فهرست مطالب

بررسی های نوین تاریخی - سال ششم شماره 3 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن شمس آبادی صفحات 7-41

  تاریخ محلی گونه ای از تاری خنویسی است که در قرن سوم رایج شد. هرچند که سابقه آن را می توان در قرون بسیار کهن تر هم سراغ گرفت. آن چه باعث رونق این نوع تواریخ شد عبارت بوده از حب وطن و دوست داشتن زادگاه، حس تفاخرجویی نسبت به دیگر اما کن، تشویق و ترغیب حکام، علایق گونا گون سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی و... این نوع از تاری خنویسی هرچند دارای مزیت هایی نسبت به تواریخ عمومی است، اما با این وجود دارای آسیب های چندی نیز است، فضیل تگویی، افسانه پردازی، فقدان علت یابی و تحلیل، اغراق گویی در رویدادها، تضاد با همبستگی و وحدت ملی از جمله این آسیب ها هستند که مورخ محلی نگار باید نهایت توجه را به این مسایل داشته باشد. در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف و سابقه تاریخ محلی، تفاوت و ویژگی های آن نسبت به تواریخ عمومی، انگیز ه های مورخان در نگارش این گونه از تواریخ و آسیب های آن مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تاریخ محلی، حب وطن، مورخ بومی، تاری خنگاری محلی، قاجاریه
 • میلاد صادقی صفحات 42-58

  با فتح اسپانیا در 711م/ 92ه.ق اولین حم الت مسلمان به مرزهای گل(فرانسه کنونی) صورت گرفت که در نتیجه آن پایگاه هایی در منطقه سپتیمانیا(لانگدوک کنونی)ایجاد شد. این حم الت از زمان اولین والیان آغاز و تا زمان عبدالرحمان غافقی و حتی پس از آن ادامه پیدا کرد. مهمترین این درگیری ها نبردی بود که در نزدیکی شهر تور رخ داد. عقب نشینی مسلمانان پس از رخداد نبرد، در سیر تاریخ نگاری و اندیشه غرب تاثیر شگرفی برجای گذاشت و بنابراین به عنوان یکی از سرنوشت سازترین وقایع در تاریخ غرب و بعدا جهان، شناخته شد. زیرا که اندیشمندان با فرض عدم پیروزی فرانک ها، فتح اروپا را مشاهده می کردند. با این حال امروزه ا کثر نظریه پردازان به این مسیله باور ندارند. اما هنوز مسایل حل نشد های باقی مانده است. این پژوهش با بررسی نبرد تور از نقطه نظر استراتژیک این واقعه را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد و می کوشد اهمیت واقعی این رویداد آشکار کند

  کلیدواژگان: نبرد تور، عبدالرحمان، شارل مارتل، فرانک ها، مسلمانان
 • آدم ناملی صفحات 59-84

  اگرچه اولین مواجهه دولت های عثمانی و اسپانیا که زمینه اصلی مبارزه آن ها مدیترانه بود، در قرن شانزدهم اتفاق افتاد، اما تا قرن شانزدهم هیچ اتفاق قابل توجهی بین دو کشور رخ نداده بود. در دور های که اسپانیا از طریق ازدواج وارد یک اتحادیه سیاسی شد، سیاست آن در قبال مسلمانان اندلس، دولت عثمانی را بر آن داشت تا سیاستی علیه اسپانیا تعیین کند. امپراتوری عثمانی که می خواست از مسلمانان محافظت و راه های تجاری را کنترل کند، مجبور شد با اسپانیایی ها در مدیترانه مبارزه کند. تمایل به حمایت و گسترش اعتقادات مذهبی و منافع تجاری، طی قرن شانزدهم دو کشور را به جنگ و توسعه سیاست ها علیه یکدیگر سوق داد. در حالی که امپراتوری عثمانی با کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و هلند علیه اسپانیا روابط برقرار می کرد، اسپانیا با دولت صفوی رابطه داشت. این واقعیت که صفویان، امپراتوری عثمانی، انگلیس و هلند اسپانیا را تهدید م یکردند، دو کشور را به توافق موظف کرد. مذا کرات آتش بسی که پس از نبرد لپانتو آغاز شده بود، در پایان به یک پیمان اجباری تبدیل شد و دو کشور که ملزم به بستن معاهده شده بودند، دیگر رو در روی یکدیگر قرار نمی گرفتند. روابط دو دولت که نقش خود را در سیاست جهانی به سایر کشورها وا گذار کرده بودند، از قرن هفدهم شروع به زوال کرد و نشاط قبلی خود را از دست داد

  کلیدواژگان: عثمانی، اسپانیا، فیلیپ دوم، صفوی، مدیترانه
 • محمود محمدی صفحات 85-194

  ناصر پورپیرار در سلسله یادداشت های وبلاگی خود در سال 1391 ، که چند سال بعد در کتاب برآمدن مردم او منتشر شد، ادعا کرد که ناصرالدین شاه هرگز به اروپا نرفته و عکسهای او در این سفرها مجعول است. وی همچنین مدعی بود که اخبار سفرهای او در نشریات منعکس نشده است. در این مقاله، با رجوع به منابع، آرشیوهای عکس و نشریات، ضمن ارایه تعدادی از عکس های ناصرالدین شاه در سفر به اروپا، اخبار اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1873 می الدی، به شکل مختصر از هفته نامه گرافیک استخراج شده و مدعای پورپیرار مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه پژوهش، معلوم شده که اظهارات پورپیرار در این رابطه به طور کامل نادرست و ناشی از بی اطلاعی او از منابع، مجموعه های عکس و نیز نشریات آن زمان است.

  کلیدواژگان: ناصر پورپیرار، ناصرالدین شاه، قاجاریه، عکس، تئوری توطئه
 • ناصرالدین پروین صفحات 195-216

  سید ضیاءالدین طباطبایی از شخصیت های معروف سیاسی ایران در عصر مشروطه، پهلوی اول و دوم است که نقش بسزایی در کودتای اسفند 1299ش و تاسیس سلسله پهلوی ایفا کردد. وی در سال 1268ش در شیراز متولد شد، و پدرش سید علی آقای یزدی از خطبای مشهور عهد مظفری بود که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به حوزه علمیه نجف رفت، و سپس در پی درخواست مظفرالدین میرزای ولیعهد از میرزای شیرازی به منظور اعزام یکی از روحانیون حوزه به منظور زعامت دینی هموطنان، به ایران بازگشت. سید علی آقا در زمان مشروطه در چارچوب اقدامات مظفری با مشروطه خواهان همراه شد، اما بعدها در صف مخالفان مشروطه طلبان و همرزم شیخ فض لالله نوری قرار گرفت، و حتی در دوران استبداد صغیر به ساری نیز تبعید شد. مقاله پیش رو نگاهی گذرا و مستند است به زندگانی سید ضیاءالدین طباطبایی بر اساس اسناد و منابع دست اول.

  کلیدواژگان: سید ضیاءالدین طباطبایی، مشروطیت، پهلوی اول، پهلوی دوم
 • حسین مسرت صفحات 217-265

  شرح زندگی و مبارزات فرخی یزدی و کوشش هایی که این سرباز دلیر و این شاعر آزاده ایرانی داشته است، بر کسی پوشیده نیست؛ که فرخی آزاده ای پاک باخته بود. که و به بهای به دست آوردن آزادی » در پای خوکان بریزد مر این در قیمتی را « حاضر نشد خود از آزادی مردم ایران بگذرد. مقاله حاضر درباره این بعد اصلی از شخصیت این شاعر شهیر، و پاسخ به اتهامات مطروحه در مورد فرخی بر مبنای نظرات صاحب نظران و شاهدان عینی است.

  کلیدواژگان: فرخی یزدی، آزادی خواهی، پهلوی اول
|
 • Hasan Shamsabadi Pages 7-41

  Although its history can be found in much older centuries., local history is a type of history writing that became popular in the third century. What caused the prosperity of this type of history was patriotism and love of the hometown, sense of boasting about other places, encouragement and persuasion of the rulers, various political, scientific, cultural and economic interests, etc. Although this type of history writing has advantages over general histories, it also has some disadvantages. Virtue-telling, mythmaking, lack of cause-finding and analysis, exaggeration of events, conflict with solidarity and national unity are among these disadvantages that the local historian must pay the utmost attention to them. In this article, in addition to the definition and background of local history, it has been tried to investigate its differences and characteristics compared to general histories, the motivations of historians in writing this type of history and its disadvantages.

  Keywords: Local history, Patriotism, Native historian, Local historiography, Qajar
 • Milad sadeghi Pages 42-58

  With the conquest of Spain in 711 AD / 92 AH, the first Muslim attacks on the borders of Gol (present-day France) took place, which resulted in the establishment of bases in the Septimania region (present-day Languedoc). These attacks started from the time of the first governors and continued until the time of Abdul Rahman Ghafeghi and even after that. The most important of these clashes was the battle that took place near the city of Tour.The retreat of the Muslims after the battle had a profound effect on the course of Western historiography and thought, and thus became known as one of the most decisive events in the history of the West and later the world.Because thinkers saw the conquest of Europe, assuming the Franks did not win.However, most theorists today do not believe in this.but, there are still unresolved issues.This study examines and tests this event from a strategic point of view by examining the Battle of Tor and reveals the real importance of this event.

  Keywords: Battle of Tour, Abdul Rahman, Charle, Francs, Muslims
 • Adem Namli Pages 59-84

  Although the first encounter between the Ottoman and Spain States, whose main field of struggle was the Mediterranean, was in the 14th century, there was no significant event between the two states until the 16th century. In the period when Spain stepped into political union through marriages, its policy towards Andalusian Muslims prompted the Ottoman State to determine a policy against Spain. The Ottoman State wanted to protect the Muslims and keep control of trade routes and had to fight the Spanish in the Mediterranean. Religious belief and the desire to protect and expand commercial interests caused the two states to fight against each other and develop policies during the 16th century. While the Ottomans established relations with states such as France, England and the Netherlands against Spain, Spain established relations with the Safavid State. The fact that the Safavids threatened the Ottomans; and the England and the Netherlands threatened Spain, forced the two states to agreement. The ceasefire negotiations that started after the Battle of Inebahti eventually turned into a compulsory agreement, and the two states that had to make an agreement no longer came face to face. The relations of the two states, which started to decline since the 17th century and lost their roles in world politics to other states, also lost their former vitality.

  Keywords: Ottoman, Spain, Philip II, Safavid, Mediterranean
 • Mahmoud Mohammadi Pages 85-194

  In his series of blog notes in 2013, which were published a few years later in his book “The Rising of the People”, Naser Pourpirar claimed that Naser al-Din Shah never went to Europe and that his photos during these trips were fake. He also claimed that the news of his travels was not reflected in the publications. In this article, by referring to sources, archives of photos and publications, while presenting a number of photos of Naser al-Din Shah during his trip to Europe, the news of Naser al-Din Shah’s first trip to Europe in 1873 AD, is briefly extracted from the Graphic weekly and the claim of Porpirar. As a result of this research, it has been found that Porpirar’s statements in this regard are completely false and due to his ignorance of the sources, photo collections and publications of that time.

  Keywords: Naser Porpirar, Naseruddin Shah, Qajar, Photo, Conspiracy theory
 • Naser al-Din Parvin Pages 195-216

  Seyyed Ziauddin Tabatabai is one of the famous political figures of Iran in the constitutional era, the first and second Pahlavi, who played a significant role in the coup of March 1299 and the establishment of the Pahlavi dynasty. He was born in Shiraz in 1268 SH, and his father, Seyyed Ali Agha Yazdi, was a famous preacher of the Mozaffari era who went to Najaf seminary at the end of Naser al-Din Shah’s period and then, he returned to Iran following the request of Muzaffar al-Din Mirza, the crown prince, from Mirzay-e Shirazi for sending one of the clerics of the district to lead the religious people of his countrymen. During the constitutional period, Seyed Ali Agha joined the constitutionalists in the framework of Mozafari’s actions, but later he was on the side of the opponents of the constitutionalists and the comrade of Sheikh Fazlullah Nouri, and was even exiled to Sari during the tyranny of Saghir. This article is a quick and documented look at the life of Seyyed Ziauddin Tabatabai based on firsthand records and sources.

  Keywords: Seyyed Ziauddin Tabatabai, Constitutionalism, First Pahlavi, SecondPahlavi
 • Hossein Maserat Pages 217-265

  The description of the life and struggles of Farrokhi Yazdi and the efforts of this brave soldier and this free Iranian poet are not hidden from anyone. Farrokhi was a free person who refused to lose his honor and pass the freedom of the Iranian people at the price of gaining his own freedom. This article is about this main aspect of the personality of this famous poet, and the answer to the accusations about Farrokhi based on the opinions of experts and eyewitnesses.

  Keywords: Farrokhi Yazdi, Libertarianism, First Pahlavi