فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 67، پاییز 1401)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 67، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید سوری*، ناهید خداکرمی، علیرضا زالی، علیرضا نوری، سمانه اکبرپور، فاطمه سادات عسگریان صفحات 177-186
  مقدمه و اهداف

  پاندمی کووید-19 جهان را با مشکلات مختلفی مواجه ساخته است. این مطالعه به بررسی اپیدمیولوژی بیماری در شهر تهران در سه ماهه اول شروع اپیدمی پرداخته است.

  روش کار

  اطلاعات موجود ثبت شده برای مبتلایان از اول اسفند 1398 لغایت آخر اردیبهشت 1399 در تهران استفاده شد. برای تهیه نقشه های پراکندگی مربوط به بیماری، آدرس محل سکونت بیماران در نقشه زمینی گوگل (گوگل ارث) به نرم افزار ARC-GIS نسخه 4-10 فراخوانی شد؛ روش های به کاررفته در GIS شامل IDW, Hotspot و همچنین توزیع نرمال شده بودند.

  یافته ها

   تعداد 3699 نفر از بیماران در تهران که نتیجه تست پی سی آر آن ها مثبت قطعی بود وارد مطالعه شدند. از تعداد کل افراد، 550 نفر فوت یا میزان کشندگی بیماری در موارد بستری 14/9 درصد بود. از مبتلایان 1530 نفر (41/4 %) بهبود و 1619 نفر باقی مانده تا زمان جمع آوری اطلاعات تحت درمان بوده اند. از کل موارد مبتلای قطعی 1479 نفر زن (40 درصد) بودند. میانگین سنی بیماران برابر با 57/4 سال با انحراف معیار 16/5 سال بوده است. تراکم موارد ابتلا در برخی مناطق پرتراکم جمعیتی مانند مناطق 4، 8 و 13 و همین طور وجود برخی خوشه های بیماری در محله هایی مانند تهرانپارس، خیابان های آیت و پیروزی از نکات قابل توجه است.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد روند اپیدمی کووید-19 بسیار جدی است و نیاز به تمهیدات بلندمدت دارد؛ اما برای کنترل این بیماری آمادگی نظام سلامت، سیاست جداسازی نمودن بیماران و افراد مشکوک، پوشیدن ماسک صورت و کاهش تماس ها به ویژه در مناطق پرتراکم از مهم ترین عوامل کنترل کننده هستند.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، تهران، کووید -19
 • علی حسن آبادی، شیرین نصری، الهه سالارپور، ناصر نصیری*، حمید شریفی صفحات 187-193
  مقدمه و اهداف

  غربالگری تماس های خانگی مبتلایان سل، جهت شناسایی عفونت های جدید ضروری است. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت ابتلا به سل در اعضای خانواده بیماران مسلول ریوی در شهرستان بم انجام گردید.

  روش کار

   این پژوهش مقطعی، به صورت سرشماری از اطرافیان بیماران مسلولی که پرونده آن ها طی سال های 1398-1392 در مرکز بهداشت بم موجود بود، انجام شد. اطلاعات اطرافیان بیماران بر اساس چک لیست جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون توبرکولین و اسمیر خلط، اطرافیان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط مثبت شناسایی شدند.

  یافته ها

   پرونده 97 نفر از بیماران با نتیجه مثبت آزمایش اسمیر خلط بررسی شدند. بر اساس پرونده های این بیماران تعداد 237 نفر از اعضای خانواده آن ها به عنوان افراد در تماس،بررسی شدند. بیشتر اطرافیان بیماران زن و در رده سنی 50-40 سال بودند، 76/8% آن ها تماس های نزدیک شان محافظت نشده و 78/9% سابقه تماس دایمی با بیماران داشتند. طی بررسی 5 نفر (2/1% فاصله اطمینان %95: 4/9-0/7) مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط مثبت شناسایی شدند. از این 5 نفر بیمار جدید، 3 نفر (60/0%) بالای 50 سال و زن بودند. 2 نفر (40%) از این افراد تماس های نزدیک محافظت نشده داشتند و متراژ منزل 80% از آن ها زیر 80 متر بود.

  نتیجه گیری

   در این بررسی حدود 2/0% از اطرافیان بیماران مسلول اسمیر مثبت بودند. شناسایی اطرافیان بیماران مبتلا به سل و پیگیری آن ها برای جلوگیری از شیوع سل مهم است. غربالگری اعضای خانواده بیمار می تواند کمک زیادی به کاهش بار بیماری سل در ایران کند.

  کلیدواژگان: سل، اسمیر خلط، مواجهه خانوادگی، تماس نزدیک، بم
 • زهرا حمیدی، مهدی رنجبران، فاطمه قطبی نیا، اکرم باحجب، حمید کاریاب* صفحات 194-203
  مقدمه و اهداف

  کروم فلزی سنگین است که غلظت جزیی آن هم برای انسان سمی بوده و حضور آن در آب خطر ابتلا به سرطان را به همراه دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر برای نخستین بار در کشور در مناطق روستایی استان قزوین و با هدف برآورد خطر سرطانی مواجهه با کروم درآب شرب انجام شد.

  روش کاز

   نمونه برداری آب شرب مطابق با دستورالعمل های استاندارد انجام و آنالیز کروم با دستگاه ICP-OES انجام شد. فاکتورهای مواجهه با استفاده از یک پرسشنامه که روایی آن سنجیده شده است، تعیین شدند. تخمین خطر نقطه ای مواجهه خوراکی و پوستی با کروم با استفاده از روش فنی ارزیابی خطر انجام و جهت تعیین عدم قطعیت ناشی از برآورد خطر نقطه ای، از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین غلظت کروم در آب شرب در دوره زمانی 10 ساله 5/04±2/8 میکروگرم در لیتر بود. مجموع خطر سرطان اضافی در کل عمر در جمعیت مورد مطالعه در برآورد نقطه ای 4/83 و در شبیه سازی مونت کارلو 30/8 مورد در هر 100 هزار نفر جمعیت در معرض مواجهه برآورد گردید.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج حاصله می توان نتیجه گیری نمود که اگرچه غلظت کروم از حداکثر مجاز اعلام شده در استاندارد ملی کشور ایران (0/05 میلی گرم در لیتر) کمتر بود ولی خطر سرطان زایی حاصل از مواجهه با آن بیشتر از سطح خطر قابل پذیرش WHO برآورد شد. همچنین استفاده از نتایج حاصل از روش شبیه سازی مونت کارلو بجای برآورد نقطه ای، اطمینان بالاتری در تصمیم گیری های مدیریت خطر را حاصل می نماید.

  کلیدواژگان: آب شرب، فلزات سنگین، کروم، ارزیابی خطر سرطان زایی، شبیه سازی مونت کارلو
 • فرنوش زرآبادی پور، فاطمه محمدی، زهرا حسین خانی، سیده آمنه مطلبی* صفحات 204-213
  مقدمه و اهداف

  ترس از کووید-19 در سالمندان شایع بوده و بر وضعیت جسمی و روانی آنان تاثیر منفی بجای می گذارد. ازآنجاکه خودتنظیمی، به عنوان عاملی برای کنترل و مدیریت هیجان و اضطراب است؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه بین ترس از کووید-19 و اضطراب مرگ با نقش میانجی گری خودتنظیمی در سالمندان ساکن شهر قزوین صورت گرفت.

  روش کار

   این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 430 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن شهر قزوین در سال 1400 انجام شد. نمونه های موردمطالعه با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه های ترس از کووید-19، اضطراب مرگ تمپلر و خودتنظیم گری ایبانز و همکاران (2005) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین سنی سالمندان شرکت کننده در مطالعه، 6/40 ± 66/88 سال بود. نتایج مطالعه، رابطه معنادار و مثبت بین ترس از کووید-19 و اضطراب مرگ (0/001>, P0/60 = β) و ارتباط معکوس بین خودتنظیمی و ترس از کووید (0/021 =, P0/24-= β) و اضطراب مرگ (0/021 =, P0/10-= β) را نشان داد. همچنین، نتایج نقش میانجی گری خودتنظیمی در ارتباط بین ترس و اضطراب مرگ را تایید نمود.

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش میانجی گری خودتنظیمی در ارتباط بین ترس از کووید 19 و اضطراب مرگ، پیشنهاد می شود با آموزش راهکارهایی به سالمندان در جهت ارتقاء سطح خودتنظیمی، باعث کنترل یا کاهش تاثیرات منفی ترس از کووید-19 در این جمعیت آسیب پذیر شد.

  کلیدواژگان: ترس از کووید 19، خودتنظیمی، اضطراب مرگ، سالمندی
 • زهرا گائینی، پروین میرمیران، زهرا بهادران*، فریدون عزیزی صفحات 214-223
  مقدمه و اهداف

  رژیم غذایی از عوامل اثرگذار در بروز بیماری مزمن کلیوی است. با توجه به مطالعات اندک با نتایج متناقض درزمینه ارتباط دریافت کافیین و بیماری مزمن کلیوی، مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه مصرف کافیین، چای و قهوه در درازمدت بر بروز بیماری انجام شد.

  روش کار

   دریافت های رژیمی 1780 نفر از بزرگ سالان شرکت کننده در فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران، با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ارزیابی گردید. جهت تخمین نسبت شانس بیماری مزمن کلیوی بعد از حدود 6 سال پیگیری، از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار سن افراد در ابتدای مطالعه 15/40± 33/96 سال بود. طی حدود 6 سال پیگیری، نسبت شانس بیماری مزمن کلیوی 17/9 درصد بود. پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر، نسبت شانس بیماری مزمن کلیوی با هیچ یک از سهک های دریافت چای، قهوه یا کافیین ارتباط معناداری را نشان نداد (نسبت شانس و حدود اطمینان تعدیل شده بروز بیماری در سهک سوم دریافت چای و کافیین نسبت به سهک اول و مصرف کنندگان قهوه نسبت به افرادی که قهوه مصرف نمی کردند، به ترتیب شامل (1/25-0/68) 0/92، (1/21-0/63) 0/87، (1/51-0/90) 1/17 بود).

  نتیجه گیری

   رابطه معکوس و غیرمعنادار بین مصرف چای و کافیین با بیماری مزمن کلیوی و همچنین رابطه مستقیم و غیرمعنادار بین مصرف قهوه و بیماری مشاهده شده در این مطالعه، لزوم مطالعات آینده نگر بیشتری را جهت بررسی اثرات دریافت های غذایی بر بروز بیماری مزمن کلیوی بیان می دارد.

  کلیدواژگان: چای، قهوه، کافئین، بیماری مزمن کلیوی
 • فرشته عیدی، حسین فلاح زاده*، رحمن پناهی، جمشید جمالی صفحات 224-233
  مقدمه و اهداف

  امروزه یکی از چالش های بزرگ در سراسر جهان اضافه وزن و چاقی است. اضافه وزن و چاقی می تواند اثرات منفی بر کیفیت زندگی افراد بگذارد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین روایی ساختاری نسخه فارسی پرسشنامه IWQOL-lite انجام شد.

  روش کار

  مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در بین 310 نفر از افراد ساکن در شهر یزد انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار m-plus6.2 و مدل تحلیل عاملی تاییدی چند سطحی انجام شد.

  یافته ها

   مدل تحلیل عاملی تاییدی چند سطحی برازش مناسبی به داده ها نداشت. مدل تحلیل عاملی تاییدی تک سطحی به داده به صورت مناسب برازش داده شده است (CLI:0.98, TLI:0.98, RMSEA:0.038).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر بیانگر عدم تاثیرگذاری مناطق شهر یزد بر کیفیت زندگی افراد بود. مدل تحلیل عاملی تاییدی تک سطحی روایی ساختاری پرسشنامه IWQOL-lite را تایید کرد. لذا این پرسشنامه می تواند در جامعه ایرانی مورداستفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پرسشنامه IWQOL-Lite، تحلیل عاملی، مدل چند سطحی، روایی ساختاری
 • محبوبه حجتی، ندا یعقوبیه، جلال کریمی، منصور فیروزبخت، امید ایروانی* صفحات 234-243
  مقدمه و اهداف

  دوران کودکی پرمخاطره ترین دوران زندگی است و بررسی علل مرگ کودکان و جلوگیری از موارد قابل پیشگیری نقش مهمی در وضعیت سلامت و بهره وری خانواده و جامعه دارد، هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک مرگ کودکان زیر 5 سال ارجاعی به پزشکی قانونی استان اصفهان است.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی و گذشته نگر، پرونده 194 کودک زیر 5 سال (109 پسر و 85 دختر) که در طی سال های 1397 تا 1400به مرکز پزشکی قانونی اصفهان ارجاع شده اند؛ مورد بررسی قرار گرفت و علل مرگ بر اساس معیارهای ICD10 و ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی آنها استخراج گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   ازنظر توزیع علل مرگ غیرطبیعی، 30/4% مرگ به علت وقایع خانگی، 22/7% مرگ به علت بیماری مزمن، 21/1% مرگ به علت تصادفات، 17/5% مرگ به علت بیماری حاد، 2/1% مرگ به علت آسفیکسی، 3/1% مرگ به علت سندرم مرگ ناگهانی و 3/1% مرگ به علت متفرقه اتفاق افتاده است. تفاوت معنادار آماری بین علت مرگ و گروه سنی، محل فوت، سابقه بیماری و سال فوت وجود دارد (0/05>P) ولی بین علت مرگ با جنس و ملیت تفاوت معنادار آماری وجود ندارد (0/05<P).

  نتیجه گیری

   در بین علل فوت، مرگ ناشی از حوادث و سوانح بیشترین علت فوت بود. بنابراین با توجه به قابلیت انجام اقدامات پیشگیرانه، لازم است سیاست گذاری آتی در جهت تامین سلامت و امنیت کودکان صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مرگ، کالبدگشایی، کودکان، پزشکی قانونی
 • نسرین تلخی، نوشین اکبری شارک، زهرا رجب زاده، مریم سالاری، سید مسعود ساداتی، محمدتقی شاکری* صفحات 244-254
  مقدمه و اهداف

  شیوع و نرخ مرگ ومیر بالای بیماری کووید-19، علایم، اطلاعات جمعیت شناختی و بیماری های زمینه ای موثر در پیش بینی مرگ ناشی از آن را ضروری می سازد. لذا در این مطالعه قصد داریم به پیش بینی رفتار مرگ ومیر ناشی از کووید-19 در استان خراسان رضوی بپردازیم.

  روش کار

  در این مطالعه داده های کامل 47460 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های استان خراسان رضوی از 4 اسفند 1398 تا 21 شهریور 1400 جمع آوری شد. برای تشخیص بازماندگان و غیر بازماندگان ناشی از کووید-19 روش شبکه های عصبی و رگرسیون لوژستیک و برای مقایسه دو مدل از حساسیت، ویژگی، صحت پیش بینی و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد استفاده گردید.

  یافته ها

   کاهش سطح هوشیاری، سرفه، درصد اکسیژن خون کمتر از 93%، سن، سرطان، بیماری های مزمن کلیه، تب داشتن، سردرد داشتن، سیگاری بودن، و بیماری های مزمن خون به عنوان ده عامل مهم تر در پیش بینی مرگ شناسایی شدند. صحت مدل شبکه عصبی و رگرسیون لوژستیک به ترتیب برابر 89/90% و 83/67%درصد، همچنین حساسیت، ویژگی و سطح زیر منحنی راک در دو مدل به ترتیب (76/14%، 68/94%)، (91/99%، 85/30%) و (77/14%، 68/98%) بود.

  نتیجه گیری

   یافته های ما اهمیت برخی اطلاعات جمعیت شناختی، بیماری های زمینه ای و علایم بالینی را ارایه کرد. همچنین، مدل شبکه عصبی می تواند مرگ را با دقت بیشتری نسبت به مدل رگرسیون لوژستیک پیش بینی کند. بااین حال، تحقیقات پزشکی در این زمینه با به کارگیری سایر روش های یادگیری ماشین و قدرت بالای آن ها، نتایج کامل کننده ای به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: یادگیری ماشین، کووید-19، شبکه های عصبی، داده کاوی، رگرسیون لوژستیک
|
 • Hamid Soori*, Nahid Khodakarami, Alireza Zali, Alireza Noori, Samaneh Akbarpour, Fatemeh Sadat Asgarian Pages 177-186
  Background and Objectives

  COVID-19 pandemic caused a lot of severe problems in the world. This study investigated the epidemiology of the disease in Tehran in the first quarter of the epidemic's beginning.

  Methods

  The available information recorded for patients from 20 February 2020 to 20 May 2020 in Tehran was used. To prepare disease-related distribution maps, the addresses of patients' residences in Google Earth were called to ARC-GIS version 10-4. The methods used in GIS include IDW, Hotspot and also software development.

  Results

  Overall, 3699 individuals whose PCR results were positive in Tehran were included in the study. Out of the total number of them, 550 people died and the fatality rate of the disease in hospitalized patients was 14.9%. One thousand five hundred thirty patients (41.4%) have recovered, and the remaining 1619 patients were under treatment until data collection. Of the total, 1479 confirmed cases were women (40%). The average age was 57.4 years (SD=16.5). The density of cases in areas 4, 8 and 13, and the existence of some cluster diseases in neighborhoods such as Tehran Pars, Ayat and Pirouzi streets are noteworthy points.

  Conclusion

  The trend of the COVID-19 epidemic is dire and requires long-term measures. Nevertheless, to control this disease, the health system, the policy of isolating patients and suspicious people, wear masks especially in densely populated areas, are the most important controlling factors.

  Keywords: Epidemiology, Tehran, COVID-19
 • Ali Hasanabadi, Shirin Nasri, Elaheh Salarpour, Naser Nasiri*, Hamid Sharifi Pages 187-193
  Background and Objectives

  Screening for home contact with TB patients is essential to identify new infections. This study aimed to evaluate the tuberculosis status in family members of patients with pulmonary tuberculosis in Bam.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted as a census of patients' family members whose records are registered during 2013-2019 in Bam Health Center. Patients' information was collected based on a checklist, and then sputum smear-positive patients were identified using tuberculin and sputum smear tests.

  Results

  Ninety-seven of the patients had a positive sputum smear test result. Based on the records of these patients, 237 members of their families were examined as contact persons. Most of the patients were female and in the age group of 40-50 years; 76.8% of them had unprotected close contact, and 78.9% had a history of permanent contact with patients. Five (2.1%; 95% confidence intervals: 0.7-4.9) sputum-positive smear pulmonary tuberculosis cases were found in contacts of patients, most of them were over 50 years old and primarily women. 40% of these people had unprotected close contact, and 80% had a house with less than 70 square meters.

  Conclusion

  in this study, 2.0% of the family members of patients were sputum smear-positive. Identifying patients and following them up is essential to prevent the spread of tuberculosis in those people around them. Therefore, screening the patient's family members can significantly help ease the disease burden in Iran.

  Keywords: Tuberculosis, Sputum smear, Household contacts, Close contact, Bam city
 • Zahra Hamidi, Mehdi Ranjbaran, Fateme Qotbi Nia, Akram Bahojb, Hamid Karyab* Pages 194-203
  Background and Objectives

  Chromium is a heavy metal that toxic to humans in small concentrations. This study aimed to evaluate the cancer risk of exposure to chromium in drinking water in rural areas of Qazvin province.

  Methods

  Water sampling was performed according to the standard methods for water and wastewater examination and chromium analysis was performed with ICP-OES. Exposure factors were determined using a validated questionnaire. Finally, the risk assessment of oral and dermal exposure to chromium was performed using the risk assessment technique. Monte Carlo simulation was also used to determine the uncertainty caused by point risk estimation.

  Results

  The mean concentration of chromium in drinking water was 2.8±5.04 μg/l. The excess lifetime cancer estimated by the Monte Carlo simulation was 30.8 cases per 100,000 in the studied population, indicating 100 cases of cancer in the population living in rural areas of the Qazvin province.

  Conclusion

  Based on the obtained results, it can be concluded that although the concentration of chromium was lower than the maximum allowed in the national standard (0.05 mg/l), the risk of carcinogenesis was higher than the acceptable risk level of WHO (1 case per 100,000). Also, using the results obtained from the Monte Carlo simulation instead of point estimation provides higher confidence in risk management decisions.

  Keywords: Drinking water, Heavy metals, Chromium, Carcinogenesis risk assessment, Monte Carlo simulation
 • Farnoosh Zarabadi Poor, Fatemeh Mohammai, Zahra Hosseinkhani, Seyedeh Ameneh Motalebi* Pages 204-213
  Background and Objectives

  Fear of COVID-19 is common among older adults and negatively impacts on their physical and mental health. Self-regulation is an essential factor for controlling or managing excitement and anxiety. So, this study aimed to determine the relationship between fear of COVID-19 and death anxiety with the moderator role of self-regulation among the elderly residing in Qazvin.

  Methods

  This descriptive and cross-sectional study was performed on 430 elderly aged 60 and over living in Qazvin in 2021. Samples were selected by cluster sampling method. The demographic checklist, Templer death anxiety scale, fear of COVID-19 questionnaire, and Self-Regulation Inventory were used for collecting the data. The data were analyzed using the Path Analyze test.

  Results

  The mean age of the elder participants in the study was 66.88 ± 6.40 years old. The results showed a significant and positive relationship between fear of COVID-19 and death anxiety (β=0.60, P<0.001) and an inverse association between fear of COVID-19 (β=-0.24, P=0.021) and death anxiety (β=-0.10, P=0.021) with self-regulation. Furthermore, the results of the Path analysis confirmed the moderator role of self-regulation in the association between fear of Covid-19 and death anxiety among the elderly residing in Qazvin, Iran.

  Conclusion

  Given the mediator role of self-regulation in the relationship between fear of COVID-19 and death anxiety, it is suggested to use teaching strategies to the older adults to improve self-regulation to control and mitigate the negative impacts of the fear of COVID-19 in this vulnerable population.

  Keywords: Fear of COVID-19, Self-Regulation, Death anxiety, Ageing
 • Zahra Gaeini, Parvin Mirmiran, Zahra Bahadoran*, Fereidoun Azizi Pages 214-223
  Background and Objectives

  Dietary intakes are one of the factors influencing the incidence of chronic kidney disease. The present study was performed to investigate the possible long-term effects of caffeine, tea and coffee consumption on the incidence of chronic kidney disease.

  Methods

  1780 adults participating in the third phase of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) (2006-2008) were selected for inclusion criteria. Dietary intakes were assessed using a food frequency questionnaire (FFQ). Demographic variables, anthropometrics, and biochemical data were measured at baseline and after six years of follow-up. To estimate the risk of chronic kidney disease, logistic regression analysis, adjusted for possible confounding variables, was used.

  Results

  Participants’ mean (±SD) age at baseline was 33.96±15.40 years. During six years of follow-up, the incidence of chronic kidney disease (CKD) in the population studied was 17.9%. After adjusting confounding variables, the incidence of CKD did not show any significant relationship with tea, coffee, or caffeine intakes (adjusted odds ratio and confidence intervals for CKD in the third tertile of tea and caffeine intake compared to the first tertile and in coffee drinkers compared to non-drinkers were 0.92 (0.68-1.25), 0.87 (0.63-1.21) and 1.17 (0.90-1.51), respectively).

  Conclusion

  Inverse and non-significant relationship between tea and caffeine consumption with the incidence of CKD and a direct and non-significant relationship between coffee consumption and the incidence of CKD were observed in this study, necessitating further prospective studies to investigate the effects of dietary intakes on CKD.

  Keywords: Tea, Coffee, Caffeine, Chronic kidney disease
 • Fereshteh Eidy, Hoosein Fallahzadeh*, Rahman Panahi, Jamshid Jamali Pages 224-233
  Background and Objectives

  Today, overweight and obesity are among the significant challenges in the world. They can have adverse effects on quality of life. Quality of life is determined by social and physical environment. The present study investigated the construct validity of the Persian version of the Impact of Weight on Quality of Life (IWQOL-lite) questionnaire using multilevel confirmatory factor analysis.

  Methods

  The present study was conducted on 310 people over 18 years old living in Yazd city. The data were analyzed using m-plus6.2 software.

  Results

  The mean age of the participants in this study was 33.97± 4.70 years. Sixty percent (N=183) of subjects were male. The indices of the one-level model were more appropriate than those of the two-level model, and the one-level confirmatory factor analysis model had a good fitting to the data (CLI: 0.98, TLI: 0.98, RMSEA: 0.038).

  Conclusion

  The results of this study indicated the need for more effectiveness of urban areas on quality of life. The one-level confirmatory factor analysis model confirmed the construct validity of the IWQOL-lite questionnaire. This questionnaire can be used in the Iranian population.

  Keywords: Quality of life, IWQOL-Lite questionnaire, Factor analysis, Multilevel analysis, Construct validity
 • Mahbuobeh Hojati, Neda Yaqoubieh, Jalal Karimi, Mansour Firouzbakht, Omid Iravani* Pages 234-243
  Background and Objectives

  childhood is the most dangerous period of the life of humans. So, investigating the causes of children's death and preventing them has an essential role in the health and productivity of the family and society. This study aims to investigate the epidemiological factors related to the mortality of under-five years in Isfahan province.

  Methods

  In this cross-sectional-analytical and retrospective study, the files of 194 children under five years (109 boys and 85 girls) who were referred to Isfahan Legal Medicine Center between 2017 and 2021; were investigated and the causes of death and their demographic and clinical characteristics were extracted. The obtained data were analyzed using the Chi square statistical test and Fisher’s exact test.

  Results

  In terms of the distribution, unnatural causes of death was, 30.4% died due to domestic incidents, 22.7% died due to chronic diseases, 21.1% died due to vehicle accidents, 17.5% died due to acute diseases, 2.1% Death due to asphyxia, 1.3% death due to sudden death syndrome and 1.3% death due to various causes. There is a statistically significant difference between the cause of death and age group, place of death, disease history and year of death (P<0.05), but there is no statistically significant difference between the cause of death and gender and nationality (P>0.05).

  Conclusion

  Considering the ability to take preventive measures against child deaths and its trend in the country, it is necessary to make future policies to promote legal investigations to ensure children's health and safety.

  Keywords: Death, Autopsy, Children, Forensic medicine
 • Nasrin Talkhi, Nooshin Akbari Sharak, Zahra Rajabzadeh, Maryam Salari, Seyed Masoud Sadati, Mohammad Taghi Shakeri* Pages 244-254
  Background and Objectives

  Due to the high prevalence of COVID-19 disease and its high mortality rate, it is necessary to identify the symptoms, demographic information and underlying diseases that effectively predict COVID-19 death. Therefore, in this study, we aimed to predict the mortality behavior due to COVID-19 in Khorasan Razavi province.

  Methods

  This study collected data from 51, 460 patients admitted to the hospitals of Khorasan Razavi province from 25 March 2017 to 12 September 2014. Logistic regression and Neural network methods, including machine learning methods, were used to identify survivors and non-survivors caused by COVID-19.

  Results

  Decreased consciousness, cough, PO2 level less than 93%, age, cancer, chronic kidney diseases, fever, headache, smoking status, and chronic blood diseases are the most important predictors of death. The accuracy of the artificial neural network model was 89.90% in the test phase. Also, the sensitivity, specificity and area under the rock curve in this model are equal to 76.14%, 91.99% and 77.65%, respectively.

  Conclusion

  Our findings highlight the importance of some demographic information, underlying diseases, and clinical signs in predicting survivors and non-survivors of COVID-19. Also, the neural network model provided high accuracy in prediction. However, medical research in this field will lead to complementary results by using other methods of machine learning and their high power.

  Keywords: Machine learning, COVID-19, Neural networks, Data mining, Logistic regression