فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال سی و سوم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال سی و سوم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/30
 • تعداد عناوین: 22
|
 • آرزو صیامی*، ناصر علی اصغرزاد سلمانی، لیلی عاقبتی ملکی، نصرت الله نجفی، فرزین شهبازی صفحات 1-16

  اهداف:

   دستیابی به کشاورزی پایدار، در سایه توازن میان گیاه و خاک، امکان پذیر بوده و به توانایی خاک و گیاه در حمایت از ریزجانداران بومی و متنوع نظیر قارچ های میکوریز بستگی دارد. این قارچ ها با افزایش رشد گیاه میزبان و توسعه و تحریک تراوه های ریشه به ویژه گلومالین، سبب بهبود کیفیت خاک و پایداری قابل ملاحظه زیست بوم خاک می شوند. تغییر مراتع به کاربری های زراعی می تواند بر وضعیت همزیستی این قارچ ها تاثیر گذاشته و پایداری زیست بومها را به مخاطره بیندازد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش در منطقه ای به وسعت km2 310 در دشت سراب انجام شد. مزارع گندم، یونجه و سیب زمینی به عنوان کاربری های زراعی و مراتع همجوار به عنوان خاک های شاهد در نظر گرفته شدند. در هر کاربری تعداد 30 نمونه از خاک ریزوسفر و ریشه گیاهان موردنظر و در کل 120 نمونه برداشت شد. درصد کلنیزاسیون میکوریزی و مقدار گلومالین ریشه و برخی ویژگی های خاک اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  درصد کلنیزاسیون ریشه در مزارع یونجه در مقایسه با سایر کاربری ها، بیشترین مقدار را داشت. مقدار گلومالین ریشه در بین کاربری ها، تفاوت معنادار نداشت. فسفر قابل جذب خاک در غلظت های کمتر از mg kg-150 بر کلنیزاسیون میکوریزی اثر مثبت داشت درحالیکه در بالاتر از این مقدار، درصد کلنیزاسیون به طور قابل ملاحظه کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  کلنیزاسیون گیاهان چندساله بیشتر از گیاهان یکساله بود و فسفر قابل جذب مهمترین ویژگی خاک بود که در غلظت های زیاد، کلنیزاسیون میکوریزی ریشه را به طور معنادار کاهش داد ولی ارتباط معناداری میان مقدار گلومالین ریشه و فسفر قابل جذب خاک در کاربری های مختلف اراضی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: خاک های مرتعی، قارچ های میکوریز، کاربری اراضی، کلنیزاسیون ریشه، گلومالین
 • محمد موسوی بایگی*، سعید شیوخی سوغانلو، بنیامین ترابی، محمود رائینی صفحات 17-33

  اهداف:

   ارزیابی رخداد تغییر اقلیم، توزیع نامناسب و توقف بارندگی ها در مراحل انتهایی دوره ی رشد گندم در ورامین ضروری است.

  مواد و روش ها

  از خروجی مدل گردش عمومی جو HadGEM تحت سناریوهای اقلیمی RCP4.5 و RCP8.5، برای شبیه-سازی اقلیم آینده با بهره گیری از مدل تولید داده AgMIP با داده های دوره پایه (1980-2009)، در دوره های 2025، 2055 و 2085 استفاده شد. شبیه سازی مراحل فنولوژیکی گندم با مدل SSMو برای واسنجی و اعتباردهی مدل، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمارهای؛] بدون تنش (NS1)، تنش در آبستنی (DS2)، گلدهی (DS3)، شیری شدن (DS4)، و خمیری شدن (DS5)[، با 3 تکرار، در دوره ی رشد 2020-2019 در ورامین انجام شد.

  یافته ها

  مدل SSM به خوبی مراحل فنولوژیکی را شبیه سازی کرد. ، در دوره 2085 تحت سناریوی RCP8.5 بیشترین افزایش دمای بیشینه و کمینه به ترتیب با 9/6 و 6/5 سانتی گراد نسبت به دوره پایه مشاهده شد. مقدار بارش در دوره های 2025 و 2055 تحت سناریو RCP8.5 دچار کاهش، اما در سناریو RCP4.5 روندی افزایشی داشت. کم ترین اختلاف روز تا گلدهی، شروع و پایان پر شدن دانه و روز تا رسیدگی مربوط به دوره 2025 تحت سناریو RCP4.5 به ترتیب با 3، 9، 12 و 11 روز بود و بیشترین اختلاف آنها در دوره 2085 تحت سناریو RCP8.5 به ترتیب با 90، 77، 47و 43 روز، نسبت به دروه پایه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  افزایش دما و گاها کاهش بارش، اثرات سودمند افزایش غلظت دی اکسید کربن را خنثی کرده و در نهایت این عوامل در ترکیب با یکدیگر باعث کوتاه تر شدن طول دوره مراحل فنولوژیکی مورد بررسی شده اند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، سناریو، تنش خشکی، مراحل فنولوژیک، مدل SSM
 • عباس محدثی، مصطفی شیرمردی*، حیدر مفتاحی زاده، جلال غلام نژاد صفحات 35-51

  اهداف:

   این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بیوچار تولید شده از ضایعات حاصل از هرس درختان انار و مقایسه آن با ورمی کمپوست بر گل مغربی تحت تنش خشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  تیمارها شامل سطوح مختلف کاربرد اصلاح کننده آلی (هفت سطح شامل عدم کاربرد اصلاح کننده، کاربرد 10، 20 و 30تن در هکتار ورمی کمپوست و کاربرد 10، 20 و 30تن در هکتار بیوچار) در سه سطح تنش خشکی (آبیاری در 80، 60 و 40%ظرفیت مزرعه (FC)) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنش خشکی منجر به کاهش معنی دار طول برگ، سطح برگ، قطر ساقه، ارتفاع گیاه، شاخص سبزینگی برگ و محتوای نسبی آب (RWC) شد و نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و نشت یونی افزایش یافت. کاربرد 30تن در هکتار بیوچار و تمام سطوح کاربرد ورمی کمپوست منجر به کاهش معنی دار نسبت ریشه به اندام هوایی در شرایط تنش خشکی شدید شدند. تمام سطوح کاربرد ورمی کمپوست توانستند شاخص سبزینگی در شرایط اعمال تنش شدید خشکی افزایش دهند و سطوح مختلف بیوچار تاثیر معنی داری نشان ندادند. تمام تیمارهای اصلاح کننده منجر به افزایش معنی دار RWC نسبت به شاهد در شرایط تنش متوسط و شدید شدند. کاربرد مقادیر 30تن در هکتار بیوچار و ورمی کمپوست منجر به کاهش معنی دار نشت یونی نسبت به تیمارشاهد شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اصلاح کننده های آلی با تاثیر بر فراهمی عناصر غذایی و همچنین افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک به گیاه در شرایط تنش کمک کنند. اثربخشی ورمی کمپوست در این مطالعه در مقایسه با بیوچار بهتر بود که می توان آن را به محتوای بالاتر عناصر تغذیه ای در ورمی کمپوست مربوط دانست.

  کلیدواژگان: اصلاح کننده آلی، ضایعات کشاورزی، تنش خشکی، نشت یونی، محتوای نسبی آب
 • پرویز شریفی زیوه*، احمد توبه، عبدالقیوم قلی پوری، محمدتقی آل ابراهیم، بتول صمدانی صفحات 53-67

  به منظور برررسی سیستمهای مختلف خاکورزی، گیاهان پوششی زمستانه و تاثیر آن ها بر بهبود کیفیت خاک و علف-های هرز ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی، به مدت دو سال در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) اجرا گردید. دو نوع خاکورزی در دو سطح بدون خاکورزی و خاک ورزی مرسوم در کرت های اصلی و فاکتور گیاهان پوششی در شش سطح شامل ماشک گل-خوشه ای، شبدر لاکی، چاودار، جو، کلزا و بدون گیاه پوششی به همراه فاکتور دزهای کاهش یافته علف کش مایستر در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد دز 5/1 لیتر در هکتار) به صورت فاکتوریل در تیمار فرعی قرار گرفتند. درصد ماده آلی خاک در سیستم بدون خاک ورزی، 72/13 درصد نسبت به خاک ورزی مرسوم افزایش داشت. گیاهان پوششی تراکم کل علف های هرز زمستانه را در در هر دو سال بیش از 55 درصد نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی کاهش دادند. عملکرد ذرت در سال اول و دوم به ترتیب 89/7 و 46/8 تن در هکتار بوده و در سیستم بدون خاک ورزی، 22/10 درصد بیشتر از سیستم خاک ورزی مرسوم بود. ماشک گل خوشه ای 30 درصد بیشتر از سایرین، عملکرد ذرت را افزایش داد. مصرف نصف دز علف کش پس رویشی مایستر در زمان 4-3 برگی ذرت، اختلافی آماری با دز توصیه شده آن نداشت. بطور کلی نتایج نشان داد کشت گیاه پوششی ماشکگل خوشه ای در پاییز به همراه روش بدون خاک ورزی با کاربرد نصف دز علف کش مایستر در ذرت، می تواند ضمن افزایش حاصل خیزی خاک، موجب کاهش تراکم علف های هرز ذرت و هزینه تولید گردد.

  کلیدواژگان: ذرت، خاکورزی، کشت گیاهان پوششی زمستانه، مدیریت علفهای هرز، تراکم
 • زهرا بیوک، سعید سیف زاده*، امیرحسین شیرانی راد، حمیدرضا ذاکرین، اسماعیل حدیدی ماسوله صفحات 69-84

  به منظور بررسی اثر رژیم های دمایی و رطوبتی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و هیبریدهای کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال (95-1393) در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش تاریخ کاشت در دو سطح شامل کشت به موقع (5 مهر ماه) و کشت تاخیری (5 آبان ماه)، آبیاری نیز در دو سطح شامل آبیاری معمول (شاهد) و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد به عنوان عوامل اصلی و ارقام و هیبریدهای کلزا شامل Kodiak، Traviata،Compass ،Diffusion ، Mehr2،Elvise وTassilo به عنوان عامل فرعی بودند. اثر متقابل تاریخ کاشت × آبیاری × رقم بر صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزاردانه و تعداد دانه در خورجین معنی دار بود. در تاریخ کاشت تاخیری و در هر دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی آخر فصل، هیبریدTassilo دارای بالاترین عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه، عملکرد بیولوژیکی، غلظت پرولین و محتوای کلروفیل بود. این رقم در توسعه کشت کلزا در مناطق معتدل سرد با اقلیم خشک و نیمه خشک می تواند موثر باشد و قابل توصیه در شرایط کشت تاخیری توام با تنش خشکی انتهای فصل است.

  کلیدواژگان: تنش خشکی آخر فصل، کشت تاخیری، عملکرد دانه، درصد روغن، Brasica napus L
 • مهدی قاسم بگلو*، محمد صدقی، رئوف سید شریفی، سلیم فرزانه صفحات 85-96

  اهداف:

   این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و تنش خشکی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت علوفه نخودفرنگی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در اراضی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. فاکتور های آزمایش شامل: تیمار آبیاری در چهار سطح آبیاری نرمال (تیمار شاهد)، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه ها، قطع آبیاری در مرحله گل دهی و عدم آبیاری و تیمار کودهای زیستی در هشت سطح عدم تلقیح بذر (تیمار شاهد)، تلقیح بذر با ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، مایکوریزا، کاربرد توام ازتوباکتر و آزوسپریلیوم، کاربرد توام ازتوباکتر و مایکوریزا، کاربرد توام آزوسپریلیوم و مایکوریزا و کاربرد توام ازتوباکتر،آزوسپریلیوم و مایکوریزا بود.

  یافته ها

  بیشترین قابلیت هضم، خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در آبیاری کامل و عدم کاربرد کودهای زیستی و کمترین میزان در عدم آبیاری و کاربرد تلفیقی از سه نوع کود زیستی حاصل گردید. بیشترین میزان عملکرد، کربوهیدرات محلول و پروتیین خام در آبیاری کامل و کاربرد تلفیقی از سه نوع کود زیست و کمترین در عدم آبیاری و عدم کاربرد کودهای زیستی حاصل شد. تنش خشکی باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی به میزان 62/3 درصد نسبت به تیمار آبیاری کامل گردید.

  نتیجه گیری

  کاربرد کودهای زیستی در شرایط تنش خشکی با افزایش میزان کربوهیدرات محلول، میزان پروتیین، خاکستر و قابلیت هضم و کاهش میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی باعث افزایش کیفیت علوفه، همچنین افزایش عملکرد گردید.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، عملکرد، کود زیستی، کیفیت علوفه، نخودفرنگی
 • کاظم قاسمی گلعذانی*، لیلا عباسی، رقیه صلحی خواجه مرجان صفحات 97-111

  اهداف:

   به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پوترسین روی صفات فیزیولوژیکی و تولید روغن دانه های خردل سیاه (Brassica nigra L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال 1398 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد.

  مواد و روش ها

  آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پیاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل فواصل آبیاری (I1، I2،I3 و I4: به ترتیب آبیاری پس از 70، 100، 130 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و محلول پاشی پوترسین (Pu0، Pu1، Pu2: به ترتیب آب پاشی، 50 و 100 میکرومولار پوترسین) به ترتیب به کرت های اصلی و فرعی اختصاص یافتند.

  یافته ها

  بر اثر تنش شدید خشکی درصد پوشش سبز، شاخص کلروفیل برگ، کارآیی فتوسیستم II، محتوای آب برگ، اجزای محصول، محصول دانه و محصول روغن کاهش، ولی دمای برگ و نشت الکترولیت ها به طور معنی داری افزایش یافت. محلول پاشی پوترسین به ویژه با غلظت 50 میکرومولار در سطوح مختلف آبیاری موجب بهبود همه این صفات شد.

  نتیجه گیری

  خردل سیاه تنش ملایم کمبود آب را تحمل می نماید، ولی تنش شدید موجب افت قابل توجه محصول دانه و روغن آن می گردد. محلول پاشی پوترسین با غلظت 50 میکرومولار به عنوان تیمار مناسب برای بهبود تحمل خشکی، تولید دانه و روغن خردل سیاه توصیه می شود. بنابراین، کاربرد پوترسین می تواند موجب کاهش قابل ملاخظه آسیب های ناشی از تنش خشکی در گیاهان گردد.

  کلیدواژگان: پوترسین، خردل سیاه، شاخص کلروفیل، محتوای روغن، نشت الکترولیت
 • مهدی حسنی، حمزه حمزه*، حامد منصوری صفحات 113-128

  در این آزمایش پنج هیبرید مولتی ژرم جدید و مقاوم به بیماری ریزومانیا با تلاقی والدهای مربوط تهیه و برای ارزیابی مقدماتی و بررسی سازگاری همراه با دو شاهد مقاوم و یک شاهد حساس داخلی (IC) در پنج منطقه همدان، کرج، مشهد، شیراز و آذربایجان غربی در شرایط آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیا مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح به صورت بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار بود که در سال زراعی 1399 اجرا شد. در این پژوهش عملکرد ریشه، عیار قند، درصد قند خالص، عملکرد قند خالص و ناخالص اندازه گیری شدند. در مطالعه حاضر اگر چه بین ژنوتیپ ها در محیط کرج و شیراز از نظر عملکرد قند خالص اختلاف معنی دار دیده نشد اما در مکان های مشهد و همدان هیبرید شماره 3 ، به ترتیب با متوسط 24/11و 51/13 تن در هکتار و در مکان میاندوآب رقم شاهد خارجی ارس با متوسط 06/15 تن در هکتار بالاترین عملکرد قند خالص را به خود اختصاص دادند ، نتایج تجزیه امی نشان داد دو مولفه اول به 81/69 و 48/25 درصد از واریانس اثر متقابل را برای عملکرد قند خالص تبیین کردند. نمودار بای پلات حاصل از اولین و دومین مولفه اصلی اثر متقابل نشان داد ژنوتیپ شماره G7 (رقم مطهر) ژنوتیپ پایدار و G9 (رقم ارس)ژنوتیپ ناپایدار به شمار آمدند. در این مطالعه، برای محیط های میاندوآب و شیراز ژنوتیپ شماره G9 (رقم ارس) و برای محیط های همدان، مشهد و کرج هیبرید G3 به واسطه سازگاری خصوصی بالا و به عنوان ژنوتیپ مناسب برای این محیط ها تشخیص داده شدند.

  کلیدواژگان: امی، ژنوتیپ، عیار قند، عملکرد قند خالص، محیط
 • سجاد محرم نژاد*، محمدرضا شیری صفحات 129-140

  اهداف:

   این پژوهش با هدف تعیین هیبریدهای برتر از لحاظ عملکرد و اجرای عملکرد دانه با استفاده از روش های آماری مختلف طی دو سال زراعی در شرایط آب و هوایی مغان انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی دو سال زراعی 98-1399 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان انجام گرفت.

  یافته ها

  تجزیه مرکب صفات زراعی نشان داد که اثر برهمکنش سال × هیبرید برای صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف بلال، قطر بلال و وزن هزار دانه معنی دار بود. عملکرد بلال و عملکرد دانه فقط در بین هیبریدهای ذرت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. همبستگی بین عملکرد دانه با عملکرد بلال و تعداد دانه در ردیف بلال مثبت و معنی دار بود. براساس نتایج بای پلات هیبریدهای شماره سه (K47/2-2-1-4-2-1-1-1× MO17) و هفت (KLM77021/4-1-2-1-2-4-1× K47/3) از لحاظ عملکرد بلال، عملکرد دانه و تعداد دانه در ردیف بلال و هیبریدهای شماره 5 (KLM82010 × K3640/3) و 9 (SC647) از لحاظ وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه در بلال، قطر بلال، ارتفاع بلال و ارتفاع بوته جزء هیبریدهای برتر بودند. یازده هیبرید ذرت براساس صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو گروه مختلف تقسیم بندی شدند به طوریکه افراد با خصوصیات مطلوب در یک گروه قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  هیبرید شماره هفت (KLM77021/4-1-2-1-2-4-1× K47/3) از لحاظ صفات زراعی برای منطقه مغان پایدار بود. براساس نتایج حاصل از نقشه دمایی خوشه بندی هیبریدها از صفات تعداد دانه در ردیف بلال و عملکرد بلال به همراه عملکرد دانه می توان در انتخاب افراد برتر اسنفاده کرد.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، افراد برتر، بلال، تجزیه خوشه ای، همبستگی
 • رئوف سید شریفی*، رضا سیدشریفی، راضیه خلیل زاده صفحات 141-156

  هدف:

   هدف این ‏بررسی ارزیابی اثر نانوسیلیکون و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی و روند پر شدن دانه گلرنگ بود‎.‎

  مواد و روش ها

  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏ کامل تصادفی با سه تکرار در ‏مزرعه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1399 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی سطوح آبیاری ‏‏(آبیاری کامل به عنوان شاهد، قطع آبیاری در50% مراحل تکمه دهی و گلدهی به ترتیب به عنوان محدودیت شدید ‏و ملایم آبی بر اساس کد 55 و 65 مقیاس ‏BBCH‏)، محلول پاشی نانو سیلیکون (محلول پاشی با آب به عنوان ‏شاهد، کاربرد 25 و 50 میلی گرم درلیتر) و کاربرد ورمی کمپوست (عدم مصرف به عنوان شاهد، کاربرد 4 و ‏‏8 تن در هکتار) را شامل می شدند.‏

  یافته ها

  نتایج نشان داد کاربرد توام ورمی کمپوست و محلول پاشی50 میلی گرم در لیتر نانوسیلیکون ‏تحت شرایط آبیاری کامل، شاخص کلروفیل (2/45%)، تعداد طبق در بوته (40%)، دانه در طبق (40%)، وزن ‏هزار دانه (45%)، طول دوره و دوره موثر پر شدن دانه (به ترتیب 9/40 و 9/31 درصد) را نسبت به شرایط ‏عدم کاربرد ورمی کمپوست، نانوسیلیکون و قطع آبیاری در مرحله تکمه دهی افزایش داد. همچنین بالاترین ‏سطح از کاربرد ورمی کمپوست در شرایط آبیاری کامل عملکرد دانه و درصد روغن را (به ترتیب 119 و ‏‏2/26 درصد) نسبت به عدم کاربرد ورمی کمپوست در شرایط قطع آبیاری در مرحله تکمه دهی افزایش داد. ‏بر اساس نتایج به نظر می رسد کاربرد ورمی کمپوست و نانوسیلیکون می تواند به دلیل بهبود اجزای عملکرد ‏و مولفه های پر شدن دانه، عملکرد دانه را تحت شرایط محدودیت آبی افزایش دهد.‏

  کلیدواژگان: ‏ کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی، شاخص کلروفیل، محدودیت آبی، دانه های روغنی
 • جهانفر دانشیان*، مهرزاد احمدی صفحات 157-175
  اهداف

  بررسی عوامل و تنشهای محیطی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن سویا و شناسایی ارقام متحمل به کمآبی یکی از راهکارهای مناسب جهت اصلاح و بهبود کیفیت روغن آن میباشد.

  مواد و روش ها

  اثر تنش کمآبی بر ویژگیهای کیفی و عملکرد روغن دانه 03 ژنوتیپ سویا بهصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در کرج طی دو سال ارزیابی شد که در آن آبیاری در سه سطح شامل آبیاری مطلوب، تنش متوسط و شدید بهترتیب بر اساس ،01 011 و 001 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A به- عنوان عامل اصلی و ژنوتیپهای سویا به عنوان عامل فرعی بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر متقابل سال×آبیاری×ژنوتیپ بر عملکرد روغن دانه، درصد روغن، اسید اولییک، لینولنیک و آراشیدیک معنیدار بود. عملکرد روغن سویا در شرایط تنش متوسط و شدید بهترتیب 27 و 33 درصد کاهش یافت. ژنوتیپهای Saba و 3935A×Williams بهترتیب با متوسط 022 و 027 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن را داشتند. درصد اسید پالمیتیک در تنش متوسط و شدید 2/6 و 0/2 درصد در مقایسه با آبیاری مطلوب کاهش یافت. در حالیکه اسید استیاریک در شرایط تنش متوسط و شدید با افزایش 9/0 و 01/3 درصد مواجه شد. در شرایط آبیاری مطلوب لاین425002L با 22/1 درصد، در شرایط تنش متوسط لاینهای Century×Williams و 425002L با 20/6 و 20/0 درصد و در شرایط تنش شدید ژنوتیپهای Saba و 425002L با 20/0 و 20/0 درصد از بیشترین میزان اسید اولییک و روغن دانه بالا برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  در شرایط آبیاری مطلوب رقم صبا، در شرایط تنش متوسط رقم صبا و 3935A×Williams و در تنش شدید 3935A×Williams بیشترین عملکرد روغن را داشتند و لاینهای 425002L و Century×Williams در کلیه سطوح تنش از بالاترین کیفیت روغن برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: شاخص های تحمل، تنش به خشکی، عملکرد دانه، لاین پیشرفته، سویا
 • فرزانه بختیاری، منصور مطلوبی*، علیرضا مطلبی آذر صفحات 177-186
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر و بهبود جوانه زنی بذرهای گیاه کور (Capparis spinosa L.) انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه تبریز در سال 1398 اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل تیمار شاهد، تیمار آبشویی در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 12 ساعت، تیمار خراش دهی مکانیکی (پوسته چینی بذر) و تیمار سرمادهی (در دو سطح سرمایی دوهفته ویک ماه) در محدوده دمایی 5-4 درجه سانتیگراد بود که در ترکیب های تیماری مختلف در شرایط آزمایشگاه بر روی بذرهای گیاه کور اعمال شد.

  یافته ها :

   صفت های درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی بذر، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه، طول گیاهچه، میانگین روز تا جوانه زنی، و میانگین روز ظهور برگ در سطح آماری یک درصد تحت تاثیر تیمارهای مورد استفاده قرار گرفتند. بیشترین درصد جوانه زنی (80درصد) با تیمار تلفیقی سرمادهی یک ماه به همراه پوسته چینی حاصل گردید که به عنوان بهترین تیمار جوانه زنی معرفی میگردد

  کلیدواژگان: بذر، سرمادهی، جوانه زنی، خراش دهی، کور
 • جهانفر دانشیان*، فرناز شریعتی، نادیا صفوی فرد، عبدالله حسنی صفحات 187-202

  بررسی عوامل و تنشهای محیطی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن سویا و شناسایی ارقام متحمل به کم آبی یکی از راهکارهای مناسب جهت اصلاح و بهبود ترکیب اسیدهای چرب روغن آن میباشد.اثر تنش کم آبی بر ویژگیهای کیفی و عملکرد روغن دانه 13 ژنوتیپ سویا بهصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در کرج طی دو سال ارزیابی شدکه در آن آبیاری درسه سطح شامل آبیاری مطلوب، تنش متوسط و شدید بهترتیب براساس 50، 100 و 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بهعنوان عامل اصلی و ژنوتیپهای سویا بهعنوان عامل فرعی بودند.نتایج نشان داد که اثر سال×آبیاری×ژنوتیپ بر عملکرد روغن ،درصد روغن، اسید اولییک، لینولنیک و آراشیدیک معنی دار بود. عملکرد روغن سویا درتنش متوسط و شدید 27 و 38 درصد کاهش یافت. ژنوتیپهای Saba و A3935×Williams با 422 و 427 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن را داشتند. درصد اسید پالمیتیک در تنش متوسط و شدید 6/2 و 2/1 درصد در مقایسه با آبیاری مطلوب کاهش یافت. در حالیکه اسید استیاریک درتنش متوسط و شدید با افزایش 5/9 و 8/10 درصد مواجه شد.درآبیاری مطلوب L425002 با 0/22 درصد، در تنش متوسط Century×Williams وL425002 با 6/24 و 1/24 درصد و در تنش شدیدSaba و L425002با 1/24 و 5/24 درصد از بیشترین میزان اسید اولییک و روغن دانه بالا برخوردار بودند.در آبیاری مطلوب رقم صبا، درتنش متوسط رقم صبا و A3935× Williamsو در تنش شدید A3935× Williams بیشترین عملکرد روغن را داشتند و L425002 وCentury×Williams در کلیه سطوح تنش از بالاترین کیفیت روغن برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: اسید چرب، درصد روغن، سویا، عملکرد روغن دانه، کم آبی
 • عبدالعلی کریمی، محمدرضا بازیار* صفحات 203-218
  اهداف

  مقدار نیتروژن مناسب و اثرهای مثبت مالچ کاه وکلش گندم در گیاهان دارویی برای کاهش اثرهای منفی تنش خشکی و به دست آوردن محصول بالا مهم به نظر می رسد.

  مواد و روش‏ها:

   در این پژوهش رشد و محصول بذر توده محلی گیاه سیاه‏دانه (.Nigella sativa L) با تلفیق نیتروژن و مالچ کاه و کلش گندم در فواصل مختلف آبیاری بررسی شد. این پژوهش بصورت اسپلیت‏پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی انجام شد. فاکتور اول فواصل مختلف آبیاری در سه سطح شامل 25، 50 و 75 درصد تخلیه رطوبتی و فاکتور دوم در شش سطح شامل 50 کیلوگرم اوره، 50 کیلوگرم اوره+مالچ کاه وکلش گندم، 100 کیلوگرم اوره، 100 کیلوگرم اوره+مالچ کاه وکلش گندم، مالچ کاه وکلش گندم و شاهد بود.

  یافته ‏ها:

   افزایش فواصل آبیاری سبب کاهش میزان غلظت عناصر برگ شد. همچنین افزایش نشت یونی و کاهش مقدار نسبی آب برگ در 75 درصد تخلیه رطوبتی مشاهده شد. کاربرد مالچ کاه وکلش گندم توانست سبب کاهش نشت یونی برگ سیاه‏دانه در شرایط تنش خشکی شود. کود اوره سبب افزایش مقدار رنگدانه های فتوسنتزی گردید. در 25 درصد تخلیه رطوبتی، وزن خشک شاخساره مصرف 100 کیلوگرم اوره در هکتار و تلفیق آن با مالچ به ترتیب افزایش 7/8 و 1/7 درصدی نسبت به شاهد نشان داد. همچنین بیشترین شاخص برداشت و اجزای محصول در استفاده از مالچ کاه وکلش گندم در تلفیق با کود اوره مشاهده شد.

  نتیجه‏ گیری:

   در مجموع کاربرد 100 کیلوگرم اوره در هکتار در تلفیق با مالچ کاه وکلش گندم برای کاشت سیاه‏دانه قابل توصیه بود.

  کلیدواژگان: شاخص برداشت، فسفر، کلروفیل، مقدار نسبی آب برگ، نشت یونی
 • میرناصر نویدی*، منصور چترنور، نسرین مرادی مجد، جواد سید محمدی صفحات 219-236

  در سال های اخیر تصاعد گازهای گلخانه ای در اثر فعالیت های کشاورزی قابل توجه بوده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تصاعد گازهای دی اکسید کربن و متان در اراضی کشاورزی استان سمنان و منطقه بسطام شامل: زردآلو، انگور، گندم، جو، ذرت علوفه ای و مراتع است.مواد و روش ها: برای این منظور نمونه های خاک از عمق 30-0 سانتیمتری برداشت شد. ویژگی های خاک شامل شوری، pH، درصد شن، سیلت و رس، ماد آلی، نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم و کربنات کلسیم معادل اندازه گیری شدند. از اتاقک های بسته ساکن برای نمونه برداری گاز استفاده شد و در هر محصول کشت شده و کاربری، تعداد 3 تا 5 نقطه و مجموع 31 نقطه انتخاب شدند. در نهایت مقدار گاز گلخانه ای، پتانسیل گرمایش جهانی و هزینه های زیست محیطی محاسبه گردید.یافته ها: بر اساس نتایج بیش ترین تصاعد گاز دی اکسید کربن برای ذرت علوفه ای در فصل پاییز، با میانگین 3 گرم در مترمربع در روز و کمترین تصاعد برای مرتع در فصل پاییز با میانگین 25/0 گرم در مترمربع در روز مشاهده گردید. برای گاز متان نتایج نشان داد که ذرت علوفه ای در دو فصل پاییز دارای بیش ترین تصاعد گاز با میانگین 3 گرم کربن در مترمربع در روز و کمترین تصاعد برای مرتع در فصل پاییز با میانگین 03/1 گرم کربن در مترمربع در روز بود. همچنین نتایج آزمون همبستگی گازهای متصاعد شده با ویژگی های خاک حاکی از همبستگی مثبت و معنی دار به ترتیب 45/0 و 48/0 کربن آلی خاک با تصاعد دو گاز دی اکسید کربن و متان بود.

  کلیدواژگان: پتانسیل گرمایش جهانی، ویژگی های خاک، گازهای کربنه، استان سمنان، اتاقک بسته
 • مصطفی زبردست، امیر عزیزپناه*، رضا یگانه، رستم فتحی، صادق بهامین صفحات 237-250

  اهداف:

   زیتون یکی از محصولات مقاوم به کم آبی است که کشت آن در برخی از مناطق کشور توسعه پیدا کرده است. این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی مصرف انرژی و تحلیل شاخص های زیست محیطی تولید زیتون انجام شد.

  مواد و روش ها

  نمونه ی آماری تحقیق شامل 177 نفر از باغداران زیتون در استان ایلام بود. برای ارزیابی الگوی مصرف انرژی از شاخص های کارایی انرژی، بهره وری انرژی، شدت انرژی و افزوده خالص انرژی استفاده شد. همچنین به منظور بررسی وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای در سامانه های تولید زیتون، از ضرایب انتشار معادل کربن دی اکسید برای نهاده های مصرفی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت و همه ی داده ها در نرم افزار اکسل ثبت، دسته بندی و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج پژوهش، کارایی انرژی، بهره وری انرژی، شدت انرژی و انرژی خالص به ترتیب برابر 36/1، 12/0 کیلوگرم بر مگاژول، 66/8 مگاژول بر کیلوگرم و 04/9175 مگاژول بر هکتار محاسبه شد. میزان مصرف انرژی مستقیم و غیرمستقیم نیز برابر 1/19969 و 5319 مگاژول در هکتار به دست آمد. میزان انتشار گازهای گلخانه ای نیز برابر 74/1185 کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار برآورد شد.

  نتیجه گیری

  کل انرژی ورودی و خروجی در فرایند تولید زیتون به ترتیب 04/25288 و 08/34463 مگاژول در هکتار برآورد شد. نهاده الکتریسیته و کود نیتروژن به ترتیب با 81/16 و 78/73 درصد بیشترین سهم از انرژی های ورودی را به خود اختصاص دادند. پیشنهاد می شود که با کاربرد روش های مناسب مانند استفاده از ارقام پرمحصول، بهره وری استفاده از نهاده ها افزایش داده شود.

  کلیدواژگان: بهره وری انرژی، گازهای گلخانه ای، زیتون، دانه های روغنی، ایلام
 • فرهاد حاجی رمضانی، مرتضی برمکی*، قادر دشتی، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 251-267
  اهداف

  هدف از این تحقیق، بررسی سودمندی کشت مخلوط سیب زمینی و باقلای محلی در جهت افزایش عملکرد و استفاده مفید از منابع محیطی در منطقه سراب بود.

  مواد و روش

  این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در طی سال های 1398-1399 اجرا گردید. در کشت های مخلوط و خالص، سیب-زمینی با تراکم 53300 بوته در هکتار و باقلا روی پشته ها و در فواصل بوته های سیب زمینی در 3 تراکم مختلف 53300، 106600 و 159900 بوته در هکتار کشت شد. تراکم خالص باقلا نیز 444500 بوته در هکتار درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  دراین مطالعه عملکرد غده سیب زمینی و عملکرد دانه باقلا دارای تفاوت آماری معنی داری بود. عملکرد متوسط سیب زمینی در کشت های مخلوط،42175 کیلوگرم در هکتار و در کشت خالص 45579 کیلوگرم در هکتار وعملکرد متوسط دانه باقلا در کشت های مخلوط معادل 55/909 کیلوگرم در هکتار و در تراکم های اول تا سوم به ترتیب برابر 33/834، 67/941 و 67/952 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. نسبت برابری زمین در اکثر الگوهای کشت مخلوط بیش تر از یک بود. بیش ترین نسبت برابری زمین معادل 218/1 متعلق به تیمار تراکم اول باقلا و کم ترین میزان هم در تراکم سوم باقلا (069/1) تعلق داشت. شاخص غالبیت سیب زمینی نسبت به باقلا در تیمارهای تراکم اول و دوم مورد ارزیابی مثبت بوده و این بیانگر غالب بودن آن می باشد.

  نتیجه گیری

  در بین الگوهای مختلف کشت مخلوط، بیش ترین میزان سودمندی در تراکم اول باقلامشاهده شد. مثبت بودن اغلب شاخص ها بیانگر تاثیر مفید سیب زمینی و باقلا روی هم و سودمندی کشت مخلوط آن ها می باشد.

  کلیدواژگان: شاخص بهره وری سیستم، عملکرد غده سیب زمینی، کشت مخلوط، نسبت برابری زمین، نسبت رقابت
 • سمیه محمدی ساردو، عنایت الله توحیدی نژاد*، مهدی مهیجی صفحات 269-286

  اهداف:

   گوار (Cyamopsis tetragonoloba) گیاهی یکساله و گرمسیری از خانواده بقولات است که به دلیل مقاوم بودن به شرایط کم آبی، گزینه ای مناسب برای تولید دانه در مناطق خشک و نیمه خشک است. همچنین سالیسیلیک اسید به عنوان هورمون گیاهی مهم، واکنش گیاه را به تنش های محیطی از جمله تنش خشکی، تغییر می دهد.

  مواد و روش ها

  به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گوار تحت شرایط تنش خشکی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار صورت پذیرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (45، 65 و 85 درصد ظرفیت زراعی؛ عامل اصلی) و چهار غلظت سالیسیلیک اسید (صفر، 5/0، 1 و2 میلی مولار؛ عامل فرعی) بودند. محلول پاشی سالیسیلیک اسید در سه مرحله پنج برگی، گلدهی و غلاف دهی گیاهان صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که افزایش شدت تنش خشکی سبب کاهش معنی دار تمامی صفات به استثنای میزان پروتیین دانه شد. اثر سالیسیلیک اسید نیز بر تمامی صفات به استثنای وزن هزار دانه معنی دار بود. محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی-مولار در شرایط آبیاری 85 و 65 درصد ظرفیت زراعی منجر به حصول بیشترین عملکرد دانه شد.

  نتیجه گیری

  در اکثر صفات مورد بررسی بین غلظت های 2 و 1 میلی مولار اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت اما با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار می تواند از اثرات منفی تنش بکاهد و آبیاری گیاه در شرایط 65 درصد ظرفیت زراعی را امکان پذیر سازد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، عملکرد دانه، گوار، آبیاری
 • فاطمه فرتوت عنایت، سید احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور*، اسماعیل سید آبادی صفحات 287-304

  اهداف :

  نظام های تولید انگور یاقوتی اهمیت زیادی در اقتصاد و اشتغال سیستان دارند. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی سلامت و پایش اثرات ناشی از مصرف نهاده ها در تولید انگور یاقوتی با هدف شناسایی نهاده هایی با بیشترین آسیب محیطی، هم چنین کمی سازی پایداری و ارایه راه کارهایی برای بهبود کارایی مصرف نهاده ها در تولید انگور در منطقه سیستان با استفاده از تکنیک تحلیل امرژی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده از سطح 180 نظام خرده مالکی تولید انگور در سطح پنج شهرستان منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز، ایران در سال 1398 انجام شد. برای انجام این مطالعه نهاده های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دریافتی از منابع محیطی و نهاده های اقتصادی لحاظ شد.

  یافته ها

  مجموع امرژی پشتیبانی کننده از نظام های تولید انگور 1016×92/1 ام ژول خورشیدی در هکتار در سال تخمین زده شد که نهاده های رایگان محیطی 31/64 درصد از این مقدار را به خود اختصاص دادند. ضریب تبدیل و امرژی ویژه برای تولید انگور 105×49/2 ام ژول خورشیدی در ژول و 109×75/4 ام ژول خورشیدی در گرم بود. فشار محیطی ناشی از تولید انگور (ELR) 311/5 و مقدار شاخص های پایداری (ESI & ESI*) 528/0 و 637/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایداری پایین تولید انگور در سیستان است.

  نتیجه گیری

  سهم بالای نهاده های رایگان نشان می دهد که غالب باغ های انگور مطالعه، نظام هایی غیر صنعتی هستند که به شیوه نیمه سنتی و کم نهاده مدیریت می شوند. با توجه به نقش برجسته فرسایش و تلفات ماده آلی خاک، مدیریت منابع آب و تغییر شیوه های آبیاری در بهبود پایداری نظام های مورد مطالعه الزامی است.

  کلیدواژگان: اقتصاد محیط زیست، بار محیطی، فرسایش خاک، کمی سازی پایداری، ورودی های تجدیدپذیر
 • ذلیخا شریفی، احمد زارع*، الهام الهی فرد، علیرضا ابدالی مشهدی صفحات 305-317

   اهداف:

   با توجه به ارزش بالای دارویی گیاه رازیانه، به دلیل رشد کند و تاج پوشه گیاهی ضعیف در برابر علف های هرز، استفاده از مالچ کاه و کلش و علف-کش می تواند در مدیریت تلفیقی علف های هرز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق ارزیابی سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم در شرایط کاربرد علف کش لینورون بر مهار علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه در شرایط آب و هوایی خوزستان بود.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1398 انجام شد. فاکتور اصلی شامل غلظت های مختلف علف-کش لینورون (صفر، 5/1، 3، 5/4 لیتر در هکتار معادل، صفر، 675، 1350و 2025 گرم ماده موثره در هکتار) و فاکتور فرعی شامل سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم (0، 3، 6، 9 و 12 تن در هکتار) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کاربرد غلظت های مختلف علف کش و سطوح مختلف مالچ تاثیر معنی داری بر زیست توده علف های هرز نسبت به عدم کاربرد مالچ و علف کش دارد. بیش ترین عملکرد دانه مربوط به تیمار کاربرد علف کش سه لیتر در هکتار به همراه کاربرد مالچ به میزان 9 تن در هکتار (80 گرم در مترمربع) بود. در شرایط عدم کاربرد مالچ و علف کش کم ترین عملکرد دانه رازیانه (18 گرم در مترمربع) به دست آمد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به راندمان کنترل ضعیف علف کش به تنهایی، تلفیق علف کش با تیمار مالچ می-تواند کنترل مناسب تری از علف های هرز را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: شاخص برداشت، عملکرد دانه، لینورون، مدیریت تلفیقی علف های هرز، وزن خشک کل علف های هرز
 • مهدی علیزاده افروزی، رحمت عباسی*، سید یوسف موسوی طغانی صفحات 319-329
  این پژوهش به منظور بررسی پاسخ سه رقم برنج در رقابت با تراکم های علف‏هرز سوروف و انتخاب رقم مناسب با قابلیت رقابت بالاتر انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان بابل انجام شد. فاکتورها شامل سه رقم برنج (طارم هاشمی، فجر و ندا) و پنج تراکم سوروف (صفر، 10، 20، 30 و 40 بوته در متر مربع) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که زیست توده بوته سوروف و عملکرد دانه (شلتوک) برنج تنها تحت تاثیر اثرات ساده رقم و تراکم علف هرز سوروف قرار گرفتند. زیست توده سوروف در ارقام فجر و ندا، به ترتیب 28 و 35 درصد نسبت به رقم طارم هاشمی کاهش نشان داد. مقدار زیست توده سوروف در تراکم های 20، 30 و 40 بوته نسبت به تراکم 10 بوته در متر مربع سوروف، به ترتیب 18، 49 و 67 درصد افزایش نشان داد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه برنج به ترتیب در ارقام ندا (779 گرم بر متر مربع) و طارم هاشمی (297 گرم بر متر مربع) بدست آمد. مقدار افزایش عملکرد دانه در ارقام فجر و ندا نسبت به رقم طارم هاشمی، به ترتیب 133 و 162 درصد بود. همچنین میزان کاهش عملکرد دانه برنج در تراکمهای 10، 20، 30 و 40 بوته در متر مربع سوروف نسبت به عدم تداخل سوروف (493 گرم بر متر مربع)، به ترتیب 2، 8، 12 و 24 درصد بود.
  کلیدواژگان: تراکم، رقابت، سوروف، عملکرد دانه، وزن خشک
 • شیما الهی خواه، آزاده فلسفیان* صفحات 331-346
  اهداف

  با توجه به مزایای مدیریت تلفیقی آفات و رویکرد زیست محیطی آن، این روش به عنوان یکی از عناصر و اجزای توسعه کشاورزی پایدار امروزه بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل موثر بر بکارگیری روش های مدیریت تلفیقی آفات در باغات سیب شهرستان ارومیه می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از الگوی رگرسیونی پوآسون تعمیم یافته بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از باغات سیب شهرستان ارومیه جمع آوری گردید. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب اطلاعات 350 باغدار سیب منطقه به شکل میدانی گردآوری شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از برآورد مدل پوآسون تعمیم یافته نشان داد که شاخص دیدگاه های زیست محیطی، سطح تحصیلات، درآمد، عضویت در تعاونی روستایی، سطح زیرکشت باغ سیب، شرکت در کلاس های ترویجی تولید سیب، آشنایی نسبت به مدیریت تلفیقی آفات و تعداد سال های استفاده از روش مدیریت تلفیقی آفات باغداران اثر مثبت و معنی دار بر افزایش تعداد عملیات بکارگیری روش مدیریت تلفیقی آفات دارند. در مقابل شاخص سختی استفاده از روش مدیریت تلفیقی آفات اثر منفی و معنی دار بر آن دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه موید آن است که باغداران در بکارگیری عملیات IPM به پایداری کشاورزی و حفظ محیط زیست اهمیت ویژه ای قایل می باشند. لذا سازمان جهاد کشاورزی می تواند با اتخاذ تدابیری نظیر ارایه آموزش های هدفمند و افزایش آگاهی کشاورزان در خصوص روش مدیریت تلفیقی آفات فلذا افزایش بکارگیری این روش به توسعه پایدار نظام کشاورزی منطقه کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: باغات سیب، رگرسیون پوآسون تعمیم یافته، عوامل موثر، کشاورزی پایدار، مدیریت تلفیقی آفات
|
 • Arezou Siami *, Nasser Aliasgharzad, Leili Aghebati Maleki, Nosratollah Najafi, Farzin Shahbazi Pages 1-16

  Sustainable agriculture is achievable by establishing a balance between plant and soil, and depends on the ability of soil and plant to support native and diverse microorganisms such as mycorrhizal fungi. These fungi by increasing the growth of the host plant and the development and stimulation of root secretions especially glomalin, plays an important role in considerable stability in soil ecosystem. Changing rangelands to agricultural uses can affect the symbiosis of these fungi and endanger the stability of ecosystems. This study was conducted in an area of 310 km2 in Sarab plain, The wheat, alfalfa, and potato fields were considered as agricultural uses of neighboring rangelands as control soils. From each land use, 30 samples were taken from the rhizosphere soil and roots of the plants and a total of 120 samples were taken. The percentage of mycorrhizal colonization and the amount of root glomalin and some soil properties were measured.

  Results

  The root colonization was the highest in alfalfa compared to other land uses. Root glomalin was not statistically different between land uses. Soil available phosphorus had positive effect on root colonization at lower content (< 50 mg kg-1) while colonization percent showed a marked decrease above this level.

  Conclusion

  Colonization of perennial plants was more than annual plants and available phosphorus was the most important soil property that had an effect on fungal colonization of plant roots. However, no significant relationship was observed between contents of root glomalin and soil available phosphorus in different land uses.

  Keywords: Glomalin, Land use, Mycorrhizal Fungi, Rangeland soils, Root Colonization
 • Mohammad Mousavi Baygi *, Saeid Shiukhy Soqanloo, Benjamin Torabi, Mahmoud Raeini Pages 17-33
  Background & Objective

  It is necessary to evaluation of the occurrence of climate change, Inadequate distribution and Stop of rainfall in the final stages of wheat growth in Varamin.

  Material & Objective

  From the output of HadGEM under RCP4.5 and RCP8.5, to simulate the future climate using AgMIP model with long-term baseline data (1980-2009), in the periods of 2025, 2055 and 2085 were used. SSM model was used to simulate the phonological stages of wheat and in order to calibrate and validate the model, an experiment in the form of a randomized complete block design with five treatments including; [No stress, booting stage, Flowering, Milking, and Doughing], with 3 replications, was carried out during the 2020-2019 growth season in Varamin.

  Result

  The SSM model simulated the occurrence of phonological stages with high accuracy. In 2085 period under RCP8.5, the highest increase of Tmax and Tmin was observed with 6.9 °C and 5.6 °C compared to the baseline period, respectively. While the amount of precipitation decreased in 2025 and 2055 under RCP8.5, but it increased in RCP4.5. The smallest difference between day to Flowering, BSG, TSG and day to was related to the period 2025 under RCP4.5 with 3, 9, 12 and 11 days, respectively. The highest differences were observed in the period 2085 under the RCP8.5 with 90, 77, 47 and 43 days, respectively.

  Conclusion

  Increasing the temperature and decreasing rainfall have neutralized the beneficial effects of increasing CO2 concentration and these factors have shortened the duration of phonological stages.

  Keywords: Climate change, Drought Stress, Phonological stage, Scenario, SSM model
 • Abbas Mohadesi, Mostafa Shirmardi *, Heidar Meftahizadeh, Jalal Gholamnezhad Pages 35-51
  Background & Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of biochar produced from wastes from pruning of pomegranate trees and compare it with vermicompost Oenothera biennis under drought stress.

  Materials & Methods

  Treatments included different levels of organic modifier application (seven levels including no modifier application, application of 10, 20 and 30 ton ha-1 vermicompost and application of 10, 20 and 30 ton ha-1 biochar) and three levels of drought stress (irrigation in 80, 60 and 40% of field capacity (FC)).

  Results

  The results showed that drought stress significantly decreased leaf length, leaf area, stem diameter, plant height, chlorophyll index and relative water content (RWC) while increased the ratio of root dry weight to shoot and ion leakage. Application of 30 ton ha-1 biochar and all application levels of vermicompost decreased root dry weight to shoot ratio under severe drought stress. All application levels of vermicompost were increased the chlorophyll index under severe stress while different levels of biochar had not significant effect. All amendments significantly increased RWC compared to the control under moderate and severe stress conditions. Application of 30 ton ha-1 biochar and vermicompost decreased ion leakage compared to the control.

  Conclusion

  It seems that organic amendments can help the plant in stressful conditions by affecting the availability of nutrients and increasing the soil moisture holding capacity. In this study the effectiveness of vermicompost was better compared to biochar, which can be attributed to the higher content of nutrients in vermicompost.

  Keywords: Agricultural Waste, Drought Stress, Ion Leakage, Organic Amendment, Relative Water Content
 • Parviz Sharifiziveh *, Ahmad Tobeh, Abdulghaum Gholipouri, MohammadTaghi Alebrahim, Batol Samedani Pages 53-67

  In order to study different tillage systems, winter cover crops and their effect on improving soil quality and maize weeds, a split-factorial experiment using randomized complete block design was conducted at Agricultural Research and Education Center of Ardebil province (Moghan) during two years to evaluate the effect of winter cover crops, tillage and dosage of MaisTer Herbicide. Two types of tillage system in the main plot conventional tillage and no tillage. The cover treatments including vetch (Vicia villosa L.), Crimson clover (Trifolium incarnatum L), Rye (Secale cereale), barley (Hordeum vulgare L.), Rapeseed (Brassica napus) and no-cover crop, as well as reduced dosage of MaisTer® herbicide were placed in a factorial arrangement subplot. percentage of soil organic matter in the system no tillage was 13.72% higher than conventional tillage. Cover crops reduced the total winter weed density by more than 55% in both years compared to the control without cover crops. Yield of corn in the first and second year were 7.89 and 8.46 tons per hectare, respectively, and this increase in yield in the no-till system was 10.22 percent higher than the conventional tillage system. vetch increased corn yield by 30% more than other plants. Consumption of half dose of Meister regrowth herbicide at 3-4 leaves of corn did not differ statistically from its recommended dose. In general, cultivation of hairy vetch in the fall along with no-till method by applying half the dose of Meister herbicide in corn, can increase soil fertility, reduce corn weed density and production costs.

  Keywords: Corn, Density, Tillage, Weed Management, Winter cover crops
 • Zahra Biyouk, Saeed Sayfzadeh *, Amirhossein Shiranirad, Hamidreza Zakerin, Esmaeil Hadidi Masouleh Pages 69-84

  To study the effect of temperature and moisture regimes on agronomical and physiological traits of canola cultivars, an experiment was conducted for two years (2015-17) in Iran (Karaj). In this experiment, the sowing dates were in two levels including timely cultivation (September 27) and delayed cultivation (October 27), and irrigation was in two levels including normal irrigation (control) and irrigation interruption from the podding stage as the main factors, and canola cultivars and hybrids included Kodiak, Traviata, Compass, Diffusion, Mehr2, Elvise and Tassilo were included as the subfactors. The interaction effect of sowing date × irrigation × cultivar on the seed yield, seed oil yield, biological yield, 1000 seed weight and seed number per pod were significant. In delayed sowing date and in the both normal irrigation and late season drought stress conditions, the Tassilo hybrid with a high seed yield, seed oil yield, biological yield, proline and chlorophyll content can be effective in the cultivation of canola in temperate cold regions with dry and semi-arid climates and is recommended for the delayed cultivation conditions together with late season drought stress.

  Keywords: Brasica napus L, delayed cultivation, late season drought stress, Oil Content, Seed Yield
 • Mehdi Ghasembaglou *, Mohammad Sedghi, Raouf Seyed Sharifi, Salim Farzaneh Pages 85-96
  Background and Objective

  This study was conducted to evaluate the effect of biofertilizer application and drought stress on physiological characteristics and forage quality of pea (Pisum sativum L.).

  Materials and Methods

  The factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design in the lands of Harris County, East Azerbaijan Province Experimental factors include: irrigation treatment at four levels of normal irrigation (control treatment), cessation of irrigation at the stage of seed filling, cessation of irrigation at the stage of flowering and non-irrigation and treatment of biofertilizers at eight levels of seed inoculation (treatment) Control was seed inoculation with Azotobacter, Azospirillium, Mycorrhiza, combined application of Azotobacter and Azospirillium, combined application of Azotobacter and Mycorrhiza, combined application of Azospirillium and Mycorrhiza and combined application of Azotobacter, Azospirillium and Mycorrhiza.

  Results

  The highest digestibility, ash and insoluble fibers in acidic detergent were obtained in complete irrigation and non-application of biofertilizers and the lowest in non-irrigation and combined application of three types of biofertilizers. The highest yield, soluble carbohydrates and crude protein were obtained in complete irrigation and combined application of three types of biofertilizers and the lowest in non-irrigation and non-application of biofertilizers. Drought stress reduced insoluble fibers in neutral detergent by 3.62% compared to full irrigation treatment.

  Keywords: Bio Fertilizer, Forage Quality, Pisum sativum, Water Stress, Yield
 • Kazem Ghassemi-Golezani *, Leila Abbasi, Roghayeh Solhi-Khajehmarjan Pages 97-111
  Background and Objective

  In order to investigate the effect of different levels of putrescine on physiological traits and oil production of Black mustard grains (Brassica nigra L.) under drought stress, an experiment was conducted in 2019 at the research farm of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz.

  Materials and Methods

  The experiment was laid out as split plot on the basis of a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments including irrigation intervals (I1, I2, I3 and I4: irrigation after 70, 100, 130, and 160 mm evaporation from class A pan, respectively) and putrescine foliar application (Pu0, Pu1, Pu2: foliar spray of water and 50 and 100 µM putrescine, respectively) were assigned to the main and sub-plots, respectively.

  Results

  Green cover percentage, leaf chlorophyll index, photosystem II efficiency, leaf water content, yield components, grain yield and oil yield were decreased, but leaf temperature and electrolyte leakage were significantly increased as a consequence of severe drought stress. Foliar application of putrescine, especially at a concentration of 50 µM improved all of these traits under different irrigation levels.

  Conclusion

  Black mustard tolerates mild water deficit, but Severe stress causes a considerable decline in grain and oil yields. Foliar application of putrescine at a concentration of 50 µM is recommended as a suitable treatment to improve drought tolerance grain and oil production of black mustard. Therefore, application of putrescine can considerably reduce drought injuries on plants.

  Keywords: Putrescine, Black mustard, Chlorophyll Index, Oil Content, Electrolyte leakage
 • Mahdi Hassani, HAMZE HAMZE *, Hamed Mansouri Pages 113-128

  Five new and resistant rhizomania multigerm hybrids were prepared by crossbreeding of related parents and for preliminary evaluation and compatibility evaluation with two multigerm and resistant and one sensitive internal control, were evaluated in five regions of Hamedan, Karaj, Mashhad, Shiraz, and West Azerbaijan under Rhizomania natural infection. The design was a randomized complete block with four replications, which was conducted in the 2020 crop year. In this study, root yield, sugar content, white sugar content, and white sugar yield were measured.In the present study, although there was no significant difference between genotypes in Karaj and Shiraz in terms of white sugar yield, but in Mashhad and Hamedan environments, hybrid No.3, with an average of 11.24 and 13.51 ton/ha, respectively, and in Miandoab environment foreign control cultivar (Aras) with an average of 15.06 ton/ha, showed the highest white sugar yield. AMMI analysis results showed that the first two components explained 69.81 and 25.48% of the variance of the interaction for root yield, respectively. The biplot diagram obtained from the first and second main components of interaction for genotypes and environments showed that genotype G7 (Motahar) was a stable genotype and G9 (Aras) was an unstable genotype. Based on the results of two-dimensional diagrams related to the first two main components of the interaction of genotype in the environment, for Miandoab and Shiraz environments, genotype number G9 (Aras) and for Hamedan, Mashhad, and Karaj environments, G3 hybrid showed suitable private compatibility and was identified as suitable genotypes for these environments.

  Keywords: AMMI, sugar content, white sugar yield, Environment, Genotype
 • Sajjad Moharramnejad *, MohammadReza Shiri Pages 129-140
  Background and Objective

  To select the best and stable hybrid via agronomy attributes. So, this project assesses the best hybrid through plant height, ear height, rows per ear, ear diameter, cob diameter, kernel depth, grains per ear, 1000-grain weight, ear yield, and grain yield at the Moghan climate was performed.

  Materials and Methods

  The experiment based on a randomized complete block design was carried out with four replications during two growing seasons at the Moghan Agriculture Research Station.

  Results

  Compound analysis for agronomy attributes indicated that the interaction effect of year × hybrid on the plant height, grains per ear, ear diameter, and 1000-grain weight was significant. Grain yield and ear yield just was significant between hybrids (p< 0.05). The Correlation between grain yield with ear yield and grains per ear had a positive association. According to biplot analysis, hybrid No. 3 (K47/2-2-1-4-2-1-1-1× MO17) and hybrid No. 7 (KLM77021/4-1-2-1-2-4-1× K47/3) via grain yield, ear yield, and grains per ear, and also hybrid No. 5 (KLM82010(1) × K3640/3) and hybrid No. 9 (SC647) via 1000-grain weight, rows per ear, ear diameter, plant ear, and plant height were the best corn hybrids in this study. The cluster analysis was classified 11 corn hybrids into two different groups.

  Conclusion

  Hybrid No. 7 (KLM77021/4-1-2-1-2-4-1× K47/3) was the best stable corn hybrid for the Moghan climate. It can be used grains per ear and ear yield with grain yield, which were introduced by a heat map to cluster and select the best corn hybrids.

  Keywords: Best genotype, Cluster analysis, Correlation, Ear, Plant Height
 • Raouf Seyed Sharifi *, Reza Seyed Sharifi, Razieh Khalilzadeh Pages 141-156

  the aim of ‎this study was to investigate the effects of silicon and vermicompost on quantitative and ‎qualitative yield and grain filling period of safflower.

  Materials & Methods

  an experiment was conducted as factorial based on RCBD with three replications in research farm of University of Mohaghegh ‎Ardabili during 2020. Factors experiment were included irrigation levels (full irrigation‏ ‏as ‎control, irrigation withholding in 50% of heading bud and flowering stages as severe and ‎moderate water limitation respectively) based on 55 and 65 BBCH code, foliar application ‎nano silicon (foliar application with water as control, application of 25 and 50 mg.L-1 nano ‎silicon) and application of vermicompost (no application of vermicompost as control, ‎application of 4 and 8 ton.ha 1).‎

  Results

  The results showed that both application of vermicompost and foliar ‎application 50 mg.L-1 nano silicon under full irrigation increased chlorophyll index ‎‎(450.2%), number of head per plant (40%), number of gain per head (40%), 1000 grain ‎weight (45%), grain filling period and effective grain filling period (40.9 and 31.9% ‎respectively) in comparison with no application of vermicompost and nano silicon under ‎irrigation withholding in heading bud stage. Also, the highest vermicompost level under ‎full irrigation increased grain yield and oil percentage (119 and 26.2% respectively) in ‎comparison with no application of vemicompost under irrigation withholding in heading ‎bud stage. Based on the results, it seems that vermicompost and nano silicon application ‎can increase grain yield of safflower under water limitation condition due to improving ‎yield componenets and grain filling components.‎

  Keywords: Bio-fertilizers, chlorophyll index, micro element, Oil Seeds, water limitation‎
 • Jahanfar Daneshian *, Mehrzad Ahmadi Pages 157-175

  In this study,drought tolerance of advanced soybean lines has been investigated. In this study,14soybean lines Along with two control cultivars of Saba and Kowsardar were separately carriedout in two experiments of a randomized complete block design with three replications in two years of2015-2016 in Karaj.These lines have been superior in preliminary experiments indicting in different regions.Both experiments were similarly irrigated until seedling establishment and the emergence of the V4-V5 stage,which coincided with the full development of the fourth to fifth leaves.Afterthat, the first experiment was irrigated weeklyand the second one aweek in between(50-55-and120-100-mm evaporation from ClassA evaporation pan,respectively).Different tolerance and sensitivity indices were used to evaluate the stress response.Indices were grouped by using principal component analysis and genotypes were grouped byusing biplot.Also,grouping wasperformed byusing SIIG indexand the resalt genotypes cluster was comparedwith Fernandez index.The resultsof mean comparison showed that three lines ColumbusxKrasnodar778(L.45),CrafordxLan(L.44)and WilliamsxKatool(L.3)in numberof pods perplant, numberof seeds per pod and1000-seedweight andseedyield had the highest value andwere superiorto both sensitiveand tolerant control cultivars.Bioplate diagram showedthat lines WilliamsxKatool(L.3).NemahaxSavoy(L.3),ColumbusxKrasnodar778(L.45)andSaba and Kosarcultivars were located near the vectorsof important drought resistance indices.Lines WilliamsxKatool(L.3)andCrafordxLan(L.44)tended tobe relatedto the yeildvector under stressconditions,indicating that the high values forthe drought tolerance index in these lines were mostly dueto its high yeild under stress conditions.Accordingto the SIIG index,the line WilliamsxKatool(L.3)was themost tolerant ofdrought stress.The results showedthat in each four methods,Sumof ranking,principal component analysis andSIIG index and fernandez diagram,linesWilliamsxKatool(L.3),CrafordxLan(L.44)andColumbusxKrasnodar778(L.45)werethe most tolerant and linesWilliamsxKatool(L.8),RVBxKatool(L.13)and were the most sensitive to drought stress.Therefore,using rankings for less complication can be effective in selecting tolerant genotypes.

  Keywords: Tolerance Indices, Drought Stress, Seed Yield, Advanced line, Soybean
 • Farzaneh Bakhtiari, M. Matloobi *, Alireza Motallebi Azar Pages 177-186
  Background and Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of different treatments of seed dormancy failure and improved germination of Caper seeds (Capparis spinosa L.).

  Materials and Methods

  The experiment was conducted in the form of a completely randomized design at the University of Tabriz in 1398. The treatments used in this experiment include leaching treatment at 40 ° C for 12 hours, scarification treatment and chilling treatment (in a cool (4-5⸰C) and wet place for two weeks and one months). It was applied to Caper plant seeds in different treatment combinations in laboratory conditions.

  Results

  characteristics such as germination percentage, seed vigor index, seed germination rate, first day of germination, plant height and leaf emergence time were recorded and compared in each treatment. All characteristics were statistically significant at the level of one percent. The best treatment in all germination and growth characteristics of the plant was combined treatment of one month cold with seed scarification.

  Conclusion

  In general, The Mechanical scarification of seeds with combined treatment of one month cold has a more favorable effect than treatments with two weeks and without seed scratching. Therefore, increasing the cooling time had a positive effect on this experiment. Increasing the cooling time is more effective in eliminating seed dormancy and germination rate, and also seed leaching increases plants height.

  Keywords: Capparis spinosa L, chilling, Germination, scarification, Seed
 • Jahanfar Daneshian *, Farnaz Shariati, Nadia Safavi Fard, Abdullah Hassani Pages 187-202

  Investigation of environmental factors and stresses on the fatty acid composition of soybean oil and identification of water deficit tolerant cultivars is one of the strategies to improve the fatty acid composition of its oil.Effect of water deficit stress on quality characteristics and oil yield of 13 soybean genotypes were evaluated as a split plot based on randomized complete block design in three replicates in Karaj in two years.In this work irrigation was conducted at three levels including routine irrigation (control),mild and severe stress were based on 50, 100 and 150mm evaporation from ClassA evaporation pan, respectively,in main plots and soybean genotypes in sub-plots.The results showed that effect of year×irrigation×genotype on oil yield, oil content, oleic acid, linolenic acid and arachidic acid was significant.Oilyeild of soybean decreased under mild and severe stress, 27 and 38%, respectively.Saba and Williams×A3935 had the highest oilyield with an average of 422 and 427 kg/ha, respectively. palmitic acid in mild and severe stress compared to control irrigation decreased by2.6% and 1.2%.While stearic acid increased by9.5% and 10.8%in mild and severe stress conditions, respectively.In control irrigation, L425002 line with 0.22%, in mild stress conditions,Williams×Century and L425002 with 24.6% and 24.1%, and in severe stress conditions, Saba and L425002 genotypes with 24.1% and 24.5%, had the highest percentages of oleic acid and high oil content.In control irrigation, Saba cultivar,in mild stress conditions,Saba cultivar and Williams×A3935 and in severe stress conditions Williams×A3935 had the highest oil yield.L425002 and Williams×Century had the highest oil quality in all stress conditions.

  Keywords: Fatty acid, Oil Content, Oil Yield, Soybean, Water Deficit
 • Abdolali Karimi, MohammadReza Baziar * Pages 203-218

  The appropriate amount of nitrogen consumption and the positive effects of wheat straw mulch in medicinal plants are important to reduce the negative effects of drought stress and achieve high yield.

  Materials and Methods

  In this study, the growth and yield of black seed by combining nitrogen and wheat straw mulch at different irrigation intervals. This research was conducted as a split plot in a randomized complete block design. The first factor is different irrigation intervals in three levels including 25, 50 and 75% moisture drainage and the second factor in six levels includes 50 and 100 kg of urea per hectare in combination with mulch and consumption alone, mulch and control.

  Results

  Increasing irrigation intervals decreased the amount of leaf elements. Also, an increase in ion leakage and decrease in the relative leaf water content were observed in 75% of moisture depletion. Application of wheat straw mulch was able to reduce ion leakage of black seed under drought stress conditions. Urea was effective in increasing nitrogen uptake and as a result increased the amount of photosynthetic pigments. At 25% moisture discharge, shoot dry weight per 100 kg of urea with wheat mulch and consumption alone showed an increase of 8.7% and 7.1%, respectively, compared to the control. The highest harvest index and yield components were observed in the use of mulch in combination with urea.

  Conclusion

  In total, the application of 100 kg of urea per hectare in combination with wheat straw mulch for planting black seed is recommended.

  Keywords: Chlorophyll, Harvest Index, Ion Leakage, Phosphorus, Relative Water Content
 • Mirnaser Navidi *, Mansour Chatrenour, Nasrin Moradimajd, Javad Seyed Mohammadi Pages 219-236
  Objectives

  In recent years, the increased of greenhouse gases due to agricultural activities has been significant. The purpose of this study is to investigate the extent of carbon dioxide and methane emissions in agricultural lands of Semnan province and Bastam region, including: apricots, grapes, wheat, barley, corn, forage and pastures.

  Materials and Methods

  For this purpose, soil samples were taken from a depth of 0-30 cm. Soil properties including salinity, pH, percentage of sand, silt and clay, organic matter, total nitrogen, phosphorus, potassium and calcium carbonate were measured. Closed static chambers were used for gas sampling and in each cultivated and used product, 3 to 5 points and total of 31 points were selected. Finally, the amount of greenhouse gas, global warming potential and environmental costs were calculated.

  Results

  Based on the results, the highest carbon dioxide emissions were observed for fodder corn in autumn with an average of 3 g / m2 / day and the lowest emissions for pastures in autumn with an average of 0.25 g / m2 / day. For methane gas, the results showed that forage corn in the two autumn seasons had the highest gas emissions with an average of 3 g / m2 / day and the lowest emissions for pastures in autumn with an average of 1.03 g / m2 / day.

  Keywords: Global warming potential, Soil properties, Carbon Gases, Semnan province, Closed Chamber
 • Mostafa Zebardast, Amir Azizpanah *, Reza Yeganeh, Rostam Fathi, Sadegh Bahamin Pages 237-250
  Objectives

  Olive is one of the water-resistant crops that has been cultivated in some parts of Iran. The aim of this study was to evaluate the energy consumption pattern and analyze the environmental effect of olive production.

  Materials and Methods

  The statistical sample of the study included 177 olive growers in Ilam province. To evaluate the energy consumption pattern, the indicators of Energy ratio, energy productivity, specific energy and net energy Gain were used. Also, in order to study of greenhouse gases emission in olive production systems, carbon dioxide equivalent emission coefficients were used for consumption inputs. Data were analyzed using descriptive and analytical statistical methods and all data were recorded, categorized and evaluated in Excel software.

  Results

  Based on the research results, Energy ratio, energy productivity, specific energy and net energy were calculated to be 1.36, 0.12 kgMJ-1, 8.66 mJ/kg-1 and 9175.04 mJ/ha-1, respectively. Direct and indirect energy consumption was 19969.1 and 5319 MJha-1. The amount of greenhouse gas emissions was estimated to be 1185.74 kg equivalent of carbon dioxide per hectare.

  Conclusion

  The total input and output energy in the olive production process was estimated to be 25288.04 and 34463.08 MJha-1 respectively. Electricity input and nitrogen fertilizer had the highest share of input energies with 16.81% and 73.78%, respectively. It is suggested that by using appropriate methods such as using high-yield cultivars, the energy productivity should be increased.

  Keywords: Energy Productivity, Greenhouse gases, Olives, Oilseeds, Ilam
 • Farhad Haji Ramezani, Morteza Barmaki *, Ghader Dashti, Adel Dabagh Mohamadi Nasab Pages 251-267

  This experiment was performed as a randomized complete block design during years 2019-2020. In mixed and pure crops, potatoes with a density of 53,300 plants per hectare and beans were planted on ridges and at intervals of potato plants in 3 different densities of 53,300, 106600 and 159900 plants per hectare. The net bean density was 444,500 plants per hectare. In this study, potato tuber yield and bean seed yield were statistically significant. The average yield of potatoes in mixed crops was 42175 kg / ha and in net cultivation was 45579 kg / ha and the average yield of bean seeds in mixed crops was 909.55 kg / ha and in the first to third densities were 834.33 / 67, respectively. 941 and 952.67 kg/ha were obtained. The land parity ratio was more than one in most mixed cultivation patterns. The highest land equality ratio of 1.218 belonged to the first bean density treatment and the lowest amount belonged to the third bean density (1.069). Potato dominance index compared to beans in the first and second density treatments was evaluated positively and this indicates its dominance. Among the different patterns of intercropping, the highest utility was observed in the first density of beans. The positive of most indicators indicates the beneficial effect of potatoes and beans on each other and the usefulness of their mixed cultivation.

  Keywords: System Productivity Index, Potato Tuber Yield, Intercropping, Land Parity Ratio, Competition ratio
 • Somayeh Mohammadi Sardou, Enayatollah Tohidi Nejad *, Mehdi Mohayeji Pages 269-286
  Background & Objective

  Guar (Cyamopsis tetragonoloba) is an annual and tropical plant of the legume family that is suitable for seed production in arid and semi-arid regions due to its resistance to drought.

  Methods & Materials: 

  Therefore for studying the effects of salicylic acid on morphological, physiological characteristics, yield and yield components of Guar under at three levels of field capacity (drought stress), a split plot experiment based on randomized complete block design with four replicates was conducted in Jiroft in Kerman province, Iran. The experimental treatments were included three levels of irrigation (45, 65 and 85% of field capacity as main factor) and four concentrations of salicylic acid (0, 0.5, 1 and 2 mM as the sub factor). Foliar application of salicylic acid was carried out in three five-leaf, flowering and pod stages.

  Results

  Results showed that by reducing soil moisture (from 85 to 45% FC) significantly decreased all traits except grain protein. The effect of salicylic acid was also significant on all traits except for 1000-grain weight. Foliar application of 1mM salicylic acid at 85% and 65% of field capacity resulted in the highest grain yield.

  Conclusion

  There was no statistically significant difference between 2 and 1 mM concentrations in most of the studied traits, so, it can be concluded that foliar application of salicylic acid at a 1 mM concentration can reduce the negative effects of decreasing soil moisture, Finally 65% of field capacity it can be introduced as superior level for irrigation of Guar.

  Keywords: Drought Stress, Salicylic acid, Grain Yield, Guar, irrigation
 • Fatemeh Fartout Enayat, Seyed Ahmad Ghanbari, MohammadReza Asgharipour *, Esmaeel Seyedabadi Pages 287-304
  Background & Objective

  Yaghooti grape producing methods are very important in Sistan economy and jobs. The purpose of this study is to evaluate the health and monitor the effects of input consumption in the production of Yaghooti grapes with the aim of identifying inputs with the most environmental damage, as well as quantifying sustainability and providing solutions to improve input efficiency in Yaghooti grape production in Sistan region using emergy analysis technique.

  Methods & Materials: 

  This study was conducted utilizing data collected from the level of smallholder systems of 180 grape production systems in five cities of Sistan region comprising Zabol, Zahak, Hamoun, Hirmand and Nimroz, Iran in 2019. For this study, renewable and non-renewable inputs received from environmental resources and economic inputs were investigated.

  Results

  The total emergy support of grape production systems was estimated to be 1.92E+16 sej/ha/yr, of which free environmental inputs accounted for 64.31 percent of this amount. The transformity and specific energy for grape production were 2.49E+05 sej/J and 4.75E+09 sej/g. Environmental pressure due to grape production (ELR) was 5.311 and the value of sustainability indices (ESI & ESI*) was calculated 0.528 and 0.637, which indicates the low sustainability of grape production in Sistan.

  Conclusion

  The significant percentage of free inputs implies that the majority of study vineyards are non-industrial systems that are managed in a semi-traditional, low-input manner.

  Keywords: Quantification of sustainability, Renewable inputs, Environmental load, Soil erosion, Environmental economics
 • ZOLIKHA SHAREFI, Ahmad Zare *, Elham Elahifard, Alireza Abdali Mashhadi Pages 305-317

  According to the high medicinal value of fennel (Foeniclum vuglare Mill), due to its slow growth rate and weak canopy structure, application of straw mulch and herbicide can be considered in the integrated weed management. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the different levels of wheat straw mulch and application of linuron herbicide on weed control, yield and yield components of fennel under weather conditions of Khuzestan.

  Materials & Methods

  An experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design (RCBD) with three replications at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan in 2019-2020 years. The main plot includes different dosage of linuron herbicide with formulation SC 45% (0, 1.5, 3 and 4.5 L/ha, equivalent to 0, 675, 1350 and 2025 g a.i/ha respectively) and the second factor was different levels of wheat straw mulch (0, 3, 6, 9 and 12 t/ha).

  Results

  The results indicated that application different dosage of herbicide and different levels of mulch had a significant effect on total biomass of weeds compared to the non-application of mulch and herbicides. The highest grain yield was related to the application of herbicide application 3 L/ha with application mulch 9 ton/ha 80g/ m2). In the absence of mulch and herbicide, the lowest grain yield of fennel (18 g/m2) was obtained.

  Conclusion

  Due to the poor control efficiency of Linuron herbicide alone, the combination of herbicide with mulch can provide better weed control

  Keywords: Grain Yield, Harvest Index, Integrated Weed Management, Linuron, Total Weeds Biomass
 • Mehdi Alizadeh Afrozi, Rahmat Abbasi *, Seyyed Yousef Mousavi Toghani Pages 319-329
  This study was performed to investigate the response of three rice cultivars in competition with barnyard grass densities and to select a suitable cultivar with the ability to more competitive. The experiment was conducted as a factorial arrangement based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in Babol, Iran, in 2018. Factors included rice cultivar (Tarom Hashemi, Fajr, and Neda) and barnyard grass density (0, 10, 20, 30, and 40 plants m-2). The results showed that the Biomass of barnyard grass and rice yield were affected only by the simple effects of rice cultivar and barnyard grass density. The Biomass of barnyard grass in Fajr and Neda cultivars compared to the Tarom Hashemi cultivar decreased by 28 and 35%, respectively. The amount of barnyard grass biomass increased by 18, 49 and 67% at densities of 20, 30 and 40 plants compared to the density of 10 plants m-2 of barnyard grass. The highest and lowest rice grain yield was obtained in Neda (779 g m-2) and Tarom Hashemi (297 g m-2) cultivars, respectively. The amount of increase in rice grain yield in Fajr and Neda varieties compared to Tarom Hashemi cultivar was 133 and 162%, respectively. Also, grain yield decreased up to 2, 7, 12, and 24%, respectively, at 10, 20, 30, and 40 barnyard grass m-2 with 493 g m-2.
  Keywords: Barnyardgrass, Competition, Density, Dry weight, Grain Yield
 • Shima Elahikhah Pages 331-346
  Background & Objective

  Due to the benefits of integrated pest management and its environmental approach, this method is now strongly emphasized as one of the components of sustainable agricultural development. The main purpose of this study is to determine the factors affecting the adoption of integrated pest management practices in apple orchards in Urmia.

  Materials & Methods

  In this study, the Poisson regression model and generalized form were used and the required data was collected through a questionnaire from apple farms in Urmia county. For this purpose, using proportional stratified random sampling method, information of 350 apple orchardists was gathered.

  Results

  Estimates of the generalized Poisson model showed that environmental perspectives index, levels of education, income, membership of local cooperatives, apple cultivation area, participation in advanced courses in apple production, knowledge of IPM and the years of IPM adoption has a positive and significant impact on the extension of IPM practices. In contrast, the index of difficulty in the adoption of integrated pest management practices has a negative and significant effect.

  Conclusion

  The results confirm that gardeners pay special attention to agricultural sustainability and environmental protection when conducting IPM projects. Therefore, the Ministry of Jihad-Agriculture can support the development of the sustainability of the local agriculture by raising awareness of integrated pest management practices among farmers and providing targeted training as well as increasing the adoption of this method.

  Keywords: Affecting Factor, Apple Orchards, Integrated Pest Management (IPM), Generalized Poisson Regression Model, Sustainable Agriculture