فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1401)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا کثیری*، مهران مختاری، بهزاد فرخ سرشت، مرضیه گرجی پشتی صفحات 1-21
  استفاده از ساختار سازمانی صحیح، منجر به بهبود اساسی در عملکرد سازمان می شود. امروزه رقابت جهانی سازمان ها را به سمت باریک و ساده شدن سوق داده و بسیاری از سازمان ها به سمت مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزاری برای تغییرات ریشه ای در نحوه اجرای فرایندهایشان روی آورده اند. با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معامله های تجاری، ضرورت دارد گمرک نیز متحول شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مهندسی مجدد ساختار سازمانی بر بهره وری گمرکات کشور انجام شده است که از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از PLS  که یک فن مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه ها را به طور همزمان فراهم می سازد، استفاده شد. در نهایت، 15 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که نشان از تاثیر مهندسی مجدد ساختار سازمانی بر بهره وری گمرکات کشور دارد.
  کلیدواژگان: مهندسی مجدد، ساختار سازمانی، بهره وری، گمرکات
 • هومان کشاورزی، سید جواد ایرانبان*، مقدسه محمدیان صفحات 23-42
  در دنیای امروز که با تغییرات سریع تکنولوژی و رقابتی همراه است، شرکت های صنعتی نیازمند توسعه محصولات جدیدی هستند. در این راستا، هدف این پژوهش ارایه الگوی توسعه محصول جدید متناسب با شرایط شرکت های پالایش گاز است. این پژوهش از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات، کارشناسان شرکت های پالایشی مورد مطالعه می باشد. این پژوهش پس از انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، الگوی فرایند توسعه محصول را براساس راهبرد پژوهش کیفی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA مدل سازی کرده است. یافته ها نشان داد شرایط علی توسعه محصول، شامل فشارهای ناشی از سیاست های نظام، نگرش مشتری مداری و عوامل درون سازمانی موجب حرکت به سمت مدیریت توسعه محصول و شرایط زمینه ای، شامل ملاحظات مالی- اقتصادی، سیاسی، قانونی، فنی- تکنولوژیکی، حاکمیتی و سرمایه گذاری می شود. همچنین، شرایط مداخله گر شامل زیر ساخت ها، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های کارمندان و ساختار سازمانی می شود. پدیده اصلی نیز توسعه محصول است. همچنین، راهبردها شامل تشکیل تیم توسعه محصول، غربال ایده ها، تحقیقات بازاریابی، بازارسنجی، تسریع فرایند ایده تا عمل، امکان سنجی مقدمات تولید، فراهم سازی مقدمات تولید، ایده پردازی دقیق و انطباق استراتژی به صورت افقی و عمودی می شود. در نهایت، پیامدهای مورد انتظار مدیریت توسعه محصول شامل حضور به موقع محصول در بازار و افزایش فروش و صادرات است.
  کلیدواژگان: الگوی توسعه محصول، نظریه داده بنیاد، تحقیق کیفی، پالایشگاه های گاز
 • محمد دریکوند* صفحات 43-61
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی و نقش آن بر کیفیت سازمان آتش نشانی شهرداری تهران  انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان آتش نشانی شهر تهران در سال 1401 تشکیل می دهند که تعداد آنها 5257 نفر است و در 145 ایستگاه آتش نشانی مشغول به فعالیت هستند. با توجه به حجم جامعه مورد نظر، برای تعیین حجم نمونه از فرمول  کوکران استفاده شد و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 358 نفر آتش نشان به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته عملکرد و عوامل اثرگذار سازمانی روی آزمودنی ها اجرا شد. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 741/0 و 863/0 و روایی آنها نیز توسط کارشناسان به اثبات رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری  SPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای سازگاری، رهبری و رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت دارد؛ اما عامل ارتباط با ذی نفعان بر عملکرد کارکنان تاثیری ندارد. بیشترین عامل موثر در پیاده سازی کیفیت سازمانی، عامل کارکنان می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل سازمانی، کیفیت سازمانی، مدیریت عملکرد، آتش نشانی تهران
 • راحله انصاری، سیدحسن حاتمی نسب*، شهناز نایب زاده صفحات 63-89
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رفتار خرید تکانشی به عنوان یک ناهنجاری رفتار خرید و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی مصرف کننده انجام شده است. روش پژوهش آمیخته و به لحاظ هدف کاربردی است. جهت بررسی فرضیه های مدل از مصاحبه عمیق با یک نمونه هدفمند 23 نفری از زنان کشورهای حاشیه خلیج فارس (ایران، عمان، کویت، امارات) درگیر با ناهنجاری خرید تکانشی طبق نمرات آر.اف.ام و مقیاس بارات11 استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Nvivo10 مولفه ها و روابط مدل به روش تحلیل مضمون استخراج شد. سپس، سنجش مدل به روش مدل سازی ساختاری تفسیری در بین نمونه 13 نفری از خبرگان بازاریابی و رفتار مصرف کننده انجام شد. یافته ها پس از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به اکتشاف مولفه رودربایستی، خودشگفت زدگی، پیام کلایتون و ظرفیت خرید بعنوان مضامین جدید شده است. متغیرهای حظ از خرید، عواطف، سودمندی توسط مطالعات گذشته تایید شد. آمیخته بازاریابی و بازارگردی در افزایش احتمال قرارگیری پدیده در معرض محرک ها مAثر است. فقدان خودکنترلی و عوامل موقعیتی نیز به عنوان متغیر موثر بین قصد و رفتار بروز می کند. پیامد رفتاری شامل دو بخش واکنش های عملی و عواقب احساسی نیز توسعه یافت. مدل سازی ساختاری تفسیری به زعم خبرگان تاثیر متغیرهای محرک های بیرونی، آمیخته بازاریابی و عوامل موقعیتی را بیشتر از سایر متغیرها اثبات نموده است.
  کلیدواژگان: خرید تکانشی، ویژگی شخصیتی پنج عاملی، تحلیل مضمون، مدل سای ساختاری تفسیری
 • سید اکبر منجگانی، امیر غفوریان شاگردی*، گلنار شجاعی باغینی صفحات 91-113

  هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل ارتباطات یکپارچه  بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل محتوا بوده که به دنیال کشف و شناسایی متغیرها، روابط آن ها و کیفیت مسایل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی در سازمان مالیاتی کشور می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مالیاتی و اصناف و کار و امور اجتماعی بوده که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع گلوله برفی در مجموع 12 نفر تا رسیدن به کفایت نظری داده ها انتخاب شده اند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای بررسی اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور شامل سرمایه اجتماعی (کاهش فرار مالیاتی، اعتماد اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری)، مسیولیت اجتماعی (نیازهای اقتصادی، رعایت قوانین، اخلاق کسب و کار، مسیولیت های بشردوستانه)، ارزش کارکردی (کیفیت خدمات، نحوه خدمت رسانی، استانداردها، نظم در خدمت)، آمیخته بازاریابی ترفیع (روابط عمومی، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی، تبلیغات غیرشفاهی)، منابع افراد (همکاری، انگیزش، تحمل) و منابع سازمان (کیفیت اجرا، کیفیت فنی، کیفیت ارتباطی) می باشد.

  کلیدواژگان: ارتباطات یکپارچه بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور
 • جواد صفری ملک آباد، امید بهبودی*، علی صفری ملک آباد صفحات 115-136
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد مالی و عملکرد بازار از طریق نقش میانجی عملکرد مشتری بوده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های صنایع غذایی واقع در شهرک های صنعتی مشهد می باشد که تعداد آن ها 340 نفرمدیر فعال بوده است. بر اساس جدول مورگان 181 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه باتوکایا، لیونچ و آرسلون (2021) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شده است. جهت سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ کل 931/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق نقش میانجی عملکرد مشتری بر عملکرد مالی و عملکرد بازار نیز مثبت و معنادار گزارش شده است. همچنین، عملکرد مشتری بر عملکرد بازار و عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنادار بوده است.
  کلیدواژگان: ارتباطات یکپارچه بازاریابی، عملکرد بازار، عملکرد مالی، عملکرد مشتری
 • علی شریعت نژاد، رضوان منتی* صفحات 137-156

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نزدیک بینی مدیریتی بر مدیریت ذره بینی با نقش میانجی تورش های رفتاری انجام پذیرفته است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، سازمان های دولتی استان لرستان است. باتوجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد، از فرمول نمونه گیری کوکران، برای تعیین حجم نمونه استفاده شد و در سطح اطمینان 95% حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است که روایی و پایایی آن ها با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها، از روش مدلسازی معالات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت ذره بینی سازمان های دولتی دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تاثیر مثبت و معناداری بر تورش های رفتاری سازمان های دولتی دارد.

  کلیدواژگان: نزدیک بینی مدیریتی، مدیریت ذره بینی، تورش های رفتاری
|
 • Reza Kasiri *, Mehran Mokhtari, Behzad Farokhseresht, Marziye Gorji Poshti Pages 1-21
  Using the correct organizational structure leads to a fundamental improvement in the organization's performance. Today, global competition has driven organizations to narrow and simplify, and many organizations have turned to process reengineering as a tool for radical changes in the way their processes are implemented. Due to the high volume of trade and the increasing speed of trade transactions, it is also necessary to change the customs. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of reengineering the organizational structure on the productivity of the country's businesses, which is descriptive-survey research based on the nature and method of data collection. In order to collect data from the questionnaire and to test the conceptual model of the study, PLS was used, which is a variance-oriented structural equation modeling technique that provides the possibility of examining the theory and metrics simultaneously. Finally, 15 hypotheses were examined, which show the effect of reengineering the organizational structure on the productivity of the country's customs.
  Keywords: Re-engineering, Organizational Structure, Productivity, Customs
 • Hooman Keshavarzi, Sayed Javad Iranban *, Moghadeseh Mohammadian Pages 23-42
  In today's rapidly changing technological and competitive world, industrial companies must develop new products. In this regard, the aim of this research is to provide a new product development model suitable for the conditions of gas refining companies. This research has used the foundational data theory approach. The statistical population of this research is managers, heads of departments, and experts of the studied refining companies. After conducting 20 semi-structured interviews with experts, this research has modeled the model of the product development process based on the qualitative research strategy and using MAXQDA software. The findings showed that the causal conditions of product development, including the pressures caused by system policies, customer-oriented attitude, and internal organizational factors, lead to product development management. Land conditions include financial-economic, political, legal, technical-technological, governance, and investment considerations. Also, the intervening conditions include infrastructure, management characteristics, employee characteristics, and organizational structure. The main phenomenon is product development. Also, the strategies include forming a product development team, sifting ideas, marketing research, market measurement, speeding up the process of idea to action, the feasibility of production preparations, preparation of production preparations, accurate creativity, and adaptation of strategy horizontally and vertically. Finally, the expected outcomes of product development management include the timely presence of the product in the market and increased sales and exports.
  Keywords: product development, Grounded Theory, Qualitative Research, Gas Refineries
 • Mohammad Derikvand * Pages 43-61
  The present research was conducted with the aim of evaluating the impact of organizational factors and its role on the quality of the fire department of Tehran Municipality. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of this research is made up of the employees of Tehran fire department in 1401, whose number is 5257, and they are working in 145 fire stations. Considering the size of the target population, Cochran sampling was used for sampling, and based on simple random sampling, 358 firefighters were selected as a sample. In order to collect data, a researcher-made questionnaire on performance and organizational influencing factors was implemented on the subjects. The reliability of the questionnaires is 0.741 and 0.863, respectively, and their validity has been proven by experts. SPSS and Smart PLS statistical software were used for data analysis. The findings of the research showed that the variables of adaptability, leadership and mission of the organization have a positive effect on the performance of employees; But the factor of communication with stakeholders does not affect the performance of employees. The most effective factor in the implementation of organizational quality is the staff factor.
  Keywords: Organizational Factors, organizational quality, Performance Management, Tehran Fire Department
 • Raheleh Ansari, Seyyed Hassan Hatami-Nasab *, Shahnaz Nayebzadeh Pages 63-89
  The present study was conducted with the aim of identifying impulse buying behavior as an abnormality of buying behavior and its relationship with the consumer's personality characteristics. The research method is mixed and practical in terms of purpose. In order to check the hypotheses of the model, an in-depth interview with a targeted sample of 23 women from Persian Gulf countries (Iran, Oman, Kuwait, UAE) involved with impulse buying disorder according to RFM scores and Barat 11 scale was used. Using Nvivo 10 software, the components and relationships of the model were extracted by thematic analysis method. Then, the evaluation of the model was done by means of interpretative structural modeling among a sample of 13 people of marketing and consumer behavior experts. After analyzing the data, the findings have led to the discovery of the face-to-face component, self-talk, Clayton's message, and purchasing capacity as new themes. The variables of buying pleasure, emotions, and usefulness were confirmed by past studies. The combination of marketing and marketing is effective in increasing the probability of the phenomenon being exposed to stimuli. Lack of self-control and situational factors also appear as effective variables between intention and behavior. Behavioral consequences for two parts of practical reactions and emotional consequences were also developed. According to experts, interpretive structural modeling has proven the effect of variables of external stimuli, marketing mix and situational factors more than other variables.
  Keywords: Impulsive Buying, Five-factor Personality Trait, Theme Analysis, Interpretive Structural Modeling
 • Seyed Akbar Manjegani, Amir Ghafourian Shagerdi *, Golnar Shojaei Baghini Pages 91-113

  The main goal of this research is to present the integrated social marketing communication model of the country's tax affairs organization. The current research is a qualitative research in terms of practical purpose and in terms of nature and method, using content analysis strategy, which aims to discover and identify variables, their relationships and the quality of social marketing integrated communication issues in the country's tax organization. The statistical population of the research is tax experts, trade unions, and social affairs, who were selected by non-probability and snowball sampling method, a total of 12 people until the theoretical adequacy of the data was reached. The data was collected through semi-structured interviews. In order to obtain the reliability and validity of the data, the method of reviewing and checking the opinion of the participants was used. Interview analysis and coding were also used to analyze the data. The results showed that the criteria of integrated social marketing communication in the country's tax affairs organization include social capital (reduction of tax evasion, social trust, reduction of unemployment rate), social responsibility (economic needs, compliance with laws, business ethics, humanitarian responsibilities), value functional (service quality, service delivery, standards, order in service), promotional marketing mix (public relations, direct marketing, personal selling, non-verbal advertising), people's resources (cooperation, motivation, tolerance) and organization's resources (performance quality, quality technical, communication quality).

  Keywords: Integrated Marketing Communications, Social Marketing, State Tax Affairs Administration
 • Javad Safari Malekabad, Omid Behboodi *, Ali Safari Malekabad Pages 115-136
  The purpose of this research was to investigate the effect of integrated marketing communications on financial performance and market performance through the mediating role of customer performance. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of method. The statistical population of the research is the managers of food industry companies located in the industrial towns of Mashhad, whose number is 340 active managers. Based on Morgan's table, 181 samples have been considered available by sampling method. The data collection tool was the questionnaire of Batukaya, Lyonch and Arslon (2021). In order to measure face validity from the point of view of experts, convergent and divergent validity and factor analysis have been used. Cronbach's alpha and composite reliability were used to measure reliability. The total Cronbach's alpha was estimated at 0.931, which is within the acceptable range. Data analysis was done by structural equation modeling method and SmartPLS3 software. The results showed that integrated marketing communication has a positive and significant effect on market performance, customer performance, and financial performance of the company. In addition, the effect of integrated marketing communication through the mediating role of customer performance on financial performance and market performance has also been reported to be positive and significant. Also, customer performance has had a positive and significant effect on market performance and financial performance.
  Keywords: Integrated Marketing Communications, market performance, Financial Performance, Customer Performance
 • Ali Shariatnejad, Rezvan Mennati * Pages 137-156

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of managerial myopia on the micromanagement, with the mediating role of behavioral biases. This research is based on practical purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the research is the government organizations of Lorestan province. Considering that the size of the statistical population is limited and specific, Cochran's sampling formula was used to determine the sample size, and at the 95% confidence level, the sample size was 384 people and were selected by available sampling method. In the current research, standard questionnaires were used to collect data, and their validity and reliability were confirmed by content validity method and Cronbach's alpha. Structural equation modeling and PLS software were used to test hypotheses and analyze data. The findings of the research show that managerial myopia has a positive and significant effect on the micromanagement of government organizations. Also, the findings show that managerial myopia has a positive and significant effect on the behavioral tendencies of government organizations.

  Keywords: management myopia, Micromanagement, Behavioral Biases