فهرست مطالب

مجله جغرافیا و روابط انسانی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 43
|
 • بهرام ایمانی، محمد مولایی، اسلام حسین پور صفحات 1-22

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوی پراکنش شهرک‌های صنعتی و ساماندهی آن در استان قزوین می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که در ابتدا به شناسایی الگوی توزیع شهرک‌های صنعتی استان قزوین پرداخته و سپس معیارهای ساماندهی شهرک‌های صنعتی با توجه به پیشینه مطالعاتی استخراج گردید. به منظور ارزش‌گذاری معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد و در نهایت با استفاده از تکنیک منطق فازی فضاهای مناسب جهت استقرار شهرک‌های صنعتی جدید پیشنهاد گردید. در واقع روی هم گذاری فازی لایه‌ها، نقشه ساماندهی شهرک‌های صنعتی را به‌دست داد. نتایج نشان داده است که به‌کارگیری منطق فازی به همراه تحلیل فضایی GIS توانسته است به‌عنوان ابزاری کارآمد در پهنه‌بندی ساماندهی شهرک‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری شهرک‌های صنعتی در نزدیکی راه ارتباطی و دوری از گسل به‌خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات رسانده است.

  کلیدواژگان: شهرک صنعتی، ساماندهی، تحلیل فضایی، آمایش سرزمین، قزوین
 • سامان صلواتی، محمدرضا پورمحمدی صفحات 23-47

  مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان و جزیی کلیدی در توسعه‌ی پایدار جامعه است. در کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های متنوعی برای تامین مسکن، بویژه برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. که تاکنون بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، برنامه‌های متفاوتی با عنوان «راهکار» جهت رفع معضلات مسکن شهری در دستور کار قرار گرفته است. اما این طرح‌ها طبق اظهارات کارشناسان تنها مسکنی برای زخم متورم این مردم بوده است؛ بر همین اساس هدف این پژوهش، شناسایی پیشران‌های کلیدی برای برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم‌درآمد در ناحیه منفصل شهری نایسر (در شهر سنندج) می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به مولفه‌های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد و از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها و شاخص‌ها استفاده شده است. سپس پرسشنامه‌ی نیمه‌ساختاریافته بین 40 کارشناس متخصص و خبره در حوزه‌ی مسایل شهری توزیع شد. و داده‌های بدست آمده از طریق نرم‌افزار MICMAC تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم شهری بخصوص در بخش مسکن موجود در ناحیه منفصل شهری نایسر (در شهر سنندج) شرایط ناپایداری را سپری می‌کند. همچنین بر اساس تحلیل‌های انجام گرفته در نهایت 15 عامل به عنوان پیشران‌های کلیدی برای تامین و بهبود وضعیت مسکن مورد نیاز برای قشر کم‌درآمد و ضعیف محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند که در این میان نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی پررنگ‌تر می‌باشند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی مسکن، اقشار کم درآمد، آینده پژوهی، ناحیه منفصل شهری نایسر (سنندج)
 • مهدی ستایش منش صفحات 48-69

  گردشگری علاوه بر اینکه امروزه یکی از پویا ترین بخش‌های اقتصادی است که در بخش عمدهای از کشورها نقش موثری در ارتقا تولید ناخالص داخلی، اشتغال آفرینی و توزیع درآمد دارد. با پدیده آوردن تفاهم متقابل میان ملت‌ها به پیشبرد و استواری صلح جهانی کمک‌های شایسته‌ای می‌کند. دولت ها برای رسیدن به این آرمان بشری تلاش و کوشش‌های فراوانی برای تحقق صلح و امنیت جهانی معطوف داشته و همواره در سیاست گذاری ها و تصممیم سازی ها، توسعه گردشگری را به عنوان پویاترین فعالیت‌ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عصر حاضر با قدرت نرم و نیروی سیال و پرنفوذ خود که در تولید صلح و امنیت و تفاهم و درآمد کشورها و پیوند دولت ها و ملتها به یکدیگر تاثیرگذار می باشد هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات سیاسی، گردشگری می باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی- کتابخانه ای– می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که گردشگری باعث تقویت صلح- امنیت. افزایش غرور ملی- انسجام ملی- افزایش دیپلماسی عمومی- ایجاد ثبات سیاسی میان کشورها- ارایه تصویر مثبت از کشور میزبان می شود.

  کلیدواژگان: گردشگری، امنیت- صلح، ثبات سیاسی، دیپلماسی
 • سروش امامی تاج الدین صفحات 70-85

  وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با نفوذ فرهنگ ها و کجرفتاری های شهری در مناطق روستایی کشور نیز افزایش یافته است. بهترین راه برای مقابله با این آسیب های اجتماعی استفاده از آموزه های اسلامی جهت مقابله با این معضلات اجتماعی است و همچنین می توان از دین و راهکارهای پیشگیری آن جهت پیشگیری از جرام و آسیب های اجتماعی استفاده نمود. انتشار و تبلیغ آموزه های اسلامی از این جهت دارای اهمیت می باشد که اسلام دین هدایت است و آموزه های اسلامی می تواند چون چراغی برای افراد جامعه راه درست را از بی راهه ها و مسیرهای انحرافی مشخص نماید و افراد را از مسیرهای منتهی به گناه و تباهی به سوی راه حق هدایت نماید. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که برای جمع اوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و کار میدانی به وسیله پرسشنامه می باشد. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. در نهایت تحلیل و آنالیز داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد، دین و آموزه های اسلامی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می گردد و در کاهش جرایم در مناطق روستایی موثر است. با استفاده از آموزه های اسلامی و راهکارهای پیشنهادی آن در راه کاهش آسیب های اجتماعی گام برداشت که به سبب آن امنیت و آرامش برای مردم جامعه به ارمغان می آید.

  کلیدواژگان: دین و معنویت، آموزه های دینی، آموزه های اسلامی، آسیب های اجتماعی، پیشگیری از جرم
 • ولی نعمتی، بهروز نظافت تکله صفحات 86-109

  زمین گردشگری (ژیوتوریسم) یکی از حوزه‌های رو به رشد و توسعه صنعت گردشگری به‌حساب می‌آید. که در ارتباط با شکل‌ها و نیروهای ژیومورفولوژیکی می‌باشد. با توجه به توسعه فزاینده این بخش از صنعت توریسم بحث بازاریابی و رقابت‌پذیری جزو موضوعات جدید و جدی در این رشته به‌حساب می‌رود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل رقابت‌پذیری ژیوتوریسمی شهرستان نیر می‌باشد. شناسایی نقاط قوت و ضعف می‌‍تواند به ارتقای توان رقابت‌پذیری ژیوتوریسم شهرستان نیر کمک نماید. در این تحقیق از مدل پاوولوا استفاده شد. این مدل مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. نتایج حاکی از این است که در بین فاکتورهای مثبت سه فاکتور امکانت آبگرم درمانی با درصد وزنی 95/19، سایت‌های هیدروژیولوژیکی با درصد وزنی 06/18، مناطق حفاظت شده با درصد وزنی 11/11 مهم‌ترین فاکتورهای مثبت در توان رقابت‌پذیری شهرستان نیر به حساب می‌آیند. در بین فاکتورهای منفی نیز عدم وجود زیرساخت‌های مناسب با درصد وزنی 43/21، کسری بودجه برای توسعه منطقه با درصد وزنی 64/19 و توسعه غیرمفهومی ژیوتوریسم با درصد وزنی 86/17 جزو موثرتررین فاکتورهای منفی بر رقابت‌پذیری گردشگری شهرستان نیر محسوب می‌شوند. نتایج نسبت رتبه‌بندی نشان می‌دهد که فاکتورهای مثبت درصد وزنی 25/56 را کسب نموده و فاکتورهای منفی نیز درصد وزنی 75/43 را به خود اختصاص دادند. بر این اساس نسبت رتبه‌بندی رقابت‌پذیری گردشگری شهرستان نیر برابر 67/1 است که در گروه طبقه‌بندی خوب قرار می‌گیرد. بنابراین نتیجه گیری میشود که وجود نقاط ضعف جدی در برخی از زمینه‌های گردشگری در شهرستان نیر از قبیل کافی نبودن و یا توزیع فضایی نامطلوب زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی باعث شده است که شهرستان نیر از نظر رقابت‌پذیری زمین‌گردشگری در طبقات عالی قرار نگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی فاکتورهای موثر بر اقتصاد گردشگری نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پتانسیل گردشگری، ژئوتوریسم، رقابت پذیری، شهرستان نیر
 • عبدالجبار پزاوه صفحات 110-127

  بخش وسیعی از کشور ما به علت قرار گرفتن در کمربند بیابانی دنیا دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است و به این علت بارش کمی (یک سوم بارش متوسط جهان) دریافت می کند که این میزان بارش کم نیز در سال های مختلف دارای توسانات شدیدی است. خشکسال پدیده ای است که هرچند سال یکبار، در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نقاط مختلف جهان به وقوع می‌پیوندد و چنانچه کشاورزی نتواند در برابر این پدیده مقاومت کند، قحطی رخ می‌ دهد. برای پایش خشکسالی از شاخص های متعدد به عنوان شاخص های خشکسالی در سراسر جهان استفاده می شود. در این پژوهش از شاخص SPI برای بررسی خشکسالی و ترسالی های شهرستان چابهار استفاده شده است. برای انجام این پژوهش و با هدف تحلیل بارش و تعیین سال های خشک و مرطوب از داده های ماهیانه بارش ایستگاه هواشناسی سینوپتیک چابهار در یک دوره 34 ساله (2018-1985) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در 6 ماه از سال یعنی از ماه دسامبر تا پایان ماه می بیشتر سال ها خشکسالی اتفاق افتاده است و وضعیت خشکسالی ها ملایم، یعنی از نوع خفیف می باشند. همچنین در 6 ماه از سال یعنی از ماه ژوین تا پایان ماه نوامبر وضعیت شهرستان چابهار در شرایط نرمال قرار دارد و در این بخش از سال هیچ گونه خشکسالی رخ نداده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد تعداد ترسالی های چابهار کمتر از خشکسالی ها هستند، اما بر خلاف خشکسالی ها در همه ماه های سال به استثنا ماه می، به وقوع پیوسته‌اند و ماه ژانویه با 10 سال ترسالی، 13 سال خشکسالی و 11 سال شرایط نرمال، پر نوسان ترین ماه سال می‌باشد. همچنین سال های 1997، 2007 و 2008 مرطوب ترین سال ها در طی دوره مورد بررسی بوده اند.

  کلیدواژگان: شاخص SPI، خشکسالی، ترسالی، چابهار
 • مهدی فروتن، برومند صلاحی صفحات 128-146

  در جهت اجرای این تحقیق از داده‌های پارامتر بارش و سرعت و جهت باد روزانه و سه ساعته برای دوره زمانی 13 ساله (2009-2021) برای 11 ایستگاه سینوپتیکی اردبیل استفاده گشت. بر حسب صدک 95% روز‌های فرین برای هر ایستگاه به دست آمد. برای تحلیل آماری و همدیدی شرط انتخاب روز نماینده برای هر ایستگاه وقوع همزمانی بارش و باد حدی ملاک قرار گرفت و به علت رعایت اختصار به تحلیل یک واقعه در ایستگاه مشکین‌شهر پرداخته شد. با استفاده از داده NETCDF ماهواره TRMM تراکم بارش در نرم‌افزار GIS نمایش داده شد و با نرم‌افزار گلباد جهت باد نشان داده شد هم‌چنین با استفاده از داده‌های NCEP نقشه‌های سینوپتیکی ترسیم گردید نتایج آماری برای ایستگاه مشکین‌شهر نشان داد بیشینه فراوانی باد با 56% در فصل زمستان و اسفند ماه رخ داده که اغلب از سمت جنوب وارد شهر شده است اما بیش‌تر بارش در فصل بهار با (41%) و ماه اردیبهشت پر‌بارش‌ترین ماه بوده است. نتایج تحلیل همدیدی نشان داد سیستم حاکم بر روی منطقه مورد مطالعه کم‌فشار روی دریاچه آرال بوده و شرایط چرخندی صعود هوا را در پی داشته است. در شرق دریای مدیترانه و شمال دریای سیاه سامانه‌های پر‌فشاری تشکیل یافته و با حرکت برونگرد خود باعث هدایت جریانات غربی به سمت منطقه شده است. هم‌چنین منطقه مورد مطالعه در جلوی محور فرود غرب ایران قرار گرفته و چرخندگی مثبت هوا منجر به تقویت واگرایی در وورد‌سپهر شده است. سرعت حرکت افقی هوا به سرعت رود‌باد رسیده و با در بر داشتن رطوبت دریای مدیترانه مقدار 2/1 گرم در کیلو‌گرم رطوبت را بر آتمسفر منطقه تزریق نموده است. پیامد آن تشکیل هسته‌هایی از آب قابل بارش به میزان 8 کیلو‌گرم در یک متر‌مربع و هسته‌ای از همگرایی رطوبت در شمال‌غرب ایران بوده و وزش شرق‌سوی باد‌های غربی باعث شار آن به سمت منطقه مطالعاتی شده است.

  کلیدواژگان: Trmm، گلباد، تحلیل آماری و همدیدی، اردبیل
 • معصومه جلیلی، باقر عسگرنژاد نوری، ولی نعمتی، عادله دهقانی قهنویه صفحات 147-168

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رفتارهای مخرب مشتریان بر واکنش کارکنان از جمله ترک خدمت، رضایت شغلی کارکنان خط مقدم با در نظر نقش تعدیلگر رویکرد رفتاری مدیران و همکاران در آژانس-های گردشگری شهر تهران می‌باشد. مطالعه پیش‌رو جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی- روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری کلیه آژانس‌های مسافرتی شهر تهران که به‌نوعی درگیر با گردشگران و مشتریان می‌باشند. برای این منظور تعداد 400 پرسشنامه پخش گردید که 384 پرسشنامه جمع‌آوری شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد به صورت غیرحضوری استفاده شده است و داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. رفتارهای مخرب مشتریان بر احساسات شغلی (ناهماهنگی عاطفی و فرسودگی عاطفی) کارکنان تاثیر دارد و همچنین احساسات شغلی کارکنان بر قصد ترک شغل و رضایت شغلی تاثیر مستقیم دارد. بر اساس نتایج بدست آمده می‌‌توان گفت که رفتارهای مخرب مشتریان باعث افزایش ترک شغل و کاهش رضایت شغلی کارکنان می شود. رویکرد رفتاری مدیران، استفاده از هوش هیجانی و مشتری‌مداری به دنبال خنثی‌سازی این احساسات منفی در کارکنان و مشتریان باشند. همچنین باید در رویکرد رفتاری همکاران نیز همکاری را افزایش و رقابت ناسالم را کاهش داد. رفتارهای مخرب مشتریان می‌تواند بر احساسات منفی کارمندان اثرگذاشته و با درنظر داشتن اثر تعدیلگری هوش هیجانی، مشتری مداری، همکاری، رقابت باعث واکنش‌های رفتاری از جمله ترک شغل و رضایت شغلی شود.

  کلیدواژگان: رفتار مخرب مشتریان، قصد ترک شغل، رضایت شغلی، رویکرد رفتاری مدیران، رویکرد رفتاری همکاران
 • فاطمه نعمتی جوزقانی، وحید ریاحی صفحات 169-188

  روستاها اساس حیات اجتماعی کشور هستند و نقش مهمی در امنیت غذایی و توزیع جمعیت و تولید محصولات کشاورزی دارند. اهمیت روستاهای مرزی به دلیل مبادلات تجاری خارجی دو چندان است ازین رو مقاله حاضر به سنجش وضعیت شاخص های امنیت اقتصادی-اجتماعی در نواحی روستاهای مرزی (مورد مطالعه: شهرستان تایباد) پرداخته است. هدف تحقیق شناسایی مولفه های امنیت و سنجش وضعیت این مولفه ها در روستاهای مرزی شهرستان است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق روستاهای مرزی شهرستان تایباد هستند که در فاصله 15 کیلومتری با مرز افغانستان قرار دارند که عبارتند از روستاهای محمد آباد، محسن آباد ، قومی، فرزنه، دوغارون و حاجی آباد که تعداد خانوارآنها براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395برابر با1266 خانوار بوده است و انتخاب نمونه به صورت اشباع نظری انجام شده و تعداد 100 پرسشنامه از سوی جامعه محلی محلی پر شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که، شاخص اقتصادی با ضریب 2.12 و شاخص اجتماعی با ضریب 2.96 بوده است. در این بین مولفه اشتغال با میانگین 2.65 در شاخص اقتصادی و مولفه تعلق مکانی با میانگین3.56 در شاخص اجتماعی بالاتر از سایر مولفه ها بوده است همچنین در بین روستاهای مورد مطالعه روستای محسن آباد در بالاترین وضعیت و روستای قومی در پایین ترین وضعیت امنیتی قرار دارند.

  کلیدواژگان: نواحی روستایی، روستاهای مرزی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، شهرستان تایباد
 • علی رحیمی، فاطمه عباسیان صفحات 189-210

  فضای سبز بخشی از کاربری‌های عمومی هر شهر را تشکیل داده و دارای ابعاد مختلفی از جمله کارکرد زیست محیطی، کارکرد ترافیکی، کارکرد گردشگری و کارکرد زیباشناختی است. با توجه به اهمیت این کاربری در حیات و زندگی شهری هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی پارکها و بوستانها در منطقه 1 کلانشهر تهران به عنوان یکی از مناطق پر رفت و آمد و پویای شهر تهران و قطب گردشگردی شهر تهران است. روش تحقیق این مقاله بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی پایه گذاری شده است و از ابزارهای تحلیل تیسن و نزدیکترین همسایه و مدل سنجش سطح جذابیت استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در سطح منطقه 1 کلانشهر تهران بصورت کلی و در سطح نواحی دهگانه به لحاظ سرانه فضای سبز و پارک با استناد به استانداردهای مستخرج، کمبودهایی وجود دارد. در واقع سرانه فضای سبز محاسبه شده در سطح منطقه 1 کلانشهر تهران 3.65 مترمربع محاسبه شده است در حالی که سرانه پیشنهادی 12 متر مربع میباشد. نتایج حاصل از مدلهای تحلیل فضایی تحلیل تیسن و نزدیکترین همسایه نشان داد که توزیع و پراکندگی پارکها و بوستانها از الگوی منظمی برخوردار نبوده تصادفی بوده و به لحاظ شعاع عملکردی پارکهای محلهای و ناحیهای از مطلوبیت برخوردار بوده، ولی پارکها و بوستانهای منطقهای و شهری از مطلوبیت برخوردار نیستند. در ادمه جهت بررسی وضعیت کیفی پارکها و بوستانها به بررسی 381 نمونه آماری در سطح سه پارک پرداخته شد که هیچ کدام از پارکها به لحاظ معیارهای مورد بررسی از سطح جذابیت مطلوبی برخوردار نبوده و تنها پارک نیاوران نسبت به دو پارک مورد بررسی از مطلوبیت بهتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: پارک و بوستان شهری، تحلیل تیسن، منطقه 1 کلانشهر تهران
 • مهدی پورمهدی امیری، سید هاشم قاسمی صفحات 211-230

  در دنیای امروز صنعت گردشگری از مهمترین بخش هایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغال زایی و کسب درآمد می تواند تاثیرگذار باشد. از صنعت گردشگری به منزله ابزاری جهت شناسایی هویت فرهنگی کشورها استفاده شد و همچنین از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد. به طوری که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری را روشی مطمین با چشم اندازی روشن برای توسعه پایدار جوامع روبه رشد شهری و روستایی معرفی کرده اند. صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی دنیا اهمیت روزافزونی یافته است. به گونه ای که صنعت گردشگری با صنایعی چون نفت و خودروسازی رقابت می کند و یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه کشورها است به طوری که به واسطه آن فرصت های شغلی، تعاملات اجتماعی و فرهنگی و حتی برنامه های حفظ محیط زیست ایجاد می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه مناطق گردشگری مازندران با رویکرد مشارکتی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی محدوده مورد مطالعه با تحلیل Swot پرداخته و نقاط قوت گردشگری این استان شناسایی شد و با نظر کارشناسان به تک تک عوامل تاثیر گذار امتیاز و رتبه داده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی(IE) راهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبردهای اجرا شدنی مطرح اند. و توسعه گردشگری شهری یک سری از مهمترین و اصلی ترین انگیزه ها را دنبال می کند که آشنایی با اهداف توسعه گردشگری شهری می تواند کمک بسیار بزرگی را برای آشنایی با مفهوم توسعه گردشگری و کسب درآمد داشته باشد.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، مشارکت، مازندران
 • نازیلا یعقوب نژاد اصل صفحات 231-261

  کشور ایران با انواع بلایای طبیعی مکرر ازجمله سیل، زلزله، خشک‌سالی و طوفان شن دست‌وپنجه نرم می‌کند، متاسفانه به ژیومورفولوژی و جایگاه ویژه این رشته در پیش‌بینی، ارزیابی و آسیب‌پذیری در مناطق مستعد به مخاطرات طبیعی همچنان اهمیت چندانی داده نمی‌شود و علی‌رغم هشدارها، پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌های متعدد مردم و مسیولین همچنان هنگام مواجه با وقوع رخدادهای مخاطره‌آمیز، همچنان غافلگیر می‌شوند؛ لذا این پژوهش به اهمیت نقش ژیومورفولوژیست‌ها برای ایجاد استراتژی‌های مناسب ارزیابی و مدیریت ریسک می‌پردازد. نقشه‌های رقومی ارتفاع، سری زمانی داده‌های 30 ساله (1331- 1361) حداکثر دبی روزانه ایستگاه حجت‌آباد کرمانشاه به‌عنوان مطالعه موردی درزمینه دوره بازگشت سیل، آمار زلزله استان تهران و گستره اطراف آن درزمینه آسیب‌پذیری ناشی از زلزله در استان البرز استفاده شد. روش تحلیل فراوانی منطقه‌ای و مدل فازی برای تحلیل مخاطرات طبیعی و بلایای طبیعی به کار گرفته شد. نتایج در مورد دوره بازگشت سیل نشان از ویژگی‌هایی که سیل ممکن است داشته باشد (بزرگی) و (تکرار) دارد. نقشه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری در برابر زلزله نشان داد که حدود 28 درصد از مساحت استان البرز در پهنه آسیب‌پذیری زیاد و بسیار زیاد در برابر زلزله قرارگرفته است. باید چارچوبی را برای تجزیه‌وتحلیل آسیب‌پذیری انسان در مورد سیل و زلزله ارایه داد؛ که این کار فقط با به‌کارگیری ژیومورفولوژیست‌ها در قالب گروه‌های مشاوره درزمینه پیشگیری از بلایای طبیعی و ایجاد مرکز پایش خطر در ایران با به‌کارگیری آن‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، مخاطرات طبیعی، بلایای طبیعی، آسیب پذیری، پیشگیری
 • عطا غفاری گیلانده، چنور محمدی صفحات 262-280

  سیر نگران کننده و روز‌افزون عوامل تهدیدزای سلامت زیست شهروندان‌‌؛ برنامه‌ریزان حوزه شهر و سلامت، اصطلاحی نسبتا جدید با عنوان برنامه‌ریزی سلامت را مطرح می‌کنند که در آن به دنبال پیوند محیط و منظر شهری با سلامت فیزیکی و روحی شهر‌نشینان هستند و تصمیمات خویش را در خصوص برخی مسایل اساسی هم چون سلامت زیست شهری، رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسانی تقویت کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت‌ محیط و منظر شهری و ارتباط آن با سلامت‌روان شهروندان شهر پاوه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی‌ - تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری آن شهروندان شهر پاوه می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد محیط و منظر شهری و سلامت روان شهروندان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد‌ه است. نتایج نشان می‌دهد در شاخص‌های ‌زیست-محیطی، امنیت، شبکه ارتباطی و حمل و نقل، مسکن، تجاری و فرهنگی، طراحی و مبلمان، مشارکت مردم و ‌آموزشی‌؛ میانگین در حد متوسط و کمی بالاتر از مقدار متوسط 3 به دست آمده است، اما در شاخص اقتصادی میانگین پایین‌تر از حد متوسط می‌باشد و وضعیت آن خوب نیست. نتایج آزمون فریدمن نشان داد شاخص‌ها دارای اهمیت متفاوت می-باشند و شاخص زیست محیطی بیشترین اهمیت را ‌داشته است. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه-های مورد بررسی مرتبط با محیط و منظر شهری و سلامت روان شهروندان نشان داد که بین آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد. بررسی میزان همبستگی نیز بیانگر آن است که این رابطه مستقیم می‌باشد.

  کلیدواژگان: محیط و منظر شهری، سلامت روان، شهر پاوه
 • فرزانه دهقانی گیشی، زهرا سادات فیاض، محمود محمدی صفحات 281-295

  انسان در فضای شهری به دنبال تامین رفاه خود، نیازمندامکانات و راه های رسیدن به آن می باشد ساختارهای تصمیم سازی وتصمیم گیری برای نیل به برنامه ریزی موثر برای شهروندان، بادرنظرگرفتن تغییراتی که در الگوی زندگی جدید افرا پدیدمی آید،پروژه هایی رادرجهت رفاه حال شهروندان و رفع نیازآنها به اجرا درمی آوردند.تصمیم سازان وتصمیم گیران شهری برای اینکه بتوانندپروژه ی مفیدوکارآمدپیاده سازندقبل ازهرچیزمی بایست نیاز سنجی انجام دهند تا میزان مقبولیت این پروژه ها را از دیدگاه جمعیت هدف مورد ارزیابی قرار دهند، به عبارت دیگر جمعیت هدف می تواند ارتباط معناداری بین نیازهای خود و خدمات پروژه برقرار کند، در چنین شرایطی ،وجود فرایند منطقی در جهت تشخیص نیازهای جمعیت هدف و بررسی میزان انطباق آن با ساختار برنامه بسیار راهگشا خواهد بود. این پژوهش در راستای ارزیابی نیاز بازارهای روز کوثر به دنبال دستیابی به میزان تحقق اهداف این پروژه مطابق با نیاز جمعیت هدف می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است وداده های مربوط به نیازسنجی جمعیت هدف براساس پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارSPSS با آزمون t تک نمونه ای تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، هرچند ایجاد این بازارهای زنجیره ای، نیاز مراجعه کنندگان را در برخی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی تامین کرده است اما مهمترین نکته ای که در مجموع می توان به آن اشاره کرد برخی اهداف ایجاد این بازارها در تعارض با روند اجرایی آن می باشد، طراحی بازارهای متعارض با سبک معماری اصیل ایرانی و همچنین متضرر شدن کسبه و اصناف اطراف بازار از جمله مواردی است که عدم همسویی اهداف ایجاد بازارهای روز کوثر با وضعیت فعلی آن را بیان می دارد، از این رو برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر در راستای ساماندهی به مشاغل اطراف بازار و همچنین وضعیت کالبدی بازارها لازم است در دستور کار تصمیم گیران و تصمیم سازان شهر اصفهان قرار داده شود.

  کلیدواژگان: نیاز، نیازسنجی، پروژه، بازارهای روز کوثر، اصفهان
 • مصطفی آریان کیا صفحات 282-384

  سازمان‌دهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد و نبود برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزی ناقص در زمینه مبلمان شهری به ناکارایی این عناصر دامن می‌زند. براین اساس با توجه به اهمیت و نقش مبلمان شهری در سیما و منظر شهری و همچنین تاثیری که در زندگی ساکنین شهرها دارد، پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت طراحی و مکانیابی عناصر و متغیرهای مبلمان شهری در سطح شهر و همچنین وضعیت شهر گرگان را از نظر مبلمان شهری مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ روش انجام پژوهش، تحلیلی- توصیفی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات وضع موجود از دو روش میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از نرم‌افزار Spss، Excel و آزمون‌ آماری کروسکال والیس و همچنین جهت تجزیه و تحلیل مکانی عناصر مبلمان شهری در سطح شهر گرگان و تهیه نقشه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در طراحی و ساخت مبلمان شهر، اصول استاندارد و توجه به فرهنگ بومی رعایت نشده است. همچنین در بررسی وضعیت مکان‌یابی عناصر مبلمان شهری، به انتخاب و جانمایی اجزای مبلمان شهری توجه خاصی نشده و استانداردهای لازم رعایت نشده است و به لحاظ کارکردی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.

  کلیدواژگان: مبلمان شهری، مکانیابی، المان شهری، GIS، گرگان
 • محمدکریم رئیسی صفحات 296-317

  امروزه شهرداری‌های در تلاشند تا بهترین خدمات را به شهروندان ارایه دهند و آن‌ها را از عملکرد خویش راضی سازند. به همین خاطر در تلاشند تا با مشارکت شهروندان در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف میزان رضایتمنی شهروندان را افزایش دهند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی شهرداری با تاکید بر رویکرد مشارکتی در شهر نیکشهر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال ساکن در شهر نیکشهر می‌باشد. این شهر مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 حدود 17732 نفر (معادل 4156 خانوار) بوده است. نمونه این پژوهش طبق آمار جمعیتی سرشماری 1395 و به روش تصادفی ساده و به کمک فرمول کوکران بدست آمده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران376 پرسشنامه تعیین گردید.ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط کارشناسان، اساتید و متخصصان مورد تایید واقع شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که مقدار میانگین به دست آمده از شاخص‌های عملکرد شهرداری در متغیر اقتصادی برابر با 71/2، متغیر اجتماعی برابر با 73/2، متغیر رفاهی برابر با 62/2، متغیر عمرانی برابر با 77/2، متغیر فرهنگی برابر با 69/2 و متغیر فراغتی برابر با 68/2 است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این متغیرها است و شهروندان از عملکرد شهرداری ناراضی می‌باشند.نتایج بررسی وضعیت خدمات عمومی ارایه شده به شهروندان بوسیله شهرداری در شهر نیکشهر با میانگین 920/2 در وضعیت نامطلوب و نتایج بررسی وضعیت میزان مشارکت شهروندان در امور شهرداری در زمینه ارایه خدمات با میانگین 692/2 نامطلوب ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: مشارکت، رضایتمندی، شهرداری، عملکرد شهرداری، شهر نیکشهر
 • موسی عابدینی، امیرحسام پاسبان، بهروز نظافت تکله صفحات 318-328

  طبقه‌بندی جهت استخراج کاربری‌های اراضی همیشه یکی از مهم‌ترین کاربردهای سنجش از دور بوده و به همین دلیل روش‌های متفاوتی ایجاد شده‌اند. با گذشت زمان روش‌های پیشرفته‌تر و با دقت بالاتری به‌وجود آمدند که باعث افزایش دقت شده و در استخراج کلاس‌هایی که از نظر طیفی به‌هم نزدیک‌تر بودند بهتر عمل کرده‌اند. الگوریتم‌های شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور به دو دسته پیکسل‌پایه و شیءگرا بر پایه حداقل واحد پردازش تقسیم می‌شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی و تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز نیرچای در استان اردبیل با استفاده از روش شیءگرا می‌باشد. طبقه‌بندی کاربری اراضی شامل قطعه‌بندی داده‌های تصویر با استفاده از الگوریتم قطعه‌بندی چند مقیاسه در محیط نرم افزار eCognition انجام شد. سپس این قطعات انتخاب‌شده و با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه شیءگرا طبقه‌بندی و ارزیابی صحت انجام شد. نتایج نشان داد که طبقه‌بندی شیءگرا با صحت کلی 99 و ضریب کاپای 88/0 درصد که نشان‌دهنده صحت بالای روش شیءگرا در طبقه‌بندی است. همچنین نقشه کاربری اراضی نشان داد که کاربری مناطق آبی و مراتع ضعیف به‌ترتیب کم‌ترین (70 هکتار) و بیش‌ترین (8069 هکتار) مساحت را به خود اختصاص داده‌اند.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، پوشش زمین، شیءگرا، نزدیک ترین همسایه، نیرچای
 • محمدحسن یزدانی، سمیرا سعیدی زارنجی صفحات 329-351

  توزیع فضایی متوزارن و متناسب امکانات و خدمات آموزشی در برنامه‌ریزی شهری اهمیت زیادی دارد. زیرا تنها در صورت وجود تعادل در توزیع خدمات و کاربری‌ها، این امکان برای اقشار مختلف فراهم می‌گردد که از آنها بهره مطلوب ببرند. هدف این تحقیق، تحلیلی بر پراکنش فضایی مدارس در محلات منطقه 2 شهرداری اردبیل است.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات مستخرج از مرکز آمار ایران و شهرداری اردبیل می‌باشد. در تحلیل الگوی توزیع فضایی از تکنیک‌های، میانگین مرکزی و منحنی انحراف استاندارد، شاخص نزدیک‌ترین همسایگی، تحلیل لکه‌های داغ، شاخص موران جهانی و تحلیل تراکم کرنل برای تجزیه و تحلیل چگونگی الگوی توزیع فضایی کاربری آموزشی (مدارس)، پلیگون‌های تیسن برای مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات در سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شدند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که الگوی پراکنش مدارس در منطقه 2 شهر اردبیل به صورت خوشه‌ای توزیع یافته است. ارزیابی تاثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان شعاع عملکردی بیانگر نامطلوبی محلات پیرامونی در منطقه 2 شهر اردبیل از کاربری آموزشی (مدارس) است. که نشان دهنده توزیع نامناسب مدارس و تجمع آن‌ها در مرکز منطقه و عدم توجه به نیاز شهروندان در راستای توزیع مدارس را می‌باشد. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از نابرابری‌های اجتماعی و نبود عدالت فضایی در توزیع خدمات آموزشی (مدارس در مقاطع مختلف) در سطح محلات منطقه 2 شهر اردبیل می باشد.پژوهش حاضر برای اولین بار در محدوده مورد مطالعه انجام شده است و میزان نابرابری در توزیع فضایی مدارس دربین محلات منطقه را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، توزیع فضایی، خدمات آموزشی، منطقه 2 شهرداری اردبیل
 • مهدی فروتن، برومند صلاحی صفحات 352-369

  برای بررسی همدیدی، داده‌های ‌میانگین دما از اداره آب‌وهواشناسی استان اردبیل اخذ شد و روز‌های با دمای زیر 10- درجه سانتی‌گراد طی دوره آماری (1400-1355) به عنوان فرین انتخاب شدند سپس روند سری زمانی فراوانی روز‌های یخبندان با روش کم‌ترین مربعات خطا در الگوی رگرسیون خطی مشخص شد و نتایج آن روند کاهشی را از سال 1370 به بعد نشان داد. سر‌انجام برای تحلیل همدید عوامل جوی، روز 25 دی‌ماه 1386 به عنوان نماینده از طریق روش خوشه‌ای سلسله‌مراتبی ward انتخاب گردید. در ادامه داده‌های سطوح فوقانی جو از وب‌سایت (NCEP/NCAR) دریافت شد و نقشه‌های سینوپتیکی در گردس ترسیم شد. نتایج حاصل از تحلیل این نقشه‌ها نشان دادند سیستم پر‌فشار حرارتی سیبری نقش موثری در انتقال هوای سرد عرض‌های شمالی به سمت منطقه موردمطالعه داشته است. در کنار این پدیده قرارگیری منطقه مطالعاتی در جلوی پشته اروپا شرایط چرخندگی منفی هوا را در پی داشته است که نتیجه آن تقویت جریانات نزولی و کاهش دمای هوا بوده است. به‌منظور برآورد دوره‌های بازگشت امواج سرما از مدل آماری Hyfran-plus استفاده شد و نتیجه آن نشان داد آزمون ایستایی (wald-wolfowitz) و توزیع آماری Normal دقت بیش‌تری در تعیین دوره‌های بازگشت امواج سرما داشته است. و نتایج حاصل از آزمون Chi-Squared نیز نشان داد که می‌توان در سطح معنی‌دار 5 درصد به استخراج نتایج حاصل از آن اطمینان کرد. در وهله آخر به منظور پیش‌بینی تغییرات پارامتر دما با استفاده از مدل گردش عمومی CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6 و RCP4.5 و RCP8.5 چشم انداز آتی دوره (2050-2020) بررسی گردید. نتایج آن نشان داد مدل توانایی لازم را در همانند‌سازی میانگین دما داشته است بر اساس نتایج بدست آمده از داده های مدل CanESM2 روند تغییرات سری زمانی متوسط دمای سالانه افزایش نسبی دما را طی دوره‌های آتی نسبت به دوره پایه در هر سناریو نشان داد.

  کلیدواژگان: موج سرما، واکاوی همدیدی، Hyfran-plus، Sdsm، شهر اردبیل
 • هادی اعظمی، سید محمدحسین حسینی، وحید صادقی صفحات 370-405

  شالوده‌ها و کارویژه‌های فرهنگی جوامع بشری طی زمان و مکان، متحول و مختص به خود می‌شوند، به نحوی که این مجموعه باورها و ارزش‌ها بر شیوه زیست باشندگان آنها تاثیر می‌گذارند. گچگران، جغرافیای زیستی است که در بخش مرکزی شهرستان ممسنی واقع شده و در گذرگاه تاریخ متاثر از عوامل گوناگون، از ابعاد و سویه‌های فرهنگی متکثری برخوردار شده است. خلق فرهنگ و خرده فرهنگ دیرینه در زیستگاه گچگران و دگردیسی در این ارزش‌ها و ایستارها برآمده از عوامل و سازمایه‌های گوناگون و متنوعی است که موجب پرسش در این پژوهش شده است؟ ماهیت پژوهش ایجاب کرد تا محققین روش تحقیق توصیفی/تحلیلی را برای چگونگی انجام کار برگزینند.درنهایت فرجام بررسی و مطالعه به سبک کتابخانه‌ای/اسنادی (آمار و ارقام) و میدانی (مصاحبه و مشاهده) نشان داد؛ تغییر نگرش نسل جدید، افزایش سطح دانش/آگاهی ساکنان، نوسازی عمرانی/کالبدی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، از جمله عملگرهایی هستند که دگرگونی فرهنگی در آداب و رسوم، سوگواری ماه محرم، اعتقادات مذهبی، ازدواج و طلاق، پوشش، غذا، بازی‌های محلی، طبیعت‌دوستی، گردشگری، مراکز آموزشی/بهداشتی/ورزشی سکونتگاه روستایی گچگران را سبب شده تا جایی که تغییر فرم این روستا به سوی نوسازی فرهنگی را در پی داشته است.

  کلیدواژگان: دگرگونی های فرهنگی، سکونتگاه های روستایی، روستای گچگران و شهرستان ممسنی
 • علی اسکوئی ارس*، شهریور روستائی صفحات 406-441

  مطالعه و بررسی وضعیت موجود سکونتگاه‏ های غیررسمی به عنوان یکی از مهم ‏ترین ابزارها در راستای تسهیل مشکلات آنان و رهیافتی جهت برون ‏‏رفت از مسایل و مشکلات آتی ساکنین این سکونتگاه ها قلمداد می‏ شود. هدف پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر، واکاوی وضعیت سکونتگاه‏‏ های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز با مطالعه موردی محله احمدآباد می‏‏ باشد. داده‏‏ های پژوهش با بهره‏‏ گیری از مطالعات اسنادی، بررسی میدانی، اطلاعات برگرفته شده از مرکز آمار ایران و بلوک ‏‏های آماری کلانشهر تبریز در سال 1395 گردآوری شده است. موارد مورد بررسی در این پژوهش 14 مورد از جمله تعداد طبقات، متوسط مساحت بناها، وضعیت شیب و نقاط ارتفاعی، نسبت جنسی، میزان اشتغال و بیکاری، کیفیت ابنیه، وضعیت سواد، بعد خانوار، کاربری‏‏ های مهم شهری، وضعیت شبکه ‏‏های معابر، نوع اسکلت ابنیه، نوع مصالح، متوسط عمر بناها و در نهایت ساختار سنی ساکنین محله احمدآباد تبریز می ‏‏باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیش از سه چهارم بافت غالب محله احمدآباد تبریز، ریزدانه می ‏باشد و به لحاظ قدمت بناها، بیش از 40% بناها دارای قدمتی بیش از 30 سال هستند. بیش از 64% از کاربری ‏ها، متعلق به کاربری مسکونی است. سهم جمعیت فعال در محله احمدآباد بیشتر از (74/02%) سایر گروه‏ های سنی است. معابر در این محله دارای عرض کم، کیفیت نامناسب کف‏ سازی و گره ‏های ترافیکی زیادی می‏ باشد. بیش از 90% مصالح بناهای مسکونی از مصالح کم ‏دوام و یا بی‏ دوامی همچون آجر و چوب ساخته شده‏ اند. به طور کلی می‏ توان گفت وضعیت سکونتگاه‏‏ های غیررسمی در محله احمدآباد تبریز، در سطح نازلی قرار دارد.

  کلیدواژگان: سکونتگاه ‏های غیررسمی، احمدآباد تبریز، قدمت، کیفیت ابنیه
 • محمدحسن یزدانی، ژیلا فرزانه سادات زارنجی، مریم جامی اودولو صفحات 442-454

  شهرها به‌ عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به ‌عنوان شیوه مطلوب زیست در آن از مهم‌ترین کانون‌های توسعه به‌شمار می‌روند. در این میان سنت‌های فرهنگی به‌عنوان مقوله مهم در توسعه پایدار شهری با رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در جهان سوم از جمله ایران موجب تمرکز شهری ناهمگون و رشد شتابان شهری شده است. برای برطرف کردن چالش‌های پیش‌رو دیدگاه‌های متعددی در راستای دستیابی به پایداری تدوین شده است؛ یکی از جدیدترین و موفق‌ترین رویکردها، جنبش شهر آرام است . بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهر اردبیل با رویکرد شهر آرام، جهت برنامه‌ریزی آتی انجام تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. داده‌های موردنیاز این بررسی از طریق روش‌های میدانی و اسنادی گردآوری ‌شده‌اند. جامعه آماری تحقیق منطبق بر مناطق 5 شهر اردبیل می‌باشد. برای رتبه بندی مناطق 5گانه شهراردبیل به لحاظ شاخص های شهرآرام، از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور در محیط نرم افزار Excel استفاده شده است. جهت وزن دهی به شاخص ها نیز از مدل آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میانگین شاخص ها زیر حد متوسط بوده است، به طوری که به جز شاخص زیرساختی میانگین تمامی شاخص ها کمتر از حد 3 بوده است. نتایج حاصله از پیاده سازی مدل ویکور نیز نشان می دهد بالاترین رتبه به منطقه دو و پایین رتبه به منطقه یک اختصاص دارد. لازم به ذکر است منطقه 3 در میان مناطق5 گانه شهراردبیل بیشترین کمبود را در زمینه شاخص های شهرآرام دارد.

  کلیدواژگان: سنت های فرهنگی، توسعه پایدار شهری، جنبش شهر آرام، ویکور اردبیل
 • آناهیتا حسینی، شهره تاج صفحات 455-473

  تجربه طرح های موفق توسعه و عمران روستایی بیانگر نقش موثر مشارکت مردم در پایداری اینگونه طرح ها و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های مشارکت مردمی در مراحل مختلف برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی طرح های توسعه ای است. بر همین مبنا امروزه یکی از اهداف و در عینحال ابزارهای عمده برنامه های توسعه روستایی را مشارکت مردم در ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی میدانند؛ بر این اساس مشارکت مردم نقش مهمی در برنامه های توسعه دارد و این مقوله زمانی در طرح ها و برنامه ها مورد توجه قرار گرفت که دولت ها و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه در به کار گیری برنامه های توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه با چالش روبرو شدند، این مسیله در حالیست که رشد اقتصادی بوجود آمده در این کشورها موثر واقع نشده است، نگاه برنامه ریزی بعد از دهه "1970"، به سمتی گرایش پیدا کرد که به اهمیت حضور مردم در برنامه ها پی بردند. به صورتی که مشارکت جوانان در طرح های توسعه روستایی اهمیت یافت. بر این مبنا جوانان در تعیین سرنوشت خود و احساس مسیولیت نسبت به آینده خود و اجتماع، احساس مسیولیت کردند. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش کمی(توصیفی – تحلیلی) و توزیع (92) پرسشنامه در میان جوانان روستایی روستاهای دهستان هیو بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به بررسی تاثیر مشارکت جوانان در طرح هادی که شامل؛ مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در طراحی (مطالعه)، مشارکت در اجراء، مشارکت در بهره برداری، مشارکت در ارزیابی، مشارکت در نگهداری از طرح پس از اجراء پرداخته است، نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از آزمون t تک گروهی بدست آمده نشان دهنده اشتیاق جوانان روستایی برای سهیم شدن در فعالیت های مشارکت جویانه و ایفای نقش در طرح هادی است

  کلیدواژگان: جوانان، روستا، مشارکت، طرح هادی روستایی، عمران روستایی
 • ژیلا فرزانه سادات زارنجی، محمدحسن یزدانی صفحات 474-491

  کیفیت محیط های شهری و سلامت روان در تعامل با همدیگر هستند و کیفیت محیط های شهری بر سلامت روانی افراد تاثیر می گذارد. با عنایت به اینکه یکی از ابعاد مهم کیفیت محیط های شهری بعد کالبدی- فیزیکی می باشد..بنابراین هدف این پژوهش، سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محیط شهری با تاکید بر سلامت روان شهروندان می باشد که به صورت موردی در منطقه 3 شهراردبیل انجام شده است. پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. جهت سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محلات مورد مطالعه 5 شاخص(دسترسی، زیبایی و نظم بصری، جذابیت عملکردی، فرم کالبدی و امکانات واحد مسکونی) به کار گرفته شد. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 830/0 به دست آمد سپس براساس نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده 480 نفر مورد پرسشگری واقع شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی محلات به لحاظ کیفیت کالبدی- فیزیکی از مدل تصمیم گیری چند معیاره COPRAS در محیط Excel استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش و نتایج حاصل از مدل COPRAS در بین محلات منطقه 3 شهر اردبیل، شهرک حافظ با کسب بیشترین امتیاز دارای بهترین وضعیت و جایگاه نخست را داراست و بعد از آن شهرک های رضوان، آزادی، آزادگان در مرتبه دوم تا چهارم وضعیت مطلوب قراردارند و محلات ملاباشی و ملایوسف با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت و جایگاه آخر قرار گرفته اند. باتوجه به اهمیت کیفیت محیط های شهری در سلامت روان شهروندان، برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر در راستای بهبود وضعیت کالبدی- فیزیکی محلات و به دنبال آن ارتقای سطح سلامت روان شهروندان بیشتر احساس می شود.

  کلیدواژگان: سلامت روان، کیفیت محیط، فیزیکی-کالبدی، شهراردبیل
 • بهمن خسروی پور، مرجان ادهم ملکی صفحات 492-506

  هدف این تحقیق بررسی نقش شفافیت وظایف دولت و تعاونی بر موفقیت تعاونی‏های تولید در محدوده پنج حوزه آبریز استان خوزستان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای تعاونی های تولید فعال در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی بوده که با استفاده از جدول مورگان و پس از تعیین حجم نمونه (361) از بهره برداران عضو در تعاونی های تولید، به روش طبقه بندی-تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصین تایید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. طبق یافته ها، بررسی رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل شفافیت وظایف دولت و تعاونی ها، با متغیر وابسته موفقیت تعاونی تولید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مسیولیتهای تعاونی های تولید از دیدگاه بهره برداران در چهار دسته بهره برداری و حفاظت از شبکه آبیاری و زهکشی، مسیولیت تعاونی تولید و مسیولیت جهاد کشاورزی نیاز به شفاف سازی داشته و حفاظت و بهره برداری از شبکه آبیاری مهمترین مسیولیت از دیدگاه بهره برداران است. لذا پیشنهاد می شود ابتدا مسیولیت حفاظت و بهره برداری از شبکه آبیاری به تعاونی های تولید واگذار شود و سپس، با ظرفیت سازی و توانمندسازی بهره برداران سایر مسیولیت ها را واگذار نمود.

  کلیدواژگان: تعاونی تولید، انتقال مدیریت آبیاری، عوامل موفقیت، شرکت های بهره برداری، شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان
 • سمیرا کنعانی صفحات 516-524

  زمین لغزش به حرکت توده ای مواد بر روی دامنه گفته می شود که هرساله با خسارات جانی و مالی زیادی همراه است. مناطق مختلف تحت تاثیر وضعیت هیدروژیومورفولوژی و هیدرواقلیمی، پتانسیل-های متفاوتی از نظر وقوع زمین لغزش دارند. یکی از مناطقی که در معرض این مخاطره قرار دارد، حوضه آبریز سد ایلام است به همین دلیل در این پژوهش به شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در آن پرداخته شده است. در این پژوهش از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، نقشه زمین شناسی 1:100000 و لایه-های مختلف اطلاعاتی به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق ArcGIS و Super Decision بوده است. در این تحقیق با استفاده از 8 پارامتر (ارتفاع، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده و کاربری اراضی) و مدل تلفیقی تحلیل شبکه ای (ANP) و منطق فازی، مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز سد ایلام شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش های مرکزی و غربی منطقه پتانسیل بالایی از نظر وقوع زمین لغزش دارند. در واقع، این مناطق به دلیل نزدیکی به خطوط گسلی، رودخانه و جاده اصلی، نوع کاربری و شیب زیاد، مستعد وقوع زمین لغزش هستند. همچنین بخش های شرقی منطقه به دلیل نوع کاربری، دور بودن از خطوط گسلی، دور بودن از جاده و رودخانه، پتانسیل کمی جهت وقوع زمین لغزش دارند.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، ANP، حوضه آبریز سد ایلام
 • ثربا نصیری، تایماز نصیری، ولی نصیری صفحات 517-541

  با گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آن ها به مراکز ناهمگن جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی، افزایش میزان ناهنجاری های شهری بویژه در نواحی مرکزی و همچنین افزایش ناهمگنی جمعیت و اجتماعی و فقر اقتصادی در زمینه بروز آسیب های شهری و رشد بی رویه و لجام گسیخته ناهنجاری ها را در شهرها فراهم آورده است. در این پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت های ناکارآمد شهری در شهرپارس آباد است. این پژوهش ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت انجام، توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری داده‏ها از روش‏های کتابخانه‏ای - میدانی و .برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های spss با ازمون تی تک نمونه ای و از روش‏های آماری استنباطی استفاده شده است. یافته تحقیق با استفاده از آزمون حاکی از آن است. که آزمون تی تک نمونه ای برابر 100/19- با درجه آزادی 399 و سطح معناداری و مقایسه سطح معناداری 05/0 پایین است.بنابراین می توان گفت جرم بر کل ابعاد امنیت زندگی شهر پارس آباد تاثیری بسیاری داشته است و بعث پایین امدن سطح کیفیت زندگی در کانون-ای جرم خیز شده است. در نهایت جهت کاهش امنیت کیفیت زندگی در این بخش راهکارهایی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: امنیت، کیفیت زندگی، بزهکاری، بافت ناکارآمد، شهر پارس آباد
 • صدیقه قربانی محمدآبادی، رقیه نژادحسینی، حمید گنجائیان صفحات 542-553

  فرونشست مخاطره ای است که بسیاری از دشت های ایران را تهدید می کند. دشت قهاوند در استان همدان، از جمله دشت هایی است که به دلیل شرایط نامناسب هیدرواقلیمی و نوع فعالیت های انسانی، در معرض این مخاطره قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی وضعیت فرونشست دشت قهاوند و عوامل موثر در وقوع آن پرداخته شده است. با توجه به موضوع و اهداف موردنظر، در این پژوهش از 31 تصویر راداری ماهواره سنتنیل 1، تصویر ماهواره لندست 8 و مدل رقومی ارتفاعی 30 متر به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، نرم-افزارهای GMT، ENVI و ArcGIS بوده است. این تحقیق در سه مرحله انجام شده است که در مرحله اول، به تهیه نقشه پوشش زمین و بررسی آن پرداخته شده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش سری زمانی SBAS، به ارزیابی وضعیت فرونشست منطقه پرداخته شده و در مرحله سوم نیز به تحلیل عوامل موثر در وقوع فرونشست منطقه پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش، دشت قهاوند در طی دوره زمانی 2 ساله (از تاریخ 05/01/2017 تا 19/01/2019) بین 15 تا 78 میلی متر فرونشست داشته است. همچنین نتایج حاصله از این پژوهش نشان داده است که عامل اصلی فرونشست منطقه، افت شدید منابع آب زیرزمینی بر اثر توسعه اراضی کشاورزی آبی بوده است. درواقع، بیش ترین میزان فرونشست منطقه، منطبق بر اراضی کشاورزی آبی بوده است.

  کلیدواژگان: فرونشست، سنتینل 1، SBAS، دشت قهاوند
 • پروانه اخگر، جبار کریمی صفحات 554-567

  سقوط بهمن یکی از پدیده های مخاطره آمیز مناطق برفگیر است. جاده کوهستانی هراز از جمله محورهای بسیار پر تراکم ارتباطی شمال کشور می باشد که به علت شرایط خاص ژیومورفولوژیکی، بخش هایی از مسیر آن در معرض مخاطره سقوط بهمن قرار دارد. به طوری که از ابتدای احداث این جاده تاکنون منجر به ایجاد خسارات مالی و جانی فراوانی شده است . از این رو به عنوان خبر سازترین جاده ایران شناخته شده است. هدف این پزوهش شناخت عوامل موثر بر شکل گیری بهمن و نیز شناسایی محل های وقوع آن و همچنین تهیه نقشه پهنه بندی خطر بهمن در منطقه با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) و سنجش از دورRS)) می باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS اقدام به ترسیم نقشه های طبقات ارتفاعی (هیپسومتری) مقدار و جهت شیب دامنه ،ژیومورفولوژی و سایر نقشه ها مربوط گردید. سپس با بررسی منابع اطلاعاتی مربوطه جداول امتیاز بندی عوامل موثر وقوع بهمن تشکیل شد. این جداول شامل 5 معیار اصلی (میزان شیب، جهت شیب، ارتفاع، دما و بارش می باشد.که هریک به شاخص هایی تقسیم شده اند و امتیاز های مربوطه با توجه به نوع عامل و درجه تاثیرگذاری در وقوع بهمن درج شده است .در ادامه با تلفیق اطلاعات گفته شده در قالب مدل Bolean با توجه به درجه تاثیر آنها وزن دهی شده و ضمن ترکیب این لایه ها با هم ، نقشه پهنه بندی خطر بهمن محدوده مورد مطالعه تهیه شد ودر انتها نتایج به دست آمده از نقشه ها با نتایج کنترل صحرایی مقایسه شد.

  کلیدواژگان: بهمن، جاده هراز، پهنه بندی خطر
 • فریبا اسفندیاری درآباد، بهروز نظافت تکله صفحات 568-589

  ژیومورفولوژی تکتونیک به مطالعه لندفرم های ناشی از تکتونیسم و تعامل بین تکتونیک و فرایندهای ژیومورفیک می پردازد. نیوتکتونیک، اشکال ایجاد شده بر روی زمین که بر اثر مکانیسم های زمین ساختی ایجاد شده است را مورد مطالعه قرار می دهد. به منظور بررسی نیوتکتونیک فعال، از شاخص های نیوتکتونیکی حوضه آبریز و توان لرزه خیزی استفاده می گردد. در این پژوهش فعالیت های نیوتکتونیکی حوضه آبخیز نیر با استفاده از شاخص های ژیومورفیک مورد تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از نرم افزار Gis10.3 و افزونه Archydro زیرحوضه ها و آبراهه های منطقه مورد مطالعه استخراج شد. برای محاسبه دقیق در هر زیرحوضه 26گانه از نقشه های توپوگرافی 1:25000، نقشه های زمین شناسی 1:100000، مدل رقومی ارتفاع 12 متر استفاده شد. سپس درنهایت برای هریک از شاخص ها نقشه پهنه بندی حوضه مورد بررسی در پنج رده تهیه شد. در نهایت با توجه مقادیر محاسبه شده هریک از شاخص ها شاخص زمین ساخت نسبی فعال برای حوضه استخراج شد. با توجه به شاخص زمین ساخت نسبی فعال منطقه مورد مطالعه به پنج رده بسیار بالا، بالا، متوسط، کم و بسیار کم نیوتکتونیکی تقسیم شد. براساس نتایج بیشترین میزان فعالیت تکنتونیک مربوط به زیرحوضه های 9، 11، 17، 18، 22 می باشد. براساس ارزیابی توان لرزه خیزی این نتیجه حاصل شد رابطه زارع با مقدار 98/5 ریشتر، نوروزی و اشجعی با مقدار 5/6 ریشتر و نوروزی 63/2 ریشتر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش فعالیت نیوتکتونیکی متوسط را در بیشتر زیرحوضه های نیر نشان می دهد که در این مناطق فعالیت گسل شدت نداشته و بنابراین در این مناطق برای مناطق مسکونی خطرات چندانی ایجاد نمی کند از مهم ترین گسل حوضه نیر می توان به گسل نیر اشاره کرد که برای مناطق مسکونی در صورت فعال شدن مخاطره آمیز خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارزیابی، فعالیت نئوتکتونیک، شاخص های ژئومورفیک، گسل، حوضه نیر
 • مصطفی آذرخش، محمود هوشیار صفحات 591-607

  امروزه فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی،صنعت و خدمات محسوب میگردد،به طوری که از آن به عنوان "صادرات نامرئی"نام برده شده است.گردشگری فعالیتی ارزآور و متعادل کننده است که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه شده و توزیع عادلانه درآمد و همچنین اشتغالزایی را به همراه دارد.در این راستا پژوهش حاضر از سری پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌گردد که نتایج آن می‌تواند کمک زیادی به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی نماید.لذا بر اساس همین هدف قطب گردشگری شهرستان سردشت به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان آذربایجان غربی که دارای مناطق نمونه گردشگری می‌باشد،انتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل متخصصین و صاحب‌نظران در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری بودند که براساس روش نمونه گیری هدفمند40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه ای دیگر جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهدید درنتیجه ارائه راهبردها طراحی شد.روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرصاحبنظران تایید گردید.همچنین از روش آلفای کرونباخ تاییدی برای پایای سازه ابزارهای پژوهش استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده از روشSWOTو QSPM استفاده گردید.که نتایج تحلیل با استفاده از الگوی تحلیلیSWOT یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توان بالای مناطق نمونه گردشگری شهرستان سردشت و واقع‌شدن این مناطق در کنار جاذبه‌های بکر می‌تواند به‌عنوان یک نیروی محرک اقتصادی و توسعه پایدار با تکیه‌بر آمایش سرزمین در منطقه باشند و در راستای برنامه ریزی بهتر برای این بخش جهت تحقق استراتژی های مطرح شده باید اقدامات مختلفی از قبیل توسعه و تجهیز زیرساخت های ارتباطی(حملو نقل،اینترنت، مخابراتو...)افزایش فرهنگ عمومی مردم برای استقبال از گردشگران ، ارائه خدمات مناسب(خدمات رفاهی، بهداشتی و...)، حمایت دولت از ساکنین روستاها جهت توسعه گردشگری و ایجاد خانه های گردشگرپسند و در راستای آموزش و توانمندسازی باید به اقداماتی از قبیل زمینه سازی برای ورود پارک علم و فناوری و دانشگاه ها پرداخت شود...

  کلیدواژگان: راهبرد، توسعه، گردشگری، آمایش سرزمین سردشت
 • آرش قربانی سپهر، زهرا انصاری، پریسا قربانی سپهر صفحات 608-624

  روانشناسی رهبران سیاسی یکی از شاخه های روانشناسی سیاسی است و مطالعه و بررسی شخصیت رهبران سیاسی و سیاست گذاران در شناخت ژیوپلیتیک کشورها نقش اساسی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شخصیت رهبران سیاسی و اهداف و اقدامات ژیوپلیتیکی آنها می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات «بنیادی نظری» است. همچنین متناسب با راهبرد کیفی، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای انجام پژوهش استفاده شده است. گاندی رهبر سیاسی کشور هند، دارای شخصیت «ریخت مدیر» می باشد و تاثیر ژیوپلیتیکی بر سایر نقاط جهان گذاشته است که عبارتند از: استقلال هند از بریتانیا، جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا و جنبش ضد استعماری آفریقای جنوبی، که تا دوره معاصر هم این تاثیرات بر دنیا باقیست. در حالی که هیتلر دارای ترکیبی از دو شخصیت «ریخت آشوبگر» و «ریخت اصلاح گر» است و بر همین اساس، هیتلر به فضای حیاتی راتزل اعتقاد داشته و در این راستا موجب تحولات ژیوپلیتیکی چون جنگ جهانی دوم، هلوکاست و پیمان ضد کمونیسم شد. شناخت خصوصیات روانی شخصیت رهبران سیاسی کشورها خدمت بسیار بزرگی در پیش بینی (آینده نگاری سیاسی) رفتار حال و آینده آنان دارد و چه بسا از اتفاقات ناگوار در سطح ملی، جهانی جلوگیری خواهد کرد. بر این بنیاد، پیوند بین روانشناسی سیاسی و شاخه مهم آن روانشناسی شخصیت می تواند کمک بسیار بزرگی به دانش ژیوپلیتیک در امر پیش بینی اتفاقات آینده جهان درسطح بسیار وسیع داشته باشد.

  کلیدواژگان: روانشناسی شخصیت، روانشناسی سیاسی، ژئوپلیتیک، هیتلر، گاندی
 • مسعود عشقی زاده، یاسر اسماعیلیان صفحات 625-652

  در بین تنش ها و مخاطرات محیطی مختلف، خشکسالی به عنوان مهم ترین عامل محیطی شناخته می شود که چالش اصلی مناطق مختلف جهان و به خصوص ناحیه خاورمیانه می باشد که علاوه بر تاثیرات گسترده بر تولید و بهره وری محصولات کشاورزی، بر سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشورها اثرگذار است. بنابراین، آنالیز، پایش و شاخصه بندی خشکسالی از ضروریات اصلی مدیریت و برنامه ریزی در زمینه خشکسالی می باشد. در این پژوهش، شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و نسخه بهبود یافته آن یعنی شاخص شناسایی خشکسالی موثر (eRDI) برای یک دوره آماری 59 ساله (2020-1961) به منظور شناسایی و بررسی روند خشکسالی کشاورزی در منطقه گناباد مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق مشخص کرد بین شاخص های مورد آزمون در تعیین و پایش خشکسالی اختلاف معنی داری وجود نداشت، هرچند شاخص eRDI در مورد تعیین شدت خشکسالی در دوره های فصلی حساسیت و دقت بیشتری نشان داد. طولانی ترین دوره خشکسالی به مدت 9 سال از طریق شاخص eRDI FAO بدست آمد و طولانی ترین دوره ترسالی نیز توسط تمامی شاخص ها به مدت 11 سال محاسبه شد. همچنین، بیشترین فراوانی شرایط آب و هوایی مربوط به وضعیت نرمال (9/33 تا 39 درصد) بود. در مقیاس فصلی، طولانی ترین دوره خشکسالی و ترسالی در فصل بهار به ترتیب 8 و 6 سال محاسبه شد. تمامی شاخص ها شرایط ترسالی را برای تابستان تشخیص داده و اعداد مذکور برای فصل پاییز به ترتیب 7 و 6، و برای زمستان به ترتیب 9 و 7 سال بدست آمد. به طور کلی، هرچند شاخص eRDI به دلیل استفاده از بارش موثر بجای بارش تجمعی در شناسایی خشکسالی می تواند کارایی بهتری در تعیین و پایش خشکسالی کشاورزی داشته باشد، اما در این پژوهش تفاوت معنی داری در آنالیز خشکسالی کشاورزی بین دو شاخص مشاهده نشد و به همین علت به نظر می رسد می توان از شاخص RDI در پایش و تحلیل خشکسالی در مناطق اقلیمی مشابه با منطقه مورد مطالعه بهره برد.

  کلیدواژگان: بارش موثر، تبخیر و تعرق، تغییرات اقلیمی، خشکسالی کشاورزی، دوره رشد
 • فاطمه نورالدین موسی، رضا محمودی، کامیار امامی صفحات 653-654

  سیل از جمله مخاطراتی است که بسیاری از شهرهای ایران را تهدید می کند. یکی از مناطقی که در معرض این مخاطره قرار دارد، شهر سنندج است. سنندج به دلیل مجاورت با رودخانه قشلاق و همچنین وضعیت هیدروژیومورفولوژی که دارد، پتانسیل بالایی از نظر وقوع سیلاب دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی شهر سنندج به سمت مناطق مستعد وقوع سیلاب پرداخته شده است. در این تحقیق، از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، نقشه زمین-شناسی 1:100000، تصاویر ماهواره لندست و همچنین لایه های رقومی اطلاعاتی مختلف، به عنوان داده-های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، نرم افزار ENVI و ArcGIS بوده است. این تحقیق در دو مرحله کلی انجام شده است که در مرحله اول، با استفاده از مدل تلفیقی Fuzzy-AHP مناطق مستعد وقوع سیلاب در محدوده مطالعاتی شناسایی شده و در مرحله دوم نیز با استفاده از تصاویر ماهواره ای، روند توسعه نواحی سکونتگاهی شهر سنندج به سمت مناطق مستعد وقوع سیلاب ارزیابی شده است. بر اساس نتایج حاصله، مناطق شرقی محدوده شهری سنندج به دلیل نزدیکی به رودخانه قشلاق و همچنین ارتفاع و شیب کم، پتانسیل بالایی از نظر وقوع سیلاب دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است که وسعت نواحی سکونتگاهی شهر سنندج در سال 1990، حدود 8/14 و در سال 2020 حدود 1/27 کیلومترمربع بوده است که در سال 1990، حدود 6/2 کیلومترمربع از نواحی سکونتگاهی در معرض مخاطره سیلاب قرار داشته است ولی در سال به 9/7 کیلومترمربع افزایش یافته است. بر این اساس می توان گفت که در برنامه ریزی های شهری صورت گرفته، به وضعیت سیل خیزی منطقه، توجه چندانی نشده است.

  کلیدواژگان: سیلاب، توسعه فیزیکی، شهر سنندج، Fuzzy-AHP
 • رضا بابایی فر صفحات 665-684

  بافت های ناکارآمد و فرسوده، بافت هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده اند و به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود گشته و اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود نیستند. لذا همزمان با بروز مسایل فوق و تاثیرات آنها بر حوزه های مختلف زندگی، توجه به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری آنها به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده، به گونه ای که به عنوان یکی از جدی ترین چالش های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرها، سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و احیا این عناصر و بافت مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها و تحقق سیاست های بازآفرینی را در دوره های زمانی مختلف مطرح نموده است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر نقش پروژه های عمرانی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در شهر اسلامشهر با روش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. در همین راستا به صورت پیمایشی به بررسی و گرد آوری اطلاعات پرداخته و 5 شاخص بازآفرینی شهری(شاخص های رضایتمندی، حکمرانی خوب شهری، ارتقای هویت ومنزلت مکانی و حفاظت از ارزش ها، فقر شهری بارویکرد توانمندی و ارتقای تاب آوری شهری درمواجهه با سوانح و بلایا) مورد با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه اجرایی برنامه ریزی مشارکتی به منظور بازآفرینی مطلوب در بافت های ناکارآمد شهری این شهر، از طریق فعالیت های منسجم و برنامه ریزی شده می تواند کارساز و مفید باشد.

  کلیدواژگان: پروژه های عمرانی، سیاست های بازآفرینی، بافت های ناکارآمد شهری
 • مهیار سجادیان، محمدعلی فیروزی، احمد پوراحمد صفحات 685-705

  در اثر مشکلات فراوان ناشی از رشد شهرنشینی از یکسو؛ و سلطه پارادایم ارتقاء کیفیت زندگی و نیز پیشرفت های شگرف فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی های قابل توجه آن، امروزه شهرهای هوشمند به عنوان راهبردی کارآمد در جهت حل معضلات و چالش های ناشی از شهرنشینی سریع مورد توجه می باشد. شهر اهواز نیز در سالیان اخیر به شدت با رشد شهرنشینی سریع مواجه بوده است؛ با مشکلات عدیده بسیاری مواجه می باشد. اما مسیله این است، این کلانشهر، اکنون، هوشمند نبوده و در آغاز راه است؛ پس سوال این است که وضعیت مولفه های تحقق شهر هوشمند در شرایط کنونی اهواز چگونه است؟ لذا این پژوهش به دنبال سنجش وضعیت مولفه های کلیدی تحقق شهر هوشمند و رتبه بندی این مولفه ها در کلانشهر اهواز است. این مقاله در زمره پژوهش های کاربردی- توسعه ای محسوب می گردد. سوال محور بوده و به صورت اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است؛ که در سنجش وضعیت مولفه ها، از نظرکارشناسان شاغل اجرایی در نهادها و سازمان های اهواز، درگیر در فرآیند هوشمند شدن شهر استفاده گردیده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه الکترونیکی محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد؛ که در جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری میانگین، t تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. نمونه آماری این پژوهش، 380 نمونه است که با روش نمونه گیری گلوله برفی و شبکه ای نظارت شده انتخاب گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق، وضعیت مولفه های کلیدی تحقق شهر هوشمند در کلانشهر اهواز به غیر از مردم هوشمند، دارای وضعیت نامناسبی ارزیابی نمود؛ ضمن آن که محیط هوشمند و سپس حکمروایی هوشمند در نازل ترین وضعیت قرار دارند.

  کلیدواژگان: اهواز، حکمروایی هوشمند، شهر هوشمند، محیط هوشمند، مولفه های کلیدی
 • چنور محمدی، اسماعیل جهانی دولت آباد صفحات 706-714

  برای توسعه ی موفق گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب ضروری است به ویژه برای کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته که اغلب زیرساخت های محدودی دارند، وجود و گسترش آن، عاملی حیاتی به شمار می رود. کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه های بشری مورد توجه بوده و نتایج حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی در مکان های باستانی حاکی از این مطلب است. در کردستان حدود هزار و دویست و سی و چهار اثر باستانی، شناسایی شده که پانصد اثر از آن ها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. علاوه بر جاذبه های تاریخی، کردستان به لحاظ گردشگری خرید و اکوتوریسم و ویژگی های فرهنگی و فولکلوریک قابلیت منحصر به فردی دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی زیرساخت ها توسعه گردشگری در استان کردستان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و کتابخانه ای (مرکز آمار ایران و سالنامه آماری استان کردستان) همچنین از تکنیک آراس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است، نتایج نشان دهنده این است، تنها دو شهرستان بیجار و قر وه برخوردار هستند و بقیه شهرستان ها (دهگلان، سرو آباد، بانه، دیواندره، کامیاران، سنندج، سقز و مریوان) نسبتا برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: زیرساخت، توسعه گردشگری، استان کردستان
 • محمدحسن یزدانی، مریم جامی اودولو، رسول عباسی تقی دیزج صفحات 715-741

  در کشورهای درحال توسعه، به دلیل فاحش بودن تفاوت های اجتماعی اقتصادی، نابرابری و نبود تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده و جدایی گزینی های فضایی در شهر پدید آمده است. سطوح مختلفی از این پدیده طی فرآیند توسعه افقی و ادغام روستاها در شهر، در عرصه های روستاشهری بروز پیدا می کند. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری با تاکید بر توسعه میان افزا در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان (آشنا مباحث جدایی گزینی شهری) شهر اردبیل می باشند که به دلیل مشخص نبودن تعداد آنها و ابهام در میزان آشنایی آنها با مباحث جدایی گزینی شهری (بخصوص شاخص های جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری)، از روش گلوله برفی به شناسایی کارشناسان اقدام شد. در این خصوص تعداد نمونه کارشناسان تا حصول شناخت بهتر و اشباع نظری در پاسخ های دریافتی (نزدیکی و تکرار پاسخ ها)، ادامه یافت و نهایتا به 10 نفر رسید. در همین خصوص بعد از اینکه شاخص های جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری از طریق مطالعات کتابخانه ای استخراج شد، با کارشناسان مذکور مصاحبه شد و پس از جمع بندی شاخص ها، روایی محتوایی چالش ها به دست آمد و نهایتا پرسشنامه تخصصی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیر شاخص ها، باز هم از طریق همان 10 کارشناس مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: جدایی گزینی، عرصه های روستا شهری، توسعه میان افزا، اردبیل
 • عبدالرحیم هاشمی، مریم جامی اودولو، ژیلا فرزانه سادات زارنجی صفحات 742-759

  امروزه، صنعت گردشگری یکی از ارکان موثر بر اقتصاد شهری و منطقه ای است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. گردشگری شهری به عنوان یکی از زیربخش های گردشگری اخیرا موردتوجه برنامه ریزان و متولیان امر قرار گرفته است. برا این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های گردشگری شهری بر اقتصادی شهری و منطقه ای است که به صورت موردی در شهراردبیل انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر کارشناسان و متخصصان می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 828/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی شاخص ها به لحاظ تاثیرگذاری ا ز مدل تصمیم گیری چند معیاره EDAS در قالب نرم افزار Excel بهره برده شد. نتایج حاصل از به کارگیری مدل مزبور نشان داد از بین شاخص های منتخب شاخص کالبدی-فضایی با کسب بیشترین امتیاز (1) در رتبه نخست و شاخص ساختار مدیریتی نیروی انسانی با کسب کمترین امتیاز (728/0) به ترتیب در رتبه های اول تا آخر قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، اقتصاد شهری، اقتصاد منطقه ای، EDAS، شهراردبیل
 • موسی عابدینی، بهناز سرایی صفحات 760-777

  امروزه دفن پسماندها به دلیل هزینه پایین تر و وجود طیف گسترده تری از پسماندها در بسیاری از کشورها، رایج ترین روش است. در مکانیابی محل دفن پسماند، پارامترهای گوناگونی مانند نیازمندیهای جوامع شهری، دولتی و قوانین زیست محیطی و تعداد زیادی از معیارهای کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. به این منظور روش های متعدد تصمیم گیری چندمعیاره در اولویت بندی مکانهای مناسب به کار گرفته می شود. در این پژوهش، از 10 فاکتور مهم جهت مکان یابی محل دفن پسماندها استفاده شد که عبارت اند از: کاربری اراضی، شیب منطقه، ارتفاع منطقه، زمین شناسی منطقه، فاصله از جاده ها، فاصله از رودخانه ها، فاصله از چشمه ها، فاصله از چاه ها، فاصله از روستاها و فاصله از گسل ها. جهت تهیه نقشه پهنه بندی نهایی، از مدل ANP استفاده شد. معیارها در مرحله اول آماده سازی و به فرمت GIS تبدیل شد. سپس به فرمت رستر تبدیل شد و فازی سازی آن انجام پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده وزن معیارهای کاربری اراضی، شیب منطقه، ارتفاع منطقه، زمین شناسی منطقه، فاصله از جاده ها، فاصله از رودخانه ها، فاصله از چشمه ها، فاصله از چاه ها، فاصله از روستاها و فاصله از گسل ها برای برای محدوده مطالعاتی 0.167، 0.087، 0.036، 0.028، 0.138، 0.064، 0.068، 0.047، 0.120، 0.243 به دست آمد. بنابراین معیار فاصله از گسل ها بالاترین وزن و معیار زمین شناسی کمترین تاثیر را در مکان یابی مناطق دفن پسماند ازنظر کارشناسان داشته است. نقشه به دست آمده در 5 کلاس مختلف طبقه بندی شد. با بررسی نقشه همپوشانی معیارها، مشاهده شد مناطق مناسب دفن زباله به دوراز رودخانه ها و چشمه ها و مناطق مسکونی و روستایی قرارگرفته اند. با بررسی نقشه پهنه بندی نهایی مشاهده شده است، مناطق کاملا مناسب دفن زباله در غربی ترین قسمت محدوده مطالعاتی، با تمرکز در مسیر منطقه آقا سید شریف قرار دارد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، زباله شهری، ANP، رشت
 • مهدی صادقی، مهدی ستایش منش صفحات 778-794

  امروزه مشارکت روستاییان در امور روستایی به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و بخصوص توسعه روستایی شناخته شده است. هدف اصلی این تحقیق، تبیین و بررسی مولفه های تاثیرگذار بر میزان مشارکت و ارتباط آن با سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق، دهستان پنجه علی در شهرستان قروه بوده است که از طریق فرمول کوکران 258 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای روایی و پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای این منظور تعداد 20 پرسشنامه تکمیل و پیش آزمون گرفته شد؛ ضریب آلفای به دست آمده برابر است با 79/0 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری(SPSS) و آزمون های آماری تحلیل مسیر، تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون مورد سنجش قرارگرفته شد. برای بررسی تاثیرگذاری مولفه ها بر امر مشارکت با استفاده از مدل تحلیل مسیر مشخص شد بعد اجتماعی با تاثیر کلی 855/0 در رتبه اول، بعد اقتصادی با 555/0 در رتبه دوم و بعد محیطی با 449/0 در رتبه آخر قرار دارد. در بحث سنجش میزان مشارکت روستاییان از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد، طبق این آزمون مشارکت روستاییان در بعد محیطی با میانگین 30/3 و آماره تی 26/6 در رتبه نخست، بعد اجتماعی با میانگین 15/3 و اماره تی416/4 در رتبه دوم قرار دارد.؛ و بعد اقتصادی با میانگین 90/2 و آماره 251/2- در رتبه سوم قرار دارد. و در پایان برای سنجش ارتباط مشارکت و سطح توسعه یافتگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، طبق این آزمون مشخص شد که این دو مقوله با ضریب به دست آمده یعنی 998/0 دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با هم هستند.

  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت روستایی، توسعه روستایی، دهستان پنجه علی
|
 • bahram imani, mohammad molaei, eslam hosseunpoor Pages 1-22

  The aim of this study was to analyze the pattern of distribution the industrial towns and organizing it in Qazvin province issue. Behcet analytical research method to identify patterns In the distribution of industrial settlements Qazvin province and settlement of industrial reorganization measures with respect to the background studies were extracted. The criteria for the valuation of the Analytic Hierarchy Process (AHP) were used, and finally using fuzzy logic techniques suitable spaces for the establishment of new industrial towns was proposed. In fact, on the phase transition layers, map organization has provided industrial town’s.The results show that fuzzy logic using management with GIS spatial analysis as an efficient tool in the zoning could be used to organize industrial towns. Placement of industrial settlements near the road and away from the fault as well as the ability to proven analytical framework.

  Keywords: industrial town, Accounting, spatial analysis, land use, Qazvin
 • saman salavati, mohammadreza pourmoahammadi Pages 23-47

  Housing is one of the most basic human needs and a key component in the sustainable development of society. In different countries of the world, including developing countries, various policies have been considered to provide housing, especially for the low-income groups. Based on the researches done so far, different programs called "solutions" have been put on the agenda to solve the problems of urban housing. But according to experts, these plans have been the only shelter for the swollen wounds of these people; Accordingly, the purpose of this study is to identify the key drivers for housing planning of low-income groups in the isolated urban area of Naysar (in Sanandaj). This research is applied in terms of purpose and according to the studied components, the approach is descriptive-analytical method and environmental and Delphi scanning technique has been used to identify variables and indicators. Then a semi-structured questionnaire was distributed among 40 experts in the field of urban issues. The obtained data were analyzed using MICMAC software. The results showed that the urban system, especially in the housing sector in the isolated urban area of Naysar (in the city of Sanandaj) is going through unstable conditions. Also, based on the analysis, 15 factors were identified as key drivers for providing and improving the housing situation needed for the low-income and poor in the study area, among which the role of economic and socio-cultural factors are more prominent.

  Keywords: Housing planning, Low income groups, Future research, Naysar isolated urban area (Sanandaj)
 • mahdi setayeshmanesh Pages 48-69

  Tourism is not only one of the most dynamic sectors of the economy but also plays a critical role in strengthening gross domestic product, employment and income distribution. Tourism helps establish world peace and contributes to mutual understanding among nations. Governments have striven to achieve this human ideal and directed many efforts at materializing world peace and security while making policies to develop tourism as the most dynamic economic, political, ad cultural activity of the present age, which leverages its soft and fluid power to help establish peace and security and link nations together. This research investigates the political effects of tourism. The methodology is descriptive-analytical. Data are gathered by documentary and library methods. Research findings suggest that tourism strengthens peace and security, increases national pride, national coherence and public diplomacy, establishes political stability among nations and provides a positive image of the host nation.

  Keywords: tourism, security, peace, political stability, diplomacy
 • Soroush Emami Taodin Pages 70-85

  The incidence of crime and social harm has also increased with the influence of urban cultures and abuses in rural areas of the country. The best way to deal with these social harms is to use Islamic teachings to deal with these social problems, and religion and its prevention strategies can also be used to prevent crime and social harms. The dissemination and propagation of Islamic teachings is important because Islam is the religion of guidance, and Islamic teachings can, as a beacon for the people of society, determine the right path from the wrong paths and deviant paths, and lead people from the paths leading to sin and Destroy to the right path. This research is applied in terms of nature and descriptive-analytical method that has been used to collect information from library resources and fieldwork is a questionnaire. The sample size of this study was determined using Cochran's formula of 320 people. Finally, the obtained data were analyzed using SPSS software and Friedman test. The results show that Islamic religion and teachings reduce social harm and are effective in reducing crime in rural areas. Using Islamic teachings and its proposed solutions, he took steps to reduce social harm, which brings security and peace to the people of society.

  Keywords: Religion, spirituality, religious teachings, Islamic teachings, social harms, crime prevention
 • Vali Nemati, Behrouz nezafat taklhe Pages 86-109

  . Considering the increasing development of this part of the tourism industry, the discussion of marketing and competitiveness is considered among the new and serious issues in this field. The purpose of the current research is to evaluate and analyze the geotourism competitiveness of Nir city. Identifying the strengths and weaknesses can help to improve the competitiveness of geotourism in Nir city. Pavlova model was used in this research. This model is based on the formation of positive and negative factors and related calculations. The results indicate that among the positive factors, three factors, the possibility of spa treatment with a weight percentage of 19.95, hydrogeological sites with a weight percentage of 18.06, and protected areas with a weight percentage of 11.11 are the most important positive factors in the competitiveness of Nir city. Coming. Among the negative factors, the lack of suitable infrastructure with a weighted percentage of 21.43, budget deficit for the development of the region with a weighted percentage of 19.64, and the non-conceptual development of geotourism with a weighted percentage of 17.86 are considered to be among the most effective negative factors on the competitiveness of tourism in Nir city. The results of the ranking ratio show that the positive factors gained 56.25 percent weight and the negative factors got 43.75 percent weight. Based on this, the rating ratio of tourism competitiveness of Nir city is equal to 1.67, which is in the good classification group. Therefore, it is concluded that the presence of serious weaknesses in some fields of tourism in Nir city, such as insufficient or unfavorable spatial of infrastructure and facilities, has caused Nir city not to be placed in the top tiers in terms of the of geotourism. Therefore, it is suggested to study the factors affecting tourism economy in future studies.

  Keywords: tourism potential, geotourism, competitiveness, Nir city
 • Abduljabbar Pazaveh Pages 110-127

  A large part of our country has an arid and semi-arid climate due to being located in the desert belt of the world, and because of this it receives little rainfall (one third of the world average rainfall), which also has severe rainfall in different years. Drought is a phenomenon that occurs at least once a year as a result of reduced rainfall in different parts of the world, and if agriculture cannot resist this phenomenon, famine will occur. Numerous indicators are used to monitor drought as indicators of drought around the world. In this study, SPI index has been used to study drought and wetlands in Chahbahar city. To conduct this research and with the aim of analyzing precipitation and determining dry and wet years, monthly precipitation data of Chahbahar Synoptic Meteorological Station in a period of 34 years (2018-1985) have been used. The results of this study show that in 6 months of the year, from December to the end of May, most years of drought have occurred and the drought situation is mild, mild. Also, in 6 months of the year, from June to the end of November, the situation of Chahbahar city is in normal conditions and no drought has occurred in this part of the year. The results also show that the number of wetlands in Chahbahar is less than droughts, but unlike droughts, they occur in all months of the year except May, and January with 10 wet years, 13 drought years and 11 The year of normal conditions is the most volatile month of the year. Also, 1997, 2007 and 2008 were the wettest years during the period under review.

  Keywords: SPI index, drought, wet season, Chahbahar
 • mahdi frotan, Bromand Salahi Pages 128-146

  In order to carry out this research, the daily and three-hourly data of precipitation parameters and wind speed and direction were used for a period of 13 years (2009-2021) for 11 Ardabil synoptic stations. Percentile 95% free days were obtained for each station. For statistical analysis and consensus, the condition of choosing a representative day for each station was the simultaneous occurrence of rain and wind as a criterion, and for the sake of brevity, an event was analyzed at Meshkinshahr station. Using TRMM satellite NETCDF data, precipitation density was displayed in GIS software, and wind direction was shown using Golbad software, and synoptic maps were drawn using NCEP data. The statistical results for Meshkinshahr station showed the maximum wind frequency with 56% in the winter season. And the month of March occurred, which often entered the city from the south, but most of the rain was in spring with (41%) and May was the rainiest month. The results of synoptic analysis showed that the prevailing system over the studied area was low pressure over the Aral Lake and the rotating conditions of the air ascent followed. In the east of the Mediterranean Sea and the north of the Black Sea, high-pressure systems have formed, and with their outward movement, they have led the western currents towards the region. Also, the studied area is located in front of the descent axis in the west of Iran, and the positive rotation of the air has led to the strengthening of the divergence in the vorticosphere. The speed of the horizontal movement of the air has reached the speed of the wind and by containing the moisture of the Mediterranean Sea, it has injected 1.2 grams per kilogram of moisture into the atmosphere of the region.

  Keywords: Trmm, Golbad, statistical analysis, consensus, Ardabil
 • Massoumeh jalili, bagher Asgarnezhad Nouri, vali nemati, Adeleh Dehghani Ghahnavieh Pages 147-168

  The purpose of this study was to investigate the effect of customers 'destructive behaviors on employees' reactions such as leaving the service, job satisfaction of frontline employees with regard to the moderating role of behavioral approach of managers and colleagues in tourism agencies in Tehran. The leading study used a survey-correlation method to collect data. Statistical population of all travel agencies in Tehran that are somehow involved with tourists and customers. For this purpose, 400 questionnaires were distributed and 384 questionnaires were collected. In this research, the standard questionnaire has been used in absentia and the data have been analyzed through SPSS and lisrel software. Destructive behaviors of customers have an effect on job feelings (emotional disharmony and emotional burnout) of employees and also job feelings of employees have a direct effect on intention to leave the job and job satisfaction. Based on the results, it can be said that the destructive behaviors of customers increase job leaving and decrease employee job satisfaction. Managers' behavioral approach, the use of emotional intelligence and customer orientation seek to neutralize these negative emotions in employees and customers. It is also necessary to increase cooperation in the behavioral approach of colleagues and reduce unhealthy competition. Destructive behaviors of customers can affect the negative emotions of employees and by considering the moderating effect of emotional intelligence, customer orientation, cooperation, competition cause behavioral reactions such as leaving the job and job satisfaction.

  Keywords: Destructive Customer Behavior, Job Leaving, Job Satisfaction, Managers' Behavioral Approach, Partner Behavioral Approach
 • fateme nemati jowzeghani, VAHID RIAHI Pages 169-188

  Villages are the basis of the country's social life and play an important role in food security and population distribution and agricultural production. The importance of border villages due to foreign trade is twofold. Therefore, the present article assesses the status of socio-economic security indicators in the border villages (case study: Taybad city). The purpose of this research is to identify security components and assess the status of these components in the border villages of the city. The method of descriptive and analytical research and data collection is both documentary and field. The statistical population of the study is the border villages of Taybad city, which are located 15 km away from the Afghan border, which include the villages of Mohammad Abad, Mohsen Abad, Qomi, Farzaneh, Dogharun and Haji Abad. The sample was selected in a theoretical saturation and 100 questionnaires were filled out by the local community. The results of this study show that the economic index with a coefficient of 2.12 and the social index with a coefficient of 2.96. Among these, the employment component with an average of 2.65 in the economic index and the spatial affiliation component with an average of 3.56 in the social index was higher than other components. have.

  Keywords: rural areas, border villages, social security, economic security, Taybad city
 • Ali Rahimi, fatemeh abbasian Pages 189-210

  The green space forms part of the public uses of any city Which has different dimensions including environmental function, traffic function, tourism function and aesthetic function. Due to the importance of this land use in urban life, the main purpose of the present study is to evaluate and evaluate the qualitative and quantitative status of parks and gardens in Tehran metropolitan area 1 as one of the dynamic and dynamic areas of Tehran city and the tourism hub of Tehran. The research method of this article is based on descriptive - analytical and survey method and Thiessen and nearest neighbor analysis tools and attraction level model were used The results of data analysis showed that there are deficiencies in area 1 of Tehran metropolitan area in general and in the level of ten areas in terms of per capita green space and park based on derived standards. In fact, the per capita green area calculated in the area of Tehran metropolitan area is 3.65 m 2, while the proposed per capita area is 12 m 2. The results of spatial analysis models of Tysen and nearest neighbor analysis showed that the distribution and distribution of parks and gardens were not randomly distributed. And in terms of the functional radius of neighborhood and district parks, But regional and urban parks and gardens are not favored. In the survey, 381 statistical samples were analyzed in three parks to assess the quality of parks and gardens. That none of the parks had a good level of attractiveness in terms of criteria. And only Niavaran Park is better than the two parks under consideration.

  Keywords: Urban Park, Garden, Thiessen analysis, area 1 of Tehran metropolitan
 • Mahdi Pourmahdi, Seyed Hashem Ghasemi Pages 211-230

  In today's world, the tourism industry is one of the most important sectors that can have an impact on the economy of any country in terms of job creation and income generation. The tourism industry was used as a tool to identify the cultural identity of the countries and it is also considered as one of the important economic sectors. So that many development planners and policy makers have introduced activities related to the tourism industry as a reliable method with a clear perspective for the sustainable development of growing urban and rural communities. The tourism industry has become increasingly important as the largest service industry in the world. In such a way that the tourism industry competes with industries such as oil and automobile manufacturing and is one of the most important factors in the development of countries, so that it creates job opportunities, social and cultural interactions and even environmental protection programs. The main goal of this research is to identify the effective factors on the development of Mazandaran tourist areas with a participatory approach using a descriptive-analytical method. In order to achieve this goal, the study area was investigated with SWOT analysis and the tourism strengths of this province were identified, and each influential factor was given a score and rank according to the opinion of experts. The results of the research show that in the matrix of internal and external evaluation (IE) conservative strategies are proposed as feasible strategies. And the development of urban tourism follows a series of the most important and main motivations that knowing the goals of urban tourism development can be of great help in getting to know the concept of tourism development and earning money.

  Keywords: Tourism development, partnership, Mazandaran
 • Nazila Yaghoob Nejad ASL Pages 231-261

  Iran is afflicted by frequent natural disasters including floods, earthquakes, droughts, and sandstorms. Unfortunately, geomorphology and its special place in forecasting, evaluating, and Iran is afflicted by frequent natural disasters including floods, earthquakes, droughts, and sandstorms. Unfortunately, geomorphology and its special place in forecasting, evaluating, and vulnerability in areas prone to natural hazards are still not given much importance, and despite warnings, numerous predictions and assessments people and officials are still surprised when faced with hazardous events. This paper addresses the significance of geomorphologists into the strategies of risk assessment and management. digital elevation maps, time series of 30-year data (1361-1331) of maximum daily discharge of Hojatabad station in Kermanshah as a case study in flood return period, earthquake statistics of Tehran province and its surrounding area in terms of vulnerability caused by an Earthquake in Alborz Province. Regional frequency analysis method and fuzzy model were used to analyze natural hazards and natural disasters. The results about the return period of the flood indicate the consequences of a flood are measured using return periods, giving an idea of the characteristics the flood may have (magnitude) and (frequency). The results of zoning map of vulnerability caused by an earthquake showed that about 28% of the study area in the zonation of high and very high vulnerably. A framework should be provided to analyze human vulnerability in the case of floodind and earthquake which is possible only by employing geomorphologists in the organization of geomorphologists in the form of consulting groups in the field of natural disaster prevention and the creation of natural disasters monitoring center in Iran.

  Keywords: Geomorphology, Natural hazards, Natural disasters, Vulnerability, Prevention
 • ata Gaffari Ghiandeh, chnour mohammadi Pages 262-280

  The alarming and increasing trend of factors threatening the health of citizens; City and health planners propose a relatively new term called health planning, in which they seek to connect the urban environment and landscape with the physical and mental health of city dwellers and make their decisions regarding some basic issues such as health. strengthen urban ecology, social welfare and improve the quality of human life. The purpose of the current research is to investigate the state of the environment and the urban landscape and its relationship with the mental health of the citizens of Paveh. The research is of applied type and in terms of descriptive analytical method. The statistical population is the citizens of Paveh city 380 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. In order to collect information a questionnaire containing questions about the About the environment and urban landscape and mental health of citizens has been used. To analyze the questionnaire, t-test, Friedman, Pearson correlation coefficient were used. The results show that in the indicators of environment, security, communication and transportation network, housing, commercial and cultural, design and furniture, people's participation and education; The average is average and slightly higher than the average value of 3 But in the economic index, the average is lower than the average and the situation is not good. The results of the Friedman test showed that the indicators have different importance and the environmental index was the most important. Also, the results of Pearson's correlation coefficient between the examined components related to the environment and urban landscape and mental health of citizens showed that there is a significant relationship between them. Examining the degree of correlation also shows that this relationship is direct.

  Keywords: Environment, urban landscape, mental health, Paveh city
 • farzaneh DehghaniGishi, zahrasadat fayaz, mahmood mohammadi Pages 281-295

  In the urban spatial, people need facilities and ways to achieve their well-being. Urban decision-making and decision-making structures to achieve effective planning for citizens, taking into account the changes that appear in the new life pattern of people, implement projects for the well-being of citizens and to meet their needs. In order to be able to implement a useful and efficient project, urban decision-makers should first of all conduct a needs assessment to evaluate the acceptability of these projects from the point of view of the target population.In order to be able to implement a useful and efficient project, urban decision-makers should first of all conduct a needs assessment to evaluate the acceptability of these projects from the point of view of the target population. The research in order to evaluate the needs of Kosar daily markets seeks to achieve the level of realization of the goals of this project according to the needs of the target population. The research method is descriptive and analytical, and The data related to the needs assessment of the target population was analyzed based on the questionnaire and using the SPSS software with the one-sample t-test. According to the findings of the research, although the creation of these chain markets has met the needs of the customers in some economic, social and traffic dimensions, but the most important point that can be pointed out in general is that some goals of creating this market are in conflict with its implementation process. The design of the markets that conflict with the authentic Iranian architectural style and also the damage to the shops and guilds around the market are among the cases that Syria expresses the goals of establishing the Kosar Daily markets with its current state

  Keywords: Need, needs assessment, project, kosar daily markets, Isfahan
 • mostafa ariankia Pages 282-384

  Organizing urban furniture as one of the most important elements of the urban environment, has a significant contribution to the desirability and pleasantness of the space from the citizens' point of view, and the lack of planning or incomplete planning in the field of urban furniture contributes to the inefficiency of these elements. Accordingly, considering the importance and role of urban furniture in the urban landscape and also the impact it has on the lives of city residents, the present study evaluates the design and location of urban furniture elements and variables in the city and the situation of Gorgan in terms of furniture. Urban has been examined. The present research is an applied research based on the purpose of the study and is analytical-descriptive in terms of research method. Two field methods and documentary studies have been used to collect information on the current situation. To analyze the data of the questionnaire, Spss, Excel software and Kruskal-Wallis statistical test and also for spatial analysis of urban furniture elements in Gorgan and preparing a map, Arc GIS software was used. The results obtained from the research show that in designing and manufacturing city furniture, standard principles and attention to local culture have not been observed. Also, in examining the location of urban furniture elements, no special attention has been paid to the selection and location of urban furniture components and the necessary standards have not been observed and it is not functionally in a favorable condition.

  Keywords: urban furniture, location, urban element, GIS, Gorgan
 • mohammadkarim Raesi Pages 296-317

  Today, municipalities are trying to provide the best services to citizens and satisfy them with their performance. Therefore, they are trying to increase citizens' satisfaction by involving citizens in various projects and programs.This study aims to investigate citizens' satisfaction with municipal public services with an emphasis on a participatory approach in the city of Nikshahr.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of implementation method.The statistical population in this study is all people over 18 years old living in Nikshahr. According to the general population and housing census of 2016, this city was about 17,732 people .The sample of this research has been obtained according to the population statistics of the 2016 census in a simple random method using the Cochran's formula.The sample size in the present study was determined using Cochran's formula 376 questionnaires. Research data collection tool has made a researcher-made questionnaire whose face validity has been confirmed by experts, professors and specialists and its reliability using Cronbach's alpha is 0.87 Has been achieved.In order to analyze the research findings, Pearson correlation coefficient and one-sample t-test were used.The results of one-sample t-test showed that the average value obtained from municipal performance indicators in the economic variable equal to 2.71, social variable equal to 2.73, welfare variable equal to 2.62, development variable equal to 2.77, the cultural variable is equal to 2.69 and the leisure variable is equal to 2.68, which indicates the unfavorable situation of these variables and the citizens are dissatisfied with the performance of the municipality.The results of the survey of public services provided to citizens by the municipality in the city of Nikshahr with an average of 2.920 in an unfavorable situation and the results of a survey of the participation of citizens in municipal affairs in the provision of

  Keywords: Participation, Satisfaction, Municipality, Municipality Performance, Nikshahr City
 • Pages 318-328

  Land use classification has always been one of the most important applications of remote sensing, and for this reason, different methods have been developed. With the passage of time, more advanced methods with higher accuracy were created, which increased the accuracy and performed better in extracting classes that were spectrally closer to each other. Algorithms for detecting changes in remote sensing images are divided into two categories: pixel-based and object-oriented, based on the minimum processing unit. The purpose of this research is to evaluate and prepare a land use map of the Nirchai watershed in Ardabil province using the object-oriented method. Land use classification including segmentation of image data was done using multi-scale segmentation algorithm in eCognition software environment. Then these parts were selected and classified and evaluated using the object-oriented nearest neighbor algorithm. The results showed that the object-oriented classification has an overall accuracy of 99 and a kappa coefficient of 0.88%, which indicates the high accuracy of the object-oriented method in classification. Also, the land use map showed that the use of water areas and poor pastures occupied the least (70 hectares) and the most (8069 hectares), respectively.

  Keywords: Land use, Land cover, Object oriented, Nearest Neighbor, Nirchai
 • mohammadhasan yazdani, Samira Saeidi zaranji Pages 329-351

  Parallel and appropriate spatial distribution of educational facilities and services is very important in urban planning. Because only if there is a balance in the distribution of services and uses, it will be possible for different strata to benefit from them. The purpose of this research is to analyze the spatial distribution of schools in the neighborhoods of Region 2 of Ardabil Municipality. The research method is descriptive-analytical based on data and information extracted from Iran Statistics Center and Ardabil Municipality. In the analysis of the spatial distribution pattern of the techniques, central mean and standard deviation curve, nearest neighbor index, hot spots analysis, global Moran index and kernel density analysis to analyze how the spatial distribution pattern of educational use (schools), Thiessen polygons for the usefulness of the functional radius These services were used in the geographic information system. The findings of the research show that the distribution pattern of schools in the 2nd district of Ardabil city is distributed in clusters. The evaluation of the impact of the spatial distribution pattern of these services on the amount of functional radius indicates the undesiredness of the peripheral neighborhoods in the 2nd district of Ardabil city from the educational use (schools). which shows the inappropriate distribution of schools and their accumulation in the center of the region and the lack of attention to the needs of citizens in terms of the distribution of schools. In total, the results of the research indicate social inequalities and the lack of spatial justice in the distribution of educational services (schools at different levels) at the level of neighborhoods in the 2nd district of Ardabil city

  Keywords: spatial justice, spatial distribution, educational services, region 2 of Ardabil municipality
 • mahdi frotan, Bromand Salahi Pages 352-369

  To check the consensus, the average temperature data was obtained from the Meteorological Department of Ardabil Province and the days with temperature below -10°C during the statistical period (1355-1400) were selected as cold days, then the trend of the time series of the frequency of freezing days with the least square error method in the model Linear regression was determined and its results showed a decreasing trend from 2010 onwards. Finally, for the simultaneous analysis of atmospheric factors, 25 January 2016 was selected as a representative through the ward hierarchical clustering method. Next, the data of the upper levels of the atmosphere were received from the website (NCEP/NCAR) and synoptic maps were drawn in Gardes. The results of the analysis of these maps showed that the Siberian thermal high pressure system played an effective role in transferring cold air from northern latitudes to the studied area. In addition to this phenomenon, the location of the study area in front of the European Ridge has resulted in negative air circulation conditions, which resulted in the strengthening of downward currents and a decrease in air temperature. Hyfran-plus statistical model was used to estimate the return periods of cold waves, and the result showed that the stationarity test (Wald-Wolfowitz) and the normal statistical distribution were more accurate in determining the return periods of cold waves. And the results of the Chi-Squared test also showed that it is possible to ensure the extraction of the results at a significant level of 5%. Finally, in order to predict changes in the temperature parameter, using the CanESM2 general circulation model, under three scenarios RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5, the future perspective of the period (2020-2050) was examined. Its results showed that the model had the necessary ability to simulate the average temperature.

  Keywords: Cold wave, synoptic analysis, Hyfran-plus, Sdsm, Ardabil city
 • Hadi Aazami, Seyed MohamadHossein Hosseini, Vahid Sadeghi Pages 370-405

  The foundations and cultural features of human societies change over time and space, and become specific to themselves in such a way that this set of beliefs and values affect the way of life of their inhabitants. Gachgaran is a biogeography that is located in the central part of Mamsani, and in the course of history, affected by various factors, it has enjoyed multiple dimensions and cultural strains. Is the creation of ancient culture and micro-culture in the habitat of plasterers and the transformation of these values and attitudes stemming from various and diverse factors and institutions that have caused the question in this research? The nature of the research required the researchers to choose the descriptive/analytical research method for how to do the work. Finally, the results of research and study in the style of library/documents (statistics and figures) and field (interview and observation) showed; Changing the attitude of the new generation, increasing the level of knowledge/awareness of the residents, civil/physical renovation, virtual space and social networks, are among the agents that cultural transformation in customs, mourning of the month of Muharram, religious beliefs, marriage and divorce, clothing, food , local games, nature-loving, tourism, educational/health/sports centers have caused the rural settlement of Gachgaran to the extent that it has resulted in the change of the form of this village towards cultural modernization.

  Keywords: Cultural Transformations, Rural Settlements, Gachgaran Village, Mamsani
 • Ali Oskouee Aras*, Shahrivar Roustaei Pages 406-441

  Studying and investigating the existing situation of informal settlements is considered as one of the most important tools in order to ease their problems and an approach to solve the future problems of the residents of these settlements. The purpose of this descriptive-analytical research is to analyze the situation of informal settlements in the north of Tabriz metropolis with a case study of Ahmadabad neighborhood. The data of the research has been collected using documentary studies, field investigation, information taken from the Iranian Statistical Center and the statistical blocks of Tabriz metropolis in 2015. The investigated cases in this research are 14 cases, including the number of floors, the average area of buildings, the condition of slopes and elevation points, gender ratio, employment and unemployment rates, building quality, literacy status, household size, important urban uses, network status. roads, the type of building frame, the type of materials, the average age of the buildings and finally the age structure of the residents of Ahmadabad neighborhood of Tabriz. The results of the research indicate that more than three-quarters of the dominant texture of Ahmadabad neighborhood of Tabriz is fine-grained, and in terms of the age of the buildings, more than 40% of the buildings are more than 30 years old. More than 64% of the uses belong to residential use. The share of active population in Ahmadabad neighborhood is more than (74.02%) other age groups. The roads in this neighborhood have low width, poor quality flooring and many traffic junctions. More than 90% of residential building materials are made of non-durable or non-durable materials such as brick and wood. In general, it can be said that the status of informal settlements in Ahmadabad neighborhood of Tabriz is at a low level.

  Keywords: Informal settlements, Ahmadabad, Tabriz, age, building quality
 • Mohammadhasan yazdani, Zhila Farzaneh, maryam jami odluo Pages 442-454

  Cities as a suitable place and urbanization as a desirable way of life are considered to be one of the most important centers of development. Meanwhile, cultural traditions as an important category in sustainable urban development with the penetration and influence of capitalist culture in the third world, including Iran, have caused heterogeneous urban concentration and accelerated urban growth. In order to solve the upcoming challenges, several viewpoints have been formulated in order to achieve sustainability; One of the newest and most successful approaches is the Peaceful City movement, which was created as a cultural movement to increase the quality of life and reduce speed in cities. Based on this, the current research has been compiled with the aim of investigating the role of cultural traditions on the sustainable development of Ardabil city with the approach of Aram city, for future planning. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The data required for this study have been collected through field and documentary methods. The statistical population of the research corresponds to the 5 regions of Ardabil city. To rank the 5 regions of Ardabil city in terms of Shahr Aram indicators, Vicor's multi-criteria decision making model was used in the Excel environment. Shannon's entropy model has also been used to weight the indicators. The findings of the research indicate that the average of the indicators was below the average, so that except for the infrastructure index, the average of all the indicators was less than 3. The results obtained from the implementation of the Vicor model also show that the highest rank belongs to region two and the lowest rank belongs to region one. 

  Keywords: Cultural traditions, Sustainable Urban Development, Peaceful City Movement, Vikor Ardabil
 • Anahita Hosseini, Taj Shohreh Pages 455-473

  Due to decades of rural planning in the country, people in rural areas still face shortages and problems. In our country, at different times, they tried to improve the situation of the villages by using different development strategies, but for various reasons, including not paying attention to the role and importance of the human factor, they achieved less success. After the '70s, planners realized the importance of people attending programs. Since then, various issues have been raised for people's participation in development projects, one of which is the participation of young people in rural development projects. Youth participation means the process of involving them in determining their own destiny and feeling responsible for their future and that of society, as it is called as a goal and a means of development. In this regard the present study using quantitative (descriptive-analytical) method and distribution (92) of questionnaires among rural youth in Hugh and Shalmzar villages located in Hugh rural district of Savojbolagh city of Alborz province to investigate the impact of youth participation in different stages of the hadi 's project process Including; Participation in decision-making, participation in design (study), participation in implementation, participation in operation, participation in evaluation, participation in maintenance of the project after implementation, the results of which are obtained through statistical analysis and using t-test The obtained single group shows the desire of rural youth to participate in participatory activities and play a role in each stage of participation in the hadi 's project and witness the high impact of the success of the hadi 's project if young people participate in different stages of the project

  Keywords: Youth, rural, participation, hadi 's project
 • Zhila Farzaneh, MohammadHasan yazdani Pages 474-491

  The quality of urban environments and mental health interact with each other, and the quality of urban environments affects people's mental health. Considering that one of the important dimensions of the quality of urban environments is the physical-physical dimension.. Therefore, the purpose of this research is to measure the physical-physical quality of the urban environment with an emphasis on the mental health of citizens, which was carried out on a case-by-case basis in Region 3 of Ardabil city. Is. The upcoming research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In order to measure the physical-physical quality of the studied neighborhoods, 5 indicators (accessibility, beauty and visual order, functional attractiveness, physical form and facilities of the residential unit) were used. The validity of the research was obtained by using face validity, and the reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha of 0.830. Then, based on simple stratified random sampling, 480 people were questioned in order to analyze the data and prioritize the localities in terms of quality. Physical-Physical COPRAS multi-criteria decision making model was used in Excel environment. According to the findings of the research and the results of the COPRAS model, among the localities of the 3rd region of Ardabil city, Hafez has the best status and the first place with the highest score, followed by Rezvan, Azadi, Azadegan in the second to fourth position. are favorable and Malabashi and Melayoussef neighborhoods are in the most unfavorable situation and the last place with the lowest percentage. Due to the importance of the quality of urban environments in the mental health of citizens, more and more detailed planning is felt in order to improve the physical-physical condition of the neighborhoods and then improve the level of mental health of citizens.

  Keywords: Mental health, environmental quality, physical-physical, Ardabil city
 • bahman khosravipour, marjan adham maleki Pages 492-506

  The purpose of this research is to investigate the role of the transparency of government and cooperative duties on the success of production cooperatives in the five watersheds of Khuzestan province. This research is a descriptive-correlation type that was conducted using a survey method. The statistical population of the research included members of active production cooperatives within the scope of irrigation and drainage networks which using Morgan's table and after determining the sample size (361) of the operators who are members of the production cooperatives, they were randomly selected. The tool used for data collection was a questionnaire whose face validity was confirmed by a panel of experts and a guide test was also conducted to check its reliability. The findings of this research show that the examination of the correlation relationship between the dependent variable and the independent variables of the research showed that there is a positive and significant relationship between the independent variables of the transparency of the duties of the government and cooperatives with the dependent variable of cooperative production success. Also, the responsibilities of production cooperatives from the point of view of the users in four categories of operation and protection of the irrigation and drainage network, the responsibility of the production cooperative and the responsibility of the agricultural jihad need to be clarified, and the protection and operation of the irrigation network is the most important responsibility from the point of view of the users. Therefore, it is suggested that the responsibility of protecting and exploiting the irrigation network be given to the production cooperatives first, and then, by building the capacity and empowering the users, other responsibilities should be given.

  Keywords: production cooperative, transfer of irrigation management, success factors, operating companies, irrigation, drainage networks of Khuzestan
 • Zahra Momeni Gilaneh, Shahab Mohammad Zadeh Pages 506-515

  The aim of this study was to investigate the role of green human resource management in realizing sustainable urban development in Kermanshah. This study is practical in terms of objective and descriptive-analytical method. The statistical population of this study includes all citizens of Kermanshah (N=946651). The sample size (N=384) was selected using stratified random sampling method. Research tools consisted of two questionnaires: Green human resource management and sustainable urban development (social, economic, environmental). Validity of the questionnaire was confirmed using formal and structural validity and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha for the whole questionnaire by 0/81. Data were analyzed using regression test in SPSS software. . Overall, green human resource management had effect on urban sustainable development in Kermanshah. At a significant level of 0.001 green human resource management has significant positive impact on economic development, at a significant level of 0.000 green human resource management, and at a significant level of 0.003 green human resource management had a significant positive impact on environmental development.

  Keywords: Green human resource management, in sustainable urban development, economic development, social development, environmental development
 • Samira Kanaani Pages 516-524

  Landslide is the mass movement of materials on the slope, which is associated with many human and financial losses every year. Under the influence of hydrogeomorphological and hydroclimatic conditions, different regions have different potentials in terms of landslide occurrence. One of the areas exposed to this danger is the catchment area of the Ilam Dam, for this reason, in this research, the areas prone to landslides have been identified in it. In this research, a digital model with a height of 30 meters, a geological map of 1:100,000 and different layers of information have been used as research data. The most important research tools are ArcGIS and Super Decision. In this research, using 8 parameters (height, slope, slope direction, lithology, distance from the fault, distance from the river, and distance from the road and land use) and the integrated model of network analysis (ANP) and fuzzy logic, the regions Landslides have been identified in the catchment area of Ilam Dam. Based on the results, the central and western parts of the region have a high potential for landslide occurrence. In fact, these areas are prone to landslides due to their proximity to fault lines, rivers and main roads, the type of land use, and the high slope. Also, the eastern parts of the region have little potential for landslides due to the type of land use, being far from fault lines, and being far from roads and rivers.

  Keywords: Landslide, ANP, Ilam Dam Basin
 • s. nasiri, tymaz nasiri, vali nasiri Pages 517-541

  Security and life with the physical and social expansion of cities and their transformation into heterogeneous demographic, social and cultural centers, increasing the amount of urban anomalies, especially in the central areas, as well as increasing population and social heterogeneity and economic poverty in the context of the occurrence of injuries Urbanization and unbridled growth has created anomalies in cities. In this research, the purpose of this study is to analyze and investigate life security and crime in inefficient urban contexts in Parsabad city. This research is descriptive-analytical in terms of applied type and in terms of its nature, and to collect data from library-field methods and to analyze information and spss data with sample t-test and inferential statistical methods. Used. The research findings using the test indicate that. that the sample T-Tech test is equal to -100.19 with a degree of freedom of 399 and a significance level and a comparison of the significance level is low at 0.05. Therefore, it can be said that crime has had a great impact on the whole dimensions of life security in the city of Pars-Abad and Baath The lowering of the quality of life has become a crime center. Finally, solutions were presented to reduce the security of the quality of life in this section.

  Keywords: Security, quality of life, delinquency, inefficient structure, Pars-Abad city
 • Sedigheh Ghorbani Mohammadabadi, Hamid Ganjaeian Pages 542-553

  Subsidence is a danger that threatens many plains of Iran. Qahavand plain in Hamadan province is one of the plains that is exposed to this danger due to the unfavorable hydro-climatic conditions and the type of human activities. Considering the importance of the subject, in this research, the subsidence condition of the Ghahavand plain and the factors influencing its occurrence have been investigated. According to the subject and objectives, in this research, 31 radar images of Sentinel 1 satellite, Landsat 8 satellite image and 30 meters high digital model were used as research data. The most important research tools are GMT, ENVI and ArcGIS software. This research has been done in three stages, in the first stage, the land cover map was prepared and examined. In the second stage, using the SBAS time series method, the subsidence situation of the region was evaluated and in the third stage, the effective factors in the subsidence of the region were analyzed. According to the results of this research, the Ghahavand Plain has subsided between 15 and 78 mm during a 2-year period (from 2017/01/05 to 2019/01/19). Also, the results of this research have shown that the main cause of subsidence in the region was the sharp drop in underground water resources due to the development of irrigated agricultural lands. In fact, the highest amount of subsidence in the region has corresponded to irrigated agricultural lands

  Keywords: Subsidence, Sentinel 1, SBAS, Ghahavand Plain
 • parvaneh akhgar, jabar krimi Pages 554-567

  Avalanche is one of the dangerous phenomena in snowy areas. Haraz mountain road is one of the most dense communication axes in the north of the country, and due to special geomorphological conditions, parts of its route are at risk of avalanches. So that since the beginning of the construction of this road, it has led to many financial and human losses. Therefore, it is known as the most news-making road in Iran. The purpose of this thesis is to identify the factors influencing the formation of avalanches and to identify the places where they occur, as well as to prepare an avalanche risk zoning map in the region with the help of geographic information system (GIS) and remote sensing (RS). In order to achieve the goal of the research, GIS software was used to draw maps of elevation classes (hypsometry), the amount and direction of the slope of the domain, geomorphology and other related maps. Then, by examining the relevant information sources, scoring tables of the effective factors of avalanches were formed. These tables include 5 main criteria (amount of slope, direction of slope, height, temperature and precipitation). Each of them is divided into indicators and the corresponding points are listed according to the type of factor and the degree of influence in the occurrence of avalanches. By combining the said information in the form of Bolean model, weighted according to the degree of their influence, and combining these layers together, the avalanche risk zoning map of the studied area was prepared, and finally, the results obtained from the maps were compared with the control results. The field was compared.

  Keywords: Avalanche, dangerous road, risk zoning
 • Fariba Esfandyari, Behrouz nezafat taklhe Pages 568-589

  Tectonic geomorphology studies levy -based landfalls and interaction between tectonics and geomorphic processes. Neutactonic studies the shapes on the ground caused by earthquake mechanisms. In order to investigate active neotectonic, neutactonic indicators of the catchment and seismic power are used. In this study, neutactonic activities of the Nir Watershed Basin have been analyzed using geomorphic indicators. Initially, using the GIS10.3 software and the Archydro plugin were extracted under the study of the study area. To accurately calculate any 26 subsidiaries, 1: 25000 topographic maps, 1: 100000 geological maps, 12 meters high height model. Finally, for each of the indicators, the basin zoning map was prepared in five categories. Finally, given the calculated values of each of the indices, the active relative landfill index was extracted for the basin. Due to the index of the relatively active landing index of the study area, it was divided into five high, high, medium, low and very low neutactonic. Based on the results, the highest technical activity is related to subsurfaces 9, 11, 17, 18, 22. Based on the evaluation of seismic power, this concluded that the farmer's relationship with the zareh of 5.98 Richter, Norouzi and Ashjaei with a value of 6.5 and Norouzi was 2.63. The results of this study show that moderate neottonic activity in most of the subsidiaries shows that fault activity is not intensified in these areas and therefore do not pose many risks in residential areas. Will be risky if activated.

  Keywords: Evaluation, Neutactonic Activity, Geomorphic Indicators, Fault, Nir basin
 • Mostafa Azarakhsh, Mahmood Hooshyar Pages 591-607

  Today,tourism activities are considered as the fourth part of human activities after agriculture,industry and services, so that it is called"invisible exports".Tourism is a valuable and balancing activity that causes economic and social development at the regional level and brings fair distribution of income as well as job creation.In this regard,the current research is considered as a series of applied researches,the results of which can greatly help managerial decisions and.Therefore,based on this goal,the tourism hub ofSardashtCity has been selected as one of the tourism hubs ofWestAzarbaijan province,which has exemplary tourism areas.The research method is descriptive-analytical.The statistical population included specialists and experts in the field of tourism planning and development,and40people were selected as a sample based on the purposeful sampling method.The research measurement tool included another questionnaire to identify strengths,weaknesses,opportunities and threats as a result of presenting strategies.The content validity of the questionnaire was confirmed using the opinions of the reviewers,and theCronbach's alpha method was used to confirm the reliability of the research instruments.SWOTandQSPM methods were used for data analysis.that the results of the analysis using theSWOTanalytical model,the findings of the research indicate that the high potential ofSardashtCity's exemplary tourism areas and the location of these areas NextTo pristine attractions can act as a driving force for economic and sustainable development based on land use in the region and are in line with better planning for this sector in order to realize the proposed strategies should include various measures such as developing and equipping communication infrastructure(transportation,internet, telecommunication,etc.)increasing the public culture of thePeople to welcome tourists,providing services suitable(welfare, health services,and tourist complexes)government support for the residents of villages for the development of tourism and the creation of tourist-friendly houses,and in line with education and empowerment,actions such as laying the groundwork for the entry of science and technology parks and universities to be payed...

  Keywords: Strategy, development, tourism, development of Sardasht land
 • arash ghorbani sepehr, zahra ansari, parisa Ghorbani Sepehr Pages 608-624

  The psychology of political leaders is one of the branches of political psychology. Therefore, studying in this area and recognizing the personality of policy makers is important. The purpose of this paper is to examine the relationship between the character of political leaders and their geopolitical goals in the political future of the world. The present study is a "theoretical foundation" research. Also, in accordance with the qualitative strategy, descriptive-analytical research method has been used to conduct the research. the Indicate that Gandhi, the political leader of India, has a director who has a character and has a geopolitical impact on the rest of the world. These influences include Indian independence in Britain, the American black civil rights movement and the South African anti-colonial movement, which, until the contemporary period, remains the same for the world. While Hitler has a combination of two characters, he has been thrown into an agitated and reformist dilemma, and based on this, Hitler believes in the vital space of Ratzel, which, in the belief, has also led to geopolitical changes, such as the Second World War, the Holocaust, and the anti-communist treaty. Understanding the psychological characteristics of the personality of political leaders of countries has a great service in predicting (political foresight) their present and future behavior and will probably prevent unfortunate events at the national and global levels. Accordingly, the link between political psychology and its important branch of personality psychology can be of great help to geopolitical knowledge in predicting the future of the world on a very large scale.

  Keywords: personality, psychology Political psychology, Geopolitics, Hitler, Gandhi
 • Masoud Eshghizadeh, Yaser Esmaeilian Pages 625-652

  Among the various environmental stresses and hazards, drought is recognized as the most important environmental factor, which is the main challenge in different parts of the world, especially in the Middle East, in addition to widespread effects on agricultural production and productivity, effects on the other social and economic dimensions of humans. Therefore, drought analysis, monitoring, and characterization are one of the main necessities of drought management and planning. In this study, the trend of agricultural drought in the Gonabad region was identified and evaluated by the Reconnaissance Drought Index (RDI) and its improved version, the effective Reconnaissance Drought Index (eRDI) for 59 years (1982-1920). The results showed that there was no significant difference between the indices, although the eRDI index was more sensitive and accurate in seasonal periods. The longest drought period was obtained for 9 years through the eRDI FAO index and the longest wet period was calculated for 11 years by all indices. Also, the highest frequency of weather conditions was related to the normal situation (33.9 to 39%). On a seasonal scale, the longest droughts and wet periods were calculated in spring for 8 and 6 years, respectively. These conditions were 7 and 6 years for autumn and 9 and 7 years for winter, respectively. All indicators identified wet conditions for the summer. In general, although the eRDI index can be more efficient in determining and monitoring the agricultural drought due to the use of effective precipitation instead of cumulative rainfall, in this study no significant difference was observed between the two indicators. Therefore, seems that the RDI index can be used in drought monitoring and analysis in climatic regions similar to the study area.

  Keywords: Agricultural drought, Climate change, Effective precipitation, Evapotranspiration, Growth period
 • Fatemeh NoredinMosa, reza mahmodi, Kamyar Emami Pages 653-654

  Flood is one of the dangers that threaten many cities in Iran. One of the areas exposed to this risk is Sanandaj city. Due to its proximity to the Qeshlaq River and its hydrogeomorphological condition, Sanandaj has a high potential for flooding. Due to the importance of the issue, in this research, the development process of the residential areas of Sanandaj city towards flood-prone areas has been evaluated. In this research, a 30-meter height digital model, 1:100,000 geological map, Landsat satellite images, as well as various digital information layers have been used as research data. The most important tools used in this research were ENVI and ArcGIS software. This research has been carried out in two general stages, in the first stage, by using the integrated Fuzzy-AHP model, flood-prone areas were identified in the study area, and in the second stage, by using satellite images, the development process of the residential areas of Sanandaj city The direction of flood-prone areas has been evaluated. Based on the results, the eastern areas of the urban area of Sanandaj have a high potential in terms of flooding due to their proximity to the Qeshlaq River as well as the low elevation and slope. Also, the results of this research have shown that the size of the residential areas of Sanandaj city in 1990 was about 14.8 and in 2020 it was about 27.1 square kilometers. In 1990, about 2.6 square kilometers of the residential areas were exposed to flood risk but it has increased to 7.9 square kilometers per year. Based on this, it can be said that the flood situation of the region has not been given much attention in urban planning.

  Keywords: Flood, Physical development, Sanandaj city, Fuzzy-AHP
 • Reza Babaeifar Pages 665-684

  Inefficient and worn-out structures are structures that have been formed and developed over a long period of time, and today they are surrounded by technology, and they are structurally and functionally deficient and often do not meet the needs of their residents. Therefore, at the same time with the emergence of the above problems and their effects on different areas of life, paying attention to worn out and inefficient urban tissues and fixing their instability has become a serious and central issue in cities, as one of the most serious challenges of the system. The planning and management of cities has led the relevant organizations to organize and revive these elements and the aforementioned context and has raised the need to intervene in these contexts and realize regeneration policies in different periods of time. Based on this, the aim of the current research is the role of construction projects in the realization of the regeneration policies of inefficient urban tissues in the city of Islamshahr with a descriptive-analytical and applied method. In this regard, he investigated and collected information in the form of a survey and 5 indicators of urban regeneration (satisfaction indicators, good urban governance, promotion of local identity and dignity and protection of values, urban poverty, productivity, empowerment and promotion of urban resilience in the face of disasters and disasters) was analyzed with SPSS software. The results of the research show that the implementation method of participatory planning can be effective and useful in order to regenerate the inefficient urban contexts of this city through coherent and planned activities.

  Keywords: construction projects, regeneration policies, inefficient urban contexts
 • Mahyar Sajadian, MohammadAli Firoozi, AHMAD POURAHMAD Pages 685-705

  Due to the many problems caused by urban growth on the one hand; And the dominance of the paradigm of improving the quality of life, as well as the remarkable advances in information and communication technology and its remarkable capabilities, smart cities today are considered as an effective strategy to solve the problems and challenges of rapid urbanization.The city of Ahvaz has also experienced rapid urbanization in recent years; It faces many problems. But the problem is, this metropolis is not smart now, and it is just the beginning; So the question is what is the situation of the components of the realization of the smart city in the current situation of Ahvaz? Therefore, this study seeks to assess the status of key components of smart city realization and ranking of these components in the metropolis of Ahvaz. This article is considered among applied-developmental researches. It is question-oriented and has been done in a document-library and survey form;, which has been used in assessing the status of components, executive experts working in institutions and organizations in Ahvaz involved in the process of smartening the city. The data collection tool is a researcher-made electronic questionnaire based on a five-point Likert scale; In order to analyze the data, statistical tests of mean, one-sample t-test and Friedman ranking were used using SPSS software. The statistical sample of this study is 380 samples that were selected by snowball sampling and supervised network. Based on the research findings, the situation of the key components of the realization of a smart city in the metropolis of Ahvaz, with the exception of smart people, was assessed as unfavorable. At the same time, the smart environment and then smart governance are in the lowest state

  Keywords: Ahvaz, smart governance, smart city, smart environment, key components
 • chnour mohammadi, Esmaeil Jahani Dolatabad Pages 706-714

  For the successful development of tourism, the existence of appropriate infrastructure is necessary, especially for less developed countries and regions that often have limited infrastructure, its existence and expansion is considered a vital factor. Due to its favorable climatic and environmental conditions, Kurdistan has been considered as one of the human settlements since prehistoric times and the results of scientific archaeological excavations in ancient places indicate this. In Kurdistan, about 1,234 ancient works have been identified, of which 500 works have been registered in the list of national works. In addition to historical attractions, Kurdistan has a unique ability in terms of shopping tourism, ecotourism and cultural and folkloric features. The purpose of the current research is to analyze the infrastructures of tourism development in Kurdistan province. In order to collect the required information, documentary and library methods (Iran Statistical Center and Statistical Yearbook of Kurdistan Province) have also been used, as well as ARAS technique for data analysis. The results show that only two cities, Bijar and Qorveh, are privileged, and the rest of the cities (Dehgolan, Sarvabad, Baneh, Diwandre, Kamiyaran, Sanandaj, Saqez and Marivan) are relatively privileged.

  Keywords: Infrastructure, tourism development, Kurdistan province
 • Mohammadhasan yazdani, maryam jami odluo, Rasoul Abbasi Taghi Dizaj Pages 715-741

  In developing countries, due to the extreme socio-economic differences, inequality and lack of balance in urban services, the spatial difference between cities has intensified and spatial separation has emerged in the city. Different levels of this phenomenon appear in rural-urban areas during the process of horizontal development and integration of villages in the city. Therefore, the aim of the current research is to analyze the separation and selection in rural-urban areas with emphasis on the development of Mian Afza in Ardabil city. The current research method is descriptive-exploratory. The statistical population of the research is the experts and specialists (familiar with the topics of urban segregation) of Ardabil city, due to the unknown number of them and the ambiguity of their familiarity with the topics of urban segregation (especially the indicators of segregation in the fields of Rostashahri), experts were identified using the snowball method. In this regard, the number of expert samples continued until obtaining better knowledge and theoretical saturation in the answers received (closeness and repetition of answers), and finally reached 10 people. In this regard, after the selection indicators in rural and urban areas were extracted through library studies, the aforementioned experts were interviewed and after summarizing the indicators, the content validity of the challenges was obtained. Finally, the specialized questionnaire of the effectiveness and effectiveness of the indicators was again evaluated by the same 10 relevant expert.

  Keywords: Segregation, urban village areas, intermediate development, Ardabil
 • Abdulrahim Hashemi dizaj, maryam jami odluo, Zhila Farzaneh Pages 742-759

  Today, the tourism industry is one of the pillars affecting the urban and regional economy and is a powerful tool that includes economic, social and environmental effects. Urban tourism, as one of the sub-sectors of tourism, has recently received the attention of planners and administrators. Based on this, the aim of the current research is to investigate the impact of urban tourism indicators on the urban and regional economy, which has been carried out on a case-by-case basis in Ardabil city. The current research is applied in terms of its nature and descriptive, analytical and survey method. The statistical population of the research includes 15 experts and specialists. A questionnaire was used to collect data. The validity of the research was obtained using face validity and the reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha 0.828. In order to analyze the data and prioritize the indicators in terms of effectiveness, the EDAS multi-criteria decision making model was used in the form of Excel software. The results of the application of the mentioned model showed that among the selected indicators, the physical-spatial index with the highest score (1) is in the first place and the human resource management structure index with the lowest score (0.728) in the first ranks, respectively. They are placed last.

  Keywords: Tourism industry, urban economy, regional economy, EDAS, Ardabil city
 • Mousa Abedini, Behnaz saraei Pages 760-777

  Today, burying waste is the most common method in many countries due to its lower cost and the existence of a wider spectrum of waste. In the location of the waste burial site, . For this purpose, several multi-criteria decision making methods are used in prioritizing suitable places. In the research, 10 important factors were used to locate the waste disposal site, which are: land use, slope of the area, altitude of the area, geology of the area, distance from roads, distance from rivers, distance from springs, distance from wells, distance from villages. and distance from faults. ANP model was used to prepare the final zoning map. In the first stage, the criteria were prepared and converted into GIS format. Then it was converted to raster format and fuzzification was done. According to the results obtained, the weight of land use criteria, the slope of the area, the height of the area, the geology of the area, the distance from roads, the distance from rivers, the distance from springs, the distance from wells, the distance from villages and the distance from faults for the study area is 0.167. 0.087, 0.036, 0.028, 0.138, 0.064, 0.068, 0.047, 0.120, 0.243 were obtained. Therefore, the criterion of the distance from the faults has the highest weight and the geological criterion has the least influence in locating waste burial areas according to experts. The obtained map was classified in 5 different classes. By examining the overlapping criteria map, it was observed that suitable areas for landfilling are located near rivers and springs and residential and rural areas. By examining the final zoning map, it has been observed that the most suitable areas for landfilling are located in the westernmost part of the study area, with a focus on Agha Seyed Sharif road.

  Keywords: Site selection, urban waste, ANP, Rasht
 • mehdi sadeghi, mahdi setayeshmanesh Pages 778-794

  Nowadays,villagers' participation in the rural affairs or in the other word, for developing the village areas is very important.These participations are one of the most part of the rural development.The main aim of this research is to evaulte the participation rate of the rural inhabitants and its relationship with the level of development of the areas. The method of this research is descriptive-analytical.The Panjali village in the Garveh city has been selected as the statistical population of this study. with the Cochran's formulas,258 families as the samples size have been selected.The Cronbach's Alpha coefficients has been used for the justifiability of the questionnaires,The alpha coefficients for this research shows 0.79. Statistical analysis of this research have been performed with using SPSS software and one-sample T-Test and Pearson correlation coefficient test. In the next step, the Route Analysis model has been applied for the investigating the effect of the components on the participation level.The results show that social factor with 0.855 overall effect, is on the first rank, economic factor with 0.555 is on the second rank and environmental factor with 0.449 is in the last ranking of this research.The one sample run test has been used for measurement of the participation rate of the villagers.In regarding to this testing, environmental factor with 3.30 average and T Statistics 6.026 is in the first rank.The social factor with average of 3.15 and T Statistics 4.416 is in the second ranking while the economical factor with average of 2.90 and T Statistics -2.251 is in the third ranking.In the end, the Pearson correlation coefficient has been used to measure the relationship of participation and the level of development.In to according to that test, with the obtained coefficient of 0.998, it has been found that these two categories have a direct and significant relationship.

  Keywords: Participation, Rural participation, Rural development, Panjeali vilage
 • Pages 795-826

  Cities are considered the most important social, economic, political and cultural activities. The study of the growth of urbanization shows that the growth of the urban population is increasing rapidly and the cities are facing a high rate of population growth and have not yet been able to control the problems caused by this growth. Today, the phenomenon of immigration is considered as one of the most important and complex problems of third world countries. It is obvious that our country is not far from these issues as the investigation of various studies shows; The issue of migration, especially migration from the village to the city and sustainable rural development, has been widely studied, but the immigration acceptability of villages and its relationship with sustainability issues, especially social sustainability, has been less of a focus of researchers. Regarding the city of Mahabad, it should be said that the development of this city in the past years was mostly due to the migration of villagers to the city and also the natural growth of the population. The issue of this article is the sustainable economic and social development of Mahabad city and its impact on the migration of subordinate villagers.

  Keywords: sustainable urban development, Mahabad, economic development, immigration