فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا حافظ نیا، ابراهیم رومینا*، فرزاد احمدی صفحات 1-11

  منازعه به وضعیتی گفته می شود که گروه انسانی معینی با گروه انسانی دیگر به دلیل ناسازگاری در اهدافشان با یکدیگر تعارض داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های خود، دو کشور تعیین کننده و مهم در منطقه محسوب می شوند. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، زمینه بروز رقابت و منازعه میان دو کشور شکل گرفته و سایر فضاهای همجوار را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین فضاهای مذکور، کشور یمن است که بواسطه عواملی همچون همجواری با عربستان، بهار عربی، تعداد قابل ملاحظه جمعیت شیعیان، قدرت گیری احزاب و گروه های شیعی، موقعیت ژیواستراتژیک و... در حوزه علایق ژیوپلیتیکی دو قدرت منطقه ای قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی ماهیت منازعه ایران و عربستان در یمن است. سوال اصلی پژوهش بدین صورت است که چه عواملی منجر به شکل گیری منازعه و رقابت میان ایران و عربستان در یمن شده است؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که منازعه دو کشور در یمن ریشه های ژیوپلیتیکی و ایدیولوژیکی دارد.

  کلیدواژگان: ایران، عربستان، منازعه، ژئوپلیتیک، یمن
 • احسان لشگری* صفحات 12-21

  حکومت‎های مدرن برخلاف حکومت‎های سنتی ابزار انحصاری اعمال خشونت و ایجاد کنش جمعی هماهنگ را از طریق سیستم بوروکراسی و تدوین قوانین در دست دارند. از منظر تاریخی در ایران عملکرد رهبری سیاسی مقتدر از عوامل مهم ساخت حکومت مدرن در دوره پهلوی اول بوده است. در باب علل شکل گیری رهبری مقتدر و نظامی‎در عصر پهلوی اول دیدگاه‎های متعددی مطرح شده است. برخی زمینه‎های آن را به رفتارهای فردی پهلوی اول مرتبط دانسته و برخی دیگر به ساختارهای اقتصادی- اجتماعی دوران پیش از آن اشاره می‎نمایند. لیکن ویژگی‎های حکمرانی از منظر جغرافیای سیاسی در بستر زمانی- مکانی خاصی شکل می‎گیرد که در مطالعات چگونگی ساخت حکومت مدرن در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در این مقاله کوشش گردیده با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، چگونگی احراز ارجحیت جایگاه رهبری مقتدر در عصر پهلوی اول (1304- 1320) در ساخت حکومت مدرن در ایران در نتیجه کارکرد مولفه‎های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‎ های تحقیق نمایان گر آن است که نامساعد بودن شرایط طبیعی و اقلیمی‎به گونه ای عمل نمود که در زمان ظهور پهلوی اول امکان شکل گیری طبقات اجتماعی مستقل وجود نداشته و در زمانه تشکیل حکومت مدرن نیروهای تولید همگی در مالکیت قدرت سیاسی متمرکز قرار گرفتند. همچنین تنوع قومی‎و زبانی نیز سبب می گردید رهبران سیاسی- نظامی‎مقتدر توانایی ایجاد هویت مشترک بین اقوام مختلف را داشته باشند.

  کلیدواژگان: اقتدار سیاسی، حکومت مدرن، جغرافیای سیاسی، پهلوی اول، ایران
 • حمزه صفربیگی، فرامرز میرزازاده احمد بیگلو*، محمد کمالی زاده صفحات 22-34

  فرهنگ در گفتمان رهبری و نقشی که در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد، از موضوعات مهمی است که نیازمند تحقیق و پژوهش بسیار است. از آن جا که فرهنگ در دیدگاه مقام معظم رهبری از اهمیت بسیاری برخوردار است و جایگاهی محوری دارد. بر این اساس، اهمیت جایگاه فرهنگ در اندیشه مقام رهبری ایشان را به طرح دیدگاه مهندسی فرهنگی واداشته است. مهندسی فرهنگی، از این منظر تلاش در جهت تقویت اجزای اصلی فرهنگ اسلامی و ملی کشور و پاسداشت آن در برابر نفوذ و تاثیر فرهنگ مخرب غربی، در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح تمامی ابعاد و ویژگی های فرهنگی جامعه است و دستیابی به نتیجه در خور این تلاش ها، نیازمند طراحی صحیح مهندسی فرهنگی می باشد. این نوشتار با هدف بررسی جایگاه فرهنگ در گفتمان رهبری و نقش فرهنگ در شکل گیری تمدن نوین اسلامی درصدد پاسخگویی به این پرسش است، که چه رابطه ای میان مفهوم فرهنگ و تمدن نوین اسلامی در گفتمان رهبری انقلاب اسلامی ایران وجود دارد؟ در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و برای گرداوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده است تا مهمترین بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی متاثر از فرهنگ را از دیدگاه مقام معظم رهبری با استناد به مجموعه اثار گفتاری و نوشتاری ایشان استخراج و ارایه نماید. این مقاله در قالب نظریه تمدن نوین اسلامی بر این فرضیه استوار است که از نظر مقام معظم رهبری فرهنگ زیربنای شکل گیری و گسترش تمدن نوین اسلامی در جامعه را فراهم اورده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه وثیق و معناداری میان فرهنگ و تمدن نوین اسلامی برقرار است. به گونه ای که فرهنگ در تحقق تمدن نوین اسلامی تاثیرگذار بوده و با توجه به مهم ترین مولفه های تمدن اسلامی که همانا خدا محوری بر مبنای کرامت انسانی و ارزش های فرهنگی و معنوی است، این گزاره تایید می شود

  کلیدواژگان: فرهنگ، گفتمان رهبری، تمدن نوین اسلامی، مهندسی فرهنگی
 • یوسف انصاری*، حجت مهکویی، علی شمس الدینی، سیروس احمدی نوحدانی صفحات 35-51

  جغرافیای انتخابات شاخه ای از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه جنبه های جغرافیای انتخابات مانند: سازماندهی فضایی انتخابات، تنوع فضایی در الگوهای رای گیری و تاثیر عوامل جغرافیای و فضایی در تصمیم های رای دهندگان می پردازد. معمولا رای دهندگان با توجه به نیازها، باورها و سبک زندگی که دارند در قالب الگوهای متنوعی به کاندیداهای مختلفی رای می دهند که یکی از این انواع الگوها، الگوی رای همسایگی می باشد. براساس این الگو، ساکنان یک فضای جغرافیایی خاص مانند (محله، روستا، شهر و استان) در قالب جامعه رای دهندگان با نامزدهایی که در آن مکان زاده شده اند یا زندگی می کنند همذات پنداری دارند و تصور می کنند که نامزد آن محدوده خاص (زادگاه) شان تنگناها و مشکلات آنان را بهتر درک می کنند از این رو بیشتر به او رای می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی نقش متغیر همسایگی و گرایشات طایفه ای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای تبیین بهتر موضوع از نرم افزارهای GIS وEXCEL  استفاده شده است. بربنیاد یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که متغیر همسایگی و گرایشات زادگاهی و طایفه ای مهمترین عامل موثر بر الگوی رای نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه یاد شده می باشد. از طرفی با بررسی میزان و شدت همسایگی در بین طوایف و اقوام ساکن در شهرستان های حوزه انتخابیه مذکور، مشخص شد که تاثیر همسایگی در برخی شهرستان ها و حوزه ها (بویراحمد و دنا) بیشتر و در برخی مکان ها و فضاها (مارگون) کمتر است. چنین تفاوت هایی به واسطه معیار میزان جمعیت شهرستان های مذکور خلق شده است.

  کلیدواژگان: جغرافیای انتخابات، تاثیر همسایگی، طایفه گرایی، انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • جهانبخش بالیست*، محمدرضا میرزایی، رسول افسری صفحات 52-69

  منابع آبی با توجه به ماهیت خود، علاوه بر بخشیدن حیات به یک سرزمین و موجودات آن، می تواند سرمنشا اختلاف بین کشورها و ملت های دارای منابع مشترک و ایجاد خسران های بزرگی شود. در این راستا زمینه تحقیقاتی جدیدی به نام هیدروپلیتیک به وجود آمده است که به بررسی این مسایل می پردازد. با توجه به وضعیت اقلیمی خاورمیانه و محدودیت گسترده منابع آبی در این منطقه، هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه های آبریز مشترک ایران با کشورهای همسایه با تاکید بر دجله و فرات و به ویژه اروندرود است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ابتدا مرور منابع به صورت سیستماتیک انجام شد و سپس با استفاده از تحلیل فضایی وضعیت منابع آبی منطقه شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها در سه مقیاس کلان در سطح حوضه دجله و فرات، مقیاس میانی در سطح حوضه کرخه و کارون و مقیاس محلی در سطح محدوده مشترک اروندرود انجام گرفت. بررسی ها نشان داد که با مهار آب ها توسط کشورهای بالادست و با توجه به رشد خیلی زیاد جمعیت و مصرف آب در عراق، وضعیت هیدروپلیتیک این منطقه بیش از پیش تنش زاتر خواهد شد. همچنین با توجه به محدودیت عراق در دسترسی به آب های آزاد و در اختیار داشتن خط ساحلی بسیار کم و نامناسب در راستای حمل و نقل دریایی، زمینه تنش در این منطقه در آینده وجود دارد.

  کلیدواژگان: آب های مشترک مرزی، هیدروپلیتیک، ایران، عراق، اروندرود
 • زهره پناهی*، محمد مقدم فرد، روح الله رحیمی، حسین علایی صفحات 70-77

  احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسیله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسیله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسیله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسیولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسیله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارایه راهکار برای حل این موضوع است.

  کلیدواژگان: احزاب سیاسی، تامین مالی، نظارت، شفافیت، حقوق عمومی
 • محمدمهدی اولج الاملی، ریباز قربانی نژاد*، کیومرث یزدان پناه درو صفحات 78-91

  ترکیه به عنوان کشوری مهم در غرب آسیا جایگاهی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران دارد و توجه به مناسبات دو سطحی و فرامنطقه ای در روابط دو کشور، از نگاه ژیوپلیتیک می تواند بسیار حایز اهمیت باشد. تحولات سال های اخیر ترکیه عمدتا مربوط به سیاست خارجی آن کشور بوده است. روابط ترکیه و ایران در طول تاریخ دستخوش تحولات زیادی شده است. این دو کشور، به عنوان کشورهای غیرعربی قدرتمند در منطقه محسوب می شوند که دارای ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی مشترکی هستند و یکدیگر را به عنوان تهدید وجودی تلقی نمی کنند. در سال های اخیر، اختلاف نظر سیاسی دو کشور در مسایل سوریه و گاهی عراق موجب به وجود آمدن مناقشات سیاسی بین آن ها شده است. این پژوهش علمی به بررسی تاثیر کنش های ژیوپلیتیکی ترکیه در عراق و سوریه بر کاهش نفوذ منطقه ای ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، توصیفی است به این دلیل که به توصیف کنش های ژیوپلیتیکی ترکیه در عراق و سوریه می پردازد و تحلیلی است به این دلیل که تاثیر این کنش ها را بر کاهش نفوذ منطقه ای ایران بیان می کند. روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای، مبتنی بر بهره گیری از مکتوبات مرتبط، گزارشات، اطلاعات و داده های معتبر می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه کنش های ژیوپلیتیکی ترکیه باعث ایجاد مناقشات بین دو کشور شده است اما پختگی دیپلماسی دو کشور و برخی هم سویی ها موجب پایداری روابط بوده است

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، نفوذ منطقه ای، ترکیه، ایران
|
 • M.R. Hafeznia, Ebrahim Roumina*, Farzad Ahmadi Davazdah Emami Pages 1-11

  Conflict is defined as a situation in which one human group is at involvement with another owing to aims that are incompatible. Due to their features and capacities, the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia are two decisive and significant countries in the area. The Islamic Revolution of Iran has created a field of rivalry and conflict between two countries, which has impacted other surrounding areas. Yemen is one of the most important areas in the sector, owing to variables such as closeness to Saudi Arabia, the Arab Spring, a large Shiite population, the emergence of Shiite organizations and movements, geostrategic location, and so on. The two regional powers' geopolitical interests are located. The purpose of this descriptive-analytical research is to learn more about the nature of the war in Yemen between Iran and Saudi Arabia. What reasons have contributed to the emergence of conflict and rivalry between Iran and Saudi Arabia in Yemen? That is the major subject of the study. The study's results suggest that the war in Yemen is rooted in geopolitical and ideological cases.

  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Conflict, Geopolitic, Yemen
 • Ehsan Lashgari* Pages 12-21

  Modern governments, unlike traditional governments, have the exclusive instrument of violence through the bureaucracy and the rule of law. From a historical point of view, powerful political leadership performance in Iran has been one of the important factors in building modern government during first Pahlavi period. Numerous views have been put forward about the reasons for powerful and military leadership formation in the first Pahlavi era. Some of its contexts are related to the first Pahlavi individual behaviors and others refer to the socio-economic structures of the previous period. However, from political geography perspective; governance characteristics and modern state formation has emerged in a specific time-space context that has been less studied in Iran. In this article, relying on descriptive-analytical method has been attempted to study how to promote the powerful leadership position in the first Pahlavi era (1921 - 1940) in building a modern government in Iran as a result of natural and human components function. Findings show that natural and climatic conditions acted in such a way that it was not possible to form independent social classes at the time of first Pahlavi emergence and production forces; They were concentrated in the ownership of political power. Ethnic and linguistic diversity also enabled powerful political-military leaders to create a common identity between different ethnic groups.

  Keywords: Political Authority, Modern Government, Political Geography, First Pahlavi, Iran
 • Hamzeh Safarbigi, Faramarz Mirzazadeh Ahmad Beglou*, Mohammad Kamalizadeh Pages 22-34

  Culture in the discourse of leadership and its role in the realization of the new Islamic civilization is one of the important issues that need a lot of research. Because culture is very important in the view of the Supreme Leader and has a central position. Accordingly, the importance of the place of culture in the thought of his leadership has led him to develop a cultural engineering perspective. From this perspective, cultural engineering is an effort to strengthen the main components of the Islamic and national culture of the country and protect it against the influence and influence of destructive Western culture, in the light of proper arrangement and determining the correct position of all cultural dimensions and characteristics of society. These efforts require the proper design of cultural engineering. This article seeks to answer the question, what is the relationship between the concept of culture and modern Islamic civilization in the discourse of the leadership of the Islamic Revolution of Iran? The methodology of the present research, which has a descriptive- analytical nature, has provided and collected the required data and information through the library method and by accessing sources such as books, articles and research reports. In the form of the theory of modern Islamic civilization, it is based on the hypothesis that according to the Supreme Leader, culture has provided the basis for the formation and expansion of modern Islamic civilization in society.The results of the research have shown that there is a close and significant relationship between modern Islamic culture and civilization. In such a way that culture is effective in the realization of modern Islamic civilization and according to the most important components of Islamic civilization, which is God-centered based on human dignity and cultural and spiritual values, this statement is confirmed.

  Keywords: Culture, Leadership Discourse, New Islamic Civilization, Cultural Engineering
 • Yousef Ansari*, Hojjat Mahkouii, Ali Shamsoddini, Syrus Ahmadi Nohadani Pages 35-51

  A subfield of political geography is election geography, which investigates issues of election geography, including the spatial layout of elections, the diversity of spatial voting patterns, and the impact of spatial and geographical factors on electors' decisions. The neighborhood voting pattern is one of the diverse voting patterns that voters typically use to express their preferences for various candidates in accordance with their needs, convictions, and way of life. In accordance with this model, voters from a community who inhabit in a particular geographic location, such as a neighborhood, village, city, or province, identify with candidates who were born or now reside there and believe that the candidate from that particular area of their hometown, more aware of their challenges and issues then they support him more. This study aims to examine how neighborhood and tribe tendencies varied in the 11th Islamic Consultative Assembly term in the Boyer Ahmad Dana and Margun constituencies. GIS and EXCEL software were employed in the descriptive and analytical study method to better represent the problem. The research's conclusions lead to the neighborhood variable, hometown tendencies, and tribal tendencies are the most significant influencing factors on the voting pattern of the electoral candidates of the aforementioned constituency. On the other hand, it was discovered that the impact of the neighborhood is greater in some cities and districts (Boyrahmad and Dana) and less in some locations and spaces by examining the quantity and intensity of neighborhoods among clans and ethnic groups residing in the cities of the said constituency (Margun). These differences are brought about by how many people live in the cities indicated.

  Keywords: Election geography, Neighborhood influence, Tribalism, Islamic Consultative Assembly Elections
 • Jahanbakhsh Balist*, MohammadReza Mirzaei, Rasoul Afsari Pages 52-69

  Due to its nature, water resources, in addition to giving life to a land and its creatures, can be the source of differences between countries and nations with common resources and cause great losses. In this regard, a new field of research called hydro politics has been created that surveys these issues. Considering the climate situation of the Middle East and the widespread limitation of water resources in this region, the purpose of this study is to investigate the hydro political situation of Iran's joint watersheds with neighbors with emphasis on the Tigris and Euphrates, especially the Arvandrud River. Using the descriptive-analytical method, first, the resources were reviewed systematically, and then the situation of water resources in the area was identified and studied using spatial analysis. Surveys were conducted on three large scales in the Tigris and Euphrates basins, the middle scale in the Karkheh and Karun basins, and the local scale in the Arvandrud River joint area. Studies have shown that the hydro political situation in the region will become tenser with the control of water by upstream countries and due to the very high population growth and water consumption in Iraq. Also, due to Iraq's limited access to open waters and its very small and unsuitable coastline for maritime transport, there is a potential for tension in the region in the future

  Keywords: Common Border Waters, Hydropolitics, Iran, Iraq, Arvandrud River
 • Zohreh Panahi*, Mohammad Moghaddamfard, Ruhollah Rahimi, Hossein Alaei Pages 70-77
  Background

  Parties are so important in contemporary political systems that there seems to be no alternative mechanism; they facilitate governance at three levels: micro, medium and macro. Political parties need financial resources to win political competition and seize power, and this is what drives the political party financing system from a public law perspective. Governments always intervene in the financing of political parties through regulatory and distributional policies.

  Method

  The research method used in this article was documentary-library method.

  Findings

  The findings of this study show that one of the most important reasons for the failure of political parties in Iran is the unresolved issue of the legal system of securing parties; however, regulatory and distributive policies have been adopted to improve the performance of political parties, such as the announcement of "general election policies" by the leadership and the adoption of a law on the functioning of political parties and groups; But the issue of monitoring the financing of parties still needs to be legislated.

  Conclusion

  In order to oversee the financing system of political parties, a new body called the "Election and Parties Commission" should be established and this body should be responsible for this oversight. The novelty of this article is to raise the issue of the party financing system from the perspective of public law and to provide a solution to solve this issue.

  Keywords: Political Parties, Financing, Oversight, Transparency, Public Law
 • Mohammadmahdi Olej Alamoli, Ribaz Ghorbaninejad*, Qiuomars Yazdanpanah Dero Pages 78-91

  As an important country in West Asia, Turkey has an influential position on Iran's foreign policy, and considering the bilateral and trans-regional relations in the relations between the two countries, it can be very important from a geopolitical point of view. Developments in recent years in Turkey have been mainly related to the foreign policy of that country. Relations between Turkey and Iran have undergone many changes throughout history. The two countries are considered as powerful non-Arab countries in the region that have common geographical and cultural features and do not consider each other as an existential threat. In recent years, political differences between the two countries over Syria and sometimes Iraq have led to political disputes between them. This scientific study examines the impact of Turkey's geopolitical actions in Iraq and Syria on reducing Iran's regional influence. The research method is descriptive-analytical, it is descriptive because it describes Turkey's geopolitical actions in Iraq and Syria and is analytical. This is because it expresses the impact of these actions on reducing Iran's regional influence. The method of collecting information is library, based on the use of relevant letters, reports, information and valid data. The results show that although Turkey's geopolitical actions have caused conflicts between the two countries, the maturity of the two countries' diplomacy and some similarities have led to the stability of relations.

  Keywords: Geopolitics, Regional Influence, Turkey, Iran