فهرست مطالب

پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زهیر طیب * صفحات 1-3

  دو انگاره نادرست در جوامع علمی و دانشگاه های ایران و شاید در دیگر کشورها، درباره تصحیح متن وجود دارد.  انگاره نخست – تصحیح متن، همان ویرایش و غلط زدایی املایی و انشایی آن است.  انگاره دوم – تصحیح متن، مهارتی ادبی و تک رشته ای است و به رشته های دیگر ارتباطی ندارد. این هر دو انگاره، نادرستند و در این یادداشت به چرایی آن خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: تصحیح، مصحح، پژوهش بین رشته ای، تحقیق نص
 • رحیمه ببرکته شمشیری*، فاطمه زمانی صفحات 4-24
  ابوالقاسم فضل بن محب نیشابوری شیخ، امام و واعظ سده ی پنجم هجری در نیشابور دارای آثاری چند بوده است که از جمله این آثار مجموعه مجالس وی است که عموما در فهارس نسخ خطی با عنوان مجالس یا مجالس تفسیری یاد شده است و تا کنون تصحیح نشده است. موضوع این مقاله معرفی این نسخه خطی و بررسی محتوایی آن است. معرفی مجالس تفسیری فضل بن محب که به زبان فارسی نگاشته شده است از دو حیث رسم الخط و دستور تاریخی زبان فارسی و نیز تاریخ تفسیر و روش های تفسیری حایز اهمیت است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است افزون بر معرفی مجالس تفسیری از حیث محتوا و روش شناسی، برخی ویژگی های زبانی و ادبی آن نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله از طریق مقایسه تطبیقی نسخه مجالس تفسیری فضل بن محب با نسخه های الفصول عبدالوهاب حنفی (اوایل قرن5)، لب اللباب راوندی (ق6) و زهره الریاض و نزهه القلوب المراض از سلیمان بن داود سقسینی که اتفاقا همگی برخوردار از سبک و سیاق یکسانی هستند، رواج رویکرد واعظانه در بیان تفسیر، اهمیت رویکرد عرفانی و صوفیانه در تفاسیر سده های چهارم تا ششم و نیز متاثر بودن جریان تفسیر نویسی از اندیشه و آثار کرامیه دانسته گردید.
  کلیدواژگان: نسخه خطی، مجالس تفسیری، فضل بن محب نیشابوری، تفسیر واعظانه، کرامیه
 • مجتبی مجرد* صفحات 25-38
  دستنویس هایی که در گستره تمدن اسلامی کتابت شده، اصطلاحاتی دارد که به تدریج معنای اصلی برخی از آن ها فراموش شده و یا به شکل یک واژه نامفهوم و تزیینی درآمده است. انهاء یکی از اصطلاحات کلیدی نسخه شناسی اسلامی است که به تلاش های متن پژوهانه مسلمانان اشاره دارد. در این مقاله نخست معنای لغوی و عرفی انهاء واکاوی شده، سپس نمونه هایی از دستنویس های کهن اسلامی که این اصطلاح در آن ها به کار رفته مورد بررسی قرار گرفته است. این دستنویس ها عموما در مراکز و کتابخانه های مهم دو کشور ایران و ترکیه نگهداری می شود. تحلیل دستنویس ها نشان می دهد که اصطلاح انهاء در ادامه سنت های توثیق متن و از حدود قرن ششم هجری پدیدار شده است. دستنویس هایی که یادداشت های انهاء دارد، از سه منظر مورد توجه است: تایید، تصحیح و شرح و بحث در باب دستنویس. به هنگام تصحیح متون، باید از دستنویس هایی که یادداشت انهاء دارند با دقت بهره برداری کرد. . . . .
  کلیدواژگان: نسخه شناسی، انهاء، تمدن اسلامی، تصحیح، دستنویس
 • عبدالرسول فروتن* صفحات 39-61
  ملا احمد نراقی (متوفی 1244 یا 1245ق) از بزرگ ترین فقیهان ایران در اوایل عهد قاجار است. علاوه بر اینکه آثار متعددی در فقه و اصول و عمدتا به زبان عربی تالیف کرده، در ادبیات فارسی و اخلاق نیز آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است. معراج السعاده ملا احمد که ترجمه آزاد (از عربی به فارسی) از کتاب پدرش ملا محمدمهدی با عنوان جامع السعادات با اضافات و تغییراتی است، در میان کتب اخلاقی فارسی جایگاه خاصی دارد. ضمن اینکه از این کتاب نسخه های خطی متعددی به ما رسیده، بارها به صورت سنگی و جز آن چاپ شده است. بااین حال از این کتاب، متنی تصحیح شده براساس معیارهای علمی در دست نیست. معتبرترین و مشهورترین چاپ آن را انتشارات هجرت (بدون نام مصحح) در سال 1378 «با تصحیح و تحقیق و تعلیق و ویرایش» منتشر کرده است. ایرادات گوناگونی در این چاپ دیده می شود که نشان از بی دقتی در تصحیح و پژوهش دارد. در این مقاله به نقد این چاپ از منظرهای گوناگون نسخه شناسی، سبک شناسی و اصول تصحیح متن می پردازیم و پیشنهادهای خود را برای اصلاح آن ارایه می کنیم.
  کلیدواژگان: معراج السعاده، ملا احمد نراقی، تصحیح، نسخه شناسی، نقد
 • شیرزاد طایفی*، سمانه منصوری آلهاشم صفحات 62-95
  خواننده هنگام مواجهه با آثار ادبی از سویی با متن و از سویی دیگر با بافت یا زمینه اثر روبه رو است. متن هویتی آشکار دارد؛ اما بافت به طور بالقوه به مجموعه ای از دریافت ها و باورهایی اطلاق می شود که از تصور آینده، فرضیه های علمی، اعتقادات مذهبی، باورهای عمومی و فرهنگی و برداشت خواننده از ذهنیت نویسنده، مایه می گیرد. با ترکیب متن و بافت، «گفتمان» و تعابیر مختلفی شکل می گیرند که تمامی این موارد در مجموع به آزادی عمل خواننده در معنادهی به متن و در نهایت به مرگ مولف می انجامد، این گونه است که ارزش اثر ادبی در قیاس با سرمایه های فرهنگی و ادبی و اجتماعی یک زبان سنجیده می شود؛ همان اتفاقی که در دیوان حافظ تصحیح شاملو می افتد و دیوان حافظ با تصحیح و روایت و خوانشی نو، بر اساس حدس و گمان ها(استراتژی خواندن)، خوانش نانوشته ها(سفیدخوانی) و حذف یا گزینش عناصر برجسته(حذف و برجسته سازی)، هویت و شکلی دگرگون می پذیرد که برخاسته از جهان بینی شاملو و در چارچوب نشانه های متن است و «افق انتظارات» مختلفی اعم از موافق و مخالف را درپی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، در پی تبیین این مساله، به این نتیجه نایل می آید که تطابق چشم گیر کار شاملو با مولفه های رویکرد «خواننده محور» و موفق عمل کردن وی در برانگیختن واکنش مخاطب، مرهون بسامد بالای مولفه «حذف و برجسته سازی» و «فرضیه سازی» در اثر مورد بحث است.
  کلیدواژگان: دیوان حافظ، حافظ، شاملو، نظریه ادبی، رویکرد خواننده محور، افق انتظار
 • آسیه ذبیح نیا عمران* صفحات 96-116
  کمال الدین حاجی بابا بن میرزا جان قزوینی، یکی از برجسته ترین شاگردان شیخ بهایی است. او کلام الملوک را به سال 1043ق تالیف کرده است که نسخه دیگری از آن در منابع یافت نشد. این اثر ارزنده، در عرفان به فارسی که نسخه یگانه آن به شماره 10294 در کتابخانه مجلس نگهداری می شود. موضوع کلام الملوک باباجان قزوینی، در احوالات و سخنان عرفا و اولیاء است، بنابراین با توجه به این که این اثر نشان دهنده افکار و اندیشه-های عرفانی مولف است و تا حدود زیادی آگاهی و آشنایی او نسبت به علومی؛ چون: نجوم، تاریخ، لغت، انواع فنون ادبی نظم و نثر و شاخه های دیگر علوم ادبی را نشان می دهد، ضرورت معرفی آن مقرر می گردد. نثر کلام الملوک مانند اغلب متون عرفانی آن ساده و به دور از غموض و پیچیدگی است و از جملات ساده و کوتاه بهره می گیرد. مقاله حاضر می کوشد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که مهم ترین درون مایه و محتوای تشکیل دهنده کلام الملوک قزوینی چیست؟ دستاورد تحقیق نشان می دهد که درون مایه و محتوای تشکیل دهنده کتاب کلام المولک عرفانی و اخلاقی است. روش تحقیق حاضر مبتنی بر ابزار کتابخانه ای است، و با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: باباجان قزوینی، تذکره کلام الملوک، نسخه خطی، عرفان، متن شناسی
 • فاطمه یوسف پورسیفی* صفحات 117-141
  ریاحی از میان نسخ مختلف مرصادالعباد، نسخه«بورسا» را به عنوان نسخه اساس در تصحیح این کتاب قرار داده و قدمت این نسخه را ملاک و میزان خویش در انتخاب این نسخه به عنوان نسخه اساس، گرفته است و نسخه«س»(نسخه محفوظ در کتابخانه رییس الکتاب) را نسخه ای کهنسال و مضبوط دانسته است. تاملی در نسخه شناسی مرصادالعباد نشان می دهد که نسخه«س» در وجوهی چند بر نسخه«بو»، برتری دارد. چند ویژگی سبب می شود که نسخه «س» که از قدیمی ترین نسخ، مرصادالعباد است بر نسخه«بو»، برتری داشته باشد. یکی از این علل، علت بلاغی و موسیقیایی بودن نسخه«س» است و اصل اصالت موسیقیایی که یکی از اصول اساسی زیبایی شناسی مرصاد است در آن، به تمامی رعایت شده است. بخصوص ضبط سجع ها، در نسخه«س» دقیق تر و نزدیک تر به شیوه بیانی و بلاغی مولف است. ویژگی های زبانی و سبکی مرصاد همچون کهنگی واژگان و ضبط دقیق واژگان متناسب با سبک مولف همچون افعال پیشوندی، باء تاکید و... نیز در این نسخه بیشتر رعایت شده است. در کنار این، ضبط واژگان اشعار استشهادی، در نسخه «س» دقیق تر و سنجیده تر است و این نیز یکی از وجوه برتری نسخه«س» بر«بو» است. پژوهش حاضر تلاش دارد با ذکر نمونه و شواهد و با بررسی علمی و انتقادی این وجوه برتری را آشکار سازد.
  کلیدواژگان: مرصاد العباد، ریاحی، نسخه شناسی، نسخه «س»، نسخه «بو»، موسیقی واژگان، کهنگی زبان
 • احسان پورابریشم* صفحات 142-166
  واقعه بینی از احوال اشراقی در سلوک صوفیانه است که در آن سالک، درونیات خویش را در ارتباط با عالم غیب می بیند. واقعه را حالت میان نوم و یقظه گفته اند که به ویژه در خلوت نشستن و استغراق در ذکر حادث می شود. واقعات، همچون رویا، نمادگونه هستند و این پیر است که با تاویل و تعبیر آن، سالک را از مهالک پیش آینده یا دغدغه های سلوک مطلع می کند؛ بنابراین، معرفت این واقعه بینی نیاز است. پس از تحلیل واقعه از منظر صوفیان، تفاوت آن با خواب و بررسی سنت واقعه گویی و واقعه نویسی، به بررسی رسالهء ذکر واقعات می پردازیم که پاسخ های باخرزی است به واقعات و پرسش های مریدی به نام اخی رضی. باخرزی با پاسخ های کوتاه و صریح، علاوه بر بیان وجوهی از منظومهء معرفت شناسی در طریقت کبرویه، فتاوی خویش را نیز در مباحث مربوط بیان می کند. این فتاوی گاه برگرفته از آرای مشایخ متقدم است. در واقعات نیز باخرزی اغلب بر جنبهء ارشادی توجه دارد تا تاویل و تعبیر صرف؛ بنابراین، دستوراتش چنان که باید مبتنی بر چگونگی سلوک واقعه بین است. رسالهء مصحح ذکر واقعات، علاوه بر ارزش معرفت شناسی، به عنوان متن ادبی کهن نیز حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: واقعه، تصوف، باخرزی، تصحیح، طریقت کبرویه
 • محمد رضا معصومی*، مهدی سلمانی، امین مجلی زاده صفحات 167-199
  فصوص الحکم ابن عربی یکی از مهمترین کتب در زمینه عرفان نظری است. به همین دلیل از زمان تالیف تاکنون شرح های بسیاری بر آن نوشته شده است. یکی از شروح فصوص الحکم، شرح «داوود قیصری» است که به دلایل مختلف از جمله جامعیت و پایبندی به متن اصلی فصوص الحکم، اهمیت زیادی دارد. از ویژگی های مهم شرح قیصری این است که قبل از بخش شرح فصوص الحکم، مشتمل بر مقدمه ای در دوازده فصل است که از لحاظ دسته بندی و ترتیب علمی، در شناخت عرفان نظری و مفاهیم فصوص الحکم، اهمیت زیادی دارد و می تواند بسیاری از مشکلات فصوص الحکم را حل کند. با توجه به اهمیت این مقدمه، یکی از عارفان گمنام قرن نهم هجری قمری به نام «خلوتی تبریزی»، مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی را به فارسی ترجمه و شرح کرده است. پژوهش پیش رو که به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی ساختار و سبک این کتاب و معرفی نسخ خطی آن که در کتابخانه های ملی و آستان قدس نگهداری می شوند اختصاص دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که این اثر از نظر سبکی حایز اهمیت است و از نظر نوع ترجمه نیز ترجمه تحت اللفظی است گرچه در بعضی مواقع و به ضرورت به ترجمه ادبی نزدیک شده است.
  کلیدواژگان: فصوص الحکم، شرح قیصری، خلوتی تبریزی، نسخ خطی، سبک
 • زهرا علیزاده بیرجندی* صفحات 200-221
  مقاله پیش رو که با رویکرد نسخه پژوهی نگاشته شده ، به بررسی و تحلیل محتوایی نسخه خطی «سربازگیری» تالیف و ترجمه عباس قلی خان کلاتی اختصاص دارد . نویسنده این اثر به منظور فراگیری فنون نظامی به استانبول رفته و پس از مراجعت به ایران برای آگاهی هموطنان خویش از وضعیت قوای جنگی و چگونگی تعلیم و تربیت سپاهیان دول خارجی و قوانین سربازگیری در عثمانی و سایر دول به تدوین این اثر پرداخته است . هدف پژوهش حاضر که با روش تحلیل محتوا نگاشته شده ، بررسی انگیزه های نگارش اثر و تبیین دلایل اهمیت و کارکردهای این نسخه خطی در مطالعات علمی است . یافته های حاصل از این بررسی ها حاکی از نگاه آسیب شناسانه نویسنده در تبیین علل تنفروفرار از خدمت سربازی وکاستی های روش سرباز گیری در ایران است. در این راستا وی ضمن قداست بخشی به خدمت سربازی ،راهکارهایی را جهت ساماندهی به خدمت نظام وظیفه در ایران ، با اقتباس از شیوه های سربازگیری درعثمانی ارایه نموده است.
  کلیدواژگان: «نسخه خطی»، «سربازگیری»، «قوانین خدمت نظام وظیفه»، «ایران»، «عثمانی»
 • آیت شوکتی* صفحات 222-260
  نسخه صفاء القلوب حزین به اقتفا از نان و حلوای بهایی سروده شده است. بخشی از این دو اثر به موضوع عشق اختصاص دارد. مقاله حاضر با این سوال روبرو است که نگاه شیخ بهایی و حزین نسبت به عشق چگونه است و داستان کوتاه مدرن غنایی بالدشویلر چه جایگاهی در این دو اثر دارد و چگونه می توان موضوع عشق را بر اساس جدول گوتلی و استعاره مفهومی لیکاف تحلیل کرد. نگارنده به روش اسنادی- تطبیقی و تحلیل محتوا و با مطالعات کتابخانه ای، ابتدا دیدگاه دو شاعر را در خصوص عشق واکاوی و سپس این موضوع را بر اساس سه نظریه بالدشویلر، گوتلی و لیکاف تحلیل کرده است. نظریه بالدشویلر، مبتنی بر طرح داستان کوتاه مدرن غنایی؛ نظریه گوتلی، ارتباط سه گانه ضروری، مورد انتظار و محتمل وجه شبه با طرفین تشبیه و نظریه لیکاف، طرح استعاره مفهومی است. نتایج پژوهش نشان میدهد که دو داستان موجود، نمونه ای از داستان کوتاه مدرن غنایی است. از تشبیهات با مشبه عشق، 7 مورد از نان و حلوا در خانه 7 و 4 گوتلی و 28 مورد از صفاءالقلوب در خانه های 1،4،5،8جدول گوتلی قرار دارند. همچنین 22 استعاره مفهومی با موضوع عشق در نان و حلوا و 47 مورد در صفاءالقلوب یافت شد.
  کلیدواژگان: شیروانی، صفاء القلوب، عشق، بالدشویلر، لیکاف، گوتلی
 • نیلوفرسادات عبدالهی* صفحات 261-294
  جذابیت های داستانی را می توان از عوامل محبوبیت شاهنامه فردوسی در میان خاص و عام به شمار آورد. محبوبیت این اثر موجب علاقه هرچه بیشتر به رواج و انگیزه ای برای پیوند دادن آن با هنرها شد. نمونه های فاخر و شاخص پیوند هنر با شاهنامه را می توان در نگاره های نسخه های درباری سراغ گرفت. نگارگران این نسخه ها تنها بر محتوای داستان و روایت فردوسی تکیه نکرده و از مواردی همچون ابیات الحاقی، روایات عامیانه، سنت نگارگری و منابع جانبی تاثیر پذیرفته اند. نمونه ای از این گونه تاثیرپذیری در نگاره های نسخه بایسنقری به چشم می خورد. در این مقاله در جستجوی عامل جانبی بودیم که در این نسخه مصور بیشترین اثر را بر نگاره ها داشته است. فرضیه این بود که این عامل نکته ای وابسته به متن یا تلقی مردم از شاهنامه باشد. به بررسی چهار نگاره مهم این نسخه پرداخته و با تکیه بر عناصر متنی و نشانه های تصویری مرتبط با مکتب هرات، عوامل تاثیرگذار بر ترسیم را معین کرده و دریافتیم که: از بین این موارد، ابیات الحاقی بیشترین تاثیر را بر نگاره های این دستنویس دارد. این ابیات با دارا بودن ارکانی همچون توضیح مفصل تر اوصاف داستانی، امکان ترسیم جذابتر را فراهم می آورند. از سوی دیگر، دسترسی به ابیات الحاقی به دلیل ثبت در دستنویس ها، آسانتر از روایات عامه است. هرچند ترسیم نگاره های شاهنامه بر پایه ابیات الحاقی، بر جذابیت آنها می افزاید، به دلیل عدم یکپارچگی با روایت اصلی سبب ایجاد تناقض هایی در تصاویر و عدم همخوانی با متن شاهنامه می شود.
  کلیدواژگان: شاهنامه فردوسی، نگاره ها، نسخه بایسنقری، ابیات الحاقی، مکتب نگارگری هرات، نشانه های تصویری
 • قدرت الله خیاطیان*، الهام رضوانی مقدم، سید حسن طباطبایی صفحات 295-323
  اشرف جهانگیر سمنانی(م: 798 ه.ق)، ، یکی از عارفان ایرانی تبار طریقت چشتیه و از مشایخ متصوفه ی ساکن هند است. از مهم ترین آثار او، می توان «لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی» را نام برد. این اثر به شکل نسخه ی خطی و به منزله ی یکی از دایره المعارف های جامع عرفانی و حاوی مباحث عرفان عملی و نظری به انضمام مسایل کلامی، ادبی و تاریخی است. نظام الدین غریب یمنی -مرید اشرف جهانگیر سمنانی-، این کتاب را به صورت مدون مکتوب نموده است. این پژوهش، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به معرفی نسخه ی خطی لطایف اشرفی و بررسی عرفان عملی در این کتاب می پردازد. مباحث اساسی این پژوهش، پیرامون معرفی نسخه ی لطایف اشرفی و ویژگی های نگارشی نسخه و همچنین مباحث عرفان عملی از جمله تصوف، آداب خانقاهی و مستحسنات صوفیه تنظیم شده است. نتایج حاصل از معرفی و بررسی نسخه ی خطی -که تاکنون در ایران به چاپ نرسیده- آن است که آراء و اندیشه های عرفانی اشرف، محل تلاقی آرای طریقت کبرویه و به ویژه شیخ علاءالدوله ی سمنانی، طریقت چشتیه و آرای ابن عربی است. او به واسطه ی مصاحبت با میرسیدعلی همدانی و عبدالرزاق کاشانی، به دنبال تلفیق و ترکیب یکی از طریقه های سنت اول عرفانی (چشتیه) با آرای عرفانی سنت دوم در شبه قاره است.
  کلیدواژگان: اشرف جهانگیر سمنانی، یمنی، نسخه ی لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی، عرفان عملی، چشتیه
|
 • Rahimeh Babrekateh Shamshiri *, Fatemeh Zamani Pages 4-24
  Abu al-Qasim Fazl bin Mohib Neishaburi, the Sheikh, Imam and preacher of the 5th century AH in Neishabur had several written products, among which is his collection of majalis, generally mentioned in manuscript indexes as majalis or interpretive majalis. These have not been corrected so far. The present paper aims to introduce this manuscript and its content analysis. The introduction of Fazl bin Mohib's interpretive councils, written in Persian, is important in terms of calligraphy and historical order of the Persian language, as well as the history of exegesis and exegetical methods. In this descriptive-analytical study, besides introducing interpretive councils, the content and methodology have also been studied. Also, the present paper makes a comparative analysis of Fazl bin Mohib's exegetical Majlis with that of al-Fusul Abd al-Wahhab Hanafi (early 5th century), Lab al-Lab Rawandi (6th century) and Zahra al-Riyad and Nozha al-Qulob al-Miraz by Suleiman bin Dawood Saqsini, all with the same style. Attention is drawn to the prevalence of the preacher approach in the interpretation, the importance of the mystic and Sufi approach in interpreting the fourth to the sixth centuries, as well as the influence of the flow of commentary writing on the thoughts and works of Karamiya.
  Keywords: Manuscript, exegetical coucils, Fazl bin Mohib Nishaburi, preacher's commentary, Karamiyah
 • Mojtaba Mojarrad * Pages 25-38
  Findings
  The results of the analysis of ancient manuscripts show that the term Inha’ was originally used to convey the message. The term was gradually used to refer to textual traditions, beginning in about the sixth century AH. The findings of our study show that in the seventh and eighth centuries AH, this term became widespread among Muslim scholars and found different meanings .After the eighth century AH, Inha’ became very popular and became a well-known term, though with different uses, in the field of textual research. In general, the term of Inha’ represents three specific uses: first, the approval of the manuscript; in these cases, Inha’s notes mean that the manuscript has been reviewed. Second means editing the manuscript; in these cases, Inha’s notes means that the person or persons have read and edited the manuscript. The third meaning that is more recent is the concept of description and interpretation of the manuscript text. In these cases, the person who writes the Inha’ note either describes the manuscript himself or states that another person has described the manuscript.
  Keywords: codicology, Inha', Islamic Civilization, Textual Criticism, man, Manuscript
 • Abdolrasool Forootan * Pages 39-61
  Molla Ahmad Naraghi (died 1244 or 1245 AH) is one of the greatest jurists of Iran in the early Qajar era. In addition to authoring numerous works in jurisprudence and principles of jurisprudence, mainly in Arabic, he also left valuable works in Persian literature and ethics. Molla Ahmad's Me’raj al-Sa’adat, which is a free translation (from Arabic to Persian) of his father Molla Mohammad Mahdi's book entitled Jame’ al-Sa’adat with additions and changes, has a special place among Persian moral books. In addition to the fact that many manuscripts of this book have reached us, it has been printed many times in Lithography and etc. However, there is no edited text of this book based on scientific criteria. The most reliable and famous edition of it was published by Hejrat Publications (without the editor's name) in 1378 "with correction, research, comment and editing". Various faults can be seen in this edition, which shows carelessness in editing and research. In this article, we will criticize this edition from different perspectives of edition, stylistics and the principles of text correction, and we will present our suggestions for its editing.
  Keywords: Me’raj al-Sa’adat, Molla Ahmad Naraghi, editing, codicology, criticism
 • Shirzad Tayefi *, Samaneh Mansouri Alhashem Pages 62-95
  The text has an obvious identity; but context potentially refers to a set of perceptions and beliefs that originate from imagining the future, scientific hypotheses, religious beliefs, general and cultural beliefs, and the reader's perception of the author's mentality. By combining text and context, various "discourses" and interpretations are formed, all of which end up with the reader's freedom of action in giving meaning to the text and the death of the author, and thus the value of the literary work compared to the cultural, literary and social capital of a language is evaluated The same thing that happens in rectification Hafez Shiraz narrated by Ahmad Shamlou and Diwan Hafez with correction and narration and new reading, based on speculations (reading strategy), reading unwritten texts (white reading) and removing or selecting prominent elements (omission and highlighting) and identity and form Different accepts that it originates from the inclusive worldview and within the framework of the text's signs, and it follows different "horizons of expectations" both for and against. The present research, using the method of qualitative analysis and using library studies, in order to express this issue, comes to the conclusion that the striking compatibility of Shamlu's work with the components of the "Reader-centered" approach and his success in provoking the audience's reaction is due to the high frequency of the component "omission and highlighting" and "waiting horizon" are discussed in the work.
  Keywords: Divan Hafez, Hafez, Shamlou, Literary theory, Reader-centered Approach, waiting horizon
 • Asieh Zabihnia Emran * Pages 96-116
  Kamaluddin Haji Baba ben Mirzajan Qazvini is one of the famous students of Sheikh Bahai. He has written Kalamul Moluk in 1043 A.H; and its copy has not been found in any sources. The unique manuscript in Persian on gnosticism with having number 10294 is in the collection of the Majles Library. The subject matter of Kalamul Moluk pertains to the lives and sayings of the gnostics, sages and prophets. The thought-contents of the work reflect the gnostic ideas of the writer and to an extent show his acquaintance with subjects like: astronomy, history, lexicography, literary genres of prose and poetry and other literary disciplines. Hence, the edition of the text is all the more necessary. The prose of Kalamul Moluk , like most of the gnostic texts , is simple and far from complexities and it is marked by precise and short sentences. This manuscript is the revelation of the proud Islamic gnostic heritage of Iran and an achievement of the Iranians. Therefore, its edition is a cultural necessity in our society. The present article aims at high-lighting the core issues embedded in the Kalamul Moluk. The researches on the text show that the core-contents of the text are replete with gnosticism and ethics. The methodology is based upon the prescribed tools of the library with descriptive and analytical manners.
  Keywords: correction, Manuscript, Erfan, Andarz, Babajan Qazvini
 • Fateme Yusefpur Seyfi * Pages 117-141
  Mohammad Amin Riyahi the editor of Mirsad-o-Ebad, choic the Bursa manuscript as a basic manuscript in the correction of this work and who write that the Raisol Kottab manuscript is a old manuscript. Review between to manuscript, show that S manuscript in some dimentions prefer to BU manuscript. One of the preference aspects is the musical principle of this manuscription. The musical principle one of the basic aspects in expression style of Mirsad-o-Ebad and this aspect Has been carefully considered in S manuscription with compare by BU manuscript.in other hand Lingustic and stylistic aspects of Mirsad-o-Ebad much attended in S manuscript and this manuscript show the old lingustic aspect of Mirsad-o-Ebad. Beside of this records of poems from auther and otheres that come in this work, in S manuscript is correct than of BU manuscript and s manuscript in this three aspect have a decisive preference to BU manuscript. In this article we debate around this subject.
  Keywords: Mirsad-o-Ebad, Riyahi, manuscription, rhetorical aspects, ling linguistic aspects
 • Ehsan Pourabrisham * Pages 142-166
  vaghaeibene is one of the illuminative states in Sufi conduct, in which the salek sees his inner self in relation to the unseen world. The vaghaei has been called a state between sleep and vigilance, which occurs especially when sitting alone and absorbed in the remembrance of the incident. vaghaeis like a dream are symbolic and it is the Peer who informs the salek about the impending danger or the concerns of the conduct by its interpretation and interpretation; Therefore, the knowledge of this vaghaeis is needed. After analyzing the vaghaeis from the perspective of the Sufis, its difference from a dream, and examining the tradition of telling vaghaeis and writing vaghaeis, we will examine the treatise on mention of vaghaeis , which are excellent answers to the vaghaeis and questions of a disciple named Akhi Razi. With short and clear answers, Bakhrezi, in addition to expressing some aspects of the epistemological system in the Kabruyeh school, also expresses his fatwa in the related topics. This fatwa is sometimes taken from the opinions of advanced elders. In events, Bakhrezi often pays attention to the guiding aspect rather than mere interpretation; Therefore, his instructions are based on how the realist should behave. In addition to its epistemological value, Risalah of the mention of vaghaeis is also important as an ancient literary text.
  Keywords: vaghaei, Sufism, Bakhrazi, Amendement, Tariqat-e-Kubaruyeh
 • Mohammadreza Masoumi *, Mahdi Salmani, Amin Mojallizadeh Pages 167-199
  Ibn Arabi's Fusus-al-Hakam is one of the most important books in the field of theoretical mysticism. Hence, many descriptions have been written about it since its compilation. One of these well-known explanations of the Fusus-al-Hikam is the commentary of "Dawood Qaisari", in which because of several reasons, e.g., comprehensiveness and adherence to the original text of Fusus-al-Hikam, it is quite noticeable. An important feature of Qaisari's description is that before explaining the Fusus-al-Hikam, an introduction, in twelve chapters, is given at its beginning, where in terms of scientific classification and order in understanding theoretical mysticism and concepts of the Fusus-al-Hikam is important. While it can solve many problems of the Fusus-al-Hikam. According to this introduction, one of the anonymous mystics of the ninth century named Khalvati-Tabrizi has translated and explained the introduction of Qaisari's commentary on Ibn Arabi's Fusus-al-Hakam in Persian. The upcoming research, which has been carried out in an analytical-descriptive way and with reference to library sources, is devoted to the investigation of the structure and style of this book and the introduction of its manuscripts that are kept in the national and Astan al-Quds libraries. The results of the research show that this work is important in terms of style and in terms of the type of translation Although in some cases and by necessity, it has come close to literary translation.
  Keywords: Fusus al-Hikam, Qeyṣarī 's Commentary, Khalvati Tabrizi, Manuscripts. style
 • Zahra Alizadehbirjandi * Pages 200-221
  AbstractThe present article, which has been written with a prescriptive approach, is devoted to the content analysis of the manuscript " recruitment " written and translated by Abbas Gholi Khan Kalati. The author of this work went to Istanbul to learn military techniques and after returning to Iran to inform his compatriots about the situation of the military forces and how to train the troops of foreign countries and the rules of recruitment in the Ottoman and other countries has compiled this work . The present study, which is written by content analysis method , the findings of these studies indicate the author's pathological view in explaining the causes of hatred of military service and the shortcomings of the recruitment method in Iran. In this regard, while sanctifying military service, he has provided solutions to organize the service of the recruitment system in Iran , by adapting the methods of recruitment in the Ottoman Empire.
  Keywords: Manuscript, recruitment, recruitment Laws, iran, Ottoman
 • Ayat Shokati * Pages 222-260
  the question of what is the view of Sheikh Baha'i and Hazin towards love, and what is the place of Baldschweiler's modern lyrical short story in these two works, and how can the subject of love be analyzed based on Gutli's table and Likaf's conceptual metaphor. analyzed In addition to introducing the version and expressing its outstanding features, the author analyzed the views of two poets regarding love and then analyzed this issue based on the three theories of Baldschweiler, Guthli and Likoff, using documentary-comparative methods and content analysis and library studies. Baldschweiler's theory, based on the plot of the modern lyrical short story; Gutley's theory is the triple necessary, expected and probable connection of the simile with the sides of the simile, and Likoff's theory is the design of conceptual metaphor. The results of the research show that repetition, bringing synonyms and using interrogative sentences are some of the distinctive features of the Safa al-Qolub version, and addressing as another distinctive feature has brought this work closer to the literary type of rhetoric. The two stories in the two works are examples of modern lyrical short stories. From the analogies with love, 7 cases of bread and halwa are located in the 7th and 4th houses of Gutli and 28 cases of the purity of hearts are located in the 1st, 4th, 5th and 8th houses of Gutli's table. Also, 22 conceptual metaphors with the theme of love were found in bread and halwa and 47 in Safa al-Qulob.
  Keywords: gable, purity of heart, love, Baldshweiler, Likoff, Gutley
 • Niloofar Sadat Abdollahi * Pages 261-294
  Story attractiveness is one of the popular elements of Ferdowsi 's Shahnameh. The popularity of this work has led to more interest in the publishing and motivation for bonding it with the arts. The fine specimens and the relation between art and Shahnameh can be found in illustrations of court copies. the painters of these manuscripts don't rely only on the content of story and Ferdowsi's narration, and they have been influenced by some instances such as adjoint verses, folklore, tradition of painting and side sources . A sample of this kind of influence was found in the illustrations of the Baysonghor`s version. in this article we are looking for the side factors that have illustrated the illustrated works in this manuscript. The hypothesis was that this factor is a point dependent on the text or people 's perception of Shahnameh. in order to analyze the four important paintings of this manuscript and relying on textual elements and visual signs related to Herat school, we determined the factors influencing the drawing and found that: among these cases, the attached verses have the influence on the illustrations of this manuscript. These verses, having a number of elements, such as a more detailed explanation of the narrative description, provide the possibility of more attractive. However, drawing the illustrations of shahnameh based on the attached verses, adds to their attractiveness, because of lack of integration with the original narration, it creates contradictions with the context of Shahnameh.
  Keywords: ferdowsi 's shahnameh, images, Baysonghor`s version, Attached Verses, Painting School of Herat, visual cues
 • Ghodratollah Khayatian *, Elham Rezvani Moghadam, Seyed Hasan Tabatabaee Pages 295-323
  Ashraf Jahangir Semnani (d. 798 A.H.), is one of the mystics of Iranian descent of the Chishtiyya sect and one of the Sufi sheikhs living in India. One of his most important works is "Lataif Ashrafi Fi Bayan Tawaif Sufi". This work is in the form of a manuscript and is one of the comprehensive mystical encyclopedias and contains practical and theoretical mysticism topics as well as theological, literary and historical issues. Nizamuddin Gharib Yemeni - disciple of Ashraf Jahangir Semnani - has written this book in a codified form. This research, with a descriptive-analytical approach, introduces the manuscript of Lataif Ashrafi and examines practical mysticism in this book. The basic topics of this research are based on the introduction of Lataif Ashrafi's version and the writing features of the version, as well as the topics of practical mysticism, including Sufism, monastic etiquette and Sufi recommendations. The results of the introduction and examination of the manuscript - which has not been published in Iran so far - is that Ashraf's mystical thoughts and opinions are the meeting point of the views of the Kabruyeh sect, especially Sheikh Alaa al-Dawlah Semnani, the Chishtiyeh sect, and Ibn Arabi's views. Through his interview with Mirsaid Ali Hamdani and Abd al-Razzaq Kashani, he seeks to combine and combine one of the methods of the first mystical tradition (Chishtiyyah) with the mystical opinions of the second tradition in the subcontinent.
  Keywords: Ashraf Jahangir Semnani, Yemeni, version of Lataif Ashrafi Fi Bayan Tawaif Sufi, practical mysticism, Chishtiyyah