فهرست مطالب

جامعه شناسی ورزش - پیاپی 19 (بهار و تابستان 1401)

نشریه جامعه شناسی ورزش
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی بهجومنش*، سحر محمدی صفحات 1-18
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بر عمکلرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر مقطع سوم ابتدایی شهرستان قصر شیرین بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس و از بین دانش آموزان مقطع سوم دو کلاس در دبستان ادب شهرستان قصر شیرین تعداد 30 نفر در دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند. سپس پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (CASES) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) در گروه ها توزیع گردید. جلسات آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده نیز برای گروه آزمایش برگزار گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش از طریق سیستم واقیعت افزوده بر خودکارآمدی تحصیلی تاثیر دارد. همچنین آموزش از طریق سیستم واقیعت افزوده بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده
 • مصطفی خانی، بهزاد بهزادنیا*، ساناز صلاح پور، کیمیا صدر صفحات 20-40
  پاندمی ویروس کرونا باعث افزایش استرس های روان شناختی و کاهش کیفیت زندگی شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین میزان مشارکت و شاخص های سلامت با اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی بود. بدین ترتیب، تعداد 840 نفر (میانگین سنی 47/8 ±85/27 سال، وزن 87/9 ±5/75 کیلوگرم، قد 65/5 ±3/171 و شاخص توده بدنی 25/3 ±73/25 کیلوگرم/متر مربع) در دامنه سنی 18-40 ساله در شهر تبریز انتخاب و پرسشنامه های مورد نظر را تکمیل کردند. از روش های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مشارکت در برنامه های ورزشی به طور معنی داری اضطراب کرونا را تبیین کرد. نتایج همچنین نشان داد که مشارکت در برنامه های ورزشی، حجم تمرین و شاخص توده بدنی، به طور معنی داری کیفیت زندگی را تبیین کرد. مشارکت در برنامه های فعالیت بدنی در دوران همه گیری کرونا می تواند بعنوان یک فاکتور مهم در کنترل اضطراب و بالابردن کیفیت زندگی مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر ملزومات کلیدی به جهت اثربخشی رفتارهای سالم (فعال) در دوران کرونا دارد.
  کلیدواژگان: پاندمی کرونا، کیفیت زندگی، اضطراب، حجم و شدت تمرینات، شاخص توده بدنی
 • محمدحسن پور بنه دیق، وجیهه جوانی*، فاطمه عبدوی صفحات 41-57

  در تحقیقات حوزه ورزش به بحث طرفداری فوتبال زنان نسبت به طرفداری فوتبال مردان توجه کمی شده است. اگر چه در ورزش کشورهایی هم چون انگلیس و دانمارک و استرالیا در مورد طرفداری-فوتبال زنان پژوهش هایی انجام شده است ولی در اکثر کشورها در حوزه طرفداری زنان مشکلاتی-وجود دارد که کشور ایران از جمله این کشور ها می باشد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر تحلیل شعار دقیقه 25 بازی های باشگاه تراکتور تبریز می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی پژوهش؛ اکتشافی و مبتنی بر مطالعات کیفی بوده و روش پژوهش آن بر مبنای تحلیل مضمون یا تم است. به این معنی که تحلیل داده های گردآوری شده طی مصاحبه ها، بر اساس روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. بدلیل نحوه پراکندگی و عدم مشخص بودن دسترسی از روش نمونه-گیری هدفمند استفاده شد. در نهایت مضامین سازمان دهنده تحت چهار گروه؛ ساختار، نهاد، قواعد دلالت، منابع سلطه استخراج شدند. همچنین می توان به عوامل تاثیرگذار در شعار دقیقه 25 به فرهنگ سازی در استادیوم های ورزشی (آموزش طرفداران، مشخص نمودن وظایف طرفداری در فوتبال حرفه ای وآشنایی با فرهنگ فوتبال) اشاره کرد.

  کلیدواژگان: شعار، طرفداری، فوتبال، زنان
 • حجت رضازاده، محسن صادقی* صفحات 58-71
  یکی از شاخصه های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی است که در موفقیت ورزشکاران نقش مهمی ایفا می کند. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی و موفقیت ورزشی تکواندوکاران نوجوان بود. تحقیق حاضر کمی بوده و به روش پیمایشی انجام گردیده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. شیوه جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از پرسش نامه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش تکواندوکاران نوجوان دختر در مسابقات انتخابی تیم ملی ایران (283 نفر) بود که بر اساس فرمول کوکران، 163 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (1999) و نتایج انتخابی تیم ملی نوجوانان تکواندو بود. برای تعیین روایی، از نظر 15 نفر از متخصصین رشته مدیریت ورزشی استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (بررسی طبیعی بودن داده ها) و از همبستگی اسپیرمن و اندازه گیری میانگین استفاده شده است؛ که بدین منظور از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که رضایت از زندگی با موفقیت ورزشی همبستگی دارند. همین طور میزان رضایت از زندگی در تکواندوکاران نوجوان دختر بالا است. با توجه به نتایج می توان چنین گفت که مدیران ورزشی باید با تمرکز بر تاثیر رضایت از زندگی بر رفتار ورزشکاران، ضمن برقراری ارتباط بیشتر با آن ها توجه بیشتری به احساسات ورزشکاران نموده، تا از این طریق بتوانند ناهنجاری های رفتاری آن ها را کاهش داده و موجبات موفقیت ورزشی و اخلاقی آن ها را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، موفقیت ورزشی، تکواندوکاران نوجوان
 • نسرین کسبی، فاطمه عبدوی*، یعقوب بدری آذرین صفحات 71-88
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل شناسایی شده شبکه های اجتماعی مجازی بر آسیب های اجتماعی کاربران با فعالیت ورزشی در دوران تغییر سبک زندگی ناشی از کووید-19 می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پس رویدادی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل گروهی از کاربران فضای مجازی می باشد توسط فضای مجازی به فعالیت های منظم ورزشی پرداختند. به دلیل نامعلوم بودن تعداد دقیق جامعه آماری، با استفاده از جدول کوکران تعداد 384 نفر از کاربران فضای مجازی با و بدون فعالیت ورزشی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در تحقیق، دو پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوای پرسشنامه ها توسط 10 تن از اساتید و متخصصین مدیریت و علوم ورزشی تایید گردید. پایایی سیوالات در پژوهش حاضر نیز، از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که برای شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه آسیب های اجتماعب به ترتیب 84/0 و 88/0 بدست آمد که مناسب و مورد تایید می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از بین عوامل تاثیرگذار، به ترتیب بعد خانوادگی (79/2)، بعد سازگاری (53/2)، بعد عملکردی (33/2) و بعد روانی (17/2)، بیش ترین رتبه را در بین عوامل شبکه های اجتماعی مجازی و بعد اعتیاد به اینترنت (04/3)، بعد انزوای اجتماعی (72/2)، بعد تعارض ارزشها (49/2) و بعد افسردگی (97/1)، به ترتیب بیش ترین رتبه را در بین عوامل آسیب های اجتماعی در کاربران فضای مجازی با فعالیت ورزشی منظم در دوران شیوع ویروس کرونادارند. شبکه های اجتماعی مجازی بر آسیب اجتماعی کاربران فضای مجازی با فعالیت ورزشی منظم در دوران شیوع ویروس کرونا اثر معناداری دارد
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، آسیب های اجتماعی، کاربران، فعالیت ورزشی، کووید-19
 • محسن نیازی*، حسن منتظری خوش، موسی سعادتی، ساجده اسلامی صفحات 89-109

  امروزه توجه به زنان به عنوان یک گروه مشخص در خانواده و جامعه مطرح گردیده است. پذیرفتن این امر که زنان گروهی پویا، پرتحرک و با انگیزه های فراوان می باشند، می تواند در مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و سرنوشت شان (که به سرنوشت کل جامعه گره خورده است) بسیار موثر واقع گردد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر می باشد که از این میان تعداد 265 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و جهت برآورد اعتبار و پایایی آن، به ترتیب از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل پایگاه اجتماعی، طرد اجتماعی، نگرش اجتماعی، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با متغیر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 مورد تایید است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای موثر و معنی دار در مدل رگرسیونی در مجموع 5/46 درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار را تبیین نموده اند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، طرد اجتماعی، نگرش اجتماعی، زنان سرپرست خانوار
 • بیژن زارع، یاسر ریکی* صفحات 110-144

  در مقاله حاضر عوامل اجتماعی مرتبط با هویت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر دو عامل سبک زندگی و طبقه اجتماعی بررسی شده است. علاوه بر این، دینداری و خانواده نیز به عنوان منبع هویت ساز سنتی درنظر گرفته شده است. هویت اجتماعی شامل چهار هویت جهانی، ملی، قومی و مصرفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پیمایش کمی و پرسشنامه استفاده شده است و نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان دو دانشگاه زابل و خوارزمی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل دو متغیره، مقایسه ی میانگین ها و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین شاخص های مورد بررسی در دو دانشگاه تفاوت معناداری دارد. رابطه ی سبک زندگی با هویت های جهانی، قومی و مصرفی و رابطه ی طبقه اجتماعی با هویت های جهانی، ملی و قومی تایید گردید. از چهار منبع هویت ساز سنتی و مدرن بیشترین رابطه با هویت جهانی ناشی از دینداری در جهت منفی، با هویت ملی ناشی از نگرش به خانواده، با هویت قومی ناشی از نگرش به خانواده و با هویت مصرفی ناشی از تاثیر سبک زندگی می باشد. تبیین کنندگی متغیرهای مستقل براساسR2 تعدیل شده برای هویت های جهانی، ملی، قومی و مصرفی به ترتیب 16 درصد، 26 درصد، 24 درصد و 12 درصد به دست آمد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، طبقه اجتماعی، هویت اجتماعی
 • مهتا اسکندرنژاد*، رقیه علیزاده، ندا فکروند لیل آبادی صفحات 145-167
  هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سطح فعالیت بدنی بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی در دانش-آموزان نوجوان دختر بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر 12 تا 16 ساله ناحیه یک شهرستان میانه تشکیل دادند که از این میان تعداد 160 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از پنج مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فعالیت بدنی عمومی، عزت نفس روزنبرگ، تصویر بدنی فیشر و اضطراب اجتماعی واتسون و فرند استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش اینتر انجام گرفت. نتایج نشان داد بین فعالیت بدنی با اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده توانایی پیش بینی اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی دانش آموزان براساس سطح فعالیت بدنی آن ها را نشان داد. پس فعالیت بدنی اثر مثبتی بر سلامت روان دختران نوجوان با بهبود اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی دارد. بنابراین توصیه می شود آموزش های لازم در خصوص تغییر سبک زندگی و افزایش میزان فعالیت بدنی در نوجوانان دختر ارائه شود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، عزت نفس، تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی، نوجوانان دختر
 • مهتا اسکندرنژاد، زهرا حسین زاده*، فریبا ملائی زنگی صفحات 168-188
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اساس عوامل شخصیتی سرسختی و منبع کنترل زنان مشارکت کننده در ورزش و غیرمشارکت کننده در ورزش می باشد. روش پژوهشی حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که جامعه آماری آن را زنان 20 تا 60 ساله فعال و غیرفعال ورزشی تشکیل داند که از این بین تعداد 180 نفر به عنوان نمونه آماری به روش خوشه ای از مناطق پنجگانه شهرستان ارومیه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب کرونا، منبع کنترل و سرسختی روانشناختی استفاده شد پس از جمع آوری داده ها، برای تعیین میزان همبستگی از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده، سرسختی و منبع کنترل بیرونی از پیش بینی کننده های اضطراب کرونا در زنان مشارکت کننده و غیرمشارکت کننده در ورزش شهر ارومیه بود و از این حیث (با وجود اختلاف میانگین بالای نمرات گروه مشارکت کننده در ورزش) تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد. می توان نتیجه گرفت که توجه به شرایط جسمانی و روانشناختی زنان می تواند در مدیریت اضطراب مفید و تاثیرگذار بوده و ورزش کردن در زنان باعث افزایش توانایی-های مدیریتی زنان شود.
  کلیدواژگان: سرسختی، منبع کنترل، اضطراب کرونا، زنان
 • محمدحسن شربتیان* صفحات 189-215

  انتخاب کالاهای فرهنگی و فرصت داشته های فرهنگی به ارتقاء سبک زندگی سالم منجربه می شود. هدف نوشتار حاضر رابطه بین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور با تاکید بر نظریه بوردیو و کاکرهام است.ازنظر روش ،رویکرد کمی محور مبتنی بر راهبرد پیمایش (توصیفی- همبستگی)،با تکیه ابزار پرسشنامه استانداردشده مبتنی بر طیف لیکرت در بین دبیران مقاطع متوسطه اول و دوم به تعداد 250 نفر، به صورت نمونه گیری خوشه ای مبتنی بر تصادفی ساده در سطح ناحیه7 شهر مشهد یافته ها جمع آوری شده است.میزان آلفای کرونباخ متغیر سلامت محور برابر (825/0) و میزان روایی همگرای برابر با (521/0) و میزان آلفای سرمایه فرهنگی برابر با (751/0) و روایی همگرا برابر با (503/0) به دست آمده است. نتایج آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرم افزار Spss یافته های مورد نظر را تجزیه و تحلیل کرده است.یافته های توصیفی حاکی است که میانگین های وضعیت سرمایه فرهنگی (30/4) و سبک زندگی سلامت محور (42/4) در بین شهروندان در حد متوسط روبه بالا بوده است و در بین مولفه های متغیرهای تحقیق مولفه روابط بین فردی (68/4) و مولفه سرمایه ضابطه مند (23/5) اهمیت بیشتری داشته است.متغیرهای،گروه سنی،گروه تحصیلی،پایگاه اقتصادی و اجتماعی (طبقه) با متغیرهای تحقیق رابطه معناداری داشته اند. نتایج همبستگی اسپیرمن (588/0) رابطه بین متغیرهای اصلی را متوسط، مثبت و معنادار نشان می دهد.نتایج بتای رگرسیون حاکی است که سرمایه فرهنگی (535/0)، سرمایه عینیت یافته (336/0)،سرمایه تجسم یافته (231/0)، سرمایه ضابطه مند (201/0) به ترتیب همراه با مقدار ضریب همبستگی (589/0) توانسته اند در مجموع در حدود 33 درصد از تغییرات سبک زندگی سلامت محور متغیر مستقل به همراه ابعادش متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

  کلیدواژگان: دبیران، سبک زندگی سلامت محور، سرمایه فرهنگی، ناحیه 7 آموزش و پرورش، مشهد
 • علی وفایی مقدم*، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی صفحات 216-241

  با در نظر گرفتن رشد و توسعه ی روز افزون صنعت ورزش در دنیا و همچنین متبلور شدن این صنعت در ورزش ایران، سیاست-گذران و مدیران کشور را به این داشته تا روز به روز در این صنعت پیشرفت کنند. از جمله زمینه های پیشرفت در این بعد، پیشرفت در زمینه ی ورزش همگانی است که این تحقیق با توجه به اهمیت این موضوع، به طراحی مدل سیاست گذاری این ورزش پرداخته است. روش تحقیق به صورت کمی انجام گردیده است. پس از مطالعات کتابخانه ای و گرداوری اطلاعات اولیه، بر اساس پرسشنامه محقق ساخته که در بین 108 نفر از متخصصین ورزش همگانی شامل اساتید دانشگاه، مسئولین ورزش بخصوص ورزش همگانی نظیر مسئولین فدراسیون و هیات های ورزشی و .. توزیع شد، مدل سیاست گذاری ورزش همگانی کشور ترسیم شد. مدل سیاست گذاری تحقیق نشان می دهد که فرایند سیاست گذاری ورزش همگانی از 8 متغیر تشکیل شده است که تحلیل عاملی مشخص کرده است بررسی وضعیت ورزش همگانی، بررسی موانع بازدارنده، افزایش انگیزاننده ها، افزایش جذابیت ورزش همگانی، افزایش سوق دهنده ها، توسعه راهکارها، تطبیق با کشورهای پیشرفته و در نهایت محیط انعطاف پذیر کلان به ترتیب در مدل تعبیه شده اند.با توجه به نتایج تحقیق، با این مدل به راحتی می توان ورزش همگانی را در سبک زندگی اقشار مختلف وارد کرد.

  کلیدواژگان: توسعه، مدل، مشارکت، ورزش همگانی
 • مهتا اسکندرنژاد، بهزاد بهزادنیا، زهرا رنج کش* صفحات 242-262
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رفتارهای بین فردی مربیان، بر نیازهای اساسی روان شناختی، تنظیمات انگیزشی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان واحدهای عمومی تربیت بدنی بود. که روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی بود و دانشجویان پرسشنامه های نیازهای اساسی روان شناختی- فرم کوتاه، انگیزش در تربیت بدنی ، بهزیستی عواطف مثبت و منفی را تکمیل کردند و همچنین شاخص توده بدنی (BMI) آنها اندازه گیری شد. بر اساس روش مورگان، 499 نفر از دانشجویانی که در سال 1398 دروس رشته تربیت بدنی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و در ‍تحقیق شرکت کردند. نتایج بیانگر آن بود که رفتار خنثی کننده نیاز مربی رابطه مثبت با عاطفه منفی دانشجویان و رابطه منفی با عاطفه مثبت دانشجویان داشت و رفتار حامی مربی میزان رضایت دانشجویان از نیازهای اساسی را افزایش داد. رفتارهای حمایتی مربیان با ارضای نیاز استقلال و داشتن تاثیر مثبت بر افزایش رفاه دانشجویان باعث تسهیل ارضای نیازهای اساسی دانشجویان وتنظیم انگیزش مستقل آنها در کلاس های تربیت بدنی می شود.
  کلیدواژگان: نیازهای اساسی روان شناختی، تنظیمات انگیزشی، بهزیستی روانی، کلاس تربیت بدنی دانشگاهی
|
 • Ali Behjoumanesh *, Sahar Mohammadi Pages 1-18
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of education through augmented reality system on students' academic performance and academic self-efficacy. The statistical population of this study was all male students in the third grade of Qasr Shirin city. Sampling method was available by sampling and among the third grade students of the two classes in the literary primary school of Qasr Shirin, 30 people were divided into two groups of 15 controls and experiments. Then the Academic Self-Efficacy Questionnaire (CASES) and Pham and Taylor (1999) Academic Performance Questionnaire were distributed to the groups. Training sessions through augmented reality system were also held for the experimental group. Univariate and multivariate analysis of covariance and SPSS software version 24 were used to analyze the data. The results showed that education through augmented reality system has an effect on academic self-efficacy. Education through augmented reality system also affects academic performance.
  Keywords: academic self-efficacy, academic performance, education through augmented reality system
 • Mostafa Khani, Behzad Behzadnia *, Sanaz Salahpour, Kimia Sadr Pages 20-40
  Coronavirus pandemic has increased psychological distresses and reduced quality of life. This study aimed to examine the relation between participation in physical activity programs and health indices with coronavirus anxiety and quality of life. Participants included 840 (Mage 27.85 ± 8.47), age ranged from 18 to 40 years old in Tabriz, that filled out the targeted questionnaires. To analyze data, Pearson correlation and step by step regression were used. The results of regression analysis showed that participation in physical activity programs predicted coronavirus anxiety. The results also showed that participation in physical activity programs, physical activity volume, and body mass index predicted quality of life. Participation in physical activity programs would consider as an important factor to enhance quality of life and reduce anxiety during the coronavirus outbreak. This study has important implications for healthy behaviors during the pandemic. This study has important implications for healthy behaviors during the pandemic.
  Keywords: pandemic, Quality of life, Anxiety, exercise volume, intensity, BMI
 • Mohammad Hasanporbenedig, Fateme Abdavi Pages 41-57

  In sports research, little attention has been paid to the discussion of advocating for women's football over advocating for "men's soccer." Although research has been conducted on sports advocacy in sports in countries such as the United Kingdom, Denmark, and Australia, there are problems in the field of advocacy for women in most countries, including Iran. Therefore, the purpose of this study is to analyze the slogan of 25 minutes of games Tabriz Tractor Club. The present research is exploratory and based on qualitative studies and its research method is based on content analysis. This means that the data analysis collected during the interviews was analyzed based on the content analysis method. Targeted sampling method was used due to dispersion and lack of accessibility. Finally, organizing themes under four groups; Structure, institution, rules of signification, sources of domination were extracted. We can also mention the influential factors in the slogan of 25 minutes to create culture in sports stadiums (training fans, defining the duties of support in professional football and getting acquainted with football culture).

  Keywords: Slogan, Advocacy, Football, Women
 • Hojjat Rezazadeh, Mohsen Sadeghi * Pages 58-71
  One of the hallmarks of mental health is life satisfaction, which plays an important role in the success of athletes. Therefore, the aim of the present study was to investigate the relationship between life satisfaction and athletic success of adolescent taekwondo practitioners. The present research is quantitative and has been done by survey method and is applied in terms of purpose. The method of data collection is field and using a questionnaire. The statistical population of the study was adolescent female taekwondo fighters in the selection competitions of the Iranian national team (283 people). According to Cochran's formula, 163 people were randomly selected as the statistical sample of the study. The research tools included Diner Life Satisfaction Questionnaire (1999) and the selected results of the national youth taekwondo team. To determine the validity, 15 experts in the field of sports management were used. In order to evaluate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was used and Cronbach's value was 0.95. Kolmogorov-Smirnov test (data normality check) and Spearman correlation and mean measurement were used to analyze the data; For this purpose, SPSS software has been used. The results showed that life satisfaction was correlated with sports success. Life expectancy is also high among female adolescent taekwondo practitioners. According to the results, it can be said that sports managers should focus on the effect of life satisfaction on athletes 'behavior, while communicating more with them, pay more attention to athletes' feelings, so that they can reduce their behavioral abnormalities and cause sports success. And provide them morally.
  Keywords: Life satisfaction, sporting success, adolescent taekwondo practitioners
 • Nasrin Kasbi, Fatemeh Abdavi *, Yaghoub Badri Azarin Pages 71-88
  The aim of this study was to investigate the effect of identified factors of virtual social networks on social harms of users with sports activities during the lifestyle change caused by Covid-19. The present study is a descriptive-post-event research. The statistical population of the present study includes a group of cyberspace users who engaged in regular sports activities through cyberspace. Due to the unknown number of the statistical population, 384 cyberspace users with and without sports activities were selected using the Cochran table. The instrument used in the research was two researcher-made questionnaires that the validity of the content of the questionnaires was confirmed by 10 professors and specialists in management and sports sciences. The reliability of the questions in the present study was measured by Cronbach's alpha, which was 0.84 and 0.88 for virtual social networks and the Social Injuries Questionnaire, respectively, which is appropriate and approved. The results of the present study showed that among the influencing factors, family dimension (2.79), adjustment dimension (2.53), functional dimension (2.33) and psychological dimension (2.17), respectively, had the highest rank among The factors of virtual social networks and the dimension of Internet addiction (3.04), the dimension of social isolation (2.72), the dimension of conflict of values ​​(2.49) and the dimension of depression (1.97), respectively, have the highest rank among the factors of harm. Social in cyberspace users with regular exercise during the outbreak of the coronary artery disease. Virtual social networks have a significant effect on the social harm of cyberspace users with regular sports activities during the coronavirus outbreak.
  Keywords: Virtual social networks, social harms, users, sports activities, Covid-19
 • Mohsen Niazi *, Hassan Montazery Khosh, Mousa Saadati, Sajedeh Eslami Pages 89-109

  Today women are considered as a specific group in family and society. Accepting that women are active and stimulus can influence their participation in decisions. The goal of this study was to investigate the sociological factors affecting the quality of life of women heads of households under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee in Piranshahr. The research method of the present study is survey. The statistical population includes all female-headed households under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee in Piranshahr, of which 265 people were selected using the Morgan table as the sample size. The data collection tool is a questionnaire and to estimate its validity and reliability, face validity and Cronbach's alpha coefficient have been used, respectively. The results showed that the correlation between the independent variables of the study including social status, social exclusion, social attitude, social capital and social support with the quality of life of women heads of households at a significance level less than 0.01 is confirmed. The results of regression analysis also indicate that effective and significant variables in the regression model have explained a total of 46.5% of the changes in the quality of life of women heads of households.

  Keywords: life quality, Social Capital, social exclusion, Social attitude, women supervising family
 • Bijan Zare, Yaser Riki * Pages 110-144

  In this study, the effect of social factors on students' social identity, with emphasis on lifestyle and social class, was investigated. In addition, family and religion are considered as traditional sources of identity. Social identity consists of four identities: global, national, ethnic and consumption. Data were collected using a survey questionnaire and distributed among 400 students at the universities of Zabol and Kharazmi. Bivariate analysis, compare means and multivariate regression were used to analyze the data. Results showed that indicators in two universities have significant differences. The relationship between lifestyle and global identity, ethnic and consumption identity and also the relationship between social class and global identity, national and ethnic identity was confirmed. Regression analysis showed that the greatest impact on global identity is caused by religiosity but in the negative direction, national identity by family, ethnic identity by the family, and consumption identity by lifestyle. The explanatory of the independent variables, according to the modified R2, for global, national, ethnic and consumer identities was 16%, 26%, 24% and 12%, respectively.

  Keywords: lifestyle, social class, social identity
 • Mahta Eskandarnejad *, Rogayeh Alizadeh, Neda Fekrvand Leilabadi Pages 145-167
  The aim of this study was to investigate the predictive role of physical activity levels on social anxiety, self-esteem and body image in female adolescent students. The method of the present study is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of 12- to 16-year-old female students in district one of Miyaneh city, from which 160 students were selected as a sample by cluster random sampling from five schools. In order to collect data, questionnaires of general physical activity, Rosenberg self-esteem, Fisher body image and social anxiety of Watson and Friend were used. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and linear regression analysis by Inter method. The results showed that there is a significant positive relationship between physical activity and social anxiety, self-esteem and body image. The results also showed the ability to predict students' social anxiety, self-esteem and body image based on their level of physical activity. So physical activity has a positive effect on the mental health of adolescent girls by improving social anxiety, self-esteem and body image. Therefore, it is recommended to provide the necessary training on lifestyle changes and increasing the amount of physical activity in female adolescents.
  Keywords: physical activity, Self-Esteem, physical image, Social anxiety, adolescent girls
 • Mahta Eskandarnejad, Zahra Hoseinzadeh *, Fariba Mollaei Zangi Pages 168-188
  The aim of this study was to evaluation anxiety due to coronavirus outbreak based on hardiness and the locus of control personality factors of women participating in sports and non-participating in sports. The present research method was descriptive-correlational in which the statistical population consisted of active and inactive women aged 20 to 60 years, of which 180 people were selected as a statistical sample by cluster sampling from the five regions of Urmia. In order to collect data, corona anxiety questionnaire, source of control and psychological toughness were used. After collecting data, Pearson correlation and stepwise regression statistical methods were used to determine the degree of correlation. According to the results, stubbornness and the source of external control were predictors of coronary anxiety in women participating and not participating in sports in Urmia and in this regard (despite the high difference in the mean scores of the group participating in sports) a significant difference between These two groups were not observed. It can be concluded that paying attention to women's physical and psychological condition can be useful and effective in managing anxiety and exercising in women can increase women's managerial abilities.
  Keywords: Hardiness, Locus of control, corona anxiety, Women
 • MohammadHasan Sharbatiyan * Pages 189-215

  Choosing cultural goods and cultural opportunities leads to the promotion of a healthy lifestyle. The purpose of this article is the relationship between cultural capital and health-oriented lifestyle, emphasizing the theory of Bourdieu and Cockerham. In terms of the method, a quantitative approach based on a survey strategy (descriptive-correlation), relying on a standardized questionnaire based on the Likert spectrum among 250 teachers of the first and second secondary schools, in the form of simple random cluster sampling at the level of 7 districts of the city Mashhad, the findings have been collected. Cronbach's alpha of the whole questionnaire was equal to (0.762) and the total convergent validity was equal to (0.535). The results of descriptive and inferential statistics based on Spss software have analyzed the desired findings. Descriptive findings indicate that the averages of cultural capital status (4.30) and health-oriented lifestyle (4.42) among citizens in The average limit has been high. And among the components of the research variables, the component of interpersonal relations (4.68) and the component of regulated capital (5.23) have been more important. The variables of age group, educational group, economic and social base (class) are related to the research variables. have been meaningful.The results of Spearman's correlation (0.588) The regression beta results indicate that cultural capital (0.535), objectified capital (0.336), embodied capital (0.231), regulated capital (0.201), respectively, along with the value of correlation coefficient (0.589) They have been able to explain the independent variable along with its dimensions in about 33% of the health-oriented lifestyle changes and the dependent variable. show that the relationship between the main variables is moderate, positive and significant. In the end, cultural assets as tangible goods can be the determining factors of benefiting from healthy life opportunities and the basic choice of factors within the structural framework of a health-oriented lifestyle

  Keywords: Teachers, health-oriented lifestyle, Cultural Capital, education district 7, Mashhad
 • Ali Vafaei Moqadam *, Farzam Farzan, Seyed Mohamadhosein Razavi Pages 216-241

  In view of the development of the sports industry in the world and also sport industry is crystallized in iran, Policy makers and managers in this country have grown up day to day in this industry. Including progress in the following areas, Developments in the field of sport for all is The research Given the importance of this issue sport for all policy model is designed. The method is mixed And in 4 phases simultaneously been. In the first phase of research based on a systematic review of research was the concepts and words sport for all. In the second phase of research was on the comparative study of policies conducted in the area of sport for all. Too, The third of Phase study is a systematic review of the factors in the development of sport for all (Motivations and obstacles) Were in different classes and in the final phase of research based on the Grounded theory that the Foundation has been qualitative interviews was sport of development paradigm model that Based on its output in the second part is a Quanty and Based on the questionnaire was distributed among 108 experts sport Model sport policy was applied. Policy Model of Research shows that sport for all policy-making process is composed of 8 variable Factor analysis has determined that serveing the status of sport for all serveing the obstacles, increased motivation, increase the attractiveness of the sport, increasing the pull factor, Development of strategies implemented by developed countries, and the flexible macro environment are embedded in the model. According to results, by This model can be easily the sport for all entered in style of life of different Segments.

  Keywords: Development, Model, Participant, sport for all
 • Mahta Eskandarnejad, Behzad Behzadnia, Zahra Ranjkesh * Pages 242-262
  The aim of this study was to test the effect of teachers, interpersonal behaviors on students, basic psychological needs, motivational regulations, and well-being in college physical education (PE) programs. The research design was correlational, and students filled out basic psychological need satisfaction and need frustration scale, motivational regulations in PE, and positive and negative affects, as well as students, body mass index (BMI) measured. Based on the Morgan method, 499 students who choose PE courses randomly selected and participated in this study at the University of Tabriz at 2019.The results showed that students, perceptions of their teachers, need-supportive behavior positively related to students, positive affect via students, experience of need satisfaction, whereas, teachers’ need-thwarting behaviors positively related to students’ negative affect and negatively related to students’ positive affect via students’ experience of need frustration of this study shows that need-supportive behaviors positively enhanced students relative autonomy and positive affect. To enhance students’ well-being, teachers’ need-supportive behaviors facilitate students’ need satisfaction and their autonomous motivational regulation in college PE programs.
  Keywords: Basic Psychological Needs, motivational regulations, well-being, college physical education