم می ‏شود، با هدف بهبود عملکرد نظام آموزشی کشورها هر چهار سال یک بار برگزار می شود، که نتایج آن متاثر از عوامل مختلفی است. هدف از انجام این پژوهش تدوین معادله افتراقی دانش آموزان موفق از غیر موفق بر اساس مولفه ‎های آموزشگاهی در آزمون تیمز 2019 است. روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی در قالب معادله افتراقی است. جامعه آماری کل مدارس شرکت کننده در آزمون تیمز 2019 می‎باشد. نمونه آماری دانش‎آموزان کلاس چهارم ایرانی شرکت‎کننده در این آزمون می‎باشد. روش نمونه‎گیری همان روش نمونه‏گیری خوشه‏ای دو مرحله ای طبقه‎بندی شده منظم بوده که در آزمون تیمز 2019 اجرا شده است. ابزار جمع‎آوری اطلاعات در این پژوهش، سوالات آزمون بین‎المللی تیمز 2019 پرسشنامه‏های خانواده، دانش‏آموز، مدیر و آموزگار می‏باشد که توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) در سال 2019 انتشار یافته است. این آزمون به دلیل این که آزمون استاندارد جهانی است روایی آن تایید شده و برای محاسبه پایایی آن نیز از روش الفای کرونباخ بر روی حدود 30 نفر از افراد جامعه آماری مورد مطالعه برآورد شد و ضریب 85/0 به دست آمد که نشان از پایایی آن دارد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش تحلیل افتراقی استفاده شد. نتایج تحلیل داده‎ها نشان داد که معادله تحلیل افتراقی قادر به تفکیک دانش‏آموزان موفق از دانش‏آموزان ناموفق براساس مولفه‏های آموزشگاهی می باشد.

  کلیدواژگان: آزمون تیمز 2019، آزمون ریاضی، آزمون علوم، عوامل آموزشگاهی
 • نسرین عیدی، محمد نوریان*، جمشید مقدسی صفحات 155-170
  مقدمه و هدف

  امروزه دانشگاه های مدرن  باید با رقابت جهانی روبه رو شوند و آن ها باید بتوانند به طور موثری فرایندهای اقتصادی و اجتماعی منطقه را که در آن  قرار دارند، تحت تاثیر قرار دهند. این فرایندها و تاثیرات می توانند به رقابتی شدن منطقه  از طریق سیستم های پیچیده مستقیم و غیرمستقیم کمک کنند؛ که در مقیاس های  مختلفی  با سطوح مختلف توسعه مرتبط می باشند. این پژوهش با هدف مطالعه نظامند و ارایه فرا ترکیبی از پژوهش های انجام شده توسط محققان داخلی و خارجی در مورد مولفه های دانشگاه نسل چهارم به مرحله اجرا در آمد.

  روش شناسی پژوهش

  روش بررسی این پژوهش،کیفی و از نوع سنتز پژوهی بوده و در این رابطه از  بین کلیه پژوهش های انجام شده در بیست سال اخیر پیرامون موضوع، به عنوان جامعه مورد مطالعه پژوهشگر با 63 پژوهش به سطح اشباع داده ای رسید. که به صورت هدفمند به عنوان حجم نمونه مورد استفاده  قرار گرفتند. در مراحل بعدی، کدگذاری و طبقه بندی اطلاعاتی از پژوهش انجام شده صورت گرفته که 18 طبقه به منظور تحقق هدف پژوهش بدست آمد..

  یافته ها

  فعالیت ورزشی هوازی منجر به افزایش معنی دار HDL و کاهش LDL، VLDL، TGو Cho شد (05/0≥P)، 15 روز مکمل دهی دارچین اثر معنی داری بر افزایش HDL و کاهش LDL، TG و Cho در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی داشت (05/0≥P) با این وجود اثر معنی داری بر VLDL نداشت (05/0≤P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این تحلیل و سپس ترکیب آن ها 4 درونمایه است که عبارتند از : 1- ثروت آفرینی2- مهارت محوری3- بین المللی سازی آموزش و پژوهش 4- ارتباط با صنعت و بازار کار منطقه ای.

  کلیدواژگان: ثروت آفرینی، مهارت محوری، بین المللی سازی آموزش و پژوهش، ارتباط با صنعت و بازار کار منطقه ای، دانشگاه نسل چهارم
 • پریسا فرخی نژاد* صفحات 165-175

  در تفکرات پست مدرن فراروایت ها نفی می شوند و هیچ گونه حقیقت ازلی و ابدی وجود ندارد که به مثابه آن یک آرمان بر زندگانی بشر حکم کند. آن ها اخلاق را نسبی می دانند و معتقدند تمام ارزش ها از جمله ارزش های دینی محصول انسان روشنفکر است و واژه هایی نظیر حقیقت را باید کنار گذاشت. در تیوری نوین (مدرن) تاکید برتاثیرات رهبری و مطالعه جایگاه قانونی رهبر در بوروکراسی مد نظر است، اما در فرانوین تمرکز بر چگونگی فرایند رهبری است. در سازمانهای آموزشی عصر پست مدرنیسم، تمرکز بر توانمند سازی نیروی انسانی است. هدف از انجام این پژوهش واکاوی فرصت ها و تهدیدات پست مدرنیسم از منظر اخلاق و ارزش های دینی با تاکید بر دلالتها برای مدیران آموزشی است .روش به کار رفته در این پژوهش نظری رویکرد کیفی تحلیلی - انتقادی و استفاده از روش نظام مقوله ای استقرایی است .دین و ارزش های دینی و اخلاقی و بازگشت به امور ثابت می تواند عامل مهم برای رهایی پست مدرن از این مشکلات باشد. در سازمانهای آمورشی، معلمان در انگیزه دهی، تسهیل جریان یادگیری، و تسهیل خلاقیت دانش آموزان نقش اساسی دارند .پست مدرنیسم، با داشتن دو ابزار شالوده شکنی و نظری پردازی خود انعکاسی و بنابراین با به چالش کشاندن چگونگی برنامه درسی مدرنیسم، بر تنوع رشته های درسی، توجه به برابری و تفاوتها، بازتولید قدرت مسلط بر جامعه و تاثیر فناوریهای نوین در برنامه درسی تاکید می کند که پاسخگوی نیازهای فراگیران در عصر کنونی (پست مدرنیسم) بشمار می آیند.وظایف اخلاقی انسان ها در پیشگاه خداوند تغییر ناپذیر هستند و در حالی تکلیف محسوب می شوند شاید انسان های روشنفکر عصر پست مدرن این ایراد را وارد نمایند که این تکالیف سخت و سنگین و اجرای آن برای انسان غیر ممکن است اما باید اشاره کرد که خداوند بر اساس توانایی انسان ها برای آن ها تکلیف معین می کند. رهبری برای رویارویی با سازمانهای پسانوگرا و افراد جدید نیازمند تحمل متغیر است. تنوع و خلاقیت در زیردستان باید توسط رهبران سازمانها پرورش یابد. علتهای چندگانه، تفکر ارزشی و زیباشناسانه و واقعیتهای سازنده بایستی مورد پذیرش و مبنای تصمیم گیری قرار گیرند.

  کلیدواژگان: پست مدرنیسم، فرصت ها، تهدیدات، اخلاق، ارزش های دینی.مدیران آموزشی
 • فرهاد شفیع پور مطلق*، محمدعلی نادی صفحات 176-198
  مقدمه و هدف

  از آنجایی که مدارس به شکل متداول کارآمدی ندارد و دانش آموزان بعد از فارغ التحصیلی قادر به جذب بازار کار نمی باشند،لذا باید مدارس به منظور راه اندازی آموزش کارآفرینی به اشتراک گذاری تجربیات ضمین در این رابطه اقدام نمایند. هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل پارادایمی به اشتراک گذاری دانش ضمنی با هدف راه اندازی آموزش کارآفرینی در مدارس بوده است.

  روش شناسی پژوهش

  روش پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین و محیط پژوهش را کلیه مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی(1401-1400) تشکیل دادند. شیوه نمونه گیری به روش نظری تا حد اشباع استفاده شد و لذا 27 نفر از مدیران ابتدایی شهر اصفهان با سابقه بالاتر از 25 سال بعنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. تکنینک گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و شیوه تحلیل اطلاعات به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. به این ترتیب مرحله کد گذاری باز به تعداد 87 مفهوم اولیه منجر شد که با حذف و تعدیل کدهای همسان، در مرحله دوم تعداد 18 مفهوم تقلیل یافتند و با انجام پالایش، تعداد 69 مفهوم باقی ماند 

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش ، اجزای مدل بدست آمده مشتمل بر این موارد است: شرایط علی با سه مقوله اصلی(اراده سازمانی، انگیزه سازمانی و اجرای مدیریت دانش در سازمان)، شرایط زمینه ای با دو مقوله اصلی(شرایط فردی، و سازمانی)، شرایط مداخله گر با سه مقوله اصلی(محدودیت فردی، اجتماعی و سازمانی)، پیامدها با دو مقوله اصلی(کارایی و اثربخشی مدیریت)؛ و راهبردها با سه مقوله اصلی(بهبود بینش، توانش، و نگرش) . 

  بحث و نتیجه گیری

  برای راه اندازی آموزش کارآفرینی در مدارس باید انگیزه لازم را در مدیران مدارس برای به اشتراک گذاری دانش ضمنی فراهم کرد و اراده آنها را در این رابطه تقویت کرد

  کلیدواژگان: به اشتراک گذاری دانش ضمنی، مدارس، آموزش کارآفرینی
|
 • Masomeh Hoseinpoor, Marhamat Hemmatpor *, Sadradin Satary Pages 1-21

  Creating value for human resources is a prerequisite for success in achieving the goals of education, and the competencies of managers are its underlying element. Due to the importance of the subject in this study, the model of competencies of managers in education with the approach of value creation of human resources has been presented and validated. The present study is an applied-developmental study in terms of purpose and in terms of method and time period of data collection, it is a cross-sectional survey research. A questionnaire was used to collect data. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha and combined reliability. Content validity and convergent validity have also been used to validate the questionnaire. The statistical population of this study includes the statistical population including managers and education experts of Guilan and 400 people have been selected as a sample by Cochran's formula. In the first step, a basic model was designed using structural-interpretive modeling. The structural equation modeling method and LISREL software have been used to validate and present the final model. The results show that the variables of organizational structure and strategic competencies of managers have high influence and have little impact and are independent variables. The variables of knowledge management, culture-making, policy-making and policy-making, and leadership and management also have a high degree of influence and dependence, so they are related variables. The variables of human resource value creation, performance management and training and empowerment are also highly dependent but have little influence, so they are considered as dependent variables.

  Keywords: Managerial competencies, human resource value creation, education
 • Hojjat Hasannajad, Javad Keyhan *, Mohammad Hasani, Maryam Sameri Pages 22-38

  The present study sought to investigate the relationship between interpersonal and organizational factors with organizational excellence and test the mediating role of professional ethics, psychological empowerment and organizational agility. This study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-correlation method and in terms of the type of structural equation model. The statistical population included all employees of the education staff of West Azerbaijan province in the academic year 2018-19. in the number of 1250 people, among whom 332 people were selected as a sample using Morgan formula and stratified randomly. A questionnaire was used to collect data. Which includes Bordbar(2012) teamwork questionnaires(α=0/86), Matson (1983) interpersonal communication skills(α=0/93), Erabi and Rahimzadeh organizational culture (2007)(α=0/95), Choopani participatory management (2010) (α=0/94), Jang (1995) job independence(α=0/85), Organizational Learning Nifeh (2001) (α=0/94), Kadozir's Professional Ethics (2002) )α=0/81), Spriters and Mishra (1997) Psychological Empowerment(α=0/90), Sharifi and Zhang(1999) organizational agility(α=0/94), and Asgari (2014) Organizational Excellence Questionnaire(α=0/97), The validity of the instrument was confirmed by confirmatory factor analysis and reliability by Cronbach's alpha. Data were analyzed using structural equation modeling approach and AMOS and SPSS software. The results showed that professional ethics (0.17), psychological empowerment (0.20) and organizational agility (0.15) have a positive and direct effect on organizational excellence. Also, the indirect effect of interpersonal factors (0.15) and organizational factors (0.17) on organizational excellence was positive and significant. The direct effect of interpersonal factors (0.43) and organizational factors (0.33) on positive and significant professional ethics. The direct effect of interpersonal factors (0.29) and organizational factors (0.20) on psychological empowerment is positive and significant. The direct effect of organizational factors (0.47) on positive organizational agility is significant but interpersonal factors (0.11) do not have a significant direct effect on this variable. According to the fit indices of the tested model, the final research model has a good fit.

  Keywords: Interpersonal, Organizational Factors, Organizational Agility, Organizational Excellence, professional ethics, Psychological Empowerment
 • Bita Niknezhad, Parviz Saeidi *, Amir Akhavanfar Pages 38-50

  The purpose of this study was to Provide a pattern for teaching the development of the children's market in Iran with a market-oriented approach in Iran. The research is applied in terms of purpose and method is qualitative, based on Grounded theory, which led to theorizing .Data collection was based on the design of a researcher-made interviews, which was validated by seven marketing professors in three rounds.In-depth interviews were conducted with 18 samples. Experts included scientific experts in the field of marketing and practical experts in the field of children's market Snowball sampling method and data collection continued to the point of theoretical saturation. Also, research data analysis was performed simultaneously with the interview. Then, three steps of open coding, axial coding and selective coding were performed.Research findings showed: The education of the child in the family and the community, as well as the training of personnel and managers active in the field of children's market are effective as ground conditions in the children's market. In the economic dimension, it increases income, boosts the business environment and develops the child market And In the social dimension, it increases satisfaction and creates a favorable image, as a consequence of this market. As a result of this research, using the foundation data method, it is one of the first studies on the children's market. The model presented in this research can be used as a basis for the development of children's market education.

  Keywords: education, Children market, Market Orientation, Grounded theory
 • Mina Ranjbari, Saeed Mazboohi *, Sadraddin Sattari Pages 57-68

  Critical thinking is one of the most fundamental themes of Dewey's school of life and ideas. The present study was conducted with the aim of pathology of critical thinking training in the Iranian educational system.Using simple random sampling method, 140 people were selected in two groups of 70 men and women. The measurement tool of this research is the standard Watson-Glears critical thinking test, which measures the ability of critical thinking through 80 questions in five components of inference skills, identification of inference assumptions, interpretation and evaluation currency. Questionnaire data were analyzed using SPSS 22 program exceptIn the interpretation skill, which was 5% higher in men at the error level of 5% than in women, in the other four skills, women scored higher. The evaluation was 4.14 percent, but in general, the score of critical thinking is not acceptable and at a high level, and it shows that this important thing is lacking in the educational system.

  Keywords: pathology, school of life, teaching critical thinking
 • Mehrdad Rezaee *, Tahmoures Sohrabi, Mehdi Karimi Zand Pages 69-85

  The purpose of this study is to design an effective IT model in training small and medium entrepreneurial businesses with emphasis on the agility of organizations in Iran.The research method is based on the theory derived from data and the statistical population of this research in the qualitative section, managers and heads and university professors are introduced as experts in the research, which uses a semi-structured questionnaire and in-depth interviews with experts. From the initial model modification (discovery of new variables, modification of the original model variables) the final model was obtained using MAXQDA software. And in the quantitative part, managers and employees of small and medium entrepreneurial businesses in Fars province are considered. The sampling method in this study is snowball.Findings showed that the main variables of information technology model to improve education were the quality of technology management, business alignment, innovative performance, opportunism, technology integration, infrastructure and value creation.

  Keywords: Information Technology, entrepreneurial businesses, Organizational Agility
 • Yaghoub Rahimi Pordanjani *, Maryam Shafiei Sarvestani, Mehdi Mohammadi Pages 86-97

  The aim of this study was to develop strategies for preschool development in nomadic areas of Chaharmahal and Bakhtiari province. The research method is qualitative case study. The statistical population consists of 35 people, including the heads of the preschool education department of the General Directorate of Education, administrator, deputies and experts of education departments of nomadic cities, educational leaders, administrators of educational complexes and doctor teachers working in the nomadic education department of Provinces were formed which were selected as a total count due to the limited statistical population. Library resources, literature review, interviews and questionnaires were used to collect information. The finalized list of data was approved by the researcher in the form of a questionnaire after its approval in the meetings of the Strategic Council, the validity of which was confirmed by several experts and the reliability of Cronbach's alpha method with a coefficient of / 88; Provided to the statistical community. Friedman test and group discussion were used to analyze the data. According to the final score of the internal factors evaluation matrix (2.38) and external factors evaluation (2.74), it was determined that the strategic position of preschool education in Bakhtiari nomadic areas in WO region. which indicates the attention to the opportunities facing the nomadic areas to eliminate the existing weaknesses. . Finally, the results show that in line with the sociological characteristics of nomads, which is one of the most basic and richest forms and lifestyles, the management structure component should include: decision-making, human resources, curricula, resources finance, material and technology should effectively take on a specific and indigenous structure so that many opportunities, depending on the existing context and cultural landscape, lead to the elimination of shortcomings in the field of preschool education in the nomads.

  Keywords: Preschool education, Nomadic education, Strategic plan, Deprived areas
 • Nima Shahidi *, Siroos Hadadnia Pages 98-110

  The purpose of this study was the investigating of the mediating role of job attachment in the relationship between self-efficacy and effectiveness of physical education teachers in Mamasani city. This study was descriptive-correlational . The research population includes all physical education teachers in Mamasani which were 53 persons and according to krejcy- morgan table 48 of them selectd as sample by simple random sampling method. The data were collected using Job Attachment Scale (Schaufeli,2015), the Teacher Effectiveness Inventory (Tavassoli Noghabi,2011), and the Teacher Self-Efficacy Scale (Tschannen-Moran & Hoy, 2001) . The validity of the questionnaires were formally confirmed using the opinion of experts and the reliability of the instruments were determined by calculating Cronbach's alpha coefficient which were , 0.829, 0.903 and 0.824, for three questionnaires respectively. In order to analyze the data, in addition to using descriptive statistics indicators such as mean and standard deviation, Pearson correlation analysis and path analysis tests were used to test the research hypotheses.. The results of Pearson correlation test showed that there was a significant relationship between teachers’ self-efficacy, job attachment, and effectiveness. Besides, the results of the path analysis test showed that job attachment plays a mediating role in the relationship between self-efficacy and effectiveness of physical education teachers in Mamasani city.

  Keywords: self-efficacy, Job Attachment, Effectiveness
 • Hanieh Khodadadi Tirkolaei, Seyedeh Esmat Rasoli *, Vahid Fallah Pages 111-126

  The aim of the present study is to design and validate a model of environmental ethics curriculum based on spontaneous order in secondary school. This research was carried out with a sequential exploratory approach using a combined method. Which was first extracted by qualitative content analysis method of elements (purpose, content, teaching method, evaluation) of environmental ethics curriculum based on spontaneous order. In the quantitative part, exploratory and confirmatory factor analysis methods were used for data analysis. The selection of participants in the qualitative section was done using purposive sampling method and theoretical saturation criteria. 15 professors and specialists were selected and the statistical population of the quantitative section of all secondary school teachers in Mazandaran province was 11024 (5692 men and 5332 women). ) Is. The research sample includes 360 high school teachers who were selected by multi-stage relative cluster sampling with Cochran's formula. The data collection tool is semi-structured in the qualitative part of the interview and in the quantitative part of the researcher-made spontaneous order questionnaire with 22 items with a five-point Likert scale. Content validity was used to determine the validity of the questionnaires and composite reliability was used to determine the reliability of the questionnaires, which had a suitable and acceptable status. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze the data using SPSS and PLS software. The results showed that the target components, content, teaching method and evaluation are effective in explaining the pattern of environmental ethics curriculum based on spontaneous order and the model had a good fit. Spontaneous discipline-based environmental ethics curriculum enables independent students to approach issues based on conscious, deliberate, and thoughtful behaviors. In fact, using this approach, learning experiences through discovery and search are actively done to evoke students' spontaneous order.

  Keywords: Environmental Ethics Curriculum, Spontaneous order, Secondary School
 • Fatemeh Azizzadeh, Mohsen Dehghani Ghanatghestani *, Kolsoum Nami, Mahmoud Sabahizadeh Pages 127-142
  Intruduction

   The World Commission on Environment and Development considers sustainable development to meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their needs. This development has three important dimensions: human, environment and future, and the realization of human development precedes development in economic dimensions. Honke and his colleagues believe that the best way to reduce environmental problems is to educate people. The aim of the present study was to investigate the optimal model of the environmental education curriculum based on sustainable development indicators in the first secondary school and of a descriptive-survey type.

  research methodology

  The current research is practical and has been done using a mixed exploratory method. In the research, a combination of qualitative and quantitative tools, and in its exploratory type, qualitative data were used to build a quantitative scale. In this regard, a qualitative method, in-depth interviews with experts, and a quantitative (descriptive-survey) method were used to collect data from environmental experts for qualitative content analysis. In the current research, the data obtained from the qualitative content analysis of the interviews were used to create a questionnaire. Participants in the qualitative section are experts in environmental issues. The quantitative population of this research was education workers of Hormozgan province. Semi-structured questionnaire, the results of the post-test questions, which were given to 10 experts, were calculated and categorized using descriptive-survey statistics. Finally, 24 categories with a central code were identified.

  Findings

  The highest identified code was related to the integration of teaching and the lowest index was related to the extra-organizational index. Finally, the connection between environmental education curriculum and sustainable development with an implementation approach was designed as a schematic model.

  Keywords: curriculum, Sustainable Development, Environmental education
 • Asieh Zianejad Shirazi, Nadereh Sohrabi Sheghefti *, Maryam Koroshnia, Hossein Bagholi, Soltanali Kazemi Pages 143-154

  The International TIMSS exams, which include math and science exams, are held every four years to improve the performance of countries' education systems, the results of which are influenced by a variety of factors. The purpose of this study is to formulate a differential equation of successful and unsuccessful students based on school components in the TIMSS 2019 exam. The method of this research is correlational in the form of differential equation. The statistical population is all schools participating in the TIMSS 2019 exam. The sampling method is the same as the regular two-stage cluster sampling method that was performed in the TIMSS 2019 exam. The data collection tool in this study is the questions of the 2019 TIMSS International Examination Questionnaire for family, student, principal and teacher, which was published by the International Association for the Evaluation of Academic Achievement (IEA) in 2019. This test is valid because it is a global standard test and to calculate its reliability, Cronbach's alpha method was estimated on about 30 people in the study population and a coefficient of 0.85 was obtained, which indicates its reliability. Differential analysis method was used to analyze the data.The findings of this study showed that the characteristics of the school with a resolution of 0.711, about being a teacher with a resolution of 0.255, the school's emphasis on scientific success with a resolution of 0.247, the school atmosphere with a resolution of 0.227, readiness for school with a coefficient of 0.226, mathematical assessment with a coefficient of 0.199, about teaching with a coefficient of distinction of 0.180, school emphasis on academic success with a coefficient of distinction of 0.152, subjects of mathematics teaching with a coefficient of separation of 0.147 and the experience and education of the principal with a coefficient of separation of 0.145 have the greatest impact on the separation of successful students from unsuccessful students based on school components. The results of data analysis showed that the differential analysis equation is able to distinguish successful students from unsuccessful students based on school components.

  Keywords: TIMSS 2019 exam, Math exam, Science exam, School factors
 • Nasrin Eidi, Mohammad Nourian *, Jamshid Moghadasi Pages 155-170
  Introduction

  Today, modern universities must face global competition, and they must be able to effectively influence the economic and social processes of the region in which they are located. These processes and influences can contribute to the competitiveness of the region through complex direct and indirect systems that are associated with different levels of development at different scales.research

  methodology

  The research method of this research is qualitative and research synthesis type, and in this regard, among all the researchers conducted in the last twenty years on the subject as the community studied by the researcher, it reached the level of data.

  Findings

  Aerobic exercise significantly increased HDL and decreased LDL, VLDL, TG, and Cho (P≤ 0.05), 15 days cinnamon supplementation had a significant effect on the increase of HDL and decrease of LDL, TG, and Cho in response to one session of aerobic exercise (P≤ 0.05, though, had no significant effect on VLDL (P≥ 0.05).

  Conclusion

  In the past, science was seen as separate from wealth, as the famous proverb "science is better" or "wealth" is a good example of this type of thinking, but today we know that universities should complement the chain of science and wealth. To achieve this goal, entrepreneurship and innovation centers have been formed next to universities. Investing in human capital skills training leads to the progress of economic development. If the university students apply the knowledge and skills learned in the industry during their studies, in addition to the fact that the graduates will be competent and skilled, they will promote the economic development of the regional market and generate wealth. In order to expand the international fields of education and research in the fourth-generation universities, it is better to include the recruitment of elites, the exchange of students and international faculty members, the creation of research and research centers as well as international campuses, and the expansion of research and research. international courses, revised curricula based on what is in the content of international courses, provided international conferences and gatherings, created international research journals and shared international study opportunities for students and professors.

  Keywords: Wealth creation, Central skills, Internationalization of education, research, Relationship with industry, regional labor market, Fourth Generation University
 • Parisa Farokhinejad * Pages 165-175

  In cogitatione recenti, metanarrationes negantur et nulla veritas aeterna et aeterna est quae vitam humanam uti idealem potest regere. Mores relativi existimant et omnia bona, etiam religiosa, intellectualia esse oriuntur, verbaque ut veritas repudianda est. Propositum huius inquisitionis est opportunitates et minas recentismi enucleare ex parte valorum ethicorum et religiosorum. Modus adhibitus in hac investigatione theoretica est accessus qualitativus analytico-criticus et usus systematis categorici inductiva. Inventiones ostendunt religionem et religiosam et moralem bona et ad res fixas reverti posse magni ponderis momentum, ut recentem ab his quaestionibus liberaret. res supernaturalis et moralis res ad homines refertur, quae per culturam et communicationem inter homines determinatur. Sed recte res est, quod religio potest esse fundamentum moralitatis ac fideiussoris, religio potest facile condere disciplinas morales et ferro validas. Officia moralia hominum immutabilia sunt coram Deo et, dum considerantur officia, fortasse populus intellectualis recentioris aetatis obicere potest haec difficilia et gravia officia eorumque exsecutionem hominibus impossibilia esse, at sciendum est. Deum ex facultate Hominis munus illis assignare.. In the modern theory, emphasis is placed on the effects of leadership and the study of the legal position of the leader in the bureaucracy, but in Franvin, the focus is on how the leadership process is. In educational organizations of the postmodern era, the focus is on empowering human resources. The purpose of this research is to analyze the opportunities and threats of postmodernism from the point of view of ethics and religious values, emphasizing the implications for educational managers.

  Keywords: postmodernism, .opportunities, challenges, ethica. religious values. educational managers
 • Farhad Shafiepoor *, Mohammad Ali Nadi Pages 176-198
  Introduction

  Since the schools are not efficient in the usual way and the students are not able to attract the labor market after graduation, the aim of the current research was to present a paradigmatic model of tacit knowledge sharing with the aim of starting entrepreneurship education in schools.research

  methodology

  Qualitative research method based on the data theory of Strauss and Corbin Foundation and the research environment were formed by all principals of elementary schools in Isfahan city in the academic year (2021-2022). The theoretical sampling method was used until saturation, and therefore, 27 elementary school principals of Isfahan city with more than 25 years of experience were selected as participants in the research. The method of data analysis was done by open, central and selective coding method. In this way, the open coding stage resulted in the number of 87 initial concepts, which were reduced by removing and adjusting identical codes, in the second stage, the number of 18 concepts was reduced, and after refining, the number of concepts remained 69.

  Findings

  The components of the obtained model include: causal conditions with three main categories (organizational will, organizational motivation and implementation of knowledge management in the organization), background conditions with two main categories (individual and organizational conditions) Intervening conditions with three main categories (individual, social and organizational limitations), consequences with two main categories (management efficiency and effectiveness); and strategies with three main categories (improving insight, ability, and attitude). The sum of the mentioned factors can improve the sharing of tacit knowledge with the aim of entrepreneurship education.

  Conclusion

  In order to set up entrepreneurship education in schools, it is necessary to provide the necessary motivation in school managers to share tacit knowledge and strengthen their will in this regard.

  Keywords: Sharing tacit knowledge, Schools, Entrepreneurship education