فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 121 (فروردین 1402)
 • پیاپی 121 (فروردین 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آتنا پاشا، سید سعید پورنقاش تهرانی*، احمد علی پور، غلامعلی افروز، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 1-18
  زمینه

  آرتریت روماتویید یک اختلال خودایمنی است که مفاصل را تخریب کرده و منجر به مشکلات عمده جسمانی و روانی می شود. باتوجه به تعامل بالایی که تصویر بدن، ویژگی های شخصیت و استرس ادراک شده با عوارض ناشی از آرتریت روماتویید دارند، بررسی نقش هم زمان آن ها در یک مدل ساختاری ضروری به نظر می رسد.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی جهت بررسی اثر ویژگی های شخصیت بر تصویر بدن با میانجی گری استرس ادراک شده در افراد مبتلا به آرتریت روماتویید بود.

  روش

  با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 350 نفر از افراد مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به مراکز روماتولوژی بیمارستان های شهر تهران با درنظرگرفتن ملاک های ورود و خروج از پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه های تصویر بدن (کش، 1990)، شخصیت نیو (کاستا و مک کری، 1985) و استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983) صورت گرفت. محاسبات تحلیل داده های توصیفی، بررسی فرضیه ها با روش معادلات ساختاری با رویکرد تحلیل مسیر انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روان نژندی (0/311-) و استرس ادراک شده (0/453-) تاثیر منفی معنی دار و انعطاف پذیری 0/355 و دل پذیر بودن (0/272) تاثیر مثبت معناداری بر تصویر بدن دارند. برون گرایی دارای اثر مثبت (0/321) و مسیولیت پذیری و انعطاف پذیری دارای اثرات منفی (0/251-) و (0/276-) بر استرس ادراک شده می باشند. با وارد کردن استرس ادراک شده به مدل، تاثیر غیرمستقیم برون گرایی، انعطاف پذیری و مسیولیت پذیری بر تصویر بدن به ترتیب 0/1454-، 0/1251و 0/1137 شد (0/001P<).

  نتیجه گیری:

   باتوجه به یافته ها، مشخص گردید که مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار است به طوری که ویژگی های شخصیت و استرس ادراک شده پیش بینی کننده قوی تغییرات تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتویید می باشند. بنابراین باتوجه به نقش متغیرهای روانشناختی در تصویر بدن افراد مبتلا به آرتریت روماتویید جهت بهبود تصویر بدن در این افراد می توان به درمان های مکمل که عوامل شناختی، هیجانی و رفتاری را نیز مورد توجه قرار می دهند، توجه شود.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، استرس ادراک شده، تصویر بدن، ویژگی های شخصیت
 • محمد مهراد صدر*، احمد برجعلی، حسین اسکندری، علی دلاور صفحات 19-36
  زمینه

  در حالی که رویکردهای درمانی مختلف مستقیما نشانه های اعتیاد به اینترنت را هدف می گیرند و به علت آن نمی پردازند؛ رویکرد سیستم های خانواده درونی یک رویکرد غیر مرضی و تجربی در درمان اختلالات است که به جای نشانه ها به علت می پردازد. با این حال در زمینه طراحی و اعتباریابی برنامه درمانی مبتنی بر این رویکرد برای اعتیاد به اینترنت و بررسی اثربخشی آن بر اعتیاد به اینترنت شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی برنامه درمانی مبتنی بر رویکرد سیستم های خانواده درونی و بررسی اثربخشی آن بر اعتیاد به اینترنت است.

  روش

  روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بود. در مرحله اول یک برنامه درمانی برای درمان اعتیاد به اینترنت به صورت پیش نویس بر مبنای رویکرد سیستم های خانواده درونی طراحی شد؛ سپس بر اساس نظر 7 متخصص اصلاح و توسط شاخص های CVI و CVR اعتباریابی گردید. روش مرحله دوم پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام افراد دارای نشانه های اعتیاد به اینترنت (از نوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی) در شبکه های اجتماعی واتس اپ، تلگرام و اینستاگرام در فضای مجازی ایران در سال 1400 است. نمونه پژوهش شامل 35 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (17 نفر) و گروه گواه (18 نفر) جای گذاری شدند. ابزار مورداستفاده برای ارزیابی نشانه های اعتیاد به اینترنت پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) (1989) بود. داده ها با استفاده از آزمون t اختلافی و تحلیل اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS 22 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  شاخص های CVI و CVR هر دو برابر 1 به دست آمدند که نشان دهنده ی اعتبار برنامه طراحی شده بود. نتایج t اختلافی نشان داد که کاهش نمرات اعتیاد به اینترنت در گروه آزمایش به طور معناداری از گروه گواه بیشتر است (0/0001 P<). همچنین نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوتی میان نمرات پس آزمون و پیگیری در نمرات اعتیاد به اینترنت وجود ندارد (0/05 P>).

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که برنامه درمانی طراحی شده مبتنی بر رویکرد سیستم های خانواده درونی دارای اعتبار است و بر کاهش نشانه های اعتیاد به اینترنت اثربخش است و می توان از این برنامه برای درمان اعتیاد به اینترنت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: طراحی، اعتباریابی، برنامه درمانی، سیستم های خانواده درونی، اعتیاد به اینترنت
 • فهیمه خواجه امینیان، کیانوش زهراکار*، علیرضا کیامنش، فرشاد محسن زاده صفحات 37-54
  زمینه

  امروزه تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیش از گذشته گزینه‏ های جدیدی را پیش روی زوجین قرار داده است. بی‏فرزندی انتخابی یک سبک زندگی نوظهور و در حال رشد در ایران است و شناخت کمی درباره این پدیده وجود دارد.‏

  هدف

  این پژوهش سعی دارد به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به شناخت تجارب زیسته زوجین ایرانی بی‏فرزند انتخابی بپردازد.

  روش

  انتخاب شرکت کنندگان به روش هدفمند صورت گرفت. به منظور جمع ‏آوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد و اشباع داده‏ ها پس از مصاحبه با 17 نفر (7 زوج و 3 زن) حاصل شد. تحلیل اطلاعات به روش پدیدارشناسی تفسیری اسمیت و همکاران (2009) صورت گرفت.

  یافته ها

  تحلیل مصاحبه‎‏ها به استخراج 7 مضمون؛ نابسندگی فردی، نابسندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دنیای نابسنده و ناایمن، چالش با هنجارهای خانواده کلاسیک، فشار اجتماعی و استراتژی‏ های مقابله با فشار شد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بی ‏فرزندی انتخابی شکل نوظهور از خانواده است که شیوه معنادهی و ارزش‏گذاری متفاوتی از خانواده سنتی دارد. شناخت چشم‏ انداز زوجین بی‏ فرزند انتخابی به متخصصان سلامت روان و خانواده در ارایه خدمات مفیدتر کمک می‏کند.

  کلیدواژگان: بی فرزندی انتخابی، پدیدارشناسی تفسیری، تجربه زیسته
 • رسول عالی پور*، حبیب هادیان فرد، عبدالعزیز افلاک سیر، جواد ملازاده صفحات 55-70
  زمینه

  اختلال افسردگی اساسی، اختلالی شایعی در زندانیان می باشد که معمولا با کاهش حساسیت بویایی و نقص در پاسخ های لذت جویانه به محرک های بویایی همراه است و با توجه به دسترسی محدود به منابع روان درمانی و جایگزین های دارویی، نیاز اساسی به توسعه درمان های مکملی مانند روان-رایحه درمانی برای این بیماران وجود دارد.

  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر رایحه درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبود علایم بیماران مبتلا به افسردگی اساسی انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی تحت نگهداری در زندان شهرستان شهرکرد در سال 1400 بودند که از این تعداد، 45 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه ها جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک - ویرایش دوم (BDI-II) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون تعقیبی شفه در بستر نرم افزار SPSS-25 استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین پس آزمون گروه ذهن آگاهی مبتنی بر رایحه درمانی (89/30)، درمان شناختی رفتاری (08/32) و کنترل (75/45) بود که نشان دهنده ی تفاوت معنادار بین گروه های آزمایش و گروه کنترل بود (79 /10 F= و 000/0 p<).

  نتیجه گیری:

   می توان ذهن آگاهی مبتنی بر رایحه درمانی را به عنوان یک مداخله بالینی ثمربخش در کنار درمان شناختی رفتاری برای بهبود افسردگی زندانیان پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی مبتنی بر رایحه درمانی، درمان شناختی رفتاری، افسردگی
 • مریم یاوری، معصومه اسمعیلی*، سمیه کاظمیان، فرشته احمدی صفحات 71-92
  زمینه

  هویت، سازه ای متغیر و پویا است و در معرض مولفه های فرهنگی متفاوت، دچار تغییرات بنیادین می شود. مهاجران در مواجهه با جامعه میزبان، واکنش های متفاوتی به سازگاری هویت خود با شرایط فرهنگی جدید، نشان می دهند. علی رغم اهمیت بالای هویت و تغییرات آن در شرایط فرهنگی و جغرافیایی متفاوت و چگونگی شکل گیری پایگاه جدید هویتی در افراد مهاجر، هیچ یک از پژوهش ها مشخصا به بحث سرگشتگی هویتی ناشی از مهاجرت و چگونگی کمک به فرد در بازتعریف هویت به عنوان امری پویا نپرداخته اند.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی جهت کمک به دانشجویان مهاجر برای شکل دهی به پایگاهی استقراریافته از هویت با تمرکز بر بازگشت به خویشتن انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش هرمنوتیک کلاسیک انجام شد. جامعه پژوهش، اثر معروف مولانا جلال الدین محمد بلخی، یعنی مثنوی معنوی بود و نمونه موردنظر با توجه به محتوای پژوهش دو داستان؛ "نی نامه" و " کنیزک و پادشاه" از دفتر اول مثنوی معنوی بود. دو داستان مذکور به عنوان یک منبع اسنادی مورد استناد قرار گرفته است و کدگذاری اولیه مبتنی بر روش هرمنوتیک و با تاکید بر وجه استعاری داستان های مذکور انجام شد و از طریق فرآیندهای توصیفی و تفسیری، ساختار زیربنایی پژوهش ترسیم شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در قالب الگوی مشاوره ای با شش فرآیند 1) اتحاد درمانی 2) کشف مقصود جان 3) آگاهی بخشی 4) اصل جویی 5) وحدت بخشی و 6) پایان بخشی، صورت بندی شد که هر فرآیند، محتوا، هدف و فنون مختص به خود را دارد.

  نتیجه گیری:

   الگوی استقرار پایگاه هویت مبتنی بر بازگشت به خویشتن بر اساس مولفه ها و چهارچوب نظری مستخرج از آن، می تواند در جهت حل چالش های هویتی دانشجویان مهاجر مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: پایگاه هویت، بازگشت به خویشتن، استعاره، مثنوی معنوی
 • مریم صیاد شیرازی*، محمدآرش رمضانی، هدیه تقوا صفحات 93-106
  زمینه

  مطالعات حوزه روانشناسی نشان داده اند که داشتن تجارب آسیب زای دوران کودکی می تواند اثرات جبران ناپذیری در بزرگسالی داشته باشد. از طرفی عدم ارضای نیازهای روانشناختی منجر به تجربه درد هیجانی گردیده که جز از طریق عمق بخشی به پردازش هیجانی و دسترسی به تجربیات مربوط به آسیب امکان پذیر نمی باشد. با این حال تا کنون پژوهش عمیقی در جهت درک درد هیجانی زنان آسیب دیده از دوران کودکی در ایران انجام نشده است.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، درک درد هیجانی در تجربه زیسته زنان دارای تجارب آسیب زای دوران کودکی بود.

  روش

  پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. نمونه مورد مطالعه 10 نفر از زنان شهر تهران که دارای تجارب آسیب زای دوران کودکی بودند، انتخاب شدند. روش نمونه گیری هدفمند و با شرکت کنندگان در پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. متن مصاحبه ها، کلمه به کلمه پیاده شد و داده ها به روش هفت مرحله ای کلایزی (مارو و همکاران، 2015) مورد تجزیه قرار گرفت.
  یافته ها: در این پژوهش دو مضمون اصلی و زیرمضمون های فرعی شامل: 1) ترس (ترس از ناامنی، طرد شدگی، رهاشدگی، پاسخ نگرفتن نیازها، ازدست دادن، ترس از آسیب، نداشتن حامی) 2) شرم (بی ارزشی، ناتوانی، بی کفایتی، حقارت، کهتری، تقصیر/احساس گناه، دوست نداشتنی بودن، ناپاکی/کثیفی) شناسایی شد.

  نتیجه گیری:

  با توجه به یافته های پژوهش، زنان و دخترانی که در سنین زیر 18 سال در یکی از زمینه های آسیب (جنسی، جسمی، عاطفی، غفلت) تجربه داشته اند، در بزرگسالی درد هیجانی شرم و ترس را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: درد هیجانی، طرح هیجانی، تجارب آسیب زای دوران کودکی، زنان
 • محبوبه کربلایی، کامران یزدانبخش*، آسیه مرادی صفحات 107-124
  زمینه

  یکی از رایج ترین مشکلات روانشناختی در کودکان و نوجوانان اختلالات اضطرابی است که با آسیب شناسی روانی قابل توجهی همراه است. عوامل روانشناختی مختلفی بر اضطراب تاثیر گذارند. با وجود اینکه حساسیت اضطرابی و عدم تحمل ابهام از جمله مولفه های فراتشخیصی در رشد اختلالات اضطرابی هستند و درمان فراتشخیصی در این دو متغیر تاثیر گذار بوده است، اما پژوهش های اندکی در جامعه مورد تحقیق صورت گرفته است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان بر حساسیت اضطرابی و عدم تحمل ابهام کودکان دارای اختلالات اضطرابی بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پژوهش از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم دبستان بود که در سال تحصیلی 1400- 1401 در دبستان های ابتدایی بخش کهریزک (شهرهای باقر شهر، کهریزک و چهل و پنج روستای این بخش) تحصیل می کردند. از طریق نمونه گیری تصادفی 30 نفر از بین دانش آموزانی که براساس مقیاس های پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان مبتنی بر DSM5 و مصاحبه بالینی حداقل یکی از ملاک های اختلالات اضطرابی را برآورده کرده بودند، به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب کودکان و نوجوانان مبتنی بر DSM5، شاخص A عدم تحمل ابهام برای کودکان و پرسشنامه حساسیت اضطرابی کودکان بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد.

  یافته ها:

   تحلیل داده ها نشان داد پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی بر حساسیت اضطرابی و عدم تحمل ابهام کودکان دارای اختلالات اضطرابی اثرگذار بود (سطح معناداری 0/05).

  نتیجه گیری:

   براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان منجر به بهبود حساسیت اضطرابی و عدم تحمل ابهام کودکان دارای اختلالات اضطرابی می گردد. همچنین مطالعه این پروتکل در گروه های دیگر با حجم بزرگ تر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب، درمان فراتشخیصی، حساسیت اضطرابی، عدم تحمل ابهام
 • فرحناز آیتی زاده تفتی، مجتبی دهستانی اردکانی*، محمود شیخ صفحات 125-140
  زمینه

  اختلال در نورون های آیینه ای کودکان اوتیسم همواره مورد چالش پژوهشگران این حوزه بوده است و روش هایی که مبتنی بر سیستم نورون های آیینه ای طراحی شده اند نظیر یادگیری مشاهده ای به صورت مشارکتی، می تواند برای افزایش تقلید در کودکان اوتیسم مورد توجه قرار گرفته و در آموزش از آن ها استفاده شود؛ بااین وجود مطالعات اندکی تاثیر این شیوه آموزشی را بر یادگیری کودکان اوتیسم مورد بررسی قرار داده اند.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری مشاهده ای در ارتقای عملکرد نورون های آیینه ای و در راستای آن بهبود کیفیت مهارت حرکتی شنا در کودکان پسر طیف اوتیسم بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. جامعه آماری شامل کودکان پسر 7 تا 14 ساله طیف اوتیسم (آسپرگر و با عملکرد بالا) شهر تهران است که نمونه مورد نیاز به شیوه هدفمند و از نوع در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تمرین انفرادی و دوتایی تخصیص داده شدند و طی مدت 8 هفته دو جلسه در هفته به آموزش مهارت کرال سینه پرداختند. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس سنجش شدت اوتیسم گارس (1994)؛ چک لیست ارزیابی مهارت کرال سینه (گالاهو و اوزمان، 2005) و برای ثبت امواج مغزی از حسگر الکترو انسفالوگراف (EEG) استفاده شد. تحلیل داده با روش تحلیل کواریانس با اندازه گیری مکرر بود که در نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کووریانس نشان داد که هر دو گروه در پس آزمون عملکرد نورون های آیینه ای بهبود داشتند ولی گروه تمرینات دوتایی پس از مداخله به طور معناداری در ارتقای عملکرد نورون های آیینه ای بهبود داشت و تفاوت بین دو گروه به طور معنی داری به نفع گروه تمرین دوتایی بود (0/001 p<). همچنین کیفیت شنای کرال سینه در گروه تمرین دوتایی بهبود معناداری داشت و تفاوت بین دو گروه در بهبود مهارت شنا به طور معناداری به نفع گروه دوتایی بود (0/001 p<).

  نتیجه گیری:

   آموزش از طریق یادگیری مشاهده ای، تقلید و بازخوردهای مشاهده ای فعالیت نورون های آیینه ای را که در بهبود اعمال حرکتی موثر است، ارتقاء می بخشد که می توان از آن در جهت توانبخشی استفاده کرد. مطابق با یافته ها از مهم ترین کاربردهای آتی می توان به تمرکز بر بالابردن توانایی ها و قابلیت های عملکردی نورون های آیینه ای از طریق یادگیری مشاهده ای به منظور بهبود علایم حرکتی اوتیسم و توانبخشی عصبی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: یادگیری مشاهده ای، نورون های آئینه ای، تمرین جفتی، کیفیت مهارت حرکتی شنا، اوتیسم
 • آزاده دهقان فر، امیر پاک نهاد*، امیر ایروانیان صفحات 141-152
  زمینه

  تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ارتکاب جرم یکی از موضوعات مهم در پژوهش های جرم شناسی بوده و در این زمینه نقش برجسته احساسات فردی در ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین احساسات فردی، احساس شرم و گناه است که در پژوهش های انجام شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجاکه جوانان بخش مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهند، بررسی اثر احساس شرم و گناه بر ارتکاب جرم در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  هدف

  هدف این پژوهش بررسی نقش احساس شرم و گناه در گرایش به ارتکاب جرایم در بین جوانان بوده است.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام جوانان شیراز است که 300 نفر از جوانان 18 تا 35 سال شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، خی دو و رگرسیون پس رونده استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین احساس شرم و ارتکاب جرم منفی و معنادار است (0/01 >p). درنتیجه افزایش احساس شرم منجر به کاهش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین احساس گناه و ارتکاب جرم نیز منفی و معنادار است (0/01 >p) و می توان بیان کرد که با افزایش احساس گناه، ارتکاب جرم کاهش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده آن است که احساس شرم در ارتکاب جرم نسبت به احساس گناه نقش برجسته تری داشته است.

  نتیجه گیری:

   احساس شرم و گناه به عنوان عوامل بازدارنده درونی نقش مهمی در ارتکاب جرایم جوانان دارد؛ بنابراین تقویت این احساسات در جوانان از طرق مختلف می تواند در کاهش ارتکاب جرایم جوانان موثر باشد. لازم به ذکر است که بایستی تقویت احساس شرم نسبت به احساس گناه در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: احساس شرم، احساس گناه، جرایم جوانان، جرم شناسی، روانشناسی جرم
 • بیتا ثلاثی، محمدآرش رمضانی*، فائزه جهان صفحات 153-170
  زمینه

  یکی از ابعاد روانشناختی سومصرف مواد مخدر که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، احساس شرم و خود سرزنش گری است. مطالعات نشان داده است، خود سرزنش گری و احساس شرم از همان ابتدا می تواند فرد را به سمت اعتیاد سوق داده و او را در چرخه اعتیاد نگه دارد. یکی از الگوهای مداخله ای روانشناختی در درمان سومصرف مواد، طرحواره درمانی است، اما در مورد بررسی اثربخشی آن بر احساس شرم و خودسرزنش گری در جامعه مورد پژوهش، شکاف پژوهشی وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس شرم و خودسرزنش گری بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی کلینیک های ترک اعتیاد منطقه 5 شهر تهران در سال های 1401-1400 بود که مراجعان تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار داشتند. از میان افراد جامعه آماری، 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. در جلسات مداخله طرحواره درمانی، از پروتکل یانگ (1999) و برای جمع آوری داده ها از مقیاس های خودسرزنش گری (گیلبرت و همکاران، 2004) و احساس شرم (کوهن و همکاران، 2011) استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی بنفرونی و نرم افزار SPSS26 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد که در گروه آزمایش (مداخله طرحواره درمانی)، نمرات پس آزمون و پیگیری خود سرزنش گری، احساس شرم و مولفه های آن ها در مقایسه با نمرات پیش آزمون به طور معناداری کاهش پیدا کرده است (0/001 P<). همچنین تفاوت معناداری در نمرات متغیرهای مذکور بین مراحل پس آزمون و پیگیری مشاهده نشد که نشان دهنده تداوم اثربخشی مداخله در مرحله پیگیری است (0/05 P>).

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های به دست آمده، این نتیجه حاصل می شود که طرحواره درمانی با بازسازی و بازنگری در طرحواره های ناساگار اولیه، باعث کاهش مشکلات احتمالی روانشناختی مانند خودسرزنش گری و احساس شرم در معتادین تحت درمان نگهدارنده با متادون می شود. بنابراین، تکرار آزمایش در گروه های دیگر و نمونه های بیشتر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، شرم، خود سرزنش گری، معتادین تحت درمان نگهدارنده با متادون
 • هادی طالب زاده ثانی، سالار فرامرزی*، محمدعلی نادی خوراسگانی صفحات 171-188
  زمینه

  کودکان با نارسایی هوشی به دلیل نارسایی هایی که در زمینه رشدی، هوشی، شناختی، هیجانی و رفتاری دارند، باعث کاهش شادکامی والدین، به ویژه مادران خود می شوند. روابط سبک های فرزندپروری با متغیرهای مختلفی تایید شده است، اما روابط آن با شادکامی با میانجی گری رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان با نارسایی های ذهنی مغفول واقع شده است.

  هدف

  هدف بررسی روابط ساختاری شیوه های فرزندپروری و شادکامی با میانجی گری رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در مادران کودکان دارای نارسایی های ذهنی می باشد.

  روش

  روش این مطالعه همبستگی و از نوع مدلیابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای فرزند با نارسایی ذهنی از مراکز حرفه آموزی زیر 14 سال بهزیستی خراسان جنوبی بود که از بین این افراد تعداد 153 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از مقیاس های شادکامی آکسفورد (آرجیل و همکاران، 1989)؛ کیفیت زندگی (36 =SF)؛ رضایتمندی از زندگی داینر (1985) و پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (1973) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی انجام شد.

  یافته ها

  از بین سبک های فرزندپروری تنها اثر سبک فرزندپروری مقتدارنه بر شادکامی (ضریب مسیر 0/216 و تی 2/643) مثبت و معنادار است (0/01 P<). تاثیر سبک فرزندپروری مستبدانه بر شادکامی منفی و معنادار (0/01 P<) و تاثیر سبک آزادگرایانه بر شادکامی معنادار نیست. در مورد اثر غیرمستقیم، سبک فرزندپروری مقتدارنه از طریق متغیر میانجی رضایت از زندگی در سطح (0/05 <P) و از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی تاثیر معناداری (0/01P<) بر شادکامی دارد. در حالیکه سبک های فرزندپروری آزادگذار و مستبدانه از طریق متغیرهای میانجی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی تاثیر معنی داری بر شادکامی ندارند.

  نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد شیوه فرزندپروری از طریق رضایت و کیفیت زندگی می تواند از مادران دارای کودکان نارسایی های ذهنی در برابر فشارهای روانی محافظت کند و به شادکامی و بهزیستی آن ها کمک کند.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، شیوه های فرزندپروری، شادکامی، کیفیت زندگی
 • بها امینی، کریم افشاری نیا* صفحات 189-202
  زمینه

  یکی از درمان های موثر برای بهبود افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر، درمان آموزش مهارت های زندگی است. مطالعات کمی در مورد تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود و پیشگیری از عود افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر وجود دارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود و پیشگیری از عود افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر بود

  روش

  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح (پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد (درمان نگهدارنده با متادون MMT) که در سال 1396 تا 1398 در شهر کرمانشاه در حال درمان بودند تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) که به روش در دسترس به صورت چند مرحله ای و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند بودند. گروه آزمایش 7 جلسه 90 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (مهارت های زندگی) قرار گرفتند سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و یک ماه بعد نیز پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 21SPSS- و تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج به دست آمده برای متغیرهای پیشگیری از عود و بهبودی افراد در سطح 0/001 ≥P معنی دار بود.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت آموزش مهارت های زندگی بر متغیر پیشگیری از عود و بهبودی افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر موثر است و از این نوع درمان برای بهبود افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر می توان بهره برد.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، بهبود، پیشگیری از عود، سوء مصرف مواد مخدر
|
 • Atena Pasha, Seyed Saeed Pournaghash Tehrani*, Ahmad Alipour, Gholamali Afrooz, Masoud Gholamali Lavasani Pages 1-18
  Background

  Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that causes joint pain, inflammation, and physical, and mental problems. Considering the high interaction of body image, personality traits, and perceived stress with complications caused by rheumatoid arthritis, it seems necessary to investigate their simultaneous role in a structural model.

  Aims

  This study aimed to provide a model to investigate the effect of personality traits on body image with the mediation role of perceived stress in people with rheumatoid arthritis.

  Methods

  Using the purposive sampling method, 350 people with rheumatoid arthritis referred to the rheumatology centers of Tehran hospitals were selected considering the inclusion and exclusion criteria. The data was collected by the MBSRQ (Cash, 1990), NEO (Costa & McCrae, 1985), and PSS-14 (Cohen et al., 1983) questionnaires. In this study, descriptive data analysis and hypothesis testing were done using a path analysis approach with a structural equation method.

  Results

  Findings revealed that neuroticism (-0.311) and perceived stress (-0.453) have a significantly negative effect while agreeableness 0.355 and openness (0.272) have a significantly positive effect on body image. Further, extroversion has a positive effect of (0.321) whereas conscientiousness and agreeableness have negative effects of -0.251 and –(0.276) on perceived stress. When Perceived stress was assessed the indirect effect of extroversion on body image turned negative at -0.1454, the indirect effect of agreeableness on body image turned positive at 0.1251, and the indirect effect of conscientiousness on body image turned positive at 0.1137 (p<0.01).

  Conclusion

  According to the findings, the final model has a good fit, thus personality traits and perceived stress are strong predictors of body image changes in people with rheumatoid arthritis. Considering the prominent role of psychological factors in the body image of people with rheumatoid arthritis, it is suggested to use complementary treatments that include cognitive, emotional, and behavioral factors.

  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Perceived Stress, Body Image, Personality Traits
 • Mohammad Mehrad Sadr*, Ahmad Borjali, Hossein Eskandary, Ali Delavar Pages 19-36
  Background

  Different treatment approaches only target internet addiction symptoms and do not address its cause. The internal family systems model is a non-pathological and experiential approach to treating disorders that deals with the cause instead of the symptoms. Still, there is a research gap in designing and validating a treatment program based on this approach and investigating its efficacy on Internet Addiction.

  Aims

  This study aimed to design and validate a therapy program based on the internal family systems model and investigate its efficacy on Internet addiction.

  Methods

  The current research was conducted in two stages in a mixed method (qualitative and quantitative) way. In the first stage, a therapy program for internet addiction based on the internal family systems model was prepared in draft form, modified based on seven expert opinions, and validated by CVI and CVR indices. The method of the second phase of the research was a semi-experimental type with a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The statistical population includes all people with symptoms of Internet addiction (addiction to social networks) in WhatsApp, Telegram, and Instagram in the virtual space of Iran in the year 2021. The research sample consisted of 35 participants selected through the convenient sampling method and randomly assigned to the experimental group (17 people) and the control group (18 people). Young's Internet Addiction Test (IAT) (1989) was used to evaluate Internet addiction symptoms. Data were analyzed using a differential t-test and repeated measure analysis by SPSS 22.

  Results

  CVI and CVR indices were equal to 1, indicating the designed program's validity. The differential t-test results showed that the reduction of Internet addiction scores in the experimental group was significantly higher than in the control group (P<0001). Also, the repeated measure analysis results showed no difference between post-test and follow-up Internet addiction scores (P>05).

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that the therapy program designed based on the internal family systems approach is valid and reduces Internet addiction symptoms. The program can be used to treat internet addiction

  Keywords: Design, Validation, Therapy Program, Internal Family Systems, Internet Addiction
 • Fahimeh Khajehaminian, Kianoush Zahrakar*, Alireza Kiamanesh, Farshad Mohsenzade Pages 37-54
  Background

  Social, economic and cultural changes, increasingly have made new alternatives available to couples. Voluntary childlessness is an emerging and growing alternative lifestyle in Iran and little is known about this phenomenon.

  Aims

  In this study, we explored the lived experiences of voluntary childless Iranian couples using a qualitative method and phenomenological approach

  Methods

  Participants were selected in a purposeful sampling method. Semi-structured interviews were conducted and data saturation was achieved after interviews with 17 individuals (seven couples and three women). An interpretative phenomenological analysis (IPA) method of Smith et al. (2009) was used for data analysis.

  Results

  The analysis of the interviews led to the emergence of seven superordinate themes; personal inadequacy, social, economic, political, and cultural deficiency, Inadequate and unsafe world, challenge with the classical family norms and values, social pressures and coping strategies.

  Conclusion

  The results of the present study showed that voluntary childlessness is a contemporary family form that has a different way of meaning and valuing than the classical family. This recognition creates a basis for mental health and family professionals to provide better services.

  Keywords: Voluntary childlessness, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), Lived experience
 • Rasoul Alipour*, Habib Hadianfard, Abdulaziz Aflakseir, Javad Mollazadeh Pages 55-70
  Background

  Major Depressive Disorder is a common disorder in prisoners that is usually associated with reduced olfactory sensitivity and defects in hedonic responses to olfactory stimuli. Due to the limited access to psychotherapy resources and drug alternatives, there is a fundamental need for the development of complementary treatments such as psycho-aromatherapy for these patients.

  Aims

  The present study tries to compare the effectiveness of aromatherapy-based mindfulness and cognitive behavioral therapy on improving symptoms in depressed patients.

  Methods

  This study was a quasi-experimental design with pre-test and post-test, alongside two experimental and one control group. The statistical population of the study consisted of all depressed patients in Shahrekord Prison. A total of 45 patients were selected using convenience sampling method and were randomly assigned to three groups. The Beck Depression Inventory (BDI-II, 1996) was used for data collection. Univariate covariance analysis and Scheffé post hoc test were employed for data analysis with SPSS-25 software.

  Results

  The means of the post-tests for the aromatherapy-based mindfulness were (M= 30.89), cognitive behavioral Therapy (M= 32.08) and control (M= 45.75), which showed a significant difference between the experimental and control groups (F= 10.79, P< 0.000).

  Conclusion

  Aromatherapy-based mindfulness can be suggested as an effective clinical intervention along with cognitive behavioral therapy to improve the depression of prisoners.

  Keywords: Aromatherapy-Based Mindfulness, Cognitive behavioral therapy, Depression
 • Maryam Yavari, Masoumeh Esmaeily*, Somayeh Kazemian, Fereshteh Ahmadi Pages 71-92
  Background

  Identity is a dynamic construct and will change under different cultural conditions. Immigrants, facing the host country, react differently in order to adapt their identity to the new cultural conditions. Despite the high importance of identity and its changes in different cultural and geographical conditions and how a new identity base is formed in immigrants, none of the researches have specifically addressed the identity confusion caused by migration and how to help the individual in redefining identity as a dynamic matter.

  Aims

  The current research aimed at developing a model to help immigrant students form an established identity status focusing on “returning to oneself”.

  Methods

  This research was conducted with a qualitative approach and a classical hermeneutic method. The current research community is the famous work of Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, i.e., Masnavi Manavi, and the target sample, according to the content of the research, is two stories; of “Ni Namah” and “The Maid and the King” from Masnav’s first book. These two stories are often cited as documentary sources. The primary coding was based on the hermeneutic method emphasizing the metaphorical side of the mentioned stories. The underlying structure of the research was drawn through the descriptive and interpretive processes; the underlying structure of the research was drawn.

  Results

  Data analysis results were formulated in the counseling form model comprising six processes: 1) therapeutic alliance, 2) discovering the person desired, 3) raising awareness, 4) searching for origin, 5) unifying, and 6) termination. Each process has its unique content, purpose, and techniques.

  Conclusion

  The establishment model of the identity status based on “returning to oneself”, based on the components and theoretical framework obtained, can be utilized for solving the identity challenges of immigrant students.

  Keywords: identity status, return to oneself, metaphor, masnavi manavi
 • Maryam Sayad Shirazi*, Mohammad Arash Ramezani, Hedieh Taghva Pages 93-106
  Background

  Studies in psychology have shown that having adverse childhood experiences can have irreversible effects on adulthood. On the other hand, failure to satisfy psychological needs has led to the experience of emotional pain, which is not possible except through the deepening of emotional processing and access to trauma-related experiences. So far, no in-depth research has been conducted to understand women's emotional pain affected by a childhood in Iran.

  Aims

  The purpose of this study was to better understand the emotional pain experienced by women who had adverse childhood experiences.

  Methods

  The current research was conducted using a qualitative method of phenomenology. The study sample included 10 women from Tehran who had traumatic experiences in their childhood. The sampling method was purposive. We conducted semi-structured interviews with individuals. We implemented the text of the interviews verbatim and analyzed the data by the Colaizzi seven-step method (Morrow et al., 2015).

  Results

  The participants' responses extracted two main themes: shame and fear. These themes included the following: All participants experienced shame in all four dimensions of trauma (physical, emotional, sexual, and neglect), and the sub-themes included worthlessness, helplessness, incompetence, humiliation, inferiority, fault/guilt, not being lovable, and impurity/dirt. b) Fear: All participants in this study who experienced psychological, physical, sexual, or neglect trauma felt fear; its sub-themes include fear of insecurity, rejection, abandonment, failure to meet needs, loss, fear of trauma, and lack of support.

  Conclusion

  Based on the study's findings, women, and girls who have experienced one of the forms of trauma (sexual, physical, emotional, or neglect) under the age of 18 experience emotional pain, shame, and fear in adulthood.

  Keywords: emotional pain, emotional schema, Traumatic childhood experience, women
 • Mahbobeh Karbalaie, Kamran Yazdanbakhsh*, Asieh Moradi Pages 107-124
  Background

  One of the most common psychological problems in children and adolescents is anxiety disorders, which are associated with significant psychopathology. Various psychological factors affect anxiety. Although anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty are among the transdiagnostic components in the development of anxiety disorders and transdiagnostic treatment has been effective in these two variables, few kinds of research have been conducted in the researched community.

  Aims

  The purpose of the present study was to investigate the efficacy of the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders in children on anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty in children with anxiety disorders.

  Methods

  The research method was experimental with a pre-test-post-test research design and follow-up with the control group. The research population included all female students in the second year of elementary school who studied in the elementary schools of Kehrizk district (Baqer Shahr, Kehrizk, and forty-five villages of this district) in the academic year of 1401-1400. Through random sampling, 30 students from among students who met at least one of the criteria of anxiety disorders based on the scales of the youth anxiety measure for DSM5 and clinical interview were selected as a sample and randomly selected in Two experimental and control groups were assigned. Research tools included the youth anxiety measure for DSM5, the intolerance of uncertainty index A for children, and the childhood anxiety sensitivity index. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data.

  Results

  Data analysis showed that the unified protocol for transdiagnostic treatment was effective in anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty in children with anxiety disorders (p> 0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be concluded that the integrated protocol of transdiagnostic treatment for children's emotional disorders leads to the improvement of anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty in children with anxiety disorders. It is also suggested to study this protocol in other groups with a larger volume.

  Keywords: Anxiety, Transdiagnostic Treatment, Anxiety Sensitivity, Intolerance of Uncertainty
 • Farahnaz Ayatizadeh Tafti, Mojtaba Dehestani Ardekani*, Mahmoud Sheikh Pages 125-140
  Background

  Disruptions in the children Autism spectrum’s mirror neurons has been challenged by researchers in psychological and motor behavior science for children with autism spectrum. Methods that based on the mirror neuron system, such as cooperatively observation learning, can be used to increase the imitation of autism in children, and use them in teaching. However, few studies have investigated the effect of this educational method on the learning of autistic children.

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effect of observational learning by individual and dyad training on mirror neurons function and learning of movement skills in autism spectrum disorder children.

  Methods

  The current research is a semi-experimental one that was designed and implemented in 2017. The statistical population includes 7-14-year-old boys on the autism spectrum (Asperger's and high-functioning) in Tehran, who were selected through purposive sampling. The samples were allocated to two individual and dyad training groups and trained in breaststroke skills twice a week for a period of 8 weeks. The data collection tool includes the Gars Autism Severity Scale (1994); the Chest crawl skill assessment checklist (Galaho and Ozman, 2005), and an electroencephalograph (EEG) sensor used to record brain waves. Data analysis was done by repeated measure covariance analysis, which was done in SPSS software.

  Results

  The results of covariance analysis showed that both groups improved mirror neurons function, but significantly, the dyad training group improved mirror neurons function in post-test, the difference between two groups was significantly in benefit of the dyad training group (p <0.001). Also, the quality of swimming skill (chest) in the dyad training group was significantly improved, and the difference between the two groups in improving the swimming skill was significantly in favor of the dyad group (p <0.001).

  Conclusion

  Training through observational learning, imitation, and observational feedback improves the activity of mirror neurons, which is effective in improving motor actions. As a result, one of the suggestions in this study is to focus on enhancing the functional capabilities of the neurons through observational learning in order to improve the motor skill of autism and neuropsychiatric rehabilitation.

  Keywords: Observational learning, Mirror neurons, Cooperative training, Swimming skill, Autism
 • Azadeh Dehghanfar, Amir Paknahad*, Amir Irvanian Pages 141-152
  Background

  According to psychological research, committing a crime is one of the most important topics in criminology research, and in this context, individual emotions play a significant role. The feeling of shame and guilt is one of the most important personal feelings, yet it has received little attention in the research that has been conducted. Studying young people's behavior regarding shame and guilt is especially important since they play a critical role in every society.

  Aims

  This study aimed to examine the role that shame and guilt play in committing crimes by young people.

  Methods

  This study is a survey study. This study is based on the statistical population of all the youth of Shiraz, specifically 300 youth of 18 to 35 years of age selected by random selection and surveyed using a questionnaire designed by the researchers. The data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, chi-square, and regression.

  Results

  The correlation coefficient between shame and crime was negative and statistically significant (p<0.01). Consequently, an increase in shame leads to a decrease in crime. Further, the calculations show that guilt and committing a crime are negatively and significantly correlated (p<0.01), and that guilt increases as a crime decreases. According to the regression results, there is more evidence that shame plays a greater role in committing a crime than guilt.

  Conclusion

  Shame and guilt play a significant role in deterring young people from committing crimes. It is possible to reduce youth crime by strengthening these feelings in young people in various ways. It is important to note that emphasizing shame should take precedence over highlighting guilt

  Keywords: Shame, guilt, youth crimes, criminology, criminal psychology
 • Bita Salasi, Mohammad Arash Ramezani*, Faezeh Jahan Pages 153-170
  Background

  One of the psychological aspects of substance abuse that has been noticed in recent years is the feeling of shame and Self-criticism. Studies have shown that self-blame and shame can lead a person to addiction and keep him in the cycle of addiction. One of the psychological intervention models in the third treatment of substance abuse is schema therapy, but there is a research gap regarding its efficacy on the feeling of shame and self- criticism in the research community.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of investigating the efficacy of schema therapy on feelings of shame and Self-criticism in addicts undergoing methadone maintenance treatment.

  Methods

  The current research design was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group and a three-month follow-up. The statistical population included all addiction treatment clinics in the 5th district of Tehran in the years 2021-2022, where the clients were receiving maintenance treatment with methadone. Among the people of the statistical population, 30 people were selected by multi-stage cluster random sampling method and were randomly assigned to two groups of 15 people for testing and control. In the intervention sessions of schema therapy treatment, Young (1999) protocol was used and self- criticism (Gilbert et al., 2004) and shame (Cohen et al., 2011) scales were used to collect data. Analysis of variance repeated measurements, Post hoc Benferoni test and SPSS26 software were used for data analysis.

  Results

  The findings of this research showed that in the experimental group (schema therapy intervention), the post-test and follow-up scores of self- criticism, shame and their components decreased significantly compared to the pre-test scores (P<0.001). Also, no significant difference was observed in the scores of the mentioned variables between the post-test and follow-up stages, which indicates the continuation of the efficacy of the intervention in the follow-up stage (P>0.05).

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that schema therapy by reconstructing and revising the initial negative schemas reduces possible psychological problems such as self- criticism and shame in addicts undergoing maintenance treatment. Therefore, it is recommended to repeat the experiment in other groups and more samples

  Keywords: Schema therapy, Shame, Self-criticism, Addicts undergoing Methadone Maintenance treatment
 • Hadi Talebzadeh Sani, Salar Faramarzi*, Mohammad Ali Nadi Khorasgani Pages 171-188
  Background

  Children with intellectual disabilities reduce the happiness of their parents, especially their mothers, due to their developmental, intelligence, cognitive, emotional, and behavioral disabilities. Relationships of parenting styles have been confirmed with various variables, but its relationships with happiness mediated by life satisfaction and quality of life in mothers with Children with intellectual disabilities have been neglected.

  Aims

  Structural relationships between parenting styles and happiness mediated by life satisfaction and quality of life in mothers of Children with intellectual disabilities.

  Method

  The method of this study is correlational and structural equation modeling. The statistical population of the present study included all mothers with children with mental disabilities from vocational training centers under 14 years of age in South Khorasan, from which 153 people were selected by random sampling.
  To collect information from the Oxford Happiness Scales (Argyle, Martin, & Crossland, 1989); Quality of Life (SF-36); Diner Life Satisfaction (1985) and Bamrind (1973) Parenting Styles Questionnaire were used. Data analysis was performed by structural equation modeling approach using partial least squares method.

  Results

  Among parenting styles, only the effect of authoritative parenting style on happiness (path coefficient 0.216 and t-test 2.643) is positive and significant (P<0.01). The effect of authoritarian parenting style on happiness is negative and significant (P<0.01) and the effect of permissive style on happiness is not significant. Regarding the indirect effect, authoritative parenting style has a significant effect (P<0.01) on happiness through the mediating variable of life satisfaction at the level (P<0.05) and through the mediating variable of quality of life. While permissive and authoritarian parenting styles do not have a significant effect on happiness through mediating variables of quality of life and life satisfaction.

  Conclusion

  It seems that parenting style through satisfaction and quality of life can protect mothers with Children with intellectual disabilities against stress and help their happiness and well-being.

  Keywords: Life Satisfaction, Parenting Styles, Happiness, Quality of Life
 • Baha Amini, Karim Afshar Nia* Pages 189-202
  Background

  One of the effective treatments for the recovery of people with drug abuse is the treatment of life skills training. There are few studies on the effect of life skills training on the recovery and prevention of relapse of drug abusers.

  Aims

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills training on the recovery and prevention of relapse in drug abusers

  Methods

  The method of the present research was an experimental type with a design (pre-test-post-test with a control group). The statistical population of the present study consisted of all people with drug abuse in addiction treatment centers (methadone maintenance treatment) (MMT) who were being treated in Kermanshah city from 2016 to 2018. The research sample consisted of 60 people (30 people in the experimental group and 30 people in the control group) who were randomly assigned to two experimental and control groups using the available multi-stage method. The experimental group was exposed to the independent variable (life skills) in 7 sessions of 90 minutes, then both groups were given a post-test and a follow-up was done one month later. Data were analyzed using SPSS-21 software and multivariate covariance analysis (MANCOVA).

  Results

  The results obtained for the relapse prevention and recovery variables were significant at P≥ 0.001 level

  Conclusion

  According to the results of the present study, it can be said that life skills training is effective on the variable of relapse prevention and recovery of people with drug abuse and this type of treatment can be used to improve people with drug abuse.

  Keywords: Life skills, recovery, relapse prevention, drug abuse