فهرست مطالب

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • گلناز مرادی پسند، تهمورث بشیریه*، حسین غلامی دون صفحات 7-34
  حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرایم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرایم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارایه نمود.
  کلیدواژگان: کیفرگرایی، کیفرزدایی، عوام گرایی، امنیت مداری، شدت گرایی
 • علی خالقی، سیامک اصغرلو* صفحات 35-70
  ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارایه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارایه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تایید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها موثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری دو، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم
 • سید منصور میرسعیدی، حسین سبحانی* صفحات 75-116
  ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تامین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورهای پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سوالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارایه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.
  کلیدواژگان: پول شویی، تامین مالی تروریسم، رویکرد ریسک پایه، سند ملی ارزیابی ریسک، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی
 • مهرانگیز روستائی*، محمد باقر مقدسی صفحات 117-150
  مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت‎های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتا اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.
  کلیدواژگان: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم سازی، پیشگیری از بارداری، اصول جرم انگاری، کنترل جمعیت
 • مرتضی عارفی* صفحات 151-176
  جرم انگاری فرآیندی خردمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توام با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیش روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است.
  یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیم قانونگذار در جرم پنداشتن تکدی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریم آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفا در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توام باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.
   
  [1]. Jonathan Schonsheck
  کلیدواژگان: جرم انگاری، تکدی، جاناتان شنشک، آزادی، جرم زدایی
 • پیمان غیوری نیا، سید علی میر ابراهیمی*، محمدعلی قربانی صفحات 177-207

  یکی از کلیدی ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارایه گردیدند.جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند. تعداد کل آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده اند (حجم نمونه) روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می باشد. محقق در این طرح از همکاری موثر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشند.

  کلیدواژگان: بزهکاری، طفل و نوجوان، عوامل محیطی، کانون اصلاح و تربیت، پیشگیری
 • مرتضی راسته*، عبدالعلی توجهی، مژگان نعمتی صفحات 209-241
  دادرسی علنی به جای ماهیت تک بعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حق بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مولفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مولفه ها، در پی پاسخ به این سوال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مولفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.
  کلیدواژگان: دادرسی علنی، افکار عمومی، حقوق متهم، نظام بین المللی حقوق بشر، دادرسی منصفانه
 • محمد پیرانی، اصغر عباسی*، علی قربانی صفحات 243-287
  پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رویت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مساله شناسایی آنها را برای مامورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.
  کلیدواژگان: عملیات مخفی، پلیس، دام گستری، جرایم اقتصادی، پول شویی
 • ثریا سبهانی، بهمن گرجیان*، خلیل محمودی، الخاص ویسی صفحات 289-316
  زبان شناسی حقوقی، مطالعه علمی زبان به صورت کاربردی و متناسب با اهداف حقوقی است. این رشته شاخه ای از زبان شناسی کاربردی که بر پایه دانش زبانی و در راستای نیاز افراد در مطالعه پرونده های قانونی بشر شکل گرفته است و در مسیر رشد و پویایی خود، به مبانی زبانشناسی نظری در امور حقوقی نیازمند است. در دادگاه ها پرونده هایی وجود دارد که رسیدگی به آنها در گرو تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین آن است. به همین منظور بر آنیم تا در یک پژوهش توصیفی و تحلیلی، رویکرد زبان شناسی حقوقی مک منامین[1] را در مورد تحلیل و کارکرد آن را در خصوص تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در محاکم دادرسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، پس از گریزی کوتاه به نقطه نظرات این زبان شناس، دو پرونده واقعی در دادگاه های خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد این نظریه می تواند در کشف جرم و احراز هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در پرونده های حقوقی کارگشا باشد. آنچه لزوم آن در طول این پژوهش بیش از پیش احساس شد، نیاز مبرم به حضور یک زبان شناس حقوقی متخصص و آشنا با نشانگرهای سبکی و کلامی نظیر ویژگی های آوایی، واژگانی، معنایی، نحوی در شناخت هویت متهم است. این مدل می تواند در تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری متهمان به بازجوی پرونده، قاضی و وکلا کمک نماید. [1]. Gerald. R. McMenamin, Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics. (New York: CRC Press. 2002), 306.
  کلیدواژگان: زبان شناسی حقوقی، تشخیص هویت گفتاری و نوشتاری، مک منامین، متهم، دادگاه
 • سمیرا تاج خراسانی، غلامحسین مسعود*، محسن شکرچی زاده صفحات 317-345
  علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و بر اساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ایران به وجود آمده است و معطوف به حل مسایل و مشکلات این جامعه باشند؛ بنابراین، مسایل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند تا از آنها نتیجه مطلوب به دست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی[1]) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه پیشگیری و کنترل جرم است. بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد؛ زیرا نظریه از آن کشور خود نیست و بر مبنای مساله کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارایه داده است، در این صورت باید با دادن یک ظاهر بومی، بومیزه شود ولی در ماهیت آن نیز تغییری ایجاد نشود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه، چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم. [1]. Hirschi
  کلیدواژگان: بومی سازی، کنترل اجتماعی جرم، مبانی اسلامی ایرانی، علوم انسانی، پیشگیری
 • محمد ناظمی پور، مهرداد رایجیان اصلی*، فیروز محمودی جانکی، محمدرضا الهی منش صفحات 347-390
  انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدیولوژی سیاسی آن اصولا در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساسا در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیان آسیب های گسترده را که ناشی از نتایج سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسع فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیت به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.
  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی شناسی، پاسخ گذاری، جرم حکومتی، نظام عدالت جنایی، رهیافت های تجویزی
 • حکیمه فرنام* صفحات 391-415
  عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیده نوظهور دیگر با اقبال کم نظیری روبه رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصه میدانی جلوه هایی از آن به منصه ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش هایی برای تداوم و توسعه این جلوه ها در بدنه نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیه لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و موثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلا از این دست اقبال ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین های حبس و امثالهم، بهره هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت آمیز بودن پذیرش هر تیوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوته نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزه ماهیت و نتایج برنامه ها، به ناکافی بودن مدل ها و برنامه های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست یافته است و پیشنهاد هایی ارایه نموده اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، انتقادات، فلسفه، لایحه عدالت ترمیمی، چالش
|
 • Golnaz Moradi Pasand, Tahmoores Bashiriyeh *, Hossein Gholami Pages 7-34
  Throughout its life, the criminal law has used a variety of methods to response to crimes. Although the criminal justice system seeks to find the most appropriate procedure to respond to crimes, the most common procedure has been to resort to criminal mechanisms.When this procedure leads to determination of disproportionate punishments, aggravation of punishments, strictness in to execute them, it is said that penalty-orientation has penetrated into the realm of criminal justice. Penalty-orientation, as one of the problems of the penal system, makes the imposition of any welfare-oriented policies based on criminal retreats face a substantial challenge by penetrating into different levels of the society and paves the way for intensification, security-orientation, and avoidance of depenalizing policies. That is why it is necessary to provide solutions to get rid of this problem by enhancing the education level and using the teachings of criminology, as well as setting a model for criminal minimalism
  Keywords: Penalty-orientation, Depenalization, Populism, Security-orientation, Intensification
 • Ali Khaleghi, Siamak Asgharlu * Pages 35-70
  Performance appraisal is a process that aims to measure and determine the use of prosecution and postponement institutions during the years 1397 and 1398 in the jurisdiction of Tehran.This study has examined the tendencies and practices of these two institutions in Tehran to provide the necessary feedback according to the strengths and weaknesses.The present article, while studying the theory and practical application of these two institutions and the appointments issued in courts and providing accurate statistics on the use of these institutions, deals with the approach of judges in using these two institutions by preparing a questionnaire.The statistical population of the study consists of 50 judges.The research tool is a questionnaire whose validity has been approved by the judges and the results are shown in numbered tables.The results of this evaluation showed that the performance of the mentioned authorities in the application of these two institutions in 1398 compared to 1397 is not at the desired level.The approach of these authorities towards these institutions is incoherent and unstable and sometimes based on a personal approach that enlightens and educates judges and creates conditions for them and the legislative development of the territory of these institutions is effective in their use. Given the role of the legislature and judges in the development of the territory and the implementation of these institutions, it is recommended that the approval of such institutions be done first, using the opinions of lawyers and judges' experiences, and improve practical practice by increasing training courses for judges.
  Keywords: performance appraisal, Public, Revolutionary Prosecutor's Office, Second Criminal Court, Suspension of prosecution, Postponement of sentencing
 • Sayed Mansour Mirsaeedi, Hossain Sobhani * Pages 75-116
  The nature of organized crime is such that it is not possible to deal with it, except through an organized response commensurate with the nature of the crime. The need for a methodical response to these crimes has led the Financial Action Task Force, as the most specialized organization to deal with such crimes, to propose a basic risk approach to countries. Explain that in any financial field, taking into account the existing risk, in the event of a crime, the plaintiff should take action; For example, in cases of high risk of committing a crime, in a financial area, appropriate action is taken to reduce the risk, increase the facilities and resources to deal with the crime. In the legal systems of countries to adopt a basic risk approach to crime, a strategic plan called the "National Risk Assessment Document" has been developed. In this regard, Article 3 of the "Executive Regulations of the Additional Article 14 of the Anti-Money Laundering Law approved in 1398" has also provided for the principle of its compilation; However, the mentioned document has not been compiled so far and theoretically the requirements for its compilation do not seem to be provided. Accordingly, in order to prepare part of the theoretical foundations of the document, in this study, after analyzing the basic risk approach, according to the documents of the Financial Action Task Force and with regard to the national risk assessment documents of several leading countries, principles and The requirements for compiling the National Risk Assessment Document of Iran should be compiled and explained in order to deal with organized and transnational crimes within the framework of the National Risk Assessment Document of Iran. It should be noted that this research has been done by descriptive-analytical method and in collecting resources, the library method has been used.
  Keywords: Money Laundering, terrorist financing, Basic Risk Approach, National Risk Assessment Document, Financial Action Task Force Standards
 • Mehrangiz Roustaie *, Mohammad Bagher Moghaddasi Pages 117-150
  The recent intervention with individual liberties under The Youthful Population and Protection of the Family Law can be assessed from the perspective of the supra-legislative principles governing criminal power with two legitimacy and justification. Leading research has been done by descriptive-analytical method in order to evaluate coercive interventions in the field of population, with the aim of examining its compliance with the moral limits of the criminal law. Examining the issue from the perspective of the most important principles of criminalization, namely the threefold "prohibition of harm to others", "protection of individual good" and "guarantee of morality with the means of punishment", it is concluded that the nature of these interventions differs from what has been done before. It is important in the sense that we are facing more challenging legislation that highlights the need to justify these interventions: in the new course of interventions, infertility is the subject of the intervention: "Prohibition of sterilization", "Prohibition of closing the fallopian tubes", " "Making access to contraceptives difficult" and "restricting screening" as new population growth measures need to be justified. In the first filter, the principle of harm, the interventions made completely deviate from this principle. Recourse to criminal ethics will not be able to justify these interventions in an inherently neutral ethical issue, and finally, in passing through the filter of criminal patriarchy, the interventions are faced with an obvious internal conflict in which the individual good as a justifier intervenes.
  Keywords: The Youthful Population, Protection of the Family Law, Sterilization, contraception, Principles of Criminalization, Population Control
 • Morteza Arefi * Pages 151-176
  Criminalization is a rational process based on the principles, norms and economic, social, cultural and political structure that governs any society, the result of which is the prohibition of committing or omission a behavior with a criminal response. Completing this process and criminalizing a behavior involves going through various stages. As one of the philosophers of criminal law, Jonathan Schonsheck cites the three filters of principles, presumptions, and practical consequences of criminality as obstacles to criminal lawmakers. Accordingly, the present study is in the position of evaluating the criminalization of begging in the light of "Schonsheck" view; Behavior that is considered a crime under Article 712 of the 1996 Islamic Penal Code.
  The findings of this study indicate that the legislator's decision to criminalize begging has no strong theoretical underpinnings and that none of the principles of criminalization (eg, the principle of harm, paternalism, moralism and perfectionism) can justify the prohibition of such behavior. In addition, its sanction violates governments' human rights obligations to ensure minimum welfare. Begging is an example of an imported crime that has entered the arsenal of criminal law by simply imitating the laws of some countries and without considering the realities of Iranian society. In this regard, it is suggested that 1) this behavior should be considered a crime only if it is accompanied by the exploitation of children and adolescents, and 2) the legislator while decriminalizing begging, should include this behavior in the realm of social policy and not criminal.
  Keywords: Criminalization, Begging, Jonathan Schonsheck, liberty, decriminalization
 • Peiman Ghaiorinia, Seyed Ali Mirebrahimi *, Mohammadali Qorbani Pages 177-207

  One of the key individual and social actions is the necessary condition for the growth and development of human society and achieving an ideal society.The purpose of this study was to and achieve scientific and practical solutions to prevent delinquency or at least reduce it.In this research, descriptive-survey method has been used. To achieve more objective results, the necessary information has been collected through questionnaires, interviews and library resources and has been analyzed using statistical methods. The field research was conducted by referring directly to the Central Prison and Correctional Center of Urmia city through interviews and questionnaires and by examining the personal and social records of offenders, the most important delinquency factors were identified and strategies for crime prevention were presented.The statistical population in this study includes criminals located in the correctional center of Urmia city who have been selected as a sample in this study. The total number of subjects studied in this study was fifty. These fifty people were selected from male and female offenders (sample size)The sampling method in this non-probability research is purposeful. In this project, the researcher has had the effective cooperation of the Prisons Organization and the security and educational measures of West Azerbaijan Province and the General Justice of West Azerbaijan Province and has had access to official internal statistics.The results showed that the most important delinquency factors in Urmia city during the research period are environmental factors such as family, school and friends.

  Keywords: delinquency, Children, Adolescents, Environmental Factors, correctional center, Prevention
 • Morteza Rasteh *, Abdolali Tavajohi, Mozhgan Nemati Pages 209-241
  public hearing Instead of having a one-dimensional nature, has a composite structure that can be divided into different elements, and even with the absence of one of these elements, its true meaning is overshadowed. In the international human rights system, often specific mechanisms are established through human rights monitoring institutions such as the European Court, the American Court and the Human Rights Committee to monitor and protect the right to public hearing and closely monitor its implementation in national courts, and through the handling of cases raised in these institutions, several components have been defined for the structure of public hearing. This article with the aim of examining these components, seeks to answer this question: To what extent do the concept, nature and elements of public hearing in Iranian criminal proceeding system comply with the standards accepted by the international human rights system? In this regard, the current research, with a descriptive-analytical approach and by using library resources, describes the position of the discussed subject in a comparative manner in these two systems. The comparison of this issue in the international human rights system and the Iranian criminal proceeding system shows that, Although the public hearing has been recognized as a fundamental principle of Iran's constitution, its implementation in the country's legislative and judicial systems requiring not only that the legislator stipulates some components of the public hearing which have been neglected so far, but also meet the executive and practical challenges of criminal court proceedings.
  Keywords: Public Hearing, public opinion, Rights of the Accused, international human rights system, Fair trial
 • Mohammad Pirani, Asghar Abbasi *, Ali Ghorbani Pages 243-287
  Money laundering is considered as a by-product of criminal activities having the potential of destroying the integrity of financial institutions in a country. Thus, it is necessary to discover this crime and fight it. But the special characteristics of this crime, including its non-visibility, rhizomization of the space and ways of committing, professional perpetrators, its mobility and dynamicity, dispersion of danger, being organized, and seeming to be without victims. Therefore, we have to use secret operations to discover this crime. Entrapment can be mentioned among these operations, having three features in the crime of money laundering: 1) Gaining evidence against money launderers and excluding them from the cycle of criminal activity; 2) Arresting people who are likely to have fraudulent intentions, these people will be prevented from committing crimes because of the fearing that they may be the prey of these operations; 3) Through these operations, criminal organizations have moved large amounts of cash to use the services of money laundering companies, making it easier for the officers to identify them. But an entrapment operation can be successful when, in addition to entrapping real criminals, it also warns potential criminals. Taking into account the economy and ethics of these operations and their management and considering people's reaction to them are among other characteristics of this kind of operations.
  Keywords: Covert Operations, Police, Entrapment, economic crime, Money Laundering
 • Soraya Sobhani, Bahman Gorjian *, Khalil Mahmoudi, Elkhas Veysi Pages 289-316
  Forensic linguistics refers to the scientific study of the application of language for court purposes. This interdisciplinary field of study can be regarded as a sub division of applied linguistics, which has been formed, based on the individuals' needs to communicate legal interactions. It needs theoretical linguistics to determine the study of intended meaning of the language in the court. The courts may need to identify the written and spoken identity of the accused persons through authentic studies. Thus, this research investigated the criminals' spoken and written authorship in the court through Menamin's (2002) approach. This study is conducted through descriptive method and analysis of court documents to arrive at the identification of the criminal spoken and written authorship in the courts. Analyzing the two cases of written and spoken documents in the courts revealed that spoken and written discourse markers might display the identity of the criminal person. McMenamin's model was used to analyze the criminal persons' linguistics and stylistics variables that lead to their identification. These markers may be procedural steps like phonological, morphological, semantic and syntactic clues that are unique among the communities and even people in the context of the courts. Verbal and non-verbal communications could be analyzed based on the proposed model discussed in this study. The court clues could be matched with the McMenamin's principles in discovering the criminal spoken and written authorship. The implications of this study may help the interrogators, judges and attorneys to do the job fairly.
  Keywords: Forensic Linguistics, written, spoken authorship, McMenamin
 • Samira Taj Khorasani, Gholam Hossein Masoud *, Mohsen Shekarchizadeh Pages 317-345
  Desirable native humanities for Iran are sciences and methods that are the product of scientific activities based on the culture, beliefs and needs of Iranian society and are aimed at solving the problems and problems of Iranian society. Therefore, the issues should be designed locally or the ideas should be localized in a proper way and appropriate to the culture and religion of the country, so that the desired result can be obtained from them. The meaning of localizing the theory of social control of crime (Hirschi) is to benefit from the policies and measures derived from these theories in the field of crime prevention and control. The purpose of localization of this theory is to localize the theory, because the theory does not belong to one's own country and it was formed based on the problem of other countries and proceeded based on the belief and cultural foundations of that country and provided a solution, in this case it should be Let's give it a native appearance to be localized, but its essence will not change. As a result, in the localization of this theory, we should take the general frameworks and directions from Islam and place the spirit and essence of Islamic teachings as the core of humanities and social sciences.
  Keywords: Localization, social control of crime, Islamic-Iranian foundations, humanities, Prevention
 • Mohammad Nazemipour, Mehrdad Rayejian Asli *, Firoz Mahmoudi Janaki, Mohammad Reza Elahi Manesh Pages 347-390
  The construct of crime in the criminal justice, in terms of its political ideology, basically seeks to preserve the power relations of the upper class, esp. the state, as well as its reproduction. Therefore, harmful and criminogenic acts of state are not mainly criminalized, and if criminalized, they are not recognized in the criminal justice system. These acts even have not been recognized in mainstream criminology. As a result, the victims of such extensive harms and injuries caused by the consequences of public and governmental programs and policies are not recognized. Accordingly, the main goal of the present article is to explore and redefine the harmful acts of state based on a broad and process-oriented approach (i.e. zemiology), beyond of the traditional approach (i.e. the legal definition of crime).This alternative approach can expand recognizing the scope of harmful acts of state, as well as recognizing the widespread victimization of these acts. Based on a descriptive-analytical method, this article seeks to explain the failure of criminology and criminal justice to recognize and redefine the injurious acts of state and concludes that an exit door for this unpleasant situation is to disclose the hidden image of state crime emphasizing upon the zemiological approach in order to inclusion of all violations of international norms called as harm and soft laws. Such an approach allows the adoption of multiple responsive measures including proactive, reactive and control responses in facing with state crime.
  Keywords: Zemiology, Responses, State crime, criminal justice system, Prescriptive Approaches
 • Hakime Farnam * Pages 391-415
  Restorative justice is a term used in recent decades in criminal policy, which has received unprecedented acclaim as in any other emerging theory and phenomenon. They have since emerged, and efforts are still underway to continue and develop these effects within the criminal justice system. However, it seems to us that the time has come for the sheer submission of effective and effective expertise on imported and emerging theories and their practical implications, although the criminal justice system of our country has already experienced such Adoption of issues such as conditional release, suspended sentence, imprisonment alternatives and the like has benefited, and should not be seen as a reason for the successful adoption of any import theory and its operation. The authors criticize the restorative justice approach and after examining the criticisms of restorative justice in the two areas of nature and results of programs, the inadequacy of its models and programs and the need for a comprehensive review of restorative justice challenges And they turned to the opportunity and made suggestions. The method of information orientation in this article is a library and the materials are analyzed in a descriptive manner.
  Keywords: Restorative justice, criticism, philosophy, Bill of Restorative Justice, challenge