فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و چهارم شماره 12 (پیاپی 127، اسفند 1401)
 • سال بیست و چهارم شماره 12 (پیاپی 127، اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا علی نژاد، سید علی ابطحی*، مجتبی جعفری نیا، جعفر یثربی صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  امروزه آلودگی به فلزات سنگین به یک مشکل جدی زیست محیطی تبدیل شده است. به منظور حفظ محیط زیست، یکی از روش های رو به گسترش و کم هزینه، پالایش در محیط به کمک گیاه پالایی یعنی بهره گیری از گیاهان برای حذف، کاهش و تثبیت آلاینده هاست. در این راستا استفاده از قارچ های همزیست با گیاه، می تواند سبب افزایش کارایی گیاه پالایی، کاهش مدت زمان لازم برای زدودن آلودگی و توسعه کاربرد آن شود .

  روش بررسی

  به منظور بررسی تاثیر ترافیک بر تجمع سرب و کادمیوم در گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و همزیستی قارچ گونه (Glomus mossea) بر آن، آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور انجام گردید. عامل اول شامل همزیستی مایکوریزا (شاهد و تلقیح)، عامل دوم ترافیک (شاهد، 120، 300، 600، 950، 1200، 1800، 2400، 3000 ، 3600 و 4200 اتومبیل در ساعت) و عامل سوم نوع گلدان (شاهد و گلدان هایی که سطح خاک جز در محل نشاءها  پوشیده شده اند) بود که با سه تکرار در سال 1399-1398 و در کلان شهر شیراز انجام شد. در این آزمایش صفات وزن ریشه، کادمیوم خاک، کادمیوم اندام هوایی، کادمیوم ریشه، طول ساقه، طول ریشه اصلی، وزن خشک گیاه، سرب ریشه، اندام هوایی و خاک و فاکتور انتقال کادمیوم و سرب مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که تلقیح گیاهان با قارچ مایکوریزا حاکی از بالاتر بودن سرب بافت ریشه نسبت به اندام هوایی و خاک درترافیک 4200 اتومبیل در ساعت نسبت به شاهد بود. همزیستی با قارج مایکوریزا سبب افزایش وزن ریشه و وزن خشک گیاه، طول ساقه، طول ریشه اصلی در مقایسه با شاهد به ترتیب به میزان 93/23، 97/18، 82/0 و 87/30 درصد در ترافیک 4200 اتومیبل در ساعت گردید. همچنین نتایج نشان داد که تیمار گلدان های سربسته و تلقیح قارچ مایکوریزا سبب افزایش پارامترهای رشدی و کاهش کادمیوم و سرب شد.

  بحث و نتیجه گیری:

   کاهش غلظت کادمیوم و سرب در گیاه رزماری تلقیح شده با مایکوریزا  نشان می دهد که گیاه رزماری می تواند در خاک های آلوده به کادمیوم و سرب رشدکند و توانایی پالایش عناصر سنگین بخصوص عنصر سرب با توجه به  TF بزرگتر از 1را دارد و در این راستا همزیستی مایکوریزا به این توانایی کمک می کند.

  کلیدواژگان: همزیستی، فلزات سنگین، قارچ مایکوریزا. فاکتور انتقال، گیاه پالایی
 • محمدحسن بازوبندی*، غلامرضا مظلوم، لطف الله مهدوی صفحات 17-30
  زمینه و هدف

  امروزه یکی از مشکلات زیست محیطی پیش روی توسعه تکنولوژی در جهان، آلودگی های زیست محیطی است. و بدون شک، کتابهای درسی علوم تجربی دوره اول متوسطه، یکی از بسترهای رسمی آموزش محیط زیست است. پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای کتاب های علوم تجربی دوره اول متوسطه، به لحاظ توجه به مولفه های زیست محیطی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع کاربردی است. که در آن، کتابهای درسی علوم تجربی پایه های هفتم، هشتم و نهم سال تحصیلی 1399-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. که مجموعا بالغ بر 45 فصل و 450 صفحه است. نمونه های مورد بررسی شامل متون، تصاویر، پرسش ها و فعالیت های کتاب است که با استفاده از روش آنتروپی شانون  مورد مطالعه قرار گرفته اند. این بررسی با استفاده از ابزار چک لیست تحلیل محتوایی که دارای چهار مولفه زیست محیطی: آب، هوا، خاک و صوت است، در سال 1400 انجام شده که روایی محتوایی آن توسط متخصصان موضوعی تایید و ضریب اعتبار (پایایی) آن نیز 36/91 درصد برآورد شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در کتاب های علوم تجربی دوره  متوسطه اول، به مولفه های زیست محیطی کم توجهی شده است. بیشترین توجه در کتاب علوم تجربی پایه هفتم و کمترین توجه مربوط به کتاب علوم تجربی پایه هشتم است.

  بحث و نتیجه گیری

    در این کتاب ها، در زمینه مولفه های زیست محیطی چهارگانه، بیش ترین توجه به مولفه هوا و کم ترین توجه به مولفه صوت شده است. هم چنین بیش ترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه خاک با (308/0=Wj) و کم ترین ضریب اهمیت مولفه صوت (199/0=Wj) بوده است. از بین بخشهای مختلف کتاب های علوم تجربی، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به فصل های زیست شناسی (329/0=Wj) و بعد از آن فصل های شیمی و فیزیک قرار داشته و ضریب اهمیت مربوط به فصل های زمین شناسی (176/0=Wj) کمتر از بقیه است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، آب، هوا، خاک و صوت، آنتروپی شانون، کتاب علوم تجربی
 • ژینوس توکلی، حسین سخائی نیا*، فرشید پژوم شریعتی صفحات 31-44
  زمینه و اهداف

  میادین نفتی را می توان به عنوان تولیدکننده عمده پسمانددر نظر گرفت که منجر به اثرات نامطلوب قابل توجهی بر سلامت انسان و محیط زیست می شود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت و کمیت و نوع پسماندهای تولیدی در میدان نفتی آزادگان جنوبی می باشد.

  روش بررسی

  این کار به بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولید شده در میدان نفتی آزادگان جنوبی (جنوب غربی ایران) بر اساس نقطه تولید و واحد بهره برداری و طبقه بندی پسماندها می پردازد. کار حاضر در سال 1399 انجام شد و ابتدا بخش های مختلف تولید پسماند شناسایی و طبقه بندی شد. سپس پرسشنامه ای تهیه و برای جمع آوری داده ها در بین تمامی بخش ها توزیع شد. در تمامی مراحل موارد اخلاقی مد نظر قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که مقدار پسماند قابل بازیافت (تقریبا 35 درصد) و پسماندهای آلی (5/63 درصد) در واحد رستوران تولید شده و وزن کل پسماندهای بهداشتی و درمانی 50 کیلوگرم در سال بوده که 28 درصد عفونی و 72 درصد پسماند غیرعفونی بوده است. واحد مهندسی و بهسازی در آزادگان جنوبی بیشترین میزان پسماند تولید شده در این منطقه را دارند و بیشترین نوع پسماند تولید شده در این واحد مربوط به سیال و کنده حفاری بوده است. همچنین آنالیز شیمیایی پسماند حاصل از دکل های حفاری نشان داد که غلظت فلزات سنگین در این نمونه ها زیاد است.

  بحث و نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج، بایستی به این نکته توجه نمود که پسماندهای مختلفی در منطقه تولید شده که برخی از آن ها خطرناک بوده و بایستی برای حفاظت محیط زیست راهکارهای نوینی را به کار برد.

  کلیدواژگان: کیفیت و کمیت پسماند، میدان نفتی، سیال حفاری، کنده حفاری، طبقه بندی پسماند، آزادگان جنوبی
 • میرسعید حصاریان*، جعفر طاوسی، سجاد یوسفی صفحات 45-59
  زمینه و هدف

  بیشتر رنگ های مصنوعی مصرفی در صنعت نساجی دارای خطرات زیست محیطی هستند. از این رو، بررسی رمق کشی الیاف پشم بر اساس غلظت رنگزای طبیعی و PH حمام رنگرزی با استفاده از مدل جدیدی از شبکه عصبی از اهداف اصلی این مقاله می باشد.

  روش بررسی

  الیاف پشمی خام با استفاده از رنگ طبیعی اسپرک رنگرزی شد و میزان رمق کشی رنگ بررسی گردید. بنابراین، درصدهای مختلفی از مواد رنگزا  با سه مقدار مختلف PH به حمام رنگرزی اضافه گردید. پارامتر رمق کشی با استفاد از روش طیف سنج عبوری اندازه گیری شد. برای بررسی اثر تغییرات غلظت رنگزا و PH بر روی رمق کشی الیاف پشم، مدل شبکه عصبی جدیدی توسعه یافت. با توسعه هدفمند مدل شبکه عصبی، غلظت رنگزای اسپرک با سه مقدار مختلف PH ورودی شبکه و اندازه رمق کشی الیاف پشم خروجی مدل در نظر گرفته شد. در آموزش شبکه عصبی تعداد 80% از داده ها برای آموزش و 20% باقیمانده برای تست در نظر گرفته شد. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفته است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تجربی، با افزایش غلظت رنگزا، رمق کشی الیاف پشم افزایش می یابد و تغییر PH حمام رنگ، عملا تاثیری بر روی میزان رمق کشی الیاف پشم ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تجربی، با افزایش غلظت رنگزا ، رمق کشی الیاف پشم افزایش می یابد و تغییر PH حمام رنگ، عملا تاثیری بر روی میزان رمق کشی الیاف پشم ندارد. نتیجه گیری نهایی می توان مدل پیش بینی با مدل شبکه عصبی را جایگزین انجام آزمایشهای تکراری با مواد سمی برای بررسی رفتار رنگ پذیری الیاف نمود و با این روش جان انسانها را از مرگ نجات داد.

  کلیدواژگان: نساجی، اسپرک، الیاف پشم، زیست تخریب پذیر
 • داور خاکسار بلداجی، مجید سلیمانی*، عادل افکار صفحات 61-77
  زمینه و هدف

  سازمان ورزش شهرداری تهران در ایجاد توسعه پایدار و به طور ویژه در حوزه محیط زیستی می تواند نقش چشمگیری ایفا کند. اما یکی از مهم ترین شکاف های موجود در این حوزه عدم توجه راهبردی به مسیله مدیریت سبز در بین منابع انسانی و در برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان می باشد که این شکاف می تواند در عملکرد محیط زیستی و پایداری سازمانی این سازمان نقش چشمگیری را ایفا کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران با نقش میانجی پایداری سازمانی بوده است.

  روش بررسی

  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری را کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل دادند(2610 نفر) و نمونه آماری براساس جدول مورگان 335 نفر و به صورت در دسترس در نظر گرفته شد. از پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی زاید و همکاران (2018)، زنجیره تامین سبز زاید و همکاران (2018)، پایداری سازمانی کارکولیان و همکاران (2016)، عملکرد پایدار زاید و همکاران (2018) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نسخه 24 نرم افزار SPSS و نسخه 3 نرم افزار Smart Pls استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی سازمان ورزش شهرداری تهران اثر مثبت معنادار دارد. زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار و پایداری سازمانی سازمان ورزش شهرداری تهران اثر مثبت معنادار دارد. پایداری سازمانی بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران اثر مثبت معنادار دارد. پایداری سازمانی در اثر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران نقش میانجی معنادار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش می تواند در راستای بهبود عملکرد پایدار سازمان ورزش شهرداری تهران در زمینه عوامل محیط زیستی مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، زنجیره تامین سبز، عملکرد پایدار، سازمان ورزش شهرداری تهران، پایداری سازمانی
 • زهرا سلطانی*، امیرمحمد بیگ زاده صفحات 79-92
  زمینه و هدف

  امروزه، استفاده از دستگاه های پیشرفته تصفیه آلاینده های محیطی مبتنی بر تکنولوژی هسته ای در فرآیندهایی که با تولید آلاینده های گازی و مایع و جامد همراه است، شدیدا توصیه می شود. تکنولوژی هسته ای، پیشرفته، پیچیده و در مرحله رشد است و نیاز به سرمایه گذاری بالا، نیروهای با تخصص بالا و همکاری و هماهنگی سلسله ای از پروژه ها دارد، لذا تدوین استراتژی و برنامه ریزی برای توسعه کاربرد تکنولوژی هسته ای در محیط زیست، ضروری است. هدف از این پژوهش پشتیبانی از برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت تکنولوژی هسته ای در حوزه محیط زیست با تهیه و تدوین نقشه راه  است، تا تکنولوژی های کلیدی و روش های دستیابی به آن ها شناسایی شوند.

  روش بررسی

  در این مقاله جهت تدوین نقشه راه کاربرد تکنولوژی هسته ای در محیط زیست، ابتدا با مرور پژوهشی در زمینه ی کاربردهای تکنولوژی هسته ای در محیط زیست، پتانسیل های بالقوه و تکنولوژی های کلیدی در این زمینه شناسایی شد. سپس با اجرای گام های فرایندی از طریق بررسی مقالات و متون علمی، بازار شناسایی شد و سپس انواع محصولات تعیین شدند. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1399-1400 می باشد.

  یافته ها:

   مهم ترین بازار  سیستم های تصفیه بر پایه تکنولوژی هسته ای نیروگاه ها، صنایع بزرگ شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پسماند هستند. تاسیسات آلاینده زدایی گازها، تصفیه خانه لجن و فاضلاب و  تاسیسات رفع آلودگی پسماندهای صنعتی در دسته محصولات طبقه بندی می شوند. مطابق نقشه راه، دستیابی به تکنولوژی شتاب دهنده ها و سامانه های پرتودهی گاما از طریق انتقال تکنولوژی و خرید تجهیزات و نیز مشارکت و انتقال تجارب از طریق سازمان های بین المللی میسر می گردد. ازآنجایی که تمامی مراحل تحقیق و توسعه سیستم های تصفیه حالت جامد با امکانات موجود در کشور قابل انجام است و نیز ساده تر بودن فرآیند، در طول سه سال اولیه تمرکز بر سیستم های تصفیه حالت جامد تعیین شد و به موازات آن و با کسب تجارب لازم، امکان انتقال تکنولوژی به سیستم های تصفیه مایع و گاز فراهم می گردد.

  بحث و نتیجه گیری: 

  سیستم های تصفیه مبتنی بر تکنولوژی هسته ای پیشرفته، مقرون به صرفه و با کارایی بالاتر و سازگار با محیط زیست هستند. در این راستا، کاربرد نقشه راه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی برای برنامه ریزی توسعه ی این تکنولوژی ضروری است، که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: نقشه راه، تکنولوژی هسته ای، محیط زیست، پساب های صنعتی، تصفیه
 • مصطفی رضایی زمان، علیرضا مساح بوانی*، سامان جوادی صفحات 93-107
  زمینه و هدف

  با توجه به وضعیت نه چندان مناسب شرایط منابع آب کشور و نیز پدیده تغییراقلیم و تاثیرات آن، شبیه سازی وضعیت تغییر اقلیم در آینده و ارزیابی اثرات آن به منظور کاهش آسیب پذیری و مقابله با آن می تواند اهمیت بسزایی در تصمیم گیری های آینده داشته باشد. در این راستا به منظور کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم و سود جستن از اثرات احتمالی مثبت آن در حوضه های آبریز، راهبرهای مختلف سازگاری ارایه می شود.در این تحقیق تطبیق با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی تحت جدیدترین سناریوهای تغییر اقلیم CMIP6-SSP مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و با توجه به ویژگی های منطقه هشتگرد و مخاطراتی که کشاورزی منطقه را تهدید می کند، تلاش دارد تا نگاه جامعی به این سیستم داشته باشد. بدین منظور راهبردهای سازگاری برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  روش بررسی

  بدین منظور از مدل SWAT برای شبیه سازی و ارزیابی راهبرد تطبیقی در منطقه هشتگرد در سال 1398 استفاده شد. برای مدل سازی شرایط تغییر اقلیم در منطقه از مدل اقلیمی NorESM2-MM مربوط به گزارش ششم IPCC و سناریوهای مختلف SSP (SSP1.26, SSP2.54, SSP3.70. SSP 5.85) بهره گرفته شد و با ریزمقیاس، داده های دمای حداقل، حداکثر و بارش برای سال های 2020 تا 2049 تولید گردید. پس از محاسبه تغییرات دما و بارندگی نسبت به شرایط حاضر، مقادیر این تغییرات به منظور بررسی تاثیر آن بر منابع آب منطقه هشتگرد، به مدل SWAT اعمال گردید و مقادیر تنش آبی، عملکرد محصولات در شرایط اعمال تغییر اقلیم برآورد گردید.

  یافته ها:

   نتایج حاکی از افزایش متوسط تنش آبی و همچنین کاهش عملکرد محصولات به غیراز محصول ذرت در همه سناریوهایSSP  بود. پس از ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در منطقه، به منظور تطبیق با این تغییرات در  بخش کشاورزی، راهبرد تغییر الگوی کشت از محصولات گوجه فرنگی و یونجه با نیاز آبی بالا با محصولات گندم و جو که قابلیت سازگاری بالاتر و نیاز آبی کمتر دارند و همچنین در تغییر الگوی کشت دوم، به ذرت خوشه ای به عنوان محصول مقاوم به گرمایش زمین، پیشنهاد و با معیارهای چون تغییرات تنش آبی و عملکرد محصولات نسبت به شرایط ادامه وضع موجود (BAU[1]) ارزیابی شد.

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد، تغییر الگوی کشت به گندم و جو موجب کاهش تنش آبی محصولات منطقه شده است. به طورکلی در راهبرد تغییر الگوی کشت، افزایش عملکرد هر سه محصول گندم ، جو و ذرت نسبت به راهبرد BAU را در پی داشت. در راهبرد تغییر الگوی کشت به ذرت خوشه ای کاهش قابل توجه تنش آبی و به تبع آن عملکرد قابل قبول این محصول برآورد شد. که این افزایش عملکرد به دلیل کاهش تنش های آبی ناشی از افزایش آب قابل دسترس می باشد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، مدل SWAT، تنش آبی، راهبرد تطبیقی، سناریوهای SSP، هشتگرد
 • الهه لشگری، علیرضا شیروانی*، محمدرضا دلوی صفحات 109-123
  زمینه و هدف

  امروزه افزایش توسعه جوامع، سبب استفاده بی رویه از منابع طبیعی؛ تخریب محیط زیست؛ ایجاد آلودگی های گوناگون و غیره شده که این عامل خود تهدیدی برای توسعه پایدار این جوامع است. از این رو، ضروری است سازمان ها به عنوان بزرگ ترین اعضای جوامع، اثرات رفتارهای خود را بر محیط زیست شناخته و در جهت کاهش اثرات منفی این رفتارها بر اکوسیستم های طبیعی اقداماتی را اتخاذ کند. هدف این پژوهش ارزیابی پایداری مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد می باشد.

  روش بررسی

  روش شناسی این پژوهش توسعه ای و ترکیبی است و براساس ماهیت پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی پژوهش، نسبت به شناسایی ابعاد پایداری مدیریت منابع انسانی سبز اقدام گردد. سپس در بخش کمی از تحلیل رتبه بندی تفسیری جهت شناسایی اثرگذارترین بعد پایداری مدیریت منابع انسانی سبز در سطح شرکت های فولاد بهره برده شد. این مطالعه در بازه زمانی 1400-1401 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد، درصد تاثیرگذاری مولفه ی پایداری جریان هویت حرفه ای سبز نسبت به بقیه مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز نقش موثرتری در پایداری زیست محیطی دارد، که به معنای آن است که هویت حرفه ای سبز که مبتنی بر ارزش های زمینه های اجتماعی است می تواند به پایداری کارکردهای مدیریت منابع انسانی در برابر محیط زیست کمک نماید.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که وجود محرک های برآمده از کارکردهای مدیریت منابع انسانی سبز باعث ترغیب پایبندی به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در بیرون از سازمان خواهد شد و این موضوع می تواند زمینه برای شکل گیری فرهنگ غالب مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان را رقم بزند.

  کلیدواژگان: پایداری، مدیریت منابع انسانی سبز، تحلیل رتبه بندی تفسیری
 • آنیتا خراطی، الناز صباغ تازه* صفحات 125-142
  زمینه و هدف

  امروزه افزایش شوری و آلودگی خاک ناشی از مصرف کمپوست زباله های شهری مشکلات عمده ای را به وجود آورده است. هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر اختلاط ضایعات گلخانه ای رز با زباله های شهری بر کیفیت کمپوست تولیدی و خواص شیمیایی و فیزیکی خاک پس از مصرف این کود می باشد.

  روش بررسی

  به منظور بررسی تاثیر ضایعات گلخانه ای رز بر کیفیت کمپوست تولیدی، آزمایشی در سال زراعی97-98 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور 1) نوع زباله با دو سطح تفکیک شده و تفکیک نشده و 2) نسبت ماده اصلاحی با سه سطح الف) 100 درصد زباله - صفر درصد ماده اصلاحی، ب) 80 درصد زباله - 20درصد ماده اصلاحی و ج) 60 درصد زباله - 40 درصد ماده اصلاحی در سه تکرار انجام شد. سپس جهت بررسی تاثیر کمپوست تولیدی بر خواص خاک، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار (شامل خاک مخلوط شده با شش نوع کمپوست تولیدی در مرحله قبل و یک تیمار شاهد) و سه تکرار به اجرا درآمد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد تفکیک زباله ها در مبدا، باعث افزایش کربن آلی به میزان 69 درصد و افزایش 75/2 برابری نیتروژن، 14/4 برابری ظرفیت تبادل کاتیونی، 14/2 برابری فسفر و 2 برابری ظرفیت نگهداشت آب در کمپوست گردید، ولی پتاسیم قابل جذب، pH و سدیم کمپوست تولیدی را کاهش داد. در خاک نیز باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری، شوری و غلظت کادمیوم و سرب گردید و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها را افزایش داد. اضافه کردن ضایعات گلخانه ای رز به میزان 40 درصد، شوری کمپوست را 58 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. در خاک نیز باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری، شوری و غلظت سرب و کادمیوم شد. تیمار خاک و کمپوست تفکیک شده با 40 درصد ماده اصلاحی شاخص Si  را 078/0 واحد و کربن آلی خاک را 32 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. 

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد تفکیک زباله ها در مبدا و افزایش ضایعات گلخانه ای رز می تواند خواص شیمیایی و فیزیکی کمپوست تولیدی و خاک را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: آلودگی، تفکیک زباله، سرب، کادمیوم، مواد اصلاح کننده
 • فاطمه درخشان، الهام سرکرده یی*، اسلام کرمی صفحات 143-157
  زمینه و هدف

  نظریه رشد هوشمند شهری در واکنش به گسترش پراکنده شهرها و بر مبنای اصول توسعه پایدار شکل گرفته است که یکی از بهترین نمونه های آن،TOD  (توسعه حمل و نقل همگانی محور) است. تا زمانی که توسعه و برنامه های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، مسایل و مشکلات متعددی در شهرها ایجاد می شود و دستیابی به رشد هوشمند و TOD امکان پذیر نخواهد بود. هدف اصلی این پژوهش ارایه راهبردهایی جهت توسعه شهر بسطام بر اساس رشد هوشمند شهری با تاکید بر رویکرد TOD است.

  روش بررسی

  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه در پاییز 1400 انجام شده است. برای تحلیل داده ها در ابتدا نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها بر اساس روش SWOT، با توجه به نظر شهروندان و متخصصان برای محدوده مورد مطالعه بررسی شدند، سپس پیشنهاد ها در قالب راهبردها ارایه شده و با استفاده از تکنیک QSPM اولویت بندی شدند.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ماتریس های داخلی و خارجی نشان داد که مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی با توجه به نظرات  شهروندان و متخصصان به ترتیب 267/2 و 273/2 و مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی به ترتیب برابر 176/2 و 426/2 است؛ چون این اعداد کمتر از 5/2 است، نشان می دهد که در شرایط موجود، شهر بسطام از نظر عوامل داخلی و خارجی دارای ضعف و تهدید می باشد، لذا تمرکز راهبردهای ارایه شده باید در جهت به حداقل رساندن ضعف های موجود و عواقب سوء تهدیدها باشد.

  بحث و نتیجه گیری: 

  یافته ها نشان می دهد که از نظر شهروندان راهبرد فراهم کردن امکانات لازم در پیاده راه ها و طراحی با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی با 5/96 امتیاز و از نظر متخصصان راهبرد توجه مسیولان امور شهری به محدود کردن محورهای حرکتی سواره و گسترش مسیرهای پیاده با 6/07 امتیاز در اولویت قرار دارند.

  کلیدواژگان: رشد هوشمند شهری، توسعه حمل ونقل همگانی محور، TOD، SWOT، QSPM
|
 • Zahra Alinezhad, Seyed Ali Abtahi *, Mojtaba Jafarinia, Jafar Yasrebi Pages 1-16
  Background and Objective

  Nowadays, heavy metal pollution has become a serious environmental problem. To protect the environment, one of the effective and low-cost methods is phytoremediation. Phytoremediation is the use of plants to remove, reduce and stabilize pollutants. In this regard, the use of fungi that symbiosis with plants, can increase the efficiency of phytoremediation, reduce the time required to remove contamination, and develop its application.

  Material and Methodology

  This experiment was performed in order to investigate the traffic and symbiosis interaction’s effects on lead and cadmium accumulation in rosemary (Rosmarinus officinalis L.). The experiment donen in a randomized complete block design (RCBD) with three replications and three factors as factorial. The first factor includes mycorrhiza symbiosis (control and inoculation), the second factor was traffic (Control, 120, 300, 600, 950, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, and 4200 cars per hour) and the third factor was the type of pot (Controls and pots where the soil surface is covered except at the place of seedlings) with three replications in 2019-2020 in Shiraz metropolis. In the experiment some properties were investigated such as root weight, soil cadmium, shoot cadmium, root cadmium, stem length, main root length, plant dry weight, root lead, cadmium, and lead transfer factors.

  Findings

  The results of mean comparisons showed that inoculation of plants with mycorrhizal fungi )Glomus mossea (had higher lead content of root tissue than shoots and soil in 4200 cars per hour compared to the control. Symbiosis with mycorrhiza fungi increased root weight and plant dry weight, stem length, and main root length compared to the control by 23.93, 18.97, 0.82 and 30.87% in 4200 car traffic per hour, respectively. The results also showed that the treatment of closed pots and inoculation of mycorrhizal fungi increased the growth parameters and decreased cadmium and lead.

  Discussion and Conclusion

  The reduction of cadmium and lead concentrations in the inoculated rosemary with Glomus mosses indicates that Rosmarinus officinalis L. can grow in soils contaminated with cadmium and lead. Also, the symbiosis of mycorrhizae increases th ability of rosemary.

  Keywords: symbiosis, Heavy Metals, Mycorrhiza Fungi. Transfer Factor, Phytoremediation
 • MohammadHassan Bazoobandi *, Gholamreza Mazloom, Lotfollah Mahdavi Pages 17-30
  Background and Objective

   Today, one of the environmental problems facing the development of technology in the world is environmental pollution. And without a doubt, the science textbooks of the first high school course are one of the official platforms for environmental education. The current research was conducted with the aim of examining the content of science books of the first high school course, in terms of attention to environmental components.

  Material and Methodology

    This research is of applied type. In which, the science textbooks of the seventh, eighth and ninth grades of the academic year 1399-1400 have been examined. which totals 45 chapters and 450 pages. The examined samples include texts, images, questions and book activities that have been studied using Shannon's entropy method. This study was carried out using a content analysis checklist tool that has four environmental components: water, air, soil and sound, in 1400, and its content validity was confirmed by subject experts and its reliability coefficient was 91/36. The percentage is estimated.

  Fidings: 

  The results of the research indicate that environmental components have been given little attention in science books of the first secondary school. The most attention is in the book of sciences of the seventh grade and the least attention is related to the book of sciences of the eighth grade.

  Discussion & Conclusion

   In these books, in the field of the four environmental components, the most attention has been paid to the air component and the least attention to the sound component. Also, the highest coefficient of importance was related to the soil component with (Wj=0.308) and the lowest coefficient of the sound component (Wj=0.199). Among the different sections of science books, the highest coefficient of importance is related to biology chapters (Wj=0.329), followed by chemistry and physics chapters, and the most important coefficient is related to geology chapters. (Wj=‌0.176) is less than the others.

  Keywords: Content analysis, Water, air, soil, sound, Shannon Entropy, sciences textbooks
 • Zhinoos Tavakoli, Hossein Sakhaeinia *, Farshid Pajoum Shariati Pages 31-44
  Background and Objective

  Oil fields can be considered as a major waste resource that leads to considerable adverse effects on human health and the environment. The aim of this study was to investigate the quality, quantity and type of waste generated in the oil field of South Azadegan.

  Material and Methodology

   The present work reviewed the quality and quantity of waste generated in the south Azadegan oil field (Southwest of Iran) according to the production point and operation unit and waste classification. The present work was conducted in 2020 and firstly the various sectors of waste generation were identified and classified. Then a questionnaire was provided and distributed to all sectors for data collection. Ethical issues were considered at all stages.

  Fidings: 

  The results showed that some recyclable wastes (approximately 35%) and organic waste (63.5%) were generated in the restaurant unit and the total weight of healthcare waste was 50Kg/year that include 28% non-infectious and 72% infectious waste. The engineering and sanitation unit of south Azadegan. produce the most waste generated in this area and the most wastes generated in this unit was drilling rig and fluids. Also, the chemical analysis of drilling rigs showed that the concentration of heavy metals in these samples is high.

  Discussion & Conclusion

  According to the results, it should take into consideration that various wastes have been generated in studied area, some of which are hazardous, and new strategies should be used to protect the environment.

  Keywords: Quality, quantity of waste, Oil Field, Drilling rig, Drilling fluids, Waste Classification, South Azadegan
 • Mir Saeid Hesarian *, Jafar Tavoosi, Sajad Yousefi Pages 45-59
  Background and Objective

  Most synthetic dyes used in the textile industry have environmental hazards. Therefore, the interest in using biodegradable natural dyes prepared from plants is the main goal of this article.

  Material and Methodology

   Raw wool fibers were dyed using natural dye and the amount of dye extraction was investigated. Therefore, different percentages of dyes with three different pH values ​​were added to dye bath. The extraction parameter was measured using a UV-visible method. To investigate the effect of changes in dye concentration and pH on extraction, a new neural network model was developed. By development of new neural network model, the concentration of dye spray with three different pH values was considered as the input of the network and the extraction value of wool fibers was considered as the output of the model. In neural network training, 80% of the data were considered for training and the remaining 20% for testing.

  Fidings: 

  In this paper, the experimental results are based on the values obtained from the UV-visible method and the modeling results are a prediction values of the developed neural network model as the extraction parameter.

  Discussion & Conclusion

  Based on the experimental and modeling results, with increasing the dye concentration, the extraction value of wool fibers increases and changing the pH of the dye bath has practically no effect on the salinization of wool fibers. Finally, the neural network prediction model can be used as an alternative to repeated experiments with toxic substances to study the dyeing behavior of fibers and thus save human lives from death.

  Keywords: Textile, Esparak, Neural Network, Biodegradable
 • Davar Khaksar Boldaji, Majid Soleymani *, Adel Afkar Pages 61-77
  Background and Objective

  The aim of the research was to determine the effect of green human resource management and green supply chain on the sustainable performance of Tehran Municipal Sports Organization with the mediating role of organizational sustainability.

  Material and Methodology

  descriptive research is correlational and based on structural equation modeling. The statistical population was formed by the employees of Tehran Municipal Sports Organization (2610 people) and the statistical sample was considered to be 335 people based on Morgan's table and available. The questionnaires of human resource management by Zayed et al. (2018), Sabze supply chain by Zayed et al. (2018), organizational sustainability by Karkulian et al. (2016), sustainable performance by Zayed et al. (2018) were used. Structural equation modeling with partial least squares approach was used to analyze the data, and confirmatory factor analysis was used to check the validity of the questionnaire. SPSS software version 24 and Smart Pls software version 3 were used for the statistical analysis of this research.

  Findings

  The results of the research showed that green human resource management has a significant positive effect on the organizational sustainability of Tehran Municipal Sports Organization. The green supply chain has a significant positive effect on the sustainable performance and organizational sustainability of Tehran Municipal Sports Organization. Organizational sustainability has a significant positive effect on the sustainable performance of Tehran Municipal Sports Organization. Organizational sustainability has a significant mediating role as a result of green human resource management and green supply chain on the sustainable performance of Tehran Municipal Sports Organization.

  Discussion and Conclusion

  The results of this research can be used and applied in order to improve the sustainable performance of Tehran Municipal Sports Organization in the field of environmental factors.

  Keywords: green human resource management, Green supply chain, sustainable performance, Tehran Municipality Sports Organization, Organizational Sustainability
 • Zahra Soltani *, Amirmohammad Beigzadeh Pages 79-92
  Background and Objective

  Today, the use of advanced environmental pollutants based on nuclear technology in processes associated with the production of gaseous, liquid and solid pollutants is highly recommended. Developing a strategy and planning for the development of the application of nuclear technology in the environment is necessary because this technology is advanced, complex and in the growth stage and requires high investment, highly specialized forces and cooperation and coordination of a series of projects.

  Material and Methodology

   In order to develop a roadmap for the application of nuclear technology in the environment, first, by reviewing research in the field of applications of nuclear technology in the environment, potentials and key technologies in this field were identified. Then, by performing process steps through reviewing scientific articles and texts, the market was identified and then the types of products were determined.

  Findings

  The most important markets for nuclear technology-based treatment systems are power plants, chemical and petrochemical industries, and waste industries. Gaseous decontamination facilities, sludge and wastewater treatment and industrial waste facilities are classified in the product category. According to the roadmap, the acquisition of accelerator technology and gamma-rayirradiator systems is possible through technology transfer and equipment purchase. Since all stages of research and development of solid-state purification systems can be done with the existing facilities in the country and also the simplicity of the process, during the first three years, the focus on solid state purification systems was determined and in parallel by gaining the necessary experience, it is possible to transfer technology to liquid and gas purification systems.

  Discussion and Conclusion

  Purification systems based on advanced nuclear technology are cost-effective, more efficient and environmentally friendly. In this regard, the use of roadmap as one of the most important management tools for planning the development of this technology is essential.

  Keywords: roadmap, nuclear technology, Environment, industrial wastewater, purification
 • Mostafa Rezayi Zaman, AliReza Massah Bavani *, Saman Javadi Pages 93-107
  Background and Objective

  Considering the not very suitable state of the country's water resources as well as the phenomenon of climate change and its effects, simulating the state of climate change in the future and evaluating its effects in order to reduce vulnerability and deal with it can be very important in future decisions. In this regard, in order to reduce the negative effects of climate change and benefit from its possible positive effects in watersheds, various adaptation strategies are presented.In this research, adaptation to climate change in the agricultural sector under the CMIP6-SSP climate change scenarios has been investigated and evaluated. Considering the characteristics of the Hashtgerd region and the risks that threaten agriculture in the region, this research tries to have a comprehensive view of this system. For this purpose, adaptation strategies to reduce the negative effects of climate change in the agricultural sector were evaluated.

  Material and Methodology

   In this research, the SWAT model was used to simulate and evaluate the adaptive strategy in Hashtgerd region in 2018. To model climate change conditions in the region, the NorESM2-MM climate model related to the 6th IPCC report and different SSP scenarios (SSP1.26, SSP2.54, SSP3.70, SSP 5.85) were used and minimum and maximum temperature data and the precipitation were downscaled for the years 2020 to 2049. After calculating the changes in temperature and rainfall compared to the current conditions, the values ​​of these changes were applied to the SWAT model in order to investigate its effect on the water resources of Hashtgerd region. Finally, the values ​​of water stress and crop performance were estimated under the conditions of climate change.

  Findings

  The results indicated an average increase in water stress and also a decrease in yield of crops other than corn in all SSP scenarios. After evaluating the effects of climate change in the region, in order to adapt to these changes in the agricultural sector, two adaptation strategies were used 1) The strategy of changing the cultivation pattern from tomato and alfalfa crops to wheat and barley and 2) Changing the cultivation pattern from tomato and alfalfa to corn. These strategies were evaluated with criteria such as changes in water stress and yield of crops compared to BAU conditions.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that changing the cultivation pattern to wheat and barley has reduced the water stress of regional crops. In general, in the strategy of changing the cultivation pattern, the yield of all three crops, wheat, barley and corn, was increased compared to the BAU strategy. In the strategy of changing the cultivation pattern to corn, a significant reduction in water stress was estimated and, accordingly, the yield of this product was acceptable. This increase in performance is due to the reduction of water stress caused by the increase in available water.

  Keywords: Climate Change, SWAT model, Water Stress, Adaptive strategy, SSP scenarios, Hashtgerd
 • Elaheh Lashgari, Alireza Shirvani *, Mohammadreza Delvi Pages 109-123
  Background and Objective

  Today, the increasing development of societies has led to the indiscriminate use of natural resources; Environmental degradation; various pollutions have been created and this factor is a threat to the sustainable development of these communities. Therefore, it is necessary for organizations as the largest members of communities to recognize the effects of their behaviors on the environment and to take measures to reduce the negative effects of these behaviors on natural ecosystems. The purpose of this research is measuring the sustainability of green human resource management in the steel industry.

  Material and Methodology

   The methodology of this research is developmental and combined and based on the nature of the research, an attempt was made to identify the dimensions of sustainability of green human resource management based on Meta Synthetic and Delphi analysis in the qualitative part of the research. Then, in a small part, Interpretive ranking process and Mick Mac were used to identify the most effective dimension of green human resource management sustainability at the level of steel companies.

  Fidings: 

  These components were evaluated through Delphi analysis and the results of this section showed that all seven dimensions were approved. The results in the quantitative part of the research showed that from the total impact based on the pair scale between the components of the research, the percentage of the impact of the sustainability component of green professional identity flow has a more effective role in environmental sustainability than other components of green human resource management.

  Discussion & Conclusion

  The identity of the green profession, which is based on the values of social contexts, can contribute to the sustainability of human resource management functions against the environment. In other words, the existence of stimuli arising from the functions of green human resource management will encourage adherence to values and social norms outside the organization, and this can pave the way for the formation of the dominant culture of green human resource management in the organization.

  Keywords: Sustainability, green human resource management, Interpretive Ranking Process
 • Anita Kharrati, Elnaz Sabbagh Tazeh * Pages 125-142
  Background and Objective

  In recent years, salinity and pollution due to municipal solid waste compost, has caused many problems. The main purpose of this research is to investigate the effect of mixing rose greenhouse waste with urban waste on the quality of produced compost and the chemical and physical properties of the soil after using this fertilizer.

  Material and Methodology

   An experiment in CRD design as factorial was conducted to investigate the effect of Rose greenhouse wastes on quality of compost with two factors consisted of 1) waste type with 2 rates: a) separated and b) unseparated waste) and 2) amendment ratio with 3 rates: a) 100% waste-0% amendment, b) 80% waste-20% amendment and c) 60% waste-40% amendment, with three replications. Then a field experiment based on CRD, with 7 treatment (consisted of soil mixed with six types of produced compost in previous stage and control) and 3 replications was conducted to investigate the effects of produced compost on some characteristics of soil.

  Findings

  Results showed that the separation of wastes at the source, increased compost nitrogen by 2.75 times, cation exchange capacity by 4.14 times, phosphorus by 2.14 times, water holding capacity by 2 times and organic carbon by 69% compared to the non-separation. But reduced available potassium, pH and sodium of the compost. In soil, it also reduced bulk density, salinity, and cadmium and lead concentrations, and increased soil MWD. Adding Rose greenhouse waste in rate of 40%, reduced compost EC by 58% campared to control. It also reduced available sodium and potassium and increased pH of the compost. In soil, reduced bulk density, salinity and concentration of lead and cadmium. Treatment of soil and separated compost with 40% of amendment, increased soil Si by 0.078 unit and soil organic carbon by 32% compared to the control.

  Discussion and Conclusion

  Results showed that separation of wastes at the source and adding Rose greenhouse waste can improve physical and chemical properties of compost and soil.

  Keywords: Amendments, Cadmium, Lead, Pollution, Waste separation
 • Fatemeh Derakhshan, Elham Sarkardehi *, Islam Karami Pages 143-157
  Background and Objective

  In response to the scattered expansion of cities, the theory of smart growth is based on the principles of sustainable development; one of the best examples is TOD. As long as Urban baseddevelopment and planning are developed and implemented, many problems will arise in cities and it will not be possible to achieve smart growth and TOD. The main purpose of this study is to present strategies for the development of Bastam city based on smart urban growth with an emphasis on TOD approach.

  Material and Methodology

  The method of descriptive analytical research and data collection was done by a documentary, questionnaire, and interview. To analyze the data, first, the strengths and weaknesses, opportunities, and threats were examined according to the SWOT method, based on the opinions of citizens and experts for the study area, then suggestions were presentedin the form of strategies, and strategies were prioritized using QSPM technique

  Findings

  The results of the analysis of internal and external matrices showed that in the current situation, the city of Bastam is facing many weaknesses and is weak in terms of internal factors, also the threats are more effective and therefore focus of the proposed Strategies should be minimizing the consequences of adverse threats.

  Discussion and Conclusion

  The results of the evaluation of strategies indicate that the first step towards achieving smart urban growth with an emphasis on TOD, from thecitizens opinion was the strategy of providing the necessary facilities on sidewalks and design according to the climate and weather conditions with 5/96 points and from the specialists opinion, the strategy of urban affairs officialsattention towards limiting the riding axes and expanding the pedestrian paths with 6/07 points are the first development priority.

  Keywords: smartgrowth, Transit oriented development, TOD, SWOT, QSPM