فهرست مطالب

ایده های نو در علوم و فناوری - پیاپی 9 (زمستان 1401)

نشریه ایده های نو در علوم و فناوری
پیاپی 9 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره اشراقی* صفحات 2-18

  لوزالمعده مصنوعی یک روش جایگزین بهجای درمان با انسولین برای بیماران مبتلا به دیابت نوع1 است. کنترل حلقه بسته سطح گلوکز خون (BGL) یکی از مشکلات دشوار در زمینه مهندسی زیست پزشکی به دلیل دینامیک بودن زمان و غیرخطی بودن رابطه انسولین و گلوکز است که با تاخیر زمان و عدم قطعیت مدل همراه است. در این مقاله ، ما یک طرح کنترل مد لغزشی یکپارچه فازی-تطبیقی برای تنظیم BGL پیشنهاد کردهایم. برای ارزیابی عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اختلالات بیرونی، تاخیر در زمان سیستم و تغییرات بیمار به بیمار، از بیماران مجازی شرح داده شده توسط مدل-های ریاضی در شبیه سازیهای متلب استفاده شده است. دینامیک سیستم با استفاده از سیستمهای منطق فازی بصورت آنلاین مشخص می شود. نتایج شبیه سازی عملکرد موثر از طرح کنترل پیشنهادی تنظیم BGL را در حضور وعده های غذایی همزمان و اختلالات حرکات بدنی نشان میدهد. مقایسه روش کنترل پیشنهادی با کنترلکننده تناسبی-انتگرالگیر مشتقگیر (PID) برتری کنترل کننده مد لغزشی یکپارچه فازی تطبیقی با توجه به دو روش معمول کنترل و تنظیم BGL یعنیPID و مد لغزشی را نشان میدهد.. نتایج به دست آمده توسط کنترل کننده پیشنهادی اثربخشی و استحکام کنترل کننده را بدون نیاز به دانش قبلی بیماران T1DM نشان داده است. یک ویژگی قابل توجه از تنظیم کننده BGL حلقه بسته این است که کنترل کننده میتواند از ابتلا به هیپوگلیسمی در بیماران با خصوصیات فیزیولوژیکی مختلف جلوگیری کند و BGL را در سطح عادی تعدیل کند.

  کلیدواژگان: کنترل فازی تطبیقی، پانکراس مصنوعی، کنترل مد لغزشی یکپارچه، دیابت نوع 1
 • محسن اخوت، برات قبادیان، سید هاشم صمدی ریکنده، مریم کمالی صفحات 19-28

  بیودیزل یک سوخت مایع تجدید پذیر و سازگار با محیط‌زیست است. با توجه به مشکلاتی همچون نداشتن منابع پایدار تولید بیودیزل در ابعاد تجاری دارای مشکلاتی میباشد. روغن‌های گیاهی به علت گران بودن و وابستگی به زمین‌های کشاورزی، منبع مناسبی برای تولید بیودیزل نیستند. بدین منظور استفاده از روغن حشرات به‌عنوان منبعی جدیدی برای تولید بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت. در‌این پژوهش ابتدا به پرورش لارو مگس سرباز سیاه با پسماند میوه به عنوان منبعی برای تولید بیودیزل پرداخته‌شد. سپس بیودیزل حاصل از روغن لارو مگس سرباز سیاه به روش‌‌ترانس استرفیکاسیون تولید شد. درپایان مقایسهای بین ویژگی‌های بیودیزل تولیدی در‌این پژوهش با دیگر پژوهش‌های انجام شده در ادبیات پرداخته‌شد. گرانروی سوخت تولیدی (mm2/s) 83/4، دانسیته (kg/m3)878، نقطه ابری (oC) 3+، نقطه ریزش(oC) 3- و نقطه اشتعال (oC) 2/134 بدست آمد.

  کلیدواژگان: بیودیزل، مگس سرباز سیاه، سوخت زیستی، پسماند میوه
 • ابوالحسن امیرزاده صفحات 29-47

  محصور کردن بتن یکی از موثرترین روش ها برای افزایش شکل پذیری عناصر بتن آرمه سازه است. پلیمرهای تقویت‌شده با الیاف خارجی (FRP) تکنیکی برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای و بازسازی سازه‌های موجود است. در نتیجه، ارزیابی رفتار چرخه ای اعضای بتنی که به طور همزمان توسط آرماتورهای فولادی عرضی و FRP محصور شده اند از اهمیت زیادی برخوردار است. در طول دهه های اخیر، تعداد قابل توجهی از مطالعات تجربی ارزشمند انجام شده و مدل های تحلیلی جامع مختلفی برای در نظر گرفتن اثر محصور شدن توسط میلگرد فولادی یا FRP پیشنهاد شده است. با این حال، توجه کمتری به اثر محصورکننده دوگانه FRP و تقویت‌کننده فولادی بر رفتار چرخه‌ای بتن شده است. در این مطالعه، در مجموع 32 نمونه بتن تحت فشار محوری یکنواخت و چرخه ای مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌ها با استفاده از میله‌های فولادی یا/و CFRP با طرح‌های تقویت‌کننده و مقاوم‌سازی مختلف محدود شدند. پس از آن، با استفاده از نتایج تجربی به‌دست‌آمده، دقت یک مدل الاستو پلاستیک و مبتنی بر شکست قبلا توسعه‌یافته ارزیابی می‌شود. علاوه بر این، اصلاحات جزیی برای در نظر گرفتن اثر پوشش بتنی، آرماتور طولی، محصور شدن مارپیچ پیوسته و اثرات محدودکننده ضعیف پیشنهاد شده است. مدل اصلاح شده برای پیش بینی رفتار نمونه های آزمایش شده با توجه به مسیرهای بارگذاری تجربی استفاده می شود. نتایج با داده‌های تجربی مطابقت خوبی دارد، که نشان می‌دهد این مدل می‌تواند رفتار چرخه‌ای بتن محصور شده با FRP و میلگرد فولادی را به‌طور همزمان به دقت شبیه‌سازی کند.

  کلیدواژگان: بتن آرمه، حصر، FRP، مدل سازی تحلیلی، تست مکانیکی
 • محمدحسین اسدیان*، زهرا محب خواه صفحات 48-65

  ازجمله دروسی که دانش‌آموزان در آن ضعف دارند و به افت تحصیلی آن‌ها می‌انجامد، درس ریاضیات است. با توجه به اهمیت این درس، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره ریاضی و اضطراب ریاضی با توانایی حل مسیله در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان صورت گرفت. در این پژوهش که نوع توصیفی - تحلیلی می باشد تعداد 220 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان رشت بود که در سال تحصیلی 96-1395 در آموزشگاه های این شهرستان مشغول به تحصیل بودند به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای‌ تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار رایانه‌ای و Spss استفاده شد‌. پرسشنامه های مورد استفاده، سنجش اضطراب و سنجش خودپنداره ریاضی می باشد که شامل مقیاس اضطراب ریاضی با پرسشنامه اضطراب ریاضی (MARS-R)، مقیاس خودپنداره ریاضی و آزمون کتبی درس ریاضی پایان سال تحصیلی خواهد بود. یافته های پژهش حاکی از این است که اضطراب ریاضی بر متغیر ملاک توانایی حل مسیله در دانش آموزان تاثیر معنادار دارد و اضطراب موجب کاهش توانایی حل مسیله دانش آموزان می شود همچنین خودپنداره ریاضی بر متغیر ملاک توانایی حل مسیله در دانش آموزان تاثیر معنادار دارد و موجب بهبود توانایی حل مسیله می شود. به عبارت دیگر شدت ارتباط اضطراب ریاضی با توانایی حل مسیله به صورت معکوس و به میزان 34/0- می باشد و شدت ارتباط خودپنداره ریاضی با توانایی حل مسیله در دانش آموزان برابر 60/0 و به صورت مستقیم می باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب ریاضی، خودپنداره ریاضی، توانایی حل مسئله، پیشرفت تحصیلی
 • المیرا آریان فر صفحات 66-80

  امروزه افزایش جمعیت و قیمت زمین، بلند مرتبه سازی و توسعه عمودی شهرها را اجتناب ناپذیر کرده است. ساختمانهای بلند نشانه پیشرفت تکنولوژی و دور شدن انسانها از طبیعت دست نخورده میباشند. از این رو معماری سبز در جهت بالا بردن سطح کیفیت زندگی انسانها و ساخت ساختمانهای سالم تر پیش میرود. از اینرو طراحی براساس صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به مسایل اقلیمی و ارتباط مطلوب با طبیعت در کنار طراحی فضاهای سکونتی با کیفیت مطلوب و تامین کننده آرامش و آسایش ساکنین آن رویکرد پیشرو میباشد. با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است، در سالهای اخیر کوشش فراوانی در مورد استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بعمل آمده و تولید انرژی از آنها با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ابعاد بزرگ، لازم و ضروری جلوه کرده است. از طرفی چگونگی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بناها به ویژه در معماری امروزه حایز اهمیت می باشد. از جمله این بناها با تکنولوژی پیشرفته، ساختمانهای صفر انرژی است. معماری ساختمان بایستی براساس شرایط اقلیمی طراحی گردد و پتانسیلها و محدودیتهای اقلیم مورد توجه قرار گیرد. ساختمانهای انرژی صفر بدنبال دو هدف می باشد که هدف اول کاهش مصرف انرژی ساختمان به حداقل ممکن و هدف دوم تولید انرژی در ساختمان بواسطه منابع تجدیدپذیر می باشد.این مقاله با هدف توجه به مسیله انرژی ساختمان در مراحل آغازین طراحی معماری، بدنبال یافتن فرم بهینه ساختمان بلند از نظر دریافت انرژی خورشیدی و تعیین ویژگیهای موثر در کاهش مصرف انرژی ساختمان بلند است. در این پژوهش آنچه مهم است کاهش مصرف انرژی در ساختمان با بهره گیری از راهکارهای غیرفعال کاهش دهنده مصرف انرژی با توجیه پذیری اقتصادی بالا و دستیابی به تعادلی منطقی مطابق با تعاریف صفر انرژی، میان میزان مصرف انرژی تولید آن به واسطه منابع انرژی تجدیدپذیر و شبکه نیرو میباشد. روش پژوهش بر پایه توصیفی- تحلیلی میباشد.

  کلیدواژگان: ساختمان بلند مرتبه، بام سبز، انرژی صفر، بلندمرتبه سازی
 • وحیده عبداللهی صفحات 81-93

  هدف اساسی این پژوهش، «تعیین رابطه بین سبک‌های مدیریت کلاس دبیران با مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه ناحیه 1 خرم آباد در سال تحصیلی 94-1393» بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش را، کلیه دبیران مشغول به کار دوره اول متوسطه ناحیه یک خرم آباد و کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل دوره اول متوسطه ناحیه یک خرم آباد در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دهند که تعداد کل دبیران 454 و تعداد کل دانش آموزان 6090 نفر بوده؛ با مراجعه به جدول کرجسی – مورگان تعداد 210 از دبیران و 360 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار اندازه‌گیری پرسش نامه مهارت های اجتماعی «ماتسون (1983)» و پرسش نامه سبک های مدیریت کلاس «ولفگانگ و گلیکمن(1996)»، استفاده شد. ضریب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 71/0 و 79/0 محاسبه شد. داده های بدست آمده بوسیله‌ی نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های استنباطی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، از آزمون لوین (آزمون برابری واریانس‌ها) و آزمون tگروه‌های مسقل (آزمون برابری میانگین‌ها)) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش نمرات سبک تعاملی معلمان در مدیریت کلاس، نمرات مهارت‌های اجتماعی دانش ‌آموزان نیز افزایش می یابد، همچنین بین سبک مداخله گر (از سبک‌های مدیریت کلاس) دبیران با مهارت‌های ‌اجتماعی دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه رابطه ی معنی-دار وجود ندارد؛ یافته ها نشان داد که اکثر دبیران زن(حدود 66 درصد) در مدیریت کلاس از سبک مداخله‌گر استفاده می‌کنند، این در حالی است که اکثر دبیران مرد(80 درصد) در مدیریت کلاس سبک تعاملی را به کار می‌برند. همچنین نتایج نشان داد بین میانگین‌ نمرات مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر(05/163) و دانش‌آموزان پسر(84/164) تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

  کلیدواژگان: دبیران، دانش آموزان، سبک های مدیریت کلاس، مهارت های اجتماعی
 • مهدیه حسینی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 94-115

  هدف این پژوهش، تعیین مولفه های موثر و نقش و تاثیر آن ها در تبیین مبانی فلسفی ارزش های اخلاقی در شکل گیری رفتارسازمانی و روش آن از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شده است. در رویکرد کیفی از روش دلفی و در رویکرد کمی به بررسی وضعیت موجود پرداخته شده است و از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. در مرحله اول برای بدست آوردن ابعاد، مولفه های اساسی و گویه های ابعاد فلسفی، تربیتی، ارزش های اخلاقی و رفتار سازمانی «بررسی کیفی» انجام گرفت. در مرحله دوم، ابعاد و مولفه های اساسی که در مرحله کیفی به دست آمده بود در معرض قضاوت جامعه آماری قرار گرفته شد و اهمیت آن از طریق بار عاملی به صورت کمی مشخص شد. در مرحله سوم، با استفاده از اطلاعات بدست آمده مدل بر ابعاد محتوایی و ساختاری کارکنان آموزش و پرورش ارایه شد. جامعه آماری در بخش کیفی 14 نفر از کارکنان مطلع و متخصص سازمان آموزش و پرورش استان کرمان می باشد و در بخش کمی شامل روسا، معاونین آموزشی، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان بوده است که به روش سرشماری هدفمند به تعداد 135 نفر انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: مبانی فلسفی، مبانی تربیتی، ارزش های اخلاقی، رفتار سازمانی
 • افسانه جلوه گر*، علی محمد رضایی، سیاوش طالع پسند صفحات 116-127
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت قابلیت حل مسایل بینفردی در شکلگیری مهارتهای اجتماعی کودکان، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل تحول یکپارچه انسان (DIR) بر خلاقیت اجتماعی کودکان دارای مشکلات رفتاری دختر و پسر پیشدبستانی بود.

  روش

  به منظور نیل به اهداف پژوهش، از روش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل 200 کودک پیشدبستانی در شهر میبد بود که از میان آنها 20 دختر و 20 پسر که کمترین نمرات را در مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون کسب کرده بودند؛ انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی تحت آموزش مبتنی بر مدل تحول یکپارچه (DIR) در 10 جلسه دو ساعته (هفتهای دو جلسه آموزشی) قرار گرفته و گروه کنترل در‌این مدت هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای جمعآوری داده ها از مقیاس خلاقیت اجتماعی ماچیراد و لوبارت استفاده شد که قبل از شروع مداخله، پس از پایان و 1 ماه بعد در مرحله پیگیری تکمیل شد. داده ها با آزمون کوواریانس چندمتغیره و تکمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون کوواریانس چندمتغیره و تکمتغیره نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل تحول یکپارچه انسان (DIR) موجب افزایش خلاقیت اجتماعی کودکان دارای مشکلات رفتاری در هر دو بعد ابتکار و اصالت شده است(05/0 p <). همچنین جنسیت در‌این رابطه، نقش تعدیلگری‌ایفا نکرده است.

  نتیجه گیری

  آموزش تنظیم هیجانی سبب بهبود خلاقیت اجتماعی کودکان پیشدبستانی شد و جنسیت در‌این رابطه تجربی تاثیری نداشت. بنابراین با توجه به‌این یافته،‌این روش آموزشی میتواند جهت ارتقای خلاقیت در حل مسایل اجتماعی برای کودکان پیشدبستانی دارای مشکلات رفتاری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، مدل مبتنی بر تحول یکپارچه انسان، خلاقیت اجتماعی، جنسیت، مشکلات رفتاری
|
 • Zohre Eshraghi Pages 2-18

  Abstract. Artificial pancreas is an alternative method instead of insulin treatment for patients with type 1 diabetes. Closed-loop control of blood glucose level (BGL) is one of the difficult problems in the field of biomedical engineering due to the dynamicity of time and the nonlinearity of the relationship between insulin and glucose, which is associated with time delay and model uncertainty. In this paper, we have proposed an integrated fuzzy-adaptive sliding mode control scheme for BGL tuning. Virtual patients described by mathematical models in MATLAB simulations have been used to evaluate the performance of the closed loop system in the presence of external disturbances, system time delay and patient-to-patient changes. System dynamics are determined online using fuzzy logic systems. The simulation results show the effective performance of the proposed control scheme of BGL regulation in the presence of simultaneous meals and physical movement disorders. The comparison of the proposed control method with the proportional-integral-derivative-derivative (PID) controller shows the superiority of the adaptive fuzzy integrated sliding mode controller with respect to the two common methods of BGL control and adjustment, namely PID and sliding mode. The results obtained by the control The proposer has demonstrated the effectiveness and robustness of the controller without the need for prior knowledge of T1DM patients. A remarkable feature of the closed-loop BGL regulator is that the controller can prevent hypoglycemia in patients with different physiological characteristics and adjust BGL to a normal level.

  Keywords: Adaptive fuzzy control, artificial pancreas, integrated sliding mode control, type 1 diabetes
 • Mohsen Okhovat*, Barat Ghobadian, Seyed Hashem Samadi, Maryam Kamali Pages 19-28

  Biodiesel is a renewable and environmentally friendly liquid fuel. Due to problems such as not having sustainable sources, biodiesel production in commercial dimensions has problems. Vegetable oils are not a suitable source for biodiesel production due to their high cost and dependence on agricultural land. For this purpose, the use of insect oil as a new source for biodiesel production was investigated. In this research, the breeding of black soldier fly larvae with fruit waste as a source for biodiesel production was done. Then, biodiesel obtained from black soldier fly larvae oil was produced by transesterification method. At the end, a comparison between the characteristics of biodiesel produced in this research with other researches conducted in the literature was discussed. Viscosity of produced fuel was 4.83(mm2/s), density 878(kg/m3), cloud point +3(oC), pour point -3(oC) and flash point 134.2(oC).

  Keywords: Biodiesel, black soldier fly, biofuel, fruit waste
 • Abolhasan Amirzadeh Pages 29-47

  Confining the concrete is a method of enhancing formability of structural reinforced concrete components. Fiber Reinforced Plastic (FRP) polymers are used to enhance seismic resistance and retrofit the existing structures. Therefore, assessment of the cyclic behavior of concrete components that are confined simultaneously by transversal steel reinforcements and FRP is of a significant importance. In the recent decades, a large number of helpful experimental studies have been performed on the effect of steel or FRP confinement, and different comprehensive analytical models have been proposed in this regard. However, less attention has been paid to the dual effect of FRB confinement and steel reinforcement on the cyclic behavior of the concrete. In this study, 32 concrete samples were tested under confining and cyclic axial stresses. The samples were confined by steel bars and/or CFRP with different reinforcement and enhancement scenarios. Afterward, the experiment results were used to assess the accuracy of a previously developed failure-based elastoplastic model. Additionally, few modifications were proposed in order to take the effects of concrete finish, longitudinal reinforcement, and continuous winding confinement as well as poor confinement effects into consideration. The modified model was used to forecast the behavior of the tested samples based on the experimental loading trails. The results complied with the experimental data showing that this model can simulate the cyclic behaviors of FRP confined and steel reinforced concretes precisely at the same time.

  Keywords: Reinforced Concrete, Confinement, FRP, Analytical Modeling, Mechanical Test
 • mohammadhosein asadian*, zahra Mohebkhah Pages 48-65

  Among the lessons that students are weak on it and leads to a decline in their academic achievement is mathematics. Regarding the importance of this lesson, this study aimed to investigate the relationship between mathematics self-concept and mathematics anxiety with problem-solving ability in high school students. In this descriptive-analytic study 220 female high school students from Rasht city who were studying in the institutes of this city during the academic year of 2016-17 were randomly selected. In this study, statistical methods, mean, variance, standard deviation, correlation coefficients, Cronbach's alpha and factors analysis were used to analyze the collected data. Data analysis was done using computer software and SPSS. The used questionnaires were anxiety measure and self-concept measure, which includes the mathematics anxiety scale with the MARS-R questionnaire, the mathematics self-concept scale, and the written test of the math lesson at the end of the school year. The findings of the study indicate that mathematics anxiety has a significant effect on the variable of the problem-solving ability criteria in students, and anxiety reduces students' ability to solve problems. Also, the mathematics self-concept has a significant effect on the variable of the ability to solve problem in students and causes the improvement of the ability to solve the problem. In other words, the intensity of the relationship between the mathematics anxiety and the ability to solve the problem is reversal and -0.34, and the intensity of the relationship between the mathematics self-concept and the problem-solving ability in the students equals to 0.60 and is in direct form.

  Keywords: Mathematics anxiety, Mathematics self-concept, Problem solving ability, Academic achievement
 • Elmira Arianfar Pages 66-80

  Nowadays, high-rise building construction and vertical development of cities is inevitable due to the increase in population and land prices. High-rise buildings indicate the advancement of technology and people's distance from untouched nature. Therefore, green architecture goes towards raising the quality of human life and building healthier buildings. Therefore, design is a progressive approach based on saving energy, paying attention to climatic issues and establishing a good relationship with nature, along with designing residential spaces with good quality and providing peace and comfort to its residents. In recent years, many efforts have been made regarding the use of renewable energies and it has become necessary and necessary to produce energy from them using advanced technology on a large scale due to the decreasing trend of fossil combustible materials in the earth. On the other hand, nowadays it is important how to use renewable energies in buildings, especially in architecture. Zero energy buildings are among these buildings with advanced technology. The architecture of the building should be designed based on the climatic conditions, and the potentials and limitations of the climate should be considered. Zero energy buildings pursue two goals: the first goal is to reduce the energy consumption of the building to the minimum possible, and the second goal is to produce energy in the building through renewable sources. This study is carried aimed to pay attention to the issue of building energy in the initial stages of architectural design in order to find the optimal form of a tall building in terms of receiving solar energy and determining the effective features in reducing the energy consumption of a tall building. What is important in this research is the reduction of energy consumption in the building by using passive solutions to reduce energy consumption with high economic justification and achieving a logical balance according to the definitions of zero energy, between the energy consumption of its production through renewable energy sources and power network. The method used in this study is descriptive-analytical. 

  Keywords: high-rise building, green roof, zero energy, high-rise building construction
 • Vahide Abdollahi Pages 81-93

  The main objective of this study was "to determine the relationship between the management style of classroom teachers and the social skills of first grade high school students in Khorramabad district, in academic year of 1393-94" the research method is descriptive correlational. the statistical population of the study consisted of all the teachers working in the first grade secondary school in Khorramabad district and all the students studying in the first year of Upper secondary education in the Khorramabad area in the academic year of 1393-94. The total number of teachers was 454 and the total number of students was 6090. Referring to the Krejsi-Morgan table, 210 teachers and 360 students were selected by stratified random sampling method. In this research, the social skills questionnaire"Matson (1983)"and the Wolfgang and Glickman (1996) classroom styles questionnaire were used. The reliability coefficient of these questionnaires was calculated 0.71 and 0.79 using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics and inferential tests (frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson correlation coefficient, Levine test (Equation of variances test), and T-test(Mean Equivalence Test)were analyzed. the results showed that with the increase of the teacher s' Interactive style in classroom management, the scores of social skills of students were also increased, as well as the Intermediate style (class management styles) of teachers with social skills of high school students had a meaningful relationship Does not exist;The findings showed that most female teachers (about 66%) use Intermediate style in classroom management, Meanwhile, most male teachers (80%) use Interactive classroom management. The results also showed that there is no significant difference between mean score of social skills of female students (163.05) and male students (164.84). 

  Keywords: secretaries, students, classroom style styles, social skills
 • Mahdiyeh Hosseini, Saeed Safariyan Hamedani Pages 94-115

  The purpose of this study is to determine the effective components and their role and effect in explaining the philosophical foundations of moral values in the formation of organizational behavior and its method in terms of applied purpose, which has been done with an approach mixed with exploratory design. In the qualitative approach, the Delphi method and in the quantitative approach, the current situation has been studied and the descriptive survey method has been used. In the first stage, a "qualitative study" was performed to obtain the dimensions, basic components and items of philosophical, educational, moral values and organizational behavior. In the second stage, the basic dimensions and components obtained in the qualitative stage were exposed to the judgment of the statistical community and its importance was quantified through factor loading. In the third stage, using the obtained information, the model was presented on the content and structural dimensions of education staff. The statistical population in the qualitative part is 14 knowledgeable and specialized employees of the Kerman Education Organization and in the quantitative part includes the heads, educational deputies, managers and education staff of Kerman province, which was selected by purposeful census by 135 people. Were.

  Conclusion

  Based on the research findings, the proposed model in the present study has a very good fit in every way and it can be said that it has a high degree of appropriateness of this proposed model. Keywords: Philosophical foundations, educational foundations, moral values, organizational behavior

  Keywords: Philosophical foundations, educational foundations, moral values, organizational behavior
 • Dr. Afsane Jelvegar*, Dr. Ali Mohammad Rezaei, Dr. Siavash Talepasand Pages 116-127
  Background and purpose

  Considering the importance of the ability to solve interpersonal problems in the formation of children's social skills, the purpose of this research is to investigate the effect of emotional regulation training based on the integrated human development model (DIR) on the social creativity of children with behavioral problems. And the boy was in preschool.

  Method

  In order to achieve the goals of the research, a semi-experimental method and a pre-test, post-test and follow-up plan with a control group were used. The statistical population included 200 preschool children in Meybod city, among them 20 girls and 20 boys who had the lowest scores in Matson's social skills measurement scale; They were selected and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group underwent training based on developmental, individual differences, relationship- based model (DIR) in 10 two-hour sessions (two training sessions per week) and the control group did not receive any treatment during this period. The social creativity scale of Machirad and Lobart was used to collect data, which was completed before the intervention, after the end and 1 month later in the follow-up phase. The data were analyzed by multivariate and univariate covariance tests.

  Findings

  The results of the multivariate and univariate covariance test showed that emotional regulation training based on the integrated human development model (DIR) increased the social creativity of children with behavioral problems in both dimensions of originality and originality         (p < 0.05). ). Also, gender has not played a moderating role in this regard.

  Conclusion

  Emotional regulation training improved preschool children's social creativity and gender had no effect on this experimental relationship. Therefore, according to this finding, this educational method can be used to promote creativity in solving social problems for preschool children with behavioral problems.

  Keywords: Emotional regulation, Developmental, individual differences, relationship- based model, Social creativity, Gender, Behavioral problems