فهرست مطالب

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری - سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1401)

نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری
سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ریحانه حقیقی، محمد علی باقرپور*، علی غنایی، محمد رضا عباس زاده صفحات 1-19
  هدف از این مقاله بررسی اثر نارسایی در مولفه‏های کنش‏های اجرایی(خود مدیریتی زمان، خود سازماندهی، خودکنترلی/ بازداری و خود انگیزشی) حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنان می‏باشد. مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای حسابرسان مستقل بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مرتبط با روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه‏ها تعیین(تعداد 120 نفر تعیین و 70 نفر پرسشنامه را تکمیل کرده) شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد دارای طیف لیکرت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و نیز آزمون فرضیه ها، در قالب تحلیل توصیفی و آمار استنباطی با به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) صورت گرفت. نتایج نشان می‏دهد نارسایی در مولفه‏های خود سازماندهی(حل مساله) و خود کنترلی(بازداری رفتاری) اثر منفی بر قضاوت اخلاقی حسابرس دارد. از آن جهت که نارسایی در مولفه‏های مذکور(خود سازماندهی و خود کنترلی) بر حافظه(در بازیابی اطلاعات و رویه‏های مربوط به کار)، توجه و عملکرد اثر منفی داشته باشد و ضعف در موارد مذکور می‏تواند بر کیفیت قضاوت اخلاقی اثر منفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خود مدیریتی زمان، خود سازماندهی، خود کنترلی، خود انگیزشی، قضاوت اخلاقی حسابرس
 • مهدی فیل سرائی* صفحات 20-42
  ویژگی تردید حسابرس به صورت یک پرسش ذهنی از طرف حسابرس بر روی قضاوت و تصمیم گیری او عمل می کند و حسابرسان باید با تردید حرفه ای شواهد را مورد بررسی قرار داده تا قضاوت بهتری ارایه نمایند. این احساس خودکفایی توانایی زاینده ای است که به موجب آن فرد روش هایی را برای تبدیل کردن توانایی های شخصی به عملکرد ثمر بخش ابداع می کند و با توجه به این که دریافت های شخصی افراد از مسیله اخلاقی بر ادراک اخلاقی آن ها اثرگذار است تا حدی که اگر فردی مسایل اخلاقی را درست تشخیص ندهد، نمی تواند برنامه تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق را به کار گیرد و به جای آن معیارهای دیگری همچون عقلایی بودن از لحاظ اقتصادی و... را استفاده می کند. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر خودکفایی و شک و تردید حرفه ای بر ادراک اخلاقی می باشد. در این راستا پژوهش حاضر از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی می باشد. از منظر گردآوری داده ها، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات میدانی و پیمایشی قرار می گیرد. همچنین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. براساس اطلاعات گردآوری شده حسابداران رسمی به 2969 نفر می باشند. تعداد 340 نفر نمونه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که خودکفایی بر ادراک اخلاقی حسابداران رسمی تاثیرگذار است و همچنین خودکفایی نیز بر شک و تردید حرفه ای اثرگذار بوده است و در نهایت شک و تردید حرفه ای بر ادراک اخلاقی حسابداران رسمی تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: خودکفایی، شک و تردید حرفه ای، ادراک اخلاقی حسابرسان
 • مریم قانع، زهرا صادقی آرانی*، اسماعیل مزروعی نصرآبادی صفحات 43-63
  سوگیری موضوعی مهم در مالی رفتاری است و باعث کاهش کارایی بازار میگردد. مطالعات پیشین عمدتا در راستای بررسی وجود یا عدم وجود انواع سوگیری میان سرمایه گذاران بازارهای سرمایه انجام شده اما تحقیق حاضر به بررسی روابط فیمابین فرهنگ فردی سرمایه گذار، نگرش پولی و سوگیری-های مالی پرداخته. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه 384 است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده و داده های به دست آمده با روش های تحلیل رگرسیونی تجزیه وتحلیل شد. در این تحقیق 6گروه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد بعد فرهنگی فاصله قدرت بر سوگیری محافظه کاری و دسترس پذیری تاثیر معنادار دارد. از ابعاد نگرش پولی، تلاش/توانایی بین فرهنگ جهت گیری بلندمدت و سوگیری محافظه کاری و بین فرهنگ افراط گرایی و سوگیری محافظه کاری نقش میانجی(کامل)دارد. فاصله قدرت با وسواس پولی و کسب قدرت از طریق هزینه کردن، ابهام گریزی با ناکافی بودن پول، جهت گیری بلندمدت با نگهداری و حفظ پول و تلاش/توانایی، مردسالاری با نگهداری و حفظ پول و ناکافی بودن پول رابطه مستقیم دارد، فردگرایی با نگهداری و حفظ پول، افراط گرایی با ناکافی بودن پول رابطه معکوس و با تلاش/توانایی رابطه مستقیم دارد، تلاش/توانایی با محافظه کاری رابطه مستقیم و فاصله قدرت با محافظه کاری و دسترس پذیری رابطه مستقیم دارد، در پشیمان گریزی بین زنان و مردان، در زیان گریزی بین گروه های سنی، در توهم کنترل بین وضعیت های اشتغال متفاوت و در زیان گریزی بین میزان مختلف اختصاص ماهانه به خرید سهام تفاوت معنادار وجود دارد. طبق یافته ها پیشنهاد می گردد در حوزه آموزش سهامداران و ارایه مشاوره مالی طبق تیپ شخصیتی اقدام شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ، مالی رفتاری، سوگیری مالی، نگرش پولی
 • محمد نظری پور*، بابک زکی زاده صفحات 64-83
  از جمله الزامات توسعه بازار سرمایه، تحلیل رفتار سرمایه گذاران حقیقی از جنبه های مختلف است. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حقیقی براساس تیوری رفتار برنامه ریزی شد بسط یافته (شامل دو متغیر خوش بینی-بدبینی و سواد مالی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش‎نامه بین 266 سرمایه گذار حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای اسمارت پی ال اس نسخه 3 و اس پی اس اس نسخه 26 انجام گرفته است. بنابر یافته های این پژوهش، هر 10 فرضیه پژوهش تایید شدند. از 10 فرضیه، 7 مورد مربوط به اثرات مستقیم و 3 مورد نیز مربوط به اثرات غیرمستقیم است. بدین معنی متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خوش بینی-بدبینی بر قصد سرمایه گذاری افراد اثر مثبت و معناداری دارد. به علاوه متغیر خوش بینی-بدبینی بر نگرش و متغیر سواد مالی بر متغیرهای نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده بر روابط بین متغیرهای خوش بینی-بدبینی و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری افراد اثر میانجی دارند. درنهایت، طبق نتایج این پژوهش به کارگیری مدل تیوری رفتار برنامه ریزی شده بسط یافته در بازار سرمایه می تواند به رشد و توسعه این بازار کمک نماید.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، خوش بینی-بدبینی، سواد مالی، سرمایه گذاران حقیقی
 • زهره موسوی کاشی*، مریم شمس صفحات 84-100

  امروزه نیاز به کارآفرینی بسیار قابل توجه است، بنابراین افراد و سازمان ها باید به دنبال راه های مناسب برای ارتقای آن باشند. یکی از عوامل مهم و موثر بر کارآفرینی، سرمایه اجتماعی است. در عصر حاضر برای توسعه بیش از هر سرمایه دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز است زیرا بدون این سرمایه از سرمایه های دیگر به نحو مطلوب استفاده نمی شود. از طرفی علیرغم علاقه به گرایش به کارآفرینی و انبوهی از مطالعات همراه با آن، مطالعات کمی تفاوت های جنسیتی را بررسی کرده اند از این رو پژوهش حاضر با هدف انعکاس اهمیت سرمایه اجتماعی و هنجارهای جنسیتی بر گرایش به کارآفرینی انجام شد.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه حسابداران شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر کرج می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 217نفر انتخاب گردید. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ساختار یافته جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزارSmartPLS و روش مدلسازی معادلات ساختاری به تحلیل و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اخلاق کاری نقش تعدیل کننده ای در رابطه سرمایه اجتماعی و هنجارهای جنسیتی با جهت گیری کارآفرینانه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی با گرایش به کارآفرینی حسابداران رابطه معناداری دارد. از طرفی بین هنجارهای جنسیتی و گرایش به کارافرینی حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، هنجارهای جنسیتی، گرایش به کارافرینی، اخلاق کاری
 • روح الله وفایی پور، مصطفی قاسمی*، عبدالرضا محسنی صفحات 101-122

  ویژگی های زبان شناختی اطلاعات تهیه شده و نوع نوشتار گزارش های مالی (لحن)، می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت های مالی و اقتصادی و اعتبار بخشی به صورت های مالی شود. فصاحت و بلاغت استفاده شده در گزارش ها، برای درک اطلاعات کمی حایز اهمیت است. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارایه الگوی مدیریت لحن و بررسی رابطه آن با خوانایی گزارشگری مالی صورت پذیرفته است. این مطالعه یک پژوهش آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی در تهران و شیراز، به ارایه مدل کیفی مدیریت لحن (لحن گزارشگری) پرداخته شده است و در بخش کمی نیز از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی، به منظور بررسی اعتبار مدل کیفی پیشنهادی استفاده گردید. در بخش تحلیل مضمون، 19 مضمون پایه، 3 مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر، شناسایی گردید. همچنین نتایج تکنیک تحلیل عاملی تاییدی برازش مدل پیشنهادی را تایید کرد. علاوه بر این، نتیجه تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدیریت لحن تاثیر معکوس و معناداری بر خوانایی گزارشگری مالی دارد. استفاده از مدیریت لحن نوشتار با اهداف اطلاع رسانی، می تواند از آن جایی که ارقام به واسطه محدودیت های ذاتی و یا محدودیت در استانداردهای حسابداری، قادر به انعکاس کامل واقعیت های اقتصادی نیستند، به بهبود خوانایی گزارش های مالی و اطلاعات بنیادی شرکت ها کمک کند.

  کلیدواژگان: مدیریت لحن، تحلیل مضمون، تحلیل عاملی تاییدی، خوانایی گزارشگری مالی، معادلات ساختاری
 • غلامرضا عسکرزاده*، امین روحی صفحات 123-135
  با معرفی بیت کوین در سال 2008 تحولی در کوین ها ایجاد شد که سبب ارایه طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال گشت و توجه همه فعالان بازارهای مالی، به بازار ارزهای دیجیتال جلب ه و بشد. در این میان برخی از سرمایه گذاران مبتدی به تقلید از سرمایه گذاران حرفه ای به خرید و فروش آنها اقدام نمودند. هدف این پژوهش بررسی رفتار گله ای در بازار ارز دیجیتال است. با توجه به نقش مهم رفتار گله ای در بازار ارز دیجیتال و تاثیر آن روی قیمت رمز ارز ها این مطالعه بر رفتار گله ای در بازار ارز دیجیتال تمرکز دارد. جامعه آماری در حال حاضر 500 رمز ارز برتر بر اساس پروژه می باشد، که در این پژوهش 200 رمز ارز برتر بر اساس ارزش بازار آن ها در بازار ارز دیجیتال که بیشترین تاثیر را روی بازار داشته اند، در دوره زمانی 2019 الی 2022 میلادی انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای، با بررسی سایت کوین مارکت کپ و مقالات لاتین انجام شده است. جهت سنجش و آزمون فرضیات از انحراف معیار مطلق مقطعی (CSAD) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این موضوع است که رفتار گله ای در بازار صعودی ارز دیجیتال وجود دارد، ضمن آن که شدت رفتار گله ای در بازار صعودی نسبت به بازار نزولی بیشتر می باشد. این پژوهش می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری در ورود و خروج به بازارهای صعودی و نزولی مالی کمک شایانی کند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، رفتار گله ای، بازار ارز دیجیتال، بازار گاوی، بازار خرسی
|
 • Reyhaneh Haghighi, Mohammad Ali Bagherpour Velashani *, Ali Ghanaee, Mohammad Reza Abbaszadeh Pages 1-19
  The purpose of this paper is to investigate the effect of deficit in the factors of auditors' executive function (in Self-Time Management, Self-Organization, Self-Control, Self-Motivation) on their moral judgment. The research is a descriptive and survey method.The statistical population consists of external auditors. The samples size is determined based on related formula for the method used to test hypotheses (it destrebuted to number of 120 people and finally fulfield by 70 people). The field survey and questionnaire were used for data collection. The research hypotheses were also examined using the structural equation method (SEM).The results show that deficit in the self-organization (problem solving) and self-control (behavioral inhibition) has a negative effect on the auditor's ethical judgment. Deficit in executive function has a negative effect on memory (retrieving information and procedures related to work), attention and performance, and weakness in these factors have a negative effect on the quality of auditor’s moral judgment.
  Keywords: in Self-Time Management, Self-organization, Self-Control, self-motivation, Auditor’s Ethical Judgment
 • Mahdi Filsaraei * Pages 20-42
  The characteristic of the auditor's doubt acts as a mental question on the part of the auditor on his judgment and decision-making, and the auditors must examine the evidence with professional doubt in order to provide a better judgment. I This feeling of self-sufficiency is a generative ability by which a person invents methods to transform personal abilities into fruitful performance and considering that people's personal perceptions of moral issues have an effect on their moral perception to the extent that if a person perceives moral issues If he does not make a correct diagnosis, he cannot use the decision-making program based on ethics and instead uses other criteria such as economic rationality, etc. Therefore, the main goal of this research is to investigate the effect of self-sufficiency and professional doubt on moral perception. In this regard, the current research is one of the applied researches in terms of its purpose, according to the research objectives. Based on the collected information, the certified accountants who are members of the IACPA are limited to 2969 people. Based on this formula, the number of 340 sample people has been estimated, and finally, the results obtained from the hypothesis test using the partial least squares method and SmartPLS software show that self-sufficiency has an effect on the ethical perception of accountants, and self-sufficiency also affects doubt. Professionalism has been effective and ultimately professional skepticism affects the ethical perception of accountants.
  Keywords: self-sufficiency, Moral Perception, Professional Doubt
 • Maryam Ghane, Zahra Sadeqi-Arani *, Esmail Mazroui Nasrabadi Pages 43-63
  Bias is an important issue in behavioral finance and it reduces market efficiency. Previous studies have been mainly conducted in order to investigate the presence or absence of types of bias among market investors, but the present research has investigated the relationship between the investor's individual culture, monetary attitude and financial biases. The statistical population of the study is the investors of Tehran Stock Exchange and the sample size is 384. A questionnaire was used to collect information and the obtained data were analyzed with regression analysis methods. 6 groups of hypotheses were examined. The results showed that power distance has a significant effect on conservatism and availability. Effort/ability has a (full) mediating role between the long-term orientation and conservatism and between the extremism and conservatism. Power distance with money obsession and gaining power ambiguity aversion with inadequacy, long-term orientation with money retention and effort/ability, patriarchy with money retention and inadequacy, has a direct relationship. Individualism has an inverse relationship with inadequacy and a direct relationship with effort/ability, effort/ability has a direct relationship with conservatism, and power distance has a direct relationship with conservatism and availability. There is a significant difference in regret aversion between women and men, in loss aversion between age groups, in the illusion of control between different employment situations, and in loss aversion between different amounts of monthly allocation to buy stocks. According to the findings, it is suggested to take action in the field of shareholder training and providing financial advice according to personality type.
  Keywords: culture, Behavioral Finance, Financial Bias, Attitude toward money
 • Mohammad Nazaripour *, Babak Zakizadeh Pages 64-83
  Among the requirements for capital markets development is to analyze the individual investors' behavior from the different aspects. In this study, the individual investors' behavior has been investigated based on the expanded theory of planned behavior (including two variables: optimism-pessimism and financial literacy). The required data were collected through the distribution of questionnaires among 266 individual investors. Data analysis was performed using structural equation modeling in the form of SmartPLS version 3 and SPSS version 26 software. According to the research findings, all 10 research hypotheses were confirmed. Out of 10 hypotheses, 7 are related to direct effects and 3 are related to indirect effects. This means that the variables of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and optimism-pessimism have a positive and significant effect on people's investment intention. In addition, variables of optimism-pessimism and financial literacy have a positive and significant effect on attitude. Also, the variable of financial literacy has a positive and significant effect on the variable of perceived behavioral control. Based on the research findings, the variables of attitude and the perceived behavioral control have a mediating effect on the relationships between optimism-pessimism and financial literacy variables with people's investment intention. Finally, based on the research findings, the implementation of the extended planned behavior theory in the capital market can help the growth and development of this market.
  Keywords: Theory of planned behavior, Optimism-Pessimism, financial literacy, individual Investors
 • Zohreh Mousavi Kashi *, Maryam Shams Pages 84-100

  Today, the entrepreneurship is very important, so individuals and organizations should look for suitable ways to promote it. we need social capital more than any other capital for development, because without the social capital, other capitals do not be used optimally. The purpose of this study is the effect of Social Capital and Gender Norms with Entrepreneurship Orientation Considering the Moderating Role of Work Ethics. The research method is a descriptive survey. The statistical population of the research is all the accountants working in the companies listed on the stock exchange of Karaj city, 217 people were selected using the Cochran formula. The data of this research was collected through a structured questionnaire, and then the hypotheses were analyzed and tested using Smart PLS software and the structural equation modeling method. The results of the hypothesis test showed that work ethic has a moderating role in the relationship between social capital and gender norms with entrepreneurial orientation. Also, the research results show that social capital has a significant relationship with accountants' entrepreneurial orientation. On the other hand, there is a significant relationship between gender norms and accountants' entrepreneurship orientation.

  Keywords: Social capital, gender norms, Tendency to entrepreneurship, Work Ethics
 • Rohalla Vafaei Poor, Mostafa Ghasemi *, Abdolreza Mohseni Pages 101-122

  The linguistic features of the information provided and the type of writing of the financial statements (tone) can facilitate the achievement of the goals of conveying financial and economic facts and validating them financially. The eloquence and rhetoric used in the reports is important for understanding quantitative information. In this regard, the present study was conducted with the aim of presenting a tone management model (reporting tone) and examining its relationship with the readability of financial reporting. This study is an exploratory mixed research, in the qualitative part, using thematic analysis technique and based on semi-structured interviews with 20 members of the chartered accountant community in Tehran and Shiraz, to present a qualitative model of tone management (reporting tone).has been discussed, and in the quantitative part, confirmatory factor analysis was used using a 30-question researcher-made questionnaire, in order to check the validity of the proposed qualitative model.In the theme analysis section, 19 basic themes, 3 organizing themes and one overarching theme were identified. Also, the results of the confirmatory factor analysis technique confirmed the fit of the proposed model. In addition, the result of the structural equation modeling technique showed that tone management (reporting tone) has an inverse and significant effect on the readability of financial reporting.Using tone management for informational purposes can help to improve the readability of financial reports and fundamental information of companies since the figures are not able to fully reflect economic realities due to inherent limitations or limitations in accounting standards.

  Keywords: tone management, Theme Analysis, confirmatory factor analysis, financial reporting readability, SEM
 • Gholamreza Askarzadeh *, Amin Roohi Pages 123-135
  The purpose of this research is to investigate herd behavior in the digital currency market. Considering the important role of herd behavior in the digital currency market and its effect on the price of cryptocurrencies, this study focuses on mass behavior in digital currency markets, because this herd behavior causes the direction of the market to change, so for the trader and investors, it is important for what reasons this herd behavior occurs. Bitcoin has been the largest cryptocurrency invested over the past decade, and mass phenomena in cryptocurrency markets are largely attributed to its price volatility. The data analysis method is linear regression, and the statistical population is currently the top 500 cryptocurrencies based on the project, and in this research, the top 200 cryptocurrencies based on their market value in the digital currency market, which have the greatest impact. on the market and cause herd behavior in the digital currency market has been selected in the period of 2019 to 2022. The method of collecting information has been done using the library method, by checking the Coin Market Cap website and Latin articles. Cross-sectional absolute standard deviation (CSAD) has been used to measure and test hypotheses. The results of the research show that the intensity of herd behavior in the bull market is higher than in the bear market, and there is also herd behavior in the cryptocurrency bull market.
  Keywords: Behavioral Finance, herd behavior, digital currency market, Bull Market, Bear Market