فهرست مطالب

رهیافت - پیاپی 85 (بهار 1401)
 • پیاپی 85 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین قمری*، میثم نریمانی، سید محمد صاحبکار خراسانی صفحه 1

  ظهور فناوری های جدید و تحولات دیجیتال منجر به منسوخ شدن بسیاری از مشاغل و مهارت های مرتبط با آنها و افزایش تقاضا برای مهارت های فناورانه و نوین شده است. بدین ترتیب برای حل معضل عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی، راهکارهای متفاوتی از سوی پژوهشگران و متخصصین پیشنهاد می شوند. از جمله راهکارهای موردتوجه، ارتقاء فعالیت کسب وکارهای فناور در حوزه منابع انسانی است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا با بررسی جامع پیشینه پژوهش و انجام یک مطالعه اکتشافی، یک چارچوب سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای مهارت و نیروهای دانشی ازطریق ارتقاء فعالیت کسب وکارهای فناور در حوزه منابع انسانی ارایه شود. بدین منظور بعد از مرور پیشینه و شناسایی برخی از اقدامات مرتبط، 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه انجام شد. در نتیجه تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها 21 تم فرعی مرتبط با فعالیت کسب وکارهای فناور در حوزه منابع انسانی برای تسهیل تطابق عرضه و تقاضا شناسایی شدند که در قالب شش مقوله محوری فرهنگ، زیرساخت ها و سامانه های اطلاعاتی، قوانین و مقررات، مهارت و توسعه شغلی، محیط کسب وکار و همکاری های بین المللی در بازار کار دسته بندی شدند. در پایان نیز با منسجم ساختن یافته های حاصل از مرور پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه ها با خبرگان، یک چارچوب سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی ازطریق ارتقاء فعالیت کسب وکارهای فناور در حوزه منابع انسانی ارایه شده است. در چارچوب پیشنهادی آن دسته اقداماتی موردتوجه است که جنبه سیاستی داشته و دولت می تواند با اجرای آنها به تطابق عرضه و تقاضای نیروهای کار دانشی کمک کند. این راهکارها در سه دسته سیاست هایی که به ارتقاء فعالیت های مرتبط با عرضه می انجامد، سیاست هایی که به ارتقاء فعالیت های مرتبط با طرف تقاضا مربوط می شوند و سیاست هایی که مستقیما با ایجاد زیرساخت های لازم و حمایت از کسب وکارهای فناور منابع انسانی به تطابق عرضه و تقاضا کمک می کنند، دسته بندی شده اند.

  کلیدواژگان: چارچوب سیاستی، کسب وکارهای فناور منابع انسانی، شکاف مهارتی، پلتفرم ها، اقتصاد دیجیتال
 • سید مهدی فاطمی خوراسگانی، سید سپهر قاضی نوری نائینی*، سید سروش قاضی نوری، علی شایان صفحه 2

  جهان معاصر با چالش های زیست محیطی، فناورانه، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعدد، حساس و درهم تنیده روبرو می باشد. دراین راستا در دو دهه اخیر پژوهشگران با توسعه رویکردهای سیاستگذاری نوآوری اجتماعی، زیست محیطی، پایدار، مسیولیت پذیر، فراگیر، ماموریت محور و چالش محور به گسترش گفتمان سیاستگذاری نوآوری تحول آفرین در پاسخ به کاستی های گفتمان سیاستگذاری نوآوری نظام مند پرداخته اند. بااین حال تمایز فلسفی گفتمان های مذکور نسبتا دشوار است و براین اساس واگرایی پژوهش ها با توجه به ابهام در دامنه و تعریف دقیق نظری گفتمان نوآوری تحول آفرین بسیار محتمل می باشد. از سوی دیگر علی رغم توسعه نظری، سیاستگذاری تحول آفرین به فراخور ناشناختگی در میان سیاستگذاران چندان مورد اقبال قرار نگرفته است. براین اساس هدف مقاله حاضر شناسایی وجوه تشابه، تمایز و تنافر گفتمان های سیاستگذاری نوآوری نظام مند و تحول آفرین می باشد. دراین راستا براساس روش مرور نظام مند پیشینه، ابتدا کلیدواژگان دو گفتمان در پایگاه اسکوپوس جستجو شدند و 2401 مقاله ژورنالی و انگلیسی شناسایی شدند. سپس طی مراحل حذف براساس عنوان، چکیده و محتوا 42 مقاله انتخاب شدند و برای استخراج مبانی فلسفی دو گفتمان مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش، وابستگی خط سیر نوآوری به رژیم، مشارکت گرایی مبتنی بر امکان ناپذیری سیاستگذاری متمرکز و تنوع و انتخاب تکاملی به عنوان وجوه تمایز دو گفتمان شناسایی شدند. همچنین نگرش پیرامون نقش نوآوری (جایگاه کلیدی در توسعه اقتصادی در برابر عدم توسعه اجتماعی و زیست محیطی با پیشرفت فناوری)، گونه نوآوری موردنیاز (داخل نظام در برابر فراتر از نظام)، خردمایه مداخله سیاستی (شکست نظام در برابر شکست تحول) و سطح سیاستگذاری (تاکید ویژه بر بعد ملی در برابر رویکرد چندسطحی) به عنوان محورهای تمایز دو گفتمان معرفی شدند. درنهایت توسعه غیربازاری، نهادی و اجتماعی، نگرش غیرخطی به نوآوری و عدم بهینگی ذاتی نظام نوآوری به عنوان وجوه تنافر نوآوری نظام مند از نوآوری تحول آفرین و جاویژه به مثابه عامل تحول، ضرورت رویکرد هنجاری نوآوری، توجه توامان به توسعه و تخریب و تغییر رادیکال در مراحل تدریجی به عنوان وجوه تنافر نوآوری تحول آفرین از نوآوری نظام مند پیشنهاد شدند.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری نوآوری، گفتمان سیاست گذاری، نوآوری نظام مند، نوآوری تحول آفرین، مرور نظام مند پیشینه
 • جواد مقتدر کارگران* صفحه 3

  استقرار نظام مدیریت دانش یکی از مهمترین و حیاتی ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعاتی امروزی است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی جهت استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش در سازمان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، روش کیفی از نوع اسنادی، فراترکیب و فراتحلیل است. گام های این پژوهش بر اساس روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو انجام گرفت. محدوده مورد مطالعه شامل پژوهش های پیشین (مقالات، طرح ها، پایان نامه ها) در زمینه نظام مدیریت دانش بوده و مرتبط ترین مطالعات با استفاده از رویکردی هدفمند در زمینه نمونه گیری انتخاب شدند. در بررسی های انجام گرفته در این زمینه، پژوهش هایی انتخاب شد که در آنها درباره استقرار نظام مدیریت دانش به طور مستقیم و همچنین در زمینه سایر متغیرها بحث شده بود. در این راستا، 322 پژوهش کیفی در حوزه نظام مدیریت دانش ارزیابی شد که در پایان 182 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دستی و نرم افزار Atlas T8 برای کدگذاری های پژوهش استفاده شد. براساس یافته های پژوهش مبتنی بر اولویت بندی، مدلی شامل عوامل ساختاری (رویکرد توسعه محور ، رویکرد کار تیمی و رویکرد دانش بنیان) ، عوامل فرایندی (درونی سازی صریح به ضمنی، برون سازی دانش ضمنی به صریح و ترکیب دانش صریح به صریح) و عوامل زمینه ای (سخت افزار، نرم افزار، مخازن دانش و شبکه) ارایه شد. بررسی و کلیت مدل مفهومی به اجماع خبرگان رسیده و مدل مناسبی برای بررسی عوامل موثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تشخیص داده شده است.

  کلیدواژگان: دانش، اثربخش، مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش، استقرار اثربخش مدیریت دانش
 • مهتاب پورآتشی*، اصغر زمانی صفحه 4

  از جمله مهم ترین عوامل موفقیت در مسیر اقتصاد دانش بنیان، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند در نظام ملی نوآوری است. پارک های علم و فناوری یکی از اساسی ترین مولفه های نظام ملی نوآوری و حلقه واصل میان دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف می باشند و به عنوان مکانیسم موثر در ارتقای نوآوری و توسعه کسب و کارهای نوپا به شمار می آیند. در پژوهش حاضر پارک علم و فناوری دانشگاهی بسان عامل کلیدی پیش برنده توسعه اقتصاد ملی واکاوی می گردد و در جهت تعمیق موضوع، تجربه چین در فناوری و نوآوری و پیش ران های موفقیت پارک علمی چین مورد کنکاش قرار می گیرد. روش پژوهش به شیوه توصیفی و ت حلیلی است و با استفاده از روش مطالعه اسنادی انجام شده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است پارک علم و فناوری دانشگاه به عنوان یکی از حلقه های زنجیره فناوری، نقش قابل توجهی در اجرای موفقیت آمیز ماموریت دانشگاه و نیز توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. یافته های مطالعه موردی کشور چین نشان می دهد پارک علمی دانشگاه مکان خوبی برای کشف ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در چین است. از دهه 1980 دولت چین شروع به جهت دهی علم و فناوری به سمت بازار محور نمود و سیاست های جدید برای تنوع بخشیدن به منابع مالی دانشگاه ها را طراحی نموده است. با حمایت دولت از آموزش عالی و اجرای طرح ها و برنامه های هدف مند، از جمله توسعه پارک های علم و فناوری و تشویق و حمایت از نوآوری و فناوری موفق شد به پیشرفت اقتصادی قابل توجهی دست یابد. ارتقای تجاری سازی فناوری دانشگاه و تاسیس منطقه ای برای مدیریت شرکت های اسپین آف دانشگاه از اجمله اهداف ابتدایی تاسیس پارک علمی دانشگاهی در چین بودند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از جمله عوامل موثر بر موفقیت پارک های علمی دانشگاهی چین عبارتند از: حمایت دولت، محیط علمی و اقتصادی نوآوری، حکمرانی و مدیریت پارک، ذی نفعان، و زیرساخت ها.ارتقای تجاری سازی فناوری دانشگاه و تاسیس منطقه ای برای مدیریت شرکت های اسپین آف دانشگاه از اجمله اهداف ابتدایی تاسیس پارک علمی دانشگاهی در چین بودند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از جمله عوامل موثر بر موفقیت پارک های علمی دانشگاهی چین عبارتند از: حمایت دولت، محیط علمی و اقتصادی نوآوری، حکمرانی و مدیریت پارک، ذی نفعان، و زیرساخت ها.

  کلیدواژگان: پارک علم و فناوری، اقتصاد دانش بنیان، توسعه اقتصادی، چین، دانشگاه
 • محمد غفاری فرد*، علی داد مصدق صفحه 5

  نابرابری درآمدی یکی از چالش های بزرگ در کشورهای اسلامی هست، تحقیقات زیادی راجع به کاهش نابرابری درامد از طرق مختلف انجام گرفته است. اقتصاد دانش بنیان امروزه در ادبیات اقتصادی مطرح و به عنوان عامل مهم و تاثیرگذار بر نابرابری درآمدی محسوب می شود.اقتصاد دانش بنیان با کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، پیشرفت فناوری، تعدیلات ساختاری در بخش های مهم اقتصادی، ارتقای کارایی نهاده های تولید، اصلاح فرایندهای کسب وکار، رشد اقتصادی توام با برابری درآمدی بین دهک های درآمدی را به همراه دارد. اثر اقتصاد دانش بنیان و مولفه های آن شامل شاخص دانش، نظام انگیزشی، آموزش و نوآوری بر کاهش نابرابری درآمدی در بین کشور اسلامی، هدف این تحقیق است.با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملا اصلاح شده) عوامل موثر بر کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب اسلامی (ایران، عراق، لبنان، پاکستان، قطر، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، مصر، بحرین و سوریه) طی سال های 2008 الی 2019 برآورد شده است. جهت بررسی ایستایی متغیرها و هم چنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون هم جمعی کایو استفاده شده است جهت آزمون معنی داری پنل و آزمون اثرات عرض مبدا مشاهدات از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده گردید که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و هم چنان با سطح 99 درصد عرض از مبدا با اثرات ثابت تایید گردید. نتایج نشان می دهد که افزایش مولفه ترکیبی اقتصاد دانش بنیان، که از چهار مولفه دانش ، آموزش ، نوآوری و نظام انگیزشی با استفاده از روش موریس حاصل شده است باعث کاهش نابرابری در کشورهای اسلامی شده است به نحوی که با افزایش یک درصد مولفه اقتصاد دانش بنیان، ضریب جینی 01. درصد کاهش می یابد. مولفه آموزش تاثیر منفی و معنی دار بر نابرابری درامد دارد به نحوی که یک درصد افزایش در مولفه آموزش باعث کاهش 0.27 درصد نابرابری درامد در کشورهای اسلامی می شود. مولفه دانش نیز تاثیر منفی و معنی دار بر نابرابری درامد در کشورهای اسلامی دارد به نحوی که یک درصد افزایش دانش باعث 0.007 درصد کاهش نابرابری درامد می شود همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی و تورم نیز بر نابرابری درآمدی کشورها اثرگذار هست .بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشورهای اسلامی جهت کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی علاوه بر رونق اقتصادی و اعمال سیاست های انضباط پولی و مالی جهت کنترل تورم می بایست افزایش مهارت های آموزشی، افزایش مراکز رشد و فناوری، شرایط مناسب کسب وکار و توسعه کسب وکارهای نوین را در دستور کار خود قرار دهند.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، اقتصاد دانش بنیان، کشورهای اسلامی، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده
 • زهرا زمانی، علیرضا نوروزی*، علی اکبر صبوری صفحه 6

  هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عملکرد پژ وهشی پژوهشگران مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در پایگاه های استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس از آغاز کار این صندوق تاکنون است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با رویکرد علم‏سنجی انجام شده است. برای پردازش داده های این پژوهش از نرم‏افزار های هیست‏سایت، ووس‏ ویور و امکانات نرم ‏افزار اکسل استفاده شد و داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش را انتشارات علمی نمایه شده پژوهشگران مورد حمایت صندوق در پایگاه اسکوپوس به تعداد 10397 مدرک در تاریخ 14 ژوین 2021 و در پایگاه وب آو ساینس به تعداد 11530 مدرک در تاریخ 11 می 2021 تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان داد که انتشارات علمی منتج از پژوهش های مورد حمایت در صندوق روند افزایشی داشته و قالب عمده انتشارات علمی، مقاله پژوهشی، مقاله مروری، مقاله دادرسی، و فصل کتاب بوده است. در میان نویسندگان پر تولید و پراستناد، مسعود صلواتی با تعداد 325 مدرک در پایگاه اسکوپوس و عباس شفیعی با تعداد 199 مدرک در پایگاه وب آو ساینس بوده اند. بررسی شاخص چارک مجله های منتشرکننده مقاله ها نشان داد که 32/36 درصد از مقاله ها در نشریات چارک اول و دوم منتشر شده اند که کیفیت علمی مقاله ها را نشان می دهد. بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی وب آو ساینس بیشترین وابستگی شغلی پژوهشگران مورد حمایت صندوق از دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف بوده اند. در پایگاه اسکوپوس نیز بیشترین وابستگی شغلی و همکاری با صندوق در سطح ملی از آن دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. پژوهشگران مورد حمایت صندوق در سطح بین‏المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس بیشترین وابستگی سازمانی و شغلی را از کشورهای آمریکا، آلمان و کانادا داشته اند. پژوهشگران مورد حمایت صندوق در سطح بین‏المللی در پایگاه اسکوپوس نیز بیشترین وابستگی سازمانی را از کشورهای آمریکا، آلمان و کانادا داشته اند. پژوهش حاضر نشان داد که تعداد محدودی از پژوهشگران و دانشگاه ها بیشترین حمایت ها را از طرف صندوق را دریافت نموده اند و بیشترین مقاله های علمی را منتشر کرده اند. بنابراین، پیشنهاد می شود صندوق یک سری تشویقی های متفاوت تر برای پژوهشگران مناطق دورافتاده با امکانات کم داشته باشد تا آنها هم بتوانند با حمایت صندوق، ایده های ناب خود را اجراء کنند. همچنین طبق یافته های پژوهش، موضوعاتی مثل شیمی، و فیزیک بیشتر مورد توجه صندوق بوده اند؛ و کمتر به حوزه های مهندسی، فنی، علوم انسانی، و علوم اجتماعی توجه شده است. از این رو، لازم است صندوق تدابیری برای موضوعاتی که کمتر از سایرین مورد حمایت قرار گرفته اند، بیندیشد.

  کلیدواژگان: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، علم سنجی، انتشارات علمی، تحلیل استنادی، پایگاه وب آو ساینس، پایگاه اسکوپوس
|
 • MohammadHosein Ghamary *, Meysam Narimani, Seyed Mohammad Sahebkar Khorasani Page 1

  The emergence of new technologies and digital transformations have led to the obsolescence of many jobs and related skills and increased demand for new technological skills. Thus, different initiatives are proposed by researchers and experts to solve the problem of the mismatch between supply and demand of knowledge workers. The support of HR Techs in the labor market is one of these solutions. In the current study, we try to provide a policy framework for matching the supply and demand knowledge workers by promoting the activities of HR Techs. For this purpose, after reviewing the background and identifying some related initiatives, 14 semi-structured interviews were conducted with experts in this field. As a result of the analysis of the data from the interviews, 21 sub-themes related to the activity of HR Techs to facilitate the matching of supply and demand were identified and categorized in six groups: culture, infrastructure and information systems, laws and regulations, skills and career development, business conditions and international cooperations in Iran's labor market. Finally, by integrating the findings of the research background and conducting interviews with experts, a policy framework has been presented to match the supply and demand of knowledge workers by supporting the activities of HR Techs. In the proposed framework, those initiatives that have a political aspect and the government can help match the supply and demand of knowledge workers by implementing them are noteworthy. These solutions are grouped into three categories: policies that promote supply-related activities, policies that promote demand-related activities, and policies that directly help match supply and demand by supporting HR Techs.

  Keywords: Policy framework, HR Techs, skill gap, platforms, digital economy
 • Mehdi Fatemi, Sepehr Ghazinoory *, Soroush Ghazinoori, Ali Shayan Page 2

  The contemporary world is facing numerous, momentous and intertwined environmental, technological, economic, political, and cultural challenges. In this regard, in the last two decades, scholars have developed social, environmental, sustainable, responsible, inclusive, mission-oriented and challenge-oriented policy approaches to expand the policy discourse of transformative innovation in response to the shortcomings of the systematic innovation policy discourse. However, the distinction between the philosophical foundations of the discourses is relatively hard; therefore the divergence of research is extremely likely due to the ambiguity in the scope and precise theoretical definition of the alternate discourse. On the other hand, despite the theoretical development, transformational policymaking has not been very popular among policymakers due to its unknown nature. Therefore, this article aims to identify the equivalent, differentiating, and exclusive aspects of systematic and transformative innovation policy discourses. In this regard, based on the systematic background review method, first, the keywords of the discourses were searched in the Scopus database and 2401 English journal articles were identified. Then 42 articles were selected based on the title, abstract and content filtering and were studied to extract the philosophical foundations of the discourses. Based on the findings, the dependence of the innovation trajectory on the regime, participation based on the impossibility of centralized policymaking, and diverse and evolutionary selection were identified as the equivalent features. Also, attitudes toward the role of innovation (key position in economic development against the lack of social and environmental development with technological progress), typology of the required innovation (within the system versus beyond the system), the policy intervention rationale (system failure versus transformation failure) and the level of policymaking (emphasis on the national level against the multi-level approach) were suggested as differentiating factors. Finally, non-market, institutional, and social development, non-linear approach to innovation, and the inherent lack of optimality were identified as the exclusive dimensions of systematic innovation discourse, while the necessity of a normative approach toward innovation, attention to both development and destruction, and radical change in gradual stages were recommended as the exclusive aspects of transformational innovation discourse.

  Keywords: innovation policy, Policy discourse, Systematic innovation, transformational innovation, Systematic Literature Review
 • Javad Moghtader Kargaran * Page 3

  Establishing knowledge management systems is one of the most important and vital success factors of organizations in today's competitive conditions and information age. The current research aims to provide a model for the effective establishment of knowledge management system in the organization with a meta-composite approach, which is a qualitative method of document type, meta-composition and meta-analysis in terms of practical purpose and in terms of nature The steps of this research were based on the seven-step method of Sandelowski and Barroso. The scope of the study includes previous researches (articles, projects, theses) in the field of knowledge management systems and the most relevant studies were selected using a targeted approach in the field of sampling. In the surveys conducted in this field, researches were selected in which the establishment of knowledge management system was discussed directly and also in the context of other variables. In this regard, 322 qualitative researches were evaluated in the field of knowledge management system, at the end of which 182 researches were selected and the relevant dimensions and codes were extracted by analyzing their content. For data analysis, manual method and Atlas T8 software were used for research coding. Based on the findings of the research based on prioritization, a model based on structural factors (development-oriented approach, teamwork approach and knowledge-based approach), process factors (explicit to implicit internalization, implicit to explicit knowledge externalization and explicit to explicit knowledge combination) and background factors. (hardware, software and knowledge repositories and network) was presented. The review and generality of the conceptual model has reached the consensus of the experts and a suitable model has been identified for the investigation of factors affecting the effective establishment of knowledge management.

  Keywords: Knowledge, effective, Knowledge Management, implementation of knowledge management, effective implementation of knowledge management
 • Mahtab Pour Atashi *, Asghar Zamani Page 4

  One of the most important success factors in the path of knowledge-based economy is the creation and development of smart infrastructures in the national innovation system. Science and technology parks are one of the most essential components of the national innovation system and the connecting link between universities and industry in different countries. They are considered an effective mechanism for promoting innovation and developing start-up businesses. This study aimed to investigate University Science and Technology Park as a key factor in promoting national economic development. In order to deepen the topic, China's experience in technology and innovation and the success factors of China Science Park were explored. The research method was descriptive and analytical, using the document study method. The result indicated that the university science and technology park, as one of the links of the technology chain, played a significant role in the successful implementation of the mission of the university and the national economic development. The findings of the case study of China showed that the University Science Park was a good place to explore the relationship between government, university, and industry in China. Since the 1980s, the Chinese government has started to direct science and technology toward the market and has designed new policies to diversify the financial resources of universities. With government support from higher education and the implementation of targeted plans and programs, including the development of science and technology parks and the encouragement and support of innovation and technology, it succeeded in achieving significant economic progress. Promoting the commercialization of university technology and establishing a region for the management of university spin-off companies were among the primary goals of establishing a university science park in China. The results indicated that among the factors that influence the success of science parks in China were: governmental support, scientific and economic environment of innovation, the governance and management of park, stakeholders, and infrastructures.

  Keywords: Science, Technology Park, Knowledge-based economy, Economic Development, China
 • Mohammad Ghaffary Fard *, ALIDAD MOSADIQ Page 5

  Income inequality is one of the big challenges in Islamic countries, a lot of research has been done on reducing income inequality in different ways. Today, knowledge-based economy is mentioned in the economic literature and is considered as an important and influencing factor on income inequality. Knowledge-based economy with self-creation, creativity and innovation, technological progress, structural adjustments in important economic sectors, improving the efficiency of production inputs, reforming business processes. It brings economic growth with income equality between income groups. The effect of knowledge-based economy and its components including knowledge index, incentive system, education and innovation on the reduction of income inequality among Islamic countries is the aim of this research. By using the econometric method of panel data (completely modified least squares), the factors affecting the reduction of income inequality in the countries Islamic countries (Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, Qatar, Tajikistan, Turkmenistan, Saudi Arabia, Egypt, Bahrain and Syria) have been estimated during the years 2008 to 2019. In order to check the stability of the variables and also the long-term relationship between the variables, the unit root test and the Kao cointegration test have been used. The results show that the increase in the combined component of the knowledge-based economy, which is obtained from the four components of knowledge, education, innovation and incentive system, has reduced inequality in Islamic countries have become such that with a one percent increase in the knowledge-based economy component, the Gini coefficient decreases by 01 percent. The education component has a negative and significant effect on income inequality in such a way that a one percent increase in the education component reduces income inequality by 0.27 percent in Islamic countries. The knowledge component also has a negative and significant effect on income inequality in Islamic countries, in such a way that a one percent increase in knowledge causes a 0.007 percent decrease in income inequality, as well as an increase in GDP and inflation also affects the income inequality of countries. Therefore, economic policy makers in Islamic countries aim to reduce Inequality between income, in addition to economic prosperity and applying monetary and financial discipline policies to control inflation, increasing educational skills, increasing growth and technology centers, suitable business conditions and developing new businesses should be on their agenda.

  Keywords: Income Inequality, Knowledge-basedEconomy, Islamic Countries, Fully ModifiedLeast Squares
 • Zahra Zamani, Alireza Noruzi *, AliAkbar Saboury Page 6

  Scientific productions (publications and patents), as an indicator of the activities of the scientific system, countries, organizations, and research centers, have always been the focus of policymakers and decision-makers at the national and international levels. The main purpose of this study was to study the performance of researchers supported by the Iran National Science Foundation (INSF) in the Scopus and Web of Science (WoS) databases. The present research has been done by the descriptive method and the scientometric approach. The data obtained from the research were analyzed using the HistCite, VOSviewer, and Excel software. The research population consists of scientific publications indexed in the Scopus database with a number of 10397 on June 14, 2021, and in WoS with a number of 11530 documents on May 11, 2021. The findings showed that publications supported by the INSF have an increasing trend and the main formats of scientific publications were research articles, review articles, quick access articles, litigation articles, and book chapters. Among the authors of publications and citations, Massoud Salavati with 325 documents was the most prolific author in Scopus, and Abbas Shafiei with 199 documents was the most prolific author in WoS. Analysis of articles showed that 36.32 percent of articles were published in journals of the first and second quartiles (Q 1 and Q 2), which indicated the scientific quality of the articles. The publications supported by the INSF have had the most national collaborations with the University of Tehran, Tarbiat Modares University, and the Sharif University of Technology in WoS. Research publications supported by the INSF nationally have had the most collaborations with the University of Tehran, Tehran University of Medical Sciences, and Islamic Azad University in papers indexed in Scopus. The publications supported by the INSF at the international level in WoS have had the most collaborations with Iran, the US, Germany, and Canada. The publications supported by the INSF have also had the most international cooperation with Iran, the US, Germany, and Canada in Scopus. Analyzing the subject areas of publications showed that most of its publications in WoS were in the field of multidisciplinary chemistry with 1083 documents, multidisciplinary sciences with 998 documents, and chemistry physics with 837 documents. Investigating the subject category of publications supported by the NSF in Scopus indicated that the field of chemistry with 3022 documents, engineering with 2585 documents, and material science with 2496 documents have the most documents.

  Keywords: Iran National Science Foundation (INSF), Scientometric, Scientific publications, Citation analysis, Patents, Web of Science, Scopus