فهرست مطالب

نشریه پرستاری و مامایی ارومیه
سال بیستم شماره 12 (پیاپی 161، اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا هادیان شیرازی*، زینب نوعی زاد، سعیده پوراحمد، رضا بهرامی، میترا ادراکی صفحات 954-963
  زمینه و هدف

  مادران دارای نوزاد بستری، نیازمند مراقبت جامع به ویژه مراقبت معنوی هستند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ارایه مراقبت معنوی مبتنی بر مدل "قلب سلیم" به مادر بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بود.

  مواد و روش ها

   50 مادر دارای نوزاد نارس در دو بیمارستان به شیوه دردسترس، انتخاب شدند. در نوبت اول، به طور تصادفی یک بیمارستان، گروه کنترل و بیمارستان دیگر، گروه مداخله تعیین شد. گروه مداخله، مراقبت معنوی مبتنی بر مدل "قلب سلیم" را در 4 جلسه دریافت کرد. پس از هر جلسه، نوزاد تحت مراقبت کانگورویی قرار گرفت. تعداد تنفس، ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون نوزاد، 10 دقیقه قبل، حین و 10 دقیقه بعد از مراقبت کانگورویی اندازه گیری شد. در گروه کنترل، مادران تنها مراقبت کانگورویی انجام دادند و داده ها از هر دو گروه بعد از مداخله جمع آوری شد. در نوبت دوم بیمارستان گروه کنترل به مداخله و بیمارستان گروه مداخله به کنترل تبدیل شد. آزمون های آماری من ویتنی، کای اسکویرو آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد.

  یافته ها

   ازنظر تنفس و ضربان قلب، الگوی تغییرات زمانی در هر جلسه و الگوی تغییرات بین جلسات اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0P>). اما در اشباع اکسیژن خون، اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد (05/0P<).

  بحث و نتیجه گیری

   ارایه مراقبت معنوی مبتنی بر مدل "قلب سلیم" به مادران، در بهبود اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس بستری تاثیرگذار است. توصیه می گردد با ارایه مراقبت معنوی به مادران دارای نوزاد نارس، از فواید آن بر سلامت جسمی نوزاد سود ببریم.

  کلیدواژگان: مادر، بخش مراقبت ویژه نوزادان، نوزاد نارس، مراقبت معنوی
 • مریم شیخ انصاری، داریوش بیژن‎نژاد*، شهرام مولوی نژاد، فکور محمد صفحات 964-972
  زمینه و هدف

  حرکات بدنی یا وضعیت‎های طولانی نامناسب سبب اختلال در سیستم‎های بدن ازجمله سیستم اسکلتی شده و عوارضی چون درد، بدشکلی و اختلال عملکرد را به دنبال دارد. پرستاران به دلیل ماهیت کار یکی از قشرهای آسیب‎پذیر در این خصوص هستند. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران اهواز انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 196 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهرستان اهواز به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. پس از ثبت اطلاعات فردی و شغلی، ستون فقرات با استفاده از خط کش انعطاف‎پذیر ازلحاظ ناهنجاری کیفوز و لوردوز بررسی شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر، از پرستاران بیمارستان‎های آموزشی اهواز 24 نفر (2/12 درصد) لوردوز و 58 نفر (6/29درصد) کیفوز داشتند. شیوع کیفوز و لوردوز برحسب وزن، قد، BMI، تعداد فرزند، ساعت کار در هفته و بخش محل کار تفاوت معنی‎داری نداشت. شیوع کیفوز برحسب جنسیت و سن تفاوت معنی‎داری نداشت، ولی شیوع لوردوز برحسب جنسیت و سن تفاوت معنی‎داری داشته است (05/0p˂) و در زنان و سنین بالاتر به‎طور معنی‎داری بیشتر بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

   لوردوز و کیفوز در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهرستان اهواز شایع بوده (با شیوع بیشتر کیفوز نسبت به لوردوز) لذا نیاز به حمایت بیشتر، فراهم کردن شرایط کاری بهتر و اتخاذ استراتژی هایی برای کاهش آسیب های شغلی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پرستاران، اختلالات اسکلتی عضلانی، کیفوز، لوردوز
 • نیلوفر میکاییلی*، متینه عبادی، حامد عامری صفحات 973-983
  زمینه و هدف

  سلامت زنان باردار، اهمیت ویژه ای در تامین و استمرار سلامت خانواده دارد. لذا، پژوهش حاضر باهدف مدل یابی علی رفتارهای سلامت بارداری بر اساس سرمایه اجتماعی و سندرم شناختی- توجهی با میانجی گری ادراک خستگی روانی در زنان باردار انجام شد.
   

  مواد و روش کار

  روش پژوهش توصیفی و بر اساس معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در پاییز  سال 1401 بود و 210 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس رفتارهای سلامت بارداری لوبل و همکاران (1995)، مقیاس سندرم شناختی - توجهی ولز (2009)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی انیکس و بوللن (2000) و پرسشنامه خستگی روانی اسمتس (1996) جمع آوری شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: تمایل به شرکت در مطالعه، دامنه سنی 45-18 سال، داشتن تحصیلات سیکل به بالا،  نداشتن هرگونه سابقه روان پزشکی قبلی به ویژه اختلالات خلقی، داشتن سابقه زایمان مشکل دار و سقط جنین، و معیارهای خروج شامل مخدوش بودن پرسشنامه ها بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 23و  Amos نسخه 18 تجزیه وتحلیل شدند.  تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که مدل علی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سندرم شناختی- توجهی، ادراک خستگی روانی و رفتارهای سلامت بارداری بر اساس شاخص های مختلف برازش تایید شد؛ علاوه بر این سرمایه اجتماعی و سندرم شناختی- توجهی از طریق  ادراک خستگی روانی بر رفتارهای سلامت بارداری در زنان باردار تاثیر غیرمستقیم دارد.

  بحث و نتیجه گیری

   سرمایه اجتماعی و مشکلات شناختی نقش مهمی در مراقبت های سلامتی در زنان باردار دارند و هدف قرار دادن این دو مولفه در درمان های روان شناختی، می تواند در کاهش مشکلات سلامتی موثر باشد.

  کلیدواژگان: رفتار سلامتی، شناخت، زنان باردار، سرمایه اجتماعی
 • محمد جبرائیلی*، فرید خرمی، شیما تورج صفحات 984-991
  زمینه و هدف

  سیستم پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی مرتبط (DRGs) باهدف کنترل هزینه های خدمات مراقبت سلامت، افزایش کارایی در مراقبت های بستری و بهبود شفافیت در فعالیت های بیمارستانی ایجاد گردید. موفقیت این سیستم بر مستندسازی کامل و دقیق پرونده های پزشکی و کدگذاری صحیح تشخیص ها و اقدامات وابسته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین مشکلات مستندسازی پرونده های پزشکی جهت پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر DRGs بود.

  مواد و روش کار

  این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که با استفاده از روش مصاحبه نیم ساختاریافته در سال 1401 انجام یافت. جامعه پژوهش شامل متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت و اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti انجام شد.

  یافته ها

   از دیدگاه مصاحبه شوندگان مهم ترین مشکلات مستندسازی پرونده های پزشکی در پیاده سازی سیستم های پرداخت مبتنی بر DRGs، شامل عدم وجود دستورالعمل های مستندسازی بالینی، عدم وجود عناصر اطلاعاتی ضروری، عدم ارزیابی دقیق کیفیت مستندسازی و کدگذاری، کمبود دوره های آموزشی مداوم، ناقص بودن مستندسازی، و عدم تعامل کافی بین پزشکان و کدگذاران در بیمارستان بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که برخی متغیرهای ضروری برای پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر DRGs، در پرونده های پزشکی و سیستم اطلاعات بیمارستان به صورت مجزا و شفاف تعریف نشده است و کیفیت مستندسازی پرونده ها و کدگذاری نیز دقیق و کامل نیست. لذا ضروری به نظر می رسد که در فرم های استاندارد پرونده پزشکی عناصر اطلاعاتی جداگانه ای برای تشخیص اصلی، اقدام اصلی و همچنین بیماری همراه و عوارض در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: کدگذاری، گروه های تشخیصی مرتبط، مستندسازی، سیستم بازپرداخت
 • زهره خلجی نیا*، فرهاد خرمایی، پروین یدالهی صفحات 992-1000
  زمینه و هدف

  همه گیری بیماری های عفونی مانند  کرونا ویروس 2019 (Covid-19)  با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی متعدد همراه بوده و بر سلامت روان افراد تاثیر منفی به جای می گذارد. عوامل زمینه ای و ویژگی های شخصیتی می توانند بر توانایی افراد  در به کارگیری استراتژی های مقابله ای برای مقابله با استرس و حفظ سلامت در طول همه گیری Covid-19 تاثیرگذارند. مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و راهبردهای مقابله با استرس درک شده در بیماری همه گیر کووید 19 انجام شد.

  مواد و روش کار

  . این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی - همبستگی بود که در سال 1399 انجام شد. شرکت کنندگان 297 نفر از کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی قم بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه پنج عامل بزرگ و پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس در همه گیری کووید-19 بودند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

   یافته ها

   ویژگی های شخصیتی برون گرایی، روان رنجور خویی و وظیفه شناسی پیش بینی کننده های معنادار راهبرد مقابله ای متمرکز بر هیجان بودند (05/0 > P).  همچنین ویژگی های شخصیتی برون گرایی و وظیفه شناسی پیش بینی کننده های معنادار راهبردهای مقابله ای مبتنی بر مشکل و مشارکت اجتماعی منطقی بودند (05/0 > P).

  بحث و نتیجه گیری

  مدیریت برخی از ویژگی های شخصیتی در کارکنان می تواند باعث بهبود شرایط مقابله با استرس و سلامت روانی آن ها شود.

  کلیدواژگان: استراتژی های سازگاری، کووید 19، کارکنان، ویژگی های شخصیت، استرس
 • ژیلا رشیدی، رقیه بایرامی*، علیرضا دیدارلو، حمیدرضا خلخالی صفحات 1001-1013
  زمینه و هدف

  مشکلات مربوط به باروری و پیامدهای نامطلوب بارداری در زنان چاق/اضافه وزن افزایش می یابد. ازآنجاکه کاهش وزن در بارداری امکان پذیر نیست، دوره پیش از لقاح بهترین زمان مداخله جهت کاهش وزن است. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در دوره پیش از بارداری جهت مدیریت وزن زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوکان انجام شد.

  مواد و روش کار

  این کارآزمایی بالینی بر روی 68 نفر از زنان، انجام گرفت. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه برای هر دو گروه انجام شد. پس از اجرای چهار جلسه مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله، یک ماه و سه ماه بعد، پرسشنامه پس آزمون در هر دو گروه تکمیل گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین نمرات بین دو گروه، جهت مقایسه نسبت ها از آزمون کای دو و آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرر در نرم افزار spss نسخه 17 در سطح معنی داری 05/0> p استفاده گردید.

  یافته ها

  دو گروه قبل از مداخله ازنظر مشخصات دموگرافیک و میانگین سازه های مدل تفاوت آماری معنی دار نداشتند. یک ماه بعد از مداخله، میانگین نمرات منافع درک شده، شدت درک شده، حساسیت درک شده راهنمای عمل و خودکارآمدی در دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشتند (05/0>p). سه ماه بعد از مداخله، میانگین نمرات تمام سازه های مدل در دو گروه، تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر داشتند (05/0>p). این در حالی است که در مورد میانگین نمایه تودە بدنی زنان بعد از مداخله در دو گروه، تفاوت معنی داری مشاهده نشد) 05/0 (P>

  بحث و نتیجه گیری

   مدل اعتقاد بهداشتی مدل مناسبی برای مداخله جهت تغییر رفتارهای مرتبط با مدیریت وزن زنان با اضافه وزن یا چاق در دوره پیش بارداری است.

  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، مدل اعتقاد بهداشتی، پیش از بارداری
 • سامره اقتدار، مولود رادفر، یاسین شفیع پور یوردشاهی*، وحید علی نژاد صفحات 1014-1023
  زمینه و هدف

  سرطان به عنوان دومین علت مرگ و میر در ایران، جان 79 هزار نفر از مبتلایان را تنها در سال 2021 گرفته است. هرچند سرطان بیشتر زندگی شخص مبتلا را درگیر می کند، ولی مبارزه با سرطان یک امر خانوادگی است، زیرا این بیماری با ماهیت چالش برانگیز خود در طی دوره درمان، زندگی افرادی که بیشترین وظیفه مراقبت را بر عهده دارند نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر موسیقی درمانی غیرفعال بر کیفیت زندگی مراقبین خانواده بیماران مبتلا به سرطان در حال شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1401 است.

  مواد و روش کار

   این مطالعه نیمه تجربی با طرح قبل و بعد بدون گروه کنترل و با نمونه گیری از افراد در دسترس انجام شد. تعداد 30 مراقب خانوادگی وارد مطالعه شدند. مداخله شامل موسیقی درمانی غیرفعال با صدای طبیعت در کنار تصاویر متحرک از طبیعت بود که بر روی فرد مبتلا و مراقب خانوادگی او هر هفته دو روز و به مدت یک ماه اعمال شد. ابزار استفاده شده در این مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک و کیفیت زندگی مراقب خانوادگی بیمار سرطانی که قبل و بعد از مداخله توسط افراد تحت مطالعه تکمیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام شد. سطح معنی داری 05/0> P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   نتایج نشان دهنده اختلاف معنادار آماری در میانگین کیفیت کلی زندگی مراقب خانوادگی (0001/0=P) می باشد. در خرده مقیاس های این پرسشنامه بار مراقبتی (0001/0=P)، گسیختگی سبک زندگی (002/0=P)، سازگاری مثبت (0001/0=P) و نگرانی اقتصادی (0001/0=P) معنادار شدند.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که موسیقی درمانی غیرفعال می تواند جزء روش های کم هزینه، بی ضرر و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان باشد. موسیقی درمانی غیرفعال می تواند در کنار درمان این بیماری صعب العلاج باعث کاهش آسیب به روان و آرامش آن ها شده و از بروز بیماری های زمینه ای پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: سرطان، شیمی درمانی، طب مکمل، مراقبین خانوادگی، موسیقی درمانی، کیفیت زندگی
 • مهری احمدیان، مرضیه ضیایی راد * صفحات 1024-1034
  زمینه و هدف

  اختلالات خواب در افراد مبتلا به دیابت به میزان قابل‌توجهی بیشتر از افراد سالم بوده و عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند. مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه کیفیت خواب با شاخص‌های کنترل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت انجام گردید.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه توصیفی همبستگی 135 بیمار دیابتیک مراجعه‌کننده به مرکز دیابت شهر دهاقان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم ثبت شاخص های کنترل متابولیک و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ بود. شاخص‌های کنترل متابولیک شامل: قد و وزن، میزان فشارخون، چربی‌های خون، هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا و قند خون 2 ساعت پس از غذا بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و مدل رگرسیون چند متغیره از طریق نسخه 22 نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شدند.

  یافته‌ها

   میانگین سنی مشارکت‌کنندگان، 26/19±66/48 سال و بیشتر آن‌ها (0/60 درصد) مرد بودند. شاخص توده بدنی، فشارخون دیاستولیک و قند خون ناشتا با کیفیت خواب بیماران دیابتیک رابطه مستقیم و معنی‌دار داشتند (05/0>p). مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای قند خون ناشتا، سن، شاخص توده بدنی و جنس توان پیش بینی امتیاز کیفیت خواب را داشتند.

  بحث و نتیجه‌گیری

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر، برخی از شاخص‌های متابولیک با کیفیت خواب بیماران دیابتیک رابطه مستقیم و معنی‌دار دارند. بنابراین ارزیابی کیفیت خواب بیماران و شناخت عوامل مرتبط با آن می‌تواند تیم درمان و به‌خصوص پرستاران را در برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت خواب بیماران و کنترل دیابت یاری رساند.

  کلیدواژگان: خواب، شاخص های کنترل متابولیک، دیابت
|
 • Zahra Hadian Shirazi*, Zaynab Noeizad, Saeedeh Pourahmad, Reza Bahrami, Mitra Edraki Pages 954-963
  Background & Aims

   

  Mothers with hospitalized neonates require holistic care, especially spiritual care. This study aimed to determine the effect of spiritual care based on the " Ghalbe Salim " model to mothers on some physiological variables of premature neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit.

  Materials & Methods

  Fifty mothers with premature babies were selected in two hospitals using convenience sampling methods. In the first step, one hospital was randomly determined as the control groupand the other as the intervention group. The intervention group received spiritual care based on the " Ghalbe Salim " model in 4 sessions. After each session, the neonate was given Kangaroo care. The neonates’ respiration rate, heart rate, and O2 saturation level were measured 10 minutes before, during, and after kangaroo care. In the control group, the mothers performed just kangaroo care and the data were collected from both groups after intervention. In the second step, the hospital of the control group became the intervention and the hospital of the intervention group became the control. Statistical tests including mann-whitney, chi square and repeated measures analysis were used.

  Results

  In respiration and heart rates, no significant difference was reported between the two groups based on the time change pattern in each session and during the intervals among the sessions (P>0.05). However, a significant difference was seen in oxygen saturation (P< 0.05).

  Conclusion

  The provision of spiritual care based on “Ghalbe Salim” model improved premature neonates' O2 blood saturation levels. Therefore, it is recommended to take advantage of its benefits on the physical health of neonates by providing spiritual care to the mothers with premature neonates.

  Keywords: Mother, Neonatal Intensive Care Units, Premature Infant, Spiritual Therapies
 • Maryam Sheikh Ansari, Darioush Bijan Nejad*, Shahram Molavynejad, Mohammad Fakoor Pages 964-972
  Background & Aim

   

  Excessive body movements or prolonged postures cause disorders in body systems including the skeletal system, and lead to complications such as pain, deformity, and dysfunction. Nurses are one of the vulnerable groups in this regard due to their work type. Therefore, the present study was conducted to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders and some related factors in nurses of Ahvaz, Iran.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 196 nurses of teaching hospitals in Ahvaz were included into the study using by convenience sampling. After recording personal and occupational information, the spine was examined for kyphosis and lordosis abnormalities using a flexible ruler. Data were analyzed by SPSS software.

  Results

  According to the results of the present study, among the studied nurses, 24 (12.2%) had lordosis and 58 (29.6%) had kyphosis. The prevalence of kyphosis and lordosis was not significantly different regarding weight, height, BMI, number of children, working hours per week, and workplace ward. The prevalence of kyphosis was not significantly different regarding gender and age, but the prevalence of lordosis was significantly different in terms of gender and age (p = 0.05), and was significantly higher in women and older ages.

  Conclusion

  Lordosis and kyphosis are prevalent in nurses of teaching hospitals in Ahvaz (with more prevalence of kyphosis than lordosis), so there is a need for more support, better working conditions, and the adoption of strategies to reduce occupational injuries.

  Keywords: Kyphosis, Lordosis, Musculoskeletal Disorders, Nurses
 • Niloofar Mikaeili*, Matineh Ebadi, Hamed Ameri Pages 973-983
  Background & Aim

   

  The health of pregnant women is of particular importance. Therefore, the present research was conducted to causal modeling of prenatal health behaviors based on social capital and cognitive-attentional syndrome with the mediation of mental fatigue perception in pregnant women.

  Materials & Methods

   

  The research method was descriptive and based on structural equations. The study population included all pregnant women referred to health centers in Tehran in the fall of 2022. Two hundred and ten participants were selected by the convenience sampling method and participated in the study. The data were collected using Lobel et al.'s Pregnancy Health Behavior Scale (1995), Wells' Cognitive-Attention Syndrome Scale (2009), Enix and Bullen's Social Capital Questionnaire (2000), and Smets' Mental Fatigue Questionnaire (1996). The inclusion criteria included willingness to participate in the study, the age range of 18-45 years, having 6th grade or higher, not having any previous psychiatric history and especially mood disorders, and having a history of problematic childbirth and abortion. Exclusion criteria included any distortion of the questionnaires. Data were analyzed using SPSS 23 and Amos 18 software. The analysis of data was conducted using correlation coefficient and structural equation modeling.

  Results

  The results showed that the causal model of the relationship between social capital, attentional cognitive syndrome, perception of mental fatigue, and pregnancy health behaviors was confirmed based on various fit indices.  In addition, social capital and cognitive syndrome indirectly affected pregnancy health behaviors in pregnant women through the perception of mental fatigue

  Conclusion

  Social capital and cognitive problems play important roles in health care in pregnant women, and targeting these two components in psychological treatments can effectively reduce health problems.

  Keywords: Health Behavior, Knowledge, Pregnant Women, Social Capital
 • Mohamad Jebraeily*, Farid Khorrami, Shima Touraj Pages 984-991
  Background & Aims

   

  The payment system based on diagnosis-related groups was created to control the costs of health care services, increase efficiency in inpatient care, and improve transparency in hospital activities. The success of this system depends on complete and accurate documentation of medical records and correct coding of diagnoses and procedures. This research aimed to determine the problems of documenting medical records to implement a payment system based on DRGs.

  Materials & Methods

  This research was a qualitative study that was conducted using the semi-structured interview method in 2022. The research population included experts in health information management and health economics at Urmia University of Medical Sciences, who were selected purposefully. Data analysis was done through content analysis using ATLAS.ti software.

  Results

  From the point of view of the interviewees, the most important problems of documenting medical records in the implementation of DRGs, included the lack of clinical documentation guidelines, the lack of necessary information elements, the lack of accurate evaluation of the quality of documentation, and coding, the lack of continuous training courses, the incompleteness of documentation, and the lack of sufficient interaction between doctors and coders were in the hospital.

  Conclusion

  The results of this research showed that some essential variables for implementing the DRGs system are not defined separately and clearly in the medical records and the hospital information system, and the quality of the documentation and coding is not accurate and complete. Therefore, it seems necessary to consider separate information elements for the main diagnosis, the main action, and the comorbidity and complications in the standard medical record forms.

  Keywords: Coding, Diagnosis-Related Groups, Documenting, Payment System
 • Zohre Khalaginia*, Farhad Khormaee, Parvin Yadollahi Pages 992-1000
  Background & Aims

   

  Infectious disease epidemics such as the coronavirus disease 2019 (COVID-19) are associated with physical, mental, and social problems and negatively affects mental health. Contextual factors and personality traits can affect individuals’ ability to use coping strategies to cope with stress and maintain health during the COVID-19 pandemic. The present study aimed to determine the relationship between employee’s personality traits and coping strategies with perceived stress in Covid 19 pandemic.

  Materials & Methods

  This descriptive, cross-sectional and correlational study was conducted in 2020. Participants were 297 administrative staff selected from Qom University of Medical Sciences using convenience sampling. Study tools were a demographic questionnaire, the Big Five Factors questionnaire, and a questionnaire on coping strategies for stress during the COVID-19 pandemic. Data were analyzed in the SPSS software v. 22.0 using Pearson’s correlation analysis and the multiple linear regression analysis.

  Results

  Extraversion, neuroticism, and conscientiousness personality traits were the significant predictors of emotion-focused coping strategy (P < 0.05), and extraversion and conscientiousness personality traits were the significant predictors of rational problem-focused and social involvement coping strategies (P < 0.05).

  Conclusion

  Management of some of the personality traits in employees can improve individuals’ coping with stress and their mental health.

  Keywords: Coping strategies, Covid -19, Employee, Personality traits, Stress
 • Zhilla Rashidi, Rogheih Bayrami*, Alireza Didarloo, Hamidreza Khakhaly Pages 1001-1013
  Background & Aims

   

  Fertility problems and adverse pregnancy outcomes increase in obese / overweight women. Because weight loss is not possible during pregnancy, pre-pregnancy period is the best time to intervene to lose weight. Therefore, this study aimed to investigate the effect of educational intervention based on the health belief model on weight management behaviors of women in the pre-pregnancy period referred to comprehensive health centers in Bukan city.

  Materials & Methods

  This clinical trial study was performed on 68 women. Participants were selected by multi-stage sampling method and randomly divided into intervention and control groups. The pre-test was done using a questionnaire for both groups. After implementing four educational intervention sessions based on the health belief model in the intervention group, the post-test questionnaire was completed one month and three months later in both groups. Data were analyzed in SPSS software ver. 17.0 using descriptive (mean and standard deviation) and inferential (independent t-test, the chi-square test, and analysis of variance of repeated measurements) statistics. The p<0.05 was considered significant.
   

  Results

  Before the intervention, the groups had no significant difference in terms of demographic characteristics and the mean of the model constructs. There were significant differences between intervention and control group one month after intervention in terms of mean scores of perceived benefits, perceived severity, perceived sensitivity of practice guidelines, and self-efficacy (P<0.05). The mean scores of all model structures in the two groups were statistically different three months after the intervention (p<0.05). However, no significant difference was observed regarding the mean BMI of the women after intervention between the groups (p>0.05).

  Conclusion

  The health belief model is a suitable intervention model to change behaviors related to weight management of overweight/obese women in the pre-pregnancy period.

  Keywords: Obesity, Overweight, Health Belief Model, Pre-pregnancy
 • Samereh Eghtedar, Moloud Radfar, Yasin Shafipour*, Vahid Alinejad Pages 1014-1023
  Background & Aims

   

  Cancer, as the second cause of death in Iran, has claimed the lives of 79,000 patients in just 2021. Although cancer mostly affects the life of involved person, but fighting cancer is a family matter, because this disease, with its challenging nature during the treatment period, also affects the lives of those who are responsible mostly for care. This study aimed to determine the effect of passive music therapy on the quality of life of family caregivers of cancer patients undergoing chemotherapy referring to Imam Khomeini University Hospital at Urmia, Iran in 2022.

  Materials & Methods

  This semi-experimental study was conducted with a pre-and post-test design without a control group using convenience sampling. Thirty family caregivers were entered in the study. The intervention consisted of passive music therapy with nature sounds along with moving pictures of nature, which was applied to the patient and his/her family caregiver two days a week for one month. The study tools used included demographic and quality of life questionnaires for family caregivers of cancer patients, which were completed by the subjects before and after the intervention. Data analysis was done using SPSS version 16 statistical software. A significant level of P<0.05 considered as significant.

  Results

  The results show a statistically significant difference in family caregivers' mean quality of life (P=0.0001). In the subscales of the quality of life of the family caregiver, care burden (P=0.0001), lifestyle disruption (P=0.002), positive adaptation (P=0.0001), and economic concern (P=0.0001) were significant.

  Conclusion

  The results showed that passive music therapy can be one of the low-cost, harmless methods that have an impact on the quality of life of family caregivers of cancer patients. In addition to the treatment of this incurable disease, passive music therapy can reduce the damage to their psyche and calm them and prevent the occurrence of underlying diseases.

  Keywords: Cancer, Chemotherapy, Complementary Medicine, Family Caregivers, Music Therapy, Quality of Life
 • Mehri Ahmadiyan, Marzieh Ziaeirad * Pages 1024-1034
  Background & Aims

   Sleep disorders are significantly higher in diabetic patients than in healthy people, and many factors contribute. The present study aimed to determine the relationship between sleep quality and metabolic control indices in patients with diabetes.

  Materials & Methods

  In this descriptive-correlational study, 135 diabetic patients referring to the diabetes center of Dehaghan city were selected by convenience sampling method. Data collection tools were metabolic control indices form and Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. Metabolic control indices included height and weight, blood pressure, blood lipids, glycosylated hemoglobin, fasting blood glucose, and blood glucose 2 hours after a meal. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient, Spearman, and multivariate regression model in SPSS 22 software.

  Results

  The mean age of the participants was 48.66±19.26 years, and most (60.0%) were men. There was a significant direct relationship between body mass index, diastolic blood pressure, and fasting blood glucose with sleep quality score in diabetic patients (P < 0.05). The multivariate regression model showed that the variables of fasting blood sugar, age, body mass index and gender could predict the sleep quality score.

  Conclusion

  Some metabolic indicators have a direct and significant relationship with the sleep quality of diabetic patients. Therefore, evaluating patients’ sleep quality and knowing the related factors can help the treatment team, especially the nurses, plan to improve the sleep quality of patients and control diabetes.

  Keywords: Sleep, Metabolic Control Indices, Diabetes