فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال بیستم شماره 11 (پیاپی 160، بهمن 1401)
 • سال بیستم شماره 11 (پیاپی 160، بهمن 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناصر پریزاد، امیره حسن پور*، آیسان نوزاد، حمیدرضا خلخالی صفحات 864-873
  زمینه و هدف

  بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان از خستگی رنج می برند که این خستگی ممکن است در ارتباط با بیماری یا فرایند درمان باشد. خستگی باعث تشدید وضعیت بیماری و افزایش بار بیماری می شود. طب فشاری می تواند به عنوان یک روش طب مکمل بر روی خستگی بیماران موثر باشد. بنابراین مطالعه ای باهدف تعیین تاثیر طب فشاری بر روی خستگی بیماران مبتلا به سرطان خون بستری شده در بخش های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1401 انجام گردید.

  مواد و روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 68 بیمار مبتلا سرطان خون بستری در بیمارستان امام خمینی ارومیه انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله (طب فشاری (n=34) و گروه کنترل (n=34)) تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمونی با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس خستگی بیماران به عمل آمد. در گروه طب فشاری، برای هر نمونه با استفاده از نقطه SP6 و طب فشاری در مدت چهار هفته و هر روز (5 دقیقه) به موازات مراقبت های روتین انجام شد. در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت و بیماران فقط مراقبت روتین بخش را دریافت کردند. بعد از مداخله، پس آزمونی با ابزارهای فوق در هردو گروه به عمل آمد. جهت ارزیابی داده های به دست آمده، از واحدهای پژوهش کدگذاری شده استفاده شد و نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و توسط تست های آماری کای اسکویر، فیشر، تی تست و تی زوجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که اجرای طب فشاری در گروه مداخله موثر بوده است و باعث کاهش خستگی بیماران گردید (001/0 P<). بااین حال، آزمون t مستقل تفاوت معنی داری بین دو گروه در نمره کلی خستگی و ابعاد آن قبل از مداخله نشان نداد (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

   استفاده از روش های طب فشاری به عنوان یک روش طب مکمل ارزان قیمت، سهل الجرا و بدون عوارض برای مدیریت خستگی بیماران مبتلا به سرطان خون پیشنهاد می گردد. این روش باعث کاهش خستگی بیماران می شود که درنهایت می تواند منجر به افزایش آرامش و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان گردد.

  کلیدواژگان: طب فشاری، کارآزمایی بالینی، خستگی، لوسمی، بیماران
 • راحله لامعی، یاسر مرادی*، حسین جعفری زاده، وحید علی نژاد صفحات 874-884
  زمینه و هدف

  در محیط حساس بیمارستان، جوسازمانی بر بسیاری از رفتارهای کارکنان در جهت نایل شدن به اهداف سازمانی تاثیر دارد. پرستاران بزرگ ترین گروه ارایه دهنده خدمت در سیستم بهداشتی هستند و کیفیت خدمات پرستاری مستقیما روی بازده سیستم سلامت موثر است. توسعه خدمات پرستاری مستلزم وجود پرستارانی با انگیزه در یک محیط کاری مناسب است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین ادراک پرستاران از جوسازمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1401-1400 انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 200 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده و به تکمیل پرسشنامه پرداختند. از پرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرافت برای جمع آوری داده ها استفاده شد. این پژوهش در یک بازه زمانی 6 ماهه انجام گرفت و کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آمار توصیفی و نیز آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره جوسازمانی 91/14± 72/101 است که جوسازمانی بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سطح متوسط ارزیابی می شود. بعد روحیه گروهی با نمره 85/14 بیشترین میانگین و بعد مزاحمت با نمره 13/11 کمترین میانگین را در میان ابعاد جوسازمانی داشتند. نمره جوسازمانی فقط در بیمارستان امام خمینی و سیدالشهدا اختلاف معناداری داشتند (025/0 P=). این یافته ها نشان می دهد که نمره جوسازمانی در بیمارستان امام خمینی کمتر از بقیه بیمارستان ها و در بیمارستان سیدالشهدا بیشتر از همه بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

   بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که جوسازمانی بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متوسط است. لذا پیشنهاد می شود برای دستیابی به بالاترین سطح از عملکرد پرستاران، مدیران بیمارستان ها جوسازمانی مطلوب و سازنده ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: جو، پرستار، سازمان، ادراک
 • زهره نعمتی، کمال ابراهیمی، عبدالله مهدوی، هادی لطف نژاد افشار* صفحات 885-896
  زمینه و هدف

  تعیین مجموعه حداقل داده ها برای افزایش کیفیت ارایه خدمات درمانی ضروری، و اولین گام مهم در توسعه سیستم اطلاعات بیمارستانی است. سیستم اطلاعاتی ترخیص، یکی از زیر ساختارهای مهم بیمارستانی به شمار می آید که عملکرد آن در بحث هزینه ها و کسورات بیمارستانی، بسیار حایز اهمیت است. هدف این پژوهش، تعیین مجموعه حداقل داده های ضروری برای سیستم اطلاعاتی ترخیص بوده است.

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی -کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه حداقل عناصر داده های سیستم اطلاعاتی ترخیص بود. مجموعه حداقل داده های سیستم اطلاعاتی ترخیص در هریک از موارد تعیین شده در مقیاس امتیازدهی پنج گانه لیکرت توسط کاربران و با استفاده از نظرات 11 نفر از خبرگان در دو مرحله فن دلفی تعیین گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و Atlas TI استفاده شد.

  یافته ها

   مجموعه حداقل عناصر داده ای این سیستم 128 عنصر اطلاعاتی، در هفت دسته اصلی شامل اطلاعات شناسایی و فردی بیمار، سطوح دسترسی کاربران بالینی، اداری- مالی و هویتی، اطلاعات بیمه ای بیمار، ارایه دهندگان خدمات سلامت، داده های مالی، صورتحساب بیمار، داده های ترخیص بیمار، صدور قبض و خروج بیمار از مرکز تعیین و مورد تایید خبرگان قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

   بهره مندی از یک سیستم اطلاعاتی ترخیص با حداقل داده های استاندارد در سطح ملی می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه ها، ارزیابی درمان ها و بهبود کیفیت داشته باشد و به عنوان استانداردی برای جمع آوری و ثبت داده های اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، مجموعه حداقل داده ها، ترخیص بیماران، بیمارستان های آموزشی
 • حسین حبیب زاده، لیلا کریمی*، مولود رادفر، حمیدرضا خلخالی صفحات 897-907
  زمینه و هدف

  پرستاران در خط مقدم مراقبت از بیماران کرونایی قرار دارند. مراقبت مداوم و تماس مستقیم با بیماران مبتلا به کووید 19، ترس از ابتلا به کرونا، مرگ و آینده نامشخص، پرستاران را دچار استرس و اضطراب می کند. از طرفی دیگر پرستاران به دلیل آشنایی با داروهای اعصاب و روان، گاهی اوقات برای فرار از اضطراب خوددرمانی می کنند. این مطالعه باهدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران مراقبت کننده از بیماران کووید-19 نسبت به مصرف خودسرانه داروهای ضد اضطراب انجام شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی و همبستگی بوده که در آن 300 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ایزوله ی کرونا در بیمارستان های آموزشی ارومیه که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده و مطالعه بر روی آن ها انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران درزمینه ی مصرف خودسرانه داروهای ضد اضطراب استفاده شد. داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند. برای کلیه آنالیزهای آماری سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در این مطالعه میانگین نمره نگرش، عملکرد و آگاهی پرستاران مشارکت کننده در این مطالعه به ترتیب برابر 27/7 ±  93/18 (از دامنه ی قابل کسب 55-11)، 47/5 ± 54/20 (از دامنه ی قابل کسب 50-10) و 58/5 ±  06/34 (از دامنه ی قابل کسب 50-10) بود. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نگرش و عملکرد (612/0=r، 001/0>p) و نیز بین آگاهی و عملکرد (191/0=r، 001/0>p) همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه به راین رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که دو متغیر نگرش و آگاهی می توانند به ترتیب 8/47 درصد و 7/51 درصد عملکرد را پیش بینی کنند.

  بحث و نتیجه گیری

   یافته های این پژوهش حاکی از آگاهی بالا، نگرش منفی و عملکرد نسبتا ضعیف پرستاران شاغل در بخش های ایزوله کرونا در زمینه مصرف خودسرانه داروهای ضداضطراب بود. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که آگاهی و نگرش با عملکرد پرستاران درزمینه ی خوددرمانی در ارتباط بوده و قادر به پیشگویی آن هستند. بنابراین  پیشنهاد می شود که از رویکرد ارتقاء آگاهی و بهبود نگرش پرستاران نسبت به خوددرمانی برای به حداقل رساندن مصرف خودسرانه دارو استفاده کردد.

  کلیدواژگان: اضطراب، پرستاران، کووید-19، خوددرمانی، آگاهی، عملکرد حرفه ای
 • سیده سوما ذکریایی، شهناز صلواتی قاسمی، ندا شیخ ذکریایی* صفحات 908-921
  زمینه و هدف

  شاخص توده بدنی مادر می تواند میزان بروز زایمان زودرس را تغییر داده و اگرچه مطالعات زیادی در مورد ارتباط بین شاخص توده بدنی و زایمان زودرس وجود دارد، ولی هیچ مطالعه ای به مرور این نتایج در مطالعات ایرانی نپرداخته است، لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادر با بروز زایمان زودرس در زنان باردار ایرانی انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مروری، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Science direct، SID، Magiran، Iranmedex، Irandoc، Medlib، Google scholar برای یافتن مقالات انتشاریافته از بازه زمانی 1379 تا مرداد 1401 با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط جستجو شدند. کیفیت مقالات توسط چک لیست استروب بررسی شد و از حدود 383 مقاله ای که از موتورهای جستجو به دست آمد، 21 مقاله که نمره بیشتر از 5/15 گرفتند وارد مطالعه شدند. متن کامل مقالات انتخاب شده توسط دو مرورگر بررسی شد.

  یافته ها

   نتایج مطالعات در این مورد متناقض است. از 21 مطالعه موردبررسی با حجم نمونه 33527 نفر، نتایج 33/33 درصد از مطالعات نشان داد که شاخص توده بدنی بالا می تواند به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در بروز زایمان زودرس باشد درحالی که 33/33 درصد دیگر از مطالعات  در افراد با شاخص توده بدنی کمتر، میزان زایمان زودرس بیشتری را گزارش داده بودند. در یک سوم دیگر مطالعات، به طورکلی ارتباطی میان BMI مادر باردار با بروز زایمان زودرس مشاهده نکردند.  

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاضر از این مطالعه، شاخص توده بدنی با میزان بروز زایمان زودرس مرتبط بوده و در افراد با شاخص توده بدنی پایین و بالا میزان بروز زایمان زودرس بیشتر هست لذا در مشاوره قبل از بارداری باید به BMI مادران، به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در بروز پیامدهای بارداری، توجه ویژه ای شود .

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، باردار، زایمان زودرس
 • عصمت حسن پور*، عشرت کریمی افشار، محمدسجاد سلطانی نژاد، وحید منظری توکلی صفحات 922-930
  زمینه و هدف

  افزایش راهبردهای روانشناسی مثبت نظیر مثبت نگری، سلامت اجتماعی، سرسختی و انعطاف پذیری در پرستاران می تواند به سلامت آنان و جامعه کمک کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر سلامت اجتماعی و سرسختی روان شناختی پرستاران شاغل در بیمارستان افضلی پور کرمان بود.

  مواد و روش کار

   پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون_پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1400 تشکیل دادند. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل 30 نفر از جامعه مذکور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به کمک شیوه تصادفی ساده، در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گماشته شدند. گروه آزمایش تحت 10 جلسه طرحواره درمانی قرار گرفتند، اما در مورد گروه کنترل اقدامی انجام نشد. پرسشنامه های سلامت اجتماعی کییز (1988) و سرسختی روان شناختی کوباسا (1979) در مورد آن ها اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (01/0p<)، در متغیر سلامت اجتماعی، میانگین گروه آزمایش در پس آزمون (52/59) تفاوت معناداری را با میانگین گروه کنترل (71/48) و در متغیر سرسختی روان شناختی میانگین گروه آزمایش در پس آزمون (13/49) تفاوت معناداری را با میانگین گروه کنترل (27/40) نشان داد که حاکی از اثرگذاری طرحواره درمانی گروهی بر سلامت اجتماعی و سرسختی روان شناختی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج حاکی از اهمیت طرحواره درمانی گروهی بر سلامت اجتماعی و سرسختی روان شناختی پرستاران بود. بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران برای کاهش مشکلات روان شناختی پرستاران از طرحواره درمانی گروهی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: پرستاران، سرسختی روان شناختی، طرحواره درمانی، سلامت اجتماعی
 • امید پورمهر، رقیه اسماعیلی ذبیحی*، مدینه جاسمی، خدیجه مخدومی صفحات 931-938
  زمینه و هدف

  در بیماران تحت درمان با همودیالیز، بروز عفونت از شایع ترین عوارضی است که ممکن است به دنبال تعبیه کاتتر ورید مرکزی ایجاد شود و در صورت بروز، ممکن است منجر به مرگ و میر و ناتوانی، افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان و افزایش هزینه های بیمارستانی شود. لذا مطالعه حاضر باهدف مقایسه تاثیر استفاده از پانسمان های آغشته به کلرهگزیدین الکلی و پانسمان معمول بر میزان کلونیزاسیون باکتریال کاتترهای موقت در بیماران همودیالیزی انجام شد.

  مواد و روش کار

  در کارآزمایی بالینی حاضر، 80 بیمار پذیرش شده در بیمارستان های طالقانی، امام خمینی، آذربایجان و مرکز دیالیز امید آذربایجان در شهرستان ارومیه با تخصیص تصادفی انتخاب و در یکی از دو گروه پانسمان آغشته به کلرهگزیدین الکلی (گروه مداخله) پانسمان بتادین (گروه کنترل) قرار گرفتند؛ سپس ازنظر کلونیزاسیون باکتریال، دو گروه با کشت پوستی مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری دقیق فیشر، کای اسکویر و تی مستقل تحلیل گردید.

  یافته ها

   کلونیزاسیون باکتریال در گروه کلرهگزیدین الکلی 5 درصد و در گروه بتادین 15 درصد بود. آزمون فیشر نشان دهنده اختلاف معنی دار میان دو گروه ازنظر کلونیزاسیون باکتریال بوده است (003/0=p).

  بحث و نتیجه گیری

   کلرهگزیدین الکلی نسبت به بتادین در کاهش کلونیزاسیون باکتریال محل ورود کاتتر موقت در بیماران همودیالیزی موثرتر است.

  کلیدواژگان: پانسمان آغشته به کلرهگزیدین الکلی، کلونیزاسیون باکتریال، کاتتر، همودیالیز، عفونت، بتادین
 • کوثر خانقایی، پروین عباسی، علی اکبر ویسی رایگانی*، علیرضا عبدی، نادر سالاری، محمدمهدی محمدی صفحات 939-953
  زمینه و هدف

  فرسودگی شغلی نوعی واکنش تاخیری به عوامل مزمن تنش زای محل کار است که اثرات سوء متعددی بر پرستار و سازمانی که وی در آن مشغول به کار است، دارد. هدف از انجام این مطالعه پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هوش هیجانی و نوع شخصیت در پرستاران است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی بود که به روش نمونه گیری سهمیه ای بر روی 250 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه انجام شد. در این راستا، ابتدا پرسش نامه فرسودگی شغلی مازلاک توسط تمام افراد موردمطالعه پژوهش تکمیل گردید و سپس افرادی که دارای فرسودگی شغلی بالا بودند، وارد مرحله دوم پژوهش شدند. در این مرحله، پرسش نامه های رضایت شغلی بری فیلد، صفات پنج گانه شخصیت نیو، هوش هیجانی شرینگ و تعهد شغلی بلاو توسط آنان تکمیل گردید. درنهایت، اطلاعات تکمیل شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 23 شد و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

   یافته ها نشان دادند که 84% از پرستاران دچار فرسودگی شغلی بودند و میزان رضایت شغلی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی و نمرات صفات پنج گانه شخصیتی در پرستاران موردمطالعه بالاتر از حد متوسط بود. هیچ یک از متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هوش هیجانی و نوع شخصیت قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی نبودند و فرسودگی شغلی در پرستاران با سابقه کمتر از 5 سال بیشتر از سایر گروه ها بود. همچنین، تعهد شغلی با سن و سابقه کاری ارتباط معناداری داشت. ازنظر صفات پنج گانه شخصیت و در هر 5 مقوله، بیشتر افراد در گروه افراد میانه بودند. بیشترین فرسودگی شغلی در افراد مونث و متاهل و در پرستاران با درآمد پایین بود

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هیچ یک از متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هوش هیجانی و نوع شخصیت قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی نبودند و ارتباط معنی داری بین این متغیرها و فرسودگی شغلی کشف نشد. نتایج این مطالعه، مدیران و مسیولین نظام پرستاری را یاری می کند تا در برنامه ریزی های مدیریتی سازمان بهداشتی، در راستای کاهش فرسودگی شغلی، عدم ارتباط یافت شده در این مطالعه را مدنظر قرار داده و بدین ترتیب از اتلاف منابع مالی و زمانی موجود در راستای کاهش فرسودگی شغلی در مسیری غلط پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، هوش هیجانی، رضایت شغلی، پرستاران، شخصیت، حرفه ای
|
 • Naser Parizad, Amireh Hassanpour*, Aysan Nozad, Hamidreza Khalkhali Pages 864-873
  Background & Aim

   

  Many patients with cancer suffer from fatigue, which may be related to their disease or treatment process. Fatigue aggravates the condition and increases the burden of the disease. Acupressure can be effective as a complementary method for patients' fatigue. Therefore, this study was conducted to determine the effect of acupressure on the SP6 point on fatigue in the patients with leukemia hospitalized in Imam Khomeini Hospital in Urmia, Iran in 2022.

  Materials & Methods

  This study was conducted on 102 patients with leukemia admitted to Imam Khomeini Hospital in Urmia, Iran. The samples were selected by convenience sampling method and randomly assigned into acupressure intervention (n=34) and control (n=34) groups. First, a pre-test was conducted using a demographic questionnaire and fatigue scale of the patients. In the acupressure group, using SP6 point, acupressure was performed for four weeks and every day (5 minutes), along with routine care for each participant. In the control group, no intervention was done, and the participants only received routine care. After the intervention, a post-test with the above instruments was conducted in both groups. To evaluate the obtained data, coded research units were used and the results were analyzed by statistical software SPSS version 25 and by chi-square, Fisher, t-test and paired t-tests.

  Results

  The results showed that the implementation of acupressure was effective in the intervention groups, and reduced their fatigue (P<0.001). However, the independent t-test showed no significant difference between the two groups in the overall fatigue score and its dimensions before the intervention (P>0.05).

  Conclusion

  The acupressure method is suggested as an inexpensive, easy, and non-complicated complementary method for managing fatigue in the patients with leukemia. This method reduces fatigue, leading to increased relaxation and improved quality of life in the patients with cancer.

  Keywords: Acupressure, Clinical trial, Fatigue, Leukemia, Patients
 • Rahele Lameei, Yaser Moradi*, Hossein Jafarizadeh, Vahid Ali Nejad Pages 874-884
  Background & Aims

   

  In the sensitive environment of the hospital, the organizational climate affects many employees' behaviors in achievement of organizational goals. Nurses are the largest group of healthcare providers, and the quality of nursing care directly affects the efficiency of the health system. Development of nursing services requires the presence of motivated nurses in a suitable working environment. Therefore, the present study was conducted to determine perception of the nurses from organizational climate of teaching hospitals affiliated with Urmia University of Medical Sciences in 2022-2023.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytical study, 200 nurses working in medical education centers of Urmia city, Iran were selected by quota sampling method and completed the questionnaire. Data was collected using the Halpin and Craft Organizational Climate Questionnaire (OCDQ). This study was conducted during a 6-month period. Data were analyzed by SPSS Statistics version 22, using descriptive statistics as well as one-way analysis of variance, Pearson correlation coefficient and independent t-test.

  Results

  The results showed that the mean score of the organizational climate was 101.72 ± 14.91, showing that the organizational climate of Urmia teaching hospitals was at a medium level. The dimensions of "teamwork morale" and "annoyance" had the highest (14.85) and lowest (11.13) mean scores, respectively. The difference in the mean score of the organizational climate was found to be statistically significant only in Imam Khomeini and Seyyed al-Shohad hospitals (p = 0.025). This finding indicated that the mean score of organizational climate in Imam Khomeini Hospital was lower than it in other hospitals, while it was the highest in Seyed al-Shohda Hospital compared to other hospitals.

  Conclusion

  According to the results, the organizational climate of the teaching hospitals affiliated to Urmia University of Medical Sciences is at a medium level, so hospital managers are recommended to create a favorable and constructive organizational atmosphere for achieving the highest level of performance among nurses.

  Keywords: Climate, Nurse, Organization, Perception
 • Zohreh Namati, Kamal Ebrahimi, Abdollah Mahdavi, Hadi Lotfnezhad Afshar* Pages 885-896
  Background & Aim

   

  Determining the Minimum Data Set (MDS) is necessary to improve the quality of health care services and is the first important step in development of the hospital information system (HIS). The discharge information system is one of the essential sub-structures of a hospital, and its performance is critical regarding hospital costs and deductions. This research aimed to determine the minimum data set necessary for the discharge information system.

  Materials & Methods

  This was a descriptive-applied study. The data collection tool was the questionnaire of the minimum data set of the discharge information system. In each determined case, the set of minimum data of the discharge information system was determined by users based on the five-point Likert scale and using the opinions of 11 experts in two stages of the Delphi technique. SPSS v.21 and Atlas TI softwares were used for data analysis.

  Results

  The minimum data set of this system was 128 data elements in seven main categories, including patient identification and personal information, clinical, administrative-financial and identity user access levels, patient insurance information, health service providers, financial data, Patient billing, patient discharge data, billing and patient discharge from the center, which were determined and approved by experts.

  Conclusion

  Discharge information systems with MDS at the national level can play an important role in reducing costs, evaluating treatments, and improving quality, and can be considered a standard tool for collecting and recording hospital information.

  Keywords: Hospital Information System, Minimum Data Set, Patient Discharge, Teaching Hospitals
 • Hossein Habibzadeh, Leila Karimi*, Moloud Radfar, Hamidreza Khalkhali Pages 897-907
  Background & Aims

   

  Nurses are at the forefront of care for Covid-19 patients. Continuous care and direct contact with patients with Covid-19, fear of infection, death, and uncertain future cause nurses stress and anxiety. On the other hand, due to their familiarity with psychiatric drugs, nurses sometimes treat themselves to escape anxiety. This study aimed to investigate the knowledge, attitude, and practice of arbitrary use of anti-anxiety drugs in nurses exposed to Covid-19 patients.

  Materials & Methods

  This descriptive, cross-sectional and correlational study was carried out by selecting 300 nurses working in isolated corona wards in Urmia Teaching Hospitals using quota sampling method. Demographic information questionnaire and a questionnaire for evaluation of knowledge, attitude, and practice of the nurses for arbitrary use of anti-anxiety drugs were used to collect data. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical methods. A significance level of less than 0.05 was considered as significant for all statistical analyzes.

  Results

  In this study, the mean score of attitude, practice, and knowledge of the nurses participating in this study was 18.93±7.245 (from an obtainable range of 11-55), 20.54±5.476 (from an obtainable range of 10-50), and 34.06 ±5.586 (from an obtainable range of 10-50), respectively. Also, the results of correlation tests showed that there was a positive and significant correlation between attitude and practice (r = 0.612, p <0.001) and also between knowledge and practice (r = 0.191, p <0.001). In addition, multiple linear regression showed that attitude and knowledge could predict 47.8% and 51.7% of performance, respectively.

  Conclusion

  The findings of this study showed high knowledge, negative attitude, and relatively poor practice of nurses working in isolated coronary wards about the of arbitrary use of anti-inflammatory drugs. In addition, the results of this study showed that knowledge and attitude are related to nurses' performance in the field of self-medication and can predict it. Therefore, it is suggested that raising knowledge and improving nurses' attitudes toward self-medication be used to minimize arbitrary drug use.

  Keywords: Anxiety, Nurses, COVID-19, Self-Medication, Knowledge, Professional Practice
 • Seyedeh Soma Zakariaee, Shahnaz Salawati Ghasemi, Neda Sheikh Zakaryaee* Pages 908-921
  Background & Aims

  The mother's body mass index can change the incidence of preterm delivery, although there are many studies on the relationship between body mass index and preterm delivery, no study has reviewed these results in the Iraninan study. Thus, this review aimed to investigate the relationship between maternal body mass index and the incidence of preterm delivery in Iranian pregnant women.

  Material & Methods

  In this review study, PubMed, Scopus, Science direct, SID, Magiran, Iranmedex, Irandoc, Medlib, and Google scholar databases were searched to find published articles from 2000 to August 2022 by using related keywords. The STROBE checklist was used to assess the quality of articles. From 383 articles obtained from search engines, 21 articles that achieved a score of ≥15.5 were entered into the study. Two reviewers reviewed the full text of the selected articles.

  Results

  The results of studies, in this case, are contradictory. Out of 21 studies with a sample size of 33527 people, the results of 33.33% of the studies showed that high body mass index can be one of the main variables in the incidence of premature birth, while the other 33.33% of the studies in individuals with a lower body mass index, they reported a higher rate of preterm delivery. In another third of the studies, they generally did not observe a relationship between the pregnant mother's BMI and the incidence of premature birth.

  Conclusion

  Body mass index is related to the incidence of preterm delivery, and in people with low and high body mass index, the incidence of preterm delivery is higher. Therefore, in pre-pregnancy counseling, mothers' BMI should be given special attention as an important risk factor in pregnancy outcomes.

  Keywords: Body Mass Index, Pregnant, Preterm Delivery
 • Esmat Hasanpoor*, Eshrat Karimi-Afshar, Mohammad Sajad Soltani-Nejad, Vahid Manzari-Tavakoli Pages 922-930
  Background & Aim

   

  Increasing positive psychological strategies such as positivity, social health, tenacity, and flexibility in nurses can help their health and society. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of group schema therapy on social health and psychosocial resilience of nurses working in Afzalipur Hospital, Kerman.

  Materials & Methods

  The current research was a semi-experimental pre-test-post-test study with a control group. The statistical population consisted of all nurses working in Afzalipur Hospital in Kerman in 1400. The study population of this research included 30 people from the mentioned society who were selected using the convenience sampling method and were assigned into two experimental (15 people) and control (15 people) groups using simple random method. The experimental group underwent ten sessions of schema therapy, but no action was taken on the control group. Keyes' (1988) Social Health Questionnaires and Kubasa's (1979) Psychological Toughness Questionnaires were used to collect data. Data analysis was done with descriptive tests (mean and standard deviation) and covariance analysis using SPSS version 24 software. A p-value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  In the post-test stage, there was a significant difference between the experimental and control groups (P<0.01). There was a significant difference between mean social health score in the experimental group (52.59) and control group (48.71) in the post-test. There was also a significant difference in the psychological toughness variable between mean scores of experimental (49.13) and control (40.27) groups in the post-test, which indicates the effectiveness of group schema therapy on social health and psychological toughness.

  Conclusion

  The results indicated the importance of group schema therapy on nurses' social health and psychological toughness. Therefore, it is suggested that counselors and therapists use group schema therapy to reduce the psychological problems of nurses.

  Keywords: Nurses, Psychosocial Resilience, Schema Therapy, Social Health
 • Omid Pourmehr, Roghayeh Esmaeili Zabihi*, Madineh Jasemi, Khadijeh Makhdoomi Pages 931-938
  Background & Aim

   

  In the patients undergoing hemodialysis, infection is one of the most common complications that may occur after the insertion of a central venous catheter, and if happens, may lead to death and disability, increase the length of the patient's stay in the hospital, and increase costs. Therefore, this study aimed to determine the effect of chlorhexidine-impregnated dressings compared to usual dressings on the bacterial colonization rate of temporary hemodialysis catheters in hemodialysis.

  Materials & Methods

  In this clinical trial, 80 patients admitted to Taleghani, Imam Khomeini, Azarbaijan hospitals, and Omid Azarbaijan Dialysis Center in Urmia, Iran were randomly selected and placed in one of the two groups of chlorhexidine-impregnated dressings (Intervention Group) and povidone-iodine dressings (Control Group); then the two groups were compared with skin culture in terms of bacterial colonization. The collected data were analyzed using SPSS software version 24 and Fisher's exact statistical tests, chi-square test, and independent t-test.

  Results

  Bacterial colonization was 5% in the alcoholic chlorhexidine group and 15% in the betadine group. The Exact Fischer test showed a significant difference between the two groups, regarding bacterial colonization (p = 0.003).

  Conclusion

  The chlorhexidine-impregnated dressings are more effective than povidone-iodine dressings in reducing bacterial colonization of temporary catheter exit sites in hemodialysis patients.

  Keywords: Alcoholic Chlorhexidine Dressing, Bacterial Colonization, Catheter, Hemodialysis, Infection, Povidone Iodine
 • Kowsar Khaneghai, Abbasi Parvin, Ali Akbar Vaisi Raygani*, Alireza Abdi, Nader Salari, Mohammad Mehdi Mohammadi Pages 939-953
  Background & Aim

   

  Job burnout is a delayed reaction to chronic stressors in the workplace, which has many adverse effects on the nurses and the organization in which they work. The present study aimed to predict job burnout based on job satisfaction, organizational commitment, emotional intelligence, and the types of nurses’ personalities.

  Materials & Methods

  The current study was cross-sectional analytic research conducted using quota sampling on 250 nurses working in Teaching Hospitals in Kermanshah, Iran. Initially, Maslach’s job burnout questionnaire was completed by all the people studied in the research, and then the people who had high job burnout entered the second stage of the research. Then, they completed Berfield’s job satisfaction, Neo’s 5-fold personality traits, Schering’s emotional intelligence, and Blaw’s job commitment inventories. Data were entered into SPSS software v.23 and were analyzed statistically.

  Results

  The findings showed that 84% of nurses had burnout. The level of job satisfaction, emotional intelligence, organizational commitment, and scores of five personality traits in the nurses was higher than the average. None of the variables of job satisfaction, organizational commitment, emotional intelligence, and personality type could predict job burnout, and job burnout was higher in the group of nurses with less than five years of experience than the other groups. Also, job commitment had a significant relationship with age and work experience. Regarding the five personality traits and in all five categories, most people were in the average group. The most job burnout was in female and married people and in nurses with low income.

  Discussion

  The present study showed that none of the variables of job satisfaction, organizational commitment, emotional intelligence, and personality type could predict job burnout, and no significant relationship was found between these variables and job burnout. The results of this study help nursing managers and officials to consider the lack of relationship between the variables in the management planning of the health organization to reduce job burnout in this way and preventing wasting of financial and time resources in the wrong direction to reduce job burnout.

  Keywords: Burnout, Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Nurses, Personality, Professional