فهرست مطالب

سالمندشناسی - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1401)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فائزه سعدآبادی، مجید دانشفر، حسین عجم زیبد* صفحات 1-11
  مقدمه

  تبعیض سنی یک نگرانی جدی بین المللی است که بر افراد مسن تاثیر منفی می گذارد. اما اکثر افراد جامعه در مورد این مفهوم و از راهکارهای مقابله با آن اطلاعات کافی ندارند. لذا این مطالعه با هدف بررسی مفهوم تبعیض سنی و راهکارهای مقابله با آن در سالمندان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مرور نقلی بر مطالعات تبعیض سنی و راهکارهای مقابله با تبعیض سنی در سالمندان متمرکز است. جهت دسترسی به منابع، جستجوی جامع در پایگاه های داده PubMed، Embase، Scopus، Google Scholar و Cochrane از سال 2001 تا 2022 انجام شد. جستجو به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. کلمات کلیدی مورد استفاده برای جستجو به زبان فارسی عبارت بودند از: سالمندان، روش های مقابله، سن گرایی و تبعیض سنی و معادل انگلیسی آنان شامل Age discrimination, elderly, older adult, ageism, overcoming strategies, پس از بررسی عناوین و چکیده مقالات، مقالاتی که دارای معیارهای ورود بودند، انتخاب شدند. حاصل جستجو 40 مقاله بود که پس از ارزیابی براساس معیارهای ورود، 27 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادکه تبعیض سنی به دو شکل فردی، توسط اشخاص و نهادی توسط سیاست یا ساختار تشکیلاتی یک موسسه انجام می شود تبعیض سنی دارای دو جنبه صریح و ضمنی است؛ تبعیض سنی صریح یا آگاهانه، تبعیض و نفرت از افراد مسن است که از طریق رفتار و اقدام فوری منعکس می شود. تبیض سنی را می توان از طریق برنامه های بین نسلی، یادگیری خدمات بین نسلی، آموزش در مورد فرآیند پیری، تماس مثبت با افراد مسن و سایر مداخلات مناسب اصلاح نمود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مفهوم تبعیض سنی در سالمندان ساختاری چندوجهی است که دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری بوده و به دو نوع فردی و سازمانی تقسیم و همچنین دارای دو جنبه صریح و ضمنی است و بر این اساس ماهیتی رابطه ای، سیال و اجتماعی دارد. لذا آگاه کردن جامعه با این مفهوم ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر مداخلاتی برای کاهش تبعیض سنی در حوزه های مختلف قابل انجام است که پیشنهاد می شود در راستای کاهش رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به سالمندان توسط مسیولین حوزه سالمندی پیگیری و اجرا شود.

  کلیدواژگان: سالمندان، روش های مقابله، تبعیض سنی
 • فرحناز محمدی شاهبلاغی*، ندا نجفی، شمعانه محمدی، محسن واحدی، مریم احمدی صفحات 12-20
  اهداف

  درد مزمن اسکلتی عضلانی از جمله درد مزمن زانو یکی از شایع ترین مشکلات دوران سالمندی است که اگر کنترل نشود منجر به کاهش فعالیت روزمره زندگی می شود . هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بادکش درمانی خشک بر درد مزمن زانو و فعالیت روزمره زندگی زنان سالمند بود .

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد که در آن دو مرکز از چهار مرکز مراقبت روزانه سالمندان شهر قزوین به صورت تصادفی در سال 1401 انتخاب شدند . از هر مرکز 25 سالمند زن مراجعه کننده دارای شرایط ورود به مطالعه ، جمعا 50 سالمند زن ، به صورت تصادفی انتخاب و با اخذ رضایت نامه کتبی وارد پژوهش شدند . در مرحله دوم تخصیص تصادفی برای قرار گیری نمونه ها در دو گروه شاهد و مداخله انجام شد . بعد از پر کردن فرم مشخصات فردی ، پرسشنامه های" مقیاس دیداری درد "VAS"و فعالیت های روزمره زندگی " ADL" برای هر دو گروه تکمیل شد . برای گروه مداخله هفته ای دوبار به مدت چهار هفته و طی هشت جلسه مداخله بادکش درمانی خشک با استفاده از 3 بادکش، به مدت 10-5 دقیقه بر روی نقاط SP10 , SP9 , ST36 انجام شد . برای گروه شاهد مداخله ای انجام نشد . یک هفته بعد ازآخرین مداخله با استفاده از پرسشنامهVAS وADL میزان شدت درد و فعالیت روزمره زندگی در هر دو گروه مداخله و شاهد اندازه گیری و ثبت گردید . در نهایت داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 و با بکارگیری آزمون های آماری ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری بین دو گروه مداخله و شاهد قبل از انجام مداخله در مورد سطح درد مزمن (11/0p=) و سطح فعالیت روزمره زندگی وجود نداشت (541/0p=). لیکن پس از مداخله، نتایج نشان داد ، در گروه مداخله درد مزمن در مقایسه با گروه شاهد کاهش (001/0p<) و فعالیت روزمره زندگی در مقایسه با گروه شاهد افزایش(001/0p<) معناداری داشت .

  نتیجه گیری

  بادکش درمانی خشک در کاهش درد مزمن زانو و افزایش فعالیت روزمره زندگی سالمندان زن موثر می باشد . بادکش به عنوان روشی غیر تهاجمی ، مقرون به صرفه و قابل دسترس برای کمک به ارتقا فعالیت روزمره زندگی و کاهش دردمزمن زانو که در نتیجه باعث افزایش سطح کیفیت زندگی در سالمندان می شود ، توصیه می گردد .

  کلیدواژگان: زنان، سالمندان، درد مزمن زانو، فعالیت روزمره زندگی، بادکش درمانی
 • احسان ابراهیمی پور*، فرشته ثابت، فریبرز محمدی پور، شایان حاج ابراهیمی صفحات 21-35
  مقدمه

  استیوآرتریت زانو با کاهش قدرت، میزان فعالیت عضلانی و اختلال در دامنه حرکتی زانو همراه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ماساژ سویدی بر درد، دامنه ی حرکتی خم شدن مفصل زانو، میزان فعالیت الکتریکی عضلات چهارسر ران و هم انقباضی آن ها با عضلات همسترینگ حین راه رفتن در زنان مبتلا به استیوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو بود.

  روش کار

  30 نفر بیمار مبتلا به استیوآرتریت زانو در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه مداخله ماساژ و کنترل با تعداد برابر تخصیص یافتند. گروه مداخله به مدت چهار هفته مداخله ماساژ را دریافت کردند. میزان درد بیماران، مقدار فعالیت عضلات پیرامون زانو و مقدار دامنه حرکتی فلکشن زانو نیز در پیش و پس آزمون اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  سطح درد (008/0=p) و دامنه حرکتی فلکشن (033/0=p) بیماران در پس آزمون بهبود معنی داری نشان داد. فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی و پهن خارجی پس از انجام آزمایش افزایش یافت، اما فعالیت الکتریکی عضلات دوسررانی و نیم وتری تغییر معنی داری نشان نداد. همچنین نسبت هم انقباضی عضله پهن خارجی-دوسررانی نیز بهبود معنی داری را نشان داد (020/0=p)، اما نسبت بین عضلات پهن داخلی- نیم وتری کاهش معنی داری نشان نداد (091/0=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به بهبود علایم و پیامدهای استیوآرتریت زانو در پی اعمال مداخله ماساژ در این مطالعه، بنظر می رسد استفاده از این مداخله در کنار سایر مداخلات دارویی و درمانی برای بیماران استیوآرتریت زانو مفید باشد.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، فعالیت الکتریکی عضلانی، ماساژ سوئدی، هم انقباضی عضلانی
 • طاهره آقایی*، رسول صادقی صفحات 36-45
  مقدمه

  هنگامی که بحث از مهاجرت به میان می آید، مهاجرت افراد جوان به ذهن خطور می کند و مهاجرت سالمندان نادیده گرفته می شود. در حالیکه، امروزه مهاجرت بعد از دوران بازنشستگی پدیده ایی مهم و درحال افزایش است. دلایل، بسترها و مقاصد مهاجرتی سالمندان با جوانان متفاوت است. جوانان معمولا به مقاصد شهری و فاصله های دورتر با فرصت های شغلی بیشتر مهاجرت می کنند، در حالی که سالمندان اغلب مناطق نزدیک تر و روستایی، با آب و هوای مناسب تر، را برای مهاجرت انتخاب می کنند. هدف این مقاله بررسی مهاجرت سالمندان در ایران، الگوها و تفاوت های آن در میان زیرگروه های مختلف اجتماعی- جمعیتی در دوره 1390-1395 است.

  روش کار

  این مقاله، با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سطح فردی سرشماری 1395 به بررسی مهاجرت سالمندان و همبسته های اجتماعی- جمعیتی آن در دوره زمانی 95-1390 می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل 140159 نفر از افراد 55 سال به بالا در 31 استان کشور اعم از شهری و روستایی است. در تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک دووجهی در محیط نرم افزار SPSS26 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد احتمال مهاجرت مردان سالمند 13 درصد بیشتر از زنان سالمند است. رابطه سن و مهاجرت برای مردان سالمند U شکل بدست آمد، بدین معنی که احتمال مهاجرت در سنین بلافاصله بعد از بازنشستگی بالاست، سپس به تدریج با افزایش سن رو به کاهش می رود و در نهایت در سنین بالای 85 سال مجددا افزایش می یابد. سالمندان بازنشسته بیشتر از سایر گروه های فعالیتی احتمال مهاجرت داشتند. همچنین احتمال مهاجرت در بین سالمندان بدون همسر 36 درصد بیشتر از سالمندان دارای همسر است. بعلاوه، با افزایش سطح تحصیلات، احتمال مهاجرت سالمندان افزایش می یابد. احتمال مهاجرت سالمندان با تحصیلات دانشگاهی 2٫3 برابر سالمندان بی سواد بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از سرشماری 95-1390 در ایران، انتظار می رود با افزایش سطح تحصیلات سالمندان و تغییرات در ترتیبات زندگی، مهاجرت سالمندان در آینده افزایش یابد. از اینرو، توجه به مهاجرت سالمندان و پیشران های آن در سیاست گذاری اجتماعی ضروری است.

  کلیدواژگان: مهاجرت داخلی، بازنشستگی، حمایت اجتماعی، ترتیبات زندگی، سالمندی، ایران
 • محدثه صمیمی، فاطمه بهرام نژاد* صفحات 46-60
  مقدمه

  تعیین تاثیر داروهای انتی سایکوتیک در پیشگیری و درمان دلیریوم در سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه و عوارض احتمالی این داروها در این قشر از بیماران و بررسی اثرات استفاده از آنتی سایکوتیک ها در درمان دلیریوم سالمندان

  روش کار

  مطالعه مروری حاضر در سال 1399-1400 با جستجو اینترنتی در پایگاه های ملی و بین المللی توسط کلید واژه های مربوطه به انگلیسی و فارسی انجام شد. 70 مطالعه در مرحله اول وارد مطالعه شدند. پس از حذف مطالعات تکراری و غیرمرتبط، 48 مطالعه باقی ماند که در نهایت 19 مطالعه بدلیل مشکلاتی همچون عدم وجود معیارهای واجد شرایط مورد نظر این مطالعه از مطالعه خارج شدند و 29 مطالعه ی باقی مانده در این مقاله بررسی گردیدند.

  یافته ها

  هالوپریدول، دکسمدتومیدین، ریسپریدون، اولانزاپین، کویتیاپین، پرومازین و کلوزاپین از داروهای رایج آنتی سایکوتیک مورد استفاده در درمان دلیریوم سالمندان می باشند. اگرچه در برخی موارد استفاده از این داروها میتواند موجب کاهش علایم دلیریوم شود ولی با این حال موجب بروز عوارض ناخواسته ای نیز می شوند که از این عوارض می توان به افزایش عوارض مغزی عروقی، افزایش فشارخون و ضربان قلب، احساس گیجی، سکته ی قلبی، افزایش فاصله ی QT، سینوس تاکی کاردی، معکوس شدن موج T، افزایش ارتفاع قطعه ی ST، بلوک دهلیزی بطنی، مشکلات متابولیکی، نقصان سدیم، افزایش قندخون، پنومونی و ترومبوز وریدهای عمقی، اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به شواهد به دست آمده از مقالات، استفاده از آنتی سایکوتیک ها در پیشگیری و درمان دلیریوم سالمندان توصیه نمی شود و در برخی موارد به نظر می رسد حتی خطر استفاده از آنتی سایکوتیک ها در درمان دلیریوم سالمندان بیشتر از فواید استفاده از آن است. از این رو با توجه به نبود شواهد کافی به منظور نقش مفید استفاده از این داروها در پیشگیری و درمان دلیریوم سالمندان، پیشنهاد می شود توجه بیشتری به انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز دلیریوم در این دسته از بیماران صورت گیرد.

  کلیدواژگان: سالمندان، دلیریوم، مراقبت های ویژه
 • هاشم پیری، نادر ناصرپور*، رحمان شیخ حسینی صفحات 61-74
  مقدمه

  اختلال در حفظ تعادل و کنترل قامت از پیامدهای سالمندی است، که با تغییر در الگوهای ایستادن و راه رفتن، باعث کاهش آمادگی عملکردی در سالمندان شده و به کاهش حس تعادل، از دست دادن هماهنگی و ضعف قدرت عضلات در این افراد می انجامد. در نتیجه مشکلات عدیده ای نظیر افتادن های مکرر در زمان ایستادن و یا راه رفتن را در این دسته افراد به همراه دارد. از این رو طراحی تمرینات ورزشی به منظور بهبود آمادگی عملکردی و پیشگیری از کاهش تعادل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند تعیین گردید.

  روش کار

  این تحقیق یک تحقیق مقطعی- مقایسه ای، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده که در آن 30 سالمند سالم 60 تا 70 سال به طور هدفمند در دسترس، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه: تمرینات ثبات مرکزی و گروه کنترل، به تعداد مساوی قرار گرفتند. گروه تجربی 6 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین 45 دقیقه ای انجام داده، و در این مدت گروه کنترل به زندگی روزمره خود پرداختند. آزمون شوندگان با استفاده از 2 تست تعادل رومبرگ و شارپندرومبرگ برای تعادل ایستا و 2 تست تعادل FRT و TUG برای تعادل پویا، در قبل و بعد از 6 هفته تمرین اختصاصی برای گروه تجربی، مورد ارزیابی قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون T جفت نمونه ای (t زوجی) و آزمون آنکووا یکراهه، در سطح معناداری آلفای (05/0P≤) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 26 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که انجام 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی، بر نمرات پس آزمون نسبت به نمرات پیش آزمون گروه تجربی در هر 4 تست تاثیر معنا داری دارد (001/0=P)، همچنین یافته ها نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی بر بهبود تعادل ایستا (001/0=P) و تعادل پویا (001/0=P)، در نمرات پس آزمون گروه تجربی نسبت به گروه کنترل اثر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که جهت بهبود تعادل و کاهش خطر افتادن در سالمندان می توان از تمرینات ثبات مرکزی استفاده کرد، با توجه به سهولت انجام این تمرینات به مربیان ورزشی و افرادی که با سالمندان کار می کنند توصیه می شودکه جهت بهبود تعادل ایستا و پویای سالمندان از تمرینات ثبات مرکزی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ثبات مرکزی، تعادل ایستا، تعادل پویا، سالمند
 • طاهره قربانی، پریسا حجازی دینان، آرزو احمدپور* صفحات 75-88
  مقدمه

  انزوای اجتماعی ناشی از همه گیری بیماری کووید-19 تمام جنبه های زندگی و اقشار مختلف جامعه، به ویژه سالمندان را تحت تاثیر قرار داد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر جنسیت و فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب سالمندان استان کردستان پس از گذشت یکسال از انزوای اجتماعی ناشی از همه گیری بیماری کرونا است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای است. از بین جامعه ی سالمندان (بالای 60 سال)، 184 نفر به روش خوشه ای و به نسبت جمعیت از بین شهرستان های استان کردستان در پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوری داده های فعالیت بدنی، اطلاعات خواب و کیفیت زندگی به ترتیب از پرسشنامه های فعالیت بدنی بک، کیفیت خواب پیتسبورگ و کیفیت زندگی لیپاد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مانوای چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که جنسیت بر کیفیت خواب اثر معنادار نداشت اما بر کیفیت زندگی در ابعاد افسردگی و اضطراب و عملکرد جنسی تاثیر معنادار داشت (001/0=P)، این در حالی است که فعالیت بدنی هم بر کیفیت خواب (02/0=P) و هم بر کیفیت زندگی تاثیر معنادار داشت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت بدنی می تواند باعث کاهش مشکلات خواب سالمندان، به ویژه مشکلات ناشی از تاخیر در به خواب رفتن، کیفیت ذهنی خواب و همچنین اختلالات خواب شود. فعالیت بدنی همچنین باعث افزایش کیفیت زندگی سالمندان در عملکرد جسمانی، عملکرد اجتماعی، خودمراقبتی و عملکرد جنسی می شود. براساس نتایج حاصله، فعالیت بدنی تاثیر مثبتی بر کیفیت خواب و زندگی سالمندان دارد و می تواند در کاهش شکایات ناشی از مشکلات مرتبط مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط پراسترس شیوع بیماری کرونا، زنان بیش از مردان از مشکلات اضطراب و افسردگی و مشکلات جنسی رنج می برند و کیفیت زندگی پایین تری را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: بیماری کووید-19، سالمندان، فعالیت بدنی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی
 • زینت ابراهیمی، هلن نظری، پریوش پیرکی* صفحات 89-100
  مقدمه

  رشد جهانی جمعیت سالمندان برای ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و جامعه ای که سالمندان در آن زندگی می کنند یک چالش مهم محسوب می گردد؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی-تفریحی شهرداری مشهد با رویکرد شهر دوستدار سالمند در سال 1398 بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی محسوب می شود. جامعه آماری شامل سالمندان 60 سال به بالا ساکن شهر مشهد در سال 1398 بود. با استفاده ازشیوه نمونه گیری کوکران، و با توجه به جمعیت کل افراد 60 سال به بالا ساکن شهر مشهد (22481 نفر) حجم نمونه 378 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای تعیین شدند. از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناسی، پرسشنامه وضعیت اجتماعی-اقتصادی و پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پاراسورمان و همکاران استفاده شد. از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف،آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون، رتبه بندی فریدمن، اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. مقدار احتمال 05/0=α، در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که از بین ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات مدل سروکوال، بعد تضمین (70/0±73/3) در رده اول و بعد همدلی (08/1±32/3) در رده پنجم قرار گرفتند. همچنین در مقایسه بین امتیاز ادراکات و انتظارات در همه ابعاد، شکاف منفی وجود داشت. بیشترین شکاف منفی (747/0-) مربوط به بعد تضمین بود. ابعاد قابلیت اعتماد (708/0-) عناصر عینی (685/0-) همدلی (496/0-) و پاسخگویی (400/0-) نیز به ترتیب در رتبه های بعدی بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر وجود شکاف منفی در کیفیت خدمات اماکن ورزشی، می توان گفت برنامه ها و خدمات اماکن ورزشی شهرداری مشهد انتظارات سالمندان را برآورده نکرده است. نتایج نشان می دهند که درک از کیفیت خدمات با توجه به جنس و گروه های سنی شرکت کننده متفاوت است.

  کلیدواژگان: امکانات ورزشی شهرداری، سالمندان، شهر دوستدار سالمند، کیفیت خدمات
|
 • Faezeh Saadabadi, Majid Daneshfar, Hosein Ajamzibad * Pages 1-11
  Introduction

  Ageism is a serious international concern that negatively affects older people. But most people in society do not have enough information about this concept and the overcoming strategies for it. Therefore, this study was conducted to investigate the concept of ageism and overcoming strategies for it in the elderly.

  Methods

  This narrative review study focuses on ageism studies and overcoming strategies of it in the elderly. To access articles, a comprehensive search was conducted in PubMed, Embase, Scopus, Google Scholar, and Cochrane databases from 2001 to 2022. The search was conducted in Persian and English. The keywords used for the search were Age discrimination, elderly, older adult, ageism, and overcoming strategies. After reviewing the titles and abstracts of the articles, articles that met the inclusion criteria were selected. The result of the primary search was 40 articles, then based on the inclusion criteria, 27 articles were included in this study.

  Results

  Ageism is carried out in two ways, individually, by individuals, and institutionally by the policy or organizational structure of an institution. Age discrimination has two aspects, explicit and implicit; explicit or conscious ageism is the discrimination and hatred of older people that is reflected through immediate behavior and action. Age discrimination can be corrected through intergenerational programs, intergenerational service learning, education about aging, positive contact with older adults, and other appropriate interventions.

  Conclusion

  The concept of ageism is a multidimensional structure. It has three cognitive, emotional, and behavioral dimensions and is divided into two types, individual and organizational. Ageism also has two explicit and implicit aspects. Based on this, it has relational, dynamic, and social aspects. Therefore, informing society about this concept seems necessary. On the other hand, interventions can be done to reduce age discrimination in various area, therefore, it is suggested those interventions will be implemented by gerontologists to reduce discriminatory behaviors toward the older adults.

  Keywords: older adults, overcoming, ageism
 • Farahnaz Mohammadi-Shahboulaghi *, Neda Najafy, Shamaneh Mohammadi, Mohsen Vahedi, Maryam Ahmadi Pages 12-20
  Objectives

  Chronic musculoskeletal pain, including Chronic Knee pain is one of the most common problems in old age that if not controlled, leads to reduced activity of Daily Living. The aim of this study was to determine the effect of Dry Cupping Therapy on Knee pain and Activities of Daily Living in elderly women.

  Methods & Materials:

   The current research is a clinical trial study in which two centers out of four daily care centers for the elderly in Qazvin city were randomly selected. From each center, 25 elderly women who were qualified to enter the study, a total of 50 elderly women, were randomly selected and entered the study after obtaining written consent. In the second stage, random allocation was done to place the samples in two control and intervention groups. After filling in the personal information form, the "VAS" and "ADL" questionnaires were completed for both groups. For the intervention group, twice a week for four weeks and during eight intervention sessions, dry blower therapy was performed using 3 Cupping for 5-10 minutes on points SP10, SP9, and ST36. No intervention was done for the control group. One week after the last intervention, pain intensity and daily life activities were measured and recorded using VAS and ADL questionnaires in both intervention and control groups. Finally, the data was analyzed using SPSS software version 26 and using statistical tests.

  Results

  There was no significant difference between the intervention and control groups before the intervention regarding the level of chronic pain (p=0.11) and the level of daily activities (p=0.541). But after the intervention, the results showed that in the intervention group, chronic pain decreased (p<0.001) and daily activities increased significantly (p<0.001) compared to the control group.

  Conclusion

  Dry Cupping therapy is effective in reducing chronic knee pain and increasing daily activities of elderly women. It is recommended as a non-invasive, affordable and accessible method to help improve activities of daily living and reduce chronic knee pain which as a result increases the quality of life in the elderly.

  Keywords: Women, elderly, chronic knee pain, activities of daily living, Cupping therapy
 • Ehsan Ebrahimipour *, Fereshteh Sabet, Fariborz Mohammdipour, Shayan HajEbrahimi Pages 21-35
  Introduction

  Knee osteoarthritis (KOA) is associated with decreased muscle strength, muscle activity, and impaired knee range of motion (ROM). This study aimed to investigate the effect of Swedish massage on pain, the flexion of knee joint ROM, the electrical activity of the quadriceps muscles, and their co-contraction with the hamstring muscles during walking in women with medial compartment KOA.

  Materials and Methods

  30 patients with KOA participated in this randomized clinical trial study. Patients were randomly assigned to two intervention and control groups. The intervention group received the massage intervention for four weeks. The patient's pain, the electrical activity of muscles around the knee, and the knee joint ROM were measured in pre-and post-tests. For data analysis, SPSS software was used.

  Results

  The level of pain (p=0.008) and the flexion range of motion (p=0.033) of the patients showed a significant improvement in the post-test. The electrical activity of the vastus medialis and vastus lateralis muscles increased after the test, but the electrical activity of the semitendinosus and biceps femoris muscles did not show a significant change. Also, the co-contraction ratio of the vastus lateralis-biceps femoris muscles also showed a significant improvement (p=0.020), but the ratio between the vastus medialis-semitendinosus muscles didn’t show a significant decrease (p=0.091).

  Conclusion

  Considering the improvement of the symptoms and consequences of KOA following the application of massage intervention in this study, it seems that using this intervention along with other medical and therapeutic interventions is beneficial for patients with KOA.

  Keywords: knee osteoarthritis, muscle electrical activity, Swedish massage, muscle contraction
 • Tahereh Aghaei *, Rasoul Sadeghi Pages 36-45
  Objectives

  When it comes to migration, the migration of young people comes to mind and the migration of the older adults is ignored. While, migration after retirement is an important and increasing phenomenon. The reasons and destinations of migration of the older persons are different from those of the young. Young people usually migrate to urban destinations and further distances with more job opportunities, while the elderly choose closer destinations and rural areas with good climate. This essay study internal elderly migration, patterns and differences between various socio –demographic groups in Iran during period of 2011-2016.

  Method

  This article examines the migration of older adults and its socio-demographic correlates in the period of 2011-2016 using the secondary analysis of the 2016 micro-census data. The sample includes 140,159 aged 55 and over in 31 provinces of the country, both urban and rural areas. Binary logistic regression was used in SPSS26 software for data analysis.

  Results

  The results of multivariable analysis showed that elderly men 13 percent are more likely to migrate than elderly women. The relationship between age and migration for elderly men was U-shaped, which means that the probability of migration is high at the age immediately after retirement, then gradually decreases with age and finally increases again at the age of over 85 years. Also, the possibility of migration among the unmarried older adults is 36 percent higher than married older adults. In addition, with the increase in the level of education, the possibility of migration of the elderly increases. The probability of migration of the elderly with university education was 2.3 times that of uneducated elderly.

  Conclusion

  Based on the results of census 2011-2015 in Iran, it is expected that the migration of the elderly will increase in the future with the increase in the education level of the elderly and changes in living arrangements. Therefore, it is important to pay attention to the migration of the older adults and its drivers in social policy making.

  Keywords: Internal migration, Retirement, Social support, Living arrangement, Elderly, Iran
 • Mohadese Samimi, Fatemeh Bahramnezad * Pages 46-60
  Introduction

  The present study reviews published studies on the effects of antipsychotic use in the treatment of delirium in the elderly in order to determine the effect of antipsychotic drugs on the prevention and treatment of delirium in the elderly admitted to the intensive care unit and the possible side effects of these drugs in this group of patients.

  Method

  The present review article was conducted in the year1399-1400 by searching relevant keywords in English and Persian in national and international databases. 70 studies were included in the study in the first phase. After deleting duplicate and unrelated studies, 48 studies remained, and finally 19 studies were excluded due to problems such as the lack of eligible criteria for this study, and the remaining 29 studies in this article were reviewed.

  Results

  Haloperidol, dexmedetomidine, risperidone, olanzapine, quetiapine, promazine, and clozapine are some of the common antipsychotic drugs used to treat delirium in the elderly. Although in some cases the use of these drugs can reduce the symptoms of delirium, but it can also cause side effects that include increased cerebrovascular complications, increased blood pressure and heart rate, dizziness, myocardial infarction, increased QT interval, tachycardia sinus, T-wave reversal, increased ST-segment elevation, ventricular atrial block, metabolic problems, sodium deficiency, hyperglycemia, pneumonia, and deep vein thrombosis.

  Conclusion

  According to the evidence obtained from the articles, the use of antipsychotics in the prevention and treatment of delirium in the elderly is not recommended, and in some cases it seems that the risk of using antipsychotics in the treatment of delirium in the elderly outweighs the benefits of using it. Therefore, due to the lack of sufficient evidence for the beneficial role of these drugs in the prevention and treatment of delirium in the elderly, it is recommended to pay more attention to preventive measures against delirium in this group of patients.

  Keywords: Elderly, Delirium, Intensive care
 • Hashem Piry, Nader Naserpour *, Rahman Sheikhhosseini Pages 61-74
  Introduction

  Disturbance in maintaining balance and controlling posture is one of the consequences of aging, which, with changes in standing and walking patterns, causes a decrease in functional readiness in the elderly, which leads to a decrease in the sense of balance, loss of coordination, and muscle weakness in these people. As a result, it causes many problems such as frequent falls while standing or walking in this group of people. Therefore, it is very important to design sports exercises in order to improve functional readiness and prevent loss of balance. Therefore, the purpose of this study was to investigate and analyze the effect of core stability exercises on the static and dynamic balance of older men.

  Methods

  This study is a cross-sectional, comparative, quasi-experimental research with a pre-test and post-test design with a control group. Thirty healthy elderly men between 60 and 70 years old were selected through purposive, convenience sampling method. They were randomly divided into two groups: core stability exercises and control group in equal numbers. The experimental group received a 45-mintue training program three sessions per week for 6 weeks, while the control group went about their daily lives. The participants were evaluated using Romberg and Sharpendromberg balance tests for static balance and FRT and TUG balance tests for dynamic balance before and after 6-week training program. To analyze the data, descriptive statistics, paired T-test and One-way ANOVA test were used at the alpha significance level (P ≤0.05) using SPSS software (version 26).

  Results

  The results showed that by performing 6 weeks of core stability exercises, the mean post-test scores were significantly different from the pre-test scores of the experimental group in all 4 tests (P=0.001). Moreover, the findings revealed that the core stability exercises have a significant effect on static balance (P=0.001) and dynamic balance (P=0.001), in the post-test scores of the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  It can be concluded that in order to improve balance and reduce the risk of falling in the elderly, core stability exercises can be used. Due to the ease of doing these exercises, it is recommended for sports coaches and people who work with the elderly to use core stability exercises to improve the static and dynamic balance of the elderly

  Keywords: Core stability, Static balance, Dynamic balance, Aged
 • Tahere Qorbani, Parisa Hejazi Dinan, Arezo Ahmadpour * Pages 75-88
  Introduction

  The social isolation caused by the pandemic of Covid-19 affected all aspects of life and different groups of society, one of which was the elderly affected by the disease. The purpose of this study was to investigate the effect of gender and physical activity on the quality of life and sleep of the elderly in Kurdistan province after one year of the beginning of the pandemic of Covid-19.

  Methods

  The current research method is causal-comparative. 184 people (>60 years) participated in the study in a clustering method and proportion to the population of Kurdistan's cities. Baecke Physical Activity, Pittsburgh Sleep Quality, and Leiden-Padua questionnaires were used to collect information on physical activity, sleep, and quality of life, respectively. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the research data.

  Results

  The results showed that gender had no significant effect on sleep quality but had a significant effect on the quality of life on the scales of depression and anxiety, and sexual performance (P=0.001). However, physical activity has a significant effect on both sleep quality (P=0.02) and quality of life (P<0.001).

  Conclusions

  The results of the present study showed that physical activity can reduce sleep problems in the elderly, especially problems caused by sleep latency, subjective sleep quality, and sleep disturbances. Findings also showed Physical activity plays a key role in increasing the quality of life of the elderly in terms of physical, social, and sexual performance, and also self-care. Results also showed, that physical activity has a positive effect on the quality of sleep and life of the elderly and can be useful in reducing complaints caused by related problems. It also showed that in stressful conditions, women suffer from depression and anxiety, and sexual problems more than men and experience a lower quality of life.

  Keywords: Covid-19, elderly, physical activity, quality of life, sleep quality
 • Zinat Ebrahimi, Helen NAzari, Parivash Piraki * Pages 89-100

  The phenomenon of increasing elderly population is one of the most important economic, social and health challenges in the 21st century. Currently, Iran's population is not structurally elderly, but soon, the elderly population in Iran will form a significant part of the country's population structure.

  Methods

  The purpose of this research was to investigate the quality of sports and entertainment facilities in Mashhad municipality with the approach of an elderly-friendly city. The statistical population included two parts: spatial and human. Using Cochran's sampling method, and according to the total population of people 60 years and older living in Mashhad (22481 people), the sample size was determined to be 378 people (15).. Then, by using a pilot project in some sports and recreational places, the attitude of the elderly towards the services provided by the Mashhad municipality was investigated.
  The criteria for entering the study include the ability to do sports, the absence of sensory and motor disabilities, not taking anti-depressants, not suffering from Alzheimer's disease and physical illness or the history of any specific disease that may endanger a person's health by doing sports (16). The exclusion criteria included unwillingness to continue cooperation in the research. Demographic profile questionnaires, socio-economic status questionnaire (17) and service quality measurement questionnaire of Parasuraman et al. (1988), were used to collect data. 0.88 (18). Finally, 352 questionnaires were collected for statistical analysis.
  One-Sample Kolmogorov Smirnov statistical test was used to determine the normality of the data obtained from the demographic variables. Non-parametric tests such as Wilcoxon statistical tests, Friedman's ranking, repeated measurement and Ben-Froni's post hoc test were used to determine the quality of sports services in the thirteen districts of Mashhad Municipality. The probability value of α=0.05 was used to analyze the results in the SPSS-25 software environment. The research design of the present study was approved by the ethics committee of the Islamic Azad University of Mashhad with the code IR-IAU-MSHD.REC.1397.027.

  Results

  Based on One-Sample Kolmogorov Smirnov’s results, the null hypothesis was rejected, so non-parametric tests such as Wilcoxon statistical tests, Friedman's ranking, measurement Repeated and Ben-Ferroni post hoc test were used for data analysis.
  The findings demonstrated that among the five dimensions of the SEROQUEL model, the assurance dimension with the highest score (3.735 ± 0.707) ranks first. Dimensions of tangibles (3.717±0.734), reliability (3.692±0.603), responsiveness (3.476±0.839) and empathy (3.326±1.087) were placed in the second to fifth ranks respectively. Also, perceptions-expectations difference scores of the elderly regarding the quality of municipal sports facilities compared, results showed in all dimensions, the score of perceptions of the existing situation was significantly lower than their expectations which showed a negative gap in all five dimensions. The largest negative gap (-0.747) was related to the dimension of assurance. The smallest negative gap was related to the responsiveness dimension.
  In interpreting the results of Will-Coxon's test to understand the difference between the current and desired conditions of the quality of sports services provided by Mashhad Municipality for the elderly, the value of Z, which is significant at the error level of less than 0.001, It confirms that there is a significant difference in the level of perception-expectation. The negative gap indicates the amount and direction of these differences.
  In compare the average data among dimensions of service quality, by repeated measure, results showed there is a significant difference between the score of service quality dimensions in the perception section (P≥0.05), but the results of Bonferroni's post-hoc test showed that the only significant difference in current situation is located between the score of the reliability dimension and other four dimensions of quality (P≥0.05). difference between the other four dimensions (tangibles, assurance, responsiveness and empathy) were not significant.
  In examining the expectations of the elderly regarding the quality of municipal sports facilities, it was observed that the mean score of expectations in all dimensions is higher than perception. The results of the Friedman ranking test showed a significant difference between the scores of these dimensions (Table 6). According to the significance of Friedman's test, the chi-square value obtained for the average perceptions was equal to 36.661, which is at the error level of less than 0.05.

  Discussion and Conclusion

  According to the results of the present research, in measuring the quality of sports facilities in Mashhad Municipality from the perspective of the elderly, in the perception section, the dimension of assurance with the highest score and the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness and empathy were ranked in the second to fifth ranks, respectively. Also, in the expectations section of the assurance dimension, tangibles, reliability, responsiveness and empathy were ranked first to fifth respectively. In all dimensions, the scores of seniors' perceptions of service quality were significantly lower than their expectations, and in other words, there was a negative gap in all five dimensions. The biggest negative gap was related to the dimension of assurance, reliability, tangibles, empathy in the next categories and the least was related to the dimension of accountability. The following researchers also reported a negative gap in the evaluation of the quality of services in university sports facilities, sports clubs and recreational sports facilities in all dimensions, which were in line with the results of the present study (11,12,19,20) The existence of a negative gap in all dimensions of quality indicates the existence of problems in service provision and makes it necessary to pay attention to the quality-of-service provision and improve it.
  Compared to the results of foreign research results showed that the quality of public sports services has an average level (31). Unfortunately, no positive gap was found in any of the dimensions of service quality in the present study and other internal studies, which indicates the low and unacceptable quality of services provided at the level of sports facilities in the country.

  Keywords: Elderly Friendly City, Municipal Sports Facilities, Older Adults, Service Quality, Sports Facilities