فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال سی و یکم شماره 6 (پیاپی 134، بهمن و اسفند 1401)
 • سال سی و یکم شماره 6 (پیاپی 134، بهمن و اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد جاسم کهرازهی، سعید گرگین*، سید عباس حسینی، بیژن آژنگ صفحات 1-15

  ماهی هوور (Thunnus tonggol) یکی از گونه های مهم تجاری به شمار می رود. این گونه در دریای عمان غالبا با تور گوشگیر صید می شود. این مطالعه جهت بررسی انتخاب پذیری تورهای گوشگیر صید ماهی هوور براساس رابطه طول - اندازه دور بدن ماهی از دی ماه 1397 لغایت تیرماه 98 به صورت ماهانه در مناطق نمونه برداری بریس، رمین و کنارک انجام گرفت. برای این منظور، در هر مرحله از نمونه برداری ماهیان صید شده جمع آوری و داده های ماهیان هوور از ناحیه دور چشم، پیش آبشش، آبشش و حداکثر ارتفاع بدن اندازه گیری شدند. سپس به وسیله مدل انتخاب پذیری تور گوشگیر، نسبت به محاسبه تعیین منحنی انتخاب پذیری تور و بیشترین انتخاب طولی ماهی هوور به تفکیک ترکیب صید چشمه تور انجام گرفت. بر اساس نتایج، برای چشمه های 1/10، 4/11، 2/13، 6/14، 2/15 و 8/17 سانتی متر بیشترین انتخاب طولی ماهی هوور به ترتیب 40، 50، 56، 65، 68 و 80 سانتی متر برآورد گردید. با توجه به Lm50 ماهی هوور که 3/73 سانتی متر طول چنگالی است ماهیان صید شده با چشمه تور 8/17 سانتی متری، دارای طول چنگالی بزرگتر از میانگین طول بلوغ جنسی ماهی است. بنابراین، با در نظر گرفتن صید گونه هدف، ماهی هوور نتایج نشان داد که چشمه های تورهای 1/10، 4/11، 2/13، 6/14، 2/15 سانتی متر برای صید ماهی هوور در دریای عمان مناسب نیستند. به کارگیری اندازه چشمه تور 8/17 سانتی متر با هدف صید ماهیان بالغ هوور می تواند تا اندازه ای صید پایدار و مسیولانه را برای این گونه هوور به ارمغان آورد.

  کلیدواژگان: Thunnus tonggol، تور گوشگیر، انتخاب پذیری، ایران، دریای عمان
 • اسماعیل کاظمی*، ابوالحسن راستیان نسب، عبدالحمید حسینی، جواد مهدوی جهان آباد، عیسی فلاحت صفحات 17-26

  با وجود اهمیت تولید بچه ماهی تک جنس، به دلیل عدم تکامل گناد در ماهیان نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان و نبود لوله اسپرم بر، استفاده از انواع رقیق کننده جهت بهبود کیفیت اسپرم ضروری است. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماده رقیق کننده اسپرم بر برخی از شاخص های تکثیر، نتایج حاصل از اجرای تیمارهای آزمایشی شامل: (1) لقاح اسپرم رقیق شده ماهی نر تغییر جنسیت یافته با تخمک معمولی، (2) لقاح اسپرم  معمولی با تخمک معمولی و (3) لقاح اسپرم معمولی رقیق شده با تخمک معمولی مقایسه شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، درصد لقاح و درصد چشم زدگی در تخم های تمام ماده (تیمار 1)، به ترتیب 1±80، 6/0±3/79 در جمعیت مخلوط نر و ماده (کنترل) (تیمار 2) به ترتیب 1 ±82، 6/0±3/80 و در تیمار 3 به ترتیب 1 ± 72 و 6/0±3/79 بود که به جز درصد لقاح، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (05/0<p). یافته ها حاکی از بهبود کیفیت اسپرم مولدین نر تغییر جنسیت یافته با استفاده از ماده رقیق کننده نسبت به استفاده از این ماده در اسپرم ماهیان معمولی است. افزایش شاخص رشد شامل نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار 1 به ترتیب 1/0±4/1 و 1/0± 9/0 و در تیمار 2 به ترتیب 1/0± 3/1 و 1/0± 1/1 بود که با هم تفاوت معنی داری داشتند (05/0>p). استفاده از ماده رقیق کننده جهت بهبود بازده تکثیر و عدم نیاز به نگهداری تعداد زیاد مولدین نر در مزارع در راستای تولید بچه ماهی تک جنس، کاملا مطلوب است.

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، نر تغییر جنسیت یافته، رقیق کننده، درصد لقاح
 • خسرو آئین جمشید*، سهیلا امیدی، محمدصدیق مرتضوی، غلامعلی اکبر زاده چماچایی، محسن مزرعاوی صفحات 27-38

  این تحقیق با هدف شناخت وضعیت سنجه های فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی در صیدگاه های ماهیان کف زی در آبهای ایرانی خلیج فارس، از استان هرمزگان تا استان خوزستان، در پاییز و زمستان طی سال های 99-1396 انجام گردید. داده های مکانی سنجه های فیزیکی و شیمیایی آب طی سال های 1396، 1397 و 1399 با استفاده از دستگاه CTD[1] ثبت و آنالیز شدند. همچنین داده های دمای سطحی آب و کلروفیل-a در منطقه مورد بررسی از تصاویر ماهواره ‏ مودیس،‎‏ سنجنده آکوا در سال های 1397 و 1398 نیز استخراج شدند. میانگین دمای سطحی آب دریا و کلروفیل-a، ثبت شده به روش سنجش از راه دور در محدوده مورد بررسی، طی سال های 1397 و 1398 به ترتیب 83/22 درجه سانتی گراد و 80/1 میلی گرم بر متر مکعب بود. میانگین داده های مکانی دمای آب، کلروفیل-a، شوری و pH، در محدوده مورد بررسی، طی سال های 1396، 1397 لغایت زمستان 1399 به ترتیب 53/21 درجه سانتیگراد، 84/ 0 میلی گرم بر مترمکعب، 53/39 گرم در لیتر و 28/8 بود. میانگین غلظت نیترات، فسفات و سیلیکات در تحقیق حاضر به ترتیب 034/0، 008/0 و 517/0 میلی گرم در لیتر بود. بر اساس نتایج، میزان کلروفیل-a در خلیج فارس تابع سنجه های دمای سطحی آب دریا و سیلیکات می باشد. با افزایش دمای سطحی آب دریا و غلظت سیلیکات، میزان کلروفیل-a در محدوده مورد بررسی افزایش می یابد. تغییرات غلظت نیترات و فسفات اثر قابل ملاحظه ای بر میزان کلروفیل در محدوده مورد بررسی نداشت. از پاییز سال 1397 لغایت زمستان 1398 میانگین دمای سطحی آب و غلظت فسفات و سیلیکات در آبهای خلیج فارس افزایش، ولی میزان کلروفیل-a و غلظت نیترات کاهش یافت.

  کلیدواژگان: مشخصه های فیزیکی و شیمیایی، مواد مغذی، سنجش از راه دور، خلیج فارس
 • بهرام فلاحتکار*، شاهپور غلامی، اسحق رسولی کارگر، ایرج عفت پناه صفحات 39-50

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف غذادهی در شرایط تابستان (دمای بیشتر از 25 درجه سانتی گراد) بر رشد و مصرف غذای تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان انجام شد. برای این منظور، چهار سطح غذادهی شامل 1، 5/1، 2 درصد وزن بدن و نیز برحسب اشتها تا حد سیری در سه تکرار در نظر گرفته شد. تعداد 20 بچه ماهی با وزن متوسط 1/0±3/19 گرم در هر حوضچه بتونی با حجم آبگیری 800 لیتر توزیع و روزانه در ساعات 5، 11، 17 و 23 به مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. پس از 60 روز نتایج نشان داد، در اکثر پارامترهای اندازه گیری شده شامل وزن نهایی، طول نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه، بیشترین میزان در ماهیان تغذیه شده در سطح سیری دیده می شود. همچنین میزان مصرف غذای روزانه (به ازاء درصد در روز) در تیمار در سطح سیری و کمترین ضریب تبدیل غذا در تیمار 5/1 درصد دیده شد. در خصوص شاخص وضعیت اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. بر اساس بررسی شاخص میزان مصرف غذای روزانه، نتایج نشان داد که ماهیان در این شرایط به مقدار 4/2 درصد غذادهی در شبانه روز نیاز دارند. این تحقیق نشان داد، امکان پرورش و غذادهی بچه تاسماهی ایرانی در شرایط تابستانه در دماهای بالا به راحتی و بدون هیچ مشکلی وجود دارد و برای دستیابی به بالاترین کارایی رشد و تغذیه، سطح 4/2 درصد وزن بدن غذادهی در شبانه روز در شرایط آزمایش حاضر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تاسماهی ایرانی، فصل تابستان، میزان مصرف غذا، راندمان تولید
 • مریم دلشاد، نصرالله احمدی فرد*، بهروز آتشبار، مرتضی کمالی صفحات 51-67

  آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که بر گیاهان و موجودات زنده اثر می گذارند. عوامل تاثیرگذار بر آلودگی آب شامل آلایندهای صنعتی، کشاورزی و انسانی است. رودخانه قره سو از لحاظ آلودگی به دلیل مصارف آب رودخانه در بخش کشاورزی و آبزی پروری از اهمیت زیادی برخوردار است. در تحقیق حاضر، تاثیر مزارع پرروش ماهی و نوع بستر رودخانه بر فراوانی جوامع ماکروبنتوزی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور چهار ایستگاه: 1) ایستگاه بالادست و قبل از مزارع پرورش ماهی (به عنوان ایستگاه شاهد)، 2) ایستگاه بین مزارع پرورش ماهی، 3) ایستگاه آخر مزارع و 4) ایستگاه پایین دست به فاصله 4 کیلومتری از آخرین مزرعه پرورش ماهی تعیین گردید. نمونه برداری از ماکروبنتوزها و بستر رودخانه در دو فصل زمستان و بهار انجام شده و فراوانی آنها در ایستگاه ها و ماه های نمونه برداری محاسبه شد. بیشترین فراوانی مربوط به خانواده های شیرونومیده (1456 تعداد در متر مربع) و سیمولیده (2737 تعداد در متر مربع) از راسته دوبالان[1] بود که به ترتیب در ایستگاه های پساب 2 و ایستگاه پایین دست در فصل زمستان مشاهده شدند. همچنین جنس بستر رودخانه برای تعیین همبستگی با گونه ماکروبنتوز مشخص گردید. ماکروبنتوزهای شناسایی شده در گروه های تغذیه ای طبقه بندی شدند و ارتباط بین آنها با جنس بستر با استفاده از همبستگی پیرسون مشخص گردید. میزان ارتباط گونه های مختلف ماکربنتوز با ایستگاه ها و ماه های نمونه برداری با استفاده از نرم افزار Canoco و آنالیز آماری CCA یافت شد. مطالعه حاضر نشان داد که پساب مزارع پرروش ماهی بر فراوانی ماکروبنتوزهای رودخانه قره سو تاثیرگذار بوده است که علت آن می تواند به دلیل افزایش مواد مغذی آب رودخانه در اثر رهاسازی پساب و نیز کاهش دما و کاهش تجزیه مواد مغذی در فصل زمستان باشد. بنابراین، براساس یافته ها حضور گروه های تغذیه ای مختلف ماکروبنتوز متاثر از نوع بستر رودخانه و فصول مختلف سال است.

  کلیدواژگان: فراوانی، پساب، کیفیت آب، ماکروبنتوز، رودخانه قره سو
 • حکیمه فکراندیش*، حامد موسوی ثابت صفحات 69-80

  به منظور بررسی ساختار جمعیت ماهی خارو باله سفید (Chirocentrus nudus)  به روش ریخت سنجی در آبهای شمال خلیج فارس، از سه منطقه آبادان، شیف و بندرعباس، از هر ایستگاه 20 عدد و در مجموع، 60 عدد ماهی خارو باله سفید با تور گوشگیر در اردیبهشت ماه 1399 تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. 29 صفت ریخت سنجی و 5 صفت ریخت شمارشی اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه 12 ویژگی ریخت سنجی در بین نمونه ها در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تنوع فنوتیپی در ماهیان خارو باله سفید سه منطقه مورد بررسی است. نتایج آنالیز تابع متمایزکننده (DFA) در مورد صفات ریخت سنجی نشان داد که جمعیت خارو ماهیان مناطق آبادان، شیف و بندرعباس به میزان 7/91 درصد از یکدیگر انشقاق یافته اند. نتایج آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) برای صفات ریخت سنجی نشان می داد که تعداد 9 فاکتور با مقادیر ویژه بزرگ تر از 1 انتخاب شدند که 56/84 درصد شامل تنوع صفات ریخت سنجی است. بر اساس آزمون کروسکال والیس از بین 5 صفت ریخت شمارشی اندازه گیری شده، دو صفت شامل تعداد خارها و شعاع های باله پشتی و تعداد شعاع های نرم باله سینه ای در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0 p≤). نمودار پراکنش بر اساس مولفه های اول و دوم، دندروگرام صفات ریخت سنجی نشان داد که حداقل دو جمعیت مختلف از گونه ماهی خارو باله سفید در خلیج فارس وجود دارد.

  کلیدواژگان: تنوع جمعیت، خارو باله سفید، صفات ریخت سنجی، صفات ریخت شمارشی، خلیج فارس
 • امین دانائی، رحمان پاتیمار*، ارسلان بهلکه صفحات 81-93

  جهت بررسی ویژگی های رشد ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestaensis تعداد 234 عدد ماهی به وسیله الکتروشوکر از فروردین ماه 1396 لغایت مرداد ماه 1396 صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 19/1 : 1 بود که نشان می دهد اختلاف معنی داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت مذکور وجود ندارد (709/1 =2χ، 05/0> p). بیشینه طول کل و وزن ماده ها 78 میلی متر و 60/5 گرم و برای نرها 68 میلی متر و 32/4 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن در ماده ها 25/3TL0088/0 W= و در نرها 46/3TL0064/0 W=و در کل جمعیت 33/3TL0079/0 W= به دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد این گونه از نوع آلومتریک مثبت پیروی می کند (03/5=tpopulation ، 99/2=tfemale، 08/5=tmale، t-test) کمترین مقدار ضریب وضعیت برای هر دو جنس نر و ماده در اردیبهشت ماه (به ترتیب 69/0 و 76/0) و بیشترین مقدار آن برای هر دو جنس نر و ماده در خرداد ماه (به ترتیب 55/2 و 36/1) محاسبه شد. بیشترین ضریب رشد لحظه ای برای هر دو جنس نر و ماده در سنین صفر تا یک سال (به ترتیب 86/0 و 73/0) مشاهده شد. طول بی نهایت برای جنس نر 08/82 میلی متر، برای جنس ماده 42/119 میلی متر و برای جمعیت کل 38/93 میلی متر به دست آمد. ضریب رشد (K) در جنس نر (23/0) بزرگتر از جنس ماده (12/0) به دست آمد. شاخص سن در طول صفر (t0) برای تمامی گروه های مورد بررسی (نر، ماده و جمعیت) منفی بود و برای جنس نر 94/2- و برای جنس ماده 51/3-  به دست آمد. معادله رشد وان برتالانفی برای جنس ماده (51/3+t) 12/0-e-1)42/119 Lt= و برای جنس نر (94/2+t) 23/0-e-1)08/82 Lt=، محاسبه گردید.

  کلیدواژگان: Alburnoides cf. tabarestaensis، رابطه طول و وزن، رود گلمن دره، استان خراسان شمالی
 • سیده شهربانو جعفری، راهله رهباریان*، محمد نقره ی صفحات 95-105

  کادمیوم (Cd) فلز سنگینی است که به دلیل نیمه عمر بالا در خاک و حلالیت زیاد در آب یک آلوده کننده قوی به حساب می آید. این فلز سمی و ماده اصلی آلوده کننده اکوسیستم های آبی است. در تحقیق حاضر، اثر افزودن عصاره پوست انار در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر مهار آسیب های اکسیداتیو ناشی از مسمومیت تجربی با کادمیوم ارزیابی شده است. در این مطالعه، ماهیان با وزن متوسط 70 گرم به طور تصادفی در پنج گروه بیست عددی تقسیم شدند. گروه اول، بدون دریافت هیچ افزودنی به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. دومین گروه ماهیان تنها در معرض کلرید کادمیوم (5 میلی گرم در لیتر) قرار داده شدند. گروه های سوم، چهارم و پنجم علاوه بر کادمیوم (5 میلی گرم در لیتر)، به ترتیب غلظت های 1، 2 و 4 درصد عصاره پوست انار را نیز دریافت کردند. پس از اتمام دوره آزمایش که 140 روز بود، خونگیری از نمونه ها انجام شد. سپس فاکتورهای بیوشیمیایی موجود در سرم خون هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. ارزیابی فعالیت شاخص های آنزیمی نشان داد که مصرف کادمیوم باعث کاهش معنی دار میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) می شود درحالی که میزان مالون دی آلدهید (MDA) به طور معنی دار افزایش یافت (05/0>p). همچنین نتایج نشان داد افزودن غلظت های افزایشی (1، 2 و 4 درصد) عصاره پوست انار، باعث افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های SOD، GPX و میزان TAC شد درحالی که میزان MDA در مقایسه با گروه تحت تیمار با کادمیوم کاهش یافت (05/0> p). بنابراین، به نظر می رسد که استفاده از عصاره پوست انار به عنوان یک مکمل غذایی، برای کاهش اثرات مسمومیت تجربی ناشی از کادمیوم در ماهی کپور معمولی می تواند مفید باشد، هر چند به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

  کلیدواژگان: آسیب اکسیداتیو، عصاره انار، کادمیوم، ماهی کپور معمولی
 • فرحناز کیان ارثی*، کبری جلالی، فریدون عوفی، جمیل بنی طرفی زادگان، فاطمه حکمت پور، نجمه جهانی صفحات 107-121

  با توجه به اهمیت ماکروزیوپلانکتون ها در زنجیره غذایی دریایی این مطالعه با هدف بررسی تعیین فراوانی و تنوع ماکروزیوپلانکتون ها در آبهای ساحلی دو استان خوزستان و بوشهر در فصل زمستان 1399 صورت گرفت. بدین منظور، نمونه برداری از 11 ایستگاه با استفاده از تور پلانکتون گیری با اندازه چشمه 300 میکرومتر مجهز به فلومتر در در یک سوم وسط دهانه تور بین مرکز و لبه تور صورت گرفت. در مجموع، 85/5±509/2537 تعداد در مترمکعب ماکروزیوپلانکتون متعلق به 51 گونه، 27 جنس، 29 خانواده، 13 راسته، 12 رده و 5 شاخه از زیوپلانکتون ها شناسایی و شمارش گردید. شاخه بندپایان در هر دو استان خوزستان و بوشهر به ترتیب با 56/99 و 91/98 درصد بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داد. اختلاف معنی داری از نظر فراوانی و تنوع ماکروزیوپلانکتون ها بین آبهای ساحلی دو استان مورد مطالعه مشاهده نگردید (05/0p>) که می تواند ناشی از شباهت ویژگی های مناطق مورد نمونه برداری و همگنی محیط باشد. اما بین ایستگاه های مورد بررسی در هر استان اختلاف معنی داری از نظر فراوانی ماکروزیوپلانکتون ها دیده شد (05/0p<)که ناشی از تاثیر شرایط محیطی و تغذیه ای است. کمتر بودن میزان شاخص های تنوع شانون و مارگالف در استان خوزستان می تواند ناشی از وجود استرس بیشتر در این منطقه باشد. بنابراین، انجام پایش های متوالی مستمر در چهار فصل از سال و اندازه گیری فاکتورهای محیطی و میزان آلاینده ها جهت تعیین مهم ترین عامل ایجاد استرس در آبهای ساحلی استان های خوزستان و بوشهر ضروری است.

  کلیدواژگان: ماکروزئوپلانکتون، فراوانی، خلیج فارس، شاخص شانون، شاخص مارگالف
 • سیامک بهزادی*، علی سالارپوری، رضا دهقانی، غلامعلی اکبرزاده، محسن گذری، حمیدرضا اسماعیلی صفحات 123-133

  در این پژوهش فراوانی ماهیان مرجانی جزیره هنگام به روش مشاهده مستقیم و ترانسکت کمربندی شکل، به صورت فصلی از تابستان 1399 لغایت بهار 1400 مطالعه شدند. در مجموع، 38 گونه  در پنج ایستگاه انتخابی شناسایی شدند که 31 گونه از ماهیان گیاه خوار بوده و خانواده های Pomacentridae و Labridae با 7 و 4 گونه دارای بیشترین فراوانی بودند. بیشترین فراوانی ماهیان گیاه خوار Thalassoma lunare، در ایستگاه دو (71±)80، عدد بر کیلومترمربع تخمین زده شد. به علاوه، دو گونه از طوطی ماهیان (Scarus persicus و Scarus ghobban)، دارای بیشترین حضور در تمامی ایستگاه ها بودند. بیشترین متوسط فراوانی فصلی ماهیان گیاه خوار در ایستگاه 2 در زمستان (12±)58  عدد بر کیلومترمربع و کمینه در ایستگاه 3 در تابستان (21 ±)5، عدد بر کیلومترمربع ثبت شد. به جز فصل تابستان که فراوانی ماهیان گیاه خوار بین ایستگاه ها اختلاف معنی داری نداشتند، سایر فصل ها با یکدیگر متفاوت بودند (05/0p<). تغییرات زمانی و مکانی فراوانی ماهیان گیاه خوار در ایستگاه ها بیانگر اهمیت عملکرد انتخابی ماهیان در تعیین آشیانه اکولوژیک مجزاست. لذا، نقش افزونگری عملکردی بیشتر از نقش مکمل عملکردی در بین این ماهیان در آینده زیستی جوامع مرجانی این جزیره می تواند موثر باشد. از این رو، توصیه می شود از ذخیره ماهیان مرجانی جزیره هنگام محافظت شود.

  کلیدواژگان: ماهیان مرجانی، فراوانی، عملکرد، جزیره هنگام، خلیج فارس
|
 • Mohammad Jasem Kahrazeh, Saeid Gorgin*, Seyed Abbas Hosseine, Bijane Azhang Pages 1-15

  Longtail tuna (Thunnus tonggol) is an important commercial species. This species is often caught in the Oman Sea by gill net. This study was conducted to study the selectivity of longtail tuna gill net based on the length-body girth relationship from January to July 2019 monthly in Bryce, Ramin, and Konarak sampling areas. For this purpose, the caught fish were collected and the data of Longtail tuna was measured from the eye, pre-operculum, operculum, and maximum body height at each stage of sampling. Then, the net selection curve and the optimal length of the longtail tuna were calculated by the gill net selectivity model based on the net mesh size. From the results, the maximum fish length was estimated at 40, 50, 56, 65, 68, and 80 cm for the net mesh sizes of 10.1, 11.4, 13.2, 14.6, 15.2 and 17.8 cm, respectively. According to Lm50 of longtail tuna at 73.3 cm fork length, the fish caught with mesh size of 17.8 cm has a fork length greater than the average sexual maturity length of the fish. Therefore, taking into account the catch of the target species, T. tonggol, the results showed that mesh size of 10.1, 11.4, 13.2, 14.6, 15.2 cm are not suitable for catching T. tonggol in the Oman Sea. The use of 17.8 cm mesh size with the purpose of catching adult T. tonggol would be suggested for sustainable and responsible fishing for this species.

  Keywords: Thunnus tonggol, Gill net, Selectivity, Iran, Oman Sea
 • Esmaeil Kazemi*, Abulhasan Rastiannasab, Abdolhamid Hoseini, Javad Mahdavi Jahanabad, Eisa Falahat Pages 17-26

  Despite the importance of monosex fry production, due to incomplete gonad development in sex reversed male rainbow trout and the absence of sperm tubes, the use of diluents is necessary to improve sperm quality. In this study, in order to investigate the effect of sperm diluent on some reproduction indices, the results of experimental treatments: including (1) fertilization of diluted sperm of in sex reversed male fish with normal egg (2) fertilization of normal male sperm with normal egg and (3) fertilization of diluted normal sperm with normal egg were compared. According to the results of this study, the percentage of fertilization and eyed egg in the all-female eggs (treatment 1) were 80±1 and 79.3±0.6 respectively. Those indices in the mixed male and female population (control treatment, 2) were , 82±1. 80.3±0.6 and in treatment 3 were 72±1 and 79.3±0.6, respectively. Except for the percentage of fertilization, there were no significant differences for the other studied characteristic (P>0.05). The findings indicate an improvement in the quality of the sperm of sex reversed males using a diluent compared to the use of this substance in normal fish sperm. Increase in growth index, including specific growth rate and food conversion ratio in treatment 1 and 2 were 1.4±0.1, 0.9±0.1, and 1.3±0.1, 1.1±0.1, respectively and had a significant difference (P<0.05). The use of diluents to improve reproduction efficiency and no need to have a large number of male breeders in the farms in order to produce monosex fry, is completely desirable.

  Keywords: Rainbow trout, Sex reversed male, Diluent, Fertilization percentage
 • Khosrow Aein Jamshid*, Soheil Omidi, Mohammad Seddiq Mortezavi, Gholam Ali Akbarzadeh, Mohsen Mazaravi Pages 27-38

  The object of this study was to investigate the status of physicochemical parameters and nutrients in demersal fishing grounds in the Iranian waters of the Persian Gulf from the Hormozgan province to Khuzestan province, from autumn and winter of 2017 to 2020. The local data of physical and chemical parameters of water were recorded and analyzed, by using a CTD (Conductivity, Temperature, and Depth)  device, during 2017, 2018 and 2020 years. Also, the sea surface temperature and chlorophyll-a were recorded from the MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite, aqua sensor, in 2018 and 2019 years. The average of remote sensing data of sea surface temperature and chlorophyll-a were 22.83 C° and 1.80 mg.m-3, respectively in the studied area, from 2018 to 2020. The average of local data of water temperature, chlorophyll-a, salinity and pH were 21.53 °C, 0.84 mg.m-3, 39.53 ppt and 8.28, respectively in the studied area during the years 2017, 2018 until 2021 winter. The average of concentrations of nitrate, phosphate and silicate were 0.034, 0.008 and 0.517 mg/L, respectively, in the present study. Based on the results, the amount of chlorophyll in the Persian Gulf has a relationship with the sea surface temperature and silicate. By increasing the sea surface temperature and concentration of silicate, the chlorophyll-a increases in the studied area. Changes in the concentrations of nitrate and phosphate had no significant effect on the concentration of chlorophyll-a in the studied area. The average of sea surface temperature and the concentrations of phosphate and silicate increased, but the concentration of chlorophyll-a and nitrite decreased from 2018 autumn to 2020 winter.

  Keywords: Physical, chemical parameters, Nutrients, Remote sensing, Persian Gulf
 • Bahram Falahatkar*, Shapour Gholami, Eshahgh Rasouli Kargar, Iraj Efatpanah Pages 39-50

  The present study aimed to investigate the effect of different feeding rates in summer condition (higher than 25ºC) on the growth and feed intake of juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus). For this purpose, four feeding rates including 1, 1.5, and 2% of body weight, and also based on appetite until satiety were considered in three replicates. A total of 20 juveniles with an average weight of 19.3±0.1 g were distributed in each concrete tank with a volume of 800 L and fed daily at 5, 11, 17, and 23 for 60 days. After 60 days, the results showed that in most of the measured parameters including final weight, final length, weight gain, body weight increase, and specific growth rate, the highest values were observed in the fish fed to satiation. Moreover, the amount of voluntary feed intake (as %/day) was observed in the satiety level and the lowest feed conversion ratio was measured in the fish fed with 1.5% feeding rate. There was no significant difference in condition factor among treatments. Based on the voluntary feed intake, the results showed that fish in this condition need 2.4% of feeding rate per day. This study showed that it is possible to easily culture and feed juvenile Persian sturgeon in summer condition at high temperatures without any problem and to achieve the highest growth and feed efficiency, the feeding level of 2.4% of body weight per day is recommended in the present experimental conditions.

  Keywords: Persian sturgeon, Summer season, Voluntary feed intake, Production yield
 • Maryam Delshad, Nasrollah Ahmadifard*, Behroz Atashbar, Morteza Kamali Pages 51-67

  Water pollution is a major global problem that affects plants and living organisms. Factors affecting water pollution include industrial, agricultural, and human pollutants. Qarasu river is very important in terms of pollution due to the use of river water in the agriculture and aquaculture sectors. In this research, the effect of intensive fish farms and the riverbed material was investigated on the abundance of macrobenthic communities. For this purpose, four stations 1) the station upstream and before the fish farms (as control station), 2) the station between the fish farms, 3) the last station of the farms, and 4) the downstream station at a distance of 4 km from the last farm were selected. A sampling of the macrobenthos and riverbeds was done in two seasons, winter and spring, and their frequency was calculated in the sampling stations and months. The highest abundance was related to the family’s Chironomidae (1456 numbers per m2) and Simolidae (2737 numbers per m2) from the Diptera order, which were observed in the effluent of station 2 and station 4 in the winter season, respectively. In addition, the type of the river bed was determined to find the correlation with macrobenthic species. The identified macrobenthos was classified into trophic groups and the relationship with the type of substrate was determined using the Pearson correlation. The correlation of different macrobenthic species with sampling stations and months was found using Canoco software and CCA statistical analysis. The present study showed that the effluent from intensive fish farms had an effect on the abundance of macrobenthos in the Qarasu River, which could be due to the increase in nutrients in the river water from the release of the effluent, and decrease in temperature and decrease in the decomposition of nutrients in the winter season. Therefore, based on the findings, the presence of different functional macrobenthic groups is affected by the type of riverbed and different seasons of the year.

  Keywords: Abundance, effluent, water quality, macrobenthos, Qarasu River
 • Hakimeh Fekrandish*, Hamed Mousavi Sabet Pages 69-80

  In order to investigate the population structure of the whitefin wolf herring (Chirocentrus nudus) by morphometric and meristic characters method in the waters of the north of the Persian Gulf, from the three regions of Abadan, Shif and Bandar Abbas, 20 individual from each station and A total 60 fish was collected by gill net and it was prepared and transferred to the laboratory in May 2019. 29 morphometric traits and 5 meristic traits were measured. The results of the one-way analysis of variance of 12 morphometric characteristics among the samples had a significant difference at the 5% level, which indicates the phenotypic diversity in the whitefin wolf herring of the three studied regions. The results of the discriminant function analysis (DFA) about the morphometric traits showed that the populations of the whitefin wolf herring in Abadan, Shif and Bandar Abbas regions were separated from each other by 91.7%. The results of principal component analysis (PCA) for morphometric traits showed that 9 factors with eigenvalues ​​greater than 1 were selected, which includes 84.56% of the variation of morphometric traits. Based on the Kruskal-Wallis test, among the 5 meristic traits measured, two traits including the number of spines and rays of the dorsal fin and the number of soft rays of the pectoral fin were found to be significantly different at the 5% level (p≤0.05). The distribution diagram based on the first and second components, the dendrogram of the morphometric traits showed that there are at least two different populations of the whitefin wolf herring species in the Persian Gulf.

  Keywords: Population variation, Whitefin wolf herring, Morphometric traits, Meristic traits, Persian Gulf
 • Amin Danaei, Rahman Patimar*, Arsalan Bahalkeh Pages 81-93

  To study the growth characteristics of Alburnoides cf. tabarestaensis with 234 fish sampled in obtained in April 2018 to August 2018 with electroshocker. Sex ratio of male to female was 1:0.93 that showed there was no significant difference between sex ratio of male to female in population (X2=1.709, p<0.05).  Maximum total length and weight were 78 mm and 5.60 g for females, 68 mm and 4.32 g for males, repectively. The weight - length relation of female was W=0.0088 TL3.25 and the weight - length relation of male was W=0.0064 TL3.46 and the total relation was W=0.0079 TL3.33. The results showedpositive allometric growth for this species (t-test, t male=5.08, t female=2.99, t population= 5.03, p<0.05). The condition factor analysis showed that the lowest quantity for both sexes was obtained in May (0.69 and 0.76, respectively) and the highest was obtained for male and female in June (2.55 and 1.36, respectively). The highest instantaneous growth rate was observed for both males and females at zero to one year old (0.86 and 0.73, respectively). Growth rate (K) in males (0.23) was higher than females (0.12). Zero age index (t0) was negative for all groups (males, females and population) and was obtained for males -2.94 and for males -3.51. Growth parameters were estimated as L∞=82.08 mm for males, L∞=119.42 mm for females and L∞=93.38 mm for population. Von bertalanffy growth equation was estimated as Lt=119.42(1-e-0.12(t+3.51)) and Lt=82.08(1-e-0/23(t+2.94)) for female and male fish, respectively.

  Keywords: Alburnoides cf. tabarestaensis, Length-weight relationship, Golman Darreh River, Khorasan Shomali Province
 • S.S. Jafari, Raheleh Rahbarian*, Mohammad Noghreie Pages 95-105

  Cadmium (Cd) is a heavy metal that is considered a strong pollutant due to its long half-life in soil and high solubility in water. This metal is toxic and the main pollutant of aquatic ecosystems. In the present research, the effect of adding pomegranate peel extract in the diet of common carp (Cyprinus carpio) on inhibiting oxidative damages caused by experimental poisoning with cadmium has been evaluated. In this study, fish with an average weight of 70 g were randomly divided into five groups of twenty. The first group, without receiving any feed additive was considered as a control. The second group of fish was only exposed to cadmium chloride (5 mg/l). The third, fourth, and fifth groups, in addition to cadmium (5 mg/L), they also received 1, 2, and 4% concentrations of pomegranate peel extract, respectively. After the end of the test period, which was 140 days, the blood collection was taken from the samples. Then, the biochemical parameters in the blood serum of each sample were measured. The evaluation of the activity of enzyme indicators showed that cadmium consumption significantly decreased the activity of superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and total antioxidant capacity (TAC), while the level of malondialdehyde (MDA) increased significantly (p<0.05). Also, the results showed that the addition of increasing concentrations (1, 2 and 4%) of pomegranate peel extract significantly increased the activity of SOD, GPx, and TAC enzymes, while the MDA level decreased compared to the group treated with cadmium (p<0.05). Therefore, it seems that the use of pomegranate peel extract as a feed supplement can be useful to mitigate the effects of experimental poisoning caused by cadmium in common carp, although more studies are needed in this field.

  Keywords: Oxidative damage, Pomegranate extract, Cadmium, Common carp
 • F. Kianersi*, K. Jalali, F. Owfi, J. Banitorafi Zadegan, F. Hekmatpour, N. Jahani Pages 107-121

  According to the importance of macrozooplankton in food chain, this study was conducted with the aim of investigating the abundance and diversity of macrozooplankton in the coastal waters of Khuzestan and Bushehr provinces in the winter of 2021. For this purpose, 11 stations were sampled using 300 micrometers mesh size plankton net equipped with a flowmeter in the middle third of the net opening between the center and the edge of the net. In total, 2537.509±5.85 number per m2 of zooplankton belonging to 51 species, 27 genera, 29 families, 13 orders, 12 classes, and 5 phylum of zooplanktons were identified and counted. Arthropods phylum in the coastal waters of Khuzestan and Bushehr provinces was the predominant macrozooplankton phylum with 99.56% and 98.91%, respectively. No significant difference was observed between the coastal waters of the two mentioned provinces in the abundance and diversity of macrozooplankton (p>0.05), which can be caused by the similarity of the characteristics of the sampled areas and the homogeneity of the environment. However, there was a significant difference in the abundance of macrozooplankton among the investigated stations in each province (p<0.05), which is caused by the influence of environmental and nutritional conditions. The lower level of the Shannon and margalef indices in Khuzestan province indicates more stress in the region. Therefore, it is necessary to continuously monitoring and measuring environmental factors and pollutants in the coastal waters of Khuzestan and Bushehr provinces for four seasons to determine the most important factor of stress.

  Keywords: Macrozooplanktons, Abundance, Persian Gulf, Margalef index, Shannon index
 • Siamak Behzadi*, Ali Salarpouri, Reza Dehgani, Gholam Ali Akbarzadeh, Mohsen Gozari, Hamidreza Esmaeili Pages 123-133

  In this research, the frequency of coral fishes from Hengam Island were studied seasonally from summer of 2020 to the spring of 2021 by Underwater Visual Census (UVCm) and belt transect method. A total of 38 species were identified in five selected stations, of which 31 species were herbivorous fishes,  Pomacentridae and Labridae families had the highest frequency with 7 and 4 species. The abundance of herbivorous fish Thalassoma lunare was estimated at 80(±71) number per square kilometer in station two. In addition, two species of parrotfish (Scarus persicus and Scarus ghobban) were the most frequent in all stations. The highest seasonal frequency of herbivorous fishes was recorded at station 2 in winter 58(±12) numbers per square kilometer and the lowest at station 3 in summer 5(±21) numbers per square kilometer. The seasonal abundance of herbivorous fishes were significantly differ between stations, except in summer (p<0.05). The temporal and spatial changes in the abundance of herbivorous fish in the stations indicate the importance of selective performance of fishes for ecological niche. In this regard, the role of functional redundancy is more effective than the role of functional complement among these fishes in the biological future of the coral communities of Hengam Island. Therefore, it is recommended to protect the coral fish stock of the island.

  Keywords: Coral fishes, Abundance, Function, Hengam Island, Persian Gulf