فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و ششم شماره 1 (فروردین 1402)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (فروردین 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فریده اخلاقی*، معصومه میرتیموری، جمشید جمالی صفحات 1-9
  مقدمه

  انجام سزارین در سر عمیقا گیر کرده در لگن معمولا به روش سفالیک و یا بریچ انجام می شود که این دو با عوارض مادری و نوزادی همراه است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوارض مادری و نوزادی در روش درآوردن شانه قدامی با دو روش سفالیک و بریچ انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1400-1399 بر روی 111 نفر از مادران مراجعه کننده جهت زایمان در بیمارستان ام البنین (س) مشهد که شرایط ورود و رضایت شرکت در مطالعه را داشتند، انجام شد. سزارین در سه گروه 37 نفره خروج جنین به روش سفالیک، بریچ و شانه قدامی انجام شد. مدت عمل جراحی، میزان خونریزی، وسیع شده انسزیون، تروما به مثانه، پارگی عروق رحمی، آپگار و ترومای نوزاد، نیاز به بستری در NICUو مدت بستری مادر و نوزاد در سه روش بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های آنووا، کروسکال والیس و کای اسکویر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از بین عوارض مادری، وسیع شدن انسزیون رحمی (008/0=p) و تروما به عروق رحمی (033/0=p) در گروه درآوردن شانه قدامی نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود و تفاوت معنی داری داشت. عوارض نوزادان بین سه گروه تفاوت معناداری نداشت، فقط PH خون بندناف نوزادان بین سه گروه تفاوت معنی داری داشت (035/0=p). بر اساس نتایج آزمون تعقیبی من ویتنی، PH خون بندناف نوزادان در گروه شانه قدامی به طور معناداری بیشتر از گروه سفالیک (023/0=p) و بریج (037/0=p) بود.

  نتیجه گیری

  در سر عمیقا گیر کرده در لگن، عوارض وسیع شدن انسزیون و پارگی عروق رحمی با روش شانه قدامی کمتر است. در این مطالعه عوارض نوزادی بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت و فقط PH خون بند ناف نوزادان متولد شده در گروه شانه قدامی بهتر از دو گروه دیگر بود، لذا انتخاب روش شانه قدامی در این نوع سزارین ها ایمن است.

  کلیدواژگان: سزارین در سر عمیقا گیر کرده، روش هل دادن، روش کشیدن، روش Patwardhan
 • فریبا سیدالشهدایی، معصومه رضایی، خالد رحمانی، فریبا بخشی* صفحات 10-19
  مقدمه

  هورمون آنتی مولرین، ارتباط خوبی با سن زن، تعداد فولیکول های آنترال و نتیجه روش های کمک باروری دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سطح هورمون ضدمولرین با پاسخ تخمدانی و پیامدهای بارداری در زنان نابارور تحت درمان با ART و IUI انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به روش مقطعی (توصیفی - تحلیلی) در سال های 1400-1395 بر روی 186 زن نابارور تحت درمان با روش درمان نازایی ART مراجعه کننده به مرکز نازایی بیمارستان بعثت سنندج انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، سطح FSH و AMH، تعداد آمپول گونادوتروپین تزریق شده، تعداد فولیکول آنترال و تعداد جنین به دست آمده بررسی و در پرسشنامه ثبت شد. همچنین پیامدهای بارداری شامل سقط، مرگ جنینی، ناهنجاری جنینی و تولد تعیین و در پرسشنامه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین هورمون آنتی مولرین 0/3±0/4 با دامنه 12-1/0 نانوگرم بر میلی لیتر و میانگین هورمون FSH 5/2±1/6 با دامنه 7/12-6/0 واحد در میلی لیتر بود. بین سطح هورمون آنتی مولرین با تعداد HMG تزریق شده، تعداد تخمک بازیابی شده، تعداد جنین کل، جنین نوع A و B در زنان با IVF آگونیست ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p). بین سطح هورمون آنتی مولرین با سقط، مرگ جنینی، تولد زنده و ناهنجاری نوزاد ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  تعیین سطوح AMH در تجویز گنادوتروپین، پیش بینی تعداد فولیکول آنترال، تخمک بازیابی شده و تعداد جنین به دست آمده کمک کننده است، اما سطح هورمون آنتی مولرین با پیامدهای باروری ارتباط ندارد.

  کلیدواژگان: پیامد بارداری، گنادوتروپین آگونیست، هورمون آنتی مولرین، IVF
 • مریم رضوی، مرضیه قاسمی، ابوالفضل پاینده، فاطمه شیرخانی* صفحات 20-27
  مقدمه

  سال ها هیستروسالپنگوگرافی به عنوان استاندارد طلایی تشخیص ناهنجاری های حفره رحم به شمار می رفت و امروزه، هیستروسکوپی به عنوان روش مکمل مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت یافته های نقص پرشدگی های بدون تشخیص در هیستروسالپنگوگرافی توسط هیستروسکوپی در زنان نابارور انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) در سال 1400-1399 بر روی 107 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان که برای آن ها هیستروسالپنگوگرافی انجام شده و دارای نقص پرشدگی بدون تشخیص بودند، انجام شد. پس از انجام هیستروسکوپی، برای هر بیمار پرسشنامه ای شامل: سن بیمار، سن ناباروری، نوع ناباروری و یافته های هیستروسکوپی ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون های کای دو، فیشر و آزمون فرض دوجمله ای انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  64 نفر (81/59%) از بیماران دارای ناباروری از نوع اولیه و 43 بیمار (18/40%) دارای ناباروری از نوع ثانویه بودند. بیشترین یافته پاتولوژی در هیستروسکوپی، پولیپ بود که در 34 نفر (77/31%) از بیماران مشاهده شد که در بازه سنی 40-35 سال، بیشترین فراوانی را داشتند. 80 نفر (76/74%) از بیماران دارای یافته هیستروسکوپی غیرطبیعی و 27 نفر (25/23%) دارای یافته های طبیعی بودند. بر اساس آزمون Binomial، درصد یافته های طبیعی بین نتایج هیستروسکوپی و نقص پرشدگی های بدون تشخیص هیستروسالپنگوگرافی اختلاف آماری معناداری داشت (001/0>p).

  نتیجه گیری

  هیستروسالپنگوگرافی، روشی ساده برای تشخیص ناهنجاری های دستگاه تناسلی زنان است، ولی دارای حساسیت کمتری نسبت به هیستروسکوپی می باشد. بنابراین هیستروسکوپی در بررسی وضعیت بیمارانی که دارای نابارروری هستند، می تواند به تشخیص دقیق تر و بهتر کمک کند.

  کلیدواژگان: زنان نابارور، نقص پرشدگی، هیستروسالپنگوگرافی، هیستروسکوپی
 • صدیقه نوح جاه، رویا ورزنده، لیلا مرادی*، فردوس زمان، زهرا فرهنگیان، سید محمود لطیفی صفحات 28-39
  مقدمه

  دیابت بارداری، قوی ترین عامل پیش بینی کننده دیابت در آینده می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارزش شاخص ترکیبی دور کمر - تری گلیسیرید سه ماهه اول بارداری در پیش بینی بروز دیابت بارداری انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مورد شاهدی که با استفاده از داده های طرح کوهورت آینده نگر پیامدهای دیابت بارداری طراحی شد، از بین 9630 مادر غربالگری شده در طرح کوهورت، داده های 260 زن مبتلا به دیابت بارداری و 260 زن سالم باردار از نظر شاخص های بالینی، بیوشیمیایی و دموگرافیک مورد مقایسه قرار گرفتند. برای تعریف دیابت بارداری از معیار کارگروه بین المللی دیابت و بارداری استفاده شد. دور کمر و میزان تری گلیسیرید تمام مادران در سه ماهه اول بارداری اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های کای دو، تی مستقل رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک، بروز دیابت بارداری با تری گلیسیرید بالای 150 میلی گرم بر دسی لیتر ارتباط معنی داری نداشت (04/2-52/0: CI؛ 95%، 03/1=OR، 91/0=p). دور کمر بالای 85 سانتی متر با افزایش خطر بروز دیابت بارداری همراه بود (53/2-17/1: CI؛ 95%، 72/1=OR، 0005/0=p). خطر ابتلاء در مادرانی که دور کمر بیشتر از 85 سانتی متر و تری گلیسیرید بیشتر از 150 میلی گرم بر دسی لیتر داشتند، بیش از دو شاخص مورد نظر به تنهایی بود (03/6-71/1: CI؛ 95%، 21/3=OR، 0001/0>p).

  نتیجه گیری

  شاخص ترکیبی تری گلیسیرید و دور کمر زنان باردار در سه ماهه اول بارداری، شاخص نسبتا مناسبی جهت پیش بینی ابتلاء به دیابت بارداری می باشد.

  کلیدواژگان: افزایش دور کمر - تری گلیسیرید، دیابت بارداری، غربالگری
 • مریم خلیلی نژاد، ماندانا غلامی*، فرشته شاه محمدی درمنی، فرشاد غزالیان صفحات 40-53
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال اندوکرین شایع در زنان است که با مقاومت به انسولین (IR) ارتباط دارد. فاکتورهایی چون ادیپونکتین و APPL-1 در سیگنالینگ IR نقش دارند که تحت تاثیر ورزش قرار می گیرند. مطالعه حاضر هدف تاثیر تمرینات شنا بر مقاومت به انسولین و بیان ژن های ادیپونکتین و APPL-1 کبد به دنبال القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک موش های صحرایی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1400 36 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار انجام شد. موش ها در 6 گروه قرار گرفتند. تمرین شنا در گروه مداخله تمرینی (6 و 8 هفته/ 5 روز در هفته، هر جلسه 60 دقیقه و تغییر سرعت جریان آب از 715 لیتر در دقیقه) انجام شد. 24 ساعت بعد از قربانی شدن موش ها، میزان IR، بیان ژن های ادیپونکتین و APPL1 از بافت کبد اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه22) و آزمون تحلیل واریانس دوراهه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  اجرای 6 هفته تمرین بر سطوح سرمی IR (001/0=p) و بیان ژن ادیپونکتین (004/0=p) اثر معناداری داشت، در حالی که میزان بیان ژن APPL-1 (433/0=p) تاثیر معناداری نداشت. همچنین 8 هفته تمرین بر میزان IR (001/0=p) و بیان ژن های APPL-1 (001/0=p) و ادیپونکتین (001/0=p) تاثیر معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  تمرینات شنا می تواند منجر به تغییرات معنی دار در سطوح سرمی IR، بیان ژن های ادیپونکتین و APPL1 شود. به نظر می رسد 8 هفته تمرین شنا با بهبود بیشتر در مسیر متابولیکی می تواند اثرات مثبتی در بیماران PCOS داشته باشد.

  کلیدواژگان: ادیپونکتین، سندرم تخمدان پلی کیستیک، شنا، مقاومت به انسولین، APPL1
 • نازنین قاسمی، شبنم امیدوار*، سنا نظمی صفحات 54-62
  مقدمه

  زنان، مصرف کنندگان اصلی گیاهان دارویی هستند و معمولا استفاده از آنها را بدون در نظر گرفتن خطرات بالقوه مادری و جنینی، در دوران بارداری نیز ادامه می دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی مصرف گیاهان دارویی و ارتباط آن با سواد سلامت و نگرش زنان باردار نسبت به گیاهان دارویی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر در سال 1401 بر روی 322 زن بارداری که برای زایمان به بیمارستان های غرب استان مازندران مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بخش اول آن شامل: مشخصات دموگرافیک و الگوی مصرف گیاهان دارویی، بخش دوم پرسشنامه نگرش نسبت به مصرف گیاهان دارویی و بخش سوم، پرسشنامه سواد سلامت بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 322 زن باردار مشارکت کننده در مطالعه، 134 نفر (6/41%) از گیاهان دارویی در دوران بارداری استفاده کرده بودند. شایع ترین دلیل مصرف، مشکلات گوارشی بود و نعناع و گل گاوزبان، معمول ترین گیاهان مورد استفاده بودند. بیشترین فراوانی استفاده (5/65%) مربوط به سه ماهه اول و سوم بارداری بود. بین فراوانی مصرف با مشخصات دموگرافیک و سواد سلامت ارتباطی یافت نشد، ولی بین فراوانی مصرف با نگرش نسبت به مصرف گیاهان دارویی ارتباط معنی داری یافت شد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط فراوانی مصرف گیاهان دارویی با نگرش نسبت به گیاهان دارویی و از طرفی عدم ارتباط آن با سواد سلامت، لازم است نسبت به اصلاح نگرش و ارتقای آگاهی زنان باردار نسبت به مصرف گیاهان دارویی اقدام اساسی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: بارداری، سواد سلامت، گیاهان دارویی، نگرش
 • رضوان حاتمی، سولماز منیری جوادحصاری*، جعفر محسنی، ناصر پولادی صفحات 63-74
  مقدمه

  زنان با بیش از 2 بار تجربه سقط جنین، مبتلا به سقط خودبه خودی مکرر هستند که حدود 4/1-8/0% زوجین را دربرمی گیرند. ژن HULC به عنوان یک RNA غیررمزگذار بسیار مهم در سرطان کبد شناسایی شده و بعدها ارتباط آن با برخی از بیماری ها شامل سقط جنین مورد توجه قرار گرفت. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط چندشکلی تک نوکلیوتیدی G>A rs17144343 در ژن HULC با استعداد سقط های خودبه خودی مکرر در جمعیت زنان آذربایجان شرقی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مورد- شاهدی که در سال های 99-1398 انجام گرفت، DNA ژنومی از خون محیطی 150 فرد بیمار و 150 فرد سالم به روش رسوب نمکی استخراج شد و ژنوتیپ افراد با استفاده از Tetra-ARMS-PCR تعیین شد. داده های ژنوتیپی با استفاده از بسته نرم افزاری آنلاین جاواستات و SPSS  (نسخه 23) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  توزیع ژنوتیپی rs17144343 برای ژنوتیپ های GA  وGG  به ترتیب در گروه بیماران 7/24% و 3/75% و در گروه کنترل 2% و 98% به دست آمد. همچنین فراوانی آللA  در افراد مبتلا 4/12% و در گروه شاهد 1% بود. میان استعداد بروز سقط مکرر و چندشکلی G>A rs17144343 ژن HULC ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0>p). همچنین در بررسی ارتباط این چندشکلی با برخی ویژگی های بالینی و پاتولوژیک، ارتباط معنی داری میان ژنوتیپ های این لکوس و رابطه خویشاوندی والدین زوجین وجود داشت (003/0=p).

  نتیجه گیری

  میان چندشکلیrs17144343  ژن HULC و استعداد ابتلاء به سقط خودبه خودی مکرر ارتباط معنی داری مشاهده شد. با این وجود، مطالعات بر روی نمونه جمعیتی بزرگ تر می تواند در تایید بیشتر این یافته موثر باشد.

  کلیدواژگان: چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs17144343، ژن lncRNA HULC، سقط خودبه خودی مکرر
 • زینب صحرائیان، مسعود کریمی*، محمدحسین شریفی، لیلا قهرمانی، علی اصغر رحمانیان کوشککی صفحات 75-83
  مقدمه

  از جمله مواد غذایی مفید در کنترل علایم یایسگی می توان به غذاهای حاوی فیتواستروژن اشاره کرد. تحقیقات نشان می دهند که این غذاها می توانند برای سلامتی زنان یایسه مفید باشند. با توجه به اهمیت درمان های غیردارویی در کاهش علایم یایسگی و تایید اثربخشی مصرف فیتواستروژن در کاهش آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مصرف فیتواستروژن و ارتباط آن با علایم یایسگی انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در سال 1401 بر روی 130 زن میانسال 55-45 ساله ساکن شهرستان جهرم انجام شد. پرسشنامه های مورد استفاده شامل: ویژگی های دموگرافیک، مقیاس درجه بندی علایم یایسگی، دانش و نگرش در خصوص مواد غذایی حاوی فیتواستروژن و ثبت 3 روزه مواد غذایی به منظور بررسی مصرف فیتواستروژن ها بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 24) و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین مقدار فیتواستروژن مصرف شده روزانه شرکت کنندگان 36/33±92/72 میلی گرم بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، مقدار کل مصرف فیتواستروژن ارتباط معکوس و معنی داری با علایم روانی یایسگی داشت (01/0=p، 190/0- =r)، اما بین علایم جسمی، ادراری تناسلی و کل علایم یایسگی با میزان مصرف فیتواستروژن ها ارتباط معنی داری یافت نشد (11/0=p).

  نتیجه گیری

  مصرف فیتواستروژن ها تا حدی منجر به کاهش علایم روانی در زنان یایسه می گردد، ولی در علایم جسمانی تاثیری ندارند.

  کلیدواژگان: زنان، فیتواستروژن، یائسگی
 • لیلا علیزاده، سیده هانیه علم الهدی* صفحات 84-93
  مقدمه

  سرطان دهانه رحم، یکی از شایع ترین سرطان های زنان بوده و مهم ترین عامل آغازگر آن، ویروس پاپیلومای انسانی می باشد. با توجه به تناقض یافته ها در مورد نقش آنتی اکسیدان ها در کنترل سرطان ها، مطالعه حاضر با هدف مروری سیستماتیک بر مطالعات موجود در زمینه بررسی نقش این عناصر و خطر ابتلاء به ویروس پاپیلومای انسانی و نیوپلازی داخل اپی تلیالی دهانه رحم (CIN) انجام شد.

  روش کار

  مطالعه مرور سیستماتیک حاضر، حاصل جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر web of science،PubMed ،Embase ، google scholar،Scopus ، Magiran و SID توسط دو محقق بر اساس دستورالعمل PICO و استفاده از کلیدواژه های Mesh شامل: antioxidants، vitamins، Nutritional Status، Diet،Human papillomavirus ، Papillomavirus Infections، Uterine Cervical Neoplasms و ترکیب آنها با کمک عملگرهای AND و OR و شامل مطالعات مشاهده ای و کارآزمایی بالینی بود که به زبان انگلیسی و فارسی در 10 سال اخیر (2022-2012) منتشر شده بودند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از چک لیست NOS استفاده شد.

  یافته ها

  در نهایت 7 مقاله با 13211 مشارکت کننده وارد مطالعه شدند. آنتی اکسیدان ها شامل: روی، سلنیوم، کاروتنوییدها، فلاونوییدها، منگنز و ویتامین های B12، C، A، D، B2، E و فولات (ویتامین B9) بود. نتایج نشان داد آنتی اکسیدان ها با مکانیسم خنثی کردن اثر استرس اکسیداتیوها و آسیب های DNA سلولی متعاقب حمله ویروس، موجب کاهش ابتلاء به HPV پایدار و تغییرات نیوپلاستیک شده و در زنان با سطوح سرمی بالاتر آنتی اکسیدانی، خطر ابتلاء به عفونت به طور معنی داری کاهش می یابد و در صورت ابتلاء، شانس پیشروی به CIN نسبت به گروه کنترل کمتر می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به شواهد مختلف در مورد نقش آنتی اکسیدان ها در کاهش ابتلاء به ویروس HPV و نیوپلازی داخل اپی تلیالی، می توان در کنار سایر اقدامات مراقبتی و درمانی، از رژیم های غذایی و یا مکمل های حاوی این عناصر، در پیشگیری از ابتلای زنان در معرض خطر بهره برد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، سرطان دهانه رحم، ویروس پاپیلومای انسانی
 • سید سبحان بحرینی*، محمدرضا دباغ، رضا ابراهیمی، الناز هارونی صفحات 94-106
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز زنان است که احتمالا با برخی بیماری های خودایمنی نظیر خودایمنی تیرویید (AIT) ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف برآورد میزان شیوع AIT در زنان مبتلا به PCOS، به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.

  روش کار

  مطالعه مروری حاضر بر اساس چک لیست موارد ترجیحی در گزارشات مقالات مروری نظام مند و فراتحلیل (PRISMA) انجام شد. مستندات پژوهش با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان از جمله Iranmedex، SID، Magiran و پایگاه های انگلیسی زبان Scopus، Pubmed، Web of science و موتور جستجوگر Google Scholar از تاریخ 1 ژانویه تا 1 آگوست 2022 گردآوری شدند. تمام مستندات مرور شده در 4 سطح انتخاب، مقایسه، مواجهه و نتیجه توسط چک لیست Newcastle-Ottawa مورد ارزیابی کیفی واقع شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متاآنالیز جامع (CMA) (نسخه 1/3) انجام شد.

  یافته ها

  در مجموع 9 مطالعه با حجم 2290 فرد شرکت کننده وارد متاآنالیز شدند. میزان شیوع AIT در افراد مبتلا به PCOS برابر 4/26% (2/32-3/21:CI 95%) و در زنان سالم 7/11% (7/16-1/8:CI 95%) برآورد گردید. مطالعات زیرگروهی شیوع بیشتر AIT را در مبتلایان جوان تر گزارش دادند. هم چنین، تحلیل فرارگرسیون نشان داد که بین منطقه مورد مطالعه با شیوع بیماری AIT ارتباط معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  ارتباط معناداری در افزایش میزان شیوع AIT میان بیماران مبتلا به PCOS وجود دارد. این موضوع اهمیت ارزیابی و پایش عملکرد تیرویید را در افراد مبتلا به PCOS نشان می دهد.

  کلیدواژگان: خودایمنی تیروئید، سندرم تخمدان پلی کیستیک، متاآنالیز، مرور نظام مند
 • مهدی پوراصغر*، میترا مصلحی جویباری، فاطمه مصلحی جویباری، میثم کرد صفحات 107-113
  مقدمه

  سرطان پستان، مهم ترین و رایج ترین بیماری زنان و دومین میزان مرگ و میر بعد از سرطان ریه می باشد. با توجه به اینکه توده پستان، درمان دارویی نداشته و درمان اصلی و قطعی آن جراحی است و عوارض ناشی از بیهوشی دارویی در آنها بالا بوده، لذا استفاده از بیهوشی هیپنوتیزمی، راه مناسبی برای کاهش عوارض ناشی از بیهوشی، بهبود سریع تر جراحت و کاهش مدت زمان اقامت در بیمارستان است. با توجه به فواید استفاده از هیپنوتیزم در جراحی پستان، این پژوهش با هدف بررسی موردی بیهوشی هیپنوتیزمی در جراحی توده پستان انجام گرفت.

  معرفی بیمار:

   در این مطالعه موردی که از درمان غیردارویی (روان درمانی) برای جلوگیری از عوارض بیهوشی دارویی از بیهوشی هیپنوتیزمی استفاده شد، نمونه مورد بررسی زن 45 ساله بود که با تشخیص توده پستان در بیمارستانی در شهر ساری بستری و چند ساعت پس از عمل جراحی پارشیل ماستکتومی با حال مساعد از بیمارستان ترخیص گردید. هیپنوتیزم توسط روان پزشک و فلوشیپ روان درمانی که در انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران دوره هیپنوتیزم درمانی را گذرانده بودند، انجام شد. بیمار تحت جراحی مستقیم با بیهوشی هیپنوتیزمی قرار گرفت و پس از اتمام این جراحی که حدود 30 دقیقه زمان برد، با استفاده از القای مستقیم هیپنوتیزم، بیمار هوشیاری کامل خود را به دست آورد و چند ساعت پس از عمل با حال مساعد بیمارستان را ترک کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به عمل های متعدد جراحی و فواید هیپنوتیزم، توصیه می شود شرایط بکارگیری از این روش با توجه به ماهیت درمان فراهم شود.

  کلیدواژگان: بیهوشی، روش های جراحی، سرطان پستان، هیپنوتیزم
|
 • Farideh Akhlaghi *, Masoumeh Mirteimouri, Jamshid Jamali Pages 1-9
  Introduction

  Caesarean section in deeply engaged fetal head is done by cephalic or breech method and these two methods are associated with maternal and neonatal complications. The present study was performed with aim to compare the maternal and neonatal complications of cesarean section in anterior shoulder method, cephalic and breech methods.

  Methods

  This clinical trial study was carried out in 2020-2021 on 111 mothers referred for delivery in Omolbanin hospital of Mashhad. They had inclusion criteria and consent to participate in the study. Cesarean section was performed in three groups of 37 people: cephalic, breech and anterior shoulder method. The duration of surgery, amount of bleeding, extension of incision, bladder trauma, uterine vessels trauma, Apgar score, newborn's trauma, need to NICU admission, and duration of mother and newborn hospitalization were compared in three groups. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and ANOVA, Kruskal-Wallis and chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Among maternal complications, extension of uterine incision (p=0.008) and trauma to uterine vessels (P=0.033) was less in the anterior shoulder group than the other two groups and the difference was significant. There was no significant difference between the three groups in neonatal complications, only pH of the umbilical cord blood of the newborns was significantly different between the three groups (p=0.035). Based on the results of Mann-Whitney post hoc test, the cord blood pH of infants in the anterior shoulder group was significantly higher than the cephalic (p=0.023) and breech (p=0.037) groups.

  Conclusion

  Cesarean section in deeply engaged fetal head with the anterior shoulder method had less maternal complication include extension of uterine incision and trauma to the uterine vessels. In this study, there was no significant difference between the three groups in neonatal complications, and only the neonatal cord blood pH in the anterior shoulder group was better than the other two groups, so it is safe to choose the anterior shoulder method in this type of cesarean section.

  Keywords: Deeply engaged head cesarean section, Patwardhan Method, Pull method, Push method
 • Fariba Seyedoshohadaei, Masomeh Rezaie, Khaled Rhmani, Fariba Bakhshi * Pages 10-19
  Introduction

  Anti-Mullerian Hormone (AMH) is related to woman's age, the number of antral follicles, and the outcome of assisted reproductive techniques. The present study was performed with aim to evaluate the relationship between anti-mullerian hormone levels and ovarian response and pregnancy outcomes in infertile women undergoing assisted reproductive techniques (ART) and IUI.

  Methods

  This cross-sectional (descriptive-analytical) study was performed on 186 infertile women undergoing ART referred to Besat Hospital Infertility Center, Sanandaj, Iran during 2016-2020. Demographic information, FSH level, AMH level, number of gonadotropin injections, number of antral follicles and number of fetuses were evaluated and recorded in the questionnaire.. Also, pregnancy outcomes including abortion, fetal death, fetal malformation and birth were determined and recorded in the questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and chi-square, Fisher exact, one-way analysis of variance and Pearson correlation. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean of anti-mullerian hormone level was 4.0±3.0 (range of 0.1 to 12 ng / ml) and the mean of FSH level was 6.1±2.5 (range of 0.6 to 12.7 IUI / L). There was a significant relationship between anti-mullerian hormone level with the number of ovarian follicles, number of injected HMG, number of eggs retrieved, total number of embryos (P <0.05). There was no significant relationship between anti-mullerian hormone levels with abortion, fetal death, live birth and neonatal malformations (P >0.05).

  Conclusion

  Determination of AMH levels can help for administration of gonadotropins, prediction of antral follicle numbers, number of eggs retrieved and number of embryos obtained, but Anti-mullerian hormone levels are not associated with pregnancy outcomes.

  Keywords: Anti-mullerian hormone, Agonist, Gonadotropin, IVF, Pregnancy outcome
 • Maryam Razavi, Marzieh Ghasemi, Abolfazl Payandeh, Fatemeh Shirkhani * Pages 20-27
  Introduction

  For many years, hysterosalpingography was considered as the gold standard for the diagnosis of uterine cavity abnormalities, and today, hysteroscopy has been proposed as a complementary method. The present study was conducted with aim to investigate the accuracy of findings of undiagnosed filling defects in hysterosalpingography by hysteroscopy in infertile women.

  Methods

  This cross-sectional (descriptive-analytical) study was conducted in 2020-2021 on 107 infertile women referred to Ali Ibn Abi Talib (AS) Hospital of Zahedan. Hysterosalpingography was performed for women and they had undiagnosed filling defects. After performing hysteroscopy, a questionnaire was recorded for each patient including: patient's age, age of infertility, type of infertility and hysteroscopy findings. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and chi-square, Fisher, and Binomial tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  64 patients (59.81%) had primary infertility and 43 (40.18%) had secondary infertility. The most pathological finding in hysteroscopy was polyp that was observed in 34 patients (31.77%) which were most frequent in the age range of 35-40 years. Also, 80 patients (74.76%) had abnormal hysteroscopy findings and 27 (23.25%) had normal findings. According to the Binomial test, there was a statistically significant difference between the percentage of normal findings between hysteroscopy results and filling defects without hysterosalpingography (P<0.001).

  Conclusion

  Hysterosalpingography is a simple method for diagnosing abnormalities of the female reproductive system, but it is less sensitive than hysteroscopy. Therefore, hysteroscopy can help for more accurate and better diagnosis in examining the condition of patients with infertility.

  Keywords: Filling defect, Infertile Women, Hysterosalpingography, Hysteroscopy
 • Sedigheh Nouhjah, Roya Varzandeh, Leila Moradi *, Ferdos Zaman, Zahra Farhangian, Seyed Mahmoud Latifi Pages 28-39
  Introduction

  Gestational diabetes is the strongest predictor of diabetes in the future. This study was performed aimed to determine the association between the Hypertriglyceridemic waist phenotype of first trimester and the incidence of gestational diabetes.

  Methods

  This case-control study was designed using the data of gestational diabetes outcomes cohort study. Among 9630 screened mothers in cohort study, 260 women with GDM and 260 healthy pregnant women were compared in terms of clinical, biochemical, and demographic indicators. Gestational diabetes (GDM) was defined by the International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) criteria. Waist circumference and triglyceride levels of all mothers were measured in the first trimester of pregnancy. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and Chi-square tests, independent t, univariate and multivariate regression. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  According to Logistic regression results, the incidence of gestational diabetes was not significantly associated with triglycerides above 150 mg/dL (OR = 1.03 (0.95% CI: 0.52-2.04, P= 0.91)). Waist circumference above 85 cm was associated with a higher risk of developing GDM (OR = 1.72 (0.95% CI: 1.17-2.53, P = 0.005)). The risk of GDM occurrence in mothers with a waist circumference of more than 85 cm and a triglyceride greater than 150 mg /dL was more than the two indicators alone (OR = 3.21 (0.95% CI: 1.71-6.03, P<0.001).

  Conclusion

  The combined index of triglyceride and waist circumference of pregnant women in the first trimester of pregnancy is a relatively good indicator for predicting gestational diabetes.

  Keywords: Gestational diabetes, Hypertriglyceridemic Waist, Screening
 • Maryam Khalilinejad, Mandana Gholami *, Fereshteh Shah Mohammadi Dermani, Farshad Ghazalian Pages 40-53
  Introduction

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder in women which is associated with insulin resistance (IR). Some Factors such as adiponectin and APPL-1 play a role in IR signaling that is affected by exercise. Therefore, the present study was conducted with aim to evaluate the effect of swimming training on the IR and the expression of adiponectin and APPL1 genes following induced PCOS in rats.

  Methods

  This experimental research was conducted in 2021 on 36 female wistar rats. The rats were divided in six groups. Swimming training was done (six and eight weeks/five days a week, 60 min each session/ flow of the water speed was increased from seven to 15 L/M). After 24hr of sacrifices the mice, the level of IR, expression of adiponectin and APPL1 genes were measured in the liver tissue. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and two-way ANOVA. P< .05 was considered statistically significant.

  Results

  Six weeks of training had a significant effect on IR serum levels (P=0.001) and adiponectin gene expression (P=0.004), while it had no significant effect on APPL-1 gene expression (P=0.433). Also, eight weeks of exercises had a significant effect on the IR (P=0.001) and the expression of APPL-1 and adiponectin genes (P=0.001).

  Conclusion

  Swimming training can lead to significant changes in IR serum levels, expression of adiponectin and APPL-1 genes. It seems that 8 weeks if swimming training have positive effects in PCOS patients by improving the metabolic pathway.

  Keywords: Adiponectin, APPL-1, insulin resistance, Polycystic ovary syndrome, Swimming
 • Nazanin Ghasemi, Shabnam Omidvar *, Sana Nazmi Pages 54-62
  Introduction

  Women are the main users of medicinal plants and they usually continue using them during pregnancy without considering the potential maternal and fetal risks. The present study was performed with aim to determine the frequency of consumption of medicinal plants and its relationship with health literacy and attitude of pregnant women towards medicinal plants.

  Methods

  This descriptive-analytical and retrospective study was conducted in 2022 on 322 pregnant women who visited the hospitals in the west of Mazandaran for delivery. Data collection tools was questionnaire that the first part included the demographic characteristics and the pattern of medicinal plant consumption, the second part was the attitude toward the consumption of medicinal plants, and the third part was the health literacy. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and Independent t and Chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Among 322 pregnant women participated in this study, 134 (41.6%) consumed medicinal plants during pregnancy. The most common reason for consumption was digestive problems. Mint and borage were the most commonly used herbs. The first and third trimesters of pregnancy were the most common times of consuming herbs (65.5%). No relationship was found between the frequency of consumption with demographic characteristics and health literacy, but a significant relationship was found between frequency of consumption and attitude towards medicinal plants (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the relationship between prevalence of medicinal plant consumption and attitude towards medicinal plants, and lack of the relationship with health literacy, it is necessary to take a fundamental action to improve the attitude and raise the awareness of pregnant women regarding the use of medicinal plants.

  Keywords: Attitude, Health Literacy, Medicinal Plants, pregnancy
 • Rezvan Hatami, Solmaz Moniri Javadhesari *, Jafar Mohseni, Nasser Pouladi Pages 63-74
  Introduction

  Women who experience more than two miscarriages suffer from recurrent pregnancy loss(RPL) which involves about 0.8% to 1.4% of couples. The lncRNA HULC gene was first discovered for its significant regulatory function in Hepatocellular carcinoma and then was considered in other diseases including RPL. The present study was performed with aim to investigate the association of G>A single nucleotide polymorphism of rs17144343 in HULC gene with susceptibility to recurrent miscarriages in women population of Eastern Azerbaijan of Iran.

  Methods

  In this case-control study which was performed in 2019-2020, genomic DNAs of 150 patients and 150 healthy individuals were extracted from the peripheral blood samples by salting-out method. Then, genotyping of rs17144343 locus was determined by TETRA-ARMS-PCR assay. Finally, the genotyping data were statistically analyzed using the software package javastat online statistics and SPSS (version 23).

  Results

  The genotypic distribution of rs17144343 for GA and GG genotypes were respectively 24.7% and 75.3% for cases and 2% and 98% for the control group. The frequency of allele A in controls was 1% and in case individuals was 12.4%. There was a significant relationship between the risk of recurrent pregnancy loss and rs17144343 polymorphism of HULC gene (P<0.001). Also, by considering some clinical and pathological characteristics, it was revealed that there is a significant relationship between genotypes and the familial relationship between the couple's parents (P=0.003).

  Conclusion

  The results obtained in his study demonstrated that G>A polymorphism of rs17144343 in HULC gene has a significant role in susceptibility to recurrent pregnancy loss, but larger sample studies are required to further verify this finding.

  Keywords: LncRNAHULC gene, Recurrent pregnancy loss, rs17144343 Single-nucleotide polymorphism
 • Zeinab Sahraian, Masoud Karimi *, Mohammad Hossein Sharifi, Leila Gharamani, AliAsghar Rahmanian Kushkaki Pages 75-83
  Introduction

  Phytoestrogen containing foods are known useful in controlling menopause symptom. Researches revealed that these foods can be useful for the health of menopausal women. Considering the importance of non-pharmacological treatments in reducing menopausal symptoms and confirming the effectiveness of phytoestrogen consumption in reducing these symptoms, this study was conducted to investigate the amount of phytoestrogen consumption and its relationship with menopausal symptoms.

  Methods

  This cross-sectional study was performed in 2022 on 130 middle-aged (45 to 55 years old) women living in Jahrom, Iran. Tools used in this study included a demographic questionnaire, a menopause rating scale, knowledge and attitude regarding phytoestrogen-containing foods and a 3-day food record questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 24) and Pearson correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean amount of phytoestrogen consumed daily by the participants was 72.92±33.36 mg. Pearson correlation analyses indicated that the total amount of phytoestrogens consumed had an inverse and significant correlation with the psychological symptoms of menopause (p=.01, r=-0.190), but no significant relationship was found with the physical, urogenital, and total symptoms of menopause with amount of phytoestrogens consumed (p=0.11).

  Conclusion

  The consumption of phytoestrogens to some extent leads to a reduction of mental symptoms in menopausal women, but they have no effect on physical symptoms.

  Keywords: Menopause, Phytoestrogen, Women
 • Leila Alizadeh, Seideh Hanieh Alamolhoda * Pages 84-93
  Introduction

  Cervical cancer is one of the most common cancers in women and the HPV is an important factor to induce it. According to the contradictory findings about the role of antioxidants in cancer control, the present study was conducted with the aim of a systematic review of the existing studies on the role of these elements and the risk of HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia (CIN).

  Methods

  This systematic review was performed by a search in the reliable databases of PubMed, Web of Science, Google Scholar, Embase, Scopus, Magiran and SID by two researchers, based on the PICO guidelines and the use of Mesh terms including antioxidants, vitamins, nutritional status, diet, uterine cervical neoplasms, papillomavirus Infection, and Human papillomavirus and their combination using AND and OR operators that included observational studies and clinical trial and were published in English or Persian in the recent ten years (2012-2022). NOS checklist was used to evaluate the quality of articles.

  Results

  Finally, 7 articles with13211 participants included in this study. Antioxidants included zinc, selenium, carotenoids, flavonoids, manganese, and vitamins B12, C, A, D, B2, E, and folate. The results showed that antioxidants by neutralizing the effect of oxidative stress and cellular DNA damage following a virus attack reduce the incidence of persistent HPV and neoplastic changes. In women with higher serum levels of antioxidants, the risk of infection and the chance of progression to CIN is significantly reduced compared to the control group.

  Conclusion

  According to various evidence about the role of antioxidants in reducing HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia, concurrently with other care and treatment, diets or supplements containing these elements can be used to prevent infection in women at risk.

  Keywords: Antioxidants, Cervical Cancer, Human papillomavirus
 • Seyed Sobhan Bahreiny *, Mohammad Reza Dabbagh, Reza Ebrahimi, Elnaz Harooni Pages 94-106
  Introduction

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the women's most common endocrine disorders, which may be is associated with some autoimmune diseases such as autoimmune thyroiditis disorders (AIT). This study was performed with aim to evaluate the prevalence of autoimmune thyroiditis in women with PCOS by a systematic review and meta-analysis.

  Methods

  This review study was performed based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) checklist. The research documents were collected by searching Persian-language databases such as Magiran, Sid, Iranmedex, and English-language databases such as Web of Science, Pubmed Scopus, and Google Scholar from January 1 until August 1, 2022. All studies were evaluated by the Newcastle-Ottawa scale at the four levels of selection, comparison, exposure, and outcome. Data analysis was performed with comprehensive meta-analysis (CMA) software (version 3.1).

  Results

  A total of 9 studies with 2290 participants were included in the meta-analysis. The prevalence of AIT in patients with polycystic ovary syndrome was 26.4% (95% CI: 21.3-32.2) and in healthy women was 11.7% (95% CI: 8.1-16.7). Subgroup studies demonstrated a higher prevalence of AIT in younger patients. Meta-regression analysis also showed a significant association between the study area and the prevalence of AIT.

  Conclusion

  There is a significant association between the increased prevalence of AIT in patients with PCOS. This shows the importance of evaluating and monitoring thyroid function in patients with PCOS.

  Keywords: Meta-analysis, Polycystic ovary syndrome, Systematic review, Thyroid autoimmune
 • Mehdi Pourasghar *, Mitra Moslehi Jouybari, Fatemeh Moslehi Jouybari, Meisam Kord Pages 107-113
  Introduction

  Breast cancer is the most important and common disease among women, which has the second highest death rate after lung cancer. Considering that the breast mass has no medical treatment and its definitive treatment is surgery and the side effects caused by drug anesthesia are high, so using hypnotic anesthesia is a good way to reduce the effects caused by anesthesia, faster healing the injury and reducing the length of hospital stay. Therefore, considering the benefits of using hypnosis in breast surgery, this research was conducted as a case study of hypnotic anesthesia in breast lump surgery.

  Case presentation

  In this case study, which used non-drug treatment (psychotherapy) i.e. hypnotic anesthesia to prevent the side effects of medical anesthesia, the investigated sample was a 45-year-old woman who was admitted to a hospital in Sari after diagnosed with a breast mass and was discharged from the hospital in a good condition a few hours after the partial mastectomy. Hypnosis was performed by an experienced psychiatrist and psychotherapy fellowship in the Scientific Association of Clinical Hypnosis of Iran. The patient underwent direct surgery by hypnotic anesthesia and after the completion of the surgery, which took about 30 minutes, using direct induction of hypnosis, the patient regained full consciousness and left the hospital a few hours after the operation in a good mood.

  Conclusion

  Considering the many surgical operations and the benefits of hypnosis, it is recommended to provide the conditions for using this method according to the nature of the treatment.

  Keywords: Anesthesia, Breast Cancer, Hypnosis, Surgical procedures