فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن گودرزی*، ابراهیم حاجیانی صفحات 1-17
  با توجه به اهمیت ویژه موضوع آمایش سرزمین در کشور و گذشت بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین در اسفندماه 1399 و نگرانی درباره اقدامات عملی به منظور اجرای مصوبات سند ملی آمایش در دستگاه های مجری، مسیله اصلی در این پژوهش آن است که با توجه به نقش آفرینی بازیگران مرتبط اجرای سند در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟ روش شناسی پژوهش بازیگرمحور است و با روش های اکتشافی و خبره محور انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که 23 نفر از خبرگان حوزه آمایش سرزمین کشور آن را تکمیل کردند. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی مکتور انجام گرفت و یافته ها نشان داد از 33 بازیگر اولیه اثرگذار در اجرای سند 13 بازیگر به عنوان بازیگر اصلی توسط پنل خبرگان انتخاب شدند که در میان آن ها متاسفانه تا به امروز عزم و اراده جدی به منظور اجرای سند ملی آمایش سرزمین در افق پیش رو دیده نمی شود. به عبارت دیگر، الزام آوری مفاد سند و توانایی دستگاه های نظارتی در حدی نیست که بازیگران اصلی دخیل در اجرای سند را ملزم به تمکین کند. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده اجرای سند با چالش های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبه رو شود. لازم است نهاد متولی (سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی آمایش)، با پیگیری های جدی و ارتباط موثر و سازگاری نهادی قوی میان بازیگران و پای  کار آوردن همه دستگاه های مجری، زمینه ایجاد عزم ملی به منظور اجرای هر چه سریع تر سند ملی آمایش سرزمین را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، آینده پژوهی، تحلیل بازیگرمحور، سند ملی آمایش سرزمین
 • کرامت الله زیاری*، سید عباس رجایی، احمد پوراحمد، حسین منصوریان، محمود عدالتی رنجبر صفحات 19-32

  پدیده شهرنشینی در جهان در ایجاد مفهوم منطقه شهری نقشی بسزا داشته است. نسبت بالایی از جمعیت شهرنشین در مناطق کلان شهری سکونت یافته اند و پیشرفت حمل ونقل و توسعه شبکه ریلی پرسرعت مفهوم و ابعاد منطقه شهری را تغییر داده است. با توجه به آنکه عمده تحلیل های توسعه منطقه شهری از طریق شبکه ریلی پرسرعت به مطالعات اقتصادی محدود شده، در این پژوهش بعد مطالعات جغرافیایی مفهوم منطقه شهری و اثر شبکه ریلی پرسرعت بر آن مورد توجه قرار گرفته است که به مثابه یک ابزار سیاست گذاری قدرتمند در حال استفاده است. در این مقاله، با استفاده از مرور سامان مند بر مبنای واژگان کلیدی، مقاله های مرتبط از معتبرین سایت های علمی استخراج شد و سپس، بر اساس ارزیابی چکیده و روش و نتایج، تعداد 75 مقاله منتشرشده از سال 1938 تا 2022 انتخاب شد. پس از آن، پیشینه و روند تکامل نگرش ها و مفهوم سازی منطقه شهری از ابتدا تا کنون مورد توجه قرار گرفت. منطقه کلان شهری با رویکردهای تحلیلی و هنجاری در مقیاس های درون شهری، منطقه ای، ملی، و جهانی مطرح می شود. با اتصال هسته های کلان شهری به شبکه های دسترسی پرسرعت توسعه چندمرکزی به وقوع می پیوندد. شبکه ریلی پرسرعت ظرفیت تحول شبکه شهری، ایجاد یکپارچگی منطقه شهری، و توسعه مراکز جدید را دارد. تبیین مفهومی راهبرد ایجاد مناطق کلان شهری چندمرکزی از طریق گسترش شبکه ریلی پرسرعت می تواند به گسترش و پیوند مناطق کلان شهری، تقویت یکپارچگی، ایجاد شهرهای تخصصی، به کارگیری سازنده طرح های سازماندهی فضا، و حل بخشی از مسایل توسعه ای کمک کند.

  کلیدواژگان: چندمرکزیت، شبکه ریلی پرسرعت، منطقه شهری، منطقه نهادی
 • هدایت الله درویشی، مریم سجودی* صفحات 33-51

  الگوی یکپارچه درون‏زای منطقه‏ای دارای پیامدهای مکانی فضایی مطلوب و سبب‏ ساز توسعه متوازن و متعادل منطقه ای در ابعاد مختلف است. با توجه به کاربردی بودن اهداف نوشتار حاضر، بررسی پیامدهای مکانی فضایی برگرفته از الگوی یکپارچه درون زای توسعه منطقه ای مورد نظر این پژوهش است. با این توصیف سوال راهبردی این است که الگوی یادشده چه آثار و پیامدهایی داشته است. برای پاسخ به سوال پژوهش، از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش‏شناسی کمی ‏استفاده شد. در ‏این زمینه، جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی اجرایی در استان لرستان (شهرستان سلسله) بود که با استفاده از شیوه سیستماتیک و مبتنی بر منطق نمونه ‏گیری تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و همچنین ابزار تحلیل داده ‏ها با استفاده از روش استنباطی مبتنی بر شاخص‏های برازش مدل اندازه‏گیری و مدل ساختاری و بهره گیری از نرم افزار smart PLS بود. نتایج پژوهش نشان داد شاخص‏های مدل اندازه ‏گیری «الگوی یکپارچه درون زا» و «تحول فضایی» تاییدکننده مدل اندازه‏ گیری پژوهش است. در مدل ساختاری پژوهش، صحت رابطه بین متغیرهای ساختاری/ مکنون پژوهش بر اساس آماره T-value مورد سنجش و صحت این رابطه مورد تایید قرار گرفت. افزون بر این، مبتنی بر ضریب تعیین (R2) و معیار اندازه تاثیر شدت (F2) شدت و اثر رابطه بین متغیر «الگوی یکپارچه درون زا» و «تحول فضایی» تایید شد. همچنین شاخص برازش کلی مدل (GOF) نشان می‏دهد مدل دارای برازش قوی است و داده ها تاییدکننده مدل تجربی پژوهش اند.

  کلیدواژگان: الگوی درون زا، توسعه منطقه ای، تحول فضایی، سلسله
 • سولماز عموشاهی، عبدالرسول سلمان ماهینی*، حسین مرادی، علیرضا میکائیلی تبریزی، کارمن گالان صفحات 53-71

  امروزه گسترش شهرنشینی مسایل بسیاری را برای کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در سال های اخیر، به دلیل افزایش جمعیت، به خصوص در مناطق شهری، گرفتار آسیب‏های فراوان شده است. در سال‏های اخیر کشورهای جهان تلاش کرده‏اند با استفاده از توسعه پایدار شهری بر مشکلات ناشی از شهرنشینی ناپایدار چیره شوند. در این زمینه، محققان مطالعه پیش رو را با هدف تعیین تفاوت‏ها و شباهت‏های سیستم‏های ارزیابی پایداری موجود در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و تبیین نیازهای کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، برای بهبود مدیریت مناطق شهری انجام داده‏اند. بنابراین، در تحقیق حاضر شاخص‏های پایداری شهری جهانی نظیر BREEAM Community، CASBEE-UD، GBI Township، LEED-ND، IGBC Green Townships، GRIHA-LD، Green Star، و IUSAF بررسی و با سامانه مورد نظر در کشور ایران (IUSI) مقایسه شد. در این فرایند، تفاوت‏ها و شباهت‏های سامانه‏های ارزیابی منتخب از نظر نوع و میزان اهمیت شاخص با یک دیگر مقایسه شد. بر پایه نتایج تحقیق، چالش‏های شهرنشینی در کشورهای مختلف جهان بر اساس سطح توسعه یافتگی و وضعیت محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، و ژیوپلیتیک با یک دیگر متفاوت است. به علاوه، مهم‏ترین شاخص‏های سنجش پایداری شهرها در کشورهای توسعه یافته شامل انرژی، منابع و رفاه اجتماعی، محیط مصنوعی، هوشمندسازی، و محیط زیست شناسایی شد؛ درحالی که شاخص‏های با ارجحیت بالا در کشورهای در حال توسعه شامل برنامه‏ریزی و توسعه جامعه، مدیریت منابع زیرساخت، حمل ونقل، امنیت و اقتصاد محلی، اشتغال، و مهم‏تر از همه دسترسی به آب سالم تعیین شد. همچنین، یافته‏ های تحقیق حاضر حاکی از آن است که با بومی‏سازی سامانه ‏ها و شاخص‏های مربوط به ارزیابی پایداری برای هر کشور یا منطقه یا استان می‏توان به ارزیابی دقیق‏تری دست یافت که کمک شایانی در جهت برنامه ‏ریزی ‏های آتی با هدف پیشبرد اهداف توسعه پایدار به شمار می‏رود.

  کلیدواژگان: ایران، توسعه پایدار، سامانه ارزیابی، شاخص، مناطق شهری
 • معین شفیعی حق شناس*، هاشم داداش پور صفحات 73-86
  تجارت دریایی و به خصوص حمل ونقل کانتینری با رشد بالاتر نسبت به GDP جهانی، صادرات، و غیره آثار فراوانی بر ساختار فضایی مناطق و نواحی گذاشته است. بنادر نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. زیرا دروازه های اصلی ورود و خروج کالاها در یک سرزمین اند. در این پژوهش به بررسی ساختار و هم پیوندی بنادر شمال ایران (دریای خزر) با سایر بنادر کشورهای مجاور دریای خزر، به دلیل اهمیت فراوان حمل ونقل دریایی و اثرگذاری آن بر ساختار هم پیوندی فضایی کشور، پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور بررسی سیر تحول ساختار شبکه هم پیوندی فضایی بنادر شمال کشور در سطح محلی و فراملی، طی سال های 1368 تا 1398، تحلیل جریان جابه جایی مسافر و کالا بین بنادر دریای خزر در کشور با بنادر دریای خزر در سایر کشورها با کمک نرم افزار UCINET است. نتایج مطالعه نشان داد هم پیوندی کالا و مسافر استان های شمالی کشور (به طور عام) و بنادر دریای خزر در کشور (به طور خاص) در شرایط مناسبی قرار ندارد و عملا در حوزه ارتباطی بین ایران در دریای خزر با سایر کشورهای همسایه به جز در مواردی اندک و ناچیز (ارتباط روسیه با بندر امیرآباد) چندان بالا نیست و هم پیوندی فضایی سایر مرزهای کشور به خصوص سواحل جنوب از سواحل دریای خزر به مراتب بیشتر و بالاتر است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، ساختار فضایی، همپیوندی فضایی، دریای خزر
 • مریم قاسمی*، رقیه کلاته میمری، علیرضا معینی صفحات 87-113

  بدون شک عدم توجه به تخلیه جمعیتی آبادی ها می‏تواند عواقب جبران‏ناپذیری بر سکونتگاه‏های انسانی وارد آورد. بررسی و شناخت کم وکیف این موضوع می‏تواند به برنامه‏ریزان و تصمیم گیران در حوزه برنامه‏ریزی فضایی در ممانعت از تخلیه کامل جمعیتی سکونتگاه های روستایی کمک شایانی کند. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری آبادی های کمتر از 100 نفر سکنه در استان خراسان رضوی طی سه دهه (1365 1395) بودند. به منظور بررسی ابعاد فضایی از تحلیل فضایی محلی موران و به منظور بررسی جهت و محدوده پراکنش از تحلیل میانگین مرکزی و توزیع جهت‏دار استفاده شد. نتایج نشان داد در سرشماری‏های سال های 1365، 1375، 1385، 1395 به ترتیب 2/92، 1/90، 8/94، 7/79 درصد آبادی های تخلیه شده در دهه قبل جمعیتی کمتر از 100 نفر داشته‏اند. نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی موران نشان داد الگوی پراکنش آبادی های در معرض تخلیه طی سه دهه خوشه ای است. همچنین، نتایج تحلیل میانگین مرکزی و توزیع جهت‏دار نشان داد 68 درصد از آبادی‏هایی که در معرض تخلیه جمعیتی قرار دارند در محدوده بیضی قرار گرفته ‏اند و جز دهه 1365 1375 که جهت توزیع آبادی‏های در معرض تخلیه شمال غربی جنوب شرقی بوده در سایر مقاطع زمانی، یعنی 1375 1395، شمال شرق جنوب غرب بوده است.

  کلیدواژگان: تخلیه جمعیتی، سکونتگاه های روستایی، تحلیل فضایی، خودهمبستگی فضایی، استان خراسان رضوی
 • سعید زالی، پرهام پهلوانی*، بهناز بیگدلی صفحات 115-130

  در این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی زمانی قیمت مسکن در منطقه 5 شهرداری تهران و عوامل موثر بر آن بررسی شد. در این زمینه از داده های خرید و فروش مسکن در این منطقه در بازه سال های 1397، 1398، و 1399 برای مدل سازی قیمت مسکن استفاده شد. نتایج تحقیقات با استفاده از روش GTWR به دست آمد که در قیاس با روش های GWR و OLS نتایج بهتری را ارایه کرد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده در الگوریتم های OLS، GWR، و GTWR به ترتیب برابر با 759/0، 798/0، و 835/0 حاصل شد. روش GTWR از روش هایی است که می تواند ناهمگونی های فضایی زمانی موجود در داده های قیمت مسکن را مدل سازی کند. بر اساس نتایج به دست آمده متغیر نرخ ارز (قیمت دلار) بیشترین تاثیر را در مدل سازی قیمت مسکن دارد. پس از متغیر نرخ ارز، ویژگی های فیزیکی مسکن، همچون مساحت واحد مسکونی و عمر بنا، اهمیت بیشتری در مدل سازی قیمت مسکن دارند. در نهایت، سطح دسترسی به خدمات شهری همچون فاصله از مراکز درمانی، ورزشی، آموزشی، مذهبی، فضای سبز، بزرگراه، و ایستگاه های حمل ونقل شهری می‏توانند مدل سازی قیمت مسکن را بهبود بخشند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در صورت بهره بردن از قیمت دلار به عنوان متغیر مستقل می توان با دقت مناسبی به مدل سازی قیمت مسکن پرداخت.

  کلیدواژگان: تهران، رگرسیون وزن دار جغرافیایی، رگرسیون وزن دار جغرافیایی زمانی، قیمت مسکن، منطقه 5
 • فاطمه محمدیاری، محسن توکلی*، اردوان زرندیان صفحات 131-145

  تولید آب یکی از خدمات باارزش اکوسیستم است که به منزله فعالیتی کلیدی برای سلامت و مدیریت منابع آب لازم است. در این مطالعه، با استفاده از مدل Water yield نرم افزار InVEST عرضه و تقاضای آب در حوضه آبخیز ایلام مدل‏سازی شد. داده ‏های میانگین بارش سالیانه، تبخیر و تعرق سالیانه، عمق محدودکننده ریشه، آب در دسترس گیاه، نقشه کاربری اراضی، مصرف آب و برآورد کمیت آب تولیدشده، مرز حوضه، و زیر‏حوضه ‏های آبخیز ورودی‏ های این مدل هستند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در حوضه آبخیز ایلام سالیانه 45 میلیون متر مکعب آب تولید می‏شود و بیشترین و کمترین مقدار تولید آب به ترتیب در زیر‏حوضه‏ های ارغوان با 7 میلیون متر مکعب در سال و چالیمار با 802 هزار متر مکعب در سال است. بر اساس نتایج، تفاوت‏های عمده در عرضه و تقاضای آب در زیرحوضه‏ های این حوضه آبخیز وجود دارد. بنابراین برنامه‏ ریزان و سیاست‏گذاران باید در چیدمان آمایشی کاربری ‏ها به این موضوع مهم توجه داشته ‏باشند و استفاده پایدار از جنگل‏های غنی در زیرحوضه‏ های با عرضه بیشتر، مانند زیرحوضه ارغوان، را در دستور کار خود قرار دهند. نتایج ارایه شده در این پژوهش ضمن نشان دادن اهمیت مدل‏سازی تقاضای آب سطحی و استفاده از آن در سیاست‏ های کلان تخصیص آب، به مثابه یک دستورالعمل، می‏تواند به مدیران و برنامه ‏ریزان شهر ایلام در اتخاذ تصمیمات معقول در مدیریت اکوسیستم و استفاده صحیح از زمین در منطقه کمک کند.

  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، تقاضای آب، خدمات تولیدی اکوسیستم، عرضه آب، InVEST
 • موسی عابدینی*، مریم محمدزاده شیشه گران صفحات 147-163

  خورشید، به منزله منبع انرژی، سرآغاز حیات و منشا همه انرژی های دیگر شناخته شده است. تابش جهانی خورشید یکی از سازه های بنیادین هر گستره اقلیمی شمرده می شود. از این رو، شناخت ویژگی ها و نیز پیش بینی این سازه های اساسی تاثیر زیادی در برنامه ریزی های وابسته به انرژی دارد. استفاده از تصاویر ماهواره‏ای و مدل های سنجش از دور ابزاری مناسب و کم هزینه برای تخمین تابش خورشیدی در سال های اخیر بوده است. جهت انجام دادن این پژوهش، از تصاویر سال 2020 ماهواره لندست 8 سنجنده OLI و سنجنده TIRS و الگوریتم سبال استفاده شد. از نرم‏افزارENVI  جهت تصحیحات هندسی، اتمسفری، و رادیومتریک تصاویر ماهواره ای و همچنین اجرای محاسبات مربوط به مدل سبال و از نرم افزار ArcGIS جهت ایجاد پایگاه داده، تحلیل های مکانی، عملیات کارتوگرافیکی، و در نهایت اجرای مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد میانگین بیشترین تابش موج کوتاه ورودی به میزان 862 وات بر متر مربع در تاریخ 09/08/2020 و میانگین کمترین مقدار در تاریخ 28/10/2020 به میزان 368 وات بر متر مربع بوده است. این در حالی است که بیشترین مقدار تابش خالص در تاریخ 06/06/2020 به میزان 901 کیلومتر و کمترین مقدار در تاریخ 10/09/2020 به میزان 19 کیلومتر محاسبه شده است. تفاوت در مقدار تابش خالص رسیده به زمین در منطقه مورد مطالعه ناشی از تفاوت زاویه تابش خورشید و تعداد ساعات آفتابی در ماه های مختلف سال است. در نهایت می توان نتیجه گرفت تابش خورشیدی در منطقه در سال مورد بررسی پتانسیل لازم را برای اجرای طرح‏های فتوولتاییک خورشیدی دارد.

  کلیدواژگان: الگوریتم سبال، انرژی تابشی خورشید، سنجش از دور، شهرستان ساوجبلاغ
 • حجت شیخی*، رضا ملک محمدی صفحات 165-186

  گسترش سریع شهرها به دلیل تغییرات گسترده در کاربری و پوشش سطح زمین اثرات منفی زیادی بر کیفیت زیست‏محیطی در سطح جهان داشته است؛ ازجمله: کیفیت هوا، افزایش دما، تغییرات چشم‏انداز و همچنین تبدیل زمین‏های کشاورزی به اراضی بایر که منجر به از بین رفتن تنوع زیستی می‏شود. ازآنجاکه تغییرات کاربری اراضی در سطوح وسیع و گسترده صورت می‏گیرد. تکنولوژی سنجش از راه دور ابزاری ضروری، کارآمد و با ارزش، جهت پایش تغییرات می باشد. در این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع، بررسی تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی مکانی دمای سطح زمین در اراضی شهری در یک دوره زمانی 30 ساله (2020 - 1990) با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شبیه‏ سازی تغییرات با استفاده از مدل شبکه عصبی آرتمپ فازی در شهر ایلام انجام شد. نیز، از سنجنده‏ های (TM, OLI, ETM) ماهواره لندست، ‏‏برای بررسی تغییرات طولی و فضایی (LST) در شهر ایلام استفاده شد. برای تهیه نقشه کاربری اراضی از روش طبقه‏ بندی پیکسل پایه برای تمامی دوره ‏ها (1990 1995 2000 2005 2010 2015 و 2020) و از نرم‏ افزار‏های (ENVI) و (Ecognitio) استفاده شد و سپس با الگوی (NDVI) و (LST) تخمین زده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در اکوسیستم شهر ایلام مقادیر (NDVI) نسبتا متوسطی وجود دارد، میانگین دمای سطح کاربری مسکونی در ماه خرداد نیز برابر با 80/35 درجه سانتی‏گراد می باشد و میزان دمای سه کاربری باغ، و کشاورزی و سایر کاربری‏ها (اراضی بدون پوشش) به ترتیب برابر با 33/32 و 25/37 و 46/38 است که مهم‏ترین کانون کمینه آن مناطق با پوشش سبز و مرتفع هستند و در سطح شهر نیز بلندمرتبه‏ سازی و سایه ‏اندازی ساختمان‏ها در سطح شهر، استفاده از مصالح با جذب حرارتی کمتر، همچون ایزوگام، و مبلمان و فضای سبز شهری، و همچنین آلودگی هوا سبب جذب ‏کمتر انرژی می‏شوند. از طرف دیگر، توزیع فضایی (NDVI) هم سو با مقادیر (LST) بوده است. با توجه به این پژوهش، مساحت کاربری‏ها نشان می‏دهد که کاربری اراضی مسکونی، در روش شبکه عصبی فازی از 18/19 درصد در سال 1990 به 35/39 درصد در سال 2020 رسیده ‏‏است که نشان دهنده رشد و توسعه شهر می باشد. از سوی دیگر، کاربری باغ از 64/8 درصد در سال 1990 به 49/3 درصد در سال 2020 رسیده که می‏توان علت این کاهش را توسعه فضای شهری دانست.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، سنجش از دور، NDVI، LST، شهر ایلام
|
 • Mohsen Godarzi *, Ebrahim Hajiani Pages 1-17
  Dou to the special importance of land use in Iran and the passage of over one year from the enactment and communication of National Land Use Document in March 2020 and the concerns about the practical steps to implement the provisions of National Land Use Document by executive organizations, the main question of this study is that in the light of the roles of related actors, how will this document be implemented? The research methodology of this study was actor-oriented, and the project was carried out based on exploratory and expert-based methods. Data were collected from 23 experts of Iran’s land use domain using a questionnaire. The data was analyzed using MACTOR futurology software. The results showed that from among the initial 33 effective actors in the Document implementation, 13 actors were selected as the main actors by the expert panel. It was observed that so far, no strong will has existed in those main actors to implement the National Land Use Document, and they don’t seem to be motivated to so in near future. In other words, the Document content and the potential of supervisory organizations are not so mandatory to force the main actors responsible for the implementation of the Document to put it into practice. Therefore, it is predicted that in future, the implementation of the Document will face serious challenges from institutions and actors. It is necessary for the responsible institutions (Planning and Budget Organization as well as Supreme Council of Land Use) to seriously follow up, make effective communications, bring about strong institutional combabilities among actors, and ask all implementing organizations to work in order to pave the ground for the formation of national will to implement the National Land Use Document as soon as  possible.
  Keywords: Land management, Futurology, Actor-Based Analysis, National Land Management Document
 • Keramatollah Ziari *, Seyed Abbas Rajaei, Ahmad Pourahmad, Hossein Mansourian, Mahmoud Edalati Ranjbar Pages 19-32

  Urbanism in the world has had a great role in the formation of the concept of urban area. A high ratio of urban population resides in metropolitan areas, and the advancement of transportation and HSR network has changed the concept and dimensions of urban areas. As most of the analyses of urban area development through HSR has been limited to economic studies, this study set out to pay attention to the geographical concept of area and the effects of HSR as a strong policymaking tool in use. In this article, the systematic literature review based on keywords was used to extract the related articles from the most authoritative scientific websites, and then based on the evaluation of abstract, methods, and results sections of the articles, 75 papers published between 1938 to 2022 were selected as the sample. Then, attention was paid to the background and process of the evolution of attitudes and conceptualizations of urban area from the beginning till now. The metropolitan area is discussed based on analytical and normative approach at urban, regional, national, and global levels. With the connection of metropolitan centers to high speed access networks, polycentric development occurs. High speed rail (HSR) has the potential to help evolve the urban network, bring about urban area integrity, and develop new centers. The conceptual explanation of the strategy of creating polycentric metropolitan areas through the expansion of HSR can help expand the connect metropolitan areas, enhance integrity, create specialized cities, creatively use space organization plans, and solve part of the developmental issues.

  Keywords: institutional regions, urban region, polycentricity, HSR
 • Hedayat Darvishi, Maryam Sojoodi * Pages 33-51

  The integrated endogenous regional model as favorable locative-spatial consequences and brings about balanced regional development in various dimensions. Due to the applied nature of this study, its objective as to examine the locative-spatial consequences derived from the integrated endogenous regional development model. Then, the strategic question revolved around the effects and consequences of the aforementioned model. To answer this question, the comparative strategy based on quantitative methodology was used. The statistical population of the study was comprised of the scientific and administrative elites and experts in Lorestan Province of Iran (Selseleh city), from among whom 30 participants were selected systematically and based on sampling logic. Data analysis was done through inferential statistics based on the measurement model fitness indicators and structural modeling in SmartPLS software. The results showed that measurement model indicators of “endogenous integrated model” and “spatial evolution” confirmed the measurement model of the study. In the structural model of the study, the accuracy of the relationship between structural variables / latent variables of the study based on T value was assessed and confirmed. Moreover, based on R2 confident of determination and F2 effect size measure, the strength and effect of the relationship between “endogenous integrated model” and “spatial evolution” was confirmed. In addition, the general goodness of fit (GOF) showed that the model had a strong fitness and the data confirm the experimental model of the study.

  Keywords: endogenous pattern, Regional Development, spatial evolution, Selseleh
 • Solmaz Amoushahi, Abdolrassoul Salmanmahiny *, Hossein Moradi, AliReza Mikaeili Tabrizi, Carmen Galán Pages 53-71

  Today, the expansion of urbanism has led to many problems for various countries in the world, especially developing countries. Iran is one of the developing countries that in recent years has faced numerous damages due to population increase, especially in urban areas. In recent years, countries in the world have tried to overcome the problems deriving from unsustainable urbanism via using sustainable urban development. Accordingly, the authors carried out this study to determine the similarities and differences among sustainability evaluation systems existing in developing and developed counties and explain the needs of developing countries, like Iran, to improve management of urban areas. Therefore, in the study at hand, the global urban sustainability indicators such as BREEAM Community، CASBEE-UD، GBI Township، LEED-ND، IGBC Green Townships، GRIHA-LD، Green Star, and IUSAF were examined and were compared with the intended system in Iran (IUSI). In this process, the similarities and differences of selected evaluation systems were compared with each other in terms of type and importance level of indicators. The obtained result showed that the urbanism challenges in various countries in the world are different based on the development level and environmental, social, economic, and geopolitical conditions. In addition, the most important indicators of urban development measurement in developed countries were identified as energy, resources and social welfare, smartening, and environment, while the prioritized indicators in the developing countries were determined to be planning and developing the society, managing infrastructure resources, transportation, local security and economy, employment, and – mostly importantly – access to healthy water. Moreover, the findings of this study indicate that via localization of the systems and indicators related to sustainability evaluation for every country, region, or province, a more precise evaluation can be attained. This can offer great assistance to future planning to advance the sustainable development goals.

  Keywords: Sustainable Development, Urban areas, indicators, Sustainability tools, Iran
 • Moien Shafie Haghshenas *, Hashem Dadashpoor Pages 73-86
  With a growth rate higher than global GDP, exports, etc., Marine business (especially container transport) has had great effects on the spatial structure of different regions and areas. Ports have an important role in this regard, because they are the main gates of goods import and export in a country. This study explores the structure and interconnection of Iran’s northern ports (on Caspian  Sea) with the ports of other countries neighboring Caspian  Sea due to the great importance of marine transportation and its effectiveness on Iran’s spatial structure interconnection. In order to examine the evolution of the spatial interconnection network structure of Iran’s northern ports at local and international level between the years 1989 to 2019, the model used in this study analyzed the passenger and goods transportation among Caspian  Sea ports of Iran and those of other countries around Caspian  Sea using UCINET software. The results showed that the interconnection of goods and passenger transportation in Iran’s northern provinces (in general) and Iran’s ports on Caspian  Sea (in particular) is not in good conditions. In fact, the connection between Iran and other countries neighboring Caspian  Sea is not so high except for scarce, insignificant cases (i.e., connection with Russia through Amirabad port), and the spatial interconnection of other borders of Iran, especially the southern coastline, is much higher than that of Caspian  Sea coastline.
  Keywords: The Caspian Sea, sea transport, Spatial structure, spatial interconnection
 • Maryam Ghasemi *, Roghayeh Kalateh Meymari, Alireza Moeini Pages 87-113

  Inevitably, inconsideration of the population evacuation of villages can have irreparable consequences for the human settlements. Analysis and identification of the qualities of this issue can greatly help planners and decisionmakers in the spatial planning domain to prevent full evacuation of population from rural settlements. The study at hand was an applied research project done using descriptive-analytical approach. The statistical population comprised of villages with less than 100 residents in Khorasan Razavi province from 1986 to 2016. Moran’s local spatial analysis was used to investigate the spatial dimensions, and arithmetic mean and skewed distribution were used to examine the direction and range of distribution. The results showed that in the 1986, 1996, 2006, and 2016 censuses, 92.2, 90.1, 94.8, and 79.9 percent of the villages evacuated in the previous decade have had lower than 100 residents. The results of Moran’s spatial autocorrelation analysis demonstrated that the distribution pattern of villages on the threshold of evacuation during these three decades is cluster-like. Moreover, the results of arithmetic mean and skewed distribution indicated that 68 percent of the villages that are on the threshold of population evacuation are within the oval domain, and except for the 1986-1996 period – when the distribution direction of villages on the threshold of evacuation has been northwest-southeast, the direct has been northeast-southwest from 1996 to 2016.

  Keywords: Population Evacuation, rural settlements, Spatial Analysis, Spatial autocorrelation, Khorasan Razavi province
 • Saeed Zali, Parham Pahlavani *, Behnaz Bigdeli Pages 115-130

  In this study, the spatial-temporal distribution analysis of housing prices in District 5 of Tehran Municipality and the factors effective on it were investigated. To this end, the data related to housing buying and selling in this district in the years 2018, 2019, and 2020 were used to model the housing price. The results were obtained using GTWR method, which gave in a better measure compared to GWR and OLS methods. The adjusted coefficient of determination in OLS, GWR, and GTWR algorithms were found to be 0.759, 0.798, and 0.835, respectively. GTWR is a method that can model the spatial-temporal heterogeneities that exist in the housing price data. Based on the obtained results, the currency exchange rate (dollar to rial) has the highest effect on modeling housing prices. After that, the physical characteristics of housing – such as its footage and age – are important in modeling housing prices. Finally, the access rate to urban services – such as distance to hospitals, sports centers, educational centers, religious sites, green space, highways, and urban public transportation stations – can improve the modeling of housing prices. The findings of this study show that using dollar-to-rial exchange rate as the independent variable, we can model the housing price with a proper precision.

  Keywords: Tehran, Geographically weighted Re-gression, Geographically, temporally weighted regression, Housing prices, District 5
 • Fatemeh Mohammadyari, Mohsen Tavakoli *, Ardavan Zarandian Pages 131-145

  Water provision service is one of the most valuable ecosystem services that is important as a key service for the healthfulness and management of water resources. In this study, using the Water Yield model of InVEST software, the water supply and demand in Ilam watershed was modeled. The data related to average annual precipitation, annual evaporation and transpiration, root limiting depth, water available for plants,  land use map, water consumption and estimation of water provision quantity, basin boundary, and subbasins of the watershed were the inputs of this model. The results of model application showed that in Ilam watershed, 45 million cubic meters of water provided annually, with the highest and lowest water provision volumes being in Arghavan (7 million cubic meters) and Chalimar (802 thousand cubic meters) subbasins, respectively. According to results, there are great differences in the water supply and demand in the subbasins of this watershed. Therefore, planner and policymakers should pay attention to this important issue in the layout of land uses and foresee sustainable use of rich forests in the high yield subbasins such as Arghavan subbasin. The results provided in this study, along with showing the importance of modeling surface water demand and its used in macro-policies of water allocation, can function as a guideline and help the managers and planners of Ilam city to adopt reasonable decisions in managing ecosystem and correctly using land in this area.

  Keywords: Ecosystem Provision Services, Land Use Change, Water supply, Water demand, InVEST
 • Mousa Abedini *, Maryam Mohammadzadeh Shishehgaran Pages 147-163

  As the main source of energy, the sun is the origin of life and the root of every other known energy. The global radiation of sun is one of the fundamental structures of any climatic range. Thus, knowing the qualities and predicting these fundamental structures have a great effect on energy-based plannings. The use of satellite images and remote sensing models have been used as suitable and cheap means to estimate solar radiation. In this study, the 2020 year images of Landsat 8 satellite, OLI sensor, TIRS sensor, and SEBAL algorithm were used.   ENVI software was used to make geometric, atmospheric, and radiometric modifications of the satellite images and execute SEBAL model calculations, and ArcGIS was used to create database, conduct locative analyses, carry out cartographic operations, and implement the model. The obtained results showed that the average of highest short-wave incoming radiation has been 862 watts per square meter on August 9, 2020, and the lowest value has been 368 watts per square meter on October 28, 2020. Nonetheless, the highest absolute radiation value has been 901 kilometers on June 6, 2020, and the lowest value has been 19 kilometers on September 10, 2020.  The difference in the absolute radiation values received by earth in the area under study is due to the difference in the sun’s radiation angle and the number of sunny hours in different months of the year. Finally, it can be concluded that the solar radiation in the region in the year under study has the potential to execute solar photovoltaic plans.

  Keywords: Solar radiant energy, SEBAL algorithm, Remote sensing, Savjablag Plain&rsquo _
 • Hojat Sheikhi *, Reza Malekmohamadi Pages 165-186

  Due to the vast changes it brings about in the land use and land cover, the rapid expansion of cities has had many negative effects on the environmental quality at global level. Examples include air quality, increased temperature, changes in perspective, and the alteration of agricultural lands into barren lands that leads to the loss of biodiversity. Since land use changes happen at extensively, remote sensing technology is a necessary, efficient, and valuable means to monitor changes. In this study, the effect of land use changes on the temporal-spatial patterns of land surface temperature in the urban lands of Ilam city in a 30-year period (1990-2020) was examined using Landsat satellite images and simulation of changes using fuzzy ARTMAP neural network model. Landsat satellite sensors (TM, OLI, ETM) were used to investigate the longitudinal and spatial changes (LST) in Ilam city.  To provide the land use map, the pixel-based classification for all periods (1990-1995-2000-2005-2010-2015-2020) was applied using ENVI and Ecognitio software packs and then estimations were made using NDVI and LST models. The results showed that Ilam city ecosystem has moderate levels of NDVI. The average temperature of residential land use level in June is 35.8 degrees centigrade, and the temperatures of three land uses of horticulture, agriculture, and other uses (uncovered lands) were 32.22, 37.25, and 38.46, respectively, with the main lands with the minimum temperature being green highlands. In city, existence of high rise buildings and building shading, use of materials with less heat absorption such as Isogam, urban green space and furniture, and air pollution lead to lesser absorption of energy. On the other hand, the spatial distribution of NDVI was aligned with LSP values. The results regarding land use areas using fuzzy-neural network show that residential land uses has risen from 19.18 percent in 1990 to 39.35 percent in 2020, which shows the city expansion and development. On the other hand, the horticultural land use has declined from 8.64 in 1990 to 3.49 in 2020, which can be attributed to the development of urban space.

  Keywords: Land use, remote sensing, NDVI, LST, the City of Ilam