فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سال چهاردهم شماره 62 (پاییز 1401)
 • سال چهاردهم شماره 62 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید محمد زاده، نوذر منفرد، ناهید مغدانی *، فاطمه زهرا رومینا صفحات 11-30

  این پژوهش با هدف سنجش نیازهای آموزشی گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و تطبیق آن با دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی در سال زراعی با استفاده از جدول دو در دو تحلیل کوادرانت و با استفاده از الگوی توافق سنجی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دو گروه کشاورزان گوجه فرنگی کار (3500=N) و کارشناسان مراکز مربوطه (25N=) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 346 نفر از گوجه فرنگی کاران تعیین و به روش طبقه ایی متناسب با حجم طبقه (3500=N) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن بر اساس نظر کمیته پایان نامه و تعدادی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان بوشهر مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش با استفاده ضریب تتای ترتیبی محاسبه و حاصل آن برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 74/0 تا 84/0 به دست آمد. نتایج نشان می دهد از نه نیاز شناسایی شده، توانایی استفاده از دستگاه های آب شیرین کن و نگهداری از آن ها، توانایی بر طرف کردن گرفتگی قطره چکان ها و توانایی انجام سرویس و نگهداری سامانه آبیاری قطره ای سه اولویت اول نیازها می باشند. لذا طبق نتایج لازم است، سازمان جهاد کشاورزی برای ایجاد ارتباط موثر بین شرکت های مجری طرح و کشاورزان، خدمات مشاوره و کلاس های آموزشی جهت ارایه خدمات متناسب با نیازهای شناسایی شده در پژوهش، ارایه نماید.

  کلیدواژگان: کشاورزان گوجه فرنگی کار شهرستان دیر، سامانه آبیاری قطره ای، نیاز سنجی
 • یاسر محمدی *، فرشته عواطفی اکمل صفحات 31-49

  بیماری کرونا منجر به مشکلات و ناملایمات زیادی در سراسر جهان شده است. بخش ترویج و آموزش کشاورزی نیز به واسطه ماموریتی که در انتقال دانش به بخش کشاورزی دارد در این دوران با مشکلاتی در ارایه خدمات خود مواجه شده است؛ از این رو این پژوهش به آسیب شناسی برنامه های ترویج کشاورزی در دوران کرونا و پساکرونا و تاثیر آن بر روند توسعه کشاورزی پرداخته است. پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی و از دیدمان کیفی تبعیت می کند چون همه گیری کرونا یک پدیده نوینی است که شناخت اثرات آن نیازمند یک مطالعه همه جانبه و عمیق بوده و نتایج حاصله قابل استفاده برای سازما ن های ترویج است. روش کیفی مورد استفاده، تلفیقی از تیوری داده بنیان و فن دلفی فازی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی جهاد کشاورزی استان همدان و همچنین اعضای هییت علمی رشته های ترویج و توسعه روستایی به تعداد 20 تن بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری هدفمند و اساس، اصل کفایت نظری بود چون پژوهش بصورت هدفمند بدنبال شناسایی و مصاحبه با افراد خبره در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی بود. روش اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. داده های به دست آمده از مصاحبه، ابتدا کد گذاری و سپس از طریق فن دلفی فازی اعتبارسنجی شدند. یافته ها نشان داد که آسیب های برنامه های ترویج کشاورزی در دوره کرونا و پساکرونا عبار ت اند از: مشکلات در ارایه خدمات حضوری ترویج بدلیل عدم حضور فیزیکی کشاورزان، نداشتن آمادگی ترویج کشاورزی برای پذیرش آموزش مجازی، اثربخشی پایین آموزش مجازی در ارایه محتوای ترویجی، کاهش سودآوری بخش کشاورزی، به خطر افتادن مشاغل غیرکشاورزی و کاهش ارتباطات رودررو. از سوی دیگر بیماری کرونا فرصت هایی را در زمینه گسترش سامانه های آموزش مجازی در زمان کرونا و تغییر در نوع کشت محصولات کشاورزی ایجاد نمود. پیشنهاد می شود در راستای تا ب آوری سیستم ترویج و آموزش کشاورزی در مقابل حوادث احتمالی آتی همانند کرونا، بستر آموزش مجازی جهت اجرای مداوم و اثربخش برنامه های ترویج لازم است تقویت شود.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، پاندمی کرونا، آموزش مجازی، فن دلفی فازی، توسعه کشاورزی
 • مریم غیاثوند، عنایت عباسی *، مهسا سعدوندی صفحات 50-70

  هدف این تحقیق، تحلیل مقایسه ای تاب آوری آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی در بحران همه گیر ی کووید 19 بود. این تحقیق به لحاظ دیدمان کمی و از جهت هدف کاربردی است.  به لحاظ روش انجام کار تحقیق پیمایشی و از نوع علی و مقایسه ای است. جامعه آماری تحقیق، آموزشگران دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی سراسر کشور به شمار 3640 نفر بود (3640 = N). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب شمار 347 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند (347=n) که از این شمار 288 نفر پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند. ابزار پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که به دو صورت حضوری و برخط گردآوری شد که روایی شکلی و محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. روایی همگرا نیز با مقدارهای 90/0-80/0=CR  و 83/0-50/0=AVE تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه تتای ترتیبی مورد تایید قرار گرفت (90/0-71/0= θ). به منظور پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزار  SPSS26  افزون بر آمارهای توصیفی، از آزمون مقایسه میانگین (t مستقل) و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One Way Anova) استفاده شد. نتایج گویای وجود تفاوت معنی دار بین رفتار تاب آورانه آموزشگران در دانشگاه های با تراز کارکردی مختلف (بین المللی، ملی، منطق ه ای و محلی) بود. بین رفتار تاب آورانه آموزشگران با سطح های مختلف سابقه خدمتی، سطح های مختلف سنی، جنسیت و مرتبه علمی مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی در راستای ارتقای رفتار تاب آوری آموزشگران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزشگران کشاورزی، رفتار تاب آوری، نظام آموزش عالی کشاورزی، همه گیری کووید 19
 • نصیبه پورفاتح *، بهمن خسروی پور صفحات 71-96

  این تحقیق با هدف توافق سنجی وضعیت موجود و مطلوب مولفه های مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه مدیران و مسیولان گروه های موسسه آموزش و ترویج کشاورزی(67 تن)، پژوهشگر مروجان ارشد(100 تن) و مدیران و مسیولان اداره های جهاد کشاورزی استان ها (192 تن) بود. که از هرکدام به ترتیب 58 تن، 36 تن و 108 تن به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب تتای ترتیبی برای داده ها (92/0= (θ تعیین شد. روایی شکلی پرسشنامه توسط گروهی از اعضای هییت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی تایید شد برای بررسی توافق گروه های آزمودنی طرف بررسی ازنرم افزار Spss 20از آزمون فراسنجه ای(پارامتریک) تحلیل واریانس یکطرفه)آزمون F مستقل(بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که گروه های پاسخگوی مورد بررسی پیرامون وضعیت موجود و مطلوب درباره مولفه های تشخیص نیاز شاخص تشکیل جلسات، کنفرانس ها و غیره در سطح استان ها برای دریافت نیازهای دانشی در زمینه مولفه ممیزی دانش بومی و صریح شاخص استفاده از مصاحبه و یا برگزاری نشست ها هم اندیشی برای استخراج و اکتساب دانش ضمنی کارکنان کلیدی، در خصوص مولفه اشتراک دانش شاخص ایجاد فضای های مجازی میتنی بر اینترنت برای ارتباط مستقیم کشاورزان با تولید کنندگان دانش، در زمینه ثبت و مستندسازی دانش شاخص وجود گروه های محلی برای ثبت و مستند سازی دانش بومی در رویارویی با بحران های کشاورزی و در زمینه بازخورد و ارزیابی دانش شاخص ایجاد سامانه های الکترونیکی برای ثبت نظرهای حاصل از استفاده دانش توسط کشاورزان و مروجان کشاورزی با یکدیگر توافق داشته اند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نظام ترویج کشاورزی، تشخیص نیاز، اشتراک دانش
 • محمدشریف شریف زاده *، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 97-123

   افرازش اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی نیازمند افرازش مهارت آموزی در برنامه درسی و تحصیلی دانشجویان است. غنی سازی مهارتی برنامه تحصیلی در نظام آموزش عالی کشاورزی نیازمند رویکردی نظام مند برای درک ملزومات مربوطه است. این تحقیق با هدف تدوین مجموعه ای از راهبردها و خط مشی ها برای غنی سازی مهارتی نظام آموزش عالی کشور انجام شد. این مطالعه به شیوه کیفی و با بهره گیری از روش گروه کانونی به انجام رسید. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختارمند با گروهی از دست اندرکاران مهارت آموزی در نظام آموزش عالی کشاورزی (مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (n=12). برای گردآوری داده ها در این تحقیق نخست با مصاحبه نیمه ساختارمند، روایت مشارکت کنندگان در تحقیق گردآوری شد. سپس، با تحلیل محتوای روایت ها و استخراج گزاره های کلیدی، به تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه گروهی تسهیل شده برای یافتن مولفه ها و نشانگرهای یکپارچه سازی مهارت آموزی با برنامه درسی و آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی اقدام شد. طبق نتایج، الگویی شامل پنج مولفه ارایه شد: اصول راهبردی توسعه مهارت آموزی، تدابیر توسعه آموزشی با رویکرد مهارت آموزشی در سه مرحله (طراحی، اجرا و ارزشیابی) و سرانجام، سازوکارهای زیرساختی/ پشتیبانی از مهارت آموزی در نظام آموزش عالی. دلالت کلیدی یافته های تحقیق آن است که تحقق یادگیری کارآفرینانه به عنوان ارزش افزوده مهارت آموزی در جریان تحصیلات دانشگاهی مستلزم آن است که این آموزش ها، فراتر از فعالیت های فوق برنامه، در فرآیند توسعه برنامه درسی و آموزشی دانشگاه ها گنجانده شود.

  کلیدواژگان: نظام آموزش عالی کشاورزی، مهارت آموزی، غنی سازی مهارتی، اشتغال پذیری، یادگیری تجربی، برنامه درسی
 • خلیل میرزایی، مسعود سامیان *، اعظم شکوری، مرجان سپه پناه صفحات 124-143

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی بازدارنده ها آموزش الکترونیکی)غیرحضوری(در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه اعضاء هییت علمی است. محدوده این مطالعه، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب تتای ترتیبی استفاده شده که میزان آن برای 46 پرسش 82 درصد می باشد. جامعه نمونه تحقیق اعضای هییت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا شامل 81 تن می باشند، که 63 تن از اعضاء هیات علمی دانشکده به شیوه نمونه گیری تصادفی در چند مرحله انتخاب شده اند. جهت شناسایی بازدارند ه های آموزش الکترونیکی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که موانع اجرایی همچون، پایین بودن امکانات برای ارزیابی پیشرفت یادگیری در دور ه ها، پایین بودن امکانات نظام آموزش الکترونیکی برای تداو م بخشی فعالیت های یادگیری توسط اعضاء هیات علمی، پایین بودن امکانات سیستم آموزش الکترونیکی از نظر فراهم کردن امکان بازخورد توسط اعضاء هیات علمی، در پایین بودن میزان اجازه به یادگیرنده یا آموزش دهنده برای تغییر در نحوه ارایه درس، پایین بودن میزان تشویق سیستم آموزش الکترونیکی در ارتباط بین یادگیرنده و یاددهنده، بیشترین تاثیر را در ایجاد موانع داشته در نتیجه برطرف نمودن این موانع، موجب توسعه آموزش الکترونیکی خواهد شد.

  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات، یادگیری الکترونیکی، موانع توسعه آموزش کشاورزی
 • فاطمه کریمی اعتماد *، جعفر یعقوبی، عبدالحمید پاپ زن صفحات 144-170

   نظام آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی در تربیت و تامین منابع انسانی اثربخش را بر عهده دارد. بنابراین توسعه آموزش عالی به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه هر کشور، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین راستا توسعه آموزش عالی کشاورزی می تواند نقش مهمی در رشد کشاورزی ایفا نموده و دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار کشاورزی را تضمین نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین راهکارهای بهبود آموزش عالی کشاورزی با استفاده از نظریه بنیانی بود. با توجه به مد نظر بودن رویکرد اکتشافی در شناسایی راهکارها از دیدمان کیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش صاحبنظران دانشگاهی، فارغ التحصیلان، کارآفرینان کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده با 32 نفر از آنان مصاحبه به عمل آمد. با تحلیل متن مصاحبه ها، طی کدگذاری باز تعداد 200 گزاره مفهومی در ارتباط با هدف تحقیق استخراج شد. این مفاهیم، طی کدگذاری محوری، در قالب 52 خرده مقوله و سپس طی کدگذاری انتخابی در 6 مقوله ی کلی دسته بندی شدند. طبق این دسته بندی مهم ترین ابعاد بهبود نظام آموزش عالی کشاورزی شامل ابعاد آموزشی-پژوهشی، زیربنایی، ساختاری (زیرساختی)، فردی-مهارتی (منابع انسانی)، اداری-مدیریتی (تشکیلاتی) و اقتصادی بودند. با توجه به اهمیت ابعاد بهبود آموزش عالی کشاورزی، به منظور حصول نظام به اهداف کلان و چشم انداز خود، بایستی بازبینی و اصلاح در آن بر اساس شاخص هایی که دارای اهمیت و اولویت هستند مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج به سیاست گذاران و برنامه ریزان پیشنهاد می گردد در جهت بهبود و تغییر نظام آموزشی به صورتی که فضای حاکم بر کلاس ها مشارکتی و همراه با همکاری باشد اقدام و محتوای کتاب ها به نحوی تنظیم گردد که ابعاد و شاخص های مهم شناسایی شده به عنوان یک راهبرد در نظام آموزش عالی کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، توسعه زیرساخت، آموزش عالی، بهبود آموزش عالی کشاورزی
 • اسماعیل اخبار، علی شمس *، غلام رضا مجردی، شادعلی توحیدلو، حلیمه رزمی صفحات 171-203

   آمار سال های اخیر گویای کاهش انگیزه و گرایش دانش آموزان جهت ادامه تحصیل در رشته های متوسطه کشاورزی و نیز نبود زمینه های یافتن شغل مناسب توسط دانش آموختگان این هنرستان ها در بخش کشاورزی است. شناخت وضعیت موجود نظام متوسطه کشاورزی پی شنیاز هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی در این زمینه است و این تحقیق نیز با هدف، تحلیل وضعیت نظام آموزش کشاورزی در هنرستان ها انجام شد. جامعه آماری شامل 1000 نفر بود که 851 نفر آن ها هنرآموز و سایر عوامل اجرایی آموزشی و 107 نفر دیگر مدیران 107 هنرستان کشاورزی و 42 نفر کارشناسان آموزش فنی و حرف های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش در کل کشور بودند. در تحقیق کیفی داده بنیان حاضر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، فرایند گزینش و ارزیابی نمونه های مورد بررسی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت که درنهایت 68 نفر از 22 استان کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تایید پایایی داده ها از یادداشت برداری دقیق در طی گردآوری داده ها استفاده شد که موارد مهم در حین مصاحبه توسط محققان ثبت، ضبط و یادداشت برداری شد. تکرار مطالب و مفهوم توسط کارشناسان نشان دهنده پایایی مناسب داده های جمع آوری شده بود. یافته ها نشان داد که در طی فرایند تحلیل داده ها 246 مفهوم در مرحله کدگذاری باز شناسایی شد که در حول 52 محور قرار داشتند؛ مقولات محوری نیز در 12 مقوله گسترده و انتخابی دسته بندی شدند که شامل همه ی مولفه های نظام آموزشی در مقطع متوسطه است. با توجه به ماهیت مسیله ها و تنگناهای شناسایی شده، هرگونه اصلاح و ارتقای وضعیت موجود این نظام، نیازمند در نظر گرفتن مدیریت ساختارمند و فراگیر مسیله ها و تنگناها است

  کلیدواژگان: نظام آموزش کشاورزی، نظام فنی و حرفه ای
|
 • Saeed Mohamadzadeh, Nozar Monfared, nahid moghdani *, Fatima Zahra Romina Pages 11-30

  This research was conducted with the aim of measuring the educational needs of tomato farmers in Deir city using the Borich needs assessment model and comparing it with the views of experts in the agricultural sector in the cropping year using a two-by-tow quadrant analysis table and using a consensus model. The statistical population of the research was two groups of working tomato farmers (N=3500) and experts of the relevant centers (N=25). The size of the sample was determined based on the table of Karjesi and Morgan to the number of 346 tomato growers and they were selected according to the size of the class(N=3500). The data collection tool was a researcher-made questionnaire, the validity of which was examined and confirmed based on the opinion of the thesis committee and a number of experts of the agricultural jahad of Bushehr province. 0.74 to 0.84 was obtained. The results showed that out of the nine identified needs, the ability to use water softeners and maintain them, the ability to fix the clogging of drippers, and the ability to service and maintain the drip irrigation system were the first three priority needs. It is necessary for the Jihad Agricultural Organization to provide effective communication between the companies implementing the project and the farmers, providing consulting services and training classes to provide services according to the needs identified in the research.

  Keywords: tomato growers, drip irrigation sys tem, needs assessment
 • yaser mohammadi *, fereshteh avatefi akmal Pages 31-49

  The Covid-19 disease has led to many problems and adversities around the world. The agricultural extension and education has also faced problems to provide its services according to its mission of transferring knowledge to farmers during Covid-19 pandemic. Thus, the pathology of agricultural extension programs during and beyond Covid-19 and its impact on agricultural development was the aim of current research. The research is applied in terms of purpose and follows the qualitative paradigm. The qualitative method used is a hybrid of grounded theory and the Fuzzy-Delphi technique. The s tatis tical population of the research was the agricultural extension and education and rural development experts of the agricultural jihad of Hamadan province, as well as the faculty members of extension and rural development. The sampling method in this research was purposive based on theoretical saturation. The main data collection tool was semi-s tructured interviews. The collected data were firs t coded and then validated through the Fuzzy-Delphi technique. The results of the research showed that the harms of agricultural extension programs during and beyond Covid-19 were: Problems in providing face-toface extension services, lack of readiness of agricultural extension to adopt virtual education, low effectiveness of virtual education in providing extension content, reducing the profitability of the agricultural sector, endangering non-agricultural jobs and reducing face-to-face communication. On the other hand, the Covid-19 disease created opportunities related to development of virtual education sys tems during Covid-19 and changing the pattern of agricultural crops. Based on the results of the research, in order to the resilience of the agricultural extension and education sys tem in the face of possible future events such as Covid-19, the platform of virtual education should be s trengthened for the continuous and effective implementation of extension programs. 

  Keywords: Agricultural Extension, Covid-19 Pandemic, Distance Education, Fuzzy-Delphi technique, Agricultural Development
 • maryam Ghiasvand, enayat abbasi *, Mahsa Saadvandi Pages 50-70

  The aim of this research is the comparative analysis of the educators’ resilience in the agricultural higher education system in the crisis of the Covid-19 pandemic. The research is quantitative in nature, practical in terms of purpose, and descriptive and comparative in terms of the method of analysis, which was carried out using the survey method. The statistical population was 3640 (N= 3640) of educators in agricultural faculties in public universities across the country. Using Krejcie and Morgan’s table and stratified random sampling with proportional assignment, 347 of them were selected as the sample (n= 347), of which 288 completed the research questionnaires (response rate= 82.5 percent). The research instrument was a researcher-made questionnaire. The Convergent validity was also checked with values of CR=0.80-0.90 and AVE=0.50-0.83. The reliability of the questionnaire was also tested by calculating ordinal theta (θ = 0.71-0.90). In order to analyze data SPSS26 software was used. In addition to descriptive statistics, mean comparison test (independent t) and One Way Anova test were used. The results showed that there is a significant difference between the resilient behavior of educators in universities with different performance levels (international, national, regional and local). There was no significant difference between the resilient behavior of educaors with different levels of experiences, different age levels, gender and different academic scientific level. Based on the findings, suggestions have been made in order to improve the resilience behavior of the educators.

  Keywords: Agricultural Educators, Resilience Behavior, Agricultural Higher Education Sys tem, Covid-19 Pandemic
 • nasibeh pourfateh *, Bahman Khosravi Pour Pages 71-96

  The goal of this s tudy was“ assessment of the group of managers and heads of groups of the Ins titute of Agricultural Education and Extension, senior extension worker researcher and managers and heads of departments of Jihad Keshavarzi provinces in the exis ting and desired situations regarding each of knowledge management components in the agricultural extension sys te “. The s tatis tical population of this s tudy was Three groups of managers and heads of groups of the Ins titute of Agricultural Education and Extension(N=67), senior extension worker researcher(N=100) and managers and heads of departments of Jihad Keshavarzi provinces(N=192). Of each in order 58, 36 and 108 were selected for the s tudy. Data were collected through a researcher made ques tionnaire. The ques tionnaire validity was approved by experts in agricultural extension and education. Cronbach’s alpha reliability coefficients were approved by a pilot s tudy (0.7–0.93). The results of the s tudy showed that The respondent groups s tudied in the current and desirable situation regarding the components of identifying the need for the index of holding meetings, conferences, etc. Extraction and acquisition of tacit knowledge of key employees, regarding the knowledge sharing component, the creation of virtual virtual spaces on the Internet for direct communication between farmers and knowledge producers, regarding the regis tration and documentation of knowledge, the presence of local groups for the regis tration and documentation of local knowledge In dealing with agricultural crises and regarding the feedback and evaluation of knowledge, they have agreed with each other to create electronic sys tems to record opinions resulting from the use of knowledge by farmers and agricultural extension worker

  Keywords: knowledge management, agricultural extension system, Identify the need, Knowledge sharing
 • muhammadsharif sharifzadeh *, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 97-123

  Improving the employability of university graduates entails enhancement of skill training in curriculum development. Skill enrichment to the curriculum development in the agricultural higher education system implicates a systemic approach to understand the relevant requirements. The aim of this research was to develop a set of strategies and guidelines for the skill enrichment of the curriculum development in the agricultural higher education system. This research was carried out by qualitative approach using the focus group method. The research tool was a semi-structured interview with a group of the stakeholders of skill training in the higher agricultural education system (case of the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources) who were selected by purposive sampling (n=12). In order to collect data in this research, first, by semi-structured interview, the narrative of the research participants was collected. Then, using qualitative content analysis of the narratives, key propositions were extracted, a focus group was formed and a facilitated group interview was conducted to find the components and indicators of the integration of skill training in curriculum development in the agricultural higher education system. According to the research findings, a model including five components was articulated: strategic principles of skill development, educational development measures with a skill training approach in three stages (design, implementation and evaluation), and finally, infrastructure development mechanisms for supporting skill training in the higher agricultural education system. As key implication of this research, reaching entrepreneurial learning as value add of university skill training requires which skill training, beyond an extracurricular activity, embedded in the process of university curriculum development.

  Keywords: Agricultural Higher education system, Skill training, Skill enrichment, Employability, Experimental learning, Curriculum development
 • Khalil Mirzaei, Masoud Samian *, azam shakori, Marjan Sepahpanah Pages 124-143

  The main purpose of this s tudy was to inves tigate the Inhibitors of e-learning (non-face-to-face) fromthe viewpoint of the Faculty of Agriculture of Bu Ali Sina University. The scope of this s tudy of the FacultyAgriculture of Bu Ali Sina University. The required data for the research has been collected using a survey andques tionnaire method. In order to determine the reliability of the ques tionnaire, the ordinal theta coefficientwas used, 82% for 46 ques tions. The sample population of the Faculty Agriculture of Bu Ali Sina Universityincludes 81, that were selected by random sampling in several s tages (n=63). Exploratory factor analysis was used to identify the barriers to e-learning. The results of the exploratory factor analysis show thatimplementation obs tacles such as low facilities for evaluating learning progress in courses, low facilities of eelectronic education sys tem for the continuation of learning activities by faculty members, low facilities, in the electronic education sys tem in terms of providing the possibility of feedback by the members of the academics taff, the low level of permission to the learner or the teacher to change the way the lesson is presented,the low level of encouragement of the electronic education sys tem in the communication between learnerand teacher have the mos t significant effect in obs tacles, as a result, removing these obs tacles leads to the development of education It will be electronic.

  Keywords: information technology, e-learning, barriers to the development of agricultural education
 • fateme karimi etemad *, jafar yaghobi, abdolhamid papzan Pages 144-170

  The higher education system, as the most obvious manifestation of human resource investment, plays a key role in training and providing effective human resources. So The development of higher education is very important as one of the infrastructures of the development of any country. In this regard, the development of agricultural higher education can play an important role in the growth of agriculture and guarantee the achievement of comprehensive and sustainable development of agriculture. The main purpose of this research was to identify the most important and the pillars ways to improve agricultural higher education. Due to the exploratory approach, qualitative approach was used to identify the solutions. The statistical population of the research was university experts, graduates, agricultural entrepreneurs and managers of agricultural jihad, and 32 experts were interviewed using purposeful sampling until reaching the threshold of usefulness. Agriculture has been used in Zanjan province. By analyzing the text of the interviews, 200 conceptual propositions related to the purpose of the research were extracted during open coding.These concepts were classified in the form of 52 sub-categories during axial coding and then in 6 general categories during selective coding. According to this classification, the most important aspects of improving the agricultural higher education system include educational-research, infrastructure, structural (infrastructure), individual-skill (human resources), administrative-management (organizational) and economic aspects.

  Keywords: Agricultural Higher Education, Faculty of Agriculture, Infrastructure Development, Higher Education, Improving Agricultural Higher Education
 • Esmail Akhbar, Ali Shams *, Gholamreza Mojarradi, Shadali Tohidloo, Halimeh Razmi Pages 171-203

  The statistics of recent years indicate a decrease in the desire of students to continue their education in secondary agricultural fields and also the lack of finding suitable jobs by the graduates of vocational agricultural schools in the agricultural sector. Knowing the current state of the secondary agricultural system is a prerequisite for any policy and planning in this field, and this research was conducted with the aim of analyzing the state of the agricultural education system at the secondary level. The statistical population included 1000 teachers and managers in 107 vocational agricultural schools, as well as technical and vocational education experts under the Ministry of Education in the whole country. In this qualitative data-based research (Grounded Theory), using the purposeful sampling method (snowball), the process of selecting and studying the studied samples continued until reaching theoretical saturation, and finally 68 people from 22 provinces of the country were selected as a sample. To verify the reliability of the data, careful note-taking was used during data collection, and the important things were recorded and noted during the interview by the researchers. Repetition of contents and concepts by experts indicated the appropriate reliability of the collected data. The results showed that during the data analysis process, 246 concepts were identified in the open coding stage, which were located around 52 axes; The core categories were also categorized into 12 broad and optional categories that include all the components of the secondary education system.

  Keywords: Agricultural education system, technical education system