فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریبا شایگان صفحات 1-26
  زمینه و هدف

  کار و زندگی خانوادگی باید اثر متقابل و نقش مکمل بر یکدیگر داشته باشند؛ با کار کردن نیازهای خانواده برآورده می شود و حمایت خانواده موجبات تقویت روحی و جسمی کارکنان برای انجام موفقیت آمیز امور را فراهم می آورد و این امر زمانی تحقق می یابد که تعادل بین کار و زندگی وجود داشته باشد. در همین راستا، هدف این پژوهش ارایه راهکارهای تعادل کار و زندگی زنان پلیس تهران بزرگ (فاتب) است.

  روش

  برای ارایه راهکارهای ارتقای تعادل کار و زندگی از روش کیفی تحلیل مضمون و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگانی که دارای شناخت کافی از ماموریت، ساختار و برنامه های زنان پلیس فاتب بودند، استفاده شد. حجم نمونه در حد اشباع 13 نفر شد که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای روایی تحقیق کیفی می توان به کدگذاری مجدد مصاحبه ها اقدام کرد.

  یافته ها:

  راهکارهای مصاحبه شوندگان در خصوص ارایه خدمات برای تعادل کار و زندگی در شش مقوله اصلی، 25 زیرمقوله و 28 مقوله دسته بندی شد. برای اقدامات سازمان در این زمینه شش مقوله اصلی، 27 زیرمقوله و 30 مقوله کد به دست آمد. راهکارها برای ایفای بهتر نقش مادری در پنج مقوله اصلی، 12 زیرمقوله و 13 مقوله و پیشنهادهای مصاحبه شوندگان برای تعادل بهتر کار و زندگی زنان پلیس در پنج مقوله اصلی، 25 زیرمقوله و 28 مقوله (راهکار) دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  در حوزه راهکارهای عملی سازمان ها در جهت تعادل کار و زندگی، ماردی نظیر «امکان نگهداری و مراقبت از فرزندان، توجه به زنان در اعزام به ماموریت ها، پیشگیری از آسیب های ناشی از شغل آن ها، اصلاح ساختار سازمانی برای ارتقای شغلی زنان و عدم تبعیض بین زن و مرد» ارایه شد و در حوزه راهکارهای عملی خانواده ها در جهت تعادل کار و زندگی، سه راهکار پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: تعادل کار و زندگی، زنان پلیس، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • نیلوفر نادری، عباس تدین، سامان عبدالهی صفحات 27-54
  زمینه و هدف

  تجربه بزه دیدگی در دوران طفولیت و نوجوانی، یکی از عواملی است که می تواند آن چنان تاثیری بر طفل و نوجوان بزه دیده بگذارد که به عنوان علت روی آوری به بزهکاری در سنین بزرگ سالی به شمار آید. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی بود.

  روش

  این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایشی است. جامعه آماری، والدین اطفال بزه دیده در فضای مجازی، مدیران و معلمان مدارسی بودند که تجربه مواجهه با طفل و نوجوان بزه دیده در فضای مجازی را داشته اند؛ و 384 نفر نمونه آماری را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه توسط استادان، متخصصان و خبرگان بررسی شد و پس از اعمال اصلاحات محتوایی مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون و نرم افزار «اس.پی.ای.ای» نیز داده ها تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان داده است که میانگین نمرات دو متغیر «نقش خانواده و مدرسه» در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، بالاتر از حد متوسط بوده است. با استفاده از معادله خط رگرسیون، نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی مقایسه شد؛ ضریب همبستگی بین پیشگیری رشدمدار با نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری 898/0 بود که نشان از همبستگی بسیار قوی و مستقیم بین متغیرها دارد. با توجه به مستقیم بودن رابطه، با افزایش میزان پیشگیری خانواده و مدرسه، میزان پیشگیری رشدمدار افزایش می یابد.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاکی از آن است که نقش خانواده از طریق توجه و نظارت بر فعالیت فرزندان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی، بیشتر از نقش مدرسه است.

  کلیدواژگان: پیشگیری، بزه دیدگی، اطفال، نوجوانان، فضای مجازی
 • محبوبه بابایی محمدی، سهیلا ناصری، معصومه شفعتی صفحات 55-88
  زمینه و هدف

  امنیت ازجمله ضروریات زندگی بشر محسوب می شود به طوری که از ابتدای تاریخ تاکنون بیشترین زمان و هزینه در جوامع مختلف برای برقراری امنیت صرف شده است. پژوهش حاضر با تاکید بر شناخت نقاط ناامن و ارایه راهکارهای محلی در راستای ارتقای احساس امنیت در بین زنان ساکن منطقه 19 شهرداری تهران انجام شده است.

  روش

  در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیل محتوای کیفی تلفیقی استفاده شد. جامعه هدف، زنان ساکن منطقه 19 شهر تهران بودند و نمونه ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله جمع آوری داده ها از ابزارهای مشاهده غیر مشارکتی و مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته و اشباع نظری بعد از مصاحبه شماره 27 حاصل شد. تحلیل داده های کیفی به دست آمده، به کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2020 و با روش کدگذاری دستوری انجام شد.

  یافته ها:

  یافته ها نشان می دهد مهم ترین علل احساس ناامنی در بین زنان، عدم رویت پذیری مکان، نور و روشنایی و آلودگی دیداری با تاکید بر حضور بی خانمان ها و معتادها در فضاهای عمومی منطقه به ویژه «بوستان های محله ای» است. مورد بعدی که اهمیت بسیاری در ایجاد ناامنی در منطقه دارد، تحت شاخص فضاهای ناامن و بی دفاع شهری، دو عنصر «خلازیر» و «کوره ها»، ذکر شد. بازار خلازیر به سبب فعالیت ها و کارکنان کاملا مردانه و کوره های آجرپزی به سبب جذب فعالیت ها و عوامل کجروانه در ایجاد احساس ناامنی زنان در منطقه نقش مهمی داشته اند.

  نتیجه گیری:

  برای به حداقل رساندن احساس ناامنی در منطقه و پیامدهای منفی آن، نیاز است طرح هایی درنظر گرفته شود که با رویکرد اجتماع محور درصدد «ایجاد و تقویت نظارت اجتماعی محلی» باشند و از سویی کوره های آجرپزی و بازار خلازیر ساماندهی گردند. نظارت اجتماعی می تواند هم از سوی سازمان های رسمی ایجاد نظارت و نظم اجتماعی ازجمله نیروی انتظامی ایجاد و تقویت شود و هم از سوی اجتماع محلی و از طریق طرح های تسهیل گری و ترویج گری اجتماعی محله محور.

  کلیدواژگان: احساس امنیت، زنان، نظارت اجتماعی محلی، علل احساس ناامنی
 • مصطفی نگهبان، لطفعلی بختیاری، حسین وفادار، یوسف محمدی مقدم صفحات 89-124
  زمینه و هدف

  محیط با عوامل زیادی که بر اعمال و رفتار انسان تاثیر می گذارد احاطه شده است. کلاه برداری که پدیده ای محیطی است تحت تاثیر عوامل محیطی مخرب می باشد؛ لذا توسعه روزافزون فناوری، شیوه های نوینی را پیش می کشد که بزهکاران از آن ها بهره می برند؛ پس جرم یابی نیز مستلزم پویایی خاصی است تا شیوه های آن تغییر مستمر داشته باشد. بررسی بسترهای شکل گیری جرم کلاه برداری اینترنتی در این تغییر و پویایی نقش بسزایی دارد. این پژوهش به دنبال شناخت محیط شناسی راهبردی سازمانی در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی (با رویکرد انتظامی اجتماعی) بود.

  روش

  نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و جامعه آماری تحقیق تعداد 85 نفر از فرماندهان و مدیران و استادان حوزه جرم یابی پلیس بوده اند و حجم نمونه به تعداد 70 نفر و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار گردآوری نیز فیش (اعم از فیزیکی و اینترنتی) و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن به وسیله خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن انجام شد.

  یافته ها:

   در مولفه فرصت های سازمانی، شاخص های وجود بانک های اطلاعاتی ملی منطقه ای و بین المللی؛ وجود ظرفیت های قانونی، حقوقی، اسناد فرصت ساز بالادستی؛ و وجود منابع و مخبرین در جهت کمک به جمع آوری اطلاعات در تسریع کاهش جرم کلاه برداری اینترنتی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند. در مولفه تهدیدهای سازمانی، شاخص های توسعه روزافزون کلاه برداری اینترنتی در فضای حقیقی و مجازی؛ وجود بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انگیزه های زیاد برای ارتکاب جرم کلاه برداری اینترنتی؛ کمبود قضات باتجربه و دادسراهای تخصصی ویژه جرایم کلاه برداری اینترنتی، به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با مدنظر قراردادن فرصت ها و تهدیدهای سازمانی (از قبیل استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، ارایه آموزش تعاملی میان مراجع قضایی و انتظامی، ایجاد سامانه اطلاع رسانی جامع و اتخاذ رویکرد تقنینی مانع) موفقیت پلیس در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی بیشتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: محیط شناسی راهبرد، جرمیابی، کلاه برداری، کلاه برداری اینترنتی، کشف جرم، شناسایی مجرم
 • غلامرضا رضایی، حمید ابراهیمی، بهروز رشنودی صفحات 125-152
  زمینه و هدف

  طلاق مسیله ای اجتماعی و دربرگیرنده انحلال قانونی ازدواج بوده و به عنوان آسیبی اجتماعی بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی دیگر تاثیرگذار است. در این میان، پلیس می تواند با تاثیرگذاری اجتماعی بر کاهش پدیده طلاق، ضمن ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و همچنین حذف زمینه های اجتماعی وقوع جرم، موجبات ایجاد امنیت به ویژه در بعد اجتماعی را فراهم آورد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان تاثیر پیشگیری اجتماعی بر پدیده طلاق بود.

  روش:

   پژوهش از نظر هد ف، کاربرد ی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی و شیوه جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و نیز از داده های تصنعی و معادل میانگین در این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان انتظامی شاغل در کلانتری و پاسگاه های شهرستان رودسر به تعداد 100 نفر و به صورت تمام شمار بود. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و انجام آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره صورت پذیرفت.

  یافته ها:

   چهار تکنیک 1) مدیریت نیازها؛ 2) توانمندسازی فردی و اجتماعی؛ 3) تقویت مداخلات اجتماعی و فرهنگی و 4) آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی به ترتیب بیشترین تاثیر را در پیشگیری از پدیده طلاق داشته است. به عبارتی «مدیریت نیازها» بیشترین و «آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی» کمترین تاثیر را داشته است.

  نتیجه گیری

  پلیس در همکاری با دستگاه های اجرایی در پیاده سازی سند پیشگیری از طلاق با تقویت تعاملات و مشارکت گسترده و توسعه مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی قادر خواهد بود با پیشگیری از پدیده طلاق که ریشه در بروز و ظهور برخی جرایم دارد، از سایر جرایم مثل اعتیاد، سرقت، درگیری و... در جامعه جلوگیری نماید.

  کلیدواژگان: پلیس، پیشگیری، پیشگیری اجتماعی، جرم، طلاق، رویکرد اسلامی ایرانی
 • علیرضا حیدرنژاد، مهدی مقیمی صفحات 153-180
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین اقداماتی که سازمان های موفق برای ارتقای اثربخشی خود انجام می دهند، آسیب شناسی صحیح و به موقع است. بنا بر اهمیت این مقوله، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب شناسی مدل کیفیت و تعالی فراجا (مکنا) در راستای طرح تحول و توسعه سازمانی در کلانترهای فرماندهی انتظامی استان کردستان پرداخته شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات داده ها نیز پرسش نامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان، مدیران میانی و کارکنان صاحب نظر و آگاه درزمینه طرح مکنا در فرماندهی انتظامی استان کردستان و مراجعین به کلانتری ها بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به قابلیت دسترسی به آنان و به تعداد در دسترس به روش علمی و طبق جدول مورگان درنهایت، 150 پرسش نامه (80 نفر از مراجعان و 70 نفر از کارکنان)، را در بخش های مختلف با در نظر گرفتن روش اختصاص متناسب، توزیع شد. روایی پرسش نامه ها با نظر استادان، مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای آسیب های طرح مکنا برابر با 952/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های از نرم افزار Spss استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش بیانگر این است که از بین ابعاد آسیب های طرح مکنا در فرماندهی انتظامی استان کردستان، بیشترین آسیب مربوط به «آسیب های سازمانی در محیط کلانتری» و «آسیب های گروهی در حوزه فضای رقابتی» و کمترین میزان آسیب ها مربوط به «آسیب های فردی در حوزه الگوهای رفتاری» و «آسیب های سازمانی در حوزه فرایندها» از نظر مراجعه کنندگان و کارکنان کلانتری است. میانگین رتبه ای ابعاد آسیب های طرح مکنا در کلانتری ها دارای اختلاف است و با توجه به نتایج آزمون خی دو (936/10) و سطح معناداری به دست آمده (012/0Sig:) می توان گفت اختلاف این میانگین ها، معنادار است.

  نتایج:

   نتایج نشان داد که وضعیت موجود آسیب های سازمانی، گروهی و فردی کلانتری های طرح مکنا در فرماندهی انتظامی استان کردستان مناسب نیست و تفاوت معناداری با وضعیت مطلوب دارد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مدل کیفیت و تعالی فراجا (مکنا)، تحول و توسعه سازمانی، کردستان
 • اسماعیل کرم زاده صفحات 181-212
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت سرمایه های اجتماعی و تاثیر آن در نیل به اهداف سازمانی، بررسی نقش مردم یاری در جذب سرمایه های اجتماعی یگان های ویژه فرماندهی انتظامی به عنوان هدف اصلی این پژوهش در نظر گرفته شد.

  روش

  این پژوهش از نظر نوع، کاربردی واز نظر روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شهروندان منطقه 11 تهران بزرگ به تعداد 1000 نفر بود که نمونه آماری به تعداد 277 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. گرداوری داده ها، توصیفی و ابزار تحقیق پرسش نامه بود، تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار  SPSS رگرسیون و آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای ارزیابی پایایی سوالات پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها:

  ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر مردم یاری و جذب سرمایه های اجتماعی یگان های ویژه فرماندهی انتظامی برابر با 644/0 بوده که در سطح 5 درصد معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر در سطح بالایی وجود داشت؛ بنابراین، فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین «مردم یاری و جذب سرمایه های اجتماعی یگان های ویژه فرماندهی انتظامی» تایید شد.

  نتیجه گیری:

  یگان ویژه با نقشی که در بحران های طبیعی از جمله سیل و زلزله و اغتشاشات در جامعه ایفا می کند و همچنین فعالیت هایی که در پیاده روی اربعین انجام می دهد، جایگاه خود را ارتقا داده و اعتماد عموم مردم را جلب کرده و از این طریق به جذب سرمایه اجتماعی کمک شایانی می کند.

  کلیدواژگان: مردم یاری، سرمایه اجتماعی، یگان های ویژه، فرماندهی انتظامی
|
 • fariba shaygan Pages 1-26
  Background and objectives

  Work and family life should have a mutual effect and a complementary role on each other. By working, the needs of the family are met, and the support of the family provides the mental and physical strength of the employees to successfully do things, and this is realized when there is a balance between work and life. In this regard, the aim of this research is to provide work-life balance solutions for Greater Tehran Metropolitan Women Police.

  Methodology

  In order to provide solutions for improving work-life balance, the qualitative method of theme analysis and semi-structured interview technique were used with experts who had sufficient knowledge of the mission, structure and programs of police women. The sample size was 13 people who were selected in a non-random and purposeful way. For the validity of qualitative research, interviews can be recoded.

  Findings

  The solutions of the interviewees regarding providing services for work-life balance were categorized into six main categories, 25 subcategories and 28 categories. For the actions of the organization in this field, six main categories, 27 subcategories and 30 code categories were obtained. The strategies for better performance of the role of mother in five main categories, 12 sub-categories and 13 categories and the suggestions of the interviewees for a better work-life balance of police women were categorized in five main categories, 25 sub-categories and 28 categories (solutions).

  Results

  In the field of practical solutions of organizations in the direction of work-life balance, such as "the possibility of keeping and caring for children, paying attention to women when they are sent to missions, preventing injuries caused by their jobs, reforming the organizational structure to promote women's careers and non-discrimination between women and the men" was presented and in the field of practical solutions for families to balance work and life, three solutions were proposed.

  Keywords: Work-life balance, Police women, Tehran metropolitan police command
 • Niloofar Naderi, Abbas Tadayyon, saman Abdolahi Pages 27-54
  Background and objectives

  The experience of being victimized during childhood and adolescence is one of the factors that can have such an impact on the victimized child and adolescent that can be considered the reason for turning to delinquency in adulthood. The purpose of this research was to investigate the effective factors in preventing the victimization of children and adolescents in cyberspace.

  Methodology

  In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of research method, it is a survey study. The statistical population was the parents of children who were victimized in cyberspace, school administrators and teachers who had the experience of encountering children and adolescents who were victimized in cyberspace; 384 people formed the statistical sample. The sampling method has been done as a snowball. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha of 0.94. The face validity of the questionnaire was checked by professors, specialists, and experts, and it was confirmed after content corrections were applied. The data was analyzed using the one-sample t-test and regression analysis and SPSS software.

  Findings

  The findings of the research have shown that the mean scores of the two variables of "the role of family and school" in preventing child and adolescent victimization were higher than the mean. Using the equation of the regression line, the role of family and school in preventing the victimization of children and adolescents in cyberspace was compared. The correlation coefficient between growth-oriented prevention and the role of school and family in prevention was 0.898, which shows a very strong and direct correlation between the variables. Due to the directness of the relationship, with the increase in the amount of family and school prevention, the amount of developmental prevention increases.

  Results

  The results indicate that the role of the family is greater than the role of the school in preventing the victimization of children and adolescents in cyberspace through attention and supervision of children's activities.

  Keywords: Prevention, Victimization, Children, Teenagers, Cyberspace
 • Mehbobe Babaei Mohammadi, Soheila Naseri, Masoumeh Shafa'ati Pages 55-88
  Background and objectives

  Security is considered one of the necessities of human life, so that since the beginning of history, the most time and money have been spent in different societies to establish security. The current research has been carried out with an emphasis on identifying unsafe points and providing local solutions in order to improve the sense of security among women living in the 19th district of Tehran Municipality.

  Methodology

  In this study, qualitative research method and mixed content analysis strategy was used. The target community was women in the 19 districts of Tehran and the samples were selected by targeted sampling. In the data collection phase, the semi-structural and non-participatory observation tools were used and theoretical saturation was obtained after the 27th</sup> interview. The analysis of the qualitative data was done using the MAXDA 2020 software with the directive coding method.

  Findings

  The findings show that the most important causes of insecurity among women are the lack of visibility of place, light and lighting, and visual pollution, emphasizing the presence of homeless and addicts in public spaces, especially "neighborhood gardens". The next case, which is of great importance in creating insecurity in the region, was mentioned under the index of insecure and defenseless urban spaces, the two elements of "Kholazir" and "Kooreha". Due to its fully masculine activities and staff and brick kilns because of its activities and tutorials, they have played an important role in creating a sense of insecurity in the region.

  Results

  To minimize the sense of insecurity in the region and its negative consequences, projects need to be planned to "create and strengthen local social oversight" with a community-based approach and, on the other hand, brick kilns and the market of kholazir should be organized. Social oversight can be established and strengthened both by official organizations, including law enforcement, and by local community through neighborhood-based social facilitation and promotion plans.

  Keywords: Sense of security, Women, Local social supervision, Causes of sense of insecurity
 • Mustafa Negahban, Lotfali Bakhtiari, Hossein Vafaadar, Yousef Mohammadi Moghaddam Pages 89-124
  Background and objectives

  The environment is surrounded by many factors affecting human actions and behavior. The fraud, which is an environmental phenomenon, is affected by destructive environmental factors. Therefore, the increasing development of technology has led to new ways that the offenders use. So criminalization also requires a specific dynamics to make its methods of continuous change. Investigating the context of the formation of internet fraud mass plays an important role in this change and dynamics. This study sought to understand the strategic organizational environment in the criminalization of Internet fraud (with a law enforcement-social approach).

  Methodology

  The type of research is applied and the research method is descriptive-analytical and the statistical population of the research was 85 commanders, managers and professors of the police, and the sample size was specified by 70 people using the Morgan table. The method of data collection was a library and field, and the collection tool was a note-taking (both physical and internet) and a researcher-made questionnaire whose content and face validity were confirmed by experts and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient test (0.87 ). The data analysis was performed using Friedman's ranking test.

  Findings

  In the component of organizational opportunities, the indicators of the existence of national, regional and international databases; the existence of legal, legal capacities, upstream opportunistic documents; and the existence of resources and secretaries to help collect information to accelerate the reduction of Internet fraud are ranked first to third. In the component of organizational threats, the increasing development indicators of internet fraud in real and virtual space; the existence of an economic, social and cultural context and many motivations to commit the crime of internet fraud; the lack of experienced judges and specialized prosecutions for Internet fraud crimes came first to third.

  Results

  Considering organizational opportunities and threats (such as the use of artificial intelligence capabilities, providing interactive training between judicial and law enforcement, establishing a comprehensive information system and adopting legal approach), the success of the police in the crime of internet fraud will increase.

  Keywords: Strategic environment recognition, Crime, Scam, Internet fraud, Criminalistics, Offender identification
 • Gholamreza Rezaei, hamid ebrahimi, behroz Rashnody Pages 125-152
  Background and objectives

  Divorce is a social issue and includes the legal dissolution of marriage, and as a social injury, it affects the increase of other social injuries. In the meantime, the police can have a social impact on reducing the phenomenon of divorce, while raising the level of awareness of the people in the community and also eliminating the social contexts of crime, provide reasons for creating security, especially in the social dimension. Therefore, the aim of this research was to identify the impact of social prevention on the phenomenon of divorce.

  Methodology

  In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of method it is a descriptive-survey type. The method of collecting data was a mixture of library and field studies. The data collection tool was a questionnaire whose reliability was determined by Cronbach's alpha, and artificial data and the mean equivalent were used in this research. The statistical population included 100 police officers working in the police station and outposts of Roodsar city. Data analysis was done using SPSS software and linear and multivariate regression tests.

  Findings

  Four techniques of 1) requirements management, 2) individual and social empowerment, 3) strengthening social and cultural interventions, and 4) raising awareness and reforming religious beliefs, respectively, have had the greatest impact in preventing the phenomenon of divorce. In other words, "needs management" had the most impact and "awareness and reform of religious beliefs" had the least impact.

  Results

  The police, in cooperation with the executive bodies, in implementing the divorce prevention document, by strengthening interactions and wide participation and developing counseling and social work centers, will be able to prevent the phenomenon of divorce, which is rooted in the emergence of some other crimes, such as addiction, theft, etc.

  Keywords: Police, Prevention, Social prevention, Crime, Divorce, Islamic-Iranian approach
 • alireza haydarnejad, Mehdi Moghimi Pages 153-180
  Background and objectives

  One of the most important measures that successful organizations take to improve their effectiveness is correct and timely diagnosis. According to the importance of this category, in the present study, the pathology of the quality and excellence model of I.R.I. Police was investigated in line with the transformation and organizational development plan in the police stations of Kurdistan province.

  Methodology

  In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of the nature of the data it is quantitative and of a survey type. The tool for data collection was a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research was the commanders, middle managers and knowledgeable employees in the field of Makna project in the police command of Kurdistan province and the clients of the police stations who were selected by simple random sampling method. The sample size was determined according to the accessibility and the availability based on the scientific method and according to Morgan's table. Finally, 150 questionnaires (80 clients and 70 employees) were distributed in different departments considering proportionate allocation. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinion of the professors and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient as 0.952. The SPSS software was used for data analysis.

  Findings

  The findings of the research show that among the damage dimensions of the Makna plan in the police command of Kurdistan province, the most damage is related to "organizational damage in the police station environment" and "group damage in the field of competitive atmosphere" and the lowest amount of damage is related to "individual damage in the field of patterns" "behavioral" and "organizational damages in the field of processes" according to the clients and employees of the police station. The rank average of the damage dimensions of the Makna project in police stations has a difference, and according to the results of the chi-square test (10.936) and the obtained significance level (Sig.: 0.012), it can be said that the difference between these averages is significant.

  Results

  The results showed that the existing situation of organizational, group and individual injuries of the police stations of the Makna plan in the police command of Kurdistan province is not suitable and has a significant difference from the desired situation.

  Keywords: Pathology, Model of quality, excellence of I.R.I. Police (Makna), Organizational transformation, development, Kurdistan
 • esmail karamzadeh Pages 181-212
  Background and objectives

  Considering the importance of social capital and its effect in achieving organizational goals, investigating the role of public assistance in attracting social capital of special police command units was considered as the main goal of this research.

  Methodology

  In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of method it is a correlational type. The statistical population included the citizens of the 11th district of Tehran metropolitan (1000 individuals), and the statistical sample of 277 people was selected by simple random method. Data collection method was descriptive and the research tool was questionnaire. Data analysis was done using SPSS regression software and Kolmogorov-Smirnov test, and Cronbach's alpha test was used to evaluate the reliability of questionnaire questions.

  Findings

  The Pearson correlation coefficient of the two variables of public assistance and attracting social capital of the special units of the police command is 0.644, which is significant at the 5% level, and there was a direct and positive relationship between the two variables at a high level. Therefore, the hypothesis of the research based on the relationship between "public assistance and attracting social capitals of special police command units" was confirmed.

  Results

  With the role it plays in natural crises such as floods, earthquakes and riots in the society, as well as the activities it carries out during the Arbaeen procession, the special unit has improved its position and won the trust of the public. This way helps to attract social capital.

  Keywords: Public assistance, Social capital, Special units, Police command