فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 134، فروردین 1402)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 134، فروردین 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سالار کرمی، رضا فرهمندفر*، جمشید فرمانی، زینب رفتنی امیری، علی متولی صفحات 1-16

  هدف از این پژوهش، بررسی اثر پوشش های خوراکی ریحان، مرو و کیتوزان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی برش های خشک شده میوه سیب در مایکروویو بود. در این پژوهش، برش های میوه سیب در سه غلظت (0، 0/5 و 1 درصد) با ریحان، مرو و کیتوزان پوشش دهی شدند و تحت تیمار با امواج مایکروویو در توان های مختلف (90، 180 و 360 وات) قرار گرفتند. مولفه های سینتیک خشک کردن، رنگ، بافت و فعالیت آنتی اکسیدانی برگه های سیب بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که خشک کردن ورقه های سیب تنها در محدوده دوره سرعت نزولی اتفاق افتاد. این داده ها با 7 مدل تجربی متفاوت برازش شدند که از بین این مدل ها، مناسب ترین مدل برای پوشش های صمغ ریحان، مرو و کیتوزان به ترتیب، مدل میدیلی و همکاران، تقریب و ورما بود که میدیلی و همکاران با دقت بیشتری نسبت به سایر مدل ها قادر به پیش بینی محتوی رطوبتی بود. همچنین، مقدار مولفه های روشنایی، چسبندگی، پیوستگی و فعالیت آنتی اکسیدانی با افزایش غلظت پوشش و توان ماکروویو، افزایش اما مقدار قرمزی، زردی، قهوه ای شدن، تغییر رنگ کلی و سفتی کاهش یافت. به طور کلی، پوشش دهی خوراکی یکی از روش های نوین که سبب افزایش مدت زمان نگه داری و کیفیت محصول نهایی می شود. لذا، تیمار میوه ها با استفاده از پوشش های خوراکی برای افزایش کیفیت ظاهری، بهبود رنگ در انتهای فرآیند خشک کردن پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: مایکروویو، سنتیک خشک کردن، فعالیت آنتی اکسیدانی، بافت
 • انسیه سادات اناری، نفیسه سلطانی زاده* صفحات 17-29

  مطالعه حاضر، با هدف استخراج سلولز از پوست چوبی گردو با استفاده از پیش تیمار پلاسمای سد دی الکتریک و بررسی ویژگی های آن انجام شد. بدین منظور پوست چوبی گردو در سه مرحله در معرض پلاسمای سد دی الکتریک در دو ولتاژ 18 و 20 کیلوولت به مدت 10 دقیقه قرار گرفت. در مرحله اول، این فرآیند قبل از تیمار قلیایی با سدیم هیدروکسید، در مرحله دوم قبل از تیمار رنگ بری با سدیم کلریت و در نهایت این پیش تیمار هم قبل از تیمار قلیایی و هم قبل از رنگ بری اعمال شد. آزمون های بازده استخراج، طیف سنج مادون قرمزتبدیل فوریه (FTIR)، ساختار بلوری (XRD)، ویژگی های حرارتی (TGA)، ریزساختار نمونه ها (FE-SEM) و بررسی قطر الیاف انجام شد. بر اساس نتایج، بازده استخراج سلولز تحت تاثیر ولتاژ اعمال شده قرار گرفت (05/0>p) و به دلیل تاثیر پلاسما در شکست پیوندها بازده کاهش یافت. طیف سنج مادون قرمز حذف پیک های مربوط به ناخالصی ها و خلوص فیبرهای سلولز استخراجی را تایید کرد. نتایج، عدم تغییر ساختار بلوری سلولز را نشان داد اما کاهش شاخص بلورینگی رخ داد. اثر پلاسما در وزن سنج حرارتی نمونه ها در دماهای زیر 100 درجه سلسیوس مشاهده شد و بعد از دمای شروع تخریب رفتار فیبرهای تیمار شده و نشده تا تجزیه حرارتی نهایی تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه های تیمار شده با پلاسما در ابتدا تورم و ناهمواری در سطح مشاهده شد که در ولتاژهای بالاتر سبب شکست بیشتر اتصالات شده و نانوفیبرهایی با قطر 80 نانومتر به وجود آمدند. به طور کلی نتایج نشان داد اعمال پلاسما با ولتاژ 20 کیلوولت در هر دو مرحله قبل از تیمار قلیایی و قبل از رنگ بری، تیمار مناسب تری برای استخراج سلولز و تولید نانوالیاف سلولزی است.

  کلیدواژگان: پلاسمای سد دیالکتریک، سلولز، پوست گردو، ویژگیهای ساختاری
 • لیلا شیرازی، هادی الماسی* صفحات 31-46

  هدف از این پژوهش تولید فیلم نانوکامپوزیت برپایه موسیلاژ دانه بارهنگ بود. نانوذرات اکسید روی ZnO و نانوفیبر سلولز CNF هرکدام در دو غلظت 4 و 8 درصد به منظور تقویت خصوصیات مورفولوژیکی و ساختاری، حرارتی، بازدارندگی به بخار آب و خواص مکانیکی فیلم ها استفاده شد. براساس نتایج FTIR برقراری پیوندهای شیمیایی جدید بین نانوذرات و پلی ساکارید موسیلاژ تایید شد. آزمون XRD نشان داد که ZnO بیشتر از CNF ساختار نیمه بلورین فیلم بارهنگ را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی مورفولوژی فیلم با SEM سطح صاف فیلم شاهد را نشان داد اما با افزودن نانوذرات، زبری و ناهمگونی سطح بیشتر شد. آزمون TGA تقویت مقاومت حرارتی در اثر افزودن نانوذرات را اثبات کرد. اما تاثیر CNF در تقویت خصوصیات حرارتی بیشتر از ZnO بود. افزودن نانوذرات در غلظت 4 درصد تاثیری بر روی ضخامت فیلم ها نداشت اما با افزایش غلظت ضخامت بیشتر شد. محتوای رطوبت و میزان جذب رطوبت فیلم ها با افزودن نانوتقویت کننده ها کاهش یافت. نفوذپذیری به بخار آب فیلم به غلظت نانومواد وابسته بود و در غلظت 4 درصد کاهش معنی داری داشت اما در غلظت 8 درصد به دلیل توده شدن و ماهیت آبدوست نانومواد مجددا بیشتر شد. زاویه تماس سطح فیلم ها با آب در اثر افزودن zNo بیشتر شد اما CNF باعث کاهش این زاویه شد. CNF در مقایسه با ZnO عملکرد بهتری روی خصوصیات مکانیکی داشت و بیشترین تاثیر را در افزایش استحکام کششی، مدول الاستیک و درصد ازدیاد طول نشان داد. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که فیلم نانوکامپوزیت موسیلاژ دانه بارهنگ حاوی نانوتقویت کننده های آلی و معدنی از خواص فیزیکوشیمیایی مطلوبی برخوردار بوده و میتواند به عنوان یک گزینه مناسب در بسته بندی مواد غذایی بکار رود.

  کلیدواژگان: فیلم نانوکامپوزیت، نانوتقویت کننده، بازدارندگی به بخار آب، استحکام مکانیکی، مورفولوژی، موسیلاژ دانه بارهنگ
 • آسیه حسن زاده*، زینب رفتنی امیری، مهرناز امینی فر صفحات 47-60

  در این پژوهش ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافت و ریزساختار پنیر سنتی کوزه تهیه شده در دو نوع بسته‏بندی متفاوت (کوزه و پلاستیک) و در دو دمای رسیدن متفاوت که شامل خاک (oC 8-12) و یخچال (oC 8-5) می باشد، طی دوره رسیدن (60 روز) با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان اسیدیته، رطوبت، نسبت نیتروژن کل به ماده خشک و نیتروژن محلول در آب به نیتروژن کل در پنیرهای رسیده در بسته‏بندی پلاستیکی به صورت معنی‏داری بالاتر بود (05/0<p). صرف‏نظر از نوع بسته بندی، نمونه‏های رسانده شده در دمای خاک از اسیدیته، نسبت نیتروژن کل به ماده خشک و نیتروژن محلول در آب به نیتروژن کل بالاتری برخوردار بودند. بررسی ویژگی های ریولوژیکی و ریزساختار پنیر کوزه نشان داد که تیمارهای بسته بندی شده در کوزه در هر دو دمای خاک و یخچال دارای رطوبت کمتر و در نتیجه بافت سفت تری می باشند درحالیکه تیمارهای بسته بندی شده در پلاستیک در هر دو دمای خاک و یخچال دارای منافذ بیشتر و کوچک تر و در نتیجه دارای ساختار اسفنجی و بافت نرم تری در مقایسه با دو تیمار دیگر می باشد.

  کلیدواژگان: پنیر کوزه، بافت، رئولوژی، بسته بندی
 • خزر پورعلی رشتی نژاد، محمد محسن زاده*، محمد مالکی صفحات 61-70

  ریز پوشانی روشی رایج برای بهبود قابلیت زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در برابر تنش های محیطی است. در این پژوهش با استفاده از امولسیون دوگانه با صمغ فارسی ، پایداری امولسیون، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مورفولوژیکی، راندمان ریز پوشانی و زنده مانی ریز پوشینه ها، در طول ذخیره سازی و محیط شبیه ساز دستگاه گوارش موردبررسی قرار گرفت. اندازه ذرات، پتانسیل زتا و شاخص پراکندگی به ترتیب معادل nm525، mv68/44- و 33/0 بود. راندمان ریز پوشانی 88 % و  پایداری امولسیون بین 85 % تا 43/95 % بود. ریزپوشانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در امولسیون دوگانه (W/O/W) با صمغ فارسی باعث بهبود زنده مانی آن در شرایط نگهداری در دمای °C 4 به مدت 28 روز شد. جمعیت باکتریایی در تیمارهای ریز پوشانی نشده بعد از گذشت 7 روز به صفر رسید درحالیکه در تیمارهای ریز پوشانی شده فقط log 58/0 کاهش داشت. در محیط شبیه ساز معده تعداد باکتری ها برای تیمار ریز پوشانی شده log 97/1 و برای تیمار حاوی باکتری آزاد log 9/3 کاهش یافت، و در محیط شبیه ساز روده نیز برای تیمار ریز پوشانی شده log 45/0 و برای تیمار حاوی باکتری آزاد log 3/1 کاهش یافت.  نتایج نشان داد که استفاده از امولسیون دوگانه صمغ فارسی باعث بهبود زنده مانی لاکتوباسیلوس  اسیدوفیلوس در شرایط نگهداری در دمای °C 4 و محیط شبیه سازی شده دستگاه گوارش می شود.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، ریز پوشانی، زنده مانی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، امولسیون
 • سید محمدحسین قدیری، محمد احمدی*، سید احمد شهیدی، پیمان آریایی، لیلا گلستان صفحات 71-86

  در این مطالعه تاثیر عصاره زردچوبه و امگا3 ریزپوشانی شده با لسیتین سویا بر خصوصیات همبرگر طی دوره 12 روزه نگهداری بررسی شد. نتایج نشان داد در طی نگهداری به مدت 12 روز، بیشترین pH و ظرفیت نگهداری آب مربوط به نمونه شاهد بود. میزان رطوبت اولیه همبرگرها، حدود 52 درصد بود که پس از دوره نگهداری کاهش معنی داری یافت (P<0.05). کمترین جمع شدگی مربوط به نمونه شاهد بود و بیشترین افت پخت در روز اول نگهداری مشاهده شد. در همه روزهای مورد بررسی، بیشترین میزان باز فرار مربوط به نمونه شاهد بود. اسیدهای چرب آزاد طی نگهداری افزایش معنی داری یافت (P<0.05). نمونه های حاوی عصاره ها ازلحاظ ویژگی های بافتی تفاوت معناداری با نمونه های شاهد نداشتند. تیمارهای ریزپوشانی شده تعداد باکتری کمتری نسبت به عصاره های آزاد داشتند. نمونه شاهد به طور معنی داری کمترین امتیاز در کلیه خصوصیات حسی را دریافت کرد. به طورکلی کیفیت همبرگرهای حاوی عصاره ریزپوشانی شده زردچوبه و امگا3 نسبت به نمونه شاهد بهبود یافت.

  کلیدواژگان: امگا3، ریزپوشانی، زردچوبه، همبرگر
 • محسن دلوی اصفهان* صفحات 87-97

  در این مطالعه ویژگی های جذب آب برنج سفید در حین خیساندن در دمای 25-65 درجه سانتی گراد تعیین شد. در مرحله بعد، کارایی مدل های بنیادی و تجربی برای پیش بینی میزان رطوبت دانه در حین خیساندن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. مدل های بنیادی با استفاده از حل تحلیلی و عددی قانون دوم انتشار فیک بر اساس اشکال منظم (مکعب و استوانه) و هندسه واقعی برنج سفید به ترتیب توسعه داده شدند. 5 مدل تجربی نیز (مدل هندرسون و پابیس، مدل نمایی، مدل پیج، مدل پیج اصلاح شده و مدل نمایی دو جمله ای) برای توضیح رفتار خیساندن برنج نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مدل های مورد مطالعه نشان داد که مدل عددی به طور قابل توجهی از مدل تحلیلی در توصیف منحنی های جذب آب دقیق تر است. دقت بالاتر مدل عددی را می توان به این دلیل نسبت داد که این مدل شکل مناسبی را برای نشان دادن دانه های برنج در مدل ریاضی انتخاب کرد. مقدار متوسط ضریب نفوذ موثر در دامنه درجه حرارت 25-65 درجه سلسیوس 11-10× 83/8  (متر مربع بر ثانیه) با روش کمینه سازی خطا بین داده های تجربی و مدل به دست آمد. در بین مدل های تجربی، مدل نمایی دو جمله ای بهتر از سایر تغییرات رطوبت نمونه در طول خیساندن را پیش بینی کرد. به طور کلی، اگرچه هر دو رویکرد در مدل سازی قادر به پیش بینی تغییرات رطوبت نمونه در طول خیساندن بودند، مدل عددی مناسب تر بود، زیرا درک جامع تری از فیزیک فرآیند را ارایه داد و پارامترهای مدل مستقیما با مقادیر فیزیکی قابل اندازه گیری مرتبط هستند.

  کلیدواژگان: برنج، جذب آب، مدل تحلیلی، مدل عددی، مدل تجربی
 • امیر احمدی، سید احمد شهیدی*، رضا صفری، علی معتمدزادگان، آزاده قربانی حسن سرایی صفحات 99-108

  امروزه از رنگ دانه های طبیعی به صورت گسترده ای در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می گردد و طی سال های اخیر تحقیقات متعددی پیرامون روش های استخراج و بررسی خواص رنگ دانه های طبیعی انجام یافت. هدف از این تحقیق نیز مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی کلروفیل استخراج شده از گیاه یونجه (.Medicago sativa L) با بهره گیری از روش های استخراج آنزیمی و فراصوت می باشد. فعالیت آنتی اکسیدانی با سه روش مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS و قدرت احیاکنندگی آهن (FRAP) انجام گرفت. نتایج نشان داد که غلظت کلروفیل a در گیاه یونجه بیشتر از غلظت کلروفیل b بوده است و همچنین روش آنزیمی نیز عملکرد بالاتری در استخراج کلروفیل نشان داده است. علاوه براین غلظت های بالاتر عصاره یونجه فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری در مهار رادیکال آزاد DPPH و نیز قدرت احیاکنندگی آهن نشان داد (05/0>p.). همچنین، با افزایش غلظت عصاره، مقدار ترکیبات فنلی کل و ترکیبات فلاونوییدی افزایش یافت (05/0>p.). به دلیل عملکرد مطلوب تر، از کلروفیل استخراج شده به روش آنزیمی در ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی یعنی مهار رادیکال های آزاد DPPH و ATBS و نیز قدرت احیاکنندگی آهن استفاده گردید و با افزایش غلظت کلروفیل نیز خواص آنتی اکسیدانی افزایش یافت. با توجه به اثر آنتی اکسیدانی مطلوب کلروفیل استخراج شده به روش آنزیمی از گیاه یونجه می توان کاربرد آن را در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی مورد ارزیابی قرار داد و با استفاده از این تکنیک سامانه های استخراجی در مقیاس صنعتی طراحی نمود.

  کلیدواژگان: روش آنزیمی، روش فراصوت، کلروفیل، ویژگی های آنتی اکسیدانی، یونجه
 • معین اینانلودوقوز، فخرالدین صالحی*، مصطفی کرمی، اشرف گوهری اردبیلی صفحات 109-118

  در این پژوهش اثر تیماردهی با فراصوت در توان ها و دماهای مختلف بر فرآیند خشک شدن زغال اخته توسط خشک کن فروسرخ بررسی و مدل سازی شد. تاثیر توان اعمال شده توسط دستگاه فراصوت در سه سطح 0، 75 و 150 وات و اثر دمای تیماردهی با فراصوت در سه سطح 20، 40 و 60 درجه سلسیوس بر سرعت انتقال جرم و ضریب نفوذ موثر رطوبت در طی فرآیند خشک شدن زغال اخته بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که پیش تیمار فراصوت قبل از خشک کردن زغال اخته ها با خشک کن فروسرخ، با ایجاد کانال های میکروسکوپی در سطح محصول به دلیل پدیده کاویتاسیون، سبب سهولت خروج رطوبت از محصول و در نتیجه کاهش زمان خشک کردن می گردد. با افزایش توان فراصوت از 0 به 150 وات، میانگین زمان خشک شدن زغال اخته از 2/73 دقیقه به 4/51 دقیقه کاهش یافت. با افزایش دمای تیماردهی از 20 به 60 درجه سلسیوس نیز میانگین زمان خشک شدن زغال اخته از 7/69 دقیقه به 7/55 دقیقه کاهش یافت. اثر توان و زمان تیماردهی با فراصوت بر تغییرات ضریب نفوذ موثر رطوبت زغال اخته بررسی و نتایج نشان داد که با افزایش توان و دمای دستگاه فراصوت، مقادیر این ضریب افزایش می یابد. با افزایش توان فراصوت از 0 به 150 وات، مشاهده گردید که ضریب نفوذ موثر رطوبت از m2s-1 9-10×63/6 به m2s-1 9-10×11/10 افزایش یافت. میانگین ضریب نفوذ موثر رطوبت زغال اخته تیمار شده در دماهای 20، 40 و 60 درجه سلسیوس به ترتیب برابر m2s-1 9-10×26/7، m2s-1 9-10×10/8 و m2s-1 9-10×45/9 بود. جهت بررسی سینتیک خشک شدن زغال اخته، مدل‎های ریاضی بر داده‎های تجربی برازش داده شدند.

  کلیدواژگان: اولتراسوند، پیش تیمار، خشک کن فروسرخ، زغال اخته، مدل پیج
 • عسل کدخدایی، محمد گلی*، محدثه رمضانی صفحات 119-133

  جوانه گندم محصول جانبی آسیاب گندم با مواد مغذی بالا است، اما به دلیل فعالیت شدید لیپاز و لیپوکسی ژناز، ماندگاری کوتاهی داشته و مصرف بهینه بسیار محدودی دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، جهت افزایش عمر نگهداری جوانه گندم پروبیوتیک حاوی باسیلوس بادیوس از روش انکپسولاسیون از نوع خشک کن انجمادی استفاده شد و تاثیر استفاده از صمغ زانتان : مالتوکسترین در نسبت های مختلف 3/0 : 1 ، 1/0 : 1 و 03/0 : 1 به عنوان دیواره کپسول ها بر خواص آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی جوانه گندم پروبیوتیک طی 360 روز نگهداری، بررسی شد. سه تیمار شاهد، حاوی همان نسبت های صمغ های استفاده شده برای تیمارها، بدون باکتری پروبیوتیک نیز تهیه گردید. جهت مقایسات بهتر و اثر تیمارهای اعمال شده، یک نمونه جوانه گندم خالص نیز در روز اول، صدو هشتاد و سیصدو شصتم همراه با نمونه های کپسوله شده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. آزمون ها در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد و تیمارها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح اطمینان 99 درصد ارزیابی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد صمغ زانتان و مالتودکسترین بعنوان مواد دیواره، سبب بهبود ویژگی های آنتی اکسیدانی در جوانه گندم کپسوله شده گردید. استفاده از باکتری باسیلوس بادیوس به عنوان پروبیوتیک، باعث کاهش معنی دار شاخص های اکسایشی در جوانه گندم شد (01/0>P). باکتری باسیلوس بادیوس بعنوان پروبیوتیکی قوی می تواند بر افزایش زمان نگهداری جوانه گندم کپسول شده تاثیرگذار باشد. همچنین صمغ زانتان به عنوان ماده ای مناسب جهت انکپسولاسیون جوانه گندم جهت افزایش ماندگاری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خواص آنتی اکسیدانی، خشک کن انجمادی، باسیلوس بادیوس، جوانه گندم پروبیوتیک، افزایش ماندگاری
 • رسول کلهوری، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده، حامد حسن زاده اوچتپه* صفحات 135-147

  با توجه به تقاضای روز افزون جوامع پیشرفته برای مصرف غذاهای فراسودمند بویژه در محصولات لبنی استفاده از مواد بر پایه طبیعی مثل اسانس های گیاهی در زمینه غنی سازی محصولات غذایی با ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن ها و همچنین به کارگیری پودر جوانه گندم به عنوان یک منبع غنی فیبر های رژیمی و ویتامین ها و مواد معدنی و اثرات آن ها بر روی زنده مانی باکتری های آغازگر (به دلیل نقش بارز آن ها در بهبود سلامتی انسان) امری ضروری به نظر می رسد. بررسی اثرات استفاده از اسانس های فرآوری شده و پودر جوانه گندم به صورت همزمان در ماست در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است. ویژگی های حسی، فیزیکوشیمیایی و شمارش باکتری های آغازگر ماست قالبی شامل استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در طی مدت نگهداری برای مطالعه اثر همزمان اسانس های گیاهی و پودر جوانه گندم مورد آزمون قرار گرفتند. اسانس های به کار رفته شامل ترخون و آویشن با نسبت های مختلف و در سه سطح (400، 1200، 2000 میکرولیتر در لیتر ماست) بودند. آزمون های فیزیکوشیمیایی ماست مثل اسیدیته و ظرفیت نگهداری آب، آزمون حسی به روش هدونیک، آزمون ریولوژی (ویسکوزیته ظاهری) و آزمون های شمارش میکروبی برای بررسی زنده مانی باکتری های آغازگر خود ماست در طی مدت نگهداری 14 روزه در این تحقیق انجام گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس نمونه های مورد آزمون، غلظت اسانس به طور معنی داری (p<0.05)، اسیدیته محصول، ویژگی های حسی و زنده مانی باکتری های آغازگر را کاهش داده است اما بر روی ویسکوزیته و ظرفیت نگهداری آب ماست اثر معنی داری نداشته است. آویشن و پودر جوانه گندم به ویژه در غلظت های بالا، تاثیر منفی و نامطلوب از خود نشان دادند. آویشن اثر ضد میکربی بالاتری را روی باکتری های آغازگر ماست داشتند در حالی که ترخون فعالیت ضد میکربی کمتری را از خود نشان داد. امتیاز حسی نمونه های حاوی ترخون در حین نگهداری اندکی افزایش داشته است لذا در مجموع ترخون مستعد به کارگیری در تولید ماست می باشد. پودر جوانه گندم ابتدا اثر افزایشی (تا حدود 3 درصد) و سپس کاهشی را بر روی اسیدیته محصول در طی زمان نگهداری ماست داشته است. همچنین، افزودن پودر جوانه گندم باعث افزایش ویسکوزیته و ظرفیت نگهداری آب در محصول شده اما در مقادیر بالا امتیاز حسی را کاهش می دهد و بنابراین مصرف آن در ماست باید به صورت کنترل شده باشد. به طور کلی پودر جوانه گندم بر روی زنده مانی هر دو باکتری آغازگر شمارش شده در این تحقیق اثر مثبتی داشته که می تواند به دلیل تامین مواد مغذی برای رشد بیشتر آن ها باشد.

  کلیدواژگان: زنده مانی، باکتری های آغازگر، ماست، اسانس های گیاهی، پودر جوانه گندم، غذای فراسودمند
 • سمانه گل محمدی، مریم میزانی*، امین سید یعقوبی صفحات 149-170

  امروزه پاستا یکی از محصولات غذایی پر مصرف است و استفاده از سبوس در فرمولاسیون آن راهکاری مناسب جهت تولید محصول مغذی و غنی از ترکیبات فیبری می باشد. وجود اسید فیتیک در سبوس به دلیل تشکیل کمپلکس با ترکیبات ریزمغذی و از دسترس خارج کردن آنها، عاملی محدود کننده ای محسوب میشود و حذف یا کاهش آن برای استفاده از سبوس ضروری است. در پژوهش حاضر ابتدا سبوس خام در دو مش 90 و 120 میکرومتر، آسیاب گردید. هریک از نمونه ها تحت فرآوری حرارتی/ رطوبتی در درون اتوکلاو /آون به ترتیب با دمای 121 و 150درجه به مدت 90 و 20 دقیقه قرار داده شدند. نمونه های فرآوری شده به مقادیر 5/2، 5 و 5/7 درصد با آرد پاستا مخلوط و خواص ریولوژیکی خمیر حاصله توسط آزمون میکسولب بررسی و نمونه با خواص مطلوب در تولید پاستای فرمی سبوس دار از نوع سدانو انتخاب شد. در این پژوهش اندازه گیری فیبر نا محلول در شوینده ی اسیدی بر اساس روش ون سوست، و اندازه گیری اسید فیتیک با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام شده است. نتایج آزمونها نشان داد که غنی کردن پاستای فرمی سدانو با سبوس فرآوری شده به روش اتوکلاو آون در مقادیر 5 و 5/7 درصد باعث بهبود پارامترهای ریولوژیکی خمیر شده است. در نهایت، نمونه پاستای حاوی سبوس فرآوری شده به روش تلفیقی  اتوکلاو /آون با مش 90 و میزان 5%،  با کمترین میزان افت پخت ، مناسب ترین خواص ریولوژیکی و ویژگی های حسی مشابه با پاستای شاهد به عنوان بهترین تیمار این پژوهش معرفی گردید.

  کلیدواژگان: سبوس گندم، اسید فیتیک، پاستا، ویژگی های رئولوژیکی، کیفیت پخت
 • سیده زهرا محمدی فرد، سهیلا زرین قلمی، محسن زندی*، مریم پاکپور صفحات 171-191

  پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی فرمولاسیون ماست غنی شده با روغن و موسیلاژ دانه چیا به منظور به حداکثر رساندن میزان اسید چرب آلفا-لینولنیک (امگا 3) و حداقل تغییرات در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (pH، اسیدیته قابل تیتر، آب اندازی، ماده خشک، پراکسید و رنگ) نسبت به نمونه شاهد بود. ابتدا به منظور افزایش پایداری اکسایشی، روغن دانه چیا با استفاده از آلژینات سدیم و موسیلاژ دانه چیا و به کمک روش امولسیون سازی-ژلاسیون داخلی ریزپوشانی گردید. سپس نمونه های ماست حاوی 25/0-0 درصد موسیلاژ دانه چیا و 4-0 درصد روغن دانه چیا به دو صورت آزاد و ریزپوشانی شده تولید گردید. نمونه فاقد روغن و موسیلاژ دانه چیا به عنوان نمونه شاهد می باشد. نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دهنده تشکیل موفقیت آمیز ریزپوشش آلژینات سدیم- موسیلاژ دانه چیا با ساختار پوسته یکنواخت بود. نتایج بدست آمده از ویژگی های فیزیکی وشیمیایی نشان داد که غنی سازی سبب کاهش معنی دار آب اندازی (05/0˂p) و افزایش معنی دار (05/0˂p) ظرفیت نگهداری و ویسکوزیته ماست گردید. به علاوه ماست حاوی 41/3 درصد روغن دانه چیا به صورت ریزپوشانی شده و 213/0 درصد موسیلاژ دانه چیا، به عنوان نمونه بهینه تعیین شد. نتایج نشان داد که نمونه بهینه از نظر تعداد باکتری های آغازگر نیز تفاوت معنی داری با نمونه شاهد ندارد (05/0˃p). بافت ماست ها، جامد ویسکوالاستیک تشخیص داده شد و در تمام نمونه ها همواره در کل محدوده فرکانسی، مدول ذخیره (G´) از مدول افت (G) بیشتر بود. شاخص رفتار جریان در کلیه نمونه ها کمتر از یک بود که نشان دهنده رفتار غیرنیوتنی (هرشل بالکلی) نمونه ها می باشد. مدل هرشل بالکی در هردو نمونه بیشترین ضریب تبیین (99/0=R2) و کمترین ریشه میانگین مربعات خطا را دارا بود که نشان دهنده مناسب بودن این مدل برای مدل سازی رفتار ریولوژیکی نمونه ها است.

  کلیدواژگان: روغن دانه چیا، موسیلاژ دانه چیا، ریز پوشانی، غنی سازی، ماست، بهینه سازی
 • سارا متینی*، ولی درستی صفحات 193-200

  همبرگر یکی از محصولات تولید شده از گوشت قرمز است که به لحاظ ارزش تغذیه ای بالا در کنار خوش طعمی و شیوه مصرف ساده آن همچنین به دلیل عدم وجود افزودنی های شیمیایی در فرآیند تولید آن طرفداران زیادی دارد، بنابراین استفاده از نگهدارنده هایی با خصوصیات ضد اکسیدانی و ضد میکروبی ضروری است. میوه دارویی زالزالک با نام علمی کراتیگوس آرونیا [1] و با نام انگلیسی هاوثرن [2] در طب گیاهی شهرت گسترده ای کسب کرده است. لذا در این تحقیق عصاره زالزالک  به همبرگر اضافه شد و در یک دوره 45 روزه تیمارها به صورت دوره ای در روزهای اول، 15، 30، 45 تحت آزمایشهای شیمیایی شامل شاخص پراکسید (PV) شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBA) شاخص TVBN  و اندازه گیری ترکیبات فنولی کل و آزمایشهای میکروبی شامل شمارش باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و سالمونلا انتریکا قرار گرفت. نتایج آزمایش میکروبی نشان داد که همبرگر مخلوط شده به طور معنی داری رشد باکتری های سالمونلا انتریک و استافیلوکوکوس اوریوس را طی 45 روز نگهداری کاهش داد. نمونه هایی که با عصاره زالزالک مخلوط شده بودند، مقادیر TBA، PV و TVBN کمتری را در مقایسه با شاهد در طول زمان نگهداری نشان دادند. با توجه به نتایج به دست آمده، عصاره زالزالک توانست اثر ضد اکسیدانی و ضدباکتریایی در همبرگر داشته باشد.

  کلیدواژگان: همبرگر، عصاره زالزالک، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا انتریکا
 • محمد خضری، سعید خانزادی*، محمد هاشمی صفحات 201-213

  این مطالعه با  هدف تخمین و مقایسه، انحراف معیار تجدید پذیری درون آزمایشگاهی (SIR)   یا عدم قطعیت اندازه گیری (MU) بعنوان شاخص عملکردی در تصدیق انجام روش های آزمون کمی میکروب  شناسی  مواد  غذایی، انجام شده است. آزمون های شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی مزوفیلACC  و شمارش آنتر وباکتریاسهECC، بعنوان دو آزمون مهم  در ارزیابی میکروبی مواد غذایی، انتخاب و  محاسبات انحراف  معیار  تجدیدپذیری استاندارد درون آزمایشگاهی (عدم  قطعیت) در آیتم های غذایی منتخب: گوشت چرخ کرده، همبرگر، پودر سویا، تخم مرغ مایع پاستوریزه، شیر پاستوریزه و فرادما، بستنی، آبمیوه، آرد، کیک و ادویه بر اساس استاندارد ایزو -19036 سال  2019 انجام گردید. سایر  مولفه  های  عدم  قطعیت  ماتریکس، توزیعی، مرکب وگسترده محاسبه و گزارش شدند. محاسبه عدم قطعیت فنی آزمون ECC در (شیرپاستوریزه  و فرادما،  بستنی، آب میوه و  تخم  مرغ  مایع پاستوریزه) با ایجاد آلودگی مصنوعی در سه سطح توسط  ارگانیسم هدف (Shigella felxseneri) و  در سایر آیتم  های غذایی آلودگی طبیعی بود،  در  آزمونACC   صرفا آلودگی  طبیعی  محاسبه و نتایج، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج عدم قطعیت فنی آزمون  ECC، از 0.487 تا  0.07  و در   آزمون  ACC، از 390/0 تا 105/0 log10 cfu/g متغیر بود. بیشترین  مقادیر  عدم  قطعیت  فنی  و  ماتریکس  در  نمونه  های گوشت، کیک، همبرگر و پنیر یعنی در مواد غذایی ناهمگن (جامد  و  نیمه  جامد)  و  کمترین  مقادیر  در  نمونه  های  مایع (همگن)  مشاهده شد. ارزیابی تغییرپذیری و در نتیجه عدم قطعیت راهی برای استاندارد کردن بیان تنوع مرتبط با داده های به دست آمده در روش های میکروبیولوژیکی برای برجسته کردن علل و میزان چندین عامل متنوع موثر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شاخص عملکردی، تصدیق، آنترو باکتریاسه، انحراف معیار تجدید پذیری، میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی، عدم قطعیت
|
 • Salar Karami, Reza Farahmandfar*, Jamshid Farmani, Zeynab Raftani Amiri, Ali Motevali Pages 1-16

  The aim of this research was to investigate the effect of basil, sage and chitosan edible coatings on the physicochemical properties of microwave-dried apple slices. In this study, apple fruit slices were coated with basil, sage and chitosan in three concentrations (0, 0.5 and 1%) and dried at different microwave powers (90, 180 and 360 W). The drying kinetics, color, texture and antioxidant activity of apple slices were investigated. The analysis of the data indicated that the drying of the apple slices happened only in the range of the descending speed period. These data were fitted with 7 different experimental models, among the models, the most suitable models for basil, sage and chitosan coatings were Midili, Approximation of diffusion and Verma, respectively. Midili was able to predict moisture content more accurately than other models. Also, the amount of brightness, adhesivenes, cohesiveness and antioxidant activity increased with the increase of coating concentration and microwave power, but the amount of redness, yellowness, browning, general color change and hardness decreased. In general, edible coating is one of the new methods that increases the shelf life and quality of the final product. Therefore, it is recommended to treat fruits using edible coatings to increase the appearance quality and improve the color at the end of the drying process.

  Keywords: Microwave, Drying kinetics, Antioxidant activity, Texture
 • Ensieh Anari, Nafiseh Soltanizadeh* Pages 17-29

  The present study aims to extract cellulose fibers from the walnut shell using dielectric barrier discharge (DBD) plasma pretreatment and to evaluate its properties. For this purpose, powdered walnut shells were exposed to 18 and 20 kV DBD plasma for 10 min in three stages. First, before sodium hydroxide alkaline treatment, next, before sodium chlorite bleaching treatment, and then, before both alkaline and bleaching treatments. The extraction efficiency, FTIR, XRD, thermal properties, FESEM and diameters of the cellulose fiber were evaluated. Based on the results, the extraction efficiency was significantly affected by applied voltage (p<0.05) and due to plasma destruction of glycosidic, the efficiency was reduced. The removal of peaks related to impurities from the walnut shell and the purity of all extracted cellulose was confirmed with FTIR. The results showed that applying DBD plasma during cellulose extraction did not affect its crystal structure, but the reduction of crystallization index was observed. Furthermore, the effect of plasma on the thermal-gravimetry of the samples was observed at temperatures below 100 ° C, and after the onset temperature of degradation, the behavior of the treated and untreated fibers until the final thermal decomposition was not significantly different. The microstructure of plasma-treated samples showed an increase in cellulose fiber's roughness and swelling, followed by the transformation of microfibrils to nanofibrils with a diameter of 80 nm at the higher voltage. In general, the results showed that applying 20 kV DBD plasma in both stages before the alkaline and delignification process is a more suitable treatment for extracting cellulose and producing cellulose nanofibers.

  Keywords: DBD plasma, Cellulose, Walnut shell, Structural properties. ‎
 • Leila Shirazi, Hadi Almasi* Pages 31-46

  The aim of this research was to prepare a nanocomposite film based on Barhang (Plantago major L) seed gum. Zinc oxide (ZnO) and cellulose nanofiber (CNF) nanoparticles at the concentrations of 4 and 8% w/w were incorporated for improving the morphological, structural, thermal, water vapor permeability and mechanical properties of films. The FT-IR results confirmed the occurring of new interactions between nanoparticles and mucilage polysaccharides. XRD results indicated that the effect of ZnO on semi-crystalline structure of Barhang film is higher than the effect of CNF. The neat film has a smoth surface, but the roughness increased by addition of nanoparticles. According to TGA results, the thermal stability of films was affected by incorporation of nanoparticles, but the effect of CNF on improving the thermal stability of film was more than ZnO. The addition of nanoparticles at the concentration of 4% had no effect on the thickness of films but by increasing to 8%, the thickness increased. Moisture content and moisture absorption of films was also decreased significantly by incorporation of nanoparticles. The water vapor permeability of films was dependent on the concentration of nanoparticles and at 4%, it decreased significantly but at 8% concentration, the permeability increased again due to the aggregation of nanoparticles and their hydrophilic nature. The water contact angle of films’ surface increased by addition of ZnO but the CNF caused to decrease this value due to its hydrophilicity. The effect of CNF on improving the mechanical properties of films was better than ZnO. The CNF had the most effect on increasing tensile strength, elastic modulus and elongation to break. In general, this research indicated that by using organic and inorganic nanoreinforcements, the improving of the properties of Barhang seed gum based films is possible and the effect of CNF is more than ZnO.

  Keywords: Nanocomposite film, Nanoreinforcement, Water vapor permeability, Mechanical strength, Morphology, Barhang seed mucilage
 • Asieh Hasanzadeh*, Zeynab Raftani Amiri, MEHRNAZ AMINIFAR Pages 47-60

  In this research, physicochemical properties, texture and microstructure of traditional Kope cheese prepared in two different types of packaging (jar and plastic) and at two different ripening temperatures including soil (8-12 oC) and refrigerator (5-8 oC) During the ripening period (60 days) was examined by factorial experiment in a completely randomized design. The results showed that the amount of acidity, moisture, ratio of total nitrogen to dry matter and water-soluble nitrogen to total nitrogen in ripened cheeses in plastic packaging was significantly higher (P<0.05). Regardless of the type of packaging, samples ripened at soil temperature had higher acidity, total nitrogen to dry matter ratio, and water-soluble nitrogen to total nitrogen. Investigation of rheological properties and microstructure of Kope cheese showed that the packaged treatments in jar at both soil and refrigerator temperatures have less moisture and therefore a firmer texture. While plastic-packed treatments at both soil and refrigerator temperatures have more and smaller pores and as a result have a spongy structure and softer texture compared to the other two treatments.

  Keywords: Kope Cheese, Texture, Rheology, Packaging
 • Khazar Pourali Rashti-Nejad, Mohammad Mohsenzadeh*, Mohammad Maleki Pages 61-70

  Microencapsulation is a common method to improve the viability of probiotic bacteria against environmental stresses. In this research, by using double emulsion with Persian gum, emulsion stability, physicochemical properties, microcoating efficiency and microcoating viability were investigated during storage and in a simulated gastrointestinal conditions of the digestive system. Encapsulation of Lactobacillus acidophilus in double emulsion (W/O/W) with Persian gum improved the survival under storage conditions at 4 °C for 28 days, and only 0.58 log decreased and free bacteria after passage 7 days reached zero. The microcoating efficiency was 88% and the emulsion stability was between 85% and 95.43%. The optical microscope image showed a distinct double emulsion. In the simulating conditions of the stomach, the number of bacteria decreased by 1.97 log for the micro-coated treatment and by 3.9 log for the treatment containing free bacteria, and in the simulating conditions of the intestine, it decreased by 0.45 log for the micro-coated treatment and for the treatment containing free bacteria. 1.3 decreased. The particle size was (525 nm), zeta potential (-44.68 mv) and dispersion index (0.33). The results showed that the use of Persian gum double emulsion improves the survival of Lactobacillus acidophilus against storage conditions and the simulated environment of the digestive system.

  Keywords: Probiotic, microencapsulation, survival, Lactobacillus acidophilus, emulsion
 • Seyyed MohammadHossein Ghadiri Amrei, Mohammad Ahmadi*, Seyed-Ahmad Shahidi, Peiman Ariaii, Leila Golestan Pages 71-86

  In this study, the effect of turmeric extract and omega-3 encapsulated with soy lecithin on the characteristics of hamburger during the 12-day storage period was investigated. The results showed that during storage for 12 days, the highest pH and water holding capacity were related to the control sample. The initial moisture content of hamburgers was about 52%, which decreased significantly after the storage period (p<0.05). The lowest shrinkage was compared to the control sample, and the highest cooking loss was observed on the first day of storage. In all the investigated days, the highest volatile nitrogenous compounds was related to the control sample. Free fatty acids increased significantly during storage (P<0.05). The samples containing the extracts were not significantly different from the control samples in terms of texture characteristics. Encapsulated treatments had lower bacterial counts than free extracts. The control sample significantly received the lowest score in all sensory characteristics. In general, the quality of hamburgers containing fine-coated turmeric extract and omega-3 improved compared to the control sample.

  Keywords: Encapsulation, Hamburger, Omega 3, Turmeric
 • Mohsen Dalvi-Isfahan* Pages 87-97

  In this study, water absorption characteristics of white rice during soaking at 25-65 oC was investigated. In the next step, the efficiency of fundamental and empirical models to predict the moisture content of grain during soaking were evaluated and compared. The fundamental models were developed by using analytical and numerical solutions of Fick’s second law of diffusion based on regular shapes (cube and cylinder) and the real geometry of the white rice, respectively. Five empirical models (Henderson and Pabis model, exponential model, Page model, modified Page model and two-term exponential model) for explaining the soaking behavior of rice were also studied. The results of the studied models indicate that the numerical model were substantially more accurate than analytical model in describing the water absorption curves. The higher accuracy of numerical model can be attributed to the fact that this model selected appropriate shape to represent rice grains in the mathematical model. The average value of the effective water diffusivity at 25-65 oC was estimated to be in the order of 8.83×10-11 m2/s, by minimizing the error between experimental and numerically predicted results. Among the empirical models, the two-term exponential model was better than others in predicting changes in sample moisture during soaking. Overall, although both modeling approaches were able to predict the changes in moisture content of the sample during soaking, the numerical model was found to be more appropriate because it provided a more comprehensive understanding of the underlying physics of the process and the model parameters were directly related to measurable physical quantities.

  Keywords: Rice, Hydration, Analytical model, Numerical model, Empirical model
 • Amir Ahmadi, Seyed-Ahmad Shahidi*, Reza Safari, Ali Motamedzadegan, Azade Ghorbani-Hasansaraei Pages 99-108

  Nowadays, natural pigments are widely used in the food, cosmetics and sanitation industries. In recent years, numerous researches have been done on the methods of extraction and evaluation of the properties of natural pigments. The purpose of this study is comparison of enzymatic and ultrasonic extraction methods for the antioxidant properties of chlorophyll extracted from alfalfa (Medicago sativa L.). Antioxidant activity was performed by three methods including DPPH and ABTS free radicals scavenging and ferric reducing antioxidant power (FRAP). The results show that the concentration of chlorophyll a in alfalfa is higher than that of chlorophyll b and also the enzymatic method demonstrates higher yield in chlorophyll extraction. In addition, higher concentrations of alfalfa extract showed higher antioxidant activity in inhibiting DPPH free radicals and ferric reducing antioxidant power (p <0.05). Also, with increasing the extract concentration, total phenolic compounds and flavonoid compounds increase (p <0.05). Due to the better performance, the enzymatic extracted chlorophyll was used to evaluate the antioxidant properties, inhibition of free radicals DPPH and ATBS and ferric reducing antioxidant power and the result shows the higher chlorophyll concentration, the higher antioxidant properties. Due to the appropriate antioxidant effect of alfalfa chlorophyll extracted by enzymatic method, its application in food, pharmaceutical and health industries can be evaluated and industrial scale extraction systems can be designed using this technique.

  Keywords: Alfalfa, Antioxidant properties, Chlorophyll, Enzymatic method, Ultrasonic
 • Moein Inanloodoghouz, Fakhreddin Salehi*, Mostafa Karami, Ashraf Gohari Ardabili Pages 109-118

  In this research, the effect of ultrasound treatment at different powers and temperatures on the drying process of cornelian cherry by infrared dryer was investigated and modeled. The effect of the applied power by the ultrasonic device at three levels of 0, 75 and 150 W and the effect of the ultrasonic treatment temperature at three levels of 20, 40 and 60 °C on the mass transfer rate and the effective moisture diffusivity coefficient during the drying process of cornelian cherry were investigated. The results of this research showed that ultrasonic pretreatment before drying cornelian cherry by the infrared dryer, by creating microscopic channels on the product surface due to the cavitation phenomenon, makes it easier for moisture to exit from the product and thus reduces the drying time. By increasing the ultrasonic power from 0 to 150 W, the average drying time of cornelian cherry decreased from 73.2 minutes to 51.4 minutes. By increasing the treatment temperature from 20 to 60 °C, the average drying time of cornelian cherry decreased from 69.7 minutes to 55.7 minutes. The effect of power and time of ultrasound treatment on the effective moisture diffusivity coefficient changes of cornelian cherry was investigated and the results showed that with the increase in the power and temperature of the ultrasonic device, the values of this coefficient increase. By increasing the sonication power from 0 to 150 W, it was observed that the effective moisture diffusivity coefficient increased from 6.63×10-9 m2s-1 to 10.11×10-9 m2s-1. The average effective moisture diffusivity coefficient of cornelian cherry treated at temperatures of 20, 40 and 60 °C were 7.26×10-9 m2s-1, 8.10×10-9 m2s-1, and 9.45×10-9 m2s-1, respectively. In order to investigate the drying kinetics of cornelian cherry, mathematical models were fitted to the experimental data.

  Keywords: Cornelian cherry, Infrared dryer, Page model, Pretreatment, Ultrasound
 • Asal Kadkhodaei, Mohammad Goli*, Mohaddaseh Ramezani Pages 119-133

  Wheat germ is a high-nutrient byproduct of wheat milling, however it has a short shelf life and extremely restricted ideal intake due to the intensive activities of lipase and lipoxygenase. In order to increase the storage life of probiotic wheat germ containing Bacillus badius, the freeze drying method was used in this study, and the effect of using xanthan gum: maltoxtrin in different ratios of 0.3:1, 0.1:1, and 0.03:1 as the capsule wall on antioxidant properties and physicochemical characteristics of probiotic wheat germ during 360 days of storage was investigated. Three control treatments were also produced without probiotic bacteria and had the same quantities of gums as the treatments. A pure wheat germ sample was also analyzed on the first day, 180 and 360, along with the encapsulated samples, for better comparisons and the influence of applied treatments. The experiments used a completely random design, and the treatments were analyzed using SPSS software and comparing the averages using Duncan's multi-range test at the 99% confidence level. The use of xanthan gum and maltodextrin as wall materials increased the antioxidant qualities in encapsulated wheat germ, according to the findings of this study. The introduction of Bacillus badius bacteria as a probiotic resulted in a substantial decrease in oxidation indices in wheat germ (P<0.01). In general, it can be stated that Bacillus badius bacteria, as a powerful probiotic, can extend the storage time of encapsulated wheat germ. Furthermore, xanthan gum is proposed as a good material for wheat germ encapsulation to enhance shelf life.

  Keywords: Antioxidant properties, freeze dryer, bacillus badius, probiotic wheat germ, increased shelf life
 • Rasool Kalori, Mahmoud Rezazadbari, Mohamad Alizadeh, Hamed Hassanzadeh* Pages 135-147

  According to the increasing demand of advanced societies for the consumption of functional foods, especially in dairy products, the use of natural-based materials such as plant essences in the field of enriching food products with their antimicrobial and antioxidant compounds, as well as the use of wheat germ powder as a rich source of dietary fibers and vitamins and minerals and their effects on the viability of starter bacteria (due to their prominent role in improving human health) are seem to be necessary. Investigating the effects of using processed essential oils and wheat germ powder simultaneously in yogurt is considered in this research. Sensory, physicochemical characteristics and bacterial conting of set yogurt including Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus, were tested during the storage period to study the simultaneous effect of plant essential oils and sprouted wheat powder. The essential oils used included tarragon and thyme with different proportions and at three levels (400, 1200, 2000 microliters per liter of yogurt). Yogurt physicochemical tests such as acidity and water holding capacity, hedonic sensory test, rheology test (apparent viscosity) and microbial count tests were conducted to check the viability of starter bacteria in yogurt during the 14-day storage period. Based on the results obtained from the analysis of variance of the tested samples, the concentration of essential oil significantly (p<0.05) reduced the acidity and viability of starter bacteria of the product, but it had not a significant effect on the viscosity the sensory characteristics. In this regard, thyme and wheat germ powder showed a negative and unfavorable effect, especially in high concentrations.

  Keywords: Viability, Starter bacteria, Yogurt, Essential oil, Wheat germ powder, Functional food
 • Samaneh Gol Mohammadi, Maryam Mizani*, Amin Seyed Yaghoubi Pages 149-170

  Today, pasta is one of the most popular foods, and the addition of bran into its formulation provides the possibility of producing a healthy, high-fiber food product. As some micronutrients may become unavailable due to complex formation by phytic acid, which is present in bran, reducing the amount of this ingredient may eliminate this limiting factor and improve its applications in foods. The raw bran used in this study was first ground into two mesh sizes, 90 and 120 micrometers and then, processed by two stages of dry/humid thermal processes, accomplished in an autoclave and oven, at temperatures of 121°C and 150°C for 90 and 20 minutes, respectively. The bran sample mixed with the pasta flour in proportions of 2.5, 5, and 7.5(gr/100gr flour).  The rheological characteristics of the mixed- flour pastes were analyzed by Mixolab test to determine the best formulation for the Sedani-type bran-enriched pasta. Van Soest and the high-performance liquid chromatography methods were used to evaluate the insoluble portion of fiber in acidic detergent and phytic acid, respectively. According to the results, two paste formulations containing 5 and 7.5% of the bran exhibited the best rheological properties. In conclusion, the pasta sample formulated with 5% of the processed bran showed the lowest cooking loss and the highest sensory scores compared to control and may be recommended as the best treatment.

  Keywords: Wheat Bran, Phytic Acid, Pasta, Rheological properties, Cooking quality
 • Seyed Zahra Mohamadifard, Soheila Zariinghalami, Mohsen Zandi*, Maryam Pakpour Pages 171-191

  The aim of the present study was to optimization of enriched yogurt with chia seed oil and mucilage. This purpose was done with the aim of maximizing omega-3 level and minimizing changes in physical and chemical properties (pH, titrate acidity, syneresis, dry matter, peroxide values and color changes) compared to the control sample. First, in order to increase the oxidative stability, chia seed oil was encapsulated with sodium alginate and chia seed mucilage using emulsification/ internal gelation method. The physical characteristics results showed that the enrichment caused a decrease in the syneresis, an increase in the water holding capacity and viscosity. Then, yogurt was enriched and optimized with free and encapsulated chia seed oil (0 to 4%) and chia seed mucilage (0 to 0.25%). The sample without chia seed mucilage and oil used as a control sample. The results of scanning electron microscopy images showed that the successful alginate-sodium-mucilage microfiber coating of chia seeds has been made with a uniform structure. Yogurt contained 3.41% encapsulated chia seed oil and 0.213% chia seed mucilage was selected as an optimum treatment. The results showed that the number of starter bacteria of optimum sample were not significantly different from the control (p˃0.05). The texture of the yogurts was found to be viscoelastic. The flow behavior index in all samples was less than one, which indicates the non-Newtonian (pseudoplastic) behavior of the samples. Herschel Balky model had R2 and lowest RMSE in both samples, which indicates the suitability of this model to investigate the shear flow behavior in terms of shear velocity of samples.

  Keywords: Chia seed oil, Chia seed mucilage, Microencapsulation, Enrichment, Yogurt, Optimization
 • Sara Matini*, Vali Dorosti Pages 193-200

  Hamburger is products of meat that has a lot of consumer due to high nutritional value, in addition to good flavor and its easy to use, also due to lack of chemical additives in its production process. Hawthorn medicinal fruit, with the scientific name of Crataegus elbursensis has gained wide fame in herbal medicine. In this research hamburger is mixed with hawthorn extract (at different concentration of 0, 0/5, 1, 1/5). The antimicrobial effect of hawthorn extract (Crataegus elbursensis) on Salmonella enteric and  Staphylococcus aureus bacteria growth, TBA,PV, TVBN and phenolic compounds  is investigated for a period of 45 days periodically at 0,15,30 and 45days. The resulats of microbial assey showed that mixed Hamburger significantly decreased Salmonella enteric and  Staphylococcus aureus bacteria growth during 45 days storage. Samples that mixed with hawthorn extract showed lower TBA, PV and TVBN values compared to control during the storage time. According to the obtained results, Hawthorn extract was able to Antioxidant and antibacterial effect in hamburger.

  Keywords: Hamburger, Hawthorn extract, Salmonella enteric, Staphylococcus aureus
 • Mohammad Khezri, Saeid Khanzadi*, Mohammad Hashemi Pages 201-213

  The aim of study was estimated and compared intra-laboratory quantification deviation (SIR) or measurement uncertainty (MU) as a performance Charateristics  in verification of  the implementation  step of quantitative test methods in food microbiology laboratories. The aerobic mesophilic colony counts of   microorganisms (ACC) and Enterobacteriaceae colony count (ECC), as two important and common tests in the microbial evaluation of all type of food was selected and interlaboratoary standard deviation estimation of selected food items: minced meat, hamburger, soy powder, pasteurized liquid eggs, pasteurized and UHT milk, ice cream, Fruit  juice, flour, cake and spice (PEPER) were calculated based on ISO-19036 standard method (2019). In this comparison, technical, matrix, distribution, confirmation and combined  Uncertinity were calculated and reported. Calculation of the technical uncertainty of the ECC test in (pasteurized and ultra-heated milk, ice cream, fruit juice and pasteurized liquid eggs) by created the artificial contamination on three levels with the target organism (Shigella felxseneri) and in other food items it was natural contamination, in the ACC test was only natural contamination was calculated. The technical uncertainty results of the ECC test ranged from 0.487 to 0.07 and in the ACC test, from 0.390 to 0.105 log10 cfu/g. The highest values of technical and matrix uncertainty were observed in meat, cake, hamburger and cheese samples, which showed the heterogeneous foods (solid and semi-solid) and the lowest values were observed in liquid (homogeneous) samples. Evaluation of variability and followed the uncertainty is proposed as a way to standardize the expression of variability associated with data obtained in microbiological methods to highlight the causes and extent of several influencing factors.

  Keywords: Aerobic mesophilic microorganisms, Enterobacteriaceae, Impementation verification, Measurement uncertainty, Performance characterisrics, reproducibility standard deviation, verification