فهرست مطالب

فرآیند مدیریت و توسعه - سال سی و پنجم شماره 3 (پیاپی 121، پاییز 1401)
 • سال سی و پنجم شماره 3 (پیاپی 121، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرج الله رهنورد * صفحات 3-56
  هدف

  در پژوهش حاضر سعی شده است چگونگی تدوین سیاست‎های کلی در ایران تبیین و منطقی‎سازی شود.

  طرح پژوهش/ روش‎شناسی/ رویکرد: 

  این پژوهش از نوع مطالعه تحلیلی مبتنی بر گروه کانونی بوده و تلاش کرده است از روش فرایندی برای تدوین سیاست های کلی برنامه ای با تاکید بر برنامه هفتم توسعه استفاده کند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که روش ساخت یافته ای برای تدوین سیاست های کلی برنامه‎های توسعه وجود ندارد. از این‎رو، با اقتباس از فرایند تدوین خط‎مشی‎های عمومی، فرایندهایی برای تدوین احکام سیاستی به‎دست آمد: 1) شناسایی مسایل عمومی اولویت‎دار به عنوان محورهای اصلی احکام سیاستی؛ 2) شناسایی الزامات ناشی از اسناد بالادستی در تدوین سیاست های کلی برنامه ‎ای؛ 3) شناسایی گزینه های خط‎مشی (به مثابه مقوله های فرعی) برای حل مسایل عمومی از تلفیق منابع نظری، سیاست های کلی بخشی، و خبره‎سنجی؛ 4) امکان‎سنجی گزینه های خط‎مشی؛ و 5) احصای مقوله‎های اصلی به مثابه احکام سیاستی.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  مطالعات در زمینه چگونگی تدوین سیاست های کلی برنامه‎ای در ایران با رویکرد حاکمیتی صورت گرفته است. این مطالعه توانست با تمرکز بر روش‎شناسی تدوین خط‎مشی، فرایند قابل‎دفاعی را برای تدوین سیاست های کلی برنامه ای در ایران پیشنهاد کند. در ضمن، در این پژوهش 21 مسیله عمومی اولویت‎دار شناسایی شده و احکام سیاستی متناظر با آن‎ها تدوین شده است.

  کلیدواژگان: احکام سیاستی، احکام برنامه ای، سیاست کلی، حکمرانی، و چشم انداز
 • شهره نصری *، مهدیه فرازکیش صفحات 57-97
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل میزان تحقق اهداف و شاخص های کمی آموزش عالی با تمرکز بر بعد ظرفیت سازی و ارتقای نیروی انسانی ذیل برنامه ششم توسعه و استخراج درس آموزه های کلیدی در راستای تدوین سند برنامه هفتم توسعه است.

  طرح پژوهش/ روش ‏شناسی/ رویکرد:

   پژوهش حاضر با بهره گیری از آموزه های روش شناسی علم طراحی با ماهیت تجویزی، از روش مطالعه موردی و مطالعه اسنادی برای ارزیابی عملکرد حوزه آموزش عالی در برنامه ششم توسعه استفاده می کند و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، روش کتاب شناسی بر مبنای نمایه سنجی و آزمون T نمونه های مستقل را بکار می‎گیرد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که از حیث مفهومی، در بخش آموزش عالی عمده شاخص ها از جنس درون‎دادی و برون‎دادی بوده اند و شاخص های اثر و پیامد مورد توجه نبوده‎اند. از حیث بررسی عملکرد، شاخص های «سهم دانشجویان غیردولتی»، «نسبت هییت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هییت علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)»، و «تعداد شعب خارجی دانشگاه های کشور» در وضعیت مناسب هستند، ولی شاخص های «سهم دانشجویان خارجی»، «تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه» و «سهم آموزش های مهارتی» در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  در این پژوهش برای اولین بار با مبنا قرار دادن مدل شاخص محور نتیجه محور، به ارزیابی عملکرد اهداف کمی آموزش عالی ذیل برنامه ششم توسعه پرداخته شده است. بر اساس این، نتایج پژوهش دلالت های سیاستی را برای سیاستگذاران به منظور مد نظر قرار دادن طیف متنوعی از شاخص ها در ابعاد مختلف عملکردی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: عملکرد آموزش عالی، اهداف کمی برنامه ششم توسعه، ظرفیت سازی و ارتقای نیروی انسانی، ماده 66 برنامه ششم توسعه، ارزیابی آموزش عالی
 • رامین رهنورد * صفحات 99-127
  هدف

  در پژوهش حاضر سعی شده است پایه نظری توسعه اداری در برنامه هفتم توسعه متناسب با اسناد بالادستی تدوین و پیشنهاد شود.

  طرح پژوهش/ روش‎شناسی/ رویکرد: 

  این پژوهش از نوع ارزیابی بوده و تلاش شده است از روش فرایند ارزیابی برای تدوین پایه نظری توسعه اداری با تاکید بر برنامه هفتم توسعه استفاده شود.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که پایه نظری مناسبی برای تدوین احکام برنامه‎ای در حوزه اصلاح اداری وجود ندارد. از این‎رو، با شناسایی دیدمان‎های نظری مختلف در حوزه اصلاح اداری و انتخاب معیارهای مناسب در پرتو اسناد بالادستی، نظریه‎های توسعه اداری ارزیابی شده و دیدمان مدیریت ارزش های متعالی به عنوان پایه نظری مناسب توسعه اداری پیشنهاد شده است.

  اصالت پژوهش:

   مطالعه برای انتخاب پایه نظری توسعه اداری در ایران با رویکرد حاکمیت اسلامی صورت گرفته است. پژوهش حاضر توانست با تمرکز بر روش‎شناسی ارزیابی دیدمان‎های نظری، پایه نظری قابل‎دفاعی برای تدوین احکام برنامه‎ای در حوزه توسعه اداری در برنامه هفتم توسعه در ایران پیشنهاد کند.

  کلیدواژگان: توسعه، پایه نظری، اصلاح اداری، مدیریت توسعه، سیاست های کلی
 • محمدعلی احمدی شاپورآبادی *، سیده لیلا متقی صفحات 129-164
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه است. استفاده از آموزه های حاصل از ارزشیابی اقدامات و نتایج خط مشی توسعه روستایی در کارایی و اثربخشی خط‎مشی توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه و تدوین الزامات آن جایگاه مهمی دارد.

  طرح پژوهش/ روش‏ شناسی/ رویکرد:

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در چارچوب کلی روش شناختی حاکم بر پژوهش به منظور ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج ساله ششم توسعه از روش پایش خط مشی به بررسی اهداف، خروجی‎ها و پیامدهای خط مشی پیشرفت توسعه پایدار روستایی پرداخته می‎شود. جامعه آماری پژوهش شامل لوایح و قوانین بودجه و برنامه و نیز گزارش های عملکرد دولت و مجلس در حوزه توسعه و عمران روستایی از یک‎سو و پژوهش های مرتبط با نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی از دیگر سوست. در این راستا از تحلیل محتوای جهت دار مبتنی بر اسناد فوق در چارچوب روش پایش خط مشی استفاده گردید.

  یافته ها

  ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی در برنامه های توسعه با تمرکز بر برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که علی رغم موفقیت در خروجی ها، در بعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهداف از پیش تعیین شده ندارند. همچنین، ارزشیابی اقدامات و خروجی های خط مشی توسعه روستایی بیانگر عدم توازن جدی نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» و عدم انطباق پذیری اهداف و عناصر خط مشی توسعه روستایی با لوایح و قوانین بودجه است. افزون بر این، یافته های حاصل از تجربیات مورد مطالعه در حوزه نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی، فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه روستایی و فقدان متولی تخصصی و کارامد برای خط مشی گذاری توسعه روستایی را منشا شکاف پیامدها و عدم تحقق پذیری مناسب اهداف و تکالیف خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه نشان می دهد.

  ارزش/ اصالت پژوهش:

   این پژوهش علاوه بر کاهش شکاف نظری در حوزه مورد بررسی، ضمن تبیین چارچوب ارزشیابی خط‎مشی توسعه روستایی بر مبنای مولفه های توسعه پایدار روستایی، از نظر عملی نیز با استفاده از روش تحلیل خط مشی، امکان ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی را بر اساس آخرین اقدامات اجرایی در برنامه های توسعه فراهم می‎سازد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، ارزشیابی خط مشی، توسعه روستایی، پایش خط مشی، برنامه هفتم توسعه، برنامه ششم توسعه
 • حسین نصیری، محمد یمنی دوزی سرخابی *، غلامرضا ذاکر صالحی، محمود ابوالقاسمی صفحات 165-195
  هدف

  ذی نفعان علم و فناوری مانند دیگر حوزه های سیاستگذاری عمومی، با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سیاست ها، نقش مهمی در موفقیت و شکست سیاست ها دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعاملات پیش بینی‎شده ذی نفعان علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی انجام شد.

  طرح پژوهش/ روش‏ شناسی/ رویکرد: 

  پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش جمع‎آوری داده ها، تحلیل مضمون است. بدین منظور از میان اسناد و قوانین علم و فناوری، یازده سند به صورت هدفمند انتخاب شد و در چهار بعد شناسایی ذی نفع، نوع، هدف، و روش تعامل ذی نفع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در تحلیل انجام‎شده، ذی نفعان در چهار بخش ذی نفعان دولتی، خصوصی، اشخاص، و جامعه مدنی دسته بندی شدند که ذی نفعان بخش دولتی بیش‎ترین سهم را داشتند. تعاملات ذی نفعان در هفت نوع پیش بینی شده که تعامل «نهاد با نهاد» بیش‎ترین فراوانی را داشته است. اهداف تعاملات ذی نفعان در پانزده مضمون پیش بینی شده که مهم ترین آن‎ها «رشد و توسعه علم و فناوری» و «تقویت تعاملات بین ذی نفعان» بوده است. روش های تعامل ذی نفعان در قالب ده مضمون فراگیر معرفی شد که در این میان «طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی» و «ایجاد شبکه های همکاری» به عنوان روش های مهم تر تعامل معرفی شدند.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  این پژوهش برای نخستین بار نگاه جامعی به موضوع تعاملات ذی نفعان داشته که علاوه بر شناسایی ذی نفعان، مشخص کرده است که این ذی نفعان چگونه، با چه اهدافی، و در چند حالت با یکدیگر تعامل داشته ‎اند.

  کلیدواژگان: تعاملات ذی نفعان، سیاست علم و فناوری، انواع تعامل، اهداف تعامل، روش تعامل
 • محمد جمال الدینی، بابک حسین زاده *، علی اصغر شجاعی صفحات 197-219
  هدف

  شناسایی عوامل موثر بر کارایی و اثربخشی سازمانی می تواند گامی موثر برای مدیریت بهتر زمان در سازمان باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت مبتنی بر وب بر مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی انجام شده است.

  روش شناسی :

   روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در سه سطح عالی، میانی، و عملیاتی است که با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت مبتنی بر وب، روابط انسانی، و مدیریت زمان سازمانی استفاده شد. داده های پژوهش به کمک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج به‎دست‎آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی و روابط انسانی، همچنین روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد و مشخص شد که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی از طریق نقش واسطه ای روابط انسانی رابطه مثبت و معناداری دارد.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  این پژوهش با بررسی مدیریت مبتنی بر وب بر مدیریت زمان سازمانی در میان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان، ادبیات موجود در این زمینه را توسعه می دهد و تاکید دارد که با توجه به مدیریت مبتنی بر وب و توسعه روابط انسانی می توان شاهد توسعه مدیریت زمان سازمانی بود.

  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر وب، مدیریت زمان سازمانی، روابط انسانی، مدیران، دانشگاه آزاد اسلامی
 • فرشته بهرامی، عادل آذر *، داوود عندلیب اردکانی، مهدیه روفوگرزاده صفحات 221-259
  هدف

  مراجعه مجدد مشتریان به سازمان های بهداشتی و درمانی نقش بسیار مهمی در کسب هویت برند این سازمان ها دارد و این موضوع به عنوان یکی از شاخص های اصلی در کسب موفقیت سازمان های بهداشتی و درمانی به‎شمار می رود. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان‎های دولتی با رویکرد تحلیل داده های شبکه ای است.

  طرح پژوهش/ روش‎شناسی/ رویکرد:

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی-پیمایشی است. داده ها از طریق بررسی اسناد سازمانی و نظرات خبرگان و مدیران حوزه سلامت گردآوری گردیده است .تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای دومرحله ای ورودی‎محور انجام گرفته است و سپس تعیین بیمارستان‎های کارا و ناکارا و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها به تحلیل حساسیت داده ها پرداخته شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده های شبکه ای ورودی‎محور نشان داده است که در مرحله (1) هیچ‎کدام از بیمارستان‎ها کارا نبوده و در مرحله (2) تنها چهار بیمارستان از سیزده بیمارستان کارا بوده اند. همچنین، در فرایند (1) دو بیمارستان؛ در فرایند (2) پنج بیمارستان؛ در فرایند (3) یک بیمارستان؛ و در فرایند (4) چهار بیمارستان از سیزده بیمارستان کارا بوده اند. بنابراین، تنها 30 درصد از بیمارستان‎های مورد مطالعه در مرحله (2) کارا هستند و پس از تعیین کارایی مراحل اول و دوم، و در نتیجه کارایی شبکه، بیمارستان‎ها به‎ترتیب نزولی (از بیش‎ترین کارایی تا کم‎ترین کارایی) رتبه بندی می شوند.

  ارزش/ اصالت پژوهش:

   در مورد طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد در حوزه بیمارستان‎ها تحقیقات نظری و تجربی متعددی انجام گرفته، اما در مورد طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس مولفه مسیولیت اجتماعی سازمان پژوهشی انجام نشده است. از این‎رو، پژوهش حاضر می کوشد ضمن ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد و توسعه مسیولیت اجتماعی، این مدل را در بیمارستان‎های دولتی استان یزد به عنوان نمونه اجرا کند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مسئولیت اجتماعی، بیمارستان، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، استان یزد
|
 • Farajollah Rahnavard * Pages 3-56
  Purpose

  In the present study, an attempt is made to explain and rationalize the formulation of mega-policies in Iran.

  Methodology

  This research was an analytical study based on the focus group and tried to use a process method to formulate mega-program policies with an emphasis on the Seventh Development Plan in Iran.

  Findings

  Results show that there is no structured method to formulate general policies for development programs. Therefore, by adopting the process of formulating public policies, the following processes have been obtained for formulating policy rulings: 1) identifying priority public issues as the main axes of policy rulings; 2) identifying the requirements arising from the upstream documents in formulating general program policies; 3) identifying policy options (as sub-categories) to solve general problems by combining theoretical resources, general policies, and expertise intervention; 4) Feasibility study of policy options; 5) enumerating the main categories as policy rulings.

  Originality: 

  Studies have been conducted on how to formulate general program policies in Iran with a governance approach. This study has been able to propose a defensible process for formulating general program policies in Iran by focusing on policy-making methodology. In addition, in this study, 21 priority public issues have been identified and the corresponding policy rulings for each of them have been formulated.

  Keywords: Policy Commandments, Programmatic Decrees, Mega-Policy, Governance, Vision
 • Shohreh Nasri *, Mahdieh Farazkish Pages 57-97
  Purpose

  The main purpose of this study is to evaluate the achievement of goals and the quantitative indicators of higher education focusing on capacity building and human resource development according to the Sixth Development Plan and at the same time, highlighting key lessons as to the preparation of documents for the Seventh Development Plan.

  Methodology

  Using the Design Science Research (DSR) methodology together with prescriptive orientation, this study applied the case study research method and documentary study to evaluate the outcomes of higher education in the Sixth Development Plan. In terms of data collection and analysis, independent samples of T-test and bibliographic method based on indexing were performed.

  Findings

  The findings of the study indicate that conceptually all indicators in the higher education sector have been input and/or output-oriented; however, effectiveness and outcomes have not been considered. In terms of performance review, such indicators as "share of non-governmental university students", "ratio of full-time faculty members including assistant professor and higher ranks to the total of full-time faculty members in universities affiliated to the Ministry of Science, Research, and Technology", as well as "number of Iranian university branches abroad" are all in a good condition; Nevertheless, the indicators "share of foreign students", "number of postgraduate students in departments of Basic Sciences" and "share of skills training" are not satisfactory.

  Originality:

   Applying index-based and outcome-based model, the performance of the quantitative goals of higher education under the Sixth Development Plan has been evaluated for the first time in Iran. Accordingly, the research results provide policy implications for policymakers so that they may consider a more diverse range of indicators in different performance dimensions.

  Keywords: Higher Education Performance, Quantitative Goals of the Sixth Development Plan, Capacity Building, Development of Human Resources, Article 66 of the Sixth Development Plan, Higher Education Evaluation
 • Ramin Rahnavard * Pages 99-127
  Purpose

  The present research, intends to formulate and propose a theoretical basis of administrative development for the Seventh Development Plan, along with the upstream documents.

  Methodology

  This research was of evaluation type and attempted to use the evaluation process method to formulate a theoretical basis of administrative development with an emphasis on the Seventh Development Plan.

  Findings

  The results of the research show that there is no dependable theoretical basis for developing program rules in the field of administrative reform. Therefore, by identifying different theoretical views in the field of administrative reform and by selecting appropriate criteria in the light of upstream documents, both the evaluated theories of administrative development and the view of transcendental values management are proposed as a suitable theoretical basis for administrative development.

  Originality:

   Studies have been conducted to select a theoretical basis for administrative development in Iran with an approach of Islamic governance. This study was able to propose a defensible theoretical basis for formulating program rules in the field of administrative development for the Seventh Development Plan in Iran by focusing on the evaluation methodology of theoretical views.

  Keywords: Development, Theoretical Basis, Administrative Reform, Development Administration, Mega Policies
 • Mohammadali Ahmadi Shapourabadi *, Seyedeh Leyla Mottaghi Pages 129-164
  Purpose

  The purpose of this study is to evaluate the actions and results of the rural development policies and their effects on the efficiency and effectiveness of the rural development policy in the Sixth Development Plan and to apply the lessons learned in the Seventh Development Plan.

  Methodology

  As to the purpose, the present research was applied and in terms of methodology, it was descriptive. In the general methodological framework of the research, to study the goals, outputs and consequences of sustainable rural development policies, policy monitoring method was used in order to monitor and evaluate the rural development policy in accordance with the Five-Year Sixth Development Plan. The statistical population of the research included the bills and laws of budgets and programs as well as reports on the performance of government and parliament in the field of rural development on the one hand, and critical and evaluation researches on rural development programs, on the other hand. In this regard, directional content analysis based on the above documents was used in the framework of policy monitoring method.

  Findings

  Evaluation of rural development policy's performance in development programs focusing on the Sixth Development Plan shows that despite the success in the outputs, in terms of their consequences, they do not correspond to the predetermined goals. Besides, the evaluation of actions and outputs of rural development policies indicate a serious imbalance between the ratio of employment and production credits to physical, service and infrastructure credits, as well as incompatibility of objectives and elements of rural development policy with bills and laws. In addition, findings of the experiences in the field of critique and evaluation of rural development programs, the lack of a comprehensive approach in designing a model for rural development and finally, the lack of a specialized and efficient agent for supporting rural development policy are all the main sources of failure in reaching the desired objectives and tasks of the rural development policies in the Sixth Development Plan.

  Originality/Value:

   In addition to exposing a theoretical gap in the investigated area, this research has also explained the evaluation framework of the rural development policy based on the components of sustainable rural development. From a practical point of view, using the policy analysis method, it has provided the possibility for evaluating the performance of the rural development policy based on the latest implementation measures in the development plans.

  Keywords: Policy Making, Policy Evaluation, Rural Development, Policy Monitoring, The Sixth Development Plan, The Seventh Development Plan
 • Hosein Nasiri, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi *, Gholamreza Zaker-Salehi, Mahmood Abolghasemi Pages 165-195
  Purpose

  : The stakeholders of science and technology, like other areas of public policy, have an important role in the success and failure of policies by influencing and being influenced by policies. The research was conducted with the aim of analyzing the anticipated interactions of the stakeholders of science and technology in the upstream documents.

  Methodology

  The research is an applied research from the point of view of the goal and thematic analysis from the point of view of the data collection method. For this purpose, among the upstream documents, eleven documents were selected and analyzed in the four dimensions of stakeholder identification, type, purpose and method of stakeholder interaction.

  Findings

  In the analysis, stakeholders in four sections; Government, private, individuals and civil society were categorized, and the beneficiaries of the public sector had the largest share. Stakeholder interaction is predicted in seven types, and "institution-to-institution" interaction was the most frequent . The objectives of stakeholder interactions are foreseen in fifteen themes, the most important of which were "Development of science and technology" and "Strengthening interactions between stakeholders". Stakeholder interaction methods were introduced in the form of ten themes, among which "development of incentive mechanisms" and "creation of cooperation networks" were introduced as important methods of interaction.

  Originality/ value:

  For the first time, the research has taken a comprehensive look at the issue of stakeholder interactions, which, in addition to identifying the stakeholders, has determined how the stakeholders interact, the purpose and the modes of their interaction.

  Keywords: Stakeholder Interactions, Science, Technology Policy, Types of Interaction, Interaction Objectives, Interaction Method
 • Mohammad Jamaldini, Babak Hosseinzadeh *, Ali Asghar Shojaee Pages 197-219
  Purpose

  Identifying factors affecting organizational efficiency and effectiveness can be a drastic step to improve time management in organizations. Taking this into account, the present research aims to investigate the effects of web-based management on organizational time management with the mediating role of human relations.

  Methodology

  The research method was descriptive of correlational. The statistical population consisted of all top, middle and operational managers of Hormozgan Province Islamic Azad University. Using stratified random sampling method, 201 managers were selected as the statistical sample. To collect research data, three questionnaires were used: web-based management, human relations, and organizational time management. Data were analyzed using structural equation modeling.

  Findings

  Results show that on one hand, web-based management has a positive and significant relationship with organizational time management and human relations and on the other hand, human relations have the same relationship with organizational time management. Moreover, there is a positive and significant relationship between web-based management and organizational time management through the mediating role of human relations.

  Originality: 

  Studying the effects of web-based management on organizational time management, this research has developed the existing literature in this field. It has also emphasized that based on the relationship between web-based management and human relations development, we can expect the realization of development in organizational time management.

  Keywords: Web-based Management, Organizational Time Management, Human Relations, Managers, Islamic Azad University
 • Fereshteh Bahrami, Adel Azar *, Davood Andalib Ardakani, Mahdieh Roofogarzadeh Pages 221-259
  Purpose

  The returning of a patient to a health facility to get new services plays a significant role in creating brand identity which is a major factor of success for such an organization. On this basis, this study intends to evaluate the performance of state hospitals applying network data envelopment analysis.

  Methodology

  Regarding the purpose, this article was applied and used descriptive-survey method. Data were gathered through assessing the organizational documentation as well as the viewpoints of experts and managers who were active in health areas. Data analysis was operated by using two-phased envelopment analysis and input-based network. Then, efficient and non-efficient hospitals were identified and eventually, data sensibility was analyzed considering the results of data envelopment analysis.

  Findings

  The results of input-based network data envelopment analysis show that none of the hospitals were efficient in phase 1 but in phase 2, merely 2 out of 13 hospitals were efficient. Additionally, in processes 1, 2, 3 and 4, only 2, 5, 1 and 4 hospitals were efficient respectively. Therefore, only 30% of the hospitals under study are efficient in phase 2. After examining the efficiency in the first and second phases and that of the network, the hospitals are ranked in a descending order (from the most to the least efficient).

  Originality: 

  Many theoretical and experimental researches have so far been conducted in order to reach a mathematical model of performance evaluation for hospitals. However, none has ever dealt with the social responsibility component of these health facilities. In this respect, the present research has not only introduced a model for performance evaluation and development of social responsibility, but also implemented the model in Yazd public hospitals as an example.

  Keywords: Performance Evaluation, Social Responsibility, Hospital, Network Data Envelopment Analysis