فهرست مطالب

مهندسی جغرافیایی سرزمین - پیاپی 14 (زمستان 1401)
 • پیاپی 14 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زینب علیزاده، عیسی پوررمضان*، نصرالله مولائی هشجین صفحات 731-750
  مقدمه

  مدیریت روستایی، فرآیندی چندجانبه شامل سه رکن مردم، دولت و نهادهای عمومی است که نقش قابل توجه ای در توسعه و تحولات نواحی روستایی داشته اند. نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی سکونتگاه های روستایی به ویژه در بخش تغییرات کاربری اراضی، ساخت و ساز، احداث و مرمت شبکه های ارتباطی بیش از ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی نمود داشته که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

  هدف

   تعیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی- فضایی روستاهای شهرستان رودسر هدف اصلی مقاله حاضر است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. جامعه آماری 187 روستای شهرستان رودسر می باشد. حجم نمونه شامل 20 درصد از روستاهای دارای دهیاری بوده است. روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای بوده و نمونه ها براساس نواحی جغرافیایی ساحلی، جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی محاسبه شده و در مجموع 345 پرسشنامه در سطح 36 روستای محدوده توزیع و تکمیل شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مستندات و با استفاده از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در این پژوهش برای پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS، ترسم جداول از نرم افزار Excel و برای ترسیم نقشه از نرم افزار Arc GIS بهره برده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر، روستاهای شهرستان رودسر می باشد.

  یافته ها و بحث: 

  نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی- فضایی روستاهای شهرستان رودسر با استفاده از 12 مولفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که، وضعیت مدیریت محلی در روستای مورد بررسی از دیدگاه پاسخگویان در حد متوسط به بالا بوده که نشاندهنده رضایت ساکنین روستاها از عملکرد مدیریت محلی در بعد محیطی می باشد. مدیریت محلی در روستاهای شهرستان بیشتر معطوف به انجام  وظایف خود بوده و در بعد محیطی روستاها بیش از سایر ابعاد توسعه روستایی موثر بوده اند.

  نتیجه گیری

    نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت محلی در شهرستان رودسر موجب تغییرات محیطی زیادی در سطح روستاها شده است. احداث هتل، مسافر کاشانه در بحث گردشگری، پارک های روستایی، خانه های ویلایی از جمله تحولات محیطی روستاهای محدوده است. به اعتقاد مردم روستا دهیاران و مدیران روستاهای شهرستان در تغییرات محیطی اعم از ساخت مسکن، بهبود وضعیت معابر و سایر قسمت ها نقش مهمی را ایفا نموده اند که این نقش براساس فاصله روستاها از مراکز شهری به دلیل آن که بیشتر مساحت شهرستان محدوده کوهستانی بوده، کم رنگ می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت محلی، مدیریت روستایی، تحولات محیطی، تحولات فضایی، شهرستان رودسر
 • حسن پارسی پور*، احمد حسین زاده، حمیدرضا عاقلی مقدم صفحات 751-766
  مقدمه

   توزیع نامتوازن امکانات و فعالیت ها و همچنین وجود نابرابری ها در بین استان ها و درون هر استان همیشه مورد توجه سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. تعیین و اندازه گیری سطح توسعه یافتگی می تواند موقعیت ها و کاستی های موجود را شناسایی کند و از طرف دیگر به مدیران و برنامه ریزان در برنامه ریزی برای آینده و انتخاب بهترین راه حل ها کمک کند.

  هدف

    رتبه بندی و شناخت استان های محروم در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی و تعیین درجه محرومیت در استان های کشور هدف ما در این مطالعه می باشد.

  روش شناسی: 

   در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد به منظور تعیین و رتبه بندی استان ها سه مرحله کار انجام شده است. ابتدا از طریق خبرگان اقدام به انتخاب و تعیین وزن شاخص ها صورت گرفته و در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون درجه اهمیت شاخص ها به دست آمده است. پس از تعیین درجه اهمیت در مدل تاپسیس رتبه بندی شاخص ها و به تبع آن رتبه بندی محرومیت در استان ها صورت گرفته است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

    محدوده پژوهش در این مطالعه تمام استان های کشور می باشد.

  یافته ها و بحث: 

   یافته ها حاکی از آن است که استان تهران در شاخص های زیربنایی و اقتصادی با فاصله از سایر استان ها در رتبه اول قرار دارد. در حالی که در شاخص اجتماعی شاخص به سمت نرمال حرکت کرده و اکثر استان ها حول میانگین کشور قرار دارند.

  نتیجه گیری

    نتایج  این مطالعه نشان می دهد که استان تهران برخوردارترین استان می باشد. و پراکندگی استان های محروم بیشتر در نوار مرزی شرق و غرب کشور و استان های برخوردار در نواحی مرکزی کشور قرار دارند.

  کلیدواژگان: توسعه، رتبه بندی، استان های کشور
 • ویدا حسین پور، حسین اصغری*، علیرضا پورشیخیان، سیده صدیقه حسنی مهر صفحات 767-780
  مقدمه

  رشد شتابان جمعیت شهری و به تبع آن نیاز به مسکن از یک سو و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها برای استفاده بهینه از زمین های شهری و رفع مشکلات و معضلات سیما، فضا، مسایل زیست محیطی و از سوی دیگر، بلندمرتبه سازی و الگوی شهر فشرده را در راستای توسعه پایدار شهری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح کرده است.

  هدف

    در راستای حل مسایل امروزی و آینده شهر، راهبرد شهر فشرده و پروژه های بلندمرتبه سازی می تواند محور توسعه آتی شهرها قرار گیرد. براین اساس در این مطالعه سعی شده است که به تحلیل فضایی- مکانی پدیده بلندمرتبه سازی در کلانشهر تبریز پرداخته شود.
  روش شناسی:  تحقیق حاضر کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها و نقشه های مورد نیاز تحقیق نسبت به ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه ها و وارد ساختن داده های جدولی در پایگاه GIS اقدام شد و جهت تحلیل آماری از نرم افزار Spss استفاده گردید.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

    محدوده پژوهش در این مطالعه کلانشهر تبریز می باشد.

  یافته ها و بحث: 

   نتایج تحقیق نشان داد، با لحاظ کردن میانگین معیار 5/9 در بلندمرتبه سازی ابعاد عملکردی در منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار نگرفته است و با لحاظ کردن میانگین معیار 2 در بلندمرتبه سازی ابعاد هویتی (از نظر محقق) نیز مورد توجه قرار نگرفته سبب رد شدن آن گردیده است. از طرف دیگر با لحاظ کردن میانگین معیار 2 در بلندمرتبه سازی ابعاد زیبایی شناختی مورد توجه قرار نگرفته و در این مورد نیز سبب رد شدن این فرضیه شده است.

  نتیجه گیری

    در نهایت این نتیجه حاصل گردید که بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز براساس معیارهای شهرسازی شکل نگرفته است.

  کلیدواژگان: بلندمرتبه سازی، تبریز، تحلیل فضایی، تحلیل مکانی، کلانشهرها
 • افشین عسکری زادماسوله، تیمور آمار*، بهمن رمضانی گورابی صفحات 781-800
  مقدمه

  امروزه توسعه گردشگری در شکل انبوه و خودجوش با اثرگذاری بر بنیانهای اقتصادی روستایی، اثرات و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است.

  هدف

    هدف از پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن بر نواحی روستایی شهرستان ماسال و سیاهکل می باشد.

  روش شناسی: 

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت استقرایی-قیاسی است .جامعه آماری پژوهش کلیه دهیاران و کارشناسان روستاهای هدف گردشگری شهرستان ماسال و سیاهکل می‎باشند که برهمین اساس از هر شهرستان 20 روستا که گردشگران در آنجا دارای بیشترین بازدید و اقامت شبانه را داشتند به عنوان نمونه و هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت اسنادی و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر مصاحبه و مشاهده استفاده از پرسشنامه می باشد که روایی شاخص ها در آن با نظر کارشناسی اساتید مربوطه تایید شد. همچنین با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از 7/0 و برابر (824/0) به‎دست آمد از این رو پایایی پرسشنامه نیز قابل قبول است. داده های به‎دست آمده  در محیط نرم افزاری SPSS  با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   محدوده مطالعاتی پژوهش، شهرستان‎های سیاهکل و ماسال می‎باشد.

  یافته ها و بحث:

    یافته‎ های بدست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که بین متغیرهای پیامدهای اقتصادی - اجتماعی ناشی از الگوهای توسعه گردشگری روستایی شهرستان ماسال و سیاهکل از دیدگاه مدیران و کارشناسان تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

    نتایج نشان داد که شکل گیری و گسترش گردشگری در نواحی روستایی شهرستان‎های ماسال و سیاهکل و نواحی اطراف آن به صورت خودجوش و بدون برنامه‎ریزی و مدیریت مناسب بوده است و به این علت، با ترکیبی از پیامدهای مطلوب و نامطلوب همراه بوده است که بعضا موجب برخی دگرگونی های فضایی و اجتماعی اقتصادی شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل تطبیقی، الگوی گردشگری روستایی، پیامد، اقتصادی- اجتماعی، ماسال و سیاهکل
 • سمیرا سمواتی*، غلامحسین حسینی نیا، حسین بحرینی صفحات 801-816
  مقدمه

   امروز رویکرد حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهری معاصر به خوبی نشان دهد.

  هدف

    هدف این پژوهش تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان، بر مبنای شاخص های حکمروایی مطلوب شهری و اولویت بندی شاخص های موثر بر حکمروایی مطلوب شهری با توجه به نظرات شهروندان است.

  روش شناسی:

   این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر همدان بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون خی دو نیکویی برازش و آزمون فریدمن استفاده گردیده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   محدوده پژوهش در این مطالعه شهر همدان می باشد.

  یافته ها و بحث: 

   نتایج به دست آمده نشان می دهد سطح حکمروایی خوب شهری در همدان حدود 4/46% است و میانگین کل شاخص های حکمروایی خوب شهری با مقدار 32/2 کمتر از حد متوسط 3 است. بنابراین مدیریت شهری همدان نسبت به هیچ یک از شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت مطلوب قرار ندارد.

  نتیجه گیری

    نتایج مربوط به اولویت بندی شاخص ها، نشان داد که شاخص های قانونمندی، مسیولیت پذیری و شفافیت بیشترین تاثیرگذاری را در سطح حکمروایی مطلوب شهری همدان دارند. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در راستای حکمروایی مطلوب شهری و اجرای این رهیافت ارایه شده است.

  کلیدواژگان: عملکرد، مدیریت شهری، حکمروایی مطلوب شهری، همدان
 • رسول قربانی، علی اسکوئی ارس*، حسین طهماسبی مقدم صفحات 817-834
  مقدمه

  آنچه که به تقلیل و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی دامن زده است، تداوم مشکلات بغرنج در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، محیطی، اقتصادی، زیرساختی و... بوده است که مهم‏ترین هدف رضایتمندی شهروندی، یعنی بهبود کیفیت زندگی شهری را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین و بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری موثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی است.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و داده‏ها براساس پرسش‏نامه گردآوری شده‏اند. جهت ارزیابی پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی پژوهش، از روایی صوری بهره گرفته‏ شده است. جامعه‏ی آماری با حجم نمونه‏ی 350 نفر، شامل ساکنان سکونتگاه غیررسمی محله‏ی یوسف‏ آباد کلانشهر تبریز است و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS صورت گرفته است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  محدوده مورد مطالعه محله یوسف‏آباد تبریز می‏باشد. یوسف‏آباد در دامنه‏های کوه عون بن علی، روی تپه‏ ماهورهایی قرار گرفته است که با بریدگی‏های متعدد از هم جدا می‏شود. این محله در محدود محله عباسی است.

  یافته ها و بحث: 

  براساس یافته ‏ها، بیشترین رابطه معناداری به ترتیب بین متغیرهای وضعیت شغلی (791/0)، وضعیت درآمدی (788/0)، و کمترین رابطه با متغیر نهایت امنیت محیطی (601/0) و سیمای نمادین محیطی (636/0) با رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی شهری وجود دارد. و همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون‏ چند‏گانه نشان داد که در سطح ویژگی‏های محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب زیرشاخص‏های امنیت محیطی (801/0)، وضعیت درآمدی (473/0)، دارای بیشترین میزان تاثیر بر رضایتمندی ساکنان محله یوسف‏آباد تبریز از کیفیت زندگی شهری می‏باشند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج، رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی شهری، در حد پایین 85/2 ارزیابی شد که نشانگر نامساعدبودن ابعاد کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه‏ غیررسمی یوسف‏آباد می‏باشد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی شهروندی، سکونتگاه غیررسمی، کیفیت زندگی شهری، یوسف‏آباد تبریز
 • امیر گندمکار*، حامد میرحسینی، علی افروس، علیرضا عباسی صفحات 835-848
  مقدمه

   پیوند از دور یکی از ویژگی های آب و هوایی در مقیاس جهانی می باشد. الگوهای پیوند از دور معرف تغییرات کلانی است که در الگوی امواج جوی و رودبادها رخ می دهد و بر الگوی دما، بارش، مسیر رگبارها و موقعیت و شدت رودبادها در قلمروهای وسیع اثر می گذارند.  

  هدف

    پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر این الگوها بر سری های دمایی شهرستان زاهدان صورت پذیرفته است.

  روش شناسی: 

   در این راستا آمار دمای حداقل، دمای حداکثر و متوسط دمای ایستگاه زاهدان طی مقطع زمانی 2019-1987 در مقیاس ماهانه و همچنین داده های استاندارد شده الگوهای پیوند از دور طی دوره مذکور مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

    قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر زاهدان می باشد.

  یافته ها و بحث:  

  نتایج به دست آمده حاکی از ان است که ارتباط معناداری بین الگوهای پیوند از دور با متوسط دمای زاهدان وجود دارد. در این میان الگوهایNTA ، AMO و TNA بیشترین تاثیر را بر متوسط دمای زاهدان داشته است. همبستگی های رخ داده همه از نوع مستقیم بوده و تنها الگوی NAO همبستگی معکوس داشته است. دمای حداکثر و حداقل زاهدان نیز بیشترین همبستگی را با الگوهای واقع در اطلس شمالی نشان دادند. دمای حداکثر در ماه های مارس و اکتبر و دمای حداقل در ماه های مارس و آگوست بیشترین همبستگی را با الگوهای اطلس شمالی داشته اند.

  نتیجه گیری

    در مجموع می توان بیان نمود که الگوهای واقع در اطلس شمالی بیش از سایر الگوها بر سری های دمایی زاهدان و به خصوص متوسط دمای آن تاثیرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: الگوهای پیوند از دور، دما، زاهدان، همبستگی
 • فرشته ابراهیمی*، جمشید عینالی صفحات 849-870
  مقدمه

  بروز سوانح طبیعی می تواند عواقب و پیامدهای شدیدی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم در زندگی مردم و معیشت آنها برجا بگذارد. بنابراین دستیابی به تاب آوری در زمینه سوانح طبیعی، اجتناب از بروز سوانح طبیعی در آینده و کاستن از خسارت مالی و تلفات انسانی در اثر بروز سوانح طبیعی خواهد بود.

  هدف

    تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونتگاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج طراحی و اجرا گردید.

  روش شناسی:

   روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که نتایج آن از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کلیه سکونتگاه های آسیب دیده از زلزله تیر 1381 در محدوده سیاسی شهرستان آوج است. به منظور بررسی داده های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   با توجه به تعداد زیاد روستاها و گستردگی منطقه با استفاده از طبقه بندی جغرافیایی و لحاظ کردن مطالعه تطبیقی، تعداد 10 درصد از سکونتگاه های بازسازی شده به عنوان نمونه مطالعاتی تعیین شده است.

  یافته ها و بحث:

    فعالیت های بازسازی پس از سانحه در سه مولفه مورد مطالعه از قبیل ابعاد توسعه کالبدی- محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی- فرهنگی به ترتیب با مقادیر میانگین عددی و آماره آزمون t معادل (3.86 و 38.21)، (3.57 و 30.77) و (3.82 و 62.71) دارای تفاوت معناداری در سطح 99 درصد بوده است. از طرفی دیگر، تفاوت از حد مطلوب عددی (3 مساوی با میانگین طیف 5 سطحی لیکرت) مثبت گزارش شده و فاصله اطمینان در سطح 95 درصد در کران پایین و بالا نیز مثبت بوده است.

  نتیجه گیری

    تحلیل میانگین رتبه ای با بهره گیری از آزمون کروسکال والیس نشان داد که روستاهای جابه جا شده در فرآیند بازسازی با توجه به مشوق های اعتباری و مالی بیشتر، آماده سازی زمین و... میانگین رتبه ای به مراتب بالاتری نسبت به روستاهای درجاسازی شده را به خود اختصاص داده اند. از این رو می توان به موفق آمیز بودن این شیوه در مقایسه با درجاسازی اذعان کرد.

  کلیدواژگان: بازسازی، توسعه پایدار، شهرستان آوج، زلزله، مشارکت های مردمی
 • حسین مجتبی زاده*، علی اصغر رضوانی، خسین علزاده صفحات 871-884
  مقدمه

   امروزه اولین و مهم ترین موضوع برای حل مسایل روز افزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی شهرداری ها، در شهرهای درحال توسعه از جمله کشور ایران، فقدان منابع مالی پایدار، عدم مدیریت صحیح و برنامه ریزی هزینه است نحوه وصول درآمد توسط شهرداری ها در ایران به مسیله قابل تامل تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش موثرتر در محیط پیرامونی شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. بنابراین ضرورت مطالعه بیشترمنابع پایدار شهرداری ها و نگاه نو در این مسیر، متضمن آینده روشن درجهت توسعه و تحقق شهر ایده آل و پایداری شهر می باشد

  هدف

    پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری ها بر اساس توسعه شهری پایدار انجام شده است.

  روش شناسی: 

   روش و نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. وجمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی درجهت بررسی کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری، با بهره گیری و تحلیل داده های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری نظراباد در دوره های مختلف که از شهرداری اخذ گردیده صورت گرفته است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر نظرآباد کرج می باشد.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد سالانه و میزان هزینه ها و درآمد ها طی 10 سال با هم برابر بوده است. بیشترین رقم رشد درآمد ها در سال 91 - 1390 برابر با 6/ 78 درصد بوده است. رشد درآمد ها در تمام سال ها بجز سال 1395-1392 مثبت بوده و در مقابل رشد هزینه ها در تمام دوره ها هم با صعود همراه بوده است. هزینه ها در بخش اداری در دوره 91 - 1390 افزایش چشمگیری با رشد 96 درصدی داشته و در دوره های 94 - 1393 و 95 - 1394 کاهش و دارای رشد منفی بوده است.

  نتیجه گیری

    در مجموع می توان بیان نمود که طی دوره های مختلف، درآمدهای پایدار(مستمر) دارای روند نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است.

  کلیدواژگان: شهرداری، درآمد پایدار، منابع درآمدی، شهر پایدار، شهر نظرآباد
 • اسماعیل نصیری هنده خاله*، حسن حکمت نیا، ریحانه یونسی، فرشته فخار تازه یزدی صفحات 885-898
  مقدمه

   فرم شهر، ظرفی است که فعالیت های شهری در آن به وقوع می پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد. با توجه به ارتباط مولفه های این مفهوم با ابعاد مختلف شکوفایی شهری، نقش آن بر جوانب مختلف تحقق پذیری شکوفایی شهری انکارناپذیر خواهد بود.

  هدف

    این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری در شهر لاهیجان به بررسی تاثیرات این شاخص ها(تراکم، اتصال،اختلاط، شبکه های ارتباطی و حمل و نقل توزیع فضایی فعالیت ها) بر تحقق پذیری شاخص شکوفایی شهری پرداخته شده است.

  روش شناسی:

    این پژوهش با رویکردی تحلیلی - توصیفی و مدل مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تک نمونه و نیز نرم افزار spss بهره گرفته شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  لاهیجان شهری است در شرق استان گیلان که از شمال به دریای خزر، از شرق به لنگرود، از جنوب به دیلمان، از جنوب غربی به سیاهکل و از غرب به آستانه اشرفیه محدود می شود که جمعیت آن در سرشماری سال1395برابر با 167544اعلام شده است.

  یافته ها و بحث:

   یافته ها نشان می دهد که بیشترین میزان میانگین 3/88 متعلق به توزیع فضایی فعالیت ها است. کمترین میزان میانگین 19/2 متعلق به اتصال و ارتباطات فضایی است. مقدار ویژه واریانس متناظر نشان می دهد که عوامل اول تا سوم (توزیع فضایی فعالیت ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل و تراکم) روی هم رفته 66/96 درصد از واریانس را شامل می شود. عامل تراکم233/16  درصد از کل واریانس عوامل تاثیرگذار را بر میزان تحقق پذیری شکوفایی شهری به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری

    اهمیت نقش عامل اول و دوم به ترتیب یعنی توزیع فضایی فعالیت ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل به تنهایی برابر  49/966 درصد از میزان تحقق پذیر شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه را تبیین می کند. و به هر اندازه که تاثیر فرم کالبدی شهر افزایش می یابد به همان اندازه میزان تحقق پذیری شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه ارتقاء و افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، تراکم، اختلاط، شبکه های ارتباطی، شهرلاهیجان
 • حمید یزدانی، رحیم سرور*، محمدعلی خلیجی صفحات 899-916
  مقدمه

   گردشگری یکی از پردرآمدترین صنعت ها به شمار می رود که کشورهای مختلف هر یک با مزیت های رقابتی خاص خود سعی در ورود به کارزار رقابتی این صنعت و ارایه پیشنهادهای جذاب برای گردشگران دارند. یکی از انواع گردشگری گردشگری حلال است. برند حلال و توسعه گردشگری مسلمانان یکی از مشکلات موجود برای مسلمانان در صنعت توریسم، همواره این بوده است که به رغم اینکه دین اسلام افراد را ترغیب به سفر و دیدن عالم می کند، اما ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها به گونه ای است که قوانینی بسیار متفاوت از قوانین موجود در دین اسلام و موارد منع شده در آن دارند و اساسا قصد سفر در دیدگاه اسلام در جنبه هایی متفاوت است.

  هدف

    شناسایی و تحلیل نحوه (راهبردها و راهکارهای) پیاده سازی و گسترش توریسم حلال در استان قم هدف پژوهش است.

  روش شناسی:  

  تحقیق حاضر باتوجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع مطالعات کاربردی بوده و به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعات توصیفی زمینه یاب مبتنی بر توصیف، تبیین و کشف چگونگی همبستگی و در تابستان سال 1400 در استان قم انجام گرفته است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   محدوده پژوهش در این مطالعه استان قم می باشد.

  یافته ها و بحث: 

   یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای قانونی و ساختاری دارای بیشترین اثرگذاری در گردشگری حلال استان قم را دارند. متغیر اقتصادی با میانگین 2.1 دارای کمترین اثرگذاری است.

  نتیجه گیری

    متغیرهای میراث فرهنگی، جغرافیایی و قانونی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش گویی متغیر وابسته دارند، بگونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار میراث فرهنگی، میزان تقاضا و قانونی، باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (گردشگری حلال) به اندازه 96 و 23 و 92 درصد تغییر کند.

  کلیدواژگان: گردشگری حلال، کشورهای اسلامی، توسعه یافتگی، قم
 • حسن حسینی امینی، آزیتا رجبی*، اردوان بهزاد صفحات 917-930
  مقدمه

   منطق امنیت در متن نوشته ژیوپلیتیک، به یک کشور با موقعیت حساس ژیواستراتژیک دیکته می کند که  میان حوزه اقتدار ملی با پتانسیل تهدیدات ممکن و متصور، تعادل ایجاد کند. ترک مرزهای امنیت ملی در افق تاثیرپذیری ژیواستراتژیک به معنای پذیرش قطعی تهدید است. ما در منطقه و زیر سیستم های بلافصل امنیتی سرزمین خود حق بیشتری برای حضور و ایجاد موازنه داریم، تا امریکا که از قاره ای دور دست به آب های سرزمینی ما می چسبد. اگر منطق برتری موقعیت ژیوپولیتیک سرزمین  ایران را نسبت به مناطق پیرامون خود، و زیر سیستم های تابع امنیتی متصل به آن بپذیریم، ضرورت حفظ تعادل امنیتی را نیز لاجرم باید بپذیریم. حتی بدون چنین معادله ای، بروز نگرانی کشورهای پیرامون ایران، از افزایش سطح توان امنیتی و دفاعی ما، یا از افزایش قدرت و ظرفیت حضور و نفوذ ما، در اقصی افق منطقه مشترک، قابل درک است. چنین نگرانی هایی با روش های روانی، اقتصادی، اجتماعی، و در نهایت سیاسی و امنیتی، قابل کنترل و مدیریت است.

  هدف

    هدف این پژوهش استخراج چالش های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه می باشد.

  روش شناسی: 

   این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی؛ علل و چالش های اجرای الگوی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه می باشد. روش جمع آوری اطلاعات عمدتا کتابخانه ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه و مشاهده) نیز استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر اندیشه می باشد.

  یافته ها و بحث:

    استراتژی نوین دفاعی ایران در غالب مدت، وسعت و تنوع ؛ این گفتمان را پوشش می دهد و پدافندی بازدارنده ایجاد کرده است،  شهر جدید اندیشه در جنوب غربی تهران و  به دلیل وجود مراکز مهم و استراتژیک داخل و اطراف این شهر دارای اهمیت می باشد. این مراکز نیز علارغم طرح جامع و دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل؛ به علت عدم اجرای اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در معرض خطر هستند.

  نتیجه گیری

    نتایج پژوهش بیانگر عدم اجرا و رعایت اصول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهر اندیشه که غالبا بعلت هزینه بر بودن می باشد.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، جنگ، مخاطرات، اندیشه، مدیریت بحران، دفاع
 • وحید بیگدلی راد* صفحات 931-944
  مقدمه

  با توجه به افزایش جمعیت شهر قزوین در سال های اخیر و همچنین نگاه سنتی ساکنان آن، لزوم وجود مطالعه در خصوص کیفیت فضای شهری براساس تفاوت های جنسیتی بسیار محسوس می باشد. چرا که عدم توجه به این عامل اساسی در فرآیند توسعه شهری، معضلات فراوانی را در آینده در پی خواهد داشت که آثار منفی آن تا مدت زیادی در فضاهای شهری حاکم خواهد بود.

  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان تاثیر این مولفه ها انجام گرفته است.

  روش شناسی:

   روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و جامعه مورد مطالعه شهروندان شهر قزوین با جمعیت 485488 نفر می باشند که در نتیجه حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران 390 نفر تعیین شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  قزوین به عنوان یک شهر تاریخی که فضاهای شهری آن چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، مدنظر تحقیق حاضر است.

  یافته ها و بحث:

   بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه به روش تحلیل عاملی، 28 مولفه موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان اهمیت هر یک از این مولفه ها در قالب پنج عامل اصلی زیست محیطی، اجتماعی، ایمنی، کالبدی و فضایی گروه بندی و مشخص گردید. در ادامه نیز برای سنجش تفاوت دیدگاه زنان و مردان نسبت به عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری از آزمون تی دو نمونه ای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد استفاده گردید که نتایج حاصل نشان از آن دارد، در عوامل زیست محیطی و کالبدی تفاوت دیدگاهی مشاهده نمی شود اما در عوامل فضایی، ایمنی و اجتماعی این تفاوت دیدگاه مشهود می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به آنکه در عوامل فضایی، ایمنی و اجتماعی تفاوت در دیدگاه زنان و مردان مشاهده می شود و حساسیت زنان بیشتر از مردان است، پیشنهاد می گردد که اقدامات موثر در این حوزه ها صورت پذیرد تا شهروندان بیش از پیش به استفاده از فضاهای شهری ترغیب گردند.

  کلیدواژگان: فضاهای شهری، کیفیت فضاهای شهری، تفاوت های جنسیتی، تحلیل عاملی، شهر قزوین
 • رضا سعادتی فر*، محمدعلی زنگنه اسدی، لیلی گلی مختاری صفحات 945-962
  مقدمه

  مناطق مختلفی در ایران پتانسیل تبدیل به یک مقصد ژیوتوریسمی را دارد و پراکندگی ژیو دایورسیتی مختلف ظرفیتی بالقوه از این حیث محسوب می شود. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید،توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان های طبیعی متنوع، مفرح و جذاب گردشگری با سطح دسترسی مناسب است.

  هدف

    این پژوهش درصدد بررسی توانمندی و پتانسیل های ژیوتوریسم و ارایه راهکارها کمک به مدیران و مجریان طرح های توسعه ای در منطقه می باشد تا بتوانند با گسترش و اماده سازی زیرساخت های زمین گردشگری سبب جذب گردشگر شوند.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق و جمع اوری داده ها با پیمایش میدانی مصاحبه ازاد با افراد محلی و تحلیل اسناد معتبر کتابخانه ای، استفاده از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای به منظور تهیه نقشه های مورد نیاز و تعیین محل دقیق ژیوسایت ها، بوده است. در تهیه نقشه و ژیورفس و مکان یابی سایت ها از(GIS) و در تجزیه و تحلیل داده ها ازروش های اماری استفاده شده، در مرحله دوم بعد از انتخاب سایت ها، سایت ها اولویت بندی شده و در مدل کومانسکو مطالعه و با توجه به جدول امتیازات، ارزیابی گردید با توجه به تعداد فراوان سایت های قابل ارزیابی موجود در منطقه، فقط35 سایت با استفاده از مدل کومانسکو مورد تجزیه وتحلیل علمی قرار گرفته است.                                               

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

    قلمرو پژوهش دامنه های جنوب غربی کوه های بینالود (منطقه شمال غرب نیشابور و شهر فیروزه) از کوه های بخش شمالی استان خراسان رضوی بوده است.

  یافته ها و بحث: 

  یافته ها و بحث با مدل کومانسکو و مقایسه با مدل مقایسه ای هم تراز نشان دهنده تطبیق معنادار و نزدیک به هم در امتیاز سایت ها بوده و با توجه به بررسی و ارزیابی ارزش های کلی ژیوسایت ها، معدن فیروزه (با قدمت 7000 ساله) وبا  امتیاز 87 درصد رتبه اول، آبشارجریانی بار با امتیاز 83 در رتبه دوم و معادن نمک با امتیاز81رتبه سوم را اخذ نموده. در ارزیابی از ژیوسایت فقط 6 مورد از ان ها رتبه کمتر از 50 درصدداشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست امده از این پژوهش با توجه به وجود سایت های مختلف و متنوع گردشگری و امکان بازدید طیف های مختلف گردشگری، با سلایق متفاوت و همچنین امکان بازدید در فصول مختلف سال این منطقه توان تبدیل به یک قطب ژیوتوریسم کشوری را دارد ولی در عمل نیازمند اقدامات فرهنگی مناسب محلی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: بینالود، خراسان رضوی، زمین گردشگری، ژئوسایت، کومانسکو، نیشابور
 • میترا انصاری* صفحات 963-975
  مقدمه

   شهرخرم آباد به سبب شمار فراوان جاذبه ها و نیز تنوع در آن ها از شهر های جاذب گردشگر در استان می باشد، وضعیت استقرار و نوع جاذبه های این شهر موقعیت مناسبی را برای زون بندی و برنامه ریزی تجهیز جاذبه ها فراهم کرده است.

  هدف

  پژوهش حاضر؛ ارزیابی نقش کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران در شهرخرم آباد می باشد. این پژوهش بر اساس هدف  از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است.

  روش شناسی: 

   داده های مورد نیاز با استفاده از شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق متخصصان و کارشناسان تایید گردید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل گردشگرانی است که در سال 1399 از شهر خرم آباد دیدن کردند. با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران وارد شده، حجم اقناع محقق 300 نفر انتخاب گردید که به صورت تصادفی میان گردشگران توزیع گردید. جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه آزمون توکی، همبستگی پیرسون و  معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

    قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهرخرم آباد می باشد.

  یافته ها و بحث:

    آزمون توکی کیفیت خدمات گردشگری (تصویر شناختی و تصویر منحصربه فرد) را به سه گروه تقسیم کرده است. نماگرهای معماری و جذابیت های شهری، حمل ونقل و اطلاع رسانی، امکانات، محیط اجتماعی و محیط زیست در گروه کیفیت کم، جاذبه های تاریخی و فرهنگی با میانگین 08/3 در گروه متوسط و جاذبه های تاریخی و محلی در گروه کیفیت تصویر شناختی زیاد قرار گرفته اند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت خدمات و وفاداری گردشگران وجود دارد.

  نتیجه گیری

    نتایج تحلیل داده ها بر اساس معادلات ساختاری  بیانگر این واقعیت است که مولفه تصویر شناختی، تصویر منحصر به فرد  دارای نقش (اثر) مثبت و معنادار  در وفاداری و تمایل به بازدید مجدد) می باشد.

  کلیدواژگان: خدمات گردشگری، وفاداری گردشگران، توسعه گردشگری، شهرخرم آباد
|
 • Zaynab Alizadeh, Esa Porramezan *, Nasrollah Molaei Hashjin Pages 731-750
  Introduction

  Rural management is a multi-faceted process that includes the three pillars of the people, the government and public institutions, which play a significant role. The role of local management in the environmental-spatial developments of rural settlements, especially in land use changes, construction, construction and repair of communication networks, has been more than the economic and socio-cultural dimensions addressed in this research.

  Objectives

  Determining the role of local management in environmental-spatial changes in the villages of Rodsar is the primary goal of this article.

  Methodology

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and method. The case information was obtained through documentary sources and field studies. The statistical population is 187 villages of Rudsar city. The sample size included 20% of the villages with villages. The sampling method was a random quota, and the samples were calculated based on coastal, plain, foothill and mountain geographical areas. 345 questionnaires were distributed and completed in 36 villages of the area. Data analysis has been done through documentation and using statistical methods in the form of descriptive and inferential statistics. In this research, SPSS software was used to process information, Excel software was used to draw tables, and Arc GIS software was used to draw maps.

  Geographical Context: 

  The geographical territory of the current research is the villages of Rudsar County.

  Results and Discussion

  The role of local management in the environmental-spatial developments of the villages of Rudsar City has been evaluated using 12 components. The findings indicate that the state of local management in the surveyed village from the point of view of the respondents is medium to high, which indicates the satisfaction of the residents of the villages with the performance of local management in the environmental dimension. Local management in the city's villages is more focused on fulfilling their duties, and they have been more effective in the environmental aspect of the villages than other aspects of rural development.

  Conclusion

  The research results show that local management in Rudsar County has caused many environmental changes at the village level. The construction of hotels, Kashana travelers in tourism, rural parks, and villa houses are among the environmental developments of the surrounding villages. According to the people of the village, the villagers and the managers of the villages of the city have played an important role in environmental changes, such as building housing, improving the condition of roads and other parts, which is based on the distance of the villages from the urban centers, because most of the area of ​​the city is in the mountainous area.

  Keywords: Village, Local management, Environmental changes, Spatial Changes, Rudsar County
 • Hassan Parsipoor *, Ahmad Hoseinzadh, Hamidreza Agheli Moghaddam Pages 751-766
  Introduction

  Unbalanced distribution of facilities as well as the existence of inequalities among and within provinces have always been the concern of social and economic organizations and institutions. Measuring the level of development can help identify the between existing situations and shortcomings, and hence support managers and planners in planning for the future and choosing the best solutions.   

  Objectives

  This study aims to rank and recognize deprivation in provinces based on economic, social and infrastructure indicators.

  Methodology

  This research is a descriptive-analytical study that determine and rank the provinces through three stages. First, experts selected and determined the weight of indicators, and in the next step, using the Shannon entropy method, the degree of importance of the indicators was obtained. After determining the degree of importance in the TOPSIS model, the indicators have been ranked and then the deprivation has been ranked in the provinces.

  Geographical Context: 

  The scope of research in this study is all the provinces of the country.

  Results and Discussion

  The findings indicated that Tehran province, distinctly, ranks first in infrastructure and economic compared to other provinces. On the contrary, in the social index, the value has moved towards normal and most of the provinces are almost average.

  Conclusion

  The results of this study show that Tehran Province is the most prosperous province. The deprived provinces are mostly in the eastern or western border zones and the privileged provinces are located in the central regions of the country.

  Keywords: Development, Ranking, Topsis Model, Entropy Model
 • Vida Hoseinpour, Hossein Asghari *, Alireza Poursheykhian, Sedigheh Hassanimehr Pages 767-780
  Introduction

  The high-rise buildings and compact city model have recently discussed for the sustainable urban development in developed and developing countries after the rapid growth of the urban population and the ensuing need for housing. There are also other reasons for this phenomenon such as preventing the excessive expansion of cities for the optimal use of urban land to solve the appearance, space, environmental issues.   

  Objectives

  In order to solve the current and future problems of the city, compact city strategy and high-rise development projects can be the focus of the future development of cities.Therefore, in this study, an attempt has been made to analyze the spatial-spatial phenomenon of high-rise development in Tabriz metropolis.

  Methodology

  The current research is applied and its method is descriptive-analytical, and after collecting the data and maps required for the research, tabular data were entered into the GIS database, and SPSS software was used for statistical analysis.   

  Geographical Context: 

  The scope of research in this study is Tabriz metropolitan.

  Results and Discussion

  The results showed that when the average value for high-rising construction is 9.5, the functional dimension is not considered. Also, when the average value is 2, the identity dimension (from the researcher's point of view) is rejected. In the same way, if the average value is 2, aesthetic component was not taken into account.

  Conclusion

  Finally, it was concluded that high-rise building construction in Tabriz metropolis has not been based on urban planning criteria.

  Keywords: High-Rise Construction, Tabriz, spatial analysis, Location Analysis, Metropolises
 • Afshin Askari Zadmasouleh, Teimur Amar *, Bahman Ramezani Gourabi Pages 781-800
  Introduction

  The development of tourism in any form has had various effects and consequences for rural economic foundations.  

  Objectives

  This paper aims to comparatively analyze tourism patterns and its social economic consequences on the rural areas of Masal and Siahkal.

  Methodology

  The study is applied in terms of purpose and inductive-comparative in nature. The statistical population is all the villagers and experts of the tourism target villages of Masal and Siahkal Counties. Thus, there are 20 villages from each city where tourists have the most visits and overnight stays, which were selected as samples. Library and field methods were the means of data collection, and the tools were questionnaire, interview and observation. The validity of the indicators was confirmed by the opinion of the relevant professors. Also, considering that Cronbach's alpha for all research variables was higher than 0.7 (0.824), hence the reliability of the questionnaire is also acceptable. The obtained data were analyzed in the SPSS software using descriptive and inferential statistical methods.

  Geographical Context:

   The study area of the research was the Masal and Siahkal Counties.

  Results and Discussion

  Friedman's test showed that there is a significant difference between the variables of social-economic consequences resulting from the development patterns of rural tourism in Masal and Siahkal Counties from the point of view of managers and experts.

  Conclusion

  The formation and expansion of tourism in the rural areas of Masal and Siahkal confirmed that they were developed spontaneously and without proper planning and management, thereby having positive and negative consequences. Sometimes it has caused some spatial and socio-economic transformations.

  Keywords: comparative analysis, Rural Tourism Pattern, Consequences, economic-social, Masal, Siahkal
 • Samira Samavati *, Gholamhossein Hosseininia, Hossein Bahraini Pages 801-816
  Introduction

  Today, the approach of good urban governance has been able to show its role in improving contemporary urban management.  

  Objectives

  The study aims to analyze the performance of the urban management of Hamadan, based on the indicators of good urban governance and to prioritize the indicators that affect the optimal urban governance according to the opinions of citizens.  

  Methodology

  In terms of purpose, this research is applied, and descriptive-analytical in terms of its nature and method. The data were obtained through library and a survey using a questionnaire tool. The statistical population is the citizens of Hamadan City and the sample size is estimated to be 384 people based on Cochran's formula. For data analysis, chi-square goodness of fit test and Friedman test were used.

  Geographical Context: 

  The scope of research in this study is Hamadan City.

  Results and Discussion

  The obtained results show that the level of good urban governance in Hamedan is about 46.4% and the average of all indicators of good urban governance with a value of 2.32 is less than the optimal average of 3. Therefore, the urban management of Hamedan is not in an optimal situation with respect to any of the good urban governance indicators.

  Conclusion

  The ranking of the indicators showed that the indicators of legality, accountability and transparency have the greatest impact on the level of good urban governance in Hamedan. Finally, according to the findings of the research, suggestions have been made to improve the performance of urban management in line with good urban governance.

  Keywords: performance, urban management, Good Urban Governance, Hamadan
 • Rasoul Ghorbani, Ali Oskouee Aras *, Hossein Tahmasebi Moghaddam Pages 817-834
  Introduction

  What has fueled the reduction of the living standards among the residents of informal settlements is the perpetuation of complex problems in socio-cultural, environmental, economic, infrastructural dimensions.

  Objectives

  The aim of the study is to determine and investigate the different aspects of the quality of urban life that affect the satisfaction of the residents in informal settlements.

  Methodology

  The research method is descriptive-analytical, and the data were collected through the questionnaire. The evaluation of the reliability was via Cronbach's alpha, and the validity of the research was via face validity. The statistical population included the residents of the informal settlement of Yousef Abad neighborhood in Tabriz metropolis, and a sample of 350 people was selected. SPSS software was used for data analysis.

  Geographical Context: 

  The area under study is Yusefabad neighborhood of Tabriz. Yusefabad is located on the slopes of Eynali Mount and the hills. This zone is within the Abbasi neighborhood.

  Results and Discussion

  According to the findings, the most significant relationship with the satisfaction of residents belongs to the variables of employment status (0.791) and income status (0.788), and the lowest value belongs to the variable of environmental security (0.601) and symbolic image of the environment (0.636). Also, the results of multiple regression analysis showed that the sub-indicators of environmental security (0.801) and income status (0.473) have the most significant impact on the satisfaction of the residents of Yousefabad neighborhood Tabriz.

  Conclusion

  Based on the results, the residents' satisfaction with the quality of urban life was evaluated at a low level of 2.85, which indicates the unfavorable level of the quality of urban life in the informal settlement of Yusef Abad.

  Keywords: citizen satisfaction, Informal Settlement, Quality of Urban Life, Yousefabad, Tabriz
 • Amir Gandomkar *, Hamed Mirhosseiny, Ali Afrous, Alireza Abbasi Pages 835-848
  Introduction

  Teleconnection is one of the features of the climate on a global scale. Teleconnection patterns represent large changes that occur in the pattern of atmospheric waves and tornadoes and affect the pattern of temperature, precipitation, the direction of showers and the position and intensity of tornadoes in large areas.   

  Objectives

  The aim of this study was to investigate the effect of these patterns on temperature series in Zahedan.

  Methodology

  In this regard, minimum temperature, maximum and average temperature statistics of Zahedan station during the period of 1987-2019 on a monthly scale as well as standardized data of teleconnection patterns during the mentioned period, were used. Pearson correlation and multivariate regression tests were used in this regard.

  Geographical Context: 

  The geographical territory studied in this research is the city of Zahedan.

  Results and Discussion

  The results indicate that there is a significant relationship between teleconnection patterns and the average temperature of Zahedan. Among these, NTA, AMO and TNA patterns had the greatest effect on the average temperature of Zahedan. The correlations were direct, and only the NAO pattern was inversely correlated. The maximum and minimum temperatures of Zahedan also showed the highest correlation with the patterns located in the North Atlas. The maximum temperatures in March and October and the minimum temperatures in March and August had the highest correlation with the North Atlantic patterns.  

  Conclusion

  In general, it can be said that the patterns located in the North Atlas, more than other patterns, have affected the temperature series of Zahedan and especially its average temperature.

  Keywords: Teleconnection patterns, Temperature, Zahedan, Correlation
 • Freshteh Ebrahimi *, Jamshid Einali Pages 849-870
  Introduction

  The occurrence of natural disasters can have dire consequences both directly and indirectly in people's lives and livelihoods. Therefore, there is vital to achieve resilience in the field of natural disasters, avoid natural disasters in the future and reduce the financial damage and human casualties due to the occurrence of natural disasters.  

  Objectives

  The current paper aims to evaluate the role of reconstruction methods in the stability of rural settlements damaged by earthquakes for Avaj County.

  Methodology

  Considering the large number of villages and the extent of the region, using geographical classification and including a comparative study, 10% of reconstructed settlements has been determined as a study sample.

  Geographical Context: 

  Considering the large number of villages and the extent of the region, using geographical classification and including a comparative study, 10% of reconstructed settlements has been determined as a study sample.

  Results and Discussion

  Post-event reconstruction activities are significantly different in the three studied components: physical-environmental development, economic development and socio-cultural development with numerical average values and t-test statistics (3.86 and 38.21), (3.57 and 30.77) and (3.82 and 62.71), respectively. Also, the difference from the optimal numerical limit (3 is equal to the average of the 5-level Likert scale) was reported as positive, and the confidence interval at the 95% level was also positive at the lower and upper limits.

  Conclusion

  The analysis of the ranking Kruskal Wallis test showed that the relocated villages in the process of reconstruction have a much higher average rank than the villages reconstructed in the same place, due to more credit and financial incentives, land preparation. Therefore, it can be acknowledged that this method is successful.

  Keywords: Reconstruction, sustainable development, Avaj County, earthquake, Public Participation
 • Hossein Mojtabazadeh *, AliAsghar Rezvani, HOSEIN ALIZADEH Pages 871-884
  Introduction

  Today, the urban problems and the ineffectiveness of municipal services in developing cities, including Iran, is caused by the lack of stable financial resources, lack of proper management and planning cost. On the other hand, municipalities with stable sources of income play a more effective role in the urban environment and respond appropriately to the needs of citizens. Therefore, studying more sustainable resources of municipalities will bring a bright future for the development and realization of sustainability.  

  Objectives

  The current research aimed at investigating the revenue stream of municipalities based on sustainable urban development.

  Methodology

  The type of research is applied, and its method is descriptive-analytical and survey. The data collection was done with library methods and field studies to investigate the reduction of revenues and the increase of expenses of the municipality. Also, the performance of the income and expenses of Nazarabad municipality in different periods was obtained from it.

  Geographical Context: 

  The geographical area in this research is the city of Nazarabad of Karaj.

  Results and Discussion

  The results showed that the annual growth, expenses, and incomes were equal over ten years. The highest income growth in 2010-2011 was equal to 78.6%. The growth of incomes has been positive in all years except 2013-2015, and on the other hand, the expenses growth has also increased. Expenses in the administration in 2011-2012 increased to 96 percent, and in the periods of 2014-2015 and 2015-2016, they decreased.

  Conclusion

  In general, it can be stated that sustainable (continuous) incomes have a downward trend during different periods and unstable incomes have increased significantly.

  Keywords: municipality, Sustainable Income, revenue stream, sustainable city, Nazarabad
 • Esmail Nassiri Handie Aunt *, Hassan Hekmatnia, Reyhaneh Yonesi Sandi, Feresteh Fakhar Tazeh Yazdi Pages 885-898
  Introduction

  Urban form is a container where urban activities take place, the importance of the city form is due to the functions it has for the residents of a city.  The connection of the components of urban prosperity and urban form is evident, so they can be improved by each other.  

  Objectives

  This study aims to explain the relationship between the elements of the urban physical form and the feasibility of urban prosperity in Lahijan City. Therefore, the research has investigated the effects of these indicators (density, connection, mixing, communication networks and transportation, spatial distribution of activities) on the feasibility of the urban prosperity index.

  Methodology

  This research has an analytical-descriptive approach using factor analysis. Also, for data analysis, one-sample T-test and SPSS software were used.

  Geographical Context:

   Lahijan is a city in the east of Gilan Province, which is adjacent to the Caspian Sea from the north, Langerood from the east, Deylaman from the south, Siahkal from the southwest, and Astana Ashrafieh from the west. Its population was reported as 167,544 in the 2016 census.

  Results and Discussion

  The findings show that the highest score of 88.3 belongs to the spatial distribution of activities. The lowest score is 2.19 that belongs to connection and spatial communication. The specific value of the corresponding variance shows that the first to third factors (spatial distribution of activities, communication network and transportation and density) together account for 96.66% of the variance.  The density factor accounts for 16.233% of the total variance of the influencing factors on the realization of urban prosperity.

  Conclusion

  The first and second factors, or the spatial distribution of activities and the communication and transportation network explain 49.966 percent of the realizable amount of urban prosperity in the studied area. Therefore, the more the impact of the urban physical form, the more the realization of urban prosperity in the studied area.

  Keywords: Urban prosperity, Density, Connection, Communication Networks, Lahijan City
 • Hamid Yazdani, Rahim Sarvar *, MohammadAli Khaliji Pages 899-916
  Introduction

  Tourism is one of the most profitable industries, in a way that many countries are trying to find a place in the market based on the competitive advantages and attractions they offer for tourists. Halal tourism is one of the types of tourism. Halal brand addresses one of the problems for Muslims in the tourism industry. Although the religion of Islam encourages people to travel and see the world, the cultural structure of many countries are very different from the existing laws in Islam and the forbidden things in it.  

  Objectives

  Identifying and analyzing the method (strategies and solutions) of implementing and expanding halal tourism in Qom Province is the aim of the research.

  Methodology

  According to general purpose, the present research is an applied study, and in terms method is descriptive which explains the correlation, and it was carried out in the summer of 2021 in Qom Province.

  Geographical Context:

   The scope of research in this study is Qom Province.

  Results and Discussion

  The findings of the research show that the legal and institutional variables have the greatest effect on halal tourism in Qom Province. The economic variable with an average of 2.1 has the least effect.

  Conclusion

  Cultural, geographic and legal heritage variables have a much greater contribution compared to other variables in predicting the dependent variable. In other words, one unit change in the standard deviation of cultural heritage and the amount of demand and legal, causes 96 and 23 and 92 per cent changes in the standard deviation of the dependent variable (halal tourism).

  Keywords: Halal Tourism, Islamic countries, Development, Qom
 • HASAN Hosainiamini, Azita Rajabi *, Ardavan Behzad Pages 917-930
  Introduction

  The logic of security in geopolitics obligates a country with a strategic geopolitical position to create a balance between the national sovereignty and the potential of possible threats. In terms of national border security based on geostrategic policy the threat is always accepted. Iran have probably more right to be present and create a balance in the neighboring region than USA which is adjacent to our territorial waters from a distant continent. If we accept the logic of the superiority of the geopolitical position of Iran's territory over its surrounding regions, we must also accept the necessity of maintaining the security balance. The concern of surrounding countries about the increase in the level of our security and defense capabilities, or the influence of Iran is totally understandable. Such concerns can be controlled and managed with psychological, economic, social, and ultimately political and security methods.  

  Objectives

  The purpose of this research is to extract the executive challenges of crisis management and passive defense in Andisheh City.

  Methodology

  This research is applied and investigates variables related to causes and challenges of implementing crisis management and passive defense in the city of Andisheh. The data collection was done by mainly library and field studies (interview and observation).

  Geographical Context: 

  The scope of research in this study is Andisheh City.

  Results and Discussion

  Iran's new defense strategy in most of its duration, scope and diversity covers the discourse of deterrent defense. The new city of Andisheh in the southwest of Tehran is crucial because of the presence of important and strategic centers within and around this city. These centers, despite the comprehensive plan and guidelines are at stake due to ignoring the principles of passive defense and crisis management.

  Conclusion

  The results of the research show that the principles of crisis management and passive defense are not implemented and observed in the city of Andisheh, which is often due to the high cost.

  Keywords: Passive Defense, war, risks, Andisheh, crisis management, Defense
 • Vahid Bigdeli Rad * Pages 931-944
  Introduction

  Considering the increase in the population of Qazvin city in recent years as well as the traditional view of its residents, the need to study the quality of urban space based on gender differences is very noticeable. Because not paying attention to this basic factor in the process of urban development will lead to many problems in the future, the negative effects of which will prevail in urban spaces for a long time.

  Objectives

  This research was conducted with the purpose of identifying the factors affecting the quality of urban spaces and the extent of the effects of these factors.

  Methodology

  The research method used in the present study is descriptive-analytical, and the studied population is the citizens of Qazvin City, with a population of 485,488 people, and as a result, the required sample size was determined to be 390 people using Cochran's formula.

  Geographical Context: 

  Qazvin, as a historical city whose urban spaces have not been paid much attention, is the subject of this research.

  Results and Discussion

  Based on the analysis of the information obtained from the questionnaire using the factor analysis method, 28 components affecting the quality of urban spaces and the importance of each of these components were grouped and determined in the form of five main environmental, social, safety, physical and spatial factors. In the following, to measure the difference in men's and women's views on the factors affecting the quality of urban spaces, a two-sample independent t-test was used at the 95% confidence level. Spatial, security and social factors of this difference of opinion are evident.

  Conclusion

  Considering that there is a difference in the views of women and men in space, safety and social factors, and women are more sensitive than men, it is suggested that effective measures be taken in these areas so that citizens can use public spaces more.

  Keywords: Urban Spaces, Quality of Urban Spaces, gender differences, Factor analysis, Qazvin city
 • Reza Saadatyfar *, Mohamadali Zanganehasadi, Leili Golimokhtari Pages 945-962
  Introduction

  Different regions in Iran have the potential to become a geo-tourism destination because of the high geo-diversity. Therefore, this is also a strategy of development to increase employment through the tourism industry in diverse, entertaining and attractive natural places.  

  Objectives

  This research aims to investigate the capabilities of geo-tourism and provide solutions to help practitioners of development projects in the region to attract tourists by expanding and preparing the land for tourism.

  Methodology

  The method of research and data collection was a field study, interviews with local people and analysis of library documents, using geological maps, topography and satellite images in order to prepare the required maps and determine the exact location of geo-sites. Statistical methods were used to prepare maps and (GIS) for the location of sites. In the second stage, after selecting the sites, they were prioritized in the Komansko model and evaluated according to the points table. Considering the large number of sites in the region, only 35 sites have been scientifically analyzed.                                              

  Geographical Context: 

  The scope of the study was the southwestern slopes of the Binalud Mountains (northwest region of Neyshabur and Firouzeh City) from the mountains of the north of Khorasan Razavi Province.

  Results and Discussion

  The findings and discussion with the Komansko model and comparison with the parallel comparative model show a meaningful and close match in the scores of the sites. According to the overall values of the geo-sites, the turquoise mine (7000 years old), with a score of 87%, ranks first, Jaryani Bar waterfall ranks second with 83%, and Salt Mine ranks third with 81%. In the evaluation of the geo-site, only 6 of them have a rating of less than 50%.

  Conclusion

  Finally, due to the existence of different tourist sites and the possibility of visiting different tourist attractions in different seasons of the year, this region has the potential to become a national geo-tourism hot spot. However, in practice, it requires cultural measures and infrastructure.

  Keywords: Binaloud, Khorasan Razavi, Tourism Land, geosite, Komansko, Neyshabur
 • Mitra Ansari * Pages 963-975
  Introduction

  Khorramabad is a popular tourist attraction in Lorestan Province due to its numerous attractions and their diversity, so it provided a suitable position for zoning and planning the attractions.   

  Objectives

  This study aims to evaluate the role of tourism service quality on the loyalty of Khorramabad city.

  Methodology

  This research is an applied and descriptive-analytical study. The required data has been collected using the library and field methods (questionnaire). The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and experts. The statistical population includes tourists who visited Khorramabad City in 2019. Due to the uncertainty about the total number of tourists, 300 people were selected which were randomly distributed among the tourists. Pearson correlation and structural equations were used in SPSS software to analyze the data obtained from the Tukey test questionnaire.

  Geographical Context: 

  The geographical territory studied in this research is Khorramabad City.

  Results and Discussion

  Tukey test has divided the quality of tourism services (cognitive image and unique image) into three groups. The indicators of architecture and urban attractions, transportation and information, facilities, social environment and environment are in a low quality, historical and cultural attractions are in the medium quality, and historical and local attractions are in the high cognitive image quality. Pearson's correlation coefficient showed that there is a direct and significant relationship between service quality and tourist loyalty.

  Conclusion

  The results of data analysis based on structural equations indicate the fact that the cognitive image component, the unique image, has a positive and significant role (effect) in customer loyalty.

  Keywords: Tourism services, Tourist Loyalty, Tourism Development, Khorramabad city