فهرست مطالب

مطالعات دینی رسانه - پیاپی 13-14 (بهار و تابستان 1401)

مجله مطالعات دینی رسانه
پیاپی 13-14 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول صادقی، غلامرضا یوسف زاده* صفحات 1-26

  هدف :

  پی رنگ یکی از مهم ترین ارکان فیلمنامه است که از جهت مضمون و سیر تحول شخصیت انواع گوناگونی دارد. پی رنگ اصلاح، یکی از انواع پی رنگ است که قرابت زیادی با آموزه توبه دارد. باتوجه به اهمیت توبه و اصلاح در آموزه های دینی، در این پژوهش تلاش شده مواد لازم جهت نگارش پی رنگ را با موضوع توبه در اختیار مخاطب قرار دهد.

  روش

  در این پژوهش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. در ادامه با روش تحلیل روایت، پی رنگ چهار قصه توبه محور، براساس نظریه پی رنگ جان تروبی تحلیل می شود و عناصر پی رنگ اصلاح اصطیاد می گردد؛ درنهایت نیز آموزه توبه با پی رنگ اصلاح تطبیق داده می شود تا تاثیرات و تجلی توبه را در این پی رنگ نشان دهیم.

  یافته ها

  براساس نتایج حاصل شده، پی رنگ اصلاح پنج عنصر دارد:الف: انجام خطا یا گناه؛ ب: عامل ایجاد پشیمانی؛ ج: اظهار پشیمانی؛ د: جبران؛ ه: پذیرش توبه. از طرفی باتوجه به عامل پشیمانی و تاثیر آموزه توبه در پی رنگ اصلاح، این پی رنگ به سه زیرمجموعه تقسیم می شود:الف) گاهی پشیمانی به واسطه قرارگرفتن شخصیت خطاکار در موقعیت دشوار است؛ مانند قصه حضرت یونس(علیه السلام)؛ ب) گاهی پشیمانی به واسطه مواجهه با امری مقدس به شکل مستقیم است؛ مانند قصه فرانسیس آسیسی و فضیل بن عیاض؛ ج) گاهی نیز پشیمانی به واسطه شخص دیگری است؛ مانند قصه کعب بن مالک.

  نتیجه گیری

  باتوجه به این تقسیم بندی، نویسنده فیلمنامه دینی با پی رنگ توبه، می توا ند براساس انواع عامل پشیمانی پی رنگ ها، فیلمنامه های متعددی به نگارش درآورد.

  کلیدواژگان: پی رنگ، پی رنگ اصلاح، توبه، جان تروبی
 • حمید میرخندان* صفحات 27-64

  هدف :

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روش در نقد فیلم براساس مبانی دینی است. این پژوهش با در نظر داشتن مبانی فلسفه دینی (فلسفه محض و فلسفه هنر) به‎دنبال پاسخ به این پرسش است که روش های انتقادی در فیلم چه امکاناتی در اختیار افراد قرار می‎دهند و احیانا چه محدودیت هایی دارند؟

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در این پژوهش مطالعه بر روی متون مکتوب و فیلم (به مثابه متن تصویری) صورت می گیرد که از زمره پژوهش اسنادی است.

  یافته ها

  بررسی توصیفی تحلیلی در این باره نشان می دهد که تلفیق دو روش نیوفرمالیسم و ساختارگرایی، با ملحوظ داشتن مبانی اسلامی امکانات مناسبی را در سه حوزه تحلیل، تفسیر و ارزش گذاری فیلم فراهم می کند. اشکال‎ها و کاستی های نشانه شناسی ساختارگرا در تحلیل متن یک فیلم را می توان با امکانی که نیوفرمالیسم در تحلیل تفصیلی و دقیق زیبایی شناسانه در اختیار می گذارد برطرف کرد و محدودیت های نیوفرمالیسم در ساحت معنایی فیلم را با امکانی که ساختارگرایی از طریق مفاهیم دلالت تصریحی و ضمنی و محور همنشینی و جانشینی فراهم می کند، جبران کرد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد برای استفاده از امکانات هر دو روش نیوفرمالیسم و ساختارگرایی بهتر است به تکمیل و اصلاحاتی در مباحثی چون کوچک ترین واحد ساختاری فیلم، معنای ضمنی نشانه ها، عناصر فرامتنی ازجمله نیت مولف در کشف معنا و نیز معیارهای ارزیابی فیلم پرداخت.

  کلیدواژگان: نقد فیلم، نئوفرمالیسم، ساختارگرایی، نشانه شناسی
 • لیلا اسدیان*، مجید رضائیان صفحات 65-94
  هدف

  اگرچه در چهار دهه اخیر تلاش گسترده ای در زمینه انتقال ارزش های فرهنگی از طریق سینما صورت گرفته است؛ ولی به دلیل نداشتن یک راهبرد مشخص، تحقق این امر میسر نشد. ازاین رو بر آن شدیم تا در این پژوهش به ارایه راهبرد برای استفاده از سینما در تبلیغ دین و انتقال ارزش های فرهنگی بپردازیم.

  روش :

   برای انجام تحقیق ابتدا با بهره گیری از مطالعات اکتشافی به شناسایی نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود در این زمینه پرداخته شد و سپس موارد یادشده با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه در اختیار چهل تن از صاحب نظران قرار گرفت تا نسبت به مشخص کردن میزان وجود آن ها اظهارنظر کنند. روایی پرسش نامه با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ انجام شد و تحلیل داده ها و ارایه راهبرد نیز با استفاده از ماتریس swot صورت گرفت.

  یافته ها

  ارزیابی محیط داخلی و خارجی حاکی از وجود موقعیت استراتژیک سینمای ایران در تبلیغ دین، در منطقه تدافعی است؛ ازاین رو استراتژی WT (تدافعی) به عنوان راهبرد اصلی در این زمینه معرفی می شود. از آن جمله می توان به مواردی از قبیل ساخت فیلم هایی با موضوعات دینی فارغ از مباحث سیاسی و اختلافات مذهبی، به کارگیری مدیران «متخصص» در حوزه سینما و «متعهد» به ارزش های دینی و اخلاقی در سازمان ها و نهادهای مرتبط با سینما و... اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  با استفاده از راهبردهای تدافعی می توان ضمن کاستن از نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی، زمینه را برای استفاده از ظرفیت سینما در تبلیغ دین فراهم کرد.

  کلیدواژگان: تبلیغ دینی، راهبرد، سینمای ایران
 • زهرا غلام نیا*، محمد اخگری صفحات 95-120

  هدف:

   پژوهش حاضر ارایه الگوی مطلوب تولید پادکست رادیویی را برای ترویج سبک زندگی اسلامی به عنوان هدف مدنظر قرار داده است.

  روش

  این پژوهش با روش اسنادی و مطالعه موردی انجام گرفته است. جامعه آماری آن، پادکست های سبک زندگی در رادیو جوان، پادکست های شخصی ایرانی و پادکست وان استرالیا است که بیست پادکست به عنوان حجم نمونه پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که ازنظر محتوا، برنامه های رادیو جوان کمتر با نیازهای جوانان تناسب دارند و برخی از موضوعات سبک زندگی در آن مورد توجه قرار نگرفته و همچنین از منظر قالب نیز پادکست های منتشرشده، کیفیت مطلوبی ندارند؛ اما پادکست وان استرالیا، پادکست های متنوعی را با موضوع سبک زندگی تولید می کند و قالب آن ها از کیفیت مناسبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  توجه به تنوع موضوعی، بهره گیری از ظرفیت داستان پردازی و روایت در تولیدات رسانه ای، فراهم ساختن فرصت تولید تعاملی و استفاده از تولیدات کاربران در برنامه های سبک زندگی و انتشار بر بستر رسانه های اجتماعی ازجمله مولفه های مهم در الگوی مطلوب تولید پادکست سبک زندگی به شمار می روند.

  کلیدواژگان: رادیو، برنامه های تعاملی، پادکست، سبک زندگی، سبک زندگی ایرانی اسلامی
 • سمیه موحدی اصل*، محسن کرمی صفحات 121-144

  هدف:

   بررسی و تبیین کاربردی که ممکن است تعارض های اخلاقی در سیر تحول منحنی دراماتیک شخصیت داشته باشند.

  روش

  در تحقق پژوهش میان رشته ای حاضر از سه روش بهره برده ایم: جهت نقب زدن به درون شخصیت و پروراندن ابعاد مختلف حیات درونی آن از روان شناسی تجربی؛ برای استخراج پیش فرض ها و لوازم منطقی از تحلیل فلسفی و برای کشف معنای آثار از هرمنوتیک هنری.

  یافته ها

  برای یک شخصیت دراماتیک در مواجهه با تعارض های اخلاقی می توان یازده مرحله را ترسیم کرد. این مراحل که در طی آنها شخصیت با کنش های درونی و بیرونی خودش آرام آرام متحول می شود، عبارت اند از:وضع اولیه؛ 2. بروز تعارض اخلاقی؛ 3. انکار و کشمکش شخصیت برای فرار از تعارض؛ 4. ناکامی و خشم؛ 5. تشکیک در اصل اخلاقی؛ 6. ناامیدی؛ 7. پذیرش و بازگشت به اخلاق؛ 8. تصمیم گیری برای انتخاب کم هزینه تر؛ 9.کنش اخلاقی؛ 10. بروز هزینه ها و فایده های کنش اخلاقی؛ 11. واکنش نسبت به هزینه های مترتب بر کنش.

  نتیجه گیری

  در تعارض های اخلاقی، شخصیت باید دشوارترین انتخاب های اخلاقی خود را صورت دهد و این انتخاب ها می توانند مهم ترین تحولات را در شخصیت رقم زنند و از مهم ترین عوامل در شکل گیری منحنی شخصیت در یک درام می باشند.

  کلیدواژگان: شخصیت، تحول شخصیت، منحنی دراماتیک شخصیت، تعارض اخلاقی
 • محمدحسین حبیبی*، محمدصادق کاملان صفحات 145-160
  هدف

  امروزه هنرهای نمایشی جزء اصلی ترین راه های ترویج ایدیولوژی ها هستند. تولید اثر نمایشی از زندگی پیشوایان دینی یکی از مهم ترین اهداف هنرمندان مسلمان می‎باشد؛ اما این کار با مسایل و مشکلاتی رودررو است. یکی از مهم ترین مشکلات پیش رو، اقتباس از زندگی معصومین در متون نمایشی است. هدف از نگارش این مقاله مشخص کردن مجوزها و محدودیت های این امر از منظر دین می‎باشد.

  روش :

   جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل و بررسی آن با شیوه توصیفی - تحلیلی خواهد بود.

  یافته ها

  با بررسی قصه گویی و نمایش از منظر اسلام، دریافتیم که اسلام به صراحت درباره این گونه هنرها نکته ای نگفته است؛ اما از مشی و شیوه عملی قرآن و ایمه می توان به نوعی تاییدی ضمنی برای آن یافت؛ چراکه خداوند بارها از این مسیله (برای رساندن مفاهیم به بشر) استفاده کرده است. همچنین علاوه بر انواع اقتباس، تعاریفی برای مفاهیم افترا، هتک و عصمت یافته ایم.

  نتیجه گیری

  اقتباس از زندگی معصومین در متون نمایشی، بذاته مشکلی ندارد؛ ولی نباید مترتب امر حرامی شود. برای این مسیله دو امر حرام قابل تصور است: افترا و هتک. در اقتباس وفادارانه، معمولا در معرض این دو مسیله قرار نمی گیریم؛ اما در اقتباس آزاد و وام گیرانه، اگر نویسنده ادعای واقعیت کند، در معرض افترا قرار می گیرد و پس از افترا مسیله هتک به وجود می آید. نگارنده در خلق داستان، باید مراقب باشد تا به شخصیت های مقدس و معصومین توهین نکند. حتی اگر داستان غیرواقعی باشد، این توهین و هتک حرمت، از دیدگاه اسلام و تشیع غیرقابل بخشش است.

  کلیدواژگان: اقتباس از زندگی معصومین، نمایش و دین، هنر دینی، اقتباس دینی
|
 • Rasoul Sadaghi, Qlamrza Usfzadeh * Pages 1-26
  Purpose

  Plot is one of the most important elements of a screenplay that has various types in terms of content and character development. Corrective Plot is one of these types which has great similarity to the doctrine of repentance. Considering the importance of repentance and correction in religious doctrines, this research aims to provide the necessary materials for writing corrective plot with the subject of repentance.

  Methodology

  In this research, data collection is done through library resources. Then, using narrative analysis method, four repentance-centered stories are analyzed based on John Truby's theory of plot, and the elements of corrective plot are identified. Finally, the doctrine of repentance is compared with corrective subtext to demonstrate its influence and manifestation in this type of plot.

  Findings

  Based on the results, corrective plot has five elements: A) committing an error or sin; B) creating remorse; C) expressing remorse; D) compensating; E) accepting repentance. Moreover, considering the factor of remorse and the influence of the doctrine of repentance in corrective subtext, it can be divided into three subsets: A) sometimes, remorse arises due to placing the delinquent character in a difficult situation, such as the story of Jonah; B) sometimes, remorse arises directly from confronting a sacred matter, such as the stories of Francis of Assisi and Fazil bin Ayyaz; C) sometimes, remorse arises due to another person, such as the story of Ka'b ibn Malik.

  Conclusion

  With this classification, screenwriters of religious scripts can write numerous screenplays based on the types of factors causing remorse in subtexts.

  Keywords: Plot, Corrective Plot, repentance, john truby
 • Hamid Mirkhandan * Pages 27-64
  Purpose

  The purpose of this research is to examine the method of film criticism based on religious foundations. This research, taking into account the principles of religious philosophy (pure philosophy and art philosophy), seeks to answer the question of what critical methods in film provide individuals and what limitations they may have.

  Methodology

  This research is conducted using descriptive-analytical method and studying written texts and films (as visual text) as documentary research.

  Findings

  Descriptive-analytical study shows that combining two approaches of neo-formalism and structuralism, with the presence of Islamic foundations, provides suitable opportunities in three areas of analysis, interpretation, and evaluation of films. Limitations and deficiencies of structural semiotics in analyzing a film's text can be compensated by the possibilities that neo-formalism provides in detailed and precise aesthetic analysis, and the limitations of neo-formalism in the film's semantic domain can be compensated by the possibilities that structuralism provides through explicit and implicit concepts, co-presence and substitution.

  Conclusion

  It seems that to use the capabilities of both neo-formalism and structuralism, it is better to complete and modify some topics such as the smallest structural unit of a film, implicit meanings of signs, sub textual elements including authorial intention in discovering meaning, and criteria for evaluating films.

  Keywords: Film Criticism, Neo-Formalism, Structuralism, Semiotics
 • Leila Asadian *, Majid Rezaeian Pages 65-94
  Purpose

  Although extensive efforts have been made in the past four decades to transfer cultural values through cinema, due to the lack of a clear strategy, this has not been achieved. Therefore, we aim to provide a strategy for using cinema in religious promotion and transferring cultural values in this research.

  Methodology

  To conduct this research, first, using exploratory studies, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in this field were identified. Then, these factors were evaluated by a questionnaire distributed among 40 experts in the field of cinema. The validity of the questionnaire was confirmed using formal validity method and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Finally, the data were analyzed and the strategy was presented using SWOT matrix.

  Findings

  The evaluation of internal and external environment demonstrates that there is a strategic position for Iranian cinema in religious promotion in the defensive region. Therefore, the WT (defensive) strategy is introduced as the main strategy in this area. This includes creating films with religious themes regardless of political issues and sectarian differences, employing "specialized" managers committed to religious and ethical values in cinema-related organizations, and more.

  Conclusion

  By using defensive strategies, we can reduce internal weaknesses and external threats and create opportunities for using the potential of cinema in religious promotion.

  Keywords: Religious Promotion, strategy, Iranian cinema
 • Zahra Gholamniya *, Mohammad Akhgarhi Pages 95-120
  Purpose

  The present study aimed to provide a desirable model for producing radio podcasts to promote the Islamic lifestyle.

  Methodology

  The research method used in this study was documentary and case study. The statistical population of the study included lifestyle podcasts on Radio Javan, Iranian personal podcasts, and One Australia podcast, out of which 20 podcasts were purposefully selected as the sample volume and analyzed.

  Findings

  Findings show that, in terms of content, Radio Javan programs have less relevance to the needs of young people, some lifestyle topics have not been addressed, and the quality of published podcasts is not desirable from a format perspective. However, One Australia's podcast produces a variety of lifestyle-related topics with good quality formats.

  Conclusion

  Attention to topic diversity, the use of storytelling and narrative capacities in media productions, providing interactive opportunities, utilizing user-generated content in lifestyle programs and publishing them on social media platforms are among the important components of a desirable model for producing lifestyle podcasts.

  Keywords: Radio, Interactive Programs, Podcasts, Lifestyle, Islamic Iranian Lifestyle
 • Somayeh Movahedi Asl *, Mohsen Karami Pages 121-144
  Purpose

  This research aims to investigate and explain the possible applications of moral conflicts in the evolution of a dramatic character arc.

  Methodology

  In this interdisciplinary research, we have used three

  methods

  empirical psychology to explore the inner life of characters, philosophical analysis to extract assumptions and logical tools, and artistic hermeneutics to discover the meaning of works.

  Findings

  For a dramatic character facing moral conflicts, eleven stages can be identified. These stages depict how the character transforms through their internal and external actions. The stages are: 1) Initial state; 2) The emergence of the moral conflict; 3) Denial and struggle to avoid the conflict; 4) Failure and anger; 5) Doubting the ethical principle; 6) Despair; 7) Acceptance and return to ethics; 8) Decision-making for the least costly option; 9) Ethical action; 10) Costs and benefits of ethical action; 11) Reaction to the incurred costs of the action.

  Conclusion

  In moral conflicts, characters must face their most challenging ethical choices, which could lead to the most crucial transformations in their arcs and are among the essential factors shaping a character's dramatic arc.

  Keywords: character, Character Arc, Dramatic Character Arc, Moral Conflict
 • MohammadHossein Habibi, MohammadSadegh Kamelan _ Pages 145-160
  Purpose

  Today, dramatic arts are one of the most important ways to promote ideologies. Producing a dramatic work about the lives of religious leaders is one of the main goals of Muslim artists, but this task faces many challenges. One of the most important challenges is adapting the lives of the Imams in dramatic texts. The purpose of this article is to identify the licenses and limitations of this matter from a religious perspective.

  Methodology

  Data will be collected using library research method and analyzed descriptively and analytically.

  Findings

  By examining storytelling and drama from an Islamic perspective, we have found that Islam has not explicitly stated anything about such arts, but through the practices and methods of the Qur'an and Imams, a kind of implicit confirmation can be inferred because God has repeatedly used this method to convey teachings to humanity. We have also found definitions for concepts such as blasphemy, insult, and sanctity in addition to various adaptations.

  Conclusion

  Adapting the lives of the Imams in dramatic texts is not inherently problematic, but it should not lead to something forbidden. Two things are considered forbidden in this matter: blasphemy and insult. In faithful adaptation, we are usually not exposed to these two issues, but in free and borrowed adaptations, if the writer claims truthfulness, he or she is exposed to blasphemy and subsequently insult. The writer must be careful not to insult the sacred and holy characters, even if the story is fictional. From the Islamic and Shia point of view, this insult and violation of sanctity cannot be forgiven.

  Keywords: Adaptation of the Lives of Imams, Drama, Religion, religious art, Religious Adaptation