فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیامک بهزادی*، علی سالارپوری، محمد درویشی، رضا دهقانی، حمیدرضا اسماعیلی، سجاد پورمظفر، محمد مومنی صفحات 1-7

  در این پژوهش زی توده سرپا ماهیان مرجانی در 5 ایستگاه جزیره لارک (مرجان مرده، ریفهای پیوسته و تکامل یافته، ریفهای گسسته و تکامل نیافته، مرجانهای زنده به مقدار کم و ریفهای تپه ای)، با استفاده از روش مشاهده مستقیم و ترانسکت کمربندی شکل در بازه زمانی تابستان 99 تا بهار 1400، به صورت فصلی برآورد گردید. بیشینه زی توده سرپا در ایستگاه عباس با (Kg/Km2) 79/908و کمترین با (Kg/Km2)85/235، در ایستگاه عربها تخمین زده شد. هم چنین بیشینه زی توده کل ماهیان مرجانی به Scarus ghobban،  با (Kg/Km2) 99/703، تعلق داشته است. بیشینه میانگین (انحراف معیار) زی توده در ایستگاه اسکله با (Kg/Km2)  (4/3±)36/16 (پاییز99)، و کمترین مقدار در ایستگاه قیل با میانگین (انحراف معیار) (Kg/Km2)(69/±1)4/1 (تابستان99)، در مقایسه بین فصول تخمین زده شد. آنالیزهای زمانی و مکانی حاصل از مطالعه زی توده ماهیانمرجانی جزیره هنگام نشان دهنده اختلاف بین بیشتر ایستگاه ها در فصول مختلف بوده که بیشترین مقدار زی توده و تعداد در فصول سرد سال (زمستان و پاییز 1399)، و کمترین آنها در فصل گرم سال (تابستان1399)، نتیجه گیری شده است. مطالعه زی توده ماهیان مرجانی جزیره هنگام در این پژوهش نشان داد، هر چند رخداد سفیدشدگی در خلیج فارس زیستگاه ماهیان مرجانی از بین برده است اما مرجانهای مرده پوشیده از ریزجلبکها، صخره ها، ریفهای تکامل یافته و اندک کلنی مرجانهای زنده (جنس شاخ گوزنی) در اعماق بالای 10 متر توانسته اند نقش زیستگاه را برای ماهیان مرجانی در پیرامون جزیره هنگام ایفا نمایند. هم چنین نوع پوشش بستر، یکپارچگی ریفهای تکامل یافته، در پناه بودن از امواج و بادها و دور بودن از منابع استرس بیش از وسعت زیستگاهی بر ذخایر ماهیان مرجانی جزیره هنگام تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: زی توده سرپا، مشاهده مستقیم، ماهیان مرجانی، بوت استرپینگ، جزیره هنگام، خلیج فارس
 • جامعه شناسی مصرف ماهی روستاییان مناطق غیرساحلی (مطالعه موردی استان گلستان)
  سمیع الله عابدی، افشین عادلی*، معظمه کردجزی، طاهره تاقانی صفحه 2

  رفتار خانوارهای روستایی 11 شهرستان دور از ساحل استان گلستان برای مصرف ماهی ارزیابی گردید. اطلاعات از طریق جمع آوری پرسشنامه طراحی شده انجام شد. در تحلیل استنباطی پژوهش از آزمون های کای دو، من ویتنی یو و روش فریدمن برای رتبه بندی استفاده شد. حدود 73 درصد خانوارها در این مناطق ماهی را از بازارماهی فروشان و محل صید و برداشت تامین می کنند. 47 درصد خانوارها علاقه مند به ماهی سرخ شده و 4/35 درصد ماهی شکم پر هستند. آنها بطور متوسط هر بار 88/6 کیلوگرم ماهی می خرند. حدود 60 درصد  از آن ها  کنسرو مصرف نمی کردند و مصرف سرانه کنسرو آنها حدود2 قوطی و سرانه مصرف ماهی آنان40 کیلوگرم بود. 83 درصد آنها مصرف سرانه بیشتری از میانگین کشوری داشتند. مهم ترین دلایل مصرف ماهی آنان به ترتیب یک تا چهار علاقه،ارزانی، کیفیت و تازگی و خواص و ارزش غذایی بود. گونه های مورد علاقه آن ها به ترتیب ماهی خاویاری، ماهی سفید، کلمه، کفال هنگام خرید گونه های پرورشی و بیشتر کپور را انتخاب می کنند. مصرف کنندگان بالای 45 سال  به ماهی تازه  و افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم و  زنان نسبت به مردان اهمیت بیشتری به ماهی بسته بندی شده می دادند. با افزایش درآمد گرایش به تنوع فرآورده ها و انواع عرضه آن بیشتر می شد و با افزایش سن طعم و مزه، ارزانی، در دسترس بودن و در حال انقراض نبودن اهمیت بیشتری می یافت. خانوارهای درآمد بالا و سرانه بالاتر از میاگین کشوری اهمیتی به در معرض انقراض قرار داشتن گونه مصرفی نمی دادند. در تشخیص ماهی تازه از ماهی ماند مهارت زیادی داشتند. امکان دسترسی به ماهیان دریایی و کاهش قیمت آبزیان در روستاها برای افزایش مصرف و بررسی مصرف مجزای ماهی دریایی و پرورشی در مناطق روستایی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دلایل خرید، مصرف ماهی، روستا، مناطق غیرساحلی، جامعه شناسی مصرف
 • میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب و نیکل) دربافت عضلات سس ماهی سر بزرگ (Luciobarbus capito) در رودخانه سفیدرود
  حسینعلی شریفی ارده جانی، مسعود فرخ روز لاشیدانی*، محمدرضا رحیمی بشر، حسین خارا، هادی ارشاد لنگرودی صفحه 3

  بزرگترین رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر سفیدرود می باشد و مهمترین ماهی بومی آن سس ماهی سر بزرگ می باشد. این رودخانه به دلیل طی کردن مسیر طولانی وعبور از مناطق مختلف در معرض ورود انواع الاینده ها و از جمله فلزات سنگین قرار دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین سرب و نیکل در بافت عضله سس ماهی در رودخانه سفیدرود بوده است. بدین منظور سه ایستگاه در طول مسیر انتخاب و در چهار فصل از این مناطق تعداد 45 عدد سس ماهی توسط تورهای پرتابی صید شده است. نمونه ها در شرایط استاندار به ازمایشگاه منتقل و پس از بیومتری از عضلات آن ها نمونه برداری و به روش هضم شیمیایی و به کمک دستگاه جذب اتمی میزان این فلزات تعیین گردید. نتایج نشان دادند که ماهیان صید شده در رودخانه سفیدرورد در فصول و ایستگاه های مختلف در محدوده سنی+3 -+1 و متوسط وزن کل آنها82/21 ± 72/221گرم و متوسط طول کل آنها97/1± 19/25سانتی متر بوده است. میزان غلظت فلز سنگین سرب در عضله سس ماهی سر بزرگ سفیدرود 1/0±58/0 میکروگرم در هر گرم عضله و آزمون میانگین با واریانس یکسویه اختلاف معنی داری را به  ایستگاه ها در فصول  نشان داد (05/0>P). میزان غلظت نیکل در عضلات متوسط یک ساله 4/83±1/4 میکروگرم در گرم عضله بوده وآزمون میانگین با واریانس یکسویه اختلاف معنی داری را به  ایستگاه ها  در فصول  نشان داد (05/0>P). با توجه به این نتایج غلظت سرب در میزان پایین و با توجه با استانداردهای مصرف نشان دهنده میزان مجاز بوده ولی میزان نیکل در عضلات سس ماهی سر بزرگ سفیدرود بالا بوده و حتی از مقادیر ایمن مصرف برخی از شاخص ها اعداد بالاتری را نشان داده است.

  کلیدواژگان: رودخانه سفیدرود، سس ماهی سر بزرگ، فلزات سنگین، سرب، نیکل
 • مهدی پارسامنش، سید یوسف پیغمبری*، پرویز زارع، یوسف جورسرا صفحات 8-19

  در این مطالعه ترکیب صید و میزان صید به ازای واحد تلاش (CPUE) ماهیان مولد خاویاری صید شده توسط تور گوشگیر در صیدگاه های استان مازندران در دو ناحیه 3 و 5 بررسی گردید. نمونه برداری و جمع آوری اطلاعات ماهیان مولد خاویاری با استفاده از تورهای گوشگیر با اندازه چشمه 150 میلیمتر از انجام گردید. نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که بین زمان و مکان صید ماهیان مولد قره برون و اوزون برون صید شده ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). بین زمان و مکان صید با میزان فراوانی ماهیان مولد قره برون صید شده بین ناحیه های 3 و 5 با فصول بهار و پاییز ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). بین زمان و مکان صید با میزان فراوانی ماهیان مولد اوزون برون صید شده بین ناحیه های 3 و 5 تنها با فصل زمستان ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). نتایج مقایسه میانگین میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد اوزون برون صید شده در مناطق و فصول مختلف صیادی نشان داد که بین میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد اوزون برون صید شده در ناحیه های 3 و 5 اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05). همچنین بین میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد قره برون صید شده در ناحیه های 3 و 5 (P<0.05) و بین میانگین های میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد قره برون صید شده در فصول بهار و پاییز با فصل زمستان اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). از آنجا که مولدین خاویاری صید شده متعلق به گونه های اوزون برون و قره برون دارای بیشترین تعداد در مقایسه با سایر گونه ها بودند، بنابراین نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری فاکتورهای زمانی-مکانی زیستگاه ها بر مولدین آنها می باشد.

  کلیدواژگان: تلاش صیادی، تاس ماهی، مولد، تور گوشگیر، استان مازندران، دریای خزر
 • بهروز منصوری*، عظیم فاضل، طاهر پورصوفی، بایرام محمد قرنجیک، فاطمه عباسی صفحات 20-27

  دریاچه های پشت سد جزء منابع آبی نیمه طبیعی داخلی محسوب می شوند و از دیدگاه آبزی پروری از جایگاه ویژه‏ای برخوردار هستند. برای دستیابی به اهداف مدیریتی، دانستن الگوی تغییرات پارامترهای زیستی و غیرزیستی در دریاچه پشت سد ضروری است. بدین منظور، جهت تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص های کیفی آب (WQI) 12 خصوصیات فیزیکوشیمیایی (دمای آب، اکسیژن محلول، شوری، اسیدیته، هدایت الکتریکی، مواد جامد معلق، سختی کل، قلیاییت کل، نیترات، آمونیاک، فسفات و فسفر کل) در سال 1398 به صورت ماهانه و به مدت یکسال در 7 ایستگاه سد گلستان شهرستان گنبد مورد ارزیابی قرار گرفت. اگرچه تغییرات زمانی و مکانی در برخی عوامل اندازه گیری شده، مشاهده شد؛ بر اساس شاخص WQI در سد گلستان طی ماه های مختلف در طبقه نسبتا متوسط تا خوب قرار داشت. بنابراین، به منظور پرورش ماهیان گرمابی و سردابی مطلوب ارزیابی گردید.

  کلیدواژگان: سد گلستان، شاخص کیفی WQI، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آبزی پروری
 • نبی الله خون میرزایی، امیر پرویز سلاطی، علی شهریاری* صفحات 28-35

  تعیین تراکم مطلوب پرورش جهت بهبود عملکرد ماهی و سودآوری ضروری است. مجموع 1350 ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 5/1±30 گرم تهیه شد. سپس ماهیان به صورت تصادفی در 12 تانک فایبرگلاس توزیع شده و در تراکم های 15، 30، 45 و 60 کیلوگرم در متر مکعب به مدت 60 روز پرورش داده شدند. وزن نهایی، افزایش وزن و ضریب راندمان پروتیین در ماهیان پرورش یافته در تراکم های 30 و 45 کیلوگرم نسبت به تراکم های 15 و 60 کیلوگرم به طور معنی داری بالاتر و ضریب تبدیل غذا پایین تر بود. بالاترین سطوح کورتیزول و لاکتات سرم در تراکم 60 کیلوگرم مشاهده شد و پس از آن تراکم 15 کیلوگرم قرار داشت که نشان دهنده وجود استرس در تراکم پرورش بالا و تراکم خیلی پایین می باشد. فعالیت لایزوزیم سرم در تراکم های 15 و 60 کیلوگرم به طور معنی داری پایین تر از تراکم 30 کیلوگرم بود. کمترین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، اسمولالیته و فعالیت مکمل (ACH50) سرم و بالاترین فعالیت ALT سرم در ماهیان پرورش یافته در بالاترین تراکم مشاهده گردید. میزان گلوبولین سرم در تراکم های 30 و 45 کیلوگرم به طور معنی داری بالاتر و فعالیت AST سرم پایین تر از تراکم 60 کیلوگرم بود. پایین ترین میزان کلسترول، لیپوپروتیین های با چگالی کم (LDL) و بالا (HDL) و تری گلیسرید سرم نیز در تراکم 60 کیلوگرم مشاهده شد. نتایج نشان داد که تراکم پرورش خیلی پایین نیز مانند تراکم پرورش بالا می تواند بر عملکرد قزل آلای رنگین کمان اثرات منفی داشته باشد. بنابراین تراکم های متوسط (30 و 45 کیلوگرم در متر مکعب) برای پرورش این گونه توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: تراکم، شاخص بیوشیمیایی، دفاع آنتی اکسیدانی، قزل آلای رنگین کمان
 • رضوان الله کاظمی*، محسن کاظمی، تکاور محمدیان، مهرزاد مصباح صفحات 48-57

  هدف از این مطالعه، افزایش راندمان تولید فیل ماهی در مرحله لاروی (پس از تفریخ تا جذب کیسه زرده) تحت تاثیر متقابل دوره و شدت نور بود. در این پژوهش، لاروها از مرحله تفریخ تا جذب کامل کیسه زرده در معرض تیمارهای چهارگانه شدت نور (0-10؛ 100-70؛ 200-170 و 350-330 لوکس) و پنج گانه دوره نوری (D00L: 24؛ D08L:16؛ D12L:12؛ D16L:08و D24L:00) و نیز گروه شاهد قرار گرفتند. هر تیمار و گروه شاهد دارای سه تکرار (70 گرم لارو) بود. در پایان آزمایش پس از نمونه برداری و زیست سنجی نمونه ها، فاکتورهای رشد شامل وزن و طول نهایی، وزن کسب شده WG (Weight Gain)، ضریب رشد ویژهSGR  ((Specific growth rate، ضریب چاقی CF (Condition factor)، درصد افزایش وزن بدن BWI ((Body weight increase، رشد روزانه ADG (Daily growth) درصد زنده مانی SR (Survival rate) با استفاده از روابط ریاضی خاص انجام شد. همچنین برخی از فاکتورهای آنزیمی، ایمنی و بیوشیمیایی پلاسمای بدن نیز اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد اگرچه همه شاخص های رشد (وزن، ضریب چاقی، درصد رشد ویژه، درصد افزایش وزن، رشد روزانه و وزن بدست آمده) در تیمار با دوره نوری 24 ساعت روشنایی و شدت نور 100 لوکس (05/0<p) در بیشینه وضعیت رشدی بودند، اما بیشینه درصد زنده مانی لاروها با اختلاف معنی دار (05/0<p) (32/%65) نسبت به سایر تیمارها به ویژه تیمار بیشینه رشد (با بازماندگی 41%7)، در تیمار 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی با شدت نور 100 لوکس مشاهده شد. شاخص های آنزیمی، بیوشیمیایی و ایمنی نیز در لاروهای تیمار رشد بهینه (تیمار 11) نسبت به بسیاری از تیمارهای آزمایشی در وضیت مطلوب قرار داشتند (05/0<p). در مجموع، مناسب ترین دوره نوری و شدت نور برای افزایش راندمان تولید لارو دارای کیسه زرده فیل ماهی پرورشی، تیمار 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی با شدت نور 100 لوکس بود.

  کلیدواژگان: لارو فیل ماهی، نور، رشد و بازماندگی، راندمان تولید
 • امین شیخ، حسین آدینه*، حجت الله جعفریان، بهروز محمدزاده صفحات 70-79

  این مطالعه با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف ساپونین کویلاجا در جیره غذایی بر عملکرد رشد، آنزیم های گوارشی، کیفیت آب و پاسخ ایمنی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک انجام شد. ماهی ها (59/0 ± 06/8 گرم) به مدت 60 روز با جیره های حاوی 0 (BC)، 15 (BS1)، 30 (BS2) و 60 (BS3) میلی گرم بر کیلوگرم پودر ساپونین تغذیه شدند. عملکرد رشد و پروتیاز در ماهیان تغذیه شده با جیره ساپونین در محیط بیوفلاک به طور معنی داری بالاتر بود (05/0<p) در حالی که هیچ تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی و آنزیم لیپاز نداشت (05/0>p). غلظت نیتروژن آمونیاک کل در گروه های تغذیه شده با ساپونین به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0<p). بیشترین میزان فعالیت ایمونوگلوبولین کل سرم، فعالیت لیزوزیم و مسیر فرعی کمپلمان (ACH50) در جیره حاوی پودر ساپونین در سیستم بیوفلاک مشاهده شد (05/0<p). نتایج حاضر نشان می دهد که ساپونین کویلاجا می تواند به عنوان یک افزودنی خوراکی بالقوه برای ماهیان پرورشی در سیستم بیوفلاک استفاده شود.

  کلیدواژگان: پودر ساپونین، عملکرد تولید، ماهی کپور معمولی، بیوفلاک
|
 • Siamak Behzadi*, Ali Salarpouri, Mohammad Darvishi, Reza Dehghani, HamidReza Esmaeili, Sajjad Pourmozaffar, Mohammad Momni Pages 1-7

  Standing biomass of coral fish was estimated by the Underwater Visual Census method(UVCm) and belt transect in five stations (St.) (dead corals, continuous and developed reefs, discrete and undeveloped reefs, Acropora spp. in small amounts and rocky reefs), in Larak Island from Sep.2020 to Apr.2021seasonally.The maximum and minimum of standing biomass was estimated  908.79 (Kg/Km2) and 235.85 (Kg/Km2) in the Abbas St. and Arabha St. respectively, also the maximum of coral fish standing biomass belonged to Scarus ghobban with 703.99 (Kg/Km2). The maximum of average (standard deviation) was estimated for the Jetty St.(Kg/Km2)16.36(± 4.3) (Feb.2021), and the lowest value at Ghail St. 1.4 (± 1.96) (Kg/Km2)(Sep.2020), also confidence interval of these estimations from bootstrapping simulations (n=2000) was calculated(95%). The results of one-way analysis of variance, Tukey's test, comparing the standing biomass of coral-fish (temporal and spatial analyses), was concluded differences in the most of seasons and stations (P<0.05), and the highest of standing biomass belongs to cold seasons of the year(Oct.2020, Feb.2021) and the lowest of them in the warm seasons(Sep.2020, Apr.2021) is estimated. The study of coral fishes showed although the bleaching event in the Persian Gulf has destroyed the habitat of coral fishes, but the dead corals are covered with microalgae, rocks, developed reefs and a few colonies of living corals (Acropora spp.) at depths above 10 meters have been able to play the role of their habitat. Furthermore, the type of substrate cover, the integrity of evolution reefs, being sheltered from waves and winds, and being away from sources of stress have influenced more than the size of the habitat on the coral-fish stocks of the Hengam Island.

  Keywords: Standing Biomass, UVCm, coral-fish, Bootstrapping, Hengam Island, Persian Gulf
 • Sociology of fish consumption of non-coastal villagers (Case study of Golestan province)
  Samiollah Abedi, Afshin Adeli*, Moazameh Kordjazi, Tahereh Taghani Page 2

  The behavior of rural households in 11 non-coastal cities of Golestan province for fish consumption was evaluated. Data were collected through a designed questionnaire. In inferential analysis of the research, chi-square, Mann-Whitney and Friedman methods were used for ranking. About 73% of households in these areas source fish from fish markets and fishing grounds. 47% of households are interested in fried fish and 35.4% are stuffed fish. On average, they buy 6.88 kg of fish at a time. About 60% of them did not eat canned fish and their per capita consumption was 2 cans and their per capita consumption was 40 kg. 83% of them consumed more than the national average. The most important reasons for consuming their fish were one to four interests, cheapness, quality and freshness, and nutritional properties and value, respectively. Their favorite species are sturgeon, whitefish, Bream, mullet, respectively, but when buying, they choose farmed species and most of all, carp. Consumers over the age of 45 gave more importance to fresh fish, and people with higher education than diploma and women surveyed paid more attention to packaged fish than men. With increasing revenue, the tendency to diversify products and types of supply increased, and with increasing age, taste, cheapness, availability and non-extinction of fish became more important. They were very skilled in distinguishing fresh fish from spoiling fish for consumption. High-income and per capita households above the national average did not care about the endangered species. However, the possibility of access to marine fish and reduce fish prices in rural areas is suggested to increase consumption and study the separate consumption of marine fish and farming in rural areas.

  Keywords: purchase reasons, Fish consumption, Village, Non-coastal areas, Sociology of consumption
 • Bioaccumulation of heavy metals (lead and nickel) in muscle tissue Luciobarbus capito in Sefidroud river
  Hossein Ali Sharifi Ardejani, Masoud Farrokh Rooz Lashidani*, MohammadReza Rahimibeshr, Hossein Khara, Hadi Ershad Langroudi Page 3

  The largest river in the southern basin of the Caspian Sea is Sefidroud, and the most important native fish of that river is the large head sea bass. Due to its long route and passing through different areas, this river is exposed to various contaminants including heavy metals. The aim of this research was to investigate the amount of bioaccumulation of lead and nickel heavy metals in L. capito muscle tissue in Sefidroud river. Three stations were selected along the route and in four seasons, 45 fish were caught by throwing nets. The samples were transferred to the laboratory in standard conditions and after biometrics, samples were taken from their muscles and the amount of these metals was determined by chemical digestion method and with the help of atomic absorption device. The results showed that the fishes caught in Sefidroud river in different seasons and stations were in the age range of +1, +3 and their average total weight was 221.72 ± 21.82 gr and their average total length was 25.19 ± 1.97 cm. The concentration of lead heavy metal L. capito in the muscle of Sefidroud 0.58±0.1 μg/g per gram of muscle and the mean test with one-way variance showed a significant difference between the stations in the seasons (P<0.05). The average nickel concentration in the muscles of one year was 4.1±83.4 μg/g of muscle, and the mean test with one-way variance showed a significant difference between the stations in the seasons (P<0.05). According to these results, the concentration of lead is low and according to the standards of consumption, it shows the permissible amount, but the amount of nickel in the muscles of Sefidroud big head fish sauce is high and even the safe consumption values ​​of some indicators have shown higher numbers.

  Keywords: Sefidroud river, Luciobarbus capito, heavy metals, lead, nickel
 • Mehdi Parsamanesh, ‪Seyed Yousef Paighambari‬*, Parviz Zare, Yousef Joursara Pages 8-19

  In this study, the catch composition and the catch per unit effort (CPUE) of sturgeon spawners caught by the gill net were investigated in the fishing grounds of Mazandaran province in two regions 3 and. Sampling and data collection of sturgeon spawning fish was done seasonally from 7 fishing grounds using gill nets with a mesh size of 150 mm. The results of the Chi-square test showed that there was a significant relationship between the time and place of Caught Persian sturgeon and Starry sturgeon (P<0.05) There was a significant relationship between the time and place of fishing with the abundance of fish spawners caught between regions 3 and 5 with spring and autumn seasons (P<0.05). There was a significant relationship between the time and place of fishing with the abundance of Starry sturgeon spawners caught between regions 3 and 5 only in the winter season (P<0.05). Also, a significant difference was observed between the amount of catch per unit effort of the spawning fishes caught in regions 3 and 5 (P<0.05) and between the averages of the catch per unit effort of the spawning fishes caught in the spring and summer seasons. Also, there was a significant difference between autumn and winter (P<0.05). Since the spawners of the caught sturgeon belonging to the Starry sturgeon and Persian sturgeon had the highest number compared to other species, so the results show the influence of the spatio-temporal factors of the habitats on their spawners.

  Keywords: Fishing effort, Spawner, Sturgeon, Gillnet, Mazandaran Province, Caspian Sea
 • Behrooz Mansouri*, Azim Fazel, TAHER POURSOFI, Bayram Mohammed Gharanjik, Fatemeh Abbasi Pages 20-27

  The lakes behind the dam considered as semi-natural resources and have a special role in aquaculture. In order to achieve management goals, it is necessary to know the pattern of changes in biotic and abiotic parameters in the lake behind the dam. For this purpose, in order to determine water quality using water quality indicators (WQI) 12 physicochemical properties (water temperature, dissolved oxygen, salinity, acidity, electrical conductivity, suspended solids, total hardness, total alkalinity, nitrate, ammonia, phosphate and phosphorus Total) was evaluated in 2018 on a monthly basis for one year at 7 stations of Golestan dam in Gonbad city. Although temporal and spatial changes observed in some measured factors; According to the WQI index in Golestan Dam, it was relatively average to good in different months. Therefore, it evaluated as favorable for the breeding of tropical and subtropical fish.

  Keywords: Golestan -Physicochemical properties-Dom Golestan-wqi-Aquaculture
 • Nabiallah Khoonmirzae, Amir Parviz Salati, Ali Shahriari* Pages 28-35

  Determining the optimal culture density is necessary to improve fish performance and profitability. A total of 1350 rainbow trout with an average initial weight of 30±1.5 g were obtained. Then, the fish were randomly distributed in 12 fiberglass tanks and reared at densities of 15, 30, 45 and 60 kg/m3 for 60 days. The final weight, weight gain, and protein efficiency ratio were significantly higher and the feed conversion ratio was lower in fish reared in densities of 30 and 45 kg compared to densities of 15 and 60 kg. The highest levels of serum cortisol and lactate were observed at the density of 60 kg, followed by the density of 15 kg, which indicates the presence of stress in high culture density and very low density. The activity of serum lysozyme in densities of 15 and 60 kg was significantly lower than the density of 30 kg. The lowest serum total antioxidant capacity value, osmolality, and complement activity (ACH50) and the highest serum ALT activity were observed in fish reared at the highest density. Serum globulin level was significantly higher and serum AST activity was lower at densities of 30 and 45 kg than the density of 60 kg. The lowest levels of serum cholesterol, low-density lipoproteins (LDL), high-density lipoproteins (HDL), and triglycerides were also observed at the density of 60 kg. The results showed that very low culture density, like high culture density, can have negative effects on the performance of rainbow trout. Therefore, medium densities (30 and 45 kg/m3) are recommended for rearing of this species.

  Keywords: Density, Biochemical index, Antioxidant defense, Rainbow trout
 • Rezvanollah Kazemi*, Mohsen Kazemi, Takavar Mohammadian, Mehrzad Mesbah Pages 48-57

  The aim of this study was to increase the production efficiency of reared Great sturgeon (Huso huso) in the larval stage (after hatching until absorption of the yolk sac) under the corresponding influence of photoperiod and light intensity. In this study, the larvae from the after hatching to the complete absorption of the yolk sac were exposed to four light intensities (0-10; 70-100; 200-170 and 350-330lux) and five photoperiods (24L:00D; 16L:08D; 12L:12D; 08L: 16D and 00L: 24D) treatments and the control group. Each treatment and control group had three replications (70 g of larvae). At the end of the experiment, after sampling and biometry of the samples, growth factors including weight and final length, weight gain (WG), specific growth rate (SGR), condition factor (CF), body weight increase (BWI), daily growth (ADG) and survival rate (SR) were done using special mathematical formula. Also, some enzymatic, immune and biochemical factors of body plasma were measured and analyzed statistically. The results showed that although all growth indices (WG, SGR, CF, BWI and ADG) in the treatment of photoperiod of 24L:00D and light intensity of 100lux were in the maximum growth (p<0.05), but the maximum survival percentage of larvae (65.32%) compared to other treatments, especially the maximum growth treatment (7.41%), was observed in the photoperiod of 08L:16D and light intensity of 100lux treatment (p<0.05). Also, enzymatic, biochemical and immune indices were desirable conditions in the larvae of optimal growth treatment (treatment 11) compared to many other treatments (p<0.05). In total, the most suitable photoperiod and light intensity to increase the production efficiency of larvae with a yolk sac of reared great sturgeon, was the treatment of 08L:16D and 100lux.

  Keywords: Huso huso larvae, light, growth, survival, production efficiency
 • Amin Sheikh, Hossein Adineh*, Hojatallah Jafaryan, Behrooz Mohammadzadeh Pages 70-79

  This study aimed to evaluate the effects of different levels of dietary Quillaja saponin on the growth performence, digestive enzymes, water quality, and immune response of common carp in biofloc system. The fish (8.06 ± 0.59 g) were fed diets containing 0 (BC), 15 (BS1), 30 (BS2), and 60 (BS3) mg/kg saponin powder for 60 days. The growth performance and protease were significantly higher in the fish fed with a saponin diet in biofloc environment (P< 0.05) while no significant effects on Food conversion ratio and lipase enzyme (P> 0.05). Total ammonia nitrogen (TAN) concentration was significantly lower in the saponin-fed groups than in the control (P< 0.05). The highest serum total immunoglobulin levels, lysozyme, and complement (ACH50) activities were observed in the diet containing saponin powder in biofloc system (P< 0.05). The present results show that Quilaja saponin can be used as a potential feed additive for farmed fish in biofloc system.

  Keywords: Saponin powder, production performance, common carp, biofloc