فهرست مطالب

 • سال سی و سوم شماره 9 (آدر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیرا زردکوهی، سودابه بساک نژاد*، مهین غیبی زاده صفحات 634-645

  پیش زمینه و هدف:

  توکوفوبیا ترس بیمارگونه از زایمان است که می تواند منجر به بروز اضطراب و نگرانی در زنان باردار گردد. مطالعه حاضر باهدف مقایسه پیش بینی توکوفوبیا بر اساس باورهای فراشناختی، اضطراب کرونا و اضطراب بیماری در مادران سه ماهه آخر؛ و شش ماهه اول بارداری در سال 1400 اجرا گردید.

  مواد و روش کار:

   این پژوهش از نوع مورد-شاهدی بوده که در سال 1400 در مورد 104 نفر از مادران باردار نخست زا  (52 نفر سه ماهه آخر و 52 نفر شش ماهه اول) انجام شد. روش نمونه گیری، روش در دسترس بود و با همکاری پرستاران و  ماماها در مراکز بهداشتی شهرستان شوشتر انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه شدت توکوفوبیا، باور های فراشناخت، اضطراب کرونا و اضطراب بیماری گرد آوری و در مدل رگرسیون خطی چند گانه در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   متغیرهای مهارناپذیری و خطر (β= 0/41)، علایم روانی اضطراب کرونا (β= 0/31)، نگرانی کلی سلامتی (β= 0/33) و باورهای مثبت در مورد نگرانی (31/0-β=) به ترتیب مهم ترین عوامل پیش بینی کننده توکوفوبیا در مادران سه ماهه آخر بارداری بودند. همچنین متغیرهای ابتلا به بیماری (35/0β=) ، نیاز به مهار افکار (42/0β=)، اطمینان به حافظه (27/0β=) و علایم جسمانی اضطراب کرونا (23/0β=) به ترتیب مهم ترین عوامل پیش بینی کننده توکوفوبیا در مادران شش ماهه اول بارداری بودند.

  بحث و نتیجه گیری:

   این پژوهش نشان داد که در مادران سه ماهه آخر بارداری، متغیر مهارناپذیری و خطر و در مادران شش ماهه آخر، متغیر ابتلا به بیماری، توان پیش بینی کنندگی بیشتری را دارد. بر این اساس، با اجرای برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و نحوه مراقبت های بهداشت روان در مراکز بهداشتی مادران را در کاهش تو کوفوبیا می توان یاری داد.

  کلیدواژگان: مقایسه، اضطراب کرونا، اضطراب بیماری، باورهای فراشناختی، توکوفوبیا
 • قاسم میری علی آباد، علی خواجه*، سحر صفاپور صفحات 646-651

  پیش زمینه و هدف:

   آهن و ویتامین D ریزمغذی های ضروری برای رشد و تکوین کودکان محسوب می‏شوند. کمبود ویتامین D و آنمی فقر آهن در کودکان با عوارض جانبی و مرگ ومیر قابل توجهی همراه است. این مطالعه باهدف بررسی پارامترهای خونی و سطح فریتین سرم در کودکان مبتلا به کمبود ویتامین D انجام شد.
   مواد و روش ها:

   مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی بود که بر روی 100 کودک 2 تا 18 ساله در دو گروه 50 نفره با کمبود ویتامین D و گروه کنترل انجام گردید. شمارش کامل سلول های خونی (CBC) و اندازه گیری سطح فریتین در هر دو گروه انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 آنالیز گردید و نتایج به دست آمده در دو گروه با هم مقایسه شد. P<0.05 ازنظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   میانگین سنی کودکان در گروه با کمبود ویتامین D، 1/4±6/5 سال و در گروه کنترل، 3/3±9/4 سال بود (P=0.34). در گروه با کمبود ویتامین D، 66درصد پسر و در گروه کنترل 54درصد پسر بودند (P=0.22). میانگین سطح سرمی هموگلوبین (P=0.22) و متوسط حجم گلبولی (MCV) (P=0.76) و نیز میانگین شمارش گلبول قرمز (P=0.25) بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. بااین حال، میانگین سطح سرمی فریتین در گروه با کمبود ویتامین D به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (P=0.03).

  بحث و نتیجه گیری:

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد سطح سرمی فریتین در گروه با کمبود ویتامین D نسبت به گروه کنترل کمتر است و سطح ویتامین D همبستگی مثبت قابل توجهی با سطح فریتین در کودکان دارد. بنابراین پیشنهاد می شود ارزیابی ازنظر آنمی و فریتین در کودکان با کمبود ویتامین D انجام شود. همچنین تامین میزان کافی ویتامین D ممکن است در پیشگیری از آنمی در کودکان نقش مهمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: کودکان، آنمی فقر آهن، کمبود ویتامین D
 • فاطمه رضایی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، فاطمه سادات موسوی* صفحات 652-660

  پیش زمینه و هدف:

  عملکرد شغلی ماماها تا حد زیادی کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی را تعیین می کند. هوش معنوی به مجموعه ای از قابلیت ها اشاره دارد که سازگاری موثر و رفتارهای حل مسیله را در بر می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی ماماها و عملکرد بالینی آنها انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه همبستگی شامل 232 ماما شاغل در زایشگاه های بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای طبقه ای به ترتیب در زایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. داده های مورد نیاز با استفاده از فرم های اطلاعات شخصی، پرسشنامه هوش معنوی بادی و مقیاس عملکرد توجیه شده هادی زاده برای مشاهده مستقیم عملکرد بالینی ماماها جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد و سطح معنی داری 05/0 P< در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج، میانگین نمرات هوش معنوی و عملکرد بالینی شرکت کنندگان به ترتیب 19.7±188.6 و 0.4±1.5 بود. آزمون های همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش معنوی و کل عملکرد بالینی یا ابعاد آن (یعنی ارتباط، آموزش و مراقبت) همبستگی معنی داری وجود ندارد (05/0P>).

  بحث و نتیجه گیری:

   متغیرهای مهمی غیر از هوش معنوی بر عملکرد بالینی تاثیر می گذارند. به نظر می رسد در مورد عملکرد بالینی افرادی که با جان انسان ها سروکار دارند، کارکنان تحت هر شرایطی برای بهبود شرایط بیماران تلاش می کنند و هرگز تحت هیچ شرایطی مسیولیت های بزرگ خود را به خطر نمی اندازند.

  کلیدواژگان: عملکرد بالینی، ایران، ماماها، هوش معنوی
 • علی نصرتی هشی، لطفعلی بلبلی*، سجاد انوشیروانی، رضا فرضی زاده صفحات 661-675

  پیش زمینه و هدف:

   سیتوکین ها گروهی از پروتیین ها هستند که نقش اصلی را در پاسخ های التهابی به محرک های پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا می کنند. همچنین ایمونوگلوبین A اصلی ترین طبقه آنتی بادی های موجود در بدن است که طی فعالیت های جسمانی دستخوش تغییر می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح اینترلوکین 6 (IL-6)، IgA و TNF-α در جودوکاران بود.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع مداخله ای (نیمه تجربی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران جودوکار مرد شهر تهران تشکیل دادند. 30 مرد جودوکار به روش نمونه گیری در دسترس و به طور تصادفی در 2 گروه، تمرین با محدودیت جریان خون به عنوان گروه اول و تمرین بدون محدودیت جریان خون به عنوان گروه دوم تقسیم شدند. قبل از اجرای برنامه های تمرینی، برای تعیین غلظت سرمی شاخص های IL-6، IgA و TNF-α نمونه های خونی گرفته شد و به روش الایزا اندازه گیری شدند. تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون شامل شدت 30% یک تکرار بیشینه همراه با فشار کاف (دور ناحیه پروگزیمال بازو) بود. ایجاد محدودیت جریان خون حدود 120 تا 160 میلی متر جیوه در نظر گرفته شد که به فشار سیستولی هر فرد بستگی داشت. برای گروه تمرین مقاومتی سنتی (بدون انسداد عروق) تمرین با شدت 75% یک تکرار بیشینه انجام شد. برای مقایسه بین گروهی از آزمون کوواریانس چندمتغیره و برای مقایسه درون گروهی از آزمون تی وابسته در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج مقایسه بین گروهی نشان داد IL6 (023/0=P)، TNF-α (001/0>P) و IgA (019/0=P) در دو گروه تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و مقاومتی سنتی اختلاف معنی داری داشت. نتایج مقایسه درون گروهی نشان داد IL6 (001/0>P)، TNF-α (003/0=P) و IGA (027/0=P) در گروه تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون در مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کاهش معنی داری داشت. همچنین IL6 (001/0>P) و TNF-α (001/0>P) در گروه تمرین مقاومتی سنتی در مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کاهش معنی داری داشت.

  بحث و نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که یک دوره تمرین مقاومتی سنتی و تمرینات مقاومتی به همراه محدودیت جریان خون توانسته منجر به کاهش سطح TNF-α و IL-6 شود، که نشان از بهبود شاخص التهابی است. همچنین تمرینات مقاومتی به همراه محدودیت جریان منجر به کاهش IgA شده است که نشان از تضعیف سیستم ایمنی است. طبق یافته های این مطالعه ازنظر آسیب شناسی دستگاه ایمنی، صدمات و التهاب های عضلانی، پیشنهاد می شود، برنامه های تمرینی مقاومتی شدید حذف شده و برنامه های تمرینی مناسب ازجمله تمرینات مقاومتی به همراه محدودیت جریان خون با شدت متوسط برای ورزشکاران تدوین شود.

  کلیدواژگان: ایمونوگلوبولین A، اینترلوکین-6، جودوکار، تمرینات کاتسو، تمرین مقاومتی، فاکتور نکروز تومور-آلفا
 • فائزه ولی پور، جمشید مهرزاد*، محمد آزادبخت، حمیدرضا محمدی، راحله ژیانی، علی داوودی، فرشته طالب پور امیری صفحات 676-683

  پیش زمینه و هدف:

  امروزه شیر خشت به عنوان یک داروی گیاهی جهت درمان زردی نوزادان استفاده می شود. هدف از این مطالعه، ایجاد هایپربیلی روبینمیا با استفاده از ترکیب فنیل هیدرازین و بررسی اثرات شیر خشت بر سطح بیلی روبین خون در موش های مبتلا به هیپربیلی روبینمی می باشد.

  مواد و روش کار

  در مطالعه مداخله ای- تجربی حاضر، 70 میکرولیتر بر کیلوگرم فنیل هیدرازین به صورت صفاقی به موش سفید آزمایشگاهی از نژاد ویستار که 15 روز از تولدشان گذشته بود، تزریق شد. موش ها پس از ابتلا به هایپربیلی روبینمیا به سه گروه تقسیم بندی شدند. پس از 48 ساعت، شیر خشت با دوزهای 1، 5/2 و 5 میلی گرم بر کیلوگرم و توسط لوله های دهانی-حلقی در 3 مرتبه به مدت 10 روز به حیوانات خورانده شد. سپس در ساعات مختلف با خون گیری و اندازه گیری بیلی روبین تام سرم، منحنی تغییرات بیلی روبین تا 48 ساعت بعد از اولین تزریق فنیل هیدرازین ترسیم گردید. همچنین، یک گروه هم به عنوان شاهد (موش های سالم) انتخاب شدند. تعداد موش ها در هر گروه 10 عدد بود (5 موش ماده و 5 موش نر). از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده ها استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که مقایسه میزان بیلی روبین پلاسما در روز صفر تا بعد از تزریق فنیل هیدرازین به طور معنی داری (تا mg/dl 6) افزایش یافته است (05/0>p). تجویز خوراکی شیر خشت در هر سه دوز آزمایشی موجب کاهش معناداری در بیلی روبین موش های یرقانی در مقایسه با گروه شاهد گردید به ترتیبی که مقادیر تا mg/dl 2/0، تا mg/dl 4/0 و حتی تا mg/dl 0 گزارش شد (05/0 < p).

  بحث و نتیجه گیری:

   شواهد مطالعه حیوانی نشان داد که ترکیب فنیل هیدرازین توانایی کاربرد در ایجاد مدل حیوانی هایپربیلی روبینمیا را داشته و شیر خشت اثرات هایپربیلی روبینمیک آن را تخفیف می دهد.

  کلیدواژگان: یرقان فیزویولوژیک، فنیل هیدرازین، بیلی روبین، شیر خشت، داروهای گیاهی
 • سیده مائده نبوی چاشمی، ولی الله دبیدی روشن* صفحات 684-695

  پیش زمینه و هدف:

  پوشیدن ماسک برای کاهش انتقال بیماری ضروری است، اما تاثیر آن بر پاسخ های قلبی تنفسی در طی فعالیت بدنی با شدت های مختلف مشخص نیست. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ شاخص های قلبی عروقی و اسپیرومتری حین فعالیت بدنی به شدت های متفاوت با و بدون ماسک های تنفسی (پزشکی و N95) در زنان سالم بود.

  مواد و روش کار

  در یک مطالعه نیمه تجربی، 72 زن 20 الی 45 ساله به طور تصادفی به 4 گروه تجربی و 2 گروه کنترل (هر گروه 12 نفر) تقسیم شدند. گروه های تجربی در معرض پوشیدن دو نوع ماسک (پزشکی و N95) و فعالیت بدنی با شدت های زیربیشینه (60 تا 70% MHR) و بیشینه (80 تا 90% MHR) قرار گرفتند. اکسیژن مصرفی میوکارد (MVo2)، اشباع هموگلوبین (SPO2)، ضربان قلب، فشارخون، FEV1، FVC و FEV1/FVC به روش استاندارد ارزیابی شد. داده ها با آنالیز واریانس دوطرفه در سطح P ≤0.05 تحلیل شد.

  یافته ها:

   عامل شدت فعالیت ورزشی با هر دو ماسک موجب افزایش معنادار MVo2 (001/0=P)، ضربان قلب (001/0=P)، فشارخون سیستولی (003/0=P)، FVC (003/0=P) و FEV1/FVC (009/0=P) شد. بعلاوه، مدالیته ماسک (پزشکی در برابر N95) در حین هر دو شدت فعالیت بدنی تاثیری بر متغیرهای قلبی عروقی و اسپیرومتری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری:

   پوشیدن ماسک حتی در طی فعالیت بدنی با شدت زیاد اثر زیانباری بر سیستم قلبی تنفسی زنان سالم ندارد. مطالعات بیشتری برای ارزیابی تاثیر ماسک بر قلب و عروق در افراد سالمند و بیماران زمینه ای ضروری است.

  کلیدواژگان: حوادث قلبی عروقی، اکسیژن مصرفی میوکارد، ماسک های حفاظ تنفسی، اسپیرومتری، فعالیت ورزشی
|
 • Samira Zardkoohi, Soodabeh Bassaknejad*, Mahin Gheibizadeh Pages 634-645

  Background & Aims:

   Tokophobia is a pathological fear of childbirth that can lead to anxiety and worry in pregnant women. The current study was performed to compare predictors of tokophobia in mothers in the last trimester and first six months of pregnancy based on metacognitive beliefs, corona anxiety, and ilness anxiety in 2022.

  Materials & Methods:

   This is a case-control study and was conducted on 104 primiparous mothers (52 people last trimester and 52 people first six months) in 2022. The sampling method was convenient method, and was done with the cooperation of nurses and midwives in the health centers of Shushtar city, Iran. Data was collected using Tokophobia Severity Questionnaire, Metacognitive Beliefs, Coronary Anxiety, and Disease Anxiety, and analyzed in a multiple linear regression model with 95% confidence level by SPSS software version 22.

  Results

  The variables of uncontrollability and risk (β=0.41), psychological symptoms of corona anxiety (β=0.31), general health concern (β=0.33), and positive beliefs about worry (β=0.31) were the most important, respectively. The predictive factors of tokophobia in mothers were in the last trimester of pregnancy. Also, the variables of illness (β=0.35), need to restrain thoughts (β=0.42), confidence in memory (β=0.27) and physical symptoms of corona anxiety (β=0.23) were respectively the most important predictors of tokophobia in the mothers in the first six months of pregnancy.

  Conclusion

  This study showed that in the mothers of the last trimester of pregnancy, the variable of inhibition and danger and in the mothers of the last six months, the variable of contract the disease has the most predictive ability. Based on this, by implementing public health education programs and how to provide mental health care in health centers, mothers can be helped in reducing tokophobia.

  Keywords: Comparison, Corona Anxiety, Illness Anxiety, Metacognitive Beliefs, Tokophobia
 • Ghasem Miri-Aliabad, Ali Khajeh*, Sahar Safapour Pages 646-651

  Background & Aim:

  Iron and vitamin D are considered as two essential micronutrients for growth and development of the children. Vitamin D and iron deficiencies in children are associated with many adverse effects and significant morbidity. This study aimed to investigate of hematological parameters and serum ferritin level in children with vitamin D deficiency.

  Materials & Methods:

  The present study was a case-control one that was conducted on 100 children aged 2 to 18 in two groups (50 each) of with vitamin D deficiency and control group.
  Complete blood count (CBC) and serum ferritin level were measured using Sysmex KX-21N cell counter and ELISA method in both groups. The data was analyzed using SPSS version 20 and the results obtained in the two groups were compared. P values<0.05 were considered statistically significant.

  Results

  The mean age of children in the group with vitamin D deficiency was 5.6±4.1 and in the control group was 4.9±3.3 years (P=0.34). In the vitamin D deficiency group, 66% were boys but in the control group, 54% were boys (P=0.22). The mean serum level of hemoglobin (P=0.22) and the mean corpuscular volume (MCV) (P=0.76) as well as the mean red blood cell count (P=0.25) were not significantly different between the two groups. However, the mean serum ferritin level in the group with vitamin D deficiency was significantly lower than the control group (P=0.03).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the serum level of ferritin in the group with vitamin D deficiency is lower than the control group, and the level of vitamin D has a significant positive correlation with the level of ferritin in these children. Therefore, it is suggested to evaluate anemia and ferritin in the children with vitamin D deficiency. Also, providing sufficient amount of vitamin D may play an important role in preventing anemia in the children.

  Keywords: Children, Iron Deficiency Anemia, Vitamin D Deficiency
 • Fatemeh Rezaei, Nahid Golmakani, Seyed Reza Mazloum, Fatemeh Sadat Mousavi* Pages 652-660

  Background & Aims:

  The job performance of midwives largely determines the quality of healthcare services. Spiritual intelligence refers to a set of capabilities encompassing effective compatibility and problem-solving behaviors. Accordingly, the present study aimed to investigate the relationship between midwives' spiritual intelligence and their clinical performance.

  Materials & Methods:

  This correlation study included 232 midwives working in the maternity wards of the hospitals and healthcare centers affiliated with the Mashhad University of Medical Sciences. The random sampling and stratified cluster sampling methods were adopted in the maternity wards and healthcare centers, respectively. The required data were collected using personal information forms, Badi’s Spiritual Intelligence Questionnaire, and Hadizadeh’s Justified Performance scale for the direct observation of the midwives’ clinical performance. The data analysis was performed using SPSS software version 16. P< 0.05 was set as the significance level.

  Results

  According to the results, the mean scores of the participants’ spiritual intelligence and clinical performance were 188.6±19.7 and 1.5±0.4, respectively. The Spearman correlation tests indicated no significant correlation between spiritual intelligence and the total clinical performance or its dimensions (namely communication, education, and caregiving) (P>0.05).

  Conclusion

  Important variables other than spiritual intelligence influence clinical performance. It appears that in the case of clinical performance of those dealing with human lives, the staff strive to improve the patients’ conditions under all circumstances and would never compromise their great responsibilities under any conditions.

  Keywords: Clinical Performance, Iran, Midwives, Spiritual Intelligence
 • Ali Nosrati Hashi, Lotfali Bolboli*, Sajjad Anoushiravani, Reza Farzizadeh Pages 661-675

  Background & Aims:

  Cytokines are a group of proteins that play the main role in inflammatory responses to pathological stimuli such as inflammation and tissue damage. Also, immunoglobulin A is the main class of antibodies in the body that undergoes changes during physical activities. The purpose of this study was to investigate the effect of a period of resistance training with blood flow restriction on the level of interleukin 6 (IL-6), IgA and TNF-α in judokas.

  Materials & Methods:

  The present research method was interventional (semi-experimental). The statistical population of the present study was male judokas athletes in Tehran. 30 male judokas were randomly divided using available sampling method into 2 groups of training with blood flow restriction as the first group and training without blood flow restriction as the second group. Before the implementation of training programs, blood samples were taken from the subjects, and serum concentrations of IL-6, IgA and TNF-α were measured by ELISA method. Resistance exercise with blood flow restriction was an exercise with 30% intensity of one repetition maximum with cuff pressure (around the proximal area of the arm). Blood flow restriction was considered to be about 120 to 160 mmHg, which depended on the systolic pressure of each individual. Multivariate covariance test was used for inter-group comparison and dependent t-test was used for intra-group comparison at a significance level of P<0.05.

  Results

  The results of the inter-group comparison showed that IL6 (P=0.023), TNF-α (P<0.001) and IgA (P=0.019) in the two groups of resistance training with blood flow restriction and traditional resistance training were significantly different.
  The results of the intra-group comparison showed that IL6 (P < 0.001), TNFα (P = 0.003) and IGA (P = 0.027) in the resistance training group with blood flow restriction in the post-test stage was decreased compared to the pre-test. Also, IL6 (P<0.001) and TNFα (P<0.001) in the traditional resistance training group had a significant decrease in the post-test phase compared to the pre-test.

  Conclusion

  According to the research results, it can be concluded that a period of traditional resistance training and resistance training along with blood flow restriction can lead to diminishment in TNF-α and IL-6 levels, which shows the improvement of the inflammatory index. Also, resistance training along with flow restriction has led to a decrease in IgA, which indicates weakening of the immune system. According to the findings of this study, in terms of immune system physiology, muscle injuries and inflammations, it is recommended to eliminate intense resistance training programs and develop appropriate training programs such as resistance training with moderate intensity blood flow restriction for athletes.

  Keywords: Immunoglobulin A, Interleukin-6, Judoka, Katsu Exercises, Resistance Training, Tumor Necrosis Factor-Alpha
 • Faezeh Valipour, Jamshid Mehrzad*, Mohammad Azadbakht, Hamidreza Mohammadi, Rahele Zhiani, Ali Davoodi, Fereshteh Talebpour Amiri Pages 676-683

  Background & Aims:

  Currently, cotoneaster is used as the herbal medicine to treat jaundice in neonates. The aim of this study was to create hyperbilirubinemia by phenylhydrazine and investigate the effects of cotoneaster on blood bilirubin levels in the rats with hyperbilirubinemia.

  Materials & Methods:

  In the present experimental-interventional study, 70 µ/kg of phenylhydrazine was injected intraperitoneally to 15 days old Wistar rats. The rats with hyperbilirubinemia were divided to three groups. 48 hours later, cotoneaster with doses of 1, 2.5 and 5 mg/kg was fed to the animals through oropharyngeal tubes in 3 times for 10 days. Then, by taking blood and measuring total serum bilirubin at different hours, the curve of bilirubin changes was drawn up to 48 hours of the first injection of phenylhydrazine. Also, one group was selected as a control (healthy mice). 10 rats were selected in each group (5 females and 5 males). Descriptive statistics including mean and standard deviation were used for data analysis.

  Results

  The results showed the comparison of plasma bilirubin levels on day 0 and after phenylhydrazine injection increased significantly (up to 6 mg/dl) (p<0.05). The oral administration of cotoneaster in all three experimental doses caused a significant decrease in bilirubin in jaundiced rats compared to the control group, in such a way that the values were up to 0.2 mg/dl, up to 0.4 mg/dl and even up to 0 mg/dl reported (p < 0.05).

  Conclusion

  Animal study evidence showed the compound of phenylhydrazine has the ability to be used in creating an animal model of hyperbilirubinemia, and clay milk reduces its hyperbilirubinemic effects.

  Keywords: Physiological jaundice, Phenylhydrazine, Bilirubin, Cotoneaster, Herbal medicines
 • Sayeda Maedeh Nabavi Chashmi, Valiollah Dabidi Roshan* Pages 684-695

  Background & Aims:

  Wearing a mask is necessary to reduce disease transmission, but its effect on cardiorespiratory responses during physical activity of different intensities is not known. The purpose of this study was to investigate the response of cardiovascular and spirometry indicators during physical activity to different intensities with and without respirator masks (medical and N95) in healthy women.

  Materials & Methods:

  In a semi-experimental study, 72 women aged 20 to 45 were randomly divided into 4 experimental groups and 2 control groups (12 people in each group). The experimental groups were exposed to wearing two types of masks (medical and N95) and physical activity with submaximal (60 to 70% MHR) and maximal (80 to 90% MHR) intensities. Myocardial oxygen consumption (MVo2), hemoglobin saturation (SPO2), heart rate, blood pressure, FEV1, FVC, and FEV1/FVC were evaluated by standard method. Data were analyzed by two-way analysis of variance at the level of P ≤0.05.

  Results

  The factor of exercise intensity with both masks caused a significant increase in MVo2 (P=0.001), heart rate (P=0.001), systolic blood pressure (P=0.003), FVC (P=0.003), and FEV1/FVC (P=0.009). Additionally, mask modality (medical vs. N95) had no effect on cardiovascular and spirometry variables during both intensities of physical activity.

  Conclusion

  Wearing a mask does not have a harmful effect on the cardio-respiratory system of healthy women, even during high-intensity physical activity. More studies are necessary to evaluate the effect of the mask on the heart and blood vessels in the elderly and patients.

  Keywords: Cardiovascular Events, Myocardial Oxygen Consumption, Respiratory Protective Masks, Spirometry, Sports Activity