فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 61 (زمستان 1401)
 • پیاپی 61 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • جواد همتی لوحه سرا، حجت الله رشیدکلویر*، نصرالله مولائی هشجین، حسن اکبری صفحات 871-883

  مسکن به عنوان یکی از مهم ترین عناصر سکونتگاه های انسانی، به ویژه در مناطق روستایی محسوب می شود. با این وجود تامین مسکن مناسب، یکی از چالش های عمده در نواحی روستایی به دلیل قدرت مالی پایین روستاییان و همچنین آسیب پذیری مساکن در برابر بلایای طبیعی محسوب می گردد. بنابراین تمامی دولت ها در سال های اخیر به سیاست هایی همچون اعطای اعتبارات و وام های کم بهره در راستای ارتقای کیفیت مساکن روستایی مبادرت نموده اند. سیاستی که باعث تغییراتی در بطن روستاها و الگوهای مسکن گردیده است. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرات اعتبارات و وام های مقاوم سازی مساکن در نواحی روستایی شهرستان ماسال (روستاهای شالماء، مرکیه و درخانه) در دو بعد الگوی مسکن و هویت روستا می باشد. در این راستا، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با تاکید بر رویکرد کیفی-کمی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشگری) استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مساکن روستاهای مورد مطالعه می باشد که حجم نمونه بر اساس روش کوکران 383 مسکن برآورد گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده ترین تاثیر اعتبارات و وام های مقاوم سازی، ارتقای استحکام مساکن جدید و نوسازی شده نسبت به مساکن قدیمی تر می باشند. همچنین از سایر تاثیرات این تسهیلات می توان به کاهش فعالیت های زیستی در واحد مسکونی، کاهش سطح زیربنای مساکن، کاهش تعداد اتاق ها و تغییر در نوع پلان و سازه های مساکن اشاره کرد. از طرفی نتایج نیز حاکی از کاهش هویت در کالبد روستاها از منظر تعلق مکانی و همچنین کاهش ارزش های فرهنگی و تطابق با الگوی کهن و سنتی در طراحی های جدید واحدهای مسکونی می باشد.

  کلیدواژگان: سیاست های مسکن روستایی، الگوی مسکن، هویت روستایی، شهرستان ماسال
 • موسی کمانرودی، طاهر پریزادی*، حجت میرزازاده صفحات 885-889

  برنامه ریزی مساوات محور باید از راهکارهای کالبدمحور و فن سالارانه فاصله گرفته و به سمت سیاست های چند و مشارکت جویانه حرکت کرد و در آن به مدیریت محلی قدرت داد. از این منظر، نقطه اشتراک برنامه ریزی و عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی است. هدف از این پژوهش بررسی سطح برخورداری نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه از نهاده ها و امکانات و مقایسه دهستان ها از منظر بهره مندی از امکانات و خدمات می باشد. که 55 متغیر در قالب 6 بعد (آموزشی- فرهنگی، مذهبی، زیربنایی- مخابرات و ارتباطات، سیاسی- اداری، بهداشتی درمانی، بازرگانی وخدمات) برای مطالعه انتخاب و با مدل های گاتمن، موریس، تاکسونومی عددی، ویکور رتبه بندی و سطح بندی مناطق انجام شد. در نهایت با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت منطقه، نتایج بدست آمده با مدل کپ لند تلفیق شد و سطح بندی نهایی صوذت پذیرفت که نشان دهنده تفاوت برخورداری در سطح دهستان ها و نبود عدالت توزیعی در میان آنها است. بدین صورت که دهستان بکشلوچای و باراندوزچای شمالی به ترتیب در سطح برخوردار و محروم قرار می گیرند. برای کاهش نابرابری های مناطق پیشنهادهایی ازجمله ایجاد و تقویت مراکز خدمات رسانی در سطح دهستان ها، ایجاد تعادل و توازن در توزیع خدمات زیربنایی و روبنایی در سطح دهستان ها با اولویت دهستان های محروم، اولویت سرمایه گذاری با بخش های محروم و توسعه نواحی محروم ارایه شد.

  کلیدواژگان: محرومیت فضایی، عدالت توزیعی، تناسب وتوازن منطقه ای، بخش مرکزی شهرستان ارومیه
 • حسین شکری پور دیزج، عیسی پیری*، علیرضا محمدی صفحات 901-917

  مسیلهیابی به مثابه شالوده علم، مبنایی را شکل می دهد که نظریه پردازی و پژوهشگری با اتکا به آن امکان شکل گیری و بالیدن می یابند. امروزه رویه غالب در برنامه ریزی شهرهای ایران، حرفه و تکنیکی است که از سوی بخش دولتی تجویز می شود و حلقه گم شده آن مشارکت جامعه مدنی در اداره امور شهری است. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین مسایل شهر اردبیل در چارچوب معیارهای مربوط به برنامه ریزی محله ای است. با استفاده از از روش پیمایشی ابعاد و مولفه های برنامه ریزی محله ای شامل مولفه های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی، دسترسی به خدمات شهری و حکمروایی مطلوب شهری مورد سنجش قرار گرفته است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای فضایی، تعداد 10 محله از مناطق پنجگانه شهر اردبیل (از هر منطقه 2 محله) به عنوان محلات نمونه انتخاب و تعداد 400 پرسشنامه به تناسب جمعیت هر محله به روش نمونه گیری تصادفی در محله های منتخب توزیع شده است. از نرم افزارهای EXCEL، SPSS و از روش آماری t-test و مدل های تصمیم گیری چندمعیاره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون آماری نشان داد مسایل مختلف از نظر ابعاد و مولفه های برنامه ریزی محله ای در محلات مختلف شهر اردبیل شرایط متفاوتی دارند. همچنین نتایج مدل های تصمیم گیری چندمعیاره دلالت بر مسیله دارتر بودن محله شماره 5 از منطقه 4 شهرداری اردبیل و وجود مسایل کمتر در محله شماره 2 از منطقه 1 شهرداری اردبیل دارد.

  کلیدواژگان: تبیین پرابلماتیک، مسائل شهری، برنامه ریزی محله ای، تصمیم گیری چندمعیاره، شهر اردبیل
 • شهاب نوبخت حقیقی*، حسینعلی قنبری صفحات 919-932

  در این پژوهش که از نوع پیمایشی و بر اساس هدف ، کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی است عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مناطق پنجگانه شهر رشت مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل 679995 نفر جمعیت شهر رشت و حجم نمونه (کوکران با 5درصدخطا) 384 نفر افراد بالای 25 سال تعیین گردید. باتوجه به مقادیرکمتر از 05/0 در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف. کلیه داده ها غیرنرمال درنظر گرفته شدند. برای بررسی رابطه بین متغیرها براساس غیرنرمال و کیفی بودن از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل فردی، سطح تحصیلات با مقدار 26/0 و از بین عوامل اجتماعی، متغیرهای مسیولیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد به مسیولین و رضایت اجتماعی و از میان عوامل مدیریتی و سیاسی متغیرهای شفافیت، پاسخگویی مدیران شهری، باور مسیولین به توانایی مردم و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم توسط مدیران با مقدار صفر با متغیر جلب مشارکت شهروندان دارای رابطه معنی دار هستند. سپس از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای رتبه بندی عوامل و متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد عوامل مدیریتی و سیاسی با مقدار13/2رتبه اول، عوامل اجتماعی با96/1رتبه دوم و عوامل فردی با 92/2در رتبه سوم قرار دارند همچنین سطح تحصیلات با 68/2رتبه نخست عوامل فردی، رضایت اجتماعی با 67/2 رتبه نخست عوامل اجتماعی و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم توسط مدیران با 57/2 در رتبه نخست عوامل مدیریتی و سیاسی قرار دارند. برای بررسی تفاوت دیدگاه ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده گردید باتوجه به مقدار بالای 05/0 برای تمامی متغیرها، هیچگونه تفاوت معناداری در بین دیدگاه های پاسخگویان درمناطق مختلف شهر رشت مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: عوامل مشارکت، مشارکت شهروندان، رشت، مناطق پنجگانه شهر رشت
 • امیر زاهدی یگانه، مجید شمس*، احمد خادم الحسینی صفحات 933-946
  امروزه کلان شهرها با مشکلات بسیاری در زمینه اجتماعی - فرهنگی و کمرنگ تر شدن اهمیت زیست پذیری در بعد اجتماعی در ساختار زندگی شهری مواجه هستند. بنابراین ضرورت و اهمیت توجه به لزوم پاسخگویی به این نیازها در کلان شهری همچون اصفهان را دوچندان می کند. کلان شهر اصفهان، متشکل از 15 منطقه شهری با جمعیت بالا و اثرات مخرب آن مواجه می باشد. برخی از این مناطق شکوفا و پر رونق و برخی دیگر روبه زوال و کم توجه که در نتیجه باعث پایین آمدن رضایت از زیست پذیری در مناطق پانزده گانه شده است. بنابراین مقاله حاضر در پی آن است که با هدف شناخت پایه ای از وضعیت شاخص های اجتماعی و فرهنگی زیست پذیری در مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان بپردازد. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و تنظیم پرسش نامه با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت پذیرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و همچنین با توجه به تفاوت جمعیت مناطق 683 نفر مشخص شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های استنباطی؛ آزمون آماری تی تست، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و همچنین آنووا با نرم افزار Spss و ترسیم نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGis انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که زیست پذیری اجتماعی -فرهنگی کلان شهر اصفهان در حد مطلوبی قرار ندارد و فقط منطقه یک شهرداری اصفهان از سطح متوسط بالاتر و بهترین منطقه از نظر زیست پذیری اجتماعی - فرهنگی می باشد. علت این نتیجه به خاطر بالا بودن سطح خدمات و فرهنگ در این منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: زیست پذیری شهری، شاخص های اجتماعی - فرهنگی، مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان
 • مهدی جیرودی، رحیم سرور*، مهرداد نوابخش صفحات 947-960

  شهرهای امروزی متاثر از وقوع انقلاب صنعتی، دچار تاثیرات عمیقی در روند توسعه شده اند، بطوریکه امروزه بعنوان عاملان اصلی ناپایداری در جهان شناخته می شوند و هرگونه تمهیدات پایداری جهان، در گرو پایداری شهری است. کلانشهر تهران در دهه های اخیر شاهد دگرگونی های متعددی بویژه در عرصه زیست محیطی بوده است. ازاینرو جهت برون رفت از پیامدهای مخرب الگوها و رویکردهای سنتی و متفاوت توسعه در کلانشهر تهران، بکارگیری رهیافت های سازگار با محیط زیست همچون رویکرد شهر سبز در روند توسعه این کلانشهر و دستیابی به توسعه پایدار شهری، اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر از حیث نوع، نظری - کابردی، از لحاظ روش مطالعه، توصیفی - تحلیلی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی- کتابخانه ای و از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت می باشد. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت زیست محیطی مناطق مرکزی و جنوبی کلانشهر تهران براساس شاخص های رویکرد شهر سبز است. ازاینرو ابتدا، با بهره گیری از روش آنتروپی به وزندهی32 شاخص کمی در قالب 7 معیار، پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس در نرم افزار Excell، مقایسه مناطق مرکزی و جنوبی کلانشهر تهران جهت دستیابی به هدف پژوهش انجام گرفت. نتایج حاکی از تطابق بیشتر مناطق جنوبی تهران با شاخص های رویکرد شهر سبز می باشد و بر این اساس، مناطق 12و 16در بهترین و مناطق 10 و 17 در بدترین وضعیت زیست محیطی قرار دارند.

  کلیدواژگان: رویکرد شهر سبز، کلانشهر تهران، عملکرد زیست محیطی، معیارها و شاخص های شهر سبز، روش آنتروپی و تکنیک تاپسیس
 • رقیه حیدری، اسماعیل علی اکبری*، احمد پوراحمد صفحات 961-976
  پراکنده رویی شهری، گسترش کاربری های زمین شهری به زمین غیرشهری است که در سال های اخیر به یکی از چالش های برنامه ریزی توسعه فضایی شهرهای جهان تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش ابعاد و بازتاب های پراکنده رویی شهری در شهر رشت می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. به منظور سنجش و بررسی پراکنده رویی شهری ابتدا نقشه های کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، در چهار کلاس(مناطق شهری و ساخته شده، مناطق آبی و شالیزار، جنگل و زمینهای کشاورزی و باغات) ایجاد شد و سپس با کاربست متریک های فضایی(مساحت کاربری، تعداد لکه، تراکم لکه، کل لبه ، تراکم لبه، میانگین شکل لکه، میانگین فاصله اقلیدوسی نزدیکترین همسایه، شاخص میانگین مجاورت، شاخص تجمع) در دو سطح کلاس و سیما، پراکنده رویی شهر رشت با استفاده از نرم افزار FRAGSTATS محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه؛ مناطق شهری به صورت فزاینده ای رشد یافته و قطعات شهری متعددی ایجاد شده است. به موازات این رشد، زمین کشاورزی و شالیزار پیوستگی و یکپارچگی فضایی خود را از دست داده و به قطعات زیادی تبدیل شده است. ضریب افزایش 103 درصدی کلاس مناطق شهری در بازه زمانی 26 ساله(1372-1398)، بیانگر آهنگ پرشتاب پویش فضایی شهر به پراکندگی کالبدی است که عموما با تغییر کاربری، تبدیل پوشش زمین، تخریب منابع طبیعی و زمینی در بیرون و پیرامون شهر همراه است.
  کلیدواژگان: پراکنده رویی شهری، متریک های فضایی، نیروهای رشد، شهر رشت
 • فهیمه شکوه فر، زهره داودپور*، وحید بیگدلی راد صفحات 977-989

  ادراک عمومی از حقوق شهروندی نشات گرفته از عوامل متعددی است که تا حد زیادی به برداشت های حسی و شناختی شهروندان مرتبط می باشد. پژوهش حاضر به بررسی این ابعاد و عوامل موثر بر آن و ارتباطش با مفهوم جنسیت می پردازد و با بررسی وضعیت ادراک زنان از نظریه حق بر شهر لوفور در بستر شهر قزوین، احتمال وجود تفاوت های جنسیتی در بهره مندی از این حق را نیز مورد بررسی قرار می دهد. حجم نمونه 390 نفر از دوجنسیت در شهر قزوین و انتخاب نمونه با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توام با طبقه بندی صورت گرفته است . برای این منظور از روش آماری رگرسیون لجسیتک اسمی دو وجهی و با در نظر گرفتن مولفه های تاثیر گذار بر حق بر شهر در نرم افزارR استفاده گردید. نتایج نشان می دهد جنسیت نقش مهمی در میزان ادراک این مهم داشته و شهروندان مرد به احتمال 27 درصد، بیش از شهروندان زن ، ادراک بهره مندی از حق بر شهر را دارند. همچنین می توان به این نتیجه رسید که در میان ابعاد بررسی شده، بعد آسودگی فیزیکی بیشترین تمایز در میزان رضایتمندی داشته است که نشان می دهد فضاهای شهر قزوین احساس امنیت زنان را به اندازه مردان تامین نمی کند.

  کلیدواژگان: تحقق حق بر شهر، جنسیت، فضا، حق برخورداری، حق مشارکت
 • پریسا حمیدی، صدیقه لطفی*، عامر نیک پور صفحات 991-1002
  در سال های اخیر رشد بی رویه جمعیت و خسارت های فراوان ناشی از مخاطره های طبیعی و انسانی به کالبد و محیط شهرها موجب شده است تا تاب آوری به اهداف مهم شهرها تبدیل شود. ساری به عنوان مرکز استان مازندران دارای نقش کلیدی در استان است که شناخت تاب آوری شهر از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری شهر ساری با تاکید بر بعد کالبدی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP) با استفاده از یازده شاخص کالبدی مانند؛ عرض راه، دسترسی به فضاهای سبز و باز، دسترسی به فضاهای چند منظوره، فاصله از بافت فرسوده و غیره مورد سنجش قرار می گیرد. نوع تحقیق حاضر به لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. نمونه آماری تحقیق نیز 48 نفر از متخصصان حوزه شهرسازی و مدیریت بحران بوده اند در قالب پرسشنامه دلفی به شاخص ها وزن دهی کرده و خروجی پرسشنامه در محیط GIS مدلسازی شده و نقشه نهایی میزان تاب آوری کالبدی شهر ساری تولید شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 50 درصد از مساحت شهر از تاب آوری کم و خیلی کم، 19 درصد از تاب آوری متوسط، 31 درصد از تاب آوری بالا و خیلی بالا برخوردار می باشد و از غرب به شرق شهر بر میزان تاب آوری افزوده می شود و شمال غرب و شمال شرق شهر نیز از تاب آوری کمتری برخوردار است. در پایان نیز الزاماتی در جهت ارتقاء تاب آوری ارایه شده است.
  کلیدواژگان: تاب آوری کالبدی، بلایای طبیعی، مدل IHWP، شهرساری
 • نسیبه حسینی*، حسن افراخته، فرهاد عزیزپور صفحات 1003-1018
  مقدمه

  یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، گسیختگی سازمان فضایی مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاه ها است. سازمان فضایی دهستان زبرخان شهرستان نیشابور نیز از این قاعده مستثنی نیست. کوشش در راستای انتظام فضایی سکونتگاه ها، می تواند زمینه ساز پیشبرد برنامه های توسعه در سطوح گوناگون به شمار آید. در این راستا، شناخت ظرفیت ها و قابلیت های سکونتگاه های روستایی و تنظیم صحیح و بسامان نحوه ارایه خدمات مناسب به آنها به منظور بهره گیری عقلایی از این قابلیت ها، از گام های اولیه و اساسی است که باید به نحوی متین و استوار برداشته شود.

  هدف پژوهش

  پژوهش حاضر به تحلیل و ارزیابی سازمان فضایی دهستان زبرخان و تغییرات رخ داده در آن، طی دوره زمانی 23 ساله (1375-98)، می پردازد.

  روش شناسی تحقیق

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده است. که به جهت دست یابی به اهداف تحقیق، با رویکرد فضایی و با روش علمی به تبیین تغییر و تحولات رخ داده طی 23 سال گذشته در سازمان فضایی ناحیه ی روستایی زبرخان شهرستان نیشابور می پردازد. جامعه آماری تحقیق، شامل 29 سکونتگاه شهری و روستایی واقع در دهستان زبرخان شهرستان نیشابور است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش

  قلمرو جغرافیایی تحقیق، دهستان زبرخان شهرستان نیشابور است. بخش زبرخان شامل سه دهستان است که دهستان زبرخان به عنوان پرجمعیت ترین دهستان شناخته می شود.یافته ها و بحث: یافته ها نشان داد که عدم توزیع مناسب خدمات و نبود تعادل فضایی سبب ساز افزایش جابه جایی و حرکت بین سکونتگاه های انسانی در سطح دهستان شده است. از این رو سه سکونتگاه قدمگاه، باغشن و درود با رتبه های اول تا سوم به مکان های اصلی تردد درون ناحیه-ای تبدیل شده اند.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل جریان ها بیانگر آن است که الگوی جریان ها به صورت روابط یکسویه است و پیوندهای مکمل، دوسویه و هم افزا شکل نگرفته است. این الگو مطابق با نظریه قطب رشد با حاکمیت شهرهاست و هنوز با الگوی شبکه منطقه ای فاصله زیادی دارد. به طور کلی می توان اینگونه عنوان کرد که سازمان فضایی دهستان زبرخان فاقد تعادل فضایی است که با ایجاد تعادل در توزیع امکانات و خدمات می توان به توسعه متعادل و پایدار و سازمان فضایی بهینه دست یافت.

  کلیدواژگان: تحول سازمان فضایی، کاربری اراضی، پیوندهای شهری- روستایی، ناحیه زبرخان
 • علی رحیمی، محمدرضا رضوانی*، محمدامین خراسانی صفحات 1019-1035
  مقدمه

  برندشدن یک مقصد گردشگری مزایای بسیاری را برای آن مقصد به همراه دارد؛ اما باید توجه داشت که برندسازی پایان راه نبوده و همواره می بایست صلابت آن را سنجید؛ صلابتی که در گرو ارزش ویژه برند تقویت و تضعیف می گرد.

  هدف پژوهش

  هدف این پژوهش ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند روستای قلات است.

  روش شناسی تحقیق

  تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است؛ جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده و جامعه آماری پژوهش را گردشگران روستای قلات تشکیل می دهند. نمونه آماری به کمک فرمول کوکران مشخص شده و نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است؛ نهایتا تحلیل اطلاعات گردآوری شده به روش مدلسازی معادلات ساختاری و در نرم افزار Smart-PLS انجام شده است؛قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش روستای قلات در شهرستان شیراز می باشد؛

  یافته ها و بحث

  یافته ها نشان داد که کلیه ابعاد تصویر، آگاهی، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند روستای قلات دارند؛ در این خصوص بیشترین اهمیت مربوط به آگاهی برند بوده و پس از آن وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند و تصویر برند قرار دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه گردشگران، مولفه آگاهی از برند بر ارزش ویژه روستای قلات تاثیر معناداری داشته است. لزوم تاکید دست اندرکاران گردشگری این روستا بر تقویت اطلاع رسانی، معرفی جاذبه های ناشناخته روستا و کشف عناصر برجسته روستا که ظرفیت تبدیل شدن به نماد گردشگری روستا را دارا هستند ملزم شمرده می شود؛ روستای قلات در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و طبیعی جاذبه هایی دارند که در صورت مدیریت صحیح، تقویت برند و پایداری گردشگری را در این روستا به ارمغان می آورد؛ افزایش تبلیغات روستا با تاکید بر فضای مجازی، افزایش نظارت بر کسب وکارهای گردشگری، تعبیه سطل های زباله در نقاط مختلف پارک به منظور بهبود کیفیت فیزیکی روستا، بازسازی سازه های نیمه مخروب روستا، جلوگیری از ورود وسایل نقلیه موتوری به بافت اصلی روستا و غیره از جمله پیشنهاداتی هستند که اعمال آن ها می تواند تقویت برند روستا را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی برند، ارزش ویژه برند، تصویر برند، کیفیت برند، وفاداری برند
 • سیده پروین حسینی، حسین فراهانی* صفحات 1037-1048

  امروزه دنیای اقتصاد، از اقتصاد مدیریت محور با مقیاس بزرگ به اقتصاد کارآفرین محور با مقیاس کوچک روی آورده است و کارآفرینی به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان راهکاری برای سازاگاری با محیط متغیر پیرامون و نیروی محرکه اقتصاد شناخته شده است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل موانع اقتصادی توسعه کارآفرینی گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم می باشد. در جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) استفاده شده است، پس از جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه، داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین موانع اقتصادی با تغییر نهادی ساختاری با 235/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، تا سطح 95 درصد معنادار می باشد، و موانع اقتصادی تاثیرگذار به حساب می آیند، این درحالی است که موانع اقتصادی (نارسایی تسهیلات اقتصادی، نارسایی نظام های حمایتی، شکاف عرضه و تقاضا، نارسایی هماهنگی و مشارکت اقتصادی، سیاست گذاری و قوانین) مهم و تاثیرگذار به حساب می آیند، به گونه ای که شاخص نارسایی هماهنگی و مشارکت اقتصادی(388/0)، نارسایی نظام های حمایتی(281/0)، سیاست گذاری و قوانین(132/0) سه شاخصی هستند که از لحاظ تاثیرگذاری الویت های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.با توجه به نتایج کسب شده، موانع اقتصادی به لحاظ اثرگذاری، تاثیرگذار و نامطلوب شناخته شده اند و باید در راستای توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی تغییرات عمده ای در ساختار و نهاد حوزه های مختلف اقتصادی، صورت گیرد.

  کلیدواژگان: موانع اقتصادی، کسب وکار روستایی، تحلیل مسیر، دهستان زوارم، شهرستان شیروان
 • ابراهیم سامی*، پوران کرباسی، پیمان کریمی سلطانی، مهتاب سنگین آبادی صفحات 1049-1061

  امروزه رشد جوامع شهری و افزایش جمعیت در طول چند دهه اخیر باعث گسترش بی قاعده شهر ها به حالت مجزا با بافت اصلی و توسعه آن به سوی اراضی زراعی و محیط پیرامون خود شده است. این توسعه بدون برنامه موجب تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهر می گردد. در چند دهه گذشته، شهر قروه با رشد و توسعه شهری و شهرک های پیرامونی متعددی مواجه بوده که این مسیله، موجب تغییرات کاربری اراضی شهر قروه و نواحی پیرامون آن شده است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر قروه و ارایه برنامه ای برای توسعه آتی شهر می باشد؛ لذا برای ارزیابی و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی، از تصاویر ماهواره ای لندست با سنجنده TM، ETM و OLI در سه مقطع زمانی 1986، 2000 و 2018 استفاده گردید. ابتدا تصاویر با استفاده از روش Neural Network به پنج طبقه، اراضی شهری، اراضی آبی، اراضی دیم، پهنه آبی و اراضی بایر در نرم افزار ENVI طبقه بندی و سپس صحت سنجی و آشکار سازی تغییرات انجام شد. درنهایت، برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر قروه برای سال 2031 از سلول های خودکار مارکوف استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی تغییرات کاربری اراضی منجر به تخریب کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهر قروه می گردد.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، تغییرات کاربری اراضی، سلول های خودکار، شهر قروه
 • الناز بهزادپور، محمدرضا فرزاد بهتاش*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 1063-1080
  مقدمه

  رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها بر سر جذب سرمایه های موثر در توسعه و با تاکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد.

  هدف پژوهش

  هدف مقاله فوق ارایه تحلیل اثرات ساختاری پیشران های موثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری شهری در کلان شهر تهران است.

  روش شناسی تحقیق

  پژوهش ازنظر هدف کاربردی، گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات اسنادی در قالب تحلیل محتوا و مصاحبه های تخصصی با 20 نفر از خبرگانو به صورت دلفی است. 43 پیشران موثر بر آینده وضعیت رقابت پذیری کلان شهر تهران در 7 بعد اقتصادی، نهادی، کالبدی- مکانی، زیست محیطی، فردی- انسانی، اجتماعی- فرهنگی و فناوری و ارتباطات انتخاب شده که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش

  کلان شهر تهران بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، در محدوده مناطق 22 گانه 8679936 نفر جمعیت دارد که در پهنه معادل 716 کیلومترمربع اسکان یافته اند.یافته ها و بحث: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از مجموع 1359 محرک قابل ارزیابی، 548 رابطه با عدد 2 دارای روابط اثرگذاری نسبتا قوی است، بعلاوه 196 رابطه عدد 3 دارد و این بدان معنا است که روابط پیشران های کلیدی بسیار زیاد بوده و از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی برخوردارند. نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز بر پیشران های مستقل است و در حدود 20 پیشران دارای میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری پایینی هستند.

  نتایج

  نتایج نشان می دهد که از میان 43 پیشران، 9 پیشران، کلیدی ترین پیشران های موثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری کلان شهر تهران شناخته شده است، به ترتیب: حکمروایی شهری، کیفیت دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی، دولت الکترونیک، فرم و تراکم شهری، ثبات اقتصادی، سیستم کاربست حمل ونقل هوشمند، ایجاد نوآوری از طریق تخصصی شدن اقتصاد منطقه، وجود کسب وکار دانش بنیان و نوآور، برنامه ریزی مدیریت شهر و مدیریت بازار محور شناسایی شده است، لذا بایستی اولویت دهی به این پیش برنده های کلیدی در تدوین راهبرد اصلی آینده رقابت پذیری کلان شهر تهران از طریق شالوده اسناد فرادست و محتوی طرح برنامه ریزی رقابت پذیری شهری فراهم آید.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری شهری، پیشران، کلان شهر تهران
 • ایوب بدراق نژاد*، هدیه عادلی صفحات 1081-1094

  مسیله ی مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و توانایی ها بین نواحی شهری است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و سنجش میزان نابرابری فضایی و اولویت بندی سکونت گاه های انسانی برای آمایش در سطح شهرهای استان خوزستان است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای می-باشد. همچنین از مدل های و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره WASPAS ، TOPSIS ، آنتروپی شانون، مدل ادغام استفاده شده است. نتایج مدل WASPAS نشان می دهد که شهر اهواز با ضریب توسعه(612/0) در رتبه اول و شهر دزفول با ضریب توسعه(281/0) در رتبه دوم قرار دارد. محرومترین شهرها شامل: شهر قلعه خواجه با ضریب توسعه (016/0) بیست وششم و شهر هفت کل با ضریب توسعه(015/0) در رتبه بیست وهفتم قرار گرفته است. نتایج روش ادغام نشان می دهد که از مجموع 27 شهر منتخب 8 شهر در وضعیت پایدار قرار دارند. شش شهر در سطح نیمه پایدار و13 شهر استان خوزستان در وضعیت محروم قرار گرفته که نگاه ویژه مسیولان و مدیران استان را می طلبد.

  کلیدواژگان: محرومیت فضایی، WASPAS، نابرابری فضایی، استان خوزستان
 • رقیه مهمانی، جلال نخعی*، مهرداد جلال نژاد صفحات 1095-1109

  در طراحی و ساخت بناهای سنتی و بومی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون جریان هوا، نور و حرارت آفتاب در ساخت و سازها مدنظر سازندگان بوده است. همچنین سعی شده است تا ساخت بنا کم ترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد. سوال اصلی تحقیق اینکه مبانی طراحی ساختمانهای مسکونی همساز با اقلیم سرد و کوهستانی در کلانشهر تبریز از بعد کالبدی-هویتی چیست؟ در این مطالعه از شیوه های توصیفی- تحلیلی و میدانی استفاده شده است، از ابزار و تکنیک دلفی در پیمایش ها جهت پاسخ به سوالات تحقیق و برای نتیجه گیری های آماری و ارایه مستندات برمبنای هدف از نرم افزار SPSS استفاده گردیده، حجم نمونه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر 50 نفر در قالب 22 نفر دانشجویان دکترای معماری، 6 نفر اساتید معماری، 22 نفر از ساکنان مجتمع های مسکونی خواهد بود که بر اساس روش های آماری نتایج استخراج و ارایه شده است. برای پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده شده است. هدف از تحقیق حاضر آن است که علاوه بر بررسی های لازم در حوزه همسازی با اقلیم جهت تبیین مدل ها و الگوهای این سازگاری در محدوده های سرد و کوهستانی ایران، مولفه های کالبدی-هویتی را نیز با همپوشان نمودن شاخص های آن مدل مورد مطالعه قرار دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین زیر شاخص تسلسل فضایی (ارتباطات و مفاصل) با بعد کالبدی و همچنین بعد هویتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین زیر شاخص ها فضای باز، تسلسل کالبدی و تباین و تمایز با بعد کالبد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: طراحی مسکن، طراحی اقلیمی، کالبد، هویت، اقلیم سرد و کوهستانی
 • سهیلا محمدی، منیژه احمدی*، عبدالحسن طرفی علیوی صفحات 1111-1123

  یکی از الزامات تحقق توسعه پایدار روستایی فراهم کردن زمینه ای برای مشارکت روستاییان درسرنوشت خود است که این امر از طریق تقویت سرمایه اجتماعی در سایه ی حکمروایی مطلوب روستایی امکان پذیر است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمروایی مطلوب روستایی 7 روستای دهستان دراک در بخش مرکزی شهرستان شیراز است. نوع تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی و مدل ویکور است. جامعه آماری تحقیق حاضر 3027 خانوار روستایی در دهستان دراک می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه جهت تکمیل پرسش نامه، 341 خانوار در 7 روستا به دست آمد. پایایی پرسشنامه برای سرمایه اجتماعی 0.892 درصد و برای حکمروایی مطلوب روستایی 0.962 درصد به دست آمد که نشان دهنده مطلوبیت آنها می باشد و روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با اطمینان 99 درصد سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب روستایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که همبستگی قوی با مقدار 0.870 بین ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و حکمروایی مطلوب روستایی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد. همچنین نتایج مدل ویکور نشان داد که روستاهای کودیان و باجگاه با داشتن بیشترین مقدار Qi در رتبه های یک تا دو و آب پرده و حسین آباد با کمترین مقدار Qi در رتبه های ششم و هفتم قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، حکمروایی روستایی، توسعه پایدار روستایی، مدل ویکور، دهستان دراک
 • زهرا سادات سعیده زرآبادی، پروانه ژاله رجبی*، رضا احمدیان صفحات 1125-1138

  تخصیص کاربری زمین همواره از موضوعات مورد توجه متخصصین شهرسازی بوده است. صاحب نظران سعی داشته اند در تخصیص کاربری ها به بستر و محیط پیرامونی، همجواری ها، سازگاری ها، تناسب زمین و دیگر عوامل توجه داشته باشند. با گسترش سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان توجه به این عوامل و تاثیرگذاری آ ن ها در فرایند برنامه ریزی تخصیص کاربری زمین بیش از پیش شده است. در عین حال تلاش های علمی زیادی درزمینه ی تلفیق این سیستم ها و روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره به منظور افزایش توانایی آن ها و فناوری های مرتبط در پشتیبانی از تصمیم گیری صورت گرفته است. روش های این حوزه نیز به طور گسترده ای در مطالعات مختلف به کاررفته اند؛ یکی از مهمترین کاربرد این روش ها در مباحث برنامه ریزی شهری، تعیین میزان مناسبت هر واحد مکانی برای تخصیص کاربری های شهری است. پرسش اصلی این تحلیل، این است که از میان زمین های با قابلیت توسعه، کدامیک برای استقرار کدام نوع کاربری مناسب تر می باشند؟ در این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است از فن تحلیل مناسبت کاربری زمین و روش های تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب خطی وزندار و دلفی استفاده شده است. یافته های این مقاله که از همپوشانی داده های رقومی (نقشه های تحلیلی مساحت، قیمت زمین، دسترسی به محورهای ارتباطی، تعداد برهای قطعه زمین و آلودگی هوا) در یک ناحیه از شهر زنجان بدست آمده، میزان مناسبت هر پارسل را برای تخصیص کاربری ها نشان می دهد و در قالب سناریو های تخصیص کاربری زمین ارایه شده اند. مقایسه نتایج با وضع موجود، نشان می دهد که از 2166 پارسل موجود در محدوده مطالعه، 521 پارسل کاربری مناسب ندارند و نیازمند تغییر هستند.

  کلیدواژگان: تخصیص کاربری زمین، تحلیل مناسبت کاربری زمین، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، ترکیب خطی وزن دار
 • مرجان واحدی*، ایوب محمودی مستعلی صفحات 1139-1151

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اقتصادی_ اجتماعی اسکان عشایر در سایت گدارپی در شهرستان کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، خانوارهای اسکان یافته در سایت مورد نظر، به تعداد 60 خانوار بودند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمامی این افراد به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی محتوایی آن بر اساس نظرخواهی از صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 72/0 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار SPSSانجام شده است. نتایج آزمون مقایسه میانگینt همبسته در مورد شاخص های اقتصادی نشان داد که بین وضعیت درآمد، اشتغال و دامداری عشایر در شرایط قبل و بعد از اسکان، تفاوت معنی داری وجود نداشته اما در مورد وضعیت زراعت و تخریب جنگلها و مراتع، تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد مشاهده شده است. همچنین در مورد شاخص های اجتماعی بین وضعیت سوادآموزی، وضعیت فرهنگی، دسترسی به امکانات رفاهی، امنیت، سن ازدواج و بهداشت محیطی و فردی، در دو شرایط قبل و بعد از اسکان تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد وجود داشته و این شاخص ها نسبت به قبل از اسکان رشد مثبت داشته اند.

  کلیدواژگان: عشایر، اسکان، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی
 • مریم صادق ابرکوهی، آویده طلایی*، محمدهادی کابلی صفحات 1153-1173

  تامین مسکن اقشار کم درآمد، یکی از مشکلات دولت هاست. خانوارهای کم درآمد بخش زیادی از درآمد سالیانه خود را صرف مسکن می نمایند بنابراین هر دولتی در راستای رفاه جامعه ضروریست به تامین مسکن بپردازد. اهمیت مسکن اجتماعی، به علت تامین مسکن مناسب دهک های پایین و تعدیل چالش های مهم آن با توجه به محدودیت منابع انرژی و افزایش تقاضا می باشد. بخش ساختمان، از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان بویژه در ایران است. طراحی صحیح مسکن از اتلاف انرژی جلوگیری می کند لذا طراحی مسکن اجتماعی با رویکرد مصرف بهینه انرژی به عنوان سیاست کلان اقتصادی و اجتماعی در این پژوهش مورد توجه می باشد. اگر ایران به همین روند در تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی ادامه دهد تهدیدی جدی برای اقتصاد محسوب می شود. اهداف کلی شامل کاهش سهم مسکن در سبد هزینه زندگی و مصرف بهینه انرژی در مسکن اجتماعی می باشد. روش پژوهش تحلیلی- میدانی و شبیه سازی مدل پیشنهادی در تهران می باشد که ضمن حفظ قیمت مناسب، با بهینه سازی مصرف انرژی به تقاضای مسکن پاسخ دهد. بدوا طراحی مسکن اجتماعی طبق استانداردهای طراحی و بر مبنای هزینه تمام شده، بهینه سازی پارامترهای موثر در مصرف انرژی چون فرم، جهت گیری، همسایگی، جزییات اجزای ساختمانی و... صورت گرفته و نهایتا نشان داده شده طرح پیشنهادی نسبت به وضع موجود، مطلوب تر می باشد. نتایج حاصله، ارایه راهکارهای دارای توجیه اقتصادی طرح مسکن اجتماعی با بهینه سازی در مصرف انرژی می باشد.

  کلیدواژگان: مسکن اجتماعی، کیفیت مسکن، انرژی، قیمت مسکن، رفاه
|
 • Javad Hemmati Lohesara, Hojjatollah Rashid Kolvir *, Nasrollah Molaei Hashjin, Hassan Akbari Pages 871-883

  In recent years, all governments have adopted policies such as granting credits and low-interest loans to improve the quality of rural housing. A policy that has changed the heart of villages and housing patterns. Therefore, the aim of this study is to investigate the effects of housing credits and loans in rural areas of Masal city (Shalma, Markieh and Darkhaneh villages) in two dimensions of housing pattern and village identity. In this regard, descriptive-analytical research method with emphasis on qualitative-quantitative approach has been used to collect information from field method (observation, interview and questioning). The statistical population of the study also includes the housing estates of the studied villages, that the sample size is estimated to be 383 houses based on Cochran's method. The research findings show that the main impact of crediting and debt consolidation loans is to improve the strength of new and renovated housing compared to older housing. Other effects of these facilities include a reduction in biological activity in the residential unit, a decrease in the level of infrastructure, a reduction in the number of rooms, and a change in the type of plan and housing structures. On the other hand, the results indicate a decrease in the identity of the villages in terms of spatial affiliation as well as a decrease in cultural values and adaptation to the old and traditional pattern in the new designs of residential units.

  Keywords: Rural Housing Policies, Housing Pattern, Rural Identity, Masal County
 • Mossa Kamanroodi, Taher Parizadi *, Hujjat Mirzazadeh Pages 885-889

  Equity-based planning should move away from techno-logical approaches and move toward multi-stakeholder policies, giving power to local management.From this perspective, the point of shared planning and social justice is distributive justice.The basis for a fair distribution of services is the two criteria of accessibility and the spatial distribution of services.Recognizing the differences between different regions and regions in order to provide appropriate plans for aligning and reducing regional inequalities is the first step in spatial planning.The purpose of this research is to study the level of rural areas in the central part of Urmia city from the inputs and facilities and comparing villages in terms of utilizing facilities and services. Finally, due to the different geographic conditions of the region, the results were combined with the Kaplend model and the final level of acceptance was accepted, which indicates the difference in the level of rural districts and the lack of distributive justice among them.

  Keywords: Spatial deprivation, Distributive Justice, Proportionality, regional balance, Central part of Urmia city
 • Hosein Shokripur Dizaj, Isa Piri *, Alireza Mohammdi Pages 901-917

  As the primary foundation of science, problem-solving forms the basis on which theory making & research can be formed & developed.Nowadays, the dominant urban planning practice in Iranian cities is the profession & technique which is prescribed by the public sector, and the missing link is the participation of the larger civil society in the management of urban affairs. The main purpose of this study is to identify & explain the problems of Ardabil city within the framework of criteria that are related to neighborhood planning.The survey research method was utilized in order to assess the aspects & components of neighborhood planning including physical, social, cultural, economic, environmental, access to urban services and proper urban governance factors. The spatial cluster sampling method was used to select 10 neighborhoods out of the five districts of Ardabil city (2 neighborhoods from each district) as sample neighborhoods & a number of 400 questionnaires were distributed according to their population within the selected neighborhoods by means of the random sampling method.The Excel, Spss software and T-test statistical method & multi-criteria decision making models have been used to analyze the data.The results statistical test indicated that there are different conditions in the neighborhoods of Ardabil city in terms of the aspects & components of neighborhood planning.Furthermore, the results of multi-criteria decision making models indicate that neighborhood number 5 in the 4th district of Ardabil Municipality is more problematic and there are fewer problems in neighborhood number 2 in the 1st district of Ardabil Municipality.

  Keywords: Problematic Clarification, Urban Issues, Neighborhood Planning, Multi-Criteria Decision Making, Ardabil City
 • Shahab Nobakht Haghighi *, Hossein Ali Ghanbari Pages 919-932

  In this survey research which based on goals is applied and is done through descriptive-analytical method. Contribution of citizens of quintet zones of Rasht was studied. The N includes 679995 of Rasht population and the n (Cochran with 5 percent error) is 384 above the age 25. Because of 0,05 in Kolmogorov – Smirnov test, the whole data was considered abnormal. To study the relationship between variables, Spearman test was used. The result shows among the individual factors, educational level with 0.26 and among the management and political factors, transparency, city officials’ response, officials’ belief to people and preparing the people’s contribution with zero are meaningful to the variable attracting the citizens ‘contribution. Then non-parametric test Friedman was done to rank the variables. The result shows management and political factors with 2.13 is in first rank and social factors with 1.96 in second rank and at last individual factors with 1.13 are in last rank. In the last measure, to assess the differences of attitudes, the Kruskal – Wallis test was done. With regard to the result more than 0.05 for all variables, it was decided that there were no meaningful differences in responders attitudes in different parts of Rasht.

  Keywords: contribution factors, citizen’s participation, Rasht, Quintet zones of Rasht
 • Amir Zahedi Yeganeh, Majid Shams *, Ahmad Khademalhosini Pages 933-946
  Today, metropolises face many problems in the socio-cultural field and the importance of social viability in the structure of urban life is diminishing. Therefore, the necessity and importance of paying attention to the need to meet these needs in a metropolis like Isfahan doubles. Isfahan metropolis, consisting of 15 urban areas with high population and its destructive effects. Some of these areas are flourishing and prosperous, and others are declining and inattentive, which in turn has reduced the satisfaction of living in fifteen areas. Therefore, the present article seeks to provide a basic understanding of the status of social and cultural indicators of livability in the 15 areas of the metropolis of Isfahan. The research method of this research is descriptive-analytical. The information and data of the research have been done using a researcher-made questionnaire and the questionnaire has been prepared using a five-point Likert scale. The sample size was determined using the Cochran's formula and also according to the population differences of 683 people. To analyze data from inferential methods; Statistical test t-test, analysis of variance with repeated measures as well as ANOVA with SPSS software and mapping were performed using ArcGis software. The results showed that the socio-cultural viability of Isfahan metropolis is not at the desired level and only district one of Isfahan municipality is above average and the best area in terms of socio-cultural viability. The reason for this result is due to the high level of services and culture in this region.
  Keywords: Urban viability, socio-cultural indicators, 15 areas of Isfahan metropolis
 • Mehdi Jirrudi, Rahim Sarvar *, Mehrdad Navabakhsh Pages 947-960

  Today's Cities affected by the industrial Revolution have had a profound Impact on the Development Process, so that today they are recognized as the main Causes of instability in the World, and any measures of global Sustainability depend on urban Sustainability. The Metropolis of Tehran has witnessed many Changes in recent Decades, especially in the field of Environment. Therefore, in order to get out of the destructive Consequences of traditional and different Development Patterns and Approaches in Tehran Metropolis, the use of environmentally friendly Approaches such as the Green City Approach in the Development Process of this Metropolis and achieving sustainable urban Development is very important. The present research is theoretical-applied in terms of Type, descriptive-analytical in terms of Study method, survey-library in terms of Data collection Method and a questionnaire based on Likert Scale. The Purpose of this Study is to determine the environmental Status of the central and southern Regions of Tehran Metropolis based on the Indicators of the Green City Approach. Therefore, first, using Entropy Method, 32 quantitative Indicators in the form of 7 Criteria were weighed and then, using the TOPSIS Technique in Excell software, a comparison of central and southern Regions of Tehran Metropolis was performed to achieve the Research Goal. The Results show that most of the southern Regions of Tehran are in agreement with the Indicators of the Green City Approach, and accordingly, Regions 12 and 16 are in the best and Regions 10 and 17 are in the worst environmental Condition.

  Keywords: Green City Approach, Tehran metropolis, Environmental Performance, Criteria, Indicators of Green City, Entropy Method, TOPSIS Technique
 • Roghaye Heydari, Esmaei Aliakbari *, Ahmad Pourahmad Pages 961-976
  Urban sprawl, is the encroachment of urban land uses on non-urban land, which in recent years has become one of the challenges of planning the spatial development of cities around the world. The purpose of this study is to identify and measure the dimensions and urban sprawl reflections of urban surface in Rasht. The method of this research is descriptive-analytical. In order to measure and study the urban sprawl, first land use maps were created by using Landsat satellite images in four classes (urban and built areas, water and paddy areas, forests and agricultural lands as well as gardens) .They, also, used spatial metrics (Class Area, Number of Patch, Patch Density, Total Edge, Edge Density, Mean Shape Index, Area Weighted Mean Shape Index, Euclidean Nearest-Neighbor Distance, Proximity Index, Aggregation Index) in two levels of class and landscape to calculate the Rasht city Urban sprawl surface via FRAGSTATS software. The results of the research show that urban areas have grown increasingly and several urban plots have emerged. Along with this growth, agricultural land and paddy fields have lost their spatial cohesion and integrity and have turned into considerable number of plots. The coefficient of 103% increase in urban class over a period of 26 years (1993-2019) indicates the rapid change of spatial dynamics of the city into physical dispersion, which, in turn, is generally associated with land use change, land cover change and destruction of natural and terrestrial resources outside and around the city.
  Keywords: urban sprawl, spatial metrics, growth forces, Rasht, Iran
 • Fahimeh Shokohfar, Zohreh Davoudpour *, Vahid Bigdeli Rad Pages 977-989

  Citizens' emotional and cognitive perceptions lead to a general perception of citizenship rights. Our focus in this research is to study the factors that affect, and are related to gender. Gender was considered as a determining factor in the perception of urban spaces to examine the possibility of gender differences in the enjoyment of the right to the city. The population of this study is 390 citizens of Qazvin city that were selected by proportional stratified-sampling, and by combining inappropriate cluster sampling and proportional classification. The data analysis was done by R, using two-way logistic regression and ordinal regression, and the results show that gender plays an important role in citizens' perception of the right to their city. A male citizen of Qazvin is about 30 percent more likely than a female citizen of Qazvin to have a sense of entitlement to the city. Among the analyzed factors, physical convenience had the highest gender gap in terms of citizen satisfaction, which can be largely prevented by increasing the determinant components in cities, and It also increased satisfaction with the right to the city. Furthermore, the dimension of physical comfort was the most differentiated between men and women in terms of satisfaction, indicating that Qazvin, does not provide as much security for women as men.

  Keywords: Realization right to the city, gender, Space, The right of participation, The right of appropriation
 • Parisa Hamidi, Amer Nikpour Pages 991-1002
  In recent years, the unprecedented growth of population and the enormous damage caused by natural and human hazards to the physical and urban environment has made resilience an important topic in natural hazard studies. In the present study, evaluation of resilience of Sari city with emphasis on physical dimension by using Reverse Hierarchical Analysis (IHWP) model using eleven physical indicators such as road width, access to green and open spaces, access to multipurpose spaces, distance from worn-out tissue, and so on. The statistical sample of the study was 48 experts in urban planning and crisis management in the form of Delphi questionnaire. The outputs of the questionnaire modeled in GIS software and the final physical resiliency map of Sari produced. The results show that 50% of city area has low and very low resiliency, 19% moderate and 31% high and very high; and resiliency increased from west to east, and the northwest and northeast parts of the city are less resilient. Finally, some suggestions made to improve resilience.
  Keywords: physical resiliency, natural hazards, IHWP model, Sari City
 • Nasibeh Hosseini *, Hassan Afrakhteh, Farhad Azizpour Pages 1003-1018
  Introduction

  One of the main problems of spatial development, especially in less developed complaints, is the rupture of the space organization due to the relationship between the interactions between settlements. The space organization of Zebarkhan district of Neyshabour is no exception to this rule. Efforts to address the space police force of settlements can pave the way for the development of development programs at various levels. In this regard, recognizing your relationships and your abilities in rural schools and setting up the correct way to use these abilities is one of the first and basic steps that must be taken firmly.Goal of the research: The present study analyzes and evaluates the space organization of Zebrakhan village and the changes that occurred in it during a period of 23 years (1375-98).Research

  Methodology

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. The method of data collection was library and field. In order to achieve the objectives of the research, with a spatial approach and with a scientific method to explain the changes and developments that have occurred during the past 23 years in the space organization of the rural area of Zebarkhan, Neyshabour city. The statistical population of the study includes 29 urban and rural settlements located in Zebarkhan sub-district of Neyshabour city.Geographical area of research:The geographical area of the research is Zebarkhan village of Neyshabour city. Zebarkhan section consists of three villages that Zebarkhan village is known as the most populous village.

  Results and discussion

  The findings showed that the lack of proper distribution of services and lack of spatial balance has led to increased mobility and movement between human settlements in the countryside. Therefore, the three settlements of Ghadamagah, Baghshan and Darroud with the first to third ranks have become the main places of intra-district traffic.

  Conclusion

  The results of flow analysis indicate that the flow pattern is one-way relationships and no complementary, two-way and synergistic bonds are formed. This model is in line with the theory of the growth pole with the sovereignty of cities and is still far from the regional network model. In general, it can be said that the space organization of Zebarkhan village lacks a spatial balance that by creating a balance in the distribution of facilities and services, balanced and sustainable development and optimal space organization can be achieved.

  Keywords: Spatial organization transformation, land use, urban-rural links, Zebarkhan area
 • Ali Rahimi, Mohammad Reza Rezvani *, Mohammadamin Khorasani Pages 1019-1035
  Introduction

  Branding a tourism destination has many benefits for that destination; But it should be noted that branding is not the end of the road and you should always measure its strength, that is strengthened and weakened by the brand equity;Purpose of research: The purpose of this study is to evaluate and prioritize the factors affecting the brand equity of Qalat village;

  Methodology

  Data collection was done by library and survey and the statistical population of the study was tourists of Qalat village. The statistical sample was determined using Cochran's formula and the sampling was random; Finally, the collected data were analyzed by structural equation modeling method and in Smart-PLS software;Geographical area of research: The geographical area of this research is Qalat village in Shiraz city;

  Results and discussion

  Findings showed that all dimensions of image, awareness, perceived quality and brand loyalty have a positive and significant effect on the brand equity of Qalat village; Most important component is brand awareness and brand loyalty, perceived brand quality and brand image are after awareness.

  Conclusion

  Due to the high impact of Qalat village brand awareness on the brand equity of the village brand, the emphasis of the village's tourism staff on strengthening information, introducing unknown village attractions and discovering prominent elements of the village, (which has the capacity to become a symbol of village tourism) is necessary; Qalat village has potential and actual attractions in various cultural, social and natural fields, which, if properly managed, will promote the brand and sustainability of tourism in this village. Qalat village has potential and actual attractions in various cultural, social and natural fields, which, if properly managed, will promote the brand and sustainability of tourism in this village.

  Keywords: brand awareness, brand equity, Brand Image, brand loyalty, Brand Quality
 • Seyede Parvin Hoseyni, Hossein Farahani * Pages 1037-1048

  Today, the world of economics has shifted from a large-scale management-oriented economy to a small-scale entrepreneurial economy, and entrepreneurship - especially in small and medium-sized businesses - is recognized as a way to adapt to the changing environment and driving force of the economy. Therefore, this study was conducted with the aim of analyzing the economic barriers to the development of tourism entrepreneurship in rural areas, which is in terms of nature and descriptive-analytical method and according to the practical objectives. The statistical population in this study includes people living in the villages of Zavaram district. In collecting information and data, library and field studies (observation and completion of the questionnaire) were used. After collecting information through the questionnaire, the data were analyzed using Pearson correlation and path analysis. The results showed that there is a direct relationship between economic barriers and structural institutional change with 0.235 percent, it is significant up to 95 percent, and economic barriers are considered effective, while economic barriers (failure of economic facilities, failure of support systems) , Supply and demand gap, inadequacy of coordination and economic participation, policy-making and legislation) are important and influential, such as the index of inadequacy of coordination and economic participation (0.388), failure of support systems (0.281), policy-making and legislation ( 0.132) are three indicators that have been assigned the first to third priorities in terms of effectiveness.According to the results, economic barriers are known to be effective, effective and undesirable, and in order to develop entrepreneurship in rural areas, major changes must be made in the structure and institution of various economic areas.

  Keywords: Economic Barriers, Rural business, Zoeram Rural District, Path analysis, Shirvan City
 • Ebrahim Sami *, Pooran Karbasi, Peyman Karimi, Mahtab Sanginabadi Pages 1049-1061

  Today Over the past few decades, the growth of urban societies and population growth have led to the spread of distorted cities into separate regions with its original texture and its development towards agricultural land and its surroundings. This unplanned development leads to land use changes in the periphery of the city. In the past few decades, the city of Qorveh has encountered with the development of urban and peri-urban settlements, which caused changes in the land use of the city of Qorveh and its surrounding areas. Analysis of land use change in Qorveh city can be effective in planning for future development of the city. Therefore, to attempted to estimate and determine land use change trends, Landsat satellite images with TM, ETM and OLI sensors were used for the three time periods of 1986, 2000 and 2018. These images were categorized, validated and detected by the Neural Network method to five floors; urban lands, arable lands, dry lands, water zones and Bayer lands. Finally, Markov Autoclave was used to calculate land use changes in Qorveh city for 2031. The results indicate that, continued land use change would result in the degradation of agricultural land use.

  Keywords: Urban Development, Land Use Change, Automatic cells, Qorveh city
 • Elnaz Behzadpour, Mohammad Reza Farzad Behtash *, Zahra Saeede Zarabadi Pages 1063-1080
  Introduction

  Urban competitiveness as a new approach in urban planning tries to discuss urban development from a new perspective by having a kind of competition between cities to attract effective capital in development and emphasizing competitive advantage.Aim of the research: The purpose of this article is to present an analysis of the structural effects of effective drivers on the future state of urban competitiveness in the metropolis of Tehran.Research

  Methodology

  Research in terms of practical purpose, collecting information from documentary studies in the form of content analysis and specialized interviews with 20 expertsAnd it is Delphi. 43 Drivers Affecting the Future of Tehran Metropolitan Competitiveness in 7 economic, institutional, physical-spatial, environmental, individual-human, socio-cultural and technological and communication dimensions, which have been processed by structural interaction analysis method in MICMAC software.Geographical area of the research: According to the results of the 2016 census, the metropolis of Tehran has a population of 8679936 people in 22 regions, which are settled in an area of 716 square kilometers.Findings and

  Discussion

  The findings of the study indicate that out of 1359 measurable stimuli, 548 relationships with the number 2 have relatively strong impact relationships, plus 196 relationships have the number 3, which means that the key propulsion relationships are very They are many and have a lot of impact and effectiveness. The propulsion clustering system focuses on independent propulsion and about 20 propellants have low impact and effectiveness.

  Results

  The results show that among 43 drivers, 9 drivers are the most important drivers of the future competitiveness of Tehran metropolis, respectively: urban governance, quality of universities and research institutions, e-government, urban form and density, economic stability The system of using intelligent transportation, creating innovation through specialization of regional economy, the existence of knowledge-based and innovative business, urban management planning and market-based management have been identified, so priority should be given to these key drivers in formulating the future strategy of metropolitan competitiveness. Tehran should be provided through the foundation of upstream documents and the content of the urban competitiveness planning plan.

  Keywords: Urban Competitiveness, Propulsion, Tehran Metropolis
 • Ayub Badraq Nejad *, Hedieh Adeli Pages 1081-1094

  Analysis of Spatial Inequalities with Spatial Justice Approach in Cities Using Multi-Criteria Decision Making Techniques (Case study: 27 cities of Khuzestan province)AbstractThe purpose of this study is to analyze and measure the level of spatial inequality and prioritization of human settlements for urban planning in Khuzestan province. The present paper is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method and method of data collection is documentary and libraries. WASPAS, TOPSIS, Shannon entropy, integration model and multi-criteria decision making techniques have also been used. The results of WASPAS model show that Ahwaz city with development coefficient (0.612) is in the first place and Dezful city with development coefficient (0.228) is in the second place. The most deprived cities include: Qaleh Khajeh city with development coefficient (0.016) Twenty-sixth and Haftkel city with coefficient of development (0.015) ranks 20th. The results of the integration method show that 8 out of 27 selected cities are in stable condition. Six cities in semi-sustainable level and 13 cities in Khuzestan province are deprived which requires special attention of officials and managers of the province.Keywords: Spatial deprivation, Waspas, Spatial inequality, Khuzestan province.

  Keywords: Spatial deprivation, WASPAS, spatial inequality, Khuzestan province
 • Jalal Nakhaee *, Roghyeh Mehmani, Mehrdad Javid Nejad Pages 1095-1109

  In the design and construction of traditional and indigenous buildings, the use of renewable energies such as airflow, sunlight and heat in construction has been considered by the builders. It has also been tried to have the least negative impact on the environment. The main question of the research is what are the basics of designing residential buildings compatible with cold and mountainous climates in Tabriz metropolitan from the physical-identity aspect? In this study, descriptive-analytical and field methods were used, Delphi tools and techniques were used in the surveys to answer research questions, and for statistical conclusions and purpose-based documentation using SPSS software. 6 persons will be in the form of 22 Ph.D. students, 6 Architects professors, 22 residents of residential complexes which will be extracted and presented based on statistical methods. Cronbach's alpha was used for reliability of the questions. The purpose of the present study is to investigate the physical and identity components of the model by overlapping the indices of the model in addition to the necessary climatic studies to explain the models and patterns of this adaptation in cold and mountainous regions of Iran. The results show that there is a positive and significant relationship between the spatial domination subgroup (communication and joints) with the physical dimension as well as the identity dimension. There is a positive and significant relationship between sub-indices of open space, physical domination and contrast and differentiation with physical dimension.

  Keywords: Housing Design, Climatic Design, body, Identity, Cold, Mountain Climatic Introduction
 • Soheila Mohammadi, Maneigheh Ahmadi *, Abdolhasan Torfi Alivi Pages 1111-1123

  One of the requirements for achieving sustainable rural development is to provide a ground for the participation of villagers in their own destiny, which is possible through the strengthening of social capital under desirable rural governance. The purpose of this research is to investigate the effect of social capital on suitable rural governance of 7 villages in Drakan county in the central part of Shiraz country. The research type is applied and is of descriptive-analytical nature. Data collection method is library and field design, descriptive and inferential data analysis method and Vikor model are also used. The statistical population of this research is 3027 rural households in Drakan county. Using the Cochran formula, 341 families in 7 villages were selected to complete the questionnaire. The reliability of the questionnaire for social capital was 0.892% and for the suitable rural governance of 0.962%, which indicated their suitable value, and the formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The research findings show that with a confidence interval 99%, social capital and suitable rural governance are in a favorable situation. The results of the multivariate regression test show that there is a strong correlation with the value of 0.870 between social capital dimensions as an independent variable and desirable rural variable as a dependent variable.

  Keywords: Social capital, Rural Governance Rural, Sustainable Development, Vikor Model, Drake County
 • Zahra Saeede Zarabadi, Parvaneh Jalerajabi *, Reza Ahmadian Pages 1125-1138

  Urban land use and its location has always been an interesting topic for urban planners. As experts have tried to focus on the context and surroundings proximity, neighborhood, compatibility and incompatibilities, utility and other factors. By the expansion of geographical information systems, it is possible to focus on these factors and their impact on the planning process for land use allocation. At the same time, many scientific efforts have been made to integrate these systems and multi-criteria decision-making methods in order to enhance their ability to support decision making. Methods used in this field have also been widely used in various studies; one of the most important applications of these methods in urban planning is to determine the suitability of each parcel for allocating urban land uses. In this article which is applied in terms of purpose and is descriptive analytical in terms of method, the land-use suitability analysis as a scientific technique along with linear combination, and Delphi methods, have been used. Findings, which have been obtained from overlaying analytical maps (land prices, access to communication axes, number of blocks of land and air pollution's maps), indicate that what type of land use is more suitable for each parcel. The results of this paper are presented in the form of land use allocation scenarios. Comparison of the results of modeling with current situation shows that out of 2,166 parcels in the study area, 521 have no suitable uses and need change.

  Keywords: Land-use allocation, Land suitability analysis, geographical information systems, multi-criteria decision analysis, Weighted linear combination
 • Marjan Vahedi *, Ayyob Mahmodi Mostali Pages 1139-1151

  The purpose of this study was to investigate the socio-economic consequences of nomad’s settlement in the Godarpee Site of Kermanshah township. The present study in terms of the purpose is an applied research that performed by using a descriptive correlational method. The statistical population of this research was the households located in this site (N=60) that due to the few number of statistical population, all of them were studied by census method. The data gathering tool was a questionnaire that its content validity confirmed by panel of experts and for reliability of questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used (α= 0.72). Data analysis was implemented by using descriptive and inferential statistics with using SPSS software. Findings of means compare test showed that there was not significant difference between income, employment and animal husbandry of nomads in conditions of before and after of the settlement. But in the case of agriculture, forest and range lands there was significant difference at the %99 level. Also about social indicators such as literacy, cultural status, access to welfare facilities, security, age of marriage and environmental and individual health, there was significant difference at the %99 level in conditions of before and after the settlement and these indicators had a positive growth compared to the previous settlement.

  Keywords: nomads, settlement, economic consequences, social consequences
 • Maryam Sadegh Abarkoh, Avideh Talaei *, MohammadHadi Kaboli Pages 1153-1173

  Providing housing for low-income groups is one of the problems for governments. Low-income households spend much of their annual income on housing, so it is imperative for every government to provide housing for the welfare of society. The importance of social housing is due to the provision of adequate housing for the lower deciles and the adjustment of its important challenges due to limited energy resources and increased demand. The building sector is one of the largest energy consumers in the world, especially in Iran. Proper housing design avoids energy waste. Therefore, social housing design with the approach of optimal energy consumption as macroeconomic and social policy is considered in this study. If Iran continues the same process in energy production, transmission, distribution and consumption, it will pose a serious threat to the economy. The overall goals include reducing the share of housing in the living cost basket and optimizing energy use in social housing. The research method is analytical, field and simulation of the proposed model in Tehran, while maintaining affordable prices, respond to the housing demand by optimizing energy consumption. Initially, social housing was designed in accordance with design standards and based on cost, optimization of energy-efficient parameters such as form, orientation, neighborhood, details of building components, etc. and finally it was shown that the proposed scheme was more desirable than the existing one. The obtained results are providing solutions with economic justification of social housing plan by optimizing energy consumption.

  Keywords: Social housing, housing quality, energy, housing prices, welfare